2. sednica Vlade Republike Srbije, 1. maj 2014. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RSˮ, br. 75/05, 71/08, 109/09, 85/12 i 102/13), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Razrešava se Novak Nedić dužnosti zamenika Generalnog sekretara Vlade, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3491/2014

U Beogradu, 1. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Postavlja se Novak Nedić za Generalnog sekretara Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3474/2014

U Beogradu, 1. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 4. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Konstatuje se da je Veljku Odaloviću prestala dužnost Generalnog sekretara Vlade 1. maja 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3496/2014

U Beogradu, 1. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA

SPOLJNIH POSLOVA

I

Razrešava se Marko Blagojević dužnosti generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3519/2014

U Beogradu, 1. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA

SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Veljko Odalović za generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3520/2014

U Beogradu, 1. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANE

I

U Odbor za pravni sistem i državne organe imenuju se:

1) za predsednika:

– Nikola Selaković, ministar pravde;

2) za zamenika predsednika:

– prof. dr Dejan Đurđević, direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

3) za članove:

(1) dr Kori Udovički, potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave,

(2) Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova,

(3) Bratislav Gašić, ministar odbrane,

(4) Jadranka Joksimović, ministar bez portfelja,

(5) Suzana Šulejić, sekretar Ministarstva finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3481/2014

U Beogradu, 1. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

U Odbor za odnose sa inostranstvom imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova;

2) za zamenika predsednika:

– Jadranka Joksimović, ministar bez portfelja;

3) za članove:

(1) prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(2) dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija,

(3) Bratislav Gašić, ministar odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3482/2014

U Beogradu, 1. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

I

U Odbor za privredu i finansije imenuju se:

1) za predsednika:

– Lazar Krstić, ministar finansija;

2) za zamenika predsednika:

– dr Dušan Vujović, ministar privrede;

3) za članove:

(1) prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(2) dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija,

(3) dr Kori Udovički, potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave,

(4) prof. dr Snežana Bogosavljević-Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(5) Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike,

(6) Bratislav Gašić, ministar odbrane,

(7) Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3485/2014

U Beogradu, 1. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA JAVNE SLUŽBE

I

U Odbor za javne službe imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja;

2) za zamenika predsednika:

– Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

3 ) za članove:

(1) dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(2) Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta,

(3) Ivan Tasovac, ministar kulture i informisanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3483/2014

U Beogradu, 1. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

ADMINISTRATIVNE KOMISIJE

I

U Administrativnu komisiju imenuju se:

1) za predsednika:

– Nikola Selaković, ministar pravde;

2) za zamenika predsednika:

– Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

3) za članove:

(1) dr Kori Udovički, potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave,

(2) prof. dr Snežana Bogosavljević-Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(3) Jadranka Joksimović, ministar bez portfelja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3486/2014

U Beogradu, 1. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KADROVSKE KOMISIJE

I

U Kadrovsku komisiju imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

2) za zamenika predsednika:

– Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike;

3) za članove:

(1) dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija,

(2) Nikola Selaković, ministar pravde,

(3) Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3484/2014

U Beogradu, 1. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA STAMBENA PITANJA I RASPODELU SLUŽBENIH ZGRADA

I POSLOVNIH PROSTORIJA

I

U Komisiju za stambena pitanja i raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija;

2) za zamenika predsednika:

– Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike;

3) za članove:

(1) prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(2) Bratislav Gašić, ministar odbrane,

(3) Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3487/2014

U Beogradu, 1. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

I

U Komisiju za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

2) za zamenika predsednika:

– mr Velimir Ilić, ministar bez portfelja;

3) za članove:

(1) dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija,

(2) Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike,

(3) prof. dr Snežana Bogosavljević-Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(4) Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova,

(5) dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3488/2014

U Beogradu, 1. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Gradimiru Nenadoviću prestaje rad na položaju zamenika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 28. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3335/2014

U Beogradu, 1. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Gradimir Nenadović ponovo se postavlja na položaj zamenika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, od 29. aprila 2014. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3336/2014

U Beogradu, 1. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar