Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Član 1.

U Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04), u članu 2. tačka 3) posle reči: „okruženju” tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaju se reči: „odnosno lice koje planira da obavlja ili obavlja delatnost iz oblasti koja je predmet procene uticaja na životnu sredinu;”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. posle reči: „uklanjanje projekata” stavlja se zapeta i dodaju se reči: „odnosno postrojenja i opreme,”.

U stavu 2. reči: „ili upotrebu” zamenjuju se rečima: „ili se koriste bez upotrebne dozvole”.

U stavu 3. posle reči: „vodoprivrede,” dodaju se reči: „infrastrukture, metalurgije,” a reči: „kao i za sve projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra” zamenjuju se rečima: „u skladu sa posebnim propisom kojim se utvrđuje lista projekata za koje se vrši procena uticaja” .

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Projekti iz st. 1. i 2. ovog člana mogu biti predmet procene uticaja ako je njihovo izvođenje, odnosno upotreba u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja.”

Član 3.

Član 5. menja se i glasi:

„Nosilac projekta za koji je obavezna procena uticaja i projekta za koji je utvrđena potreba procene uticaja, ne može pristupiti realizaciji, odnosno izgradnji i izvođenju projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja.”

Član 4.

U članu 8. stav 2. menja se i glasi:

„Zahtev o potrebi procene uticaja podnosi se na propisanom obrascu i sadrži:

podatke o nosiocu projekta;

opis lokacije;

opis karakteristika projekta;

prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane;

opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju;

opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta na životnu sredinu;

opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štenih uticaja;

druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa.”

Posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

„Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilaže se sledeća dokumentacija:

izvod iz urbanističkog plana ili potvrđeni urbanistički projekat, odnosno akt o urbanističkim uslovima koji nije stariji od godinu dana;

idejno rešenje ili idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta;

grafički prikaz mikro i makro lokacije;

uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom;

dokaz o uplati republičke administrativne takse;

drugi dokazi na zahtev nadležnog organa.

Izuzetno, izvod iz važećeg urbanističkog plana, odnosno drugi odgovarajući urbanistički dokument, ne podnosi se ako se delatnost planira u postojećem objektu čija se namena menja i ako nosilac projekta dostavi prijavu promene namene koju je potvrdio organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 5.

U članu 10. stav 3. reči: „deset dana” zamenjuju se rečima: „15 dana”.

U stavu 4. reči: „15 dana” zamenjuju se rečima: „deset dana”, a posle reči: „uzimajući u obzir” dodaju se reči: „specifičnosti projekta i lokacije, kao i”.

Dodaju se st. 5, 6. i 7. koji glase:

„Odlukom kojom utvrđuje da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu nadležni organ može odrediti i obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Odlukom kojom utvrđuje da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu nadležni organ može utvrditi minimalne uslove zaštite životne sredine, u skladu sa posebnim propisima.

Nadležni organ dostavlja nosiocu projekta odluku iz stava 4. ovog člana i o njoj obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost u roku od tri dana od dana donošenja odluke.”

Član 6.

U članu 11. stav 2. reč: „podnosi” zamenjuje se rečju: „izjavljuje”.

U stavu 3. reči: „20 dana” zamenjuju se rečima „30 dana”.

Član 7.

U članu 12. stav 2. u uvodnoj rečenici, posle reči: „obima i sadržaja” dodaju se reči: „podnosi se na propisanom obrascu i”.

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

„1a) opis lokacije;”.

U tački 9) reč: „dokumentaciju” zamenjuje se rečima: „informacije na zahtev nadležnog organa”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilaže se sledeća dokumentacija:

izvod iz urbanističkog plana ili potvrđenog urbanističkog projekta, odnosno akt o urbanističkim uslovima koji nije stariji od godinu dana;

idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta;

grafički prikaz mikro i makro lokacije;

uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom;

dokaz o uplati republičke administrativne takse;

drugi dokazi na zahtev nadležnog organa.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 8.

U članu 14. stav 2. reči: „20 dana” zamenjuju se rečima: „15 dana”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Nadležni organ u roku od deset dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog člana, donosi odluku o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja, uzimajući u obzir specifičnosti projekta i lokacije, kao i dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.”

Član 9.

U članu 15. stav 2. reč: „podnosi” zamenjuje se rečju: „izjavljuje”.

U stavu 3. reči: „20 dana” zamenjuju se rečima: „30 dana”.

Član 10.

Član 16. menja se i glasi:

„Član 16.

Nosilac projekta podnosi zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja (u daljem tekstu: zahtev za saglasnost) nadležnom organu.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

najmanje tri primerka studije u pisanom i jedan u elektronskom obliku;

odluka nadležnog organa iz prethodne faze postupka.

Nosilac projekta dužan je da zahtev za saglasnost podnese najkasnije u roku od godinu dana od dana prijema konačne odluke kojom je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Ako nosilac projekta podnese zahtev za saglasnost po isteku roka iz stava 3. ovog člana, nadležni organ će odlučiti o podnetom zahtevu u zavisnosti od okolnosti svakog konkretnog slučaja.

Po prijemu zahteva za saglasnost nadležni organ postupa na način utvrđen u članu 9. ovog zakona.”

Član 11.

U članu 17. stav 1. tačka 2) reč: „izvođenje” zamenjuje se rečju: „realizacija”.

U stavu 3. posle reči: „licima” dodaje se zapeta i reči: „odnosno kvalifikaciji lica”.

Član 12.

Član 18. menja se i glasi:

„Studija o proceni uticaja i saglasnost na studiju o proceni uticaja, odnosno odluka da nije potrebna procena uticija na životnu sredinu, sastavni su deo dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju ili uz prijavu početka realizacije projekta (izgradnja, izvođenje radova, promena tehnologije, promena delatnosti i druge aktivnosti).”

Član 13.

U članu 19. stav 2. menja se i glasi:

„Pravno lice i preduzetnik iz stava 1. ovog člana dužno je da za izradu studije o proceni uticaja obrazuje multidisciplinarni tim sastavljen od lica kvalifikovanih za izradu studije o proceni uticaja, odnosno za oblasti koje su predmet studije u čijoj izradi učestvuju.”

Član 14.

U članu 20. stav 2. reč: „sedam” zamenjuje se rečju: „deset”.

Član 15.

Član 21. briše se.

Član 16.

U članu 22. stav 1. menja se i glasi:

„Nadležni organ u roku od deset dana od dana prijema zahteva za saglasnost obrazuje tehničku komisiju za ocenu studije o proceni uticaja.”

U stavu 4. posle tačke 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 4a) koja glasi:

„4a) zaposlena kao inspektori, odnosno lica koja vrše inspekcijski nadzor nad projektom za koji je izrađena studija o proceni uticaja.”

Član 17.

Posle člana 22. dodaje se naslov iznad člana i član 22a koji glase:

Dostavljanje studije o proceni uticaja tehničkoj komisiji

Član 22a

Nadležni organ dostavlja studiju o proceni uticaja tehničkoj komisiji u roku od tri dana od dana njenog obrazovanja.

Po završenom javnom uvidu, odnosno javnoj prezentaciji i javnoj raspravi, nadležni organ u roku od tri dana dostavlja tehničkoj komisiji izveštaj sa sistematizovanim pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.”

Član 18.

U članu 23. stav 1. reči: „sa sistematizovanim pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti i izveštajem o sprovedenom postupku procene uticaja” zamenjuju se rečima: „razmatra izveštaj sa sistematizovanim pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti”.

U stavu 3. reči: „Tehnička komisija” zamenjuju se rečima: „Na predlog tehničke komisije, nadležni organ”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Ako nosilac projekta ne postupi u svemu po zahtevu iz stava 3. ovog člana, nadležni organ može, na predlog tehničke komisije, odobriti najviše jedan dodatni rok za izmene i dopune studije o proceni uticaja.”

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reč: „dokumentacije” zamenjuje se rečima: „studije o proceni uticaja”.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: „stava 3.” zamenjuju se rečima: „stava 5.”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 19.

U članu 24. stav 1. posle reči: „za davanje saglasnosti na studiju” dodaju se reči: „o proceni”.

Dodaje se stav 3. koji glasi:

„Odluku iz stava 1. ovog člana nadležni organ dostavlja nadležnom inspektoru za zaštitu životne sredine.”

Član 20.

U članu 27. stav 3. posle reči: „emisije” dodaju se reči: „stanje životne sredine i moguće negativne uticaje,”.

Član 21.

U članu 28. stav 1. posle reči: „dužan je da sa” dodaju se reči: „realizacijom, odnosno izgradnjom i”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„O ažuriranju postojeće studije o proceni uticaja, nadležni organ odlučuje, na zahtev nosioca projekta, i ako u toku izgradnje, odnosno izvođenja projekta, nosilac projekta mora da odstupi od dokumentacije na osnovu koje je izrađena studija o proceni uticaja na životnu sredinu na koju je data saglasnost.

Zahtev iz stava 3. ovog člana podnosi se pre podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za izgradnju po izmenjenoj dokumentaciji.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 5. reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „st. 2. i 3.”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 6. reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „st. 2. i 3.”.

Član 22.

Član 30. menja se i glasi:

„Nosilac izvedenog projekta za koji se po odredbama ovog zakona vrši procena uticaja, a koji je izgrađen bez odobrenja za izgradnju ili se koristi bez odobrenja za upotrebu, dužan je da podnese zahtev za:

davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu (u daljem tekstu: studija zatečenog stanja) za projekte iz člana 4. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja za projekte iz člana 4. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

kopija prijave objekta izgrađenog bez odobrenja za izgradnju i obaveštenje o mogućnostima usklađivanja objekta sa urbanističkim planom, odnosno o uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju;

izvod iz projekta izvedenog objekta;

izveštaj ovlašćene organizacije sa podacima o emisijama i izveštaj o rezultatima merenja i ispitivanja činilaca životne sredine na koje projekat utiče koji nisu stariji od šest meseci;

grafički prikaz mikro i makro lokacije;

dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Studija zatečenog stanja izrađuje se na osnovu projekta izvedenog objekta, podataka o emisiji i rezultata merenja i ispitivanja činilaca životne sredine i ima sadržaj propisan ovim zakonom za studiju o proceni uticaja.

Nadležni organ odlučuje o potrebi izrade studije zatečenog stanja i o davanju saglasnosti ili odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju zatečenog stanja po postupku propisanom ovim zakonom.”

Član 23.

U članu 31. stav 2. posle reči: „Nadležni organ” dodaju se reči: „koji je vodio postupak procene uticaja”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Lice iz stava 2. ovog člana može biti zaposleno ili postavljeno u nadležnom organu, odnosno u drugom organu i organizaciji ili nezavisni stručnjak koji ispunjava uslove za učešće u radu tehničke komisije iz člana 22. ovog zakona.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „ako nisu ispunjeni” zamenjuju se rečima: „ako lice iz stava 2. ovog člana ne potvrdi da su ispunjeni”.

Član 24.

U članu 33. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Visinu troškova rada tehničke komisije utvrđuje ministar.”

Član 25.

Posle člana 34. dodaje se naslov iznad člana i član 34a koji glase:

„10. Shodna primena zakona

Član 34a

Na pitanja postupka procene uticaja koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.”

Član 26.

U članu 37. stav 1. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

„ 1) naloži podnošenje zahteva za pokretanje postupka procene uticaja;

2) naloži podnošenje zahteva za pokretanje postupka procene uticaja zatečenog stanja”.

U tački 3) posle reči: „zabrani izvođenje projekta” dodaju se reči: „i obavljanje delatnosti”.

U tački 4) posle reči: „zatečenog stanja” tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaju se reči: „odnosno odluci kojom se utvrđuju minimalni uslovi zaštite životne sredine;”.

Posle tačke 5) dodaje se nova tačka 5a) koja glasi:

„5a) zabrani obavljanje delatnosti ako je odbijen zahtev za davanje saglasnosti na studiju zatečenog stanja;”.

U stavu 2. reči: „tač. 1) do 5)” zamenjuju se rečima: „tač. 1) do 5a)”.

Član 27.

U članu 42. stav 2. reči: „od 5.000 do 20.000 dinara” zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara”.

Član 28.

U članu 43. stav 1. reči: „od 5.000 do 20.000 dinara” zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara”.

Član 29.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 30.

Nosilac projekta koji ima konačnu odluku o utvrđenoj potrebi procene uticaja na životnu sredinu, a do dana stupanja na snagu ovog zakona nije podneo zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja, dužan je da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese nadležnom organu zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja.

Ukoliko nosilac projekta podnese zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja po isteku roka utvrđenog u stavu 1. ovog člana, nadležni organ doneće zaključak o odbacivanju zahteva.

Član 31.

Nosilac izvedenog projekta koji ima konačnu odluku o utvrđenoj potrebi procene uticaja zatečenog stanja, a do dana stupanja na snagu ovog zakona nije podneo zahtev za davanje saglasnosti na studiju zatečenog stanja, dužan je da u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese nadležnom organu zahtev za davanje saglasnosti na studiju zatečenog stanja.

Ukoliko nosilac projekta podnese zahtev za davanje saglasnosti na studiju zatečenog stanja po isteku roka utvrđenog u stavu 1. ovog člana, nadležni organ doneće zaključak o odbacivanju zahteva.

