Predlog zakona o izmenama Zakona o privatizaciji

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI

Član 1.

U Zakonu o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 30/10 dr. zakon), u članu 41b u stavu 2. reči: „izmirivanja troškova prodaje u postupku privatizacije i posebne naknade ostvarene zaključenjem ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine (provizija), kao i prvenstvenog” brišu se.

St. 3, 4. i 5. brišu se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 86. stav 2. Ustava Republike Srbije, prema kome se postojeća društvena svojina pretvara u privatnu svojinu pod uslovima, na način i u rokovima predviđenim zakonom i u odredbi člana 97. tačka 7) Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija, uređuje i obezbeđuje između ostalog i svojinske odnose.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Članom 41b Zakona o privatizaciji propisano je da se sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije uplaćuju na račun Agencije za privatizaciju, odnosno da se navedena sredstva posle izmirivanja troškova prodaje u postupku privatizacije i posebne naknade ostvarene zaključenjem ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine (provizija), kao i prvenstvenog namirenja poverilaca subjekata privatizacije u kojima je sprovedeno restrukturiranje, uplaćuju se na uplatni račun budžeta Republike Srbije.

Međutim, imajući u vidu potrebu da se sva sredstva koja se stiču poslovanjem institucija čiji je osnivač Republika Srbija, objedine u republičkom budžetu, to se predlažu izmene predmetne odredbe. Naime, predloženim izmenama omogućilo bi se da se sva sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije, posle namirenja poverilaca subjekata privatizacije u kojima je sprovedeno restrukturiranje uplaćuju na uplatni račun budžeta Republike Srbije. Iz navedenog proističe da bi se stupanjem na snagu predloženih izmena, sredstva za rad Agencije za privatizaciju kao i sredstva za izmirivanje troškova prodaje u postupku privatizacije, obezbeđivala u budžetu Republike Srbije.

III. ANALIZA EFEKATA

Određivanje problema koje zakon treba da reši

Predloženi zakon omogućava da se sva sredstva koja se ostvaruju u postupku privatizacije objedine u republičkom budžetu, uključujući i sredstva koja su se izdvajala za namirenje troškova u postupku privatizacije, kao i posebna naknada ostvrena zaključenjem ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine (provizija).

Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Objedinjavanjem sredstava koja se stiču poslovanjem institucija čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno u konkretnom slučaju slivanjem svih sredstava koja se ostvaruju u postupku privatizacije, omogućiće se povećanje priliva sredstava u budžet Republike Srbije.

3. Druge mogućnosti za rešavanje problema

Prilikom izrade zakona zakonodavac nije razmatrao druga rešenja, s obzirom da predloženo rešenje predstavlja jedini način povećanja priliva sredstava u budžet Republike Srbije, iz sredstava ostvarenih u postupku privatizacije.

4. Zašto je donošenje zakona najbolje za rešavanje problema

Predložene izmene se odnose na materiju koja se mora regulisati zakonom, tako da nije bilo mogućnosti za rešavanje problema na drugi način.

5. Na koga će i kako uticati predložena rešenja

Ovaj zakon će imati pozitivan uticaj na republički budžet, pa samim tim i na finansijsku stabilnost Republike Srbije.

6. Troškovi koje će primena zakona izazvati kod građana i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća.

Primena ovog zakona neće izazvati ni građanima ni privredi izdvajanje dodatnih troškova.

7. Da li pozitivni efekti opravdavaju troškove

Kao što je navedeno u predhodnoj tački, primena ovog zakona neće izazvati ni građanima ni privredi izdvajanje dodatnih troškova.

8. Da li akt stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju

Odredbe predloženog zakona neće neposredno stimulisati pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju ali će uticati na finansijsku stabilnost Republike Srbije.

9. Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove

Kako je stupanje na snagu odredaba predloženog zakona, jedini način maksimizacije budžetskih sredstava iz prihoda ostvarenih u postupku privatizacije, to su se zainteresovane strane na posredan način saglasile sa preloženim konceptom.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. predviđeno je brisanje odredaba člana 41b Zakona o privatizaciji, kojima se uređuje da se sredstva za namirenje troškova u postupku privatizacije, kao i provizija izdvajaju iz prodajne cene, pre uplate na račun budžeta Republike Srbije. Na ovaj način je omogućeno da se sva sredstva ostvarena u postupku privatizacije, osim sredstava kojima se namiruju poverioci subjekata privatizacije u kojima je sprovedeno restrukturiranje, uplaćuju na uplatni račun budžeta Republike Srbije.

Članom 2. određeno je stupanje na snagu ovog zakona narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

V. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst) moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po budžet Republike Srbije.

VII. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije sastoje se u potrebi da što pre stupi na snagu kako bi se postigli pozitivni efekti izmena, koje bi se ogledale, pre svega, u povećanju budžetskih sredstava.

VIII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU

Član 41b

Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije uplaćuju se na račun Agencije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana, posle izmirivanja troškova prodaje u postupku privatizacije i posebne naknade ostvarene zaključenjem ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine (provizija), kao i prvenstvenog namirenja poverilaca subjekata privatizacije u kojima je sprovedeno restrukturiranje uplaćuju se na uplatni račun budžeta Republike Srbije.

Troškovima prodaje, u smislu stava 2. ovog člana, smatraju se izdaci za angažovanje finansijskih i pravnih savetnika u postupku privatizacije, naknade za oglašavanje javnih poziva i drugih informacija koje su od značaja za sprovođenje postupka privatizacije koje ne snosi subjekt privatizaciju u skladu sa Zakonom, kao i drugi troškovi.

Izuzetno, sredstva ostvarena od prodaje kapitala i imovine iz člana 3. stav 5. ovog zakona, posle izmirivanja troškova prodaje iz stava 3. ovog člana, uplaćuju se na poseban račun budžeta Republike Srbije.

Visinu provizije iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove privatizacije.

ČLAN 2.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač -Ministarstvo finansija i privrede

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama Zakona o privatizaciji

Draft Law amending the Law on Privatization

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

/

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koje se odnose na normativnu saržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

/

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

/

Ostavite komentar