Predlog zakona o prometu nepokretnosti

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNAMA ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI

Član 1.

U Zakonu o prometu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 42/98), posle člana 4. dodaje se član 4a, koji glasi:

„Član 4a

Za overavanje potpisa ugovarača na ugovoru o prometu nepokretnosti nadležan je osnovni sud na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi.

Službeno lice koje obavlja overavanje doneće rešenje o odbijanju overavanja potpisa na ugovoru o prometu nepokretnosti, ukoliko uvidom u posebnu evidenciju o ugovorima o prometu nepokretnosti iz stava 8. ovog člana, utvrdi da su u sudu već overeni potpisi na ugovoru o prometu iste nepokretnosti, a prodavac je isto lice.

Potvrda o odbijanju overavanja potpisa sa brojem rešenja o odbijanju overavanja potpisa, datumom, pečatom suda i potpisom službenog lica koje obavlja overavanje, stavlja se na sve podnete primerke ugovora o prometu nepokretnosti.

Na rešenje iz stava 2. ovog člana ugovorači imaju pravo žalbe sudiji suda koji je nadležan za overavanje, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

O žalbi iz stava 4. ovog člana, sudija je dužan da odluči u roku od tri dana od dana dostavljanja žalbe.

O odbijanju overavanja iz stava 2. ovog člana, službeno lice koje obavlja overavanje dužno je da obavesti nadležnog javnog tužioca.

Overavanje potpisa od strane službenog lica suprotno odredbi stava 2. ovog člana, predstavlja težu povredu dužnosti iz radnog odnosa u smislu zakona koji uređuje prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika.

Sud vodi posebnu evidenciju o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su podneti radi overavanja potpisa ugovarača.

Propis kojim se bliže uređuje vođenje posebne evidencije iz stava 8. ovog člana donosi ministar nadležan za pravosuđe.”.

Član 2.

Propis iz člana 1. ovog zakona doneće se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o dopunama Zakona o prometu nepokretnosti sadržan je u članu 97. tačka 7. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Predlaže se donošenje Zakona o dopunama Zakona o prometu nepokretnosti iz razloga što se na taj način stvara pravni osnov za poseban način overavanja ugovora o prometu i vođenje posebne evidencije o overavanju ugovora o prometu nepokretnosti, a u cilju sprečavanja mogućnosti višestruke prodaje iste nepokretnosti i prevare savesnih kupaca.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona dopunjuje se Zakon o prometu nepokretnosti dodavanjem člana 4a, kojim se predviđa da se overavanje potpisa na ugovoru o prometu nepokretnosti može izvršiti samo u osnovnom sudu na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi. Pored toga, daje se ovlašćenje i obaveza službenom licu da odbije overavanje potpisa na ugovoru o prometu nepokretnosti ukoliko utvrdi da su već overeni potpisi na drugom ugovoru o prometu iste nepokretnosti, čiji je prodavac isto lice. Radi zaštite prava ugovarača, na rešenje o odbijanju overavanja potpisa, dozvoljena žalba sudiji. Takođe je predviđeno i vođenje posebne evidencije u sudu o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su podneti radi overavanja potpisa ugovarača.

Članom 2. Predloga zakona određuje se rok za donošenje podzakonskog akta kojim će se bliže urediti vođenje posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su podneti radi overavanja potpisa ugovarača.

Članom 3. Predloga zakona određuje se stupanje zakona na snagu.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o dopunama Zakona o prometu nepokretnosti nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09-prečišćen tekst), Zakon donese po hitnom postupku, iz razloga što bi nedonošenje Zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad pravosudnih organa u Republici Srbiji.

PREGLED ODREDBE KOJOM SE ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI DOPUNjUJE

ČLAN 4A

ZA OVERAVANjE POTPISA UGOVARAČA NA UGOVORU O PROMETU NEPOKRETNOSTI NADLEŽAN JE OSNOVNI SUD NA ČIJOJ SE TERITORIJI NEPOKRETNOST NALAZI.

SLUŽBENO LICE KOJE OBAVLjA OVERAVANjE DONEĆE REŠENjE O ODBIJANjU OVERAVANjA POTPISA NA UGOVORU O PROMETU NEPOKRETNOSTI, UKOLIKO UVIDOM U POSEBNU EVIDENCIJU O UGOVORIMA O PROMETU NEPOKRETNOSTI IZ STAVA 8. OVOG ČLANA, UTVRDI DA SU U SUDU VEĆ OVERENI POTPISI NA UGOVORU O PROMETU ISTE NEPOKRETNOSTI, A PRODAVAC JE ISTO LICE.

POTVRDA O ODBIJANjU OVERAVANjA POTPISA SA BROJEM REŠENjA O ODBIJANjU OVERAVANjA POTPISA, DATUMOM, PEČATOM SUDA I POTPISOM SLUŽBENOG LICA KOJE OBAVLjA OVERAVANjE, STAVLjA SE NA SVE PODNETE PRIMERKE UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI.

NA REŠENjE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UGOVORAČI IMAJU PRAVO ŽALBE SUDIJI SUDA KOJI JE NADLEŽAN ZA OVERAVANjE, U ROKU OD OSAM DANA OD DANA DOSTAVLjANjA REŠENjA.

O ŽALBI IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, SUDIJA JE DUŽAN DA ODLUČI U ROKU OD TRI DANA OD DANA DOSTAVLjANjA ŽALBE.

O ODBIJANjU OVERAVANjA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, SLUŽBENO LICE KOJE OBAVLjA OVERAVANjE DUŽNO JE DA OBAVESTI NADLEŽNOG JAVNOG TUŽIOCA.

OVERAVANjE POTPISA OD STRANE SLUŽBENOG LICA SUPROTNO ODREDBI STAVA 2. OVOG ČLANA, PREDSTAVLjA TEŽU POVREDU DUŽNOSTI IZ RADNOG ODNOSA U SMISLU ZAKONA KOJI UREĐUJE PRAVA I DUŽNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA.

SUD VODI POSEBNU EVIDENCIJU O UGOVORIMA O PROMETU NEPOKRETNOSTI KOJI SU PODNETI RADI OVERAVANjA POTPISA UGOVARAČA.

PROPIS KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE VOĐENjE POSEBNE EVIDENCIJE IZ STAVA 8. OVOG ČLANA DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA PRAVOSUĐE.

Ostavite komentar