Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USLOVIMA ZA OBAVLjANjE PROMETA ROBE, VRŠENjE USLUGA U PROMETU ROBE I

INSPEKCIJSKOM NADZORU

Član 1.

U Zakonu o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 39/96, 20/97, 46/98, 24/99, 25/99, 33/99, 34/01 i 80/02), u članu 2. reči: „saveznim zakonom,“ brišu se.

Član 2.

U članu 4. reč: „preduzeća“ zamenjuje se rečima: „privredna društva, odnosno preduzeća“ (u daljem tekstu: preduzeće).

Član 3.

U članu 6. stav 1. menja se i glasi:

„Promet robe i usluga obavlja se u odgovarajućim prostorijama, odnosno prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti.“

Dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Promet robe i usluga opasnih i štetnih po zdravlje ljudi i životnu sredinu može da otpočne da se obavlja u odgovarajućim prostorijama, odnosno prostoru ako je nadležni organ rešenjem utvrdilo ispunjenost uslova u pogledu tehničke opremljenosti.“

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

„Ministar nadležan za poslove trgovine propisuje bliže uslove u pogledu tehničke opremljenosti prostorija, odnosno prostora iz stava 1. ovog člana, kao i vrstu robe iz stava 3. ovog člana koja se može prodavati na tezgama i drugim sličnim objektima i posebne uslove takve prodaje.“

Član 4.

U članu 7. stav 2. reči: „upisu u registar kao i rešenje o ispunjenju minimalno-tehničkih uslova“ zamenjuju se rečima: „registraciji kao i rešenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti“.

Član 5.

U članu 9.stav 1. reči: „stav 2“ zamenjuju se rečima: „stav 3“.

Dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Preduzetnici koji imaju registrovanu radnju za promet robe na malo na tezgama i sličnim objektima iz stava 1. ovog člana mogu vršiti prodaju robe u okviru registrovane delatnosti na vašarima i sličnim tradicionalnim manifestacijama, u dane dok te manifestacije traju.“

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 6.

U članu 15. reč: „radnicima“ zamenjuje se rečju: „zaposlenima“, a reči: „poreza na promet“ zamenjuju se rečima:“poreza na dodatu vrednost“.

Član 7.

U članu 16. stav 3. reči: „trake registar i PS kase ili paragon bloka“ zamenjuju se rečima: „dnevnog izveštaja fiskalne kase“, a reči: „i drugih isprava koje sadrže podatke o količini i vrednosti prodate robe“ zamenjuju se rečima: „i drugih isprava koje sadrže propisane podatke o prodatoj robi“.

Član 8.

Član 16a menja se i glasi:

“ Preduzeće koje obavlja promet robe ili vrši usluge u prometu robe dužno je da na poslovnoj prostoriji, prodajnom objektu i prodajnom mestu istakne poslovno ime pod kojim posluje, a na prodajnom objektu i prodajnom mestu i naziv prodajnog objekta, odnosno prodajnog mesta.“

Član 9.

U članu 19. stav 1. tačka 1) reč: „firmu“ zamenjuje se rečima: „poslovno ime „.

U stavu 2. reči: „nadležni organ nije doneo rešenje“ zamenjuju se rečima: „ne ispunjava propisane uslove, odnosno ako nadležni organ nije doneo rešenje“.

Član 10.

U članu 20. stav 1. tačka 1) reč: „firma“ zamenjuje se rečima: „poslovno ime“.

Član 11.

U članu 35. stav 1. tačka 2) reči: „faktura, paragon-blok, isečak registar-kase“ zamenjuju se rečima: „fiskalni isečak, faktura ako se plaćanje vrši na osnovu naloga za prenos i fiskalni račun u slučaju kada je njegovo izdavanje propisano zakonom kojim se uređuju fiskalne kase“, a u tač. 6) i 7) reč: „saveznim“ briše se.

Član 12.

Posle člana 37. naslov poglavlja: „V. INSPEKCIJSKI NADZOR“ menja se i glasi:

„V. NADZOR“.

Član 13.

U članu 38. stav 1.reči: „turizam i ugostiteljstvo,“ brišu se.

Član 14.

Posle člana 38. dodaje se naslov poglavlja koji glasi:

„Va INSPEKCIJSKI NADZOR“.

Član 15.

U članu 39. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

„Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona i drugih propisa kojima se uređuje promet robe i usluga na pijacama i drugim javnim površinama, obavlja opština, odnosno grad, preko ovlašćenih lica u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, kao poverene poslove.

Ovlašćeno lice opštinske, odnosno gradske uprave u obavljanju inspekcijskog nadzora iz stava 2. ovog člana ima prava, dužnosti i ovlašćenja iz člana 42. i čl. 44. do 50. ovog zakona.“

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Član 16.

U članu 42. stav 1. tačka 8) podtačka (2) menja se i glasi:

„(2) obavlja delatnost bez registracije, odnosno neovlašćeno,“.

Podtačka (7) menja se i glasi:

„(7) promet robe i usluga vrši pre nego što je dobijena saglasnost, dozvola ili drugi akt nadležnog organa, ako je ta saglasnost, dozvola ili akt uslov za otpočinjanje obavljanja delatnosti;“

U podtački (11) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaje se podtačka (12), koja glasi:

„(12) obavlja delatnost prometa robe i usluga u prostoriji ili prostoru koji ne ispunjava propisane uslove u pogledu tehničke opremljenosti, odnosno ako nije doneto rešenje iz člana 6. stav 2. ovog zakona;“.

Član 17.

U članu 45. u uvodnoj rečenici reči: „oduzeti robu“ zamenjuju se rečima: „zabraniti prodaju robe“.

U tački 1) reči: „ovlašćeno za obavljanje prometa robe i vršenje usluga“ zamenjuju se rečima: „nije dobilo saglasnost, dozvolu ili drugi akt nadležnog organa, ako je ta saglasnost, dozvola ili akt uslov za otpočinjanje obavljanja delatnosti“.

U tački 3) posle reči: „prostoru“ dodaju se reči: „koji ne ispunjava propisane uslove, odnosno“.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) kada je neovlašćeno upotrebljena zakonom zaštićena spoljna oznaka robe, odnosno usluge (naziv, poslovno ime, robni žig, uslužni žig, znak kvaliteta, znak porekla i dr.) ili je upotrebljena oznaka koja nije zakonom zaštićena a kojom se stvara ili može stvoriti zabluda u prometu robe na štetu drugog lica koje te oznake upotrebljava u svom poslovanju;“.

Član 18.

U članu 46. stav 1. zapeta se zamenjuje tačkom, a reči: “ a robe iz člana 45. po okončanju upravnog postupka.“ brišu se.

Stav 4. menja se i glasi:

„Način smeštaja, čuvanja i postupanja sa privremeno oduzetom robom iz člana 44. stav 1. tačka 6) ovog zakona, kao i način prodaje robe oduzete po pravnosnažnoj i izvršnoj sudskoj odluci, propisuje Vlada Republike Srbije.“

Stav 5. briše se.

Član 19.

U članu 50. stav 2. menja se i glasi:

„Rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti iz člana 42. stav 1. tačka 8) ovog zakona i rešenje kojim se zabranjuje promet robe iz člana 45. ovog zakona, inspektor donosi u roku od 24 časa od zatvaranja objekta, odnosno od dana okončanja postupka inspekcijskog nadzora.“

Član 20.

Član 53. stav 1. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) obavlja delatnost u poslovnim prostorijama ili prostoru koji ne ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, odnosno za koje nadležni organ nije doneo rešenje o utvrđivanju ispunjenosti tih uslova (član 6. st. 1. i 2);

2) obavlja prodaju robe na tezgama i sličnim objektima koja se ne može prodavati na tezgama i drugim sličnim objektima, odnosno suprotno propisanim uslovima takve prodaje (član 6. stav 3);

3) obavlja promet robe ili vrši usluge suprotno članu 7. stav 1. ovog zakona;

4) ne preduzme blagovremeno potrebne mere da obezbedi snabdevanje potrošača osnovnim proizvodima (član 8. stav 2);

5) se ne pridržava privremenih mera koje su propisane radi sprečavanja i otklanjanja poremećaja na tržištu (član 8a);

6) ne vodi propisanu evidenciju o redu uplate ili kupcu ne izda potvrdu o redu uplate, odnosno prilikom isporuke robe, ne pridržava se reda uplate (član 12);

7) u garantni list, prilikom prodaje, ne upiše datum prodaje ili upis datuma prodaje ne potrdi pečatom i potpisom odgovornog lica (član 13);

8) zaposlenom daje robu besplatno ili prodaje robu po nižoj ceni, odnosno daje druge povlastice pri kupovini robe bez obračunatog poreza na dodatu vrednost (član 15);

9) ne vodi propisanu evidenciju za svako prodajno mesto, odnosno

poslovnu jedinicu u kojoj se obavlja promet ili vrši usluga ili ne obezbedi njihovu dostupnost, tu evidenciju ne vodi na osnovu propisanih isprava ili na propisani način ili prodaje, odnosno prevozi robu ili vrši usluge bez isprava propisane sadržine i koje nisu propisno evidentirane ( član 16);

10) kupuje proizvode suprotno čl. 17. do 20. ovog zakona ili kupuje stoku na stočnoj pijaci suprotno članu 21. ovog zakona;

11) vrši komisione usluge prodaje robe suprotno članu 26. st. 3. i 4. ovog zakona;

12) obavlja delatnost suprotno članu 35. stav 1. tač. 4) – 7) ovog zakona;

13) ne utvrdi postupak i način rešavanja po reklamaciji potrošača, odbije da primi reklamaciju potrošača u propisanom roku, ne obavesti potrošača o odluci po reklamaciji u propisanom roku, ili ne izvrši, odnosno ne izvrši u propisanom roku osnovanu reklamaciju potrošača (član 36).“

U stavu 2. reči: „2.000 do 5.000 novih dinara“zamenjuju se rečima: „30.000 do 50.000 dinara“.

Stav 3. menja se i glasi:

“ Uz kaznu za prekršaj iz stava 1. tač. 2), 3), 9), 10) i 11) ovog člana može se izreći zaštitna mera oduzimanja predmeta kojima je izvršen prekršaj.“

Stav 4. menja se i glasi:

„Uz kaznu za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 4), 5), 6), 7), 8), 12) i 13) ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti pravnom licu u trajanju od šest meseci do jedne godine i zaštitna mera zabrane vršenja određenih poslova odgovornom licu u trajanju od šest meseci do jedne godine.“

Član 21.

Posle člana 53. dodaje se član 53a, koji glasi:

„Član 53a

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara kazniće se na licu mesta pravno lice ako:

1) rešenje o registraciji i rešenje o utvrđivanju ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje prometa i vršenju usluga ne drži u poslovnim prostorijama, odnosno svakom prodajnom mestu gde obavlja delatnost (član 7. stav 2);

2) prilikom prodaje robe preko kataloga, u katalogu ne označi prodajnu cenu robe ili se ne pridržava utrđenih uslova prodaje, odnosno u katalogu ne označi vreme važenja te cene i tih uslova (član 11);

3) ne istakne poslovno ime pod kojim posluje, odnosno na prodajnom objektu ili prodajnom mestu ne istakne poslovno ime i naziv prodajnog objekta, odnosno prodajnog mesta (član 16a);

4) obavlja delatnost suprotno članu 35. stav 1. tač. 1) – 3) i tač. 8) – 13) ovog zakona;

5) robu sa nedostatkom ne izdvoji, ne obeleži svaki primerak te robe i ne snizi njenu cenu (član 37).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se na licu mesta i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara.“

Član 22.

Član 54. stav 1. menja se i glasi:

„Za prekršaj iz člana 53. stav 1. tač. 1) – 13) ovog zakona, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 30.000 do 500.000 dinara.“

U stavu 2. reči: „1.000 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima „30.000 do 50.000 dinara“.

Stav 3. menja se i glasi:

„Uz kaznu za prekršaj iz člana 53. stav 1. tač. 2), 3), 9), 10) i 11) ovog zakona može se preduzetniku izreći zaštitna mera oduzimanja predmeta kojima je izvršen prekršaj, a za prekršaj iz člana 53. stav 1. tač. 1), 4), 5), 6), 7), 8), 12) i 13) može se preduzetniku izreći zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do godinu dana.“

U stavu 4. reči: „izreći će se“ zamenjuju se rečima: „može se izreći“, a reči: „i oduzeće se imovinska korist pribavljena izvršenjem prekršaja“ brišu se.

Stav 5. menja se i glasi:

„Za prekršaj iz člana 53a stav 1. tač. 1) – 5) ovog zakona kazniće se na licu mesta preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara.“

Član 23.

Član 55. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 dinara kazniće se na licu mesta kupac ako ne uzme račun o kupljenoj robi prilikom njene kupovine (član 35. tačka 2).“

Član 24.

U članu 56. stav 1. reči: „1.000 do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „30.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „izreći će se“ zamenjuju se rečima: „može se izreći“, a reči: „i oduzeće se imovinska korist pribavljena izvršenjem prekršaja“ brišu se.

Član 25.

U članu 57. stav 1. reči: „1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „50.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „1.000 do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „30.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „2.000 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „50.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 4. reči: „1.000 do 2.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „30.000 do 50.000 dinara“.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Za prekršaje iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana može se uz novčanu kaznu izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti pravnom licu u trajanju od šest meseci do jedne godine i zaštitna mera zabrane vršenja određenih poslova odgovornom licu, odnosno preduzetniku u trajanju od šest meseci do jedne godine.“

Član 26.

Član 57a i 57b brišu se.

Član 27.

Postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, završiće se po propisima po kojima su započeti.

Član 28.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a član 15. počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

O b r a z l o ž e nj e

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 1/90), po kom osnovu Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti tržišta i druge ekonomske odnose od opšteg interesa.

Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru donet je 1996. godine i više puta je dopunjavan i menjan, s tim što je poslednjom izmenom iz 2002.godine brisan dela kaznenih odredbi za prekršaj neovlašćenog prometa i vršenja usluga u prometu robe. To je otežalo kontrolu primene pojedinih odredbi Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe … , što je jedan od razloga za izmenu ovog zakona.

Pored toga, donet je Zakon o privrednim društvima kojim je stavljen van snage Zakon o preduzećima i izvršena izmena u pogledu utvrđivanja i kontrole ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti. Način utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti prema Zakonu o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004)i izvršenim izmenama i dopunama Zakona o privatnim preduzetnicima, je bitan razlog za izmenu i dopunu Zakona i njegovo usklađivanje sa novim načinom utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti.

Prema važećem Zakonu koji uređuje oblast prometa robe, u sadašnjim uslovima, postoji aktuelan problem u vezi postupanja sa zaplenjenom robom, zbog troškova skladištenja i čuvanja te robe, naplate potraživanja od preduzeća preko kojih se vrši prodaja robe i postupanja sa zaplenjenom robom neidentifikovanog porekla i sumnjivog kvaliteta. S toga je neophodno na drugačiji način urediti postupanje sa takvom vrstom robe.

Jedan od razloga za izmenu i dopunu Zakona je izmena ovlašćenja tržišne inspekcije i usklađivanje kaznenih odredbi i zaštitnih mera sa Zakonom o prekršajima.

Član 1.

Ovom odredbom briše se pozivanje na savezni zakon iz razloga što se uslovi za obavljanje prometa robe uređuju republičkim zakonima uz određenu primenu zakona Državne zajednice SCG.

Član 2.

Ovom odredbom se vrši terminološko usklađivanje Zakona sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 3.

Ovom odredbom predloženo je usklađivanje uslova za obavljanje delatnosti sa članom 6. Zakona o privrednim društvima i članom 11. Zakona o privatnim preduzetnicima.

Čl. 4. i 5.

Ovom odredbom se usklađuju uslovi za obavljanje prometa robe sa uslovima za obavljanje delatnosti prema Zakonu o privrednim društvima i pojašnjava način rada preduzetnika koji imaju osnovane radnje na tezgama i sličnim objektima, tako da registrovanu delatnost mogu obavljati i na vašarima i sličnim tradicionalnim manifestacijama, u dane dok te manifestacije traju. Ovo ima za cilj pospešivanje legalizacije rada na pijacama i drugim javnim površinama.

Član 6.

Ovom odredbom se vrši terminološko usklađivanje sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

Član 7.

Ovom odredbom se vrši usklađivanje evidencije koja se vodi o nabavci i prodaji robe sa evidencijom o prometu preko fiskalnih kasa i uvodi jedinstvena dokumentacija za evidenciju prometa, saglasno Zakonu o fiskalnim kasama.

Čl. 8, 9. i 10.

Ovim izmenama vrši se terminološko usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima u pogledu korišćenja, odnosno isticanja poslovnog imena, umesto firme.

Član 11.

Ovim članom se vrši usklađivanje sa Zakonom o fiskalnim kasama i u cilju zaštite potrošača propisuje obaveza izdavanja fiskalnog isečka, odnosno drugih propisanih dokumenata potrošaču prilikom kupovine robe za krajnju potrošnju.

Čl. 12. – 15.

Ovim odredbama se izuzima turizam i ugostiteljstvo iz nadzora tržišne inspekcije, s obzirom da od formiranja turističke inspekcije to praktično i nije oblast pod nadzorom tržišne inspekcije.

Predloženo je da inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona i drugih poslova kojima se uređuje promet robe i usluga na pijacama i drugim javnim mestima obavlja opština, odnosno grad,kao poverene poslove, što je u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Ove izmene zahtevale su i izmenu naslova u odeljku V Zakona i dopunu novog odeljka Va, koji se odnosi na inspekcijski nadzor.

Član 16.

Obrazloženje za ovaj član je isto kao za član 3.

Član 17. – 19.

Ovim odredbama se predlaže izmena ovlašćenja tržišne inspekcije tako da umesto mere oduzimanja robe u slučajevima iz člana 45. važećeg Zakona, tržišni inspektori bi imali ovlašćenje da rešenjem zabrane promet proizvoda usled nedostataka zbog kojih se proizvodi ne mogu naći u prometu.

Dosadašnja ovlašćenja tržišnih inspektora za oduzimanje robe u upravnom postupku koji je nezavistan od ishoda prekršajnog ili krivičnog postupka ili postupka za privredni prestup, imali su za posledicu da se povodom iste inspekcijske kontrole donose različite odluke o robi koja je predmet upravnog postupka, a koja je istovremeno i predmet krivičnog dela, odnosno privrednog prestupa ili prekšaja.S obzirom da se nadležni organi staraju o izvršenju odluka koje donose, to je u postupku izvršenja različitih odluka o istoj robi, dovodilo do nemogućnosti izvršenja odluke donete u upravnom postupku. Zbog tako sporne situacije podnose se tužbe za naknadu štete prouzrokovane različitim odlukama sudskih i upravnih organa, pri čemu je odlučujuća odluka sudskih organa o ishodu krivičnog postupka, odnosno postupka za privredni prestup ili prekršaj.

Iz navedenih razloga, odredba člana 45. Zakona dovela je do pravne nesigurnosti kako kontrolsanih lica prema kojima se izriče mera oduzimanja robe u upravnom postupku, tako i do nesigurnosti inspektora u postupanju u skladu sa dužnostima, ali koje koje dovodi do obaveze naknade štete u parničnom postupku prema licu od koga je roba oduzeta pravosnažnim rešenjem u upravnom postupku, kada je kontrolisano lice oslobođeno odgovornosti u prekršajnom ili krivičnom postupku, odnosno u postupku za privredni prestup.

Prema predloženoj izmeni Zakona bila bi moguća mera privremenog oduzimanja robe od strane inspektora kada je predmet prekršaja, krivičnog dela ili privrednog prestupa sa predlogom nadležnom pravosudnom organu za izricanje zaštitne mere oduzimanja robe, ako je takva mogućnost propisana za određeni prekršaj, krivično delo ili privredni prestup i zavisila bi od odluke nadležnog pravosudnog organa u odgovarajućem sudskom postupku. Ovim bi se izbegla mogućnost oduzimanja robe u situacijama kada se ne utvrdi odgovornost za prekršaj, krivično delo ili privredni prestup, odnosno izricanje te mere bilo bi u nadležnosti organa koji odlučuje o prekršaju, krivičnom delu ili privrednom prestupu.

Ovo zahteva i utvrđivanje novog načina postupanja sa oduzetom robom u skladu sa pravilima izvršnog postupka koji se primenjuje na izvršenje sudskih odluka, odnosno odluka organa za prekršaje.

Čl. 20. – 25.

Ovim odredbama se vrši usklađivanje novčanih kazni sa Zakonom o prekršajima, što predstavlja značajno povećanje novčanih kazni u odnosu na važeći Zakon.

Mogućnost izricanja zaštitne mere oduzimanja robe kao predmeta prekršaja za određene prekršaje vezana je za utvrđivanje odgovornosti za učinjeni prekršaj i u nadležnosti je organa za prekršaje.

Uvodi se zaštitna mera zabrane obavljanja određenih delatnosti pravnom licu i zabrana vršenja određenih poslova odgovornom licu i zadržava postojeća zaštitna mera zabrane obavljanja određenih delatnosti preduzetniku.

Novčane kazne koje se mogu izreći na licu mesta usklađuju se sa maksimalnim iznosima tih kazni u skladu sa Zakonom o prekršajima i to u iznosu od 20.000 dinara za pravno lice i preduzetnika i 5.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice, s tim što se za fizičko lice-kupca robe koji ne poseduje račun o kupovini robe propisuje novčana kazna od 1.000 dinara.

Član 26.

Ovom odredbom se briše ovlašćenje Ministarstva za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje za koje je od kazni propisana samo novčana kazna koja se izriče u redovnom prekršajnom postupku (osim novčanih kazni na licu mesta) i prenosi u nadležnost organa za prekršaje. Ovim se omogućava inspektorima da podnose zahteve za veliki broj prekršaja za koje prema važećem Zakonu nisu mogli podnositi zahteve s obzirom da Ministarstvo nema organizovanu službu za vođenje prekršajnog postupka, za čije organizovanje u sadašnjim uslovima nema opravdanja, kako iz materijalnih razloga, tako iz razloga racionalnosti postupka za čije vođenje je stručno i organizaciono osposobljen Organ za prekršaje.

Član 27.

Ova odredba se odnosi na način okončanja postupaka koji su započeti pre stupanja na snagu ovog zakona i utvrđuje se da će se ti postupci okončati prema propisima po kojima su započeti.

Član 28.

Ovom odredbom se utvrđuje da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Predviđena je odložena primena člana 15. prema kojoj će inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona i drugih propisa kojima se uređuje promet robe i usluga na pijacama i drugim javnim površinama obavljati opština, odnosno grad, kao poverene poslove, po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ovako odložena primena navedene odredbe omogućila bi pripremu za početak obavljanja navedenih poverenih poslova u opštinama, odnosno gradu.

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Predložene izmene i dopune u pogledu uslova za obavljanje delatnosti prometa robe, uslađene sa Zakonom o privrednim društvima, pojednostavljuju postupak utvrđivanju ispunjenosti tih uslova, čime se smanjuju troškovi i pospešuje postupak legalizacije prometa. Predložena rešenja neopterećuju građane i privredu, a inspekcijski nadzor za utvrđivanje ispunjenosti uslova ne vrši se pre početka obavljanja delatnosti, već u redovnom postupku posle početka obavljanja delatnosti. Izuzetno, uslovi se utvrđuju pre početka obavljanja delatnosti, kada je to neophodno radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Stoga predložene izmene stimulišu pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju.

Zainteresovane strane su imale priliku da iznesu svoje stavove o predloženim rešenjima.

Predložena rešenja će omogućiti i efikasnije mere na implametaciji drugih zakona koji su od interesa za oblast unutrašnjeg prometa.

U delu inspekcijskog nadzora predložene su izmene i dopune koje imaju za cilj da razgraniče nadležnost ministarstva za obavljanje tog nadzora od nadležnosti za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka po zahtevu Ministarstva što je od posebnog značaja za postupanje i utvrđivanje odgovornosti za teže prekršaje za koje su propisane novčane kazne u visini zakonskog maksimuma. Analizom drugih mogućnosti za rešavanje problema nadležnosti za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka došlo se do zaključka da je predložena izmena Zakona u sadašnjim uslovima bolje rešenje jer bi bez dodatnih finansijskih sredstava olakšala postupak inspekcijskog nadzora, a da bi eventualno druga rešenja zahtevala dodatna finansijska sredstva bez čvrstih garancija da bi time bio postignut cilj.

Iz navedenih razloga donošenje predloženog Zakona predstavlja najbolje rešenje uočenih problema.

U delu poverenih poslova inspekcijskog nadzora prometa robe na pijacama i drugim javnim površinama preduzeće se mere na koordinaciji tih poslova na području cele republike od strane nadležnog republičkog organa, u skladu sa interesima lokalne samouprave uz odgovarajući nadzor.

Ministarstvo nadležno za poslove trgovine će preduzeti mere u okviru izvorne nadležnosti za inspekcijski nadrzor u prometu robe i usluga, kao i u svojstvu drugostepenog organa u odnosu na ovlašćena lica opštine, odnosno grada u postupku inspekcijskog nadzora prometa izvan poslovnih prostorija.

Sadašnje zakonsko rešenje je neadekvatno zbog problema koji su u prethodnom periodu doveli do toga da je u opštinama, od strane organizacija koje upravljaju tim površinama, izdavan prostor licima koja obavljaju neregistrovanu delatnost, bez odgovornosti za poštovanje zakonom propisanih uslova za obavljanje tog prometa na površinama koje opština odredi za osnivanje pijaca i za promet robe na drugim javnim površinama.

P R E G L E D

odredbi Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru, koje se menjaju

Član 2.

Promet robe i usluga vrši se pod uslosima i na način određen saveznim zakonom, ovim zakonom, drugim propisima kojima se određuje promet robe i usluga i u skladu sa dobrim poslovim običajima i poslovnim moralom.

Član 4.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na preduzeća PRIVREDNA DRUŠTVA, ODNOSNO PREDUZEĆA (U DALjEM TEKSTU: PREDUZEĆE) koja obavljaju promet robe i usluga, primenjuju se i na druga pravna lica, fizička lica i preduzetnike koji obavljaju promet robe ili vrše usluge, ako ovim ili drugim zakonom nije drugačije određeno.

Član 6.

Promet robe i usluga obavlja se u odgovarajućim prostorijama u kojima su obezbeđeni potrebni uređaji i oprema za koje je nadležan organ doneo rešenje da su ispunjeni minimalno-tehnički i drugi propisani uslovi.

PROMET ROBE I USLUGA OBAVLjA SE U ODGOVARJUĆIM PROSTORIJAMA, ODNOSNO PROSTORU KOJI ISPUNjAVA USLOVE U POGLEDU TEHNIČKE OPREMLjENOSTI.

Promet robe i usluga opasnih i štetnih po zdravlje ljudi i životnu sredinu može da otpočne da se obavlja u odgovarajućim prostorijama, odnosno prostoru ako je nadležni organ rešenjem utvrdilo ispunjenost uslova u pogledu tehničke opremljenosti.

Promet robe koja po svojoj prirodi ne zahteva posebno rukovanje i čuvanje, može se obavljati i na tezgama i drugim sličnim objetima koji su postavljeni i koriste se u skladu sa propisanim uslovima.

Ministar nadležan za poslove trgovine propisaće minimalno-tehničke uslove u pogledu poslovnih prostorija, uređaja i opreme kao i vrstu robe koja se može prodavati na tezgama i drugim sličnim objektima i posebne uslove takve prodaje u smislu stava 2. ovog člana.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE TRGOVINE PROPISUJE BLIŽE USLOVE U POGLEDU TEHNIČKE OPREMLjENOSTI PROSTORIJA, ODNOSNO PROSTORA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAO I VRSTU ROBE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA KOJA SE MOŽE PRODAVATI NA TEZGAMA I DRUGIM SLIČNIM OBJEKTIMA I POSEBNE USLOVE TAKVE PRODAJE.

Član 7.

Prometom robe, odnosno vršenjem usluga mogu se baviti preduzeća, druga pravna lica, fizička lica i preduzetnici koji su upisani u odgovarajući registr nadležnog organa za obavljanje tih delatnosti.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da rešenje o upisu u registar kao i rešenje o ispunjenju minimalno-tehničkih uslova REGISTRACIJI KAO I REŠENjE O UTVRĐIVANjU ISPUNjENOSTI USLOVA U POGLEDU TEHNIČKE OPREMLjENOSTI za obavljanje prometa i vršenje usluga drže u prostorijama, odnosno na svakom prodajnom mestu gde se delatnost obavlja.

Član 9.

Promet robe iz člana 6. stav 2 STAV 3. ovog zakona mogu vršiti preduzetnici koji imaju registrovanu radnju za promet robe na malo na tezgama i sličnim objektima postavljenim na zelenim, robnim ili kvantaškim pijacama i drugim javnim mestima određenim urbanističkim planom za koje je opština, grad ili organizacija ovlašćena za upravljanje javnom površinom, propisala bliže uslove postavljanja, korišćenja i način numerisanja.

PREDUZETNICI KOJI IMAJU REGISTROVANU RADNjU ZA PROMET ROBE NA MALO NA TEZGAMA I SLIČNIM OBJEKTIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOGU VRŠITI PRODAJU ROBE U OKVIRU REGISTROVANE DELATNOSTI NA VAŠARIMA I SLIČNIM TRADICIONALNIM MANIFESTACIJAMA, U DANE DOK TE MANIFESTACIJE TRAJU.

Na tezgama i sličnim objektima iz stava 1. ovog člana zanatske neprehrambene proizvode i proizvode domaće radinosti mogu prodavati preduzetnici koji te proizvode izrađuju, a polovnu robu fizička lica.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, industrijski pakovan sladoled, bezalkoholna pića i pivo u originalnom pakovanju mogu prodavati i pravna lica, van poslovnih prostorija, iz odgovarajućih raskladnih uređaja.

Član 15.

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom, prometom robe i vršenjem usluga, ne može radnicima ZAPOSLENIMA u preduzeću davati robu besplatno, prodavati robu po nižoj ceni, niti davati druge povlastice pri kupovini robe bez obračunatog poreza na promet POREZA NA DODATU VREDNOST.

Član 16.

Preduzeća i preduzetnici koji se bave prometom robe i vršenjem usluga u prometu robe dužni su da vode evidenciju o primljenoj i prodatoj, odnosno isporučenoj robi i izvršenoj usluzi, i da obezbede dostupnost te evidencije.

Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se za svako prodajno mesto, odnosno poslovnu jedinicu u kojoj se obavlja promet ili vrši usluga.

Evidencija se vodi na osnovu isprava o izradi, odnosno nabavci robe ili isprava o naručenim uslugama (faktura, dostavnica, prijemnica, radni nalog, porudžbenica i dr.) i na osnovu isprava o prodaji robe (fakture, trake registar i PS kase ili paragon bloka DNEVNOG IZVEŠTAJA FISKALNE KASE) i drugih isprava koje sadrže podatke o količini i vrednosti prodate robe I DRUGIH ISPRAVA KOJE SADRŽE PROPISANE PODATKE O PRODATOJ ROBI.

Evidencija i isprave se drže na svakom prodajnom mestu, odnosno u poslovnoj jedinici, a isprave o prevozu u prevoznom sredstvu.

Lica iz stava 1. ovog člana ne mogu prodavati ni prevoziti robu, odnosno vršiti usluge za koje nemaju isprave propisane sadržine i koje nisu propisno evidentirali.

Ministar nadležan za poslove trgovine propisaće sadržinu i način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana.

Član 16a.

Preduzeće koje obavlja promet robe ili vrši usluge u prometu robe dužno je da na poslovnim prostorijama istakne firmu ili skraćenu firmu pod kojom posluje, a na prodajnim objektima i prodajnim mestima, firmu ili skraćenu firmu preduzeća i naziv prodajnog objekta, odnosno prodajnog mesta.

PREDUZEĆE KOJE OBAVLjA PROMET ROBE ILI VRŠI USLUGE U PROMETU ROBE DUŽNO JE DA NA POSLOVNOJ PROSTORIJI, PRODAJNOM OBJEKTU I PRODAJNOM MESTU ISTAKNE POSLOVNO IME POD KOJIM POSLUJE, A NA PRODAJNOM OBJEKTU I PRODAJNOM MESTU I NAZIV PRODAJNOG OBJEKTA, ODNOSNO PRODAJNOG MESTA.

Član 19.

Preduzeće može kupovati proizvode iz čl. 17. i 18. ovog zakona u poslovnim prostorijama, otkupnim stanicama i otkupnim mestima ako:

1) istakne firmu POSLOVNO IME uz obaveštenje o periodu i vremenu kupovine proizvoda, otkupnoj ceni i roku plaćanja i

2) kupljene proizvode isplaćuje preko blagajne, banke ili pošte.

Preduzeće ne može kupovati proizvode iz čl. 17. i 18. ovog zakona ako nadležni organ nije doneo rešenje NE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE, ODNOSNO AKO NADLEŽNI ORGAN NIJE DONEO REŠENjE da su ispunjeni propisani uslovi.

Član 20.

Preduzeća, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju promet robe dužni su da za kupljeni proizvod izdaju račun iz otkupnog bloka sa sledećim podatcima:

1) firma POSLOVNO IME, odnosno naziv, sedište i adresa preduzeća, odnosno trgovinske radnje,

Član 35.

Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju promet robe na malo dužni su da u prodajnom objektu:

1) na uočljiv način istaknu cenu robe iz dokumenta o zaduženju i da se pridržavaju te cene;

2) izdaju račun za prodatu robu (faktura, paragon-blok, isečak registar-kase FISKALNI ISEČAK, FAKTURA AKO SE PLAĆANjE VRŠI NA OSNOVU NALOGA ZA PRENOS I FISKALNI RAČUN, U SLUČAJU KADA JE NjEGOVO IZDAVANjE PROPISANO ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU FISKALNE KASE), a kupac je dužan da uzme račun o kupljenoj robi prilikom njene kupovine;

3) na uočljiv način istaknu radno vreme i da se pridržavaju tog vremena;

4) prodaju robu svim potrošačima pod istim uslovima;

5) obezbede podatke o robi (obaveštenje o svojstvima, kvalitetu i načinu upotrebe);

6) obezbede deklaraciju, garantni list, atest i tehničko uputstvo o načinu korišćenja robe u skladu sa saveznim zakonom;

7) obezbede rezervne delove, priključne aparate i sl. i posle prestanka proizvodnje robe, u skladu sa saveznim zakonom;

8) obezbede količinu robe koja je označena na originalnom pakovanju;

9) prodaju količinu robe koju potrošač traži, ako raspolažu tom količinom;

10) tačno mere robu i omoguće potrošaču da proveri količinu kupljene robe;

11) prodaju robu koja je izložena prodaji, odnosno koja se nalazi u prodajnom objektu, a namenjena je prodaji;

12) pri manjim pakovanjima robe upotrebljavaju materijal za pakovanje koji ne može uticati na neto masu robe i

13) posebno upakuju robu, na zahtev potršača, i takvo pakovanje naplate najviše do iznosa prodajne cene materijala upotrebljenog za pakovanje.

V. INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 38.

Nadzor nad primenom ovog zakona i drugih propisa kojima se uređuje: promet robe, turizam i ugostiteljstvo, usluge koje obavljaju pravna i fizička lica i preduzetnici, cene, kvalitet industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu, uslovi za obavljanje privrednih delatnosti, obavlja ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona kojima se uređuje promet poljoprirednih proizvoda i stoke, obavlja i ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Va INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 39.

Inspekcijski nadzor iz člana 38. stav 1. ovog zakona ministarstvo nadležno za poslove trgovine, vrši preko tržišnih inspektora (u daljem tekstu: inspektor).

INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PRIMENOM OVOG ZAKONA I DRUGIH PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE PROMET ROBE I USLUGA NA PIJACAMA I DRUGIM JAVNIM POVRŠINAMA, OBAVLjA OPŠTINA, ODNOSNO GRAD, PREKO OVLAŠĆENIH LICA U OPŠTINSKOJ, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI, KAO POVERENE POSLOVE.

OVLAŠĆENO LICE OPŠTINSKE, ODNOSNO GRADSKE UPRAVE U OBAVLjANjU INSPEKCIJSKOG NADZORA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA IMA PRAVA, DUŽNOSTI I OVLAŠĆENjA IZ ČLANA 42. I ČL. 44. DO 50. OVOG ZAKONA.

Izuzetno od opštih uslova za obavljanje inspekcijskih poslova utvrđenih zakonom, pojedine manje složene poslove inspekcijskog nadzora, kao što su poslovi kontrole neovlašćenog obavljanja delatnosti, isticanje cena i utvrđivanje uslova za obavljanje delatnosti, mogu obavljati inspektori koji imaju višu stručnu spremu, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i najmanje tri godine radnog staža.

Član 42.

U vršenju nadzora inspektor ima pravo i dužnost da:

1) pregleda prostorije, odnosno prostor gde se obavlja delatnost ili čuva roba, objekte, postrojenja, uređaje, predmete i robu, radiutvrđivanja zakonitog poslovanja i ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti;

2) pregleda poslovne knjige, eivencije i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje poslovanja kontrolisanog pravnog ili fizičkog lica;

3) naloži da mu se stave na uvid poslovne knjige ili potrebna dokumentacija ako se ne nalazi u objektu u kome se vrši kontrola kao i da odgovorno lice pristupi radi davanja izjave;

4) uzima pismene i usmene izjave od odgovornih lica i svedoka o pitanjima koja su od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja;

5) uzima uzorke robe i drugih predmeta radi utvrđivanja kvaliteta robe;

6) utvrđuje identitet lica koja rade u preduzećima i drugim kontrolisanim pravnim licima, kao i fizičkih lica koja obavljaju delatnosti iz člana 38. ovog zakona;

7) privremeno oduzme poslovne knjige, dokumenta i druga dokazna sredstva od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja;

8) privremeno rešenjem zabrani obavljanje delatnosti pravnom licu, fizičkom licu, odnosno preduzetniku, zatvaranjem prostorije u kojoj se obavlja delatnost ili na drugi odgovarajući način u slučajevima kada se:

(1) inspektoru onemogući vršenje poslova nadzora,

(2) neovlašćeno obavlja delatnost OBAVLjA DELATNOST BEZ REGISTRACIJE, ODNOSNO NEOVLAŠĆENO,

(3) ne vodi propisana evidencija ili se ne vodi na propisani način,

(4) prodaje roba ili pružaju usluge po cenama višim od propisanih, odnosno utvrđenih kalkulacijom ili cenovnikom,

(5) cena robe ili usluga ističe, obračunava ili naplaćuje u stranoj valuti, i

(6) ne primaju zakonska sredstva plaćanja;

(7) obavlja delatnost u prostorijama ili prostoru za koje nadležni organ nije doneo rešenje da su ispunjeni propisani uslovi za obavljanje delaatnosti PROMET ROBE I USLUGA VRŠI PRE NEGO ŠTO JE DOBIJENA SAGLASNOST, DOZVOLA ILI DRUGI AKT NADLEŽNOG ORGANA, AKO JE TA SAGLASNOST, DOZVOLA ILI AKT USLOV ZA OTPOČINjANjE OBAVLjANjA DELATNOSTI;

(8) ne pridržava privremenih mera koje su propisane radi sprečavanja i otklanjanja poremećaja na tržištu;

(9) prodaje roba bez propisanih isprava o njenoj nabavci (faktura, dostavnica, prijemnica i dr.);

(10) prodaje roba koja nije popisana u skladu sa propisima;

(11) vrše komisione usluge prodaje robe suprotno odredbama člana 26. st. 3. i 4. ovog zakona;

(12) OBAVLjA DELATNOST PROMETA ROBE I USLUGA U PROSTORIJI ILI PROSTORU KOJI NE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE U POGLEDU TEHNIČKE OPREMLjENOSTI, ODNOSNO AKO NIJE DONETO REŠENjE IZ ČLANA 6. STAV 2. OVOG ZAKONA;

9) zahteva pomoć organa unutrašnjih poslova ako oceni da bez njihove pomoći ne može da izvrši nadzor i

10) preduzima druge radnje i mere za koje je ovlašen zakonom.

Inspektor će rešenjem utvrditi vreme trajanja privremene zabrane obavljanja delatnosti iz stava 1. tačka 8) ovog člana, u kome su lica dužna da otkone protivpravno stanje zbog koga je mera izrečena.

Troškovi koji nastaju u vezi sa uzorkovanjem i ispitivanjem kvaliteta proizvoda i usluga snosi stranka u postupku ako uzorak ne odgovara propisanom odnosno deklarisanom kvalitetu, odnosno ministarstvo, ako uzorak odgovara normama kvaliteta.

Troškove za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova prostorija, prostora, uređaja i opreme kojima se obavlja promet robe i druge delatnsoti, pre početka obavljanja te delatnosti snosi podnosilac zahteva. Ovi troškovi utvrđuju se u skladu sa propisima o utvrđivanju naknade troškova u upravnom postupku.

Član 45.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor će rešenjem oduzeti robu ZABRANITI PRODAJU ROBE:

1) kada se roba stavlja u promet, prevozi ili priprema za prodaju od strane lica koje nije registrovano, odnosno ovlašćeno za obavljanje prometa robe i vršenje usluga NIJE DOBILO SAGLASNOST, DOZVOLU ILI DRUGI AKT NADLEŽNOG ORGANA, AKO JE TA SAGLASNOST, DOZVOLA ILI AKT USLOV ZA OTPOČINjANjE OBAVLjANjA DELATNOSTI;

2) kada se roba stavlja u promet, prevozi ili koristi za pružanje usluga, a lica u prostoriji, vozilu ili na mestu gde se delatnost obavlja, u vreme vršenja inspekcijskog nadzora, ne poseduju propisane isprave o njenoj nabavci;

3) kada se roba drži u prostorijama ili prostoru KOJI NE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE, ODNOSNO za koje nadležni organ nije utvrdio da ispunjava propisane uslove za obavljanje delatnosti;

4) prikrivanja robe ili onemogućavanja kupovine robe suprotno važećim propisima kao i u slučaju nepridržavanja mera racionalnog snabdevanja; KADA JE NEOVLAŠĆENO UPOTREBLjENA ZAKONOM ZAŠTIĆENA SPOLjNA OZNAKA ROBE, ODNOSNO USLUGE (NAZIV, POSLOVNO IME, ROBNI ŽIG, USLUŽNI ŽIG, ZNAK KVALITETA, ZNAK POREKLA I DR.) ILI JE UPOTREBLjENA OZNAKA KOJA NIJE ZAKONOM ZAŠTIĆENA A KOJOM SE STVARA ILI MOŽE STVORITI ZABLUDA U PROMETU ROBE NA ŠTETU DRUGOG LICA KOJE TE OZNAKE UPOTREBLjAVA U SVOM POSLOVANjU;

5) kada se na tezgama i sličnim objektima prodaje roba koja se ne može prodavati ili se prodaja vrši suprotno propisanim uslovima i načinu prodaje robe van poslovnih prostorija;

6) kada se pravno lice ili preduzetnik u proizvodnji i prometu roba ne pridržava privremenih mera koje su propisane radi sprečavanja i otklanjanja poremećaja na tržiištu;

7) kada se prodaje roba koja nije propisno popisana;

8) kada se vrše komisione usluge prodaje robe suprotno odredbama člana 26. st. 3. i 4. ovog zakona.

Član 46.

Prodaja robe iz člana 44. stav 1. tačka 6) ovog zakona vrši se po okončanju odgovarajućeg sudskog postupka na osnovu izvršne sudske odluke. a robe iz člana 45. po okončanju upravnog postupka.

Roba koja je podložna kvarenju ili njeno čuvanje iziskuje nesrazmerne troškove, odmah će se prodati.

Sredstva ostvarena prodajom oduzete robe, po odbitku troškova uplaćuju se u budžet Republike.

Pojedine vrste robe, odnosno sredstva koja su oduzeta u vršenju inspekcijskog nadzora, a koja odredi Vlada Republike Srbije, mogu se koristiti za potrebe republičkih organa, odnosno organizacija.

NAČIN SMEŠTAJA, ČUVANjA I POSTUPANjA SA PRIVREMENO ODUZETOM ROBOM IZ ČLANA 44. STAV 1. TAČKA 6) OVOG ZAKONA, KAO I NAČIN PRODAJE ROBE ODUZETE PO PRAVNOSNAŽNOJ I IZVRŠNOJ SUDSKOJ ODLUCI, PROPISUJE VLADA REPUBLIKE SRBIJE.

Način smeštaja, čuvanja i prodaje oduzete robe propisuje ministar nadležan za poslove trgovine.

Član 50.

Ako inspektor prilikom vršenja nadzora utvrdi da propis nije primenjen ili da je nepravilno primenjen, doneće rešenje o otklanjanju utvrđene nepravilnosti u roku od tri dana od dana kontrole.

Rešenje iz člana 42. stav 1. tačka 8) ovog zkaona, o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti i rešenje iz člana 45. ovog zakona, o oduzimanju robe, inspektor donosi u roku od 24 časa od zatvaranja objekta, odnosno oduzimanja robe.

REŠENjE O PRIVREMENOJ ZABRANI OBAVLjANjA DELATNOSTI IZ ČLANA 42. STAV 1. TAČKA 8) OVOG ZAKONA I REŠENjE KOJIM SE ZABRANjUJE PROMET ROBE IZ ČLANA 45. OVOG ZAKONA, INSPEKTOR DONOSI U ROKU OD 24 ČASA OD ZATVARANjA OBJEKTA, ODNOSNO OD DANA OKONČANjA POSTUPKA INSPEKCIJSKOG NADZORA.

Ako preduzeće, drugo pravno lice, fizičko lice, odnosno preduzetnik koji se bavi prometom robe na malo odbije osnovan zahtev kupca da robu sa nedostatkom zameni novom ili da mu vrati iznos za plaćenu robu ili da, uz saglasnost kupca, otkloni nedostatak na robi, inspektor će doneti rešenje kojim će tom licu naložiti da udovolji zahtevu kupca.

Član 53.

Novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 novih dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) obavlja delatnost u prostoriji ili prostoru za koje nadležni organ nije doneo rešenje da su ispunjeni propisani uslovi ili poslovne prostorije, uređaji i oprema za obavljanje prometa ili vršenje usluga ne ispunjavaju propisane minimalno-tehničke uslove, ili isti nisu obezbeđeni u skladu s propisima (član 6. st. 1. i 3.);

2) vrši prodaju robe na tezgama i sličnim objektima koja se ne može prodavati, ili vrši prodaju na način i pod uslovima suprotno odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu zakona (član 6. st. 2. i 3. i čl. 9. i 22.);

3) neovlašćeno obavlja promet robe ili vrši usluge (član 7. stav 1.);

4) rešenje o upisu u registar i rešenje o uspunjenju minimalno-tehničkih uslova za obavljanje proemta i vršenje usluga ne drži u poslovnim prostorijama, odnosno prodajnom mestu gde obavlja delatnost (član 7. stav 2);

5) ne preduzme potrebne mere da obezbedi snabdevanje potrošača osnovnim proizvodima (član 8.);

5a) se ne pridržava privremenih mera koje su propisane radi sprečavanja i otklanjanja poremećaja na tržištu (član 8a);

6) prilikom prodaje robe putem kataloga ne pridržava se utvrđenih uslova odnosno cene ili u katalogu ne označi te uslove i cene (član 11.);

7) ne vodi propisanu evidenciju ili kupcu ne izda potvrdu o redu uplate ili se pri isporuci ne pridržava reda uplate (član 12.);

8) u garantni list, prilikom prodaje, ne upiše datum prodaje, ili upis ne potvrdi pečatom i potpisom (član 13.);

9) radniku, korisniku usluge ili pojedinim potrošačima daje robu besplatno, prodaje robu po nižoj ceni i daje druge povlastice pri kupovini robe bez obračunatog poreza na promet (član 15.);

10) obavlja delatnost suprotno odredbama člana 16. ovog zakona;

11) kupuje proizvode suprotno odredbama čl. 17. do 20. ovog zakona ili kupuje stoku na stočnoj pijaci protivno odredbama člana 21. ovog zakona;

11a) vrši komisione usluge prodaje robe suprotno odredbama člana 26. st. 3. i 4. ovog zakona;

12) ako obavlja delatnost suprotno odredbama člana 35. stav 1. tač. 1) do 13) ovog zakona;

13) ne utvrdi postupak i način rešavanja po reklamaciji kupca, odbije da primi reklamaciju kupca u propisanom roku, ne obavesti kupca o odluci donetoj po reklamaciju u propisanom roku, ili ne izvrši, odnosno ne izvrši u propisanom roku osnovanu reklamaciju kupca (član 36.);

14) ako robu sa nedostatkom ne izdvoji, ne označi na uobičajen način i ne snizi njenu cenu (član 37.).

NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 1.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE AKO:

1) OBAVLjA DELATNOST U POSLOVNIM PROSTORIJAMA ILI PROSTORU KOJI NE ISPUNjAVA USLOVE U POGLEDU TEHNIČKE OPREMLjENOSTI, ODNOSNO ZA KOJE NADLEŽNI ORAN NIJE DONEO REŠENjE O UTVRĐIVANjU ISPUNjENOSTI TIH USLOVA (ČLAN 6. ST. 1. I 2);

2) OBAVLjA PRODAJU ROBE NA TEZGAMA I SLIČNIM OBJEKTIMA SUPROTNO PROPISU O VRSTI ROBE KOJA SE MOŽE PRODAVATI NA TEZGAMA I DRUGIM SLIČNIM OBJEKTIMA, ODNOSNO SUPROTNO PROPISANIM USLOVIMA TAKVE PRODAJE (ČLAN 6. STAVA 3);

3) OBAVLjA PROMET ROBE ILI VRŠI USLUGE SUPROTNO ČLANU 7. STAV 1. OVOG ZAKONA;

4) NE PREDUZME BLAGOVREMENO POTREBNE MERE DA OBEZBEDI SNABDEVANjE POTROŠAČA OSNOVNIM PROIZVODIMA (ČLAN 8. STAV 2);

5) SE NE PRIDRŽAVA PRIVREMENIH MERA KOJE SU PROPISANE RADI SPREČAVANjA I OTKLANjANjA POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU (ČLAN 8a);

6) NE VODI PROPISANU EVIDENCIJU O REDU UPLATE ILI KUPCU NE IZDA POTVRDU O REDU UPLATE, ODNOSNO PRILIKOM ISPORUKE ROBE, NE PRIDRŽAVA REDA UPLATE (ČLAN 12);

7) U GARANTNI LIST, PRILIKOM PRODAJE, NE UPIŠE DATUM PRODAJE, ILI UPIS DATUMA PRODAJE NE POTVRDI PEČATOM I POTPISOM ODGOVORNOG LICA (ČLAN 13);

8) ZAPOSLENOM DAJE ROBU BESPLATNO ILI PRODAJE ROBU PO NIŽOJ CENI, ODNOSNO DAJE DRUGE POVLASTICE PRI KUPOVINI ROBE BEZ OBRAČUNATOG POREZA NA DODATU VREDNOST (ČLAN 15);

9) NE VODI PROPISANU EIDENCIJU ZA SVAKO PRODAJNO MESTO, ODNOSNO POSLOVNU JEDINICU U KOJOJ SE OBAVLjA PROMET ILI VRŠI USLUGA ILI NE OBEZBEDI NjIHOVU DOSTUPNOST, TU EVIDENCIJU NE VODI NA OSNOVU PROPISANIH ISPRAVA ILI NA PROPISANI NAČIN ILI PRODAJE, ODNOSNO PREVOZI ROBU ILI VRŠI USLUGE BEZ ISPRAVA PROPISANE SADRŽINE I KOJE NISU PROPISNO EVIDENTIRANE (ČLAN 16);

10) KUPUJE PROIZVODE SUPROTNO ČL. 17. DO 20. OVOG ZAKONA ILI KUPUJE STOKU NA STOČNOJ PIJACI SUPROTNO ČLANU 21. OVOG ZAKONA;

11) VRŠI KOMISIONE USLUGE PRODAJE ROBE SUPROTNO ČLANU 26. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA;

12) OBAVLjA DELATNOST SUPROTNO ČLANU 35. STAV 1. TAČ. 4) – 7) OVOG ZAKONA;

13) NE UTVRDI POSTUPAK I NAČIN REŠAVANjA PO REKLAMACIJI POTROŠAČA, ODBIJE DA PRIMI REKLAMACIJU POTROŠAČA U PROPISANOM ROKU, NE OBAVESTI POTROŠAČA O ODLUCI PO REKLAMACIJI U PROPISANOM ROKU, ILI NE IZVRŠI, ODNOSNO NE IZVRŠI U PROPISANOM ROKU OSNOVANU REKLAMACIJU POTROŠAČA (ČLAN 36).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 2.000 do 5.000 novih dinara 30.000 DO 50.000 DINARA.

Uz kaznu za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 4), 10), 11) i 11a) ovog člana izreći će se zaštitna mera oduzimanja predmeta kojima je izvršen prekršaj i oduzeće se imovinska korist pribavljena izvršenjem prekršaja.

UZ KAZNU ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. TAČ. 2), 3), 9), 10) I 11) OVOG ČLANA MOŽE SE IZREĆI ZAŠTITNA MERA ODUZIMANjA PREDMETA KOJIMA JE IZVRŠEN PREKRŠAJ.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 2), 3) i 10) ovog člana, odgovorno lice u pravnom licu će se kazniti i za pokušaj.

UZ KAZNU ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. TAČ. 1), 4), 5), 6), 7), 8), 12) I 13) OVOG ČLANA MOŽE SE IZREĆI ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENjA ODREĐENIH DELATNOSTI PRAVNOM LICU U TRAJANjU OD ŠEST MESECI DO JEDNE GODINE I ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENjA ODREĐENIH POSLOVA ODGOVORNOM LICU U TRAJANjU OD ŠEST MESECI DO JEDNE GODINE.

ČLAN 53A.

„NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 20.000 DINARA KAZNIĆE SE NA LICU MESTA PRAVNO LICE AKO:

1) REŠENjE O REGISTRACIJI I REŠENjE O UTVRĐIVANjU ISPUNjENOSTI PROPISANIH USLOVA ZA OBAVLjANjE PROMETA I VRŠENjU USLUGA NE DRŽI U POSLOVNIM PROSTORIJAMA, ODNOSNO SVAKOM PRODAJNOM MESTU GDE OBAVLjA DELATNOST (ČLAN 7. STAV 2);

2) PRILIKOM PRODAJE ROBE PREKO KATALOGA, U KATALOGU NE OZNAČI PRODAJNU CENU ROBE ILI SE NE PRIDRŽAVA UTVRĐENIH USLOVA PRODAJE, ODNOSNO U KATALOGU NE OZNAČI VREME VAŽENjA TE CENE I TIH USLOVA (ČLAN 11);

3) NE ISTAKNE POSLOVNO IME POD KOJIM POSLUJE, ODNOSNO NA PRODAJNOM OBJEKTU ILI PRODAJNOM MESTU NE ISTAKNE POSLOVNO IME I NAZIV PRODAJNOG OBJEKTA, ODNOSNO PRODAJNOG MESTA (ČLAN 16A);

4) OBAVLjA DELATNOST SUPROTNO ČLANU 35. STAV 1. TAČ. 1) – 3) I TAČ. 8) -13) OVOG ZAKONA;

5) ROBU SA NEDOSTATKOM NE IZDVOJI, NE OBELEŽI SVAKI PRIMERAK TE ROBE I NE SNIZI NjENU CENU (ČLAN 37);

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE NA LICU MESTA I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 5.000 DINARA.

Član 54.

Za prekršaj iz člana 53. stav 1. tač. 1) do 14) ovog zakona kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 novih dinara.

ZA PREKRŠAJ IZ ČLANA 53. STAV 1. TAČ. 1) – 13) OVOG ZAKONA KAZNIĆE SE PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM OD 30.000 DO 500.000 DINARA.

Za prekršaj iz člana 53. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona, kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 novih dinara 30.000 DO 50.000 DINARA.

Uz kaznu za prekršaj iz člana 53. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 10), 11) i 11a) izreći će se preduzetniku zaštitna mera oduzimanja predmeta kojima je izvršen prekršaj i oduzeće se imovinska korist pribavljena izvršenjem prekršaja, a za isti prekršaj može mu se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od šest meseci do godinu dana.

UZ KAZNU ZA PREKARŠAJ IZ ČLANA 53. STAV 1. TAČ. 2), 3), 9), 10) I 11) OVOG ZAKONA MOŽE SE PREDUZETNIKU IZREĆI ZAŠTITNA MERA ODUZIMANjA PREDMETA KOJIMA JE IZVRŠEN PREKRŠAJ, A ZA PREKRŠAJ IZ ČLANA 53. STAV 1. TAČ. 1), 4), 5), 6), 7), 8), 12) I 13) MOŽE SE PREDUZETNIKU IZREĆI ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENjA ODREĐENE DELATNOSTI U TRAJANjU OD ŠEST MESECI DO GODINU DANA.

Uz kaznu za prekršaj iz člana 53. stav 1. tač. 2) i 3), ovog zakona izreći će se MOŽE SE IZREĆI fizičkom licu zaštitna mera oduzimanja predmeta kojima je izvršen prekršaj i oduzeće se imovinska korist pribavljena izvršenjem prekršaja.

Za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana učinilac će se kazniti i za pokušaj.

ZA PREKRŠAJ IZ ČLANA 53A STAV 1. TAČ. 1)-5) OVOG ZAKONA KAZNIĆE SE NA LICU MESTA PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 20.000 DINARA.

Član 55.

Za obavljanje delatnosti suprotno odredbama člana 35. stav 1. tač. 1) do 6) i tač. 8) do 13) ovog zakona, kao i za prekršaj iz člana 53. stav 1. tač. 2), 4), 6), 7), 8), 9) i 14), inspekator može naplatiti novčanu kaznu na licu mesta u iznosu od 2.000 novih dinara pravnom licu, odnosno u iznosu od 200 novih dinara odgovornom licu u pravnom licu i fizičkom licu, a preduzetniku u iznosu od 1.000 novih dinara.

Za prekršaj iz člana 53. stav 1. tačka 12) kada kupac ne uzme račun o kupljenoj robi prilikom njene kupovine, inspektor može kupcu naplatiti novčanu kaznu na licu mesta u iznosu od 100 novih dinara (član 35. stav 1. tačka 2).

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 1.000 DINARA KAZNIĆE SE NA LICU MESTA KUPAC AKO NE UZME RAČUN O KUPLjENOJ ROBI PRILIKOM NjENE KUPOVINE ( ČLAN 35. TAČKA 2).

Član 56.

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 novih dinara 30.000 DO 50.000 DINARA kazniće se za prekršaj fizičko lice ako prodaje ili kupuje stoku suprotno odredbama člana 21. ovog zakona ili daje u komisionu prodaju robu iz člana 26. stav 3. ovog zakona.

Uz kaznu za prekršaj iz stava 1. ovog člana izreći će se MOŽE SE IZREĆI i zaštitna mera oduzimanja predmeta kojima je izvršen prekršaj i oduzeće se imovinska korist pribavljena izvršenjem prekršaja.

Član 57.

Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 novih dinara 50.000 DO 1.000.000 DINARA kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne izvrši nalog tržišnog inspektora, odnosno izrečenu upravnu meru i

2) inspektora sprečava u vršenju inspekcijskog nadzora ili u roku koji inspektor odredi ne stavi na uvid i raspolaganje poslovne knjige ili potrebnu dokumentaciju (član 42. stav 1. tač. 3) i 8) podtačka (1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 novih dinara 30.000 DO 50.000 DINARA.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 2.000 do 5.000 novih dinara 50.000 DO 500.000 DINARA.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 novih dinara 30.000 DO 50.000 DINARA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. TAČ. 1. I 2. OVOG ČLANA MOŽE SE UZ NOVČANU KAZNU IZREĆI ZAŠTITNA MERA ZABRANA VRŠENjA ODREĐENIH DELATNOSTI PRAVNOM LICU U TRAJANjU OD ŠEST MESECI DO JEDNE GODINE I ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENjA ODREĐENIH POSLOVA ODGOVORNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU U TRAJANjU OD ŠEST MESECI DO JEDNE GODINE.

Član 57a

Prekršajni postupak, za prekršaje utvrđene ovim zakonom i drugim propisima nad čijom primenom nadzor vrši Ministarstvo trgovine za koje je od kazni propisana samo novčana kazna, u prvom stepenu vodi Ministarstvo trgovine.

Član 57b

Prekršajni postupak koji je započet pre početka primene člana 57a okončaće se po propisima koji važe na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Ostavite komentar