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu je član 97. tačka 9) Ustava Republike Srbije, i po kome, Republika Srbija uređuje i obezbeđuje održivi razvoj; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; zaštitu i unapređivanje biljnog i životinjskog sveta; proizvodnju, promet i prevoz oružja, otrovnih, zapaljivih, eksplozivnih, radioaktivnih i drugih opasnih materija.

II. RAZLOZI ZA IZMENU ZAKONA

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04), stupio je na snagu 28.12.2004. godine. Zakonom su uređena pitanja koja se odnose na postupak donošenja i sprovođenja odluka koje se odnose na utvrđivanje direktnih i indirektnih uticaja na životnu sredinu planiranih projekata, a sve u cilju praćenja, sprečavanja, ublažavanja, i ograničavanje nepovoljnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da su predmet procene uticaja projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata, odnosno postrojenja i opreme koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. Predmet procene uticaja su i projekti koji su realizovani bez izrade studije o proceni uticaja, a nemaju odobrenje za izgradnju ili se koriste bez upotrebne dozvole.

Procena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanja otpadom i komunalnih delatnosti, kao i za projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra i druge projekte u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju liste projekata za koje se vrši procena uticaja.

Cilj procene uticaja je utvrđivanje, opisivanje i vrednovanje mogućih neposrednih i posrednih uticaja planiranog projekta na:

život i zdravlje ljudi, floru i faunu

zemljište, vode, vazduh, klimu i pejzaž

materijalna i kulturna dobra

uzajamno delovanje navedenih činilaca

Procena uticaja je preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na:

izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu

konsultovanju svih zainteresovanih lica, uz široko učešće javnosti (čija prava su uređena u skladu sa zahtevima Arhuske konvencije)

analizi alternativnih rešenja sa ciljem da se prikupe podaci i predvide štetni uticaji na određenog projekta na životnu sredinu

utvrđivanju i predlaganju mera kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti, imajući u vidu izvodljivost i ekonomsku prihvatljivost projekta pod tim uslovima.

Razlog za izmene i dopune zakona je kvalitetnije uređenje sistema procene uticaja na životnu sredinu uz neophodnost da se kvalitetnije urede uloge različitih aktera u postupku procene, njihova prava i obaveze, kao i njihovi međusobni odnosi, ali i da se obezbedi jasniji i prepoznatljiviji instrument preko koga su transponovani zahtevi Evropske unije. Naime, izmenama zakona će se preciznije definisati uloga podnosioca zahteva, u smislu njihove legitimacije pred nadležnim organom, kao i veza sa institucijama koje se staraju o sprovođenju propisa iz oblasti planiranja prostora, urbanizma i izgradnje objekata.

Preciznije definisanje određenih odredaba postojećeg zakona, omogućavaju nadležnom organu efikasniji rad u smislu donošenja pravovremenih odluka u duhu regulative iz oblasti procene uticaja na životnu sredinu, a što će na kraju rezultirati osetnim skraćenjem perioda do dobijanja saglasnosti na studije o proceni uticaja na životnu sredinu – određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu u sklopu odluke kojom se nosiocu projekta utvrđuje obaveza izrade studije, istovremeno formiranje tehničke komisije za pregledanje studije po njenom dostavljanju nadležnom organu sa organizovanjem javnog uvida u sadržaj iste, itd.

Izmenama zakona se postiže skraćenje vremenskog roka trajanja procedure sa postojećih 270 dana na planiranih 108, izuzimajući žalbeni rok, za koji se predviđa postupanje po zakonu o upravnom postupku. Ovo skraćenje se odnosi na projekte sa obe liste iz Uredbe, obzirom da se planira određivanje obima i sadržaja u rešenju kojim se nosiocu projekta nalaže izrada studije o proceni uticaja.

Takođe, planirano je da se po prijemu zahteva za izdavanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja, istovremeno formira od strane nadležnog organa tehnička komisija za pregledanje studije, što takođe doprinosi ubrzanju procedure, uzevši u obzir odredbe postojećeg zakona koje nalažu formiranje tehničke komisije tek po održavanju javnog uvida i javne prezentacije.

Preciziranje veze sa propisima iz domena urbanizma i građevine – ko može da se legitimiše kao podnosilac zahteva u proceduri procene uticaja na životnu sredinu, gde će predmet procedure biti samo projekti za koje se pribavlja odobrenje za izgradnju kod nadležnog organa za pitanje urbanizma i građevine. Kada se radi o zatečenom stanju, predmet takve procedure mogu biti samo projekti za koje se sprovodi legalizacija u skladu sa propisima iz oblasti planiranja i izgradnje.

Daje se mogućnost nadležnom organu da kroz rešenje o oslobađanju od izrade studije o proceni uticaja, odredi minimalne mere zaštite životne sredine. Ovim bi se izbegla mogućnost da se zbog 2-3 mere zaštite životne sredine, nalaže izrada studije o proceni uticaja i na taj način povećaju troškovi postupka i drastično produži vremenski rok do konačnog završetka procedure.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu predviđeno je da se u članu 2. stav 1. tačka 3) posle reči: „okruženju” dodaje se zapeta i reči: „odnosno lice koje planira da obavlja ili obavlja delatnost iz oblasti koja je predmet procene uticaja na životnu sredinu”. Ovim se na jasniji način precizira ko ima pravo da podnosi zahteve za projekte koji su predmet procedure procene uticaja na životnu sredinu, tačnije teži se ka tome da isto pravno lice koje podnosi zahtev za dobijanje odobrenja za izgradnju, rekonstrukciju, legalizaciju, podnosi zahtev pred nadležnim organom za sprovođenje procedure procene uticaja na životnu sredinu

U članu 3. postojećeg zakona izvršene su izmene kojima se preciznije utvrđuje predmet procene uticaja i jasnije utvrđuju oblasti za koje se vrši procena uticaja.

U članu 8. izvršene su izmene kojima se precizira sadržaj zahteva o potrebi procene uticaja, dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja, kao i primena izuzetaka.

U članu 10. utvrđuju se novi rokovi koji doprinose skraćivanju procedure i utvrđuje da se odlukom kojom utvrđuje da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu nadležni organ određuje i obim i sadržaj studije o proceni uticaja, a odlukom kojom utvrđuje da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu nadležni organ može utvrditi minimalne uslove zaštite životne sredine, u skladu sa posebnim propisima.

U članu 12. precizira se sadržina zahteva za utvrđivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja, kao i dokumentacija koja se podnosi uz ovaj zahtev, a članom 14. se skraćuju rokovi za postupanje po zahtevu.

U članu 16. precizira se šta se podnosi od dokumentacije uz zahtev za izdavanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, tako da je izmenama zakona predviđeno da se podnose tri primerka studije u pisanom i elektronskom obliku kao i odluka nadležnog organa iz prethodne faze postupka.

U članu 22. se precizira obaveza nadležnog organa da u roku od deset dana od dana prijema zahteva za saglasnost obrazuje tehničku komisiju za ocenu studije o proceni uticaja, dok je po novom predloženom članu 22a, nadležni organ u obavezi da dostavi studiju o proceni uticaja tehničkoj komisiji u roku od tri dana od dana njenog obrazovanja, a po završenom javnom uvidu odnosno javnoj prezentaciji i javnoj raspravi, nadležni organ u roku od tri dana bi trebao da dostavi tehničkoj komisiji izveštaj sa sistematizovanim pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

U članu 23. definiše se koliko puta tehnička može zahtevati izmene i dopune studije o proceni uticaja, što znači da nadležni organ na predlog tehničke komisije može odobriti najviše jedan dodatni rok za izmene i dopune studije o proceni uticaja.

U članu 28. gde se obrađuje ažuriranje studije o proceni uticaja, tačnije, u kojim situacijama se upotrebljava taj institut, što znači da ako u toku izgradnje odnosno izvođenja projekta nosilac projekta mora da odstupi od dokumentacije na osnovu koje je izrađena studija o proceni uticaja, dužan je vrši usklađivanje sa novonastalim stanjem i sprovede novu proceduru procene uticaja u skladu sa tim.

Izmenama člana 30. će se precizirati sadržina zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja za projekte iz člana 4. stav 1. tačka 2) ovog zakona i zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu (u daljem tekstu: studija zatečenog stanja) za projekte iz člana 4. stav 1. tačka 1) ovog zakona, na način da će se podnositi i: kopija prijave objekta izgrađenog bez odobrenja za izgradnju i obaveštenje o mogućnostima usklađivanja objekta sa urbanističkim planom, odnosno o uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju; izvod iz projekta izvedenog objekta; izveštaj ovlašćene organizacije sa podacima o emisijama i izveštaj o rezultatima merenja i ispitivanja činilaca životne sredine na koje projekat utiče koji nisu stariji od šest meseci; grafički prikaz mikro i makro lokacije.

U članu 31. su precizirati uslovi za lice koje će vršiti tehnički pregled projekata sa aspekta zažtite životne sredine odnosno ispunjenost uslova iz odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Predlog je da to lice može biti zaposleno ili postavljeno u nadležnom organu odnosno u drugom organu i organizaciji ili nezavisni stručnjak koji ispunjava uslove za učešće u radu tehničke komisije iz člana 22. ovog zakona.

U članu 33. dodat je novi stav kojim se daje ovlašćenje ministru nadležnom za poslove zaštite životne sredine da utvrdi visinu troškova rada tehničke komisije, imajući u vidu da su se u praksi javljali problemi u primeni ove odredbe.

U članu 42. će se izvršiti izmena u smislu da će se povećati iznos novčane kazne za nosioca projekta, tako da će biti u rasponu od 10.000 do 50.000 dinara.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Izmena zakona neće izazvati povećanje troškova u budžetu Republike Srbije, jer najveći deo poslova u proceduri njene izmene obavlja Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja saglasno poslovima utvrđenim Zakonom o ministarstvima, kao i u skladu sa nadležnostima utvrđenim u Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu, preko postojećih zaposlenih.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Jedan od osnovnih ciljeva ovog zakona jeste da se u skladu sa načelom održivog razvoja obezbedi zaštita životne sredine, prirodnih resursa i zdravlja ljudi kroz uređenje pitanja koja se odnose na postupak donošenja i sprovođenja odluka koje se odnose na utvrđivanje direktnih i indirektnih uticaja na životnu sredinu planiranih projekata, a sve u cilju praćenja, sprečavanja, ublažavanja, i ograničavanje nepovoljnih uticaja na životnu sredinu i život i zdravlje ljudi. Donošenje zakona po hitnom postupku takođe je značajno u kontekstu harmonizacije nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti sa propisima Evropske Unije.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU

Značenje izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

nosilac projekta jeste investitor, odnosno podnosilac zahteva za dobijanje dozvole ili odobrenja za izgradnju ili rekonstrukciju objekta ili ostalih intervencija u prirodi i prirodnom okruženju, ODNOSNO LICE KOJE PLANIRA DA OBAVLjA ILI OBAVLjA DELATNOST IZ OBLASTI KOJA JE PREDMET PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU;

Predmet procene uticaja

Član 3.

Predmet procene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata, ODNOSNO POSTROJENjA I OPREME, koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu.

Predmet procene uticaja su i projekti koji su realizovani bez izrade studije o proceni uticaja, a nemaju odobrenje za izgradnju ili upotrebu ILI SE KORISTE BEZ UPOTREBNE DOZVOLE (u daljem tekstu: procena uticaja zatečenog stanja).

Procena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, INFRASTRUKTURE, METALURGIJE, upravljanja otpadom i komunalnih delatnosti, kao i za sve projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM KOJIM SE UREĐUJU LISTE PROJEKATA ZA KOJE SE VRŠI PROCENA UTICAJA.

PROJEKTI IZ STAVA 1. I 2. OVOG ČLANA MOGU BITI PREDMET PROCENE UTICAJA AKO JE NjIHOVO IZVOĐENjE, ODNOSNO UPOTREBA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE PLANIRANjE I IZGRADNjA.

Obaveza pribavljanja saglasnosti na procenu uticaja

Član 5.

Nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju projekta bez sprovedenog postupka procene uticaja i saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja.

NOSILAC PROJEKTA ZA KOJI JE OBAVEZNA PROCENA UTICAJA I PROJEKTA ZA KOJI JE UTVRĐENA POTREBA PROCENE UTICAJA, NE MOŽE PRISTUPITI REALIZACIJI ODNOSNO IZGRADNjI I IZVOĐENjU PROJEKTA BEZ SAGLASNOSTI NADLEŽNOG ORGANA NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA.

1. Odlučivanje o potrebi procene uticaja

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja

Član 8.

Nosilac projekta za koji se može zahtevati procena uticaja podnosi zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja (u daljem tekstu: zahtev o potrebi procene uticaja) nadležnom organu.

Zahtev o potrebi procene uticaja sadrži:

1) opis lokacije;

2) opis karakteristika projekta;

3) opis karakteristika mogućih uticaja projekta na životnu sredinu;

4) druge podatke i dokumentaciju.

ZAHTEV O POTREBI PROCENE UTICAJA PODNOSI SE NA PROPISANOM OBRASCU I SADRŽI:

PODATKE O NOSIOCU PROJEKTA;

OPIS LOKACIJE;

OPIS KARAKTERISTIKA PROJEKTA;

PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE SU RAZMATRANE;

OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE KOJI MOGU BITI IZLOŽENI UTICAJU;

PIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH ŠTETNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU;

OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILjU SPREČAVANjA, SMANjENjA I OTKLANjANjA ZNAČAJNIH ŠTENIH UTICAJA;

DRUGE PODATKE I INFORMACIJE NA ZAHTEV NADLEŽNOG ORGANA.

UZ ZAHTEV IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PRILAŽE SE SLEDEĆA DOKUMENTACIJA:

IZVOD IZ URBANISTIČKOG PLANA ILI POTVRĐENI URBANISTIČKI PROJEKAT ODNOSNO AKT O URBANISTIČKIM USLOVIMA KOJI NIJE STARIJI OD GODINU DANA;

IDEJNO REŠENjE ILI IDEJNI PROJEKAT ODNOSNO IZVOD IZ IDEJNOG PROJEKTA;

GRAFIČKI PRIKAZ MIKRO I MAKRO LOKACIJE;

USLOVI I SAGLASNOSTI DRUGIH NADLEŽNIH ORGANA I ORGANIZACIJA PRIBAVLjENI U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONOM;

DOKAZ O UPLATI REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE;

DRUGI DOKAZI NA ZAHTEV NADLEŽNOG ORGANA.

IZUZETNO, IZVOD IZ VAŽEĆEG URBANISTIČKOG PLANA ODNOSNO DRUGI ODGOVARAJUĆI URBANISTIČKI DOKUMENT, NE PODNOSI SE AKO SE DELATNOST PLANIRA U POSTOJEĆEM OBJEKTU, ČIJA SE NAMENA MENjA I AKO NOSILAC PROJEKTA DOSTAVI PRIJAVU PROMENE NAMENE KOJU JE POTVRDIO ORGAN NADLEŽAN ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA IZGRADNjU.

Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar) bliže propisuje sadržinu zahteva o potrebi procene uticaja.

Odlučivanje o zahtevu o potrebi procene uticaja

Član 10.

Nadležni organ obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja u roku od deset dana 15 DANA od dana prijema urednog zahteva.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o:

nosiocu projekta;

nazivu, vrsti i lokaciji projekta čije se izvođenje planira;

mestu i vremenu mogućnosti uvida u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta;

prirodi odluke koja će biti doneta na osnovu podnetog zahteva;

nazivu i adresi nadležnog organa.

Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost, u roku od deset 15 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana mogu dostaviti svoje mišljenje.

Nadležni organ, u roku od 15 dana DESET dana od isteka roka utvrđenog u stavu 3. ovog člana, odlučuje o podnetom zahtevu uzimajući u obzir SPECIFIČNOSTI PROJEKTA I LOKACIJE, KAO I dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

ODLUKOM KOJOM UTVRĐUJE DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU NADLEŽNI ORGAN MOŽE ODREDITI I OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA.

ODLUKOM KOJOM UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU NADLEŽNI ORGAN MOŽE UTVRDITI MINIMALNE USLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA.

NADLEŽNI ORGAN DOSTAVLjA NOSIOCU PROJEKTA ODLUKU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA I O NjOJ OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE I ORGANIZACIJE I JAVNOST U ROKU OD TRI DANA OD DANA DONOŠENjA ODLUKE.

Pravo na žalbu

Član 11.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu izjaviti žalbu protiv odluke nadležnog organa o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja.

Žalba iz stava 1. ovog člana podnosi IZJAVLjUJE se nadležnom drugostepenom organu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Nadležni drugostepeni organ dužan je da odluku po žalbi donese u roku od 20 dana 30 DANA od dana prijema žalbe.

2. Određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

Član 12.

Nosilac projekta za koje se obavezno vrši procena uticaja i za koje je nadležni organ utvrdio obavezu procene uticaja podnosi zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja (u daljem tekstu: zahtev za određivanje obima i sadržaja).

Zahtev za određivanje obima i sadržaja PODNOSI SE NA PROPISANOM OBRASCU I sadrži:

podatke o nosiocu projekta;

1A) OPIS LOKACIJE;

opis projekta;

prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane;

opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju;

opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta;

opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štenih uticaja;

netehnički rezime podataka navedenih od 2) do 6);

podaci o mogućim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije;

druge podatke i dokumentaciju INFORMACIJE NA ZAHTEV NADLEŽNOG ORGANA.

UZ ZAHTEV IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PRILAŽE SE SLEDEĆA DOKUMENTACIJA:

IZVOD IZ URBANISTIČKOG PLANA ILI POTVRĐENOG URBANISTIČKOG PROJEKTA, ODNOSNO AKT O URBANISTIČKIM USLOVIMA KOJI NIJE STARIJI OD GODINU DANA;

IDEJNI PROJEKAT ODNOSNO IZVOD IZ IDEJNOG PROJEKTA;

GRAFIČKI PRIKAZ MIKRO I MAKRO LOKACIJE;

USLOVI I SAGLASNOSTI DRUGIH NADLEŽNIH ORGANA I ORGANIZACIJA PRIBAVLjENI U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONOM;

DOKAZ O UPLATI REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE;

DRUGI DOKAZI NA ZAHTEV NADLEŽNOG ORGANA.

Ministar bliže propisuje sadržinu zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja.

Odlučivanje o zahtevu

Član 14.

Nadležni organ u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za određivanje obima i sadržaja, obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost o podnetom zahtevu.

Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost mogu dostaviti svoja mišljenja o podnetom zahtevu u roku od 20 dana 15 DANA od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana.

Nadležni organ u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog člana, donosi odluku o sadržaju i obimu studije o proceni uticaja uzimanjem u obzir mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

NADLEŽNI ORGAN U ROKU OD DESET DANA OD DANA ISTEKA ROKA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, DONOSI ODLUKU O OBIMU I SADRŽAJU STUDIJE O PROCENI UTICAJA, UZIMAJUĆI U OBZIR SPECIFIČNOSTI PROJEKTA I LOKACIJE, KAO I DOSTAVLjENA MIŠLjENjA ZAINTERESOVANIH ORGANA I ORGANIZACIJA I ZAINTERESOVANE JAVNOSTI.

Nadležni organ dostavlja nosiocu projekta odluku iz stava 3. ovog člana i o njoj obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Pravo na žalbu protiv odluke o zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

Član 15.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu izjaviti žalbu protiv odluke nadležnog organa o zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja.

Žalba iz stava 1. ovog člana podnosi IZJAVLjUJE se nadležnom drugostepenom organu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Nadležni drugostepeni organ dužan je da odluku po žalbi donese u roku od 20 dana 30 DANA od dana prijema žalbe.

3. Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja

Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja

Član 16.

Nosilac projekta podnosi zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja (u daljem tekstu: (zahtev za saglasnost) nadležnom organu, zajedno sa studijom o proceni uticaja.

Ako je nadležni organ odlučivao o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja, nosilac projekta je dužan da zahtev za saglasnost podnese najkasnije u roku od godinu dana od dana prijema konačne odluke o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja.

Ako nosilac projekta iz stava 3. ovog člana podnese zahtev za davanje saglasnosti po isteku propisanog roka, nadležni organ će odlučiti o podnetom zahtevu u zavisnosti od okolnosti svakog konkretnog slučaja.

ČLAN 16.

NOSILAC PROJEKTA PODNOSI ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA (U DALJEM TEKSTU: ZAHTEV ZA SAGLASNOST) NADLEžNOM ORGANU.

UZ ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG čLANA PODNOSI SE:

NAJMANJE TRI PRIMERKA STUDIJE U PISANOM I JEDAN U ELEKTRONSKOM OBLIKU;

ODLUKA NADLEžNOG ORGANA IZ PRETHODNE FAZE POSTUPKA.

NOSILAC PROJEKTA DUžAN JE DA ZAHTEV ZA SAGLASNOST PODNESE NAJKASNIJE U ROKU OD GODINU DANA OD DANA PRIJEMA KONAčNE ODLUKE KOJOM JE ODREđEN OBIM I SADRžAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA.

AKO NOSILAC PROJEKTA PODNESE ZAHTEV ZA SAGLASNOST PO ISTEKU ROKA IZ STAVA 3. OVOG čLANA, NADLEžNI ORGAN ćE ODLUčITI O PODNETOM ZAHTEVU U ZAVISNOSTI OD OKOLNOSTI SVAKOG KONKRETNOG SLUčAJA.

PO PRIJEMU ZAHTEVA ZA SAGLASNOST NADLEžNI ORGAN POSTUPA NA NAčIN UTVRđEN U čLANU 9. OVOG ZAKONA.

Sadržaj studije o proceni uticaja

Član 17.

Studija o proceni uticaja obavezno sadrži:

podatke o nosiocu projekta;

opis lokacije na kojoj se planira izvođenje REALIZACIJA projekta;

opis projekta;

prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao;

prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini (mikro i makro lokacija);

opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;

procenu uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa;

opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i, gde je to moguće, otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu;

program praćenja uticaja na životnu sredinu;

netehnički kraći prikaz podataka navedenih u tač. 2) do 9);

podaci o tehničkim nedostacima ili nepostojanju odgovarajućih stručnih znanja i veština ili nemogućnosti da se pribave odgovarajući podaci.

Uz studiju o proceni uticaja prilažu se pribavljeni uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija u skladu sa posebnim zakonom.

Studija o proceni uticaja sadrži i osnovne podatke o licima, ODNOSNO KVALIFIKACIJI LICA koja su učestvovala u njenoj izradi, o odgovornom licu, datum izrade, potpis odgovornog lica i overu potpisa pečatom ovlašćene organizacije koja je izradila studiju.

Ministar bliže propisuje sadržinu studije o proceni uticaja.

Obaveza izrade studije o proceni uticaja u postupku pribavljanja dozvole ili odobrenja za izvođenje projekta

Član 18.

Studija o proceni uticaja je sastavni deo dokumentacije potrebne za pribavljanje dozvole ili odobrenja za početak izvođenja projekta (izgradnja, izvođenje radova, promena tehnologije, promena delatnosti i druge aktivnosti).

STUDIJA O PROCENI UTICAJA I SAGLASNOST NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA, ODNOSNO ODLUKA DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICIJA NA ŽIVOTNU SREDINU, SASTAVNI SU DEO DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA IZGRADNjU ILI UZ PRIJAVU POČETKA REALIZACIJE PROJEKTA (IZGRADNjA, IZVOĐENjE RADOVA, PROMENA TEHNOLOGIJE, PROMENA DELATNOSTI I DRUGE AKTIVNOSTI).

Ovlašćenje za izradu studije o proceni uticaja

Član 19.

Studiju o proceni uticaja može da izrađuje pravno lice i preduzetnik ako je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti projektovanja, inženjeringa i izrade studija i analiza.

Pravno lice i preduzetnik iz stava 1. ovog člana može za izradu studije o proceni uticaja obrazovati multidisciplinarni tim sastavljen od lica kvalifikovanih za analizu svakog od činilaca životne sredine.

PRAVNO LICE I PREDUZETNIK IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNO JE DA ZA IZRADU STUDIJE O PROCENI UTICAJA OBRAZUJE MULTIDISCIPLINARNI TIM SASTAVLjEN OD LICA KVALIFIKOVANIH ZA IZRADU STUDIJE O PROCENI UTICAJA, ODNOSNO ZA OBLASTI KOJE SU PREDMET STUDIJE U ČIJOJ IZRADI UČESTVUJU.

Lice je kvalifikovano za izradu studije o proceni uticaja ako ima visoku stručnu spremu odgovarajućeg smera i najmanje pet godina rada u struci ili zvanje odgovornog projektanta.

Javni uvid, prezentacija i rasprava o studiji o proceni uticaja

Član 20.

Nadležni organ obezbeđuje javni uvid, organizuje prezentaciju i sprovodi javnu raspravu o studiji o proceni uticaja.

Nadležni organ u roku od sedam DESET dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja obaveštava nosioca projekta, zainteresovane organe i organizacije i javnost o vremenu i mestu javnog uvida, javne prezentacije, kao i javne rasprave o studiji o proceni uticaja.

Javna rasprava može se održati najranije 20 dana od dana obaveštavanja javnosti.

Nosilac projekta učestvuje u javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja.

Ministar bliže propisuje postupak javnog uvida, prezentacije i rasprave.

Izmene i dopune studije o proceni uticaja

Član 21.

Po završenoj javnoj raspravi, nadležni organ u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave, na osnovu mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti dostavlja nosiocu projekta pregled mišljenja, sa predlozima za izmene i dopune studije o proceni uticaja.

Nosilac projekta nadležnom organu podnosi studiju o proceni uticaja, po potrebi izmenjenu i dopunjenu, sa odgovorom na mišljenja i predloge iz stava 1. ovog člana u roku od 15 dana od dana njihovog prijema.

Nadležni organ u roku od 15 dana od dana prijema izmenjene i dopunjene studije o proceni uticaja, dostavlja tehničkoj komisiji studiju o proceni uticaja, sa sistematizovanim pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti i izveštajem o sprovedenom postupku procene uticaja.

Tehnička komisija

Član 22.

Za ocenu studije o proceni uticaja nadležni organ obrazuje tehničku komisiju.

NADLEŽNI ORGAN U ROKU OD DESET DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA ZA SAGLASNOST OBRAZUJE TEHNIČKU KOMISIJU ZA OCENU STUDIJE O PROCENI UTICAJA.

Predsednik tehničke komisije imenuje se iz reda zaposlenih ili postavljenih lica u nadležnom organu.

Za članove tehničke komisije mogu biti imenovana lica sa visokom stručnom spremom odgovarajuće struke, odnosno smera i odgovarajućim stručnim rezultatima, iz reda:

zaposlenih ili postavljenih lica u nadležnom organu;

zaposlenih ili postavljenih lica u zainteresovanim organima i organizacijama;

nezavisnih stručnjaka.

Članovi tehničke komisije ne mogu biti lica koja su:

učestvovala u izradi studije o proceni uticaja koja je predmet ocene;

osnivači pravnog lica ili preduzetnik koji je izradio studiju o proceni uticaja ili zaposleni kod tih lica;

osnivači ili zaposleni kod nosioca projekta;

bračni drugovi, krvni srodnici do četvrtog stepena srodstva i srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva lica navedenih u tač. 1) do 3);

4A) ZAPOSLENA KAO INSPEKTORI, ODNOSNO LICA KOJA VRŠE INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PROJEKTOM ZA KOJI JE IZRAĐENA STUDIJA.

Nadležni organ može obrazovati jednu ili više tehničkih komisija.

DOSTAVLjANjE STUDIJE O PROCENI UTICAJA

TEHNIČKOJ KOMISIJI

ČLAN 22A.

NADLEŽNI ORGAN DOSTAVLjA STUDIJU O PROCENI UTICAJA TEHNIČKOJ KOMISIJI U ROKU OD TRI DANA OD DANA NjENOG OBRAZOVANjA.

PO ZAVRŠENOM JAVNOM UVIDU ODNOSNO JAVNOJ PREZENTACIJI I JAVNOJ RASPRAVI, NADLEŽNI ORGAN U ROKU OD TRI DANA DOSTAVLjA TEHNIČKOJ KOMISIJI IZVEŠTAJ SA SISTEMATIZOVANIM PREGLEDOM MIŠLjENjA ZAINTERESOVANIH ORGANA I ORGANIZACIJA I ZAINTERESOVANE JAVNOSTI.

Postupak ocene studije o proceni uticaja

Član 23.

Tehnička komisija ispituje studiju o proceni uticaja, sa sistematizovanim pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti i izveštajem o sprovedenom postupku procene uticaja RAZMATRA IZVEŠTAJ SA SISTEMATIZOVANIM PREGLEDOM MIŠLjENjA ZAINTERESOVANIH ORGANA I ORGANIZACIJA I ZAINTERESOVANE JAVNOSTI i ocenjuje podobnost predviđenih mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja projekta na stanje životne sredine na lokaciji i bližoj okolini, u toku izvođenja projekta, rada projekta, u slučaju udesa i po prestanku rada projekta.

Predsednik tehničke komisije može na sednicu komisije pozvati nosioca projekta, obrađivače studije o proceni uticaja, kao i predstavnike nadležnih organa i organizacija koji su izdali uslove, saglasnosti i mišljenja u prethodnom postupku.

Tehnička komisija NA PREDLOG TEHNIČKE KOMISIJE, NADLEŽNI ORGAN može zahtevati od nosioca projekta da u određenom roku izvrši izmene i dopune u dostavljenoj studiji o proceni uticaja.

AKO NOSILAC PROJEKTA NE POSTUPI U SVEMU PO ZAHTEVU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, NADLEŽNI ORGAN MOŽE, NA PREDLOG TEHNIČKE KOMISIJE, ODOBRITI NAJVIŠE JEDAN DODATNI ROK ZA IZMENE I DOPUNE STUDIJE O PROCENI UTICAJA.

Tehnička komisija dužna je da izveštaj sa ocenom studije o proceni uticaja i predlogom odluke dostavi nadležnom organu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema dokumentacije STUDIJE od nadležnog organa.

Rok iz stava 3. STAVA 5. ovog člana ne teče za vreme ostavljeno nosiocu projekta za izmene i dopune studije o proceni uticaja.

Ministar bliže propisuje način rada tehničke komisije.

Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja

Član 24.

Nadležni organ donosi odluku o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju O PROCENI uticaja, na osnovu sprovedenog postupka i izveštaja tehničke komisije i dostavlja nosiocu projekta u roku od deset dana od dana prijema izveštaja.

Odlukom o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja utvrđuju se naročito uslovi i mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu.

ODLUKU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I NADLEŽNI ORGAN DOSTAVLjA NADLEŽNOM INSPEKTORU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE.

Stavljanje dokumentacije na uvid

Član 27.

Nadležni organ je dužan da zainteresovanim organima i organizacijama i predstavnicima javnosti stavi na uvid kompletnu dokumentaciju o sprovedenom postupku procene uticaja, na zahtev podnet u pisanoj formi, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Od obaveze stavljanja na uvid dokumentacije iz stava 1. ovog člana izuzimaju se dokumenti zaštićeni poslovnom, službenom ili državnom tajnom.

Poslovnom, službenom ili državnom tajnom iz stava 2. ovog člana ne mogu biti zaštićeni podaci koji se odnose na emisije, STANjE ŽIVOTNE SREDINE I MOGUĆE NEGATIVNE UTICAJE, rizike od udesa, rezultate monitoringa i inspekcijski nadzor.

Ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Član 28.

Nosilac projekta dužan je da sa REALIZACIJOM, ODNOSNO IZGRADNjOM I izvođenjem projekta otpočne u roku od dve godine od dana prijema odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja.

Po isteku roka iz stava 1. ovog člana, na zahtev nosioca projekta, nadležni organ može doneti odluku o izradi nove studije o proceni uticaja ili ažuriranju postojeće studije o proceni uticaja.

O AŽURIRANjU POSTOJEĆE STUDIJE O PROCENI UTICAJA, NADLEŽNI ORGAN ODLUČUJE, NA ZAHTEV NOSIOCA PROJEKTA, I AKO U TOKU IZGRADNjE, ODNOSNO IZVOĐENjA PROJEKTA, NOSILAC PROJEKTA MORA DA ODSTUPI OD DOKUMENTACIJE NA OSNOVU KOJE JE IZRAĐENA STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU NA KOJU JE DATA SAGLASNOST.

ZAHTEV IZ STAVA 3. OVOG ČLANA PODNOSI SE PRE PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA IZGRADNjU PO IZMENjENOJ DOKUMENTACIJI.

Zahtev iz stava 2. ST. 2 I 3. ovog člana sadrži podatke propisane za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja.

Na postupak po zahtevu iz stava 2. ST. 2 I 3 ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja i odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja.

5. Procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Član 30.

Nosilac izvedenog projekta za koji se po odredbama ovog zakona vrši procena uticaja, a koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nije pribavio odobrenje za izgradnju ili upotrebnu dozvolu, dužan je da podnese zahtev za dobijanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu (u daljem tekstu: studija zatečenog stanja), odnosno zahtev za određivanje potrebe izrade studije zatečenog stanja.

Studija zatečenog stanja izrađuje se na osnovu projekta izvedenog objekta i merenja i ispitivanja činilaca životne sredine i ima sadržaj propisan ovim zakonom za studiju o proceni uticaja.

Nadležni organ odlučuje o potrebi izrade studije zatečenog stanja i o davanju saglasnosti ili odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju zatečenog stanja po postupku propisanom ovim zakonom.

NOSILAC IZVEDENOG PROJEKTA ZA KOJI SE PO ODREDBAMA OVOG ZAKONA VRŠI PROCENA UTICAJA, A KOJI JE IZGRAĐEN BEZ ODOBRENjA ZA IZGRADNjU ILI SE KORISTI BEZ ODOBRENjA ZA UPOTREBU, DUŽAN JE DA PODNESE ZAHTEV ZA:

ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANjA ZA PROJEKTE IZ ČLANA 4. STAV 1. TAČKA 2) OVOG ZAKONA;

DAVANjE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU (U DALjEM TEKSTU: STUDIJA ZATEČENOG STANjA) ZA PROJEKTE IZ ČLANA 4. STAV 1. TAČKA 1) OVOG ZAKONA.

UZ ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PODNOSI SE:

KOPIJA PRIJAVE OBJEKTA IZGRAĐENOG BEZ ODOBRENjA ZA IZGRADNjU I OBAVEŠTENjE O MOGUĆNOSTIMA USKLAĐIVANjA OBJEKTA SA URBANISTIČKIM PLANOM, ODNOSNO O USLOVIMA ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA IZGRADNjU;

IZVOD IZ PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA;

IZVEŠTAJ OVLAŠĆENE ORGANIZACIJE SA PODACIMA O EMISIJAMA I IZVEŠTAJ O REZULTATIMA MERENjA I ISPITIVANjA ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE NA KOJE PROJEKAT UTIČE KOJI NISU STARIJI OD ŠEST MESECI;

GRAFIČKI PRIKAZ MIKRO I MAKRO LOKACIJE;

DOKAZ O UPLATI REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE.

STUDIJA ZATEČENOG STANjA IZRAĐUJE SE NA OSNOVU PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA, PODATAKA O EMISIJI I REZULTATA MERENjA I ISPITIVANjA ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE I IMA SADRŽAJ PROPISAN OVIM ZAKONOM ZA STUDIJU O PROCENI UTICAJA.

NADLEŽNI ORGAN ODLUČUJE O POTREBI IZRADE STUDIJE ZATEČENOG STANjA I O DAVANjU SAGLASNOSTI ILI ODBIJANjU ZAHTEVA ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA STUDIJU ZATEČENOG STANjA PO POSTUPKU PROPISANOM OVIM ZAKONOM.“

6. Provera ispunjenosti uslova iz saglasnosti na procenu uticaja

Član 31.

U postupku tehničkog pregleda za projekte za koje je data saglasnost na studiju o proceni uticaja utvrđuje se da li su ispunjeni uslovi iz odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

Nadležni organ KOJI JE VODIO POSTUPAK PROCENE UTICAJA imenuje lice koje učestvuje u radu komisije za tehnički pregled.

LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA MOŽE BITI ZAPOSLENO ILI POSTAVLjENO U NADLEŽNOM ORGANU ODNOSNO U DRUGOM ORGANU I ORGANIZACIJI ILI NEZAVISNI STRUČNjAK KOJI ISPUNjAVA USLOVE ZA UČEŠĆE U RADU TEHNIČKE KOMISIJE IZ ČLANA 22. OVOG ZAKONA.

Upotrebna dozvola ne može se izdati ako nisu ispunjeni AKO LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NE POTVRDI DA SU ISPUNjENI uslovi iz odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja.

8. Troškovi nosioca projekta

Član 33.

Nosilac projekta snosi troškove izrade, izmene i dopune i ažuriranja studije o proceni uticaja, izrade studije zatečenog stanja, obaveštavanja i učešća javnosti u postupku procene uticaja i rada tehničke komisije.

VISINU TROŠKOVA RADA TEHNIČKE KOMISIJE UTVRĐUJE MINISTAR.

10. SHODNA PRIMENA ZAKONA

ČLAN 34A.

NA PITANjA POSTUPKA PROCENE UTICAJA KOJA NISU UREĐENA OVIM ZAKONOM SHODNO SE PRIMENjUJU ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK.

III. NADZOR

Ovlašćenja inspektora za zaštitu životne sredine

Član 37.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da:

1) naloži izradu studije o proceni uticaja;

2) naloži izradu studije zatečenog stanja;

NALOŽI PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA POKRETANjE POSTUPKA PROCENE UTICAJA;

NALOŽI PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA POKRETANjE POSTUPKA PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANjA;

zabrani izvođenje projekta I OBAVLjANjE DELATNOSTI dok se ne pribavi saglasnost nadležnog organa na studiju o proceni uticaja;

naloži ispunjenje uslova i sprovođenje mera utvrđenih u odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja i odluci o davanju saglasnosti na studiju zatečenog stanja, ODNOSNO ODLUCI KOJOM SE UTVRĐUJU MINIMALNI USLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE;

zabrani obavljanje delatnosti do ispunjenja uslova i sprovođenja mera utvrđenih u odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja i odluci o davanju saglasnosti na studiju zatečenog stanja;

5A) ZABRANI OBAVLjANjE DELATNOSTI AKO JE ODBIJEN ZAHTEV ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA STUDIJU ZATEČENOG STANjA;

podnese prijavu protiv pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu za učinjeni privredni prestup po odredbama ovog zakona;

podnese prijavu protiv fizičkog lica i odgovornog lica u pravnom licu za učinjeni prekršaj po odredbama ovog zakona.

Protiv rešenja inspektora iz stava 1. tač. 1) do 5) TAČ. 1) DO 5A) može se u roku od 15 dana od dana prijema rešenja izjaviti žalba ministru.

Prekršajna odgovornost nosioca projekta

Član 42.

Novčanom kaznom od 30.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice-nosilac projekta ako:

1) ne podnese zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja (član 8);

2) ne podnese zahtev za saglasnost na studiju o proceni uticaja (član 16).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu – nosiocu projekta novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara OD 10.000 DO 50.0000 DINARA.

Prekršajna odgovornost odgovornog lica u nadležnom organu

Član 43.

Novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara OD 10.000 DO 50.0000 DINARA kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu ako:

1) ne donese odluku o potrebi izrade studije o proceni uticaja, odluku o obimu i sadržini studije o proceni uticaja i odluku o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja protivno odredbama ovog zakona (čl. 10, 14. i 24);

2) ne stavi na uvid dokumentaciju o sprovedenom postupku procene uticaja (član 20);

3) ne sprovodi postupak prekograničnog obaveštavanja (član 32);

4) ne vodi propisane evidencije (član 34).

Ostavite komentar