Predlog zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

PREDLOG ZAKONA

O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član

Ovim zakonom uređuju se uslovi za proizvodnju i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, uslovi i postupak za izdavanje dozvole za proizvodnju, promet, izvoz, uvoz i tranzit psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, uslovi za gajenje, preradu i promet biljaka od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja iz ove oblasti značajna za zaštitu života i zdravlja ljudi.

Psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Psihoaktivne kontrolisane supstance u smislu ovog zakona su supstance koje se nalaze na Spisku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u daljem tekstu: Spisak).

Psihoaktivne kontrolisane supstance iz stava 1. ovog člana su:

opojne droge, odnosno narkotici;

psihotropne supstance;

3) proizvodi biološkog porekla koji imaju psihoaktivno dejstvo;

4) druge psihoaktivne kontrolisane supstance.

Značenje izraza

Član

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) opojna droga je svaka supstanca biološkog, odnosno sintetičkog porekla koja se nalazi na Spisku, u skladu sa Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama („Službeni list SFRJ”, broj 2/64), odnosno supstanca koja deluje primarno na centralni nervni sistem smanjujući osećaj bola, izazivajući pospanost ili budnost, halucinacije, smetnje u motornim funkcijama, kao i druge patološke ili funkcionalne promene centralnog nervnog sistema;

2) psihotropna supstanca je svaka supstanca biološkog, odnosno sintetičkog porekla koja se nalazi na Spisku, u skladu sa Konvencijom o psihotropnim supstancama („Službeni list SFRJ”, broj 40/73), odnosno supstanca koja deluje primarno na centralni nervni sistem i menja moždane funkcije, zbog čega se menja percepcija, raspoloženje, svest i ponašanje;

3) preparat je magistralni i galenski lek izrađen u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva;

4) biljka ili deo biljke je svaka biljka iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca, a koja je na Spisku u skladu sa potvrđenim konvencijama Ujedinjenih nacija u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

5) makova slama (Stramentum Papaveris) je osušena zrela čaura i stabljika maka, koje se koriste kao prirodna industrijska sirovina za dobijanje opijumskih alkaloida, a posebno morfina;

6) konoplja je cvetni ili plodni vrh biljke roda Cannabis, odnosno deo biljke roda Cannabis koji je iznad zemlje, uključujući i vrh;

7) grm koke su svi primerci vrste Erythroxylon, a list koke je list grma koke, osim hemijski obrađenog lista iz kog su uklonjeni svi alkaloidi, uključujući i alkaloide ekgoninske klase (kao što su kokain, ekgonin i drugi);

8) gajenje biljke je setva, odnosno sadnja, gajenje i žetva, odnosno berba biljke ili delova biljke iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca;

9) izvoz ili uvoz psihoaktivnih kontrolisanih supstanci je njihovo fizičko prenošenje iz jedne države u drugu;

10) posedovanje je državina psihoaktivne kontrolisane supstance nad kojom se vrši faktička vlast ili na drugi način sprovode aktivnosti pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona;

11) sindrom zavisnosti je skup fizioloških, bihevioralnih i kognitivnih fenomena koji se pojavljuju posle ponavljane upotrebe neke supstance ili grupe supstanci, koji karakterišu: jaka želja za uzimanjem psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, teškoće u kontroli upotrebe i pored štetnih posledica, povećanje podnošljivosti, prioritetna usmerenost ka psihoaktivnoj kontrolisanoj supstanci uz zapostavljanje drugih aktivnosti i obaveza, a ponekad i apstinencijalno somatsko stanje;

12) zloupotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci je upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje su zabranjene, kao i upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci na način, u količinama i za indikacije za koje nisu propisane;

13) nedozvoljena proizvodnja i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci je gajenje biljke iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca, posedovanje sredstava za proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i proizvodnja, promet i posedovanje psihoaktivne kontrolisane supstance suprotno odredbama ovog zakona.

Komisija za psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Radi usklađivanja stručnih stavova u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i davanja stručnih mišljenja u skladu sa ovim zakonom, Vlada obrazuje Komisiju za psihoaktivne kontrolisane supstance koju čine predstavnici ministarstava nadležnih za: zdravlje, prosvetu, unutrašnje poslove, rad i socijalnu politiku, odbranu, omladinu i sport, kulturu, pravdu, poljoprivredu i veterinu, lokalnu samoupravu, kao i istaknuti stručnjaci u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u daljem tekstu: Komisija).

Sredstva za rad Komisije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Zabrane u oblasti proizvodnje, prometa, upotrebe i dostave psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član

Zabranjena je proizvodnja, promet i upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i dostava psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i biljaka iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, osim pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Zabranjeno je gljive iz porodice Psilocybe, kao i druge gljive iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, dostavljati na bilo koji način drugim licima.

Na proizvodnju, promet, upotrebu i dostavu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci iz stava 1. ovog člana, primenjuju se propisi kojima se uređuju krivična dela.

