Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI

ZAKONA O PRIVATIZACIJI

Član 1.

U Zakonu o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – dr. zakon, 30/10 – dr. zakon i 93/12 ), u članu 20ž stav 1. posle reči: „restrukturiranja” dodaju se reči: „a najkasnije do 30. juna 2014. godine”.

U stavu 6. reči: „do dana uplate prodajne cene ili prve rate ako se prodajna cena plaća na rate” zamenjuju se rečima: „najkasnije do 30. juna 2014. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije, kojim se utvrđuje da Republika Srbija između ostalog, uređuje i sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti.

II. Razlozi za donošenje

Članom 20ž Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – dr. zakon, 30/10 – dr. zakon i 93/12) propisana je zabrana sprovođenja izvršenja naplatom novčanih potraživanja prema subjektima privatizacije u restrukturiranju. Imajući u vidu da postupak privatizacije i restrukturiranja traje znatno duže nego što se to moglo proceniti u vreme donošenja propisa, predmetna zakonska odredba prouzrokovala je negativne posledice koje se ogledaju u nemogućnosti poverilaca subjekata u restrukturiranju da naplate dospela i pravnosnažno dosuđena novčana potraživanja, u dužem roku nego što je zakonodavac imao nameru. Takođe, broj društava koja se nalaze u postupku restrukturiranja u privatizaciji je u međuvremenu povećan, a imajući u vidu veliki broj raskinutih ugovora o prodaji kapitala ili imovine zbog neispunjenja ugovorenih obaveza od strane kupaca. Time je povećan i broj poverilaca koji nisu u mogućnosti da namire svoja potraživanja, čime se ugrožava njihova likvidnost što ima dodatne negativne efekte po privredu u celosti. Ovaj zakon o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji ima za cilj da oročavanjem zabrane prinudnog izvršenja prema subjektima privatizacije u restrukturiranju omogući nastavak poslovanja subjekata privatizacije koji su u restrukturiranju, sa jedne strane i stvori uslove za njihove poverioce da mogu da planiraju svoje poslovne aktivnosti uključujući i obezbeđenje finansiranja sa većim stepenom izvesnosti, imajući u vidu određen datum do kada će subjekti koji se nalaze u postupku restrukturiranja biti zaštićeni od prinudnog izvršenja.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U članu 1. ovog zakona predviđeno je da se u članu 20ž stav 1. dodaju reči a najkasnije do 30. juna 2014. godine. Takođe, u stavu 6. predložena je zamena dela stava 6. koji se odnosi na uplatu prodajne cene ili prve rate ako se prodajna cena plaća na rate rečima najkasnije do 30. juna 2014. godine.

IV. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje ovog zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta.

V. Analiza efekata

Član 20ž važećeg Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – dr. zakon, 30/10 – dr. zakon i 93/12) zabranjuje sprovođenje izvršenja naplatom novčanih potraživanja prema onim subjektima privatizacije koji su u restrukturiranju. Ovaj problem otežava položaj poverilaca, koji zbog zakonske zabrane ne mogu da naplate, veoma često, velika potraživanja od svojih poverilaca, tako da neretko dolaze u finansijsku nelikvidnost. Oročavanjem zabrane prinudnog izvršenja prema subjektima privatizacije u restrukturiranju olakšan je položaj društava koji se nalaze u postupku restrukturiranja i ostavljena mogućnost za njihovu eventualnu privatizaciju, a sa druge strane otvorena je mogućnost naplate potraživanja nakon 30. juna 2014. godine, koja do sada nije bila predviđena.

VI. Pregled odredbi koje se menjaju, odnosno dopunjuju

Član 20ž

Od dana donošenja odluke o restrukturiranju do dana donošenja odluke o okončanju restrukturiranja A NAJKASNIJE DO 30. JUNA 2014. GODINE, ne može se protiv subjekta privatizacije, odnosno nad njegovom imovinom, odrediti ili sprovesti prinudno izvršenje niti bilo koja mera postupka izvršenja radi namirenja potraživanja.

Odluka o restrukturiranju ima snagu izvršne isprave.

Odluka o restrukturiranju Agencija, u roku od pet dana od dana njenog donošenja, dostavlja organu nadležnom za sprovođenje prinudne naplate, sudovima i drugim organima nadležnim za donošenje osnova i naloga za prinudnu naplatu.

Na osnovu odluke o restrukturiranju organ nadležan za sprovođenje prinudne naplate obustavlja izvršavanje evidentiranih osnova i naloga, a sudovi i drugi organi nadležni za donošenje osnova i naloga za prinudnu naplatu ne donose nove osnove i naloge za prinudnu naplatu.

Za subjekte koji se privatizuju metodom javnog tendera, odnosno javne aukcije, državni poverioci ne mogu tražiti prinudnu naplatu niti bilo koju meru postupka izvršenja radi namirenja potraživanja nastalih do 31. decembra 2007. godine.

Zabrana iz stava 5. ovog člana primenjuje se NAJKASNIJE DO 30. JUNA 2014. GODINE do dana uplate prodajne cene ili prve rate ako se prodajna cena plaća na rate.

Postupak prinudnog izvršenja koji je u toku prekida se.

Po okončanju restrukturiranja, odnosno posle prodaje javnim tenderom ili javnom aukcijom, Agencija obaveštava sudove i organe iz stava 4. ovog člana o uplati prodajne cene i o poveriocima koji svoje potraživanje namiruju iz te cene.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa -Vlada

Obrađivač – Ministarstvo finansija i privrede

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji

Draft Law on Amendment and Supplement the Law on Privatization

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Ne postoje odredbe SSP i PS koje se odnose na normativni sadržaj propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

– Ne.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

– nema sekundarnih izvora prava EU sa kojima se propis usklađuje.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

– nema ostalih izvora prava EU sa kojima se propis usklađuje.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Budući da nema sekundarnih izvora prava EU sa kojima se propis usklađuje, uz ovaj zakon se ne dostavlja Tabela usklađenosti.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

– Ne.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

– Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

– Ne.

Ostavite komentar