Zabrana davanja i odlaganja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član

Zabranjeno je s hranom, pićem ili na bilo koji drugi način davati psihoaktivne kontrolisane supstance, osim u svrhu propisanog lečenja, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Zabranjeno je psihoaktivne kontrolisane supstance i medicinska sredstva koja su upotrebljena za njihovu primenu odlagati na način i na mestu koje nije posebno određeno za tu svrhu, suprotno ovom zakonu i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Oglašavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član

Oglašavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, u smislu ovog zakona, je svaki oblik davanja informacija o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama opštoj i stručnoj javnosti.

Zabranjeno je oglašavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci:

kojim se bilo koje lice navodi na zaključak da psihoaktivne kontrolisane supstance spadaju u hranu, dodatke hrani ili predmete opšte upotrebe;

kojim se bilo kojem licu, na bilo koji način, daju netačne i nepotpune informacije, odnosno kojim se kod bilo kojeg lica stvara zabluda u vezi s primenom, odnosno upotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

upotrebom slike, crteža, znakova, izraza ili teksta kojim bi bilo koje lice moglo da se dovede u zabludu u vezi sa sastavom, svojstvom, namenom ili dejstvom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Ne smatra se oglašavanjem u smislu stava 1. ovog člana objavljivanje stručnih stavova i obaveštenja o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama u stručnim knjigama i drugim stručnim publikacijama, na stručnim skupovima, kao i u sredstvima informisanja u kojima se iznose stavovi stručne javnosti.

II. KLASIFIKACIJA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI

Spisak

Član

Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) utvrđuje Spisak, na predlog Komisije.

Spisak iz stava 1. ovog člana sadrži psihoaktivne kontrolisane supstance u skladu s potvrđenim konvencijama Ujedinjenih nacija koje uređuju oblast psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i psihoaktivne kontrolisane supstance utvrđene na predlog organa nadležnih u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Spisak se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podaci o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama koje se nalaze na Spisku

Član

Spisak sadrži sledeće podatke o svakoj psihoaktivnoj kontrolisanoj supstanci: hemijsko ime (naziv prema Međunarodnoj uniji za čistu i primenjenu hemiju ─ IUPAC), bruto-hemijsku formulu i tarifni stav iz nomenklature Carinske tarife (HS broj).

Ako postoje stereoizomeri čija je struktura poznata, na Spisak se dodaju i njihove odgovarajuće oznake (R/S, E/Z, cis/trans i dr), dok se stereoizomeri čija struktura nije poznata označavaju izrazom „svi stereoizomeri”.

Na Spisak se dodaju i internacionalni nezaštićeni naziv (INN) psihoaktivne kontrolisane supstance, CAS broj (Chemical Abstract Service Number), takođe poznat kao broj iz Međunarodnog registra hemikalija, pojedini alternativni, trivijalni, odnosno nazivi na latinskom jeziku.

Razvrstavanje Spiska u Liste

Član

Psihoaktivne kontrolisane supstance na Spisku razvrstavaju se u liste od 1 do 7, u skladu s potvrđenim konvencijama Ujedinjenih nacija:

Lista 1 obuhvata opojne droge koje se koriste u terapijske i naučno-istraživačke svrhe, u skladu s Listom 1 i Listom 2 Jedinstvene konvencije o opojnim drogama;

Lista 2 obuhvata opojne droge koje mogu prouzrokovati oštećenje zdravlja ljudi, u skladu s Listom 4 Jedinstvene konvencije o opojnim drogama;

Lista 3 obuhvata preparate koji sadrže opojne droge, a koriste se u terapijske svrhe, u skladu s Listom 3 Jedinstvene konvencije o opojnim drogama;

Lista 4 obuhvata psihotropne supstance koje mogu prouzrokovati teško oštećenje zdravlja ljudi, u skladu s Listom 1 Konvencije o psihotropnim supstancama;

Lista 5 obuhvata psihotropne supstance koje se koriste u ograničene terapijske i naučnoistraživačke svrhe, u skladu s Listom 2 Konvencije o psihotropnim supstancama;

Lista 6 obuhvata psihotropne supstance koje se koriste u terapijske i naučnoistraživačke svrhe, u skladu s Listom 3 Konvencije o psihotropnim supstancama;

Lista 7 obuhvata psihotropne supstance koje se koriste u terapijske i naučnoistraživačke svrhe, u skladu s Listom 4 Konvencije o psihotropnim supstancama.

Psihoaktivne kontrolisane supstance koje su navedene u konvencijama Ujedinjenih nacija za oblast psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ne mogu biti svrstane u listu koja zahteva niži stepen kontrole nego što je propisano konvencijama iz stava 1. ovog člana.

Preparati koji sadrže dve ili više psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član

Preparat koji sadrži dve ili više psihoaktivnih kontrolisanih supstanci podleže nadzoru koji se primenjuje na najstrože kontrolisanu psihoaktivnu supstancu u tom preparatu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Ograničenje korišćenja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član

Psihoaktivne kontrolisane supstance navedene u Listi 2 i Listi 4 Spiska koriste se u naučnoistraživačke svrhe, a samo izuzetno i u terapijske svrhe, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Psihoaktivne kontrolisane supstance navedene u listama 1, 3, 5, 6 i 7 Spiska mogu da se koriste u terapijske i naučnoistraživačke svrhe, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Primena propisa o lekovima

Član

Na lekove koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance navedene u Spisku, primenjuju se propisi o lekovima i medicinskim sredstvima, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

III. IDENTIFIKACIJA I ISPITIVANjE PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI

Laboratorije za identifikaciju i ispitivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član

Fizičko-hemijsku identifikaciju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci može da obavlja pravno lice koje ima dozvolu za identifikaciju i ispitivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: ovlašćena laboratorija).

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, ovlašćena laboratorija može da obavlja i identifikaciju novih psihoaktivnih supstanci.

O identifikovanoj novoj psihoaktivnoj supstanci koja se ne nalazi na Spisku, ovlašćena laboratorija dužna je da obavesti Ministarstvo nadležno za zdravlje ( u daljem tekstu: Ministarstvo) u roku od 15 dana od dana kada je identifikovala novu psihoaktivnu supstancu.

Uslove u pogledu prostora, opreme i kadra koje mora da ispunjava ovlašćena laboratorija propisuje ministar.

Spisak ovlašćenih laboratorija objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Fizičko-hemijska identifikacija psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u ovlašćenoj laboratoriji

Član

Ovlašćena laboratorija obavlja fizičko-hemijsku identifikaciju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci:

koje su uzrok trovanja, bolesti zavisnosti ili smrti ljudi;

čija se proizvodnja, promet i upotreba vrši u suprotnosti sa ovim zakonom;

koje su novootkrivene, a koje bi trebalo da budu kontrolisane;

u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.

Ispitivanje postojanja psihoaktivnih

kontrolisanih supstanci u ljudskom organizmu

Član

Radi ispitivanja postojanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u organizmu lica koje ispoljava simptome trovanja, bolesti zavisnosti ili poremećaja svesti, uzima se biološki materijal.

U slučaju smrti čiji je uzrok upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ili čiji je uzrok nepoznat, a postoji sumnja da je nastupila kao posledica upotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, radi potvrde, odnosno utvrđivanja uzroka, uzima se biološki materijal od preminulog radi ispitivanja postojanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u telu.

Biološki materijal je:

urin, kosa, odnosno krv uzeti od živog lica;

urin, kosa, krv, odnosno uzorak tkiva uzeti od preminulog;

drugi biološki materijal uzet na propisan način.

Biološki materijal iz stava 3. tačka 1) ovog člana uzima se na osnovu:

sprovođenja programskih aktivnosti u skladu sa zakonom;

sumnje da je zbog moguće upotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ugroženo zdravlje ili život lica koje se ispituje, odnosno lica iz njegove okoline, u skladu sa zakonom.

Način i uslove pod kojima se uzima biološki materijal iz st. 1─4. ovog člana propisuje ministar.

Pretklinička ispitivanja psihoaktivnih

kontrolisanih supstanci

Član

Pretklinička ispitivanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci obavljaju se u laboratorijama čiji je rad usaglašen sa smernicama Dobre laboratorijske prakse u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva.

Saglasnost za sprovođenje pretkliničkog ispitivanja iz stava 1. ovog člana rešenjem izdaje ministar.

Dozvola za obavljanje delatnosti ovlašćene laboratorije

Član

Pravno lice koje namerava da obavlja poslove fizičko-hemijske identifikacije psihoaktivnih kontrolisanih supstanci podnosi Ministarstvu zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti ovlašćene laboratorije.

Ministar rešenjem izdaje dozvolu za obavljanje delatnosti ovlašćene laboratorije.

Ministar može u postupku izdavanja dozvole iz stava 2. ovog člana da zatraži mišljenje Komisije.

Sastavni deo rešenja iz stava 2. ovog člana je obrazac dozvole za obavljanje delatnosti ovlašćene laboratorije.

Razlozi za ukidanje rešenja kojim je izdata dozvola za ovlašćenu laboratoriju

Član

Ministar donosi rešenje kojim se ukida rešenje kojim je izdata dozvola za ovlašćenu laboratoriju:

na zahtev ovlašćene laboratorije;

ako je u postupku sprovođenja nadzora utvrđeno da ovlašćena laboratorija više ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Referentna laboratorija

Član

Ministar donosi rešenje kojim određuje laboratoriju za obavljanje poslova referentne laboratorije za identifikaciju i ispitivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u daljem tekstu: referentna laboratorija).

Ministar može u postupku izdavanja rešenja iz stava 1. ovog člana da zatraži mišljenje Komisije.

Referentna laboratorija obavlja sledeće poslove:

1) uspostavlja jedinstvene kriterijume i metode za sprovođenje standarda za rad ovlašćenih laboratorija;

2) razvija metode analize u skladu s međunarodnim standardima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje je dužna da potvrdi;

3) uspostavlja sistem kontrole kvaliteta za sopstvene potrebe, kao i za potrebe ovlašćenih laboratorija;

4) vrši usluge analize i superanalize;

5) vrši uporedne testove za ovlašćene laboratorije u cilju jedinstvene primene analitičkih metoda;

6) priprema nacionalne vodiče za uzorkovanje i rukovanje uzorcima;

7) priprema, primenjuje i prosleđuje referentne standarde za potrebe analiza;

8) sarađuje s nacionalnim laboratorijama drugih zemalja u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

9) razmenjuje informacije dobijene od nacionalnih laboratorija drugih zemalja s ovlašćenim laboratorijama u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

10) organizuje obuku lica zaposlenih u ovlašćenoj laboratoriji o praktičnoj primeni novih laboratorijskih metoda;

11) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Radi obavljanja pojedinih poslova iz stava 3. ovog člana referentna laboratorija može zaključiti ugovor sa drugim pravnim licima.

Rešenje ministra iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Odgovorno lice u ovlašćenoj, odnosno referentnoj laboratoriji

Član

Ovlašćena, odnosno referentna laboratorija mora da ima odgovorno lice za identifikaciju i ispitivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i zamenika odgovornog lica.

Odgovorno lice i zamenik odgovornog lica iz stava 1. ovog člana mora da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Za odgovorno lice, odnosno zamenika odgovornog lica iz stava 1. ovog člana ne može biti određeno lice protiv koga je pokrenut postupak za krivično delo iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, odnosno kome je pravnosnažnom presudom izrečena kazna za krivično delo iz oblasti proizvodnje, stavljanja u promet, držanja, odnosno uživanja opojnih droga, odnosno lice kome je izrečena kazna za privredni prestup iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Odgovorno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da o svakoj promeni uslova iz člana 14. ovog zakona na osnovu kojih je izdata dozvola obavesti Ministarstvo u roku od 15 dana od dana kada je promena nastupila, kao i da, bez odlaganja, obavesti Ministarstvo o bilo kakvom neuobičajenom zahtevu za analizu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Proizvodnja i promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Proizvodnja psihoaktivne kontrolisane supstance, u smislu ovog zakona, jeste priprema, izolovanje, sinteza, prečišćavanje, modifikacija, prerada, mešanje, pakovanje i svaki drugi postupak kojim se dobija ili se doprinosi dobijanju psihoaktivne kontrolisane supstance korišćenjem hemijskih, fizičkih i bioloških procesa, a koju obavlja pravno lice u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona (u daljem tekstu: proizvodnja).

Promet psihoaktivne kontrolisane supstance, u smislu ovog zakona, jeste promet na veliko koji obuhvata: izvoz, uvoz, tranzit, prevoz, skladištenje, distribuciju, prodaju, kupovinu, posredovanje pri kupovini ili prodaji i slično, a koji obavlja pravno lice u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona (u daljem tekstu: promet).

Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju može da podnese Ministarstvu:

pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju leka, odnosno proizvođač aktivnih supstanci koji je upisan u registar proizvođača aktivnih supstanci, u skladu s propisima kojima se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava;

pravno lice koje proizvodi hemikalije i koje je upisano u registar hemikalija u skladu s propisima kojima se uređuje oblast hemikalija;

druga pravna lica, u skladu sa zakonom.

Zahtev za izdavanje dozvole za promet može da podnese Ministarstvu pravno lice iz stava 1. ovog člana, kao i pravno lice kome je izdata dozvola za promet lekova i medicinskih sredstava na veliko, odnosno pravno lice kome je izdata dozvola za promet hemikalija na veliko.

Član

Zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance sadrži:

naziv i sedište pravnog lica koje podnosi zahtev;

naziv i količinu psihoaktivne kontrolisane supstance koja se proizvodi, odnosno koja se upotrebljava u proizvodnji, odnosno čiji se promet vrši dok važi dozvola;

ime, adresu, matični broj i druge podatke lica odgovornog za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance i njegovog zamenika, u skladu sa ovim zakonom;

spisak opreme za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance;

rok na koji se traži izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance;

druge podatke značajne za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance na zahtev Ministarstva.

Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za proizvodnju psihoaktivne kontrolisane supstance dužan je da priloži i opis tehnološkog postupka proizvodnje.

Član

Pravno lice koje je dobilo dozvolu za proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci može da obavlja i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci iz svog proizvodnog programa, na osnovu dozvole za proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, koja je izdata u skladu sa ovim zakonom.

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance izdaje se za tačno određenu psihoaktivnu kontrolisanu supstancu, određenu količinu koja se proizvodi, odnosno čiji se promet obavlja dok važi dozvola, za određeno mesto proizvodnje, određenu prostoriju i postrojenje.

Zabranjeno je da pravno lice kome je izdata dozvola za prozvodnju, odnosno promet prenese dozvolu za proizvodnju, odnosno promet, na bilo koje drugo pravno ili fizičko lice.

Član

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance izdaje se pravnom licu :

koje ima lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance, a koje može da obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom;

koje ima zastupnika pravnog lica, odnosno lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance iz tačke 1) ovog člana kome nije izrečena pravnosnažna presuda za privredni prestup za delo iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, odnosno prekursora;

koje ima zastupnika pravnog lica, odnosno lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance iz tačke 1) ovog člana protiv kojeg nije pokrenut postupak za krivično delo iz oblasti proizvodnje, odnosno prometa opojnih droga, odnosno prekursora;

koje je obezbedilo uslove za skladištenje psihoaktivne kontrolisane supstance u posebnim prostorijama, u kojima se ne skladište ostali proizvodi ili koje je obezbedilo metalne sefove, u skladu sa ovim zakonom;

koje ispunjava i druge uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Član

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance sadrži sledeće podatke:

naziv i sedište pravnog lica koje se bavi proizvodnjom, odnosno prometom psihoaktivne kontrolisane supstance;

mesto proizvodnje, odnosno prometa psihoaktivne kontrolisane supstance;

naziv psihoaktivne kontrolisane supstance za koju je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance;

količinu psihoaktivne kontrolisane supstance za koju se dozvola izdaje;

rok na koji se dozvola za proizvodnju, odnosno promet izdaje;

druge podatke od značaja za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet.

Sadržaj i obrazac dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance propisuje ministar.

Rok za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance izdaje se u roku od 90 dana od dana prijema zahteva za izdavanje dozvole koji sadrži potpunu dokumentaciju, koja je propisana ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Rok na koji se izdaje dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance izdaje se na pet godina, a važi od dana izdavanja dozvole.

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance može se izdati i na period kraći od pet godina, na zahtev podnosioca za izdavanje dozvole.

Izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance izdaje se rešenjem koje donosi ministar.

Sastavni deo rešenja iz stava 1. ovog člana je obrazac dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance.

Spisak pravnih lica kojima je izdata dozvola za prozvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i izmena i dopuna spiska objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Odgovorno lice za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Pravno lice, pre nego što podnese zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet, mora da ima zaposleno lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance (u daljem tekstu: odgovorno lice), kao i zamenika odgovornog lica s kojima je zaključilo ugovor o radu na neodređeno vreme s punim radnim vremenom.

Odgovorno lice, kao i zamenik odgovornog lica iz stava 1. ovog člana mora da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i odgovarajuću stručnu spremu i stečena potrebna znanja iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da obezbedi sticanje znanja iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za odgovorno lice i zamenika odgovornog lica .

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da, ako odgovorno lice, odnosno zamenik odgovornog lica prestane da ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, ili iz drugih razloga postane nesposobno za obavljanje svojih poslova, ili ako prestane da radi, imenuje novo odgovorno lice, odnosno zamenika odgovornog lica u roku od deset dana od dana kada je nastupila promena.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo o svim promenama koje se odnose na odgovorno lice, kao i na njegovog zamenika.

Obaveze odgovornog lica

Član

Odgovorno lice zaduženo je za organizaciju procesa proizvodnje, odnosno prometa psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i za vođenje evidencije o proizvodnji, odnosno prometu psihoaktivne kontrolisane supstance i podnošenje izveštaja Ministarstvu.

Odgovorno lice donosi pravila kojima se obezbeđuje nesmetana proizvodnja, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance i koja se ne mogu menjati bez njegovog pismenog pristanka.

Odgovorno lice dužno je da o svakoj promeni uslova na osnovu kojih je izdata dozvola za prozvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance u skladu sa ovim zakonom obavesti Ministarstvo u roku od 15 dana od nastale promene, kao i da bez odlaganja obavesti Ministarstvo o nedozvoljenoj proizvodnji, odnosno prometu psihoaktivne kontrolisane supstance, neuobičajenim porudžbinama, krađi psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i o drugim nedozvoljenim aktivnostima u vezi s proizvodnjom, odnosno prometom psihoaktivne kontrolisane supstance.

Odgovorno lice u ime pravnog lica podnosi Ministarstvu:

zahtev za dobijanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance;

zahtev za dobijanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance.

Razlozi za ukidanje rešenja kojim je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Ministar donosi rešenje kojim se ukida rešenje kojim je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance:

na zahtev pravnog lica kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance;

ako pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci izmeni uslove na osnovu kojih je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

ako Ministarstvo u postupku sprovođenja nadzora utvrdi da pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance više ne ispunjava uslove za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance;

ako pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ne postupi po izrečenim merama Ministarstva u skladu s ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona;

ako je pravnom licu pravnosnažnom presudom izrečena kazna za privredni prestup za delo iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

ako je protiv zastupnika pravnog lica, odnosno protiv odgovornog lica, kao i njegovog zamenika pokrenut postupak za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje proizvodnje, odnosno prometa psihoaktivne kontrolisane supstance, ili ako je tim licima pravnosnažnom presudom izrečena kazna za krivično delo iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

u drugim slučajevima u skladu sa ovim zakonom.

U rešenju o ukidanju rešenja kojim je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance određuje se rok za postupanje s preostalim psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Obnova dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance obnavlja se nakon isteka roka na koji je dozvola izdata, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev za obnovu dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance podnosi odgovorno lice najkasnije 90 dana pre isteka roka važenja dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance.

Na postupak obnove dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance primenjuju se odredbe ovog zakona kojima je uređeno izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance.

Posedovanje psihoaktivne kontrolisane supstance bez dozvole

za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Posedovanje psihoaktivne kontrolisane supstance bez dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance navedene u listama 1, 3, 5, 6 ili 7 Spiska, dozvoljeno je:

zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa) radi obavljanja delatnosti, u skladu sa zakonom;

veterinarskim organizacijama radi obavljanja delatnosti, u skladu sa zakonom;

ustanovama socijalne zaštite za smeštaj štićenika, odnosno korisnika u količini koja je neophodna za terapiju štićenika, odnosno korisnika;

pravnim licima ovlašćenim za uništavanje oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

apotekama osnovanim kao zdravstvena ustanova i privatna praksa (u daljem tekstu: apoteka) radi izdavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci na osnovu recepta, za izradu galenskih i magistralnih lekova, odnosno za skladištenje;

državnim organima za obavljanje aktivnosti iz njihovih nadležnosti, u skladu sa zakonom;

punoletnim pacijentima i roditeljima, odnosno starateljima maloletnih pacijenata, odnosno članovima uže porodice, u količini koju odredi doktor medicine ili doktor stomatologije;

kapetanima plovnih i vazdušnih transportnih sredstava u količini neophodnoj za apoteku transportnog sredstva;

drugim pravnim i fizičkim licima, u skladu s ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Uslove pod kojima može da se poseduje psihoaktivna kontrolisana supstanca iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

Posedovanje psihoaktivne kontrolisane supstance za

naučnoistraživačku delatnost

Član

Pravno lice koje obavlja naučnoistraživačku delatnost, odnosno vrši hemijske sinteze, hemijske modifikacije ili izolovanje psihoaktivne kontrolisane supstance kao i njihovih derivata, u skladu s propisima kojima se uređuje naučnoistraživačka delatnost, vojni instituti koji obavljaju naučnoistraživačku delatnost u skladu s posebnim propisima, toksikološke laboratorije, laboratorije zdravstvenih instituta, kao i specijalizovane dijagnostičke laboratorije mogu u naučne i obrazovne svrhe posedovati psihoaktivnu kontrolisanu supstancu na osnovu saglasnosti koju rešenjem daje ministar.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana daje se za pojedinačnu psihoaktivnu kontrolisanu supstancu, a najviše u količini potrebnoj za godišnju upotrebu u redovnoj delatnosti.

Kliničko ispitivanje leka koji sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu

Član

Pre započinjanja kliničkog ispitivanja leka koji sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu, u skladu s propisima kojima se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava, podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za sprovođenje kliničkog ispitivanja leka dužan je da Ministarstvu podnese zahtev za dobijanje saglasnosti za upotrebu leka koji sadrži psihoaktivne kontrolisane supstance za potrebe kliničkog ispitivanja.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana rešenjem daje ministar.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana daje se za pojedinačnu psihoaktivnu kontrolisanu supstancu, a najviše u količini koja je potrebna za sprovođenje kliničkog ispitivanja leka.

Obaveštavanje ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove

Član

Skladištenje psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance dužno je da skladišti psihoaktivnu kontrolisanu supstancu iz lista 1, 2, 4, 5 i 6 Spiska u zaključanim prostorijama, na čijem ulazu je istaknut natpis da je neovlašćenim licima zabranjen pristup, a čija su vrata, prozori, zidovi, tavanice i podovi napravljeni od materijala koji otežava pristup skladištenim supstancama.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana samo odgovornom licu predaje na upotrebu i čuvanje ključeve prostorije u kojoj se skladišti psihoaktivna kontrolisana supstanca.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da preduzme mere za zaštitu od oštećenja, gubitka, krađe i zloupotrebe uskladištene psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i opreme koja se koristi za njenu proizvodnju, tako što će obezbediti stalno prisustvo službe obezbeđenja i odgovarajuće tehničke uređaje.

Pravno lice koje na osnovu člana 35. ovog zakona može da poseduje psihoaktivne kontrolisane supstance iz lista 1, 3, 5, 6 i 7 Spiska bez dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance ne mora da ispunjava uslove iz st. 1─3. ovog člana, ali je dužno da organizuje uslove za njeno skladištenje u prostorijama u kojima je zabranjen pristup neovlašćenim licima, kao i da ima metalne ormane sa sigurnosnom bravom.

Zabranjeno je izlaganje uskladištene psihoaktivne kontrolisane supstance procesu koji može da izmeni njene karakteristike, odnosno njeno pakovanje.

Član

Transport psihoaktivne kontrolisane supstance može da obavlja pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i drugo pravno lice koje obavlja delatnost prevoza pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Psihoaktivne kontrolisane supstance iz lista 1, 2, 4, 5 i 6 Spiska, transportuju se isključivo u metalnim kontejnerima sa sigurnosnom bravom ili u posebno konstruisanom prtljažniku s mehanizmom za zaključavanje ili u zatvorenom odeljku vozila koji je adaptiran tako da psihoaktivne kontrolisane supstance ne mogu da dospeju van njega.

Tokom transporta priroda psihoaktivne kontrolisane supstance i pakovanje ne smeju biti izmenjeni.

Tokom utovara i istovara psihoaktivne kontrolisane supstane mora da bude obezbeđen fizički nadzor.

Pravno lice koje obavlja transport psihoaktivnih kontrolisanih supstanci dužno je da preduzme mere opreza da se prevozno sredstvo ne bi koristilo za nedozvoljen promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Pravci kojima se transportuju psihoaktivne kontrolisane supstance moraju da budu povremeno menjani i ne smeju da budu poznati javnosti.

Pravno lice koje obavlja transport psihoaktivnih kontrolisanih supstanci dužno je da pismenim putem obavesti fizičko lice koje obavlja transport da transportuje psihoaktivnu kontrolisanu supstancu, kao i da tom licu da svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa ovim zakonom.

Psihoaktivne kontrolisane supstance koje se transportuju moraju da budu označene na takav način da neovlašćeno lice ne može da ustanovi šta se transportuje.

Pravno lice koje vrši transport psihoaktivnih kontrolisanih supstanci dužno je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo i ministarstvo nadležan za unutrašnje poslove o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da se radi o nedozvoljenom prometu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i o količini i vrsti nestalih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Na transport psihoaktivnih kontrolisanih supstanci iz lista 3 i 7 Spiska ne primenjuju se odredbe ovog člana.

Pakovanje i označavanje psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Psihoaktivna kontrolisana supstanca u transportu mora da bude upakovana u posebnu transportnu ambalažu koja je oblepljena dvostruko crvenom trakom da se u toku transporta ne može otvoriti.

Spoljašnje i unutrašnje pakovanja leka koji sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu obeležava se u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva i propisima donetim za sprovođenje tog zakona.

Promet psihoaktivne kontrolisane supstance na veliko i na malo

Član

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet na veliko psihoaktivne kontrolisane supstance može psihoaktivnu kontrolisanu supstancu da prodaje samo drugom pravnom licu kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance, da je kupuje od njega, prevozi ili na drugi način stavlja u promet.

Promet na malo lekova koji sadrže psihoaktivnu kontrolisanu supstancu obavlja se u apoteci u skladu sa zakonom.

Procena potreba za psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Član

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci dužno je da obavesti Ministarstvo o količini psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje će se proizvoditi, odnosno uvoziti u narednoj kalendarskoj godini, najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da po svakom zahtevu Ministarstva dostavi podatke iz stava 1. ovog člana, a najkasnije u roku od deset radnih dana od dana kada je primilo zahtev Ministarstva.

Određivanje godišnje količine psihoaktivne kontrolisane supstance za proizvodnju

Član

Ministarstvo odobrava najveću količinu psihoaktivne kontrolisane supstance, kojom je pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance ovlašćeno da raspolaže radi ostvarivanja plana proizvodnje, odnosno prometa u kalendarskoj godini.

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance može da podnese Ministarstvu zahtev za izdavanje dopune dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u delu koji se odnosi na njihovu količinu.

Ministar izdaje dozvolu iz stava 2. ovog člana.

Ograničenje zaliha psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance može da poseduje na zalihama najviše onu količinu psihoaktivne kontrolisane supstance za koju je Ministarstvu dostavilo procenu iz člana 43. ovog zakona i koju je Ministarstvo odobrilo.

V. IZVOZ, UVOZ I TRANZIT PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE

Izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance može da obavlja samo pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance.

Za svaki pojedinačan izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance ministar izdaje dozvolu.

Sadržaj zahteva za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Zahtev za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance podnosi se Ministarstvu.

Zahtev za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance sadrži:

ime i adresu proizvođača, izvoznika, uvoznika i posrednika;

internacionalni nezaštićeni naziv (INN) svake supstance ili, ako to nije moguće, drugi naziv supstance sa Spiska i njen farmaceutski oblik;

količinu psihoaktivne kontrolisane supstance koja se izvozi, odnosno uvozi;

način prevoza, kao i granični prelaz na teritoriji Republike Srbije;

druge podatke u skladu sa ovim zakonom.

Sadržaj dozvole za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Dozvola za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance sadrži sledeće podatke:

ime i adresu proizvođača, izvoznika, uvoznika i posrednika;

internacionalni nezaštićeni naziv (INN) svake supstance ili, ako to nije moguće, drugi naziv supstance sa Spiska i njen farmaceutski oblik;

količinu psihoaktivne kontrolisane supstance koja se izvozi, odnosno uvozi;

način prevoza, kao i granični prelaz na teritoriji Republike Srbije;

druge podatke u skladu sa ovim zakonom.

Dozvola za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance ne može se prenositi na drugo pravno lice.

Trajanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Dozvola za uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance izdaje se za period od tri meseca i važi od dana izdavanja.

Dozvola za izvoz psihoaktivne kontrolisane supstance izdaje se za period koji određuje ministar u skladu s periodom važenja dozvole za uvoz, odnosno drugog akta nadležnog organa države u koju se izvozi psihoaktivna kontrolisana supstanca.

Dozvola iz st. 1. i 2. ovog člana može da se na zahtev izvoznika, odnosno uvoznika izda i na kraći period.

Pravno lice koje je izvršilo izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance dužno je da u roku od 15 dana od dana izvršenog izvoza, odnosno uvoza obavesti Ministarstvo o količini izvezene, odnosno uvezene psihoaktivne kontrolisane supstance.

Ukoliko izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance nije izvršen u periodu određenom u dozvoli za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance, pravno lice kome je izdata dozvola za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance dužno je da o tome pismenim putem obavesti Ministarstvo i da mu vrati sve primerke dozvole za izvoz, odnosno uvoz koje poseduje u roku od 15 dana od dana prestanka važenja dozvole za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance.

Ministarstvo vraća dozvolu za uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance državi koja je izdala tu dozvolu i obaveštava nadležnu državu da izvoz psihoaktivne kontrolisane supstance nije izvršen.

Izdavanje dozvole za izvoz psihoaktivne

kontrolisane supstance

Član

Dozvola za izvoz psihoaktivne kontrolisane supstance može da se izda ako se podnese dozvola za uvoz, odnosno drugi odgovarajući akt nadležnog organa druge države.

Ministarstvo dostavlja jedan primerak dozvole za izvoz nadležnom organu države u koju se izvozi.

Iznošenje, odnosno unošenje psihoaktivne kontrolisane supstance prilikom prelaska državne granice

Član

Izvozom, odnosno uvozom u smislu ovog zakona ne smatra se:

iznošenje preko državne granice ograničene količine psihoaktivne kontrolisane supstance ako se iznosi za potrebe zdravstvenih ili veterinarskih usluga koje pružaju jedinice Vojske Srbije koje su aktivne u inostranstvu;

unošenje preko državne granice ograničene količine psihoaktivne kontrolisane supstance ako su ostatak rezervi koje su bile obezbeđene za aktivnosti jedinica Vojske Srbije nakon što su prestale ili ograničene njihove aktivnosti u inostranstvu;

unošenje preko državne granice ograničene količine psihoaktivne kontrolisane supstance ako je proglašena elementarna nepogoda ili vanredno stanje u skladu sa zakonom.

Uslove za iznošenje, odnosno unošenje psihoaktivne kontrolisane supstance preko državne granice, kao i potrebnu dokumentaciju propisuje ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove odbrane i ministra nadležnog za unutrašnje poslove.

Prenošenje psihoaktivne kontrolisane supstance za potrebe lične terapije prilikom prelaska državne granice

Član

Prenošenjem psihoaktivne kontrolisane supstance za potrebe lične terapije prilikom prelaska državne granice, u smislu ovog zakona, smatra se iznošenje, odnosno unošenje one količine psihoaktivne kontrolisane supstance koja je licu koje prelazi državnu granicu potrebna za ličnu terapiju ili za terapiju životinje koja putuje s njim, a koja ne može da bude veća od mesečne potrebe u toku kalendarske godine.

Količina psihoaktivne kontrolisane supstance koju lice koje prelazi državnu granicu nosi sa sobom za lečenje konvulzija ne može da bude veća od šestomesečne potrebe u toku kalendarske godine.

Lice iz stava 1. ovog člana mora da poseduje potrebnu dokumentaciju u skladu sa ovim zakonom i dužno je da je na zahtev nadležnog carinskog organa pokaže na uvid.

Lice iz stava 1. ovog člana ne mora da poseduje dokumentaciju iz stava 3. ovog člana za psihoaktivne kontrolisane supstance u originalnom proizvođačkom pakovanju i u količini od jednog pakovanja koje sadrži najviše do 30 pojedinačnih doza.

Uslove za prenošenje psihoaktivne kontrolisane supstance prilikom prelaska državne granice za potrebe lične terapije, kao i potrebnu dokumentaciju propisuje ministar.

Tranzit psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Tranzit, u smislu ovog zakona, jeste prevoz pošiljke koja sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu preko teritorije Republike Srbije, bez promene vlasništva nad pošiljkom i bez promene krajnjeg odredišta i korisnika.

Pravno lice ne može da obavi tranzit pošiljke koja sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu bez dozvole za izvoz koju je izdala zemlja iz koje se psihoaktivna kontrolisana supstanca izvozi, kao i bez dozvole za uvoz koju je izdala zemlja u koju se psihoaktivna kontrolisana supstanca uvozi.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, za tranzit psihoaktivne kontrolisane supstance nije potrebna dozvola za izvoz ako za tu psihoaktivnu kontrolisanu supstancu nadležni organ države iz koje potiče pošiljka psihoaktivne kontrolisane supstance ne predviđa izdavanje dozvole za izvoz.

Tokom tranzita pošiljka koja sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu mora biti pod carinskim nadzorom.

Tokom tranzita pošiljka koja sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu ne sme da se istovara iz prevoznog sredstva navedenog u dozvolama za izvoz, odnosno uvoz.

Prevoznik je dužan da obezbedi uslove da tokom tranzita priroda psihoaktivne kontrolisane supstance ostane neizmenjena i da se ne izgubi psihoaktivna kontrolisana supstanca, kao i da originalno pakovanje i pečati ostanu neizmenjeni.

Ministarstvo obaveštava nadležni carinski organ o državama čiji nadležni organi ne predviđaju izdavanje dozvola za izvoz određenih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci iz stava 3. ovog člana.

Vazdušni tranzit psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Odredbe člana 53. ovog zakona ne primenjuju se na pošiljke čiji se tranzit obavlja vazdušnim putem ako vazdušno prevozno sredstvo ne sleće na teritoriju Republike Srbije.

Ako vazdušno prevozno sredstvo sleće na teritoriju Republike Srbije, na pošiljku se primenjuju odredbe ovog zakona kojima je uređen izvoz psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

U slučaju nužnog prizemljenja vazdušnog prevoznog sredstva, pošiljka psihoaktivne kontrolisane supstance mora da se nalazi pod carinskim nadzorom.

Obaveze nadležnog carinskog organa prilikom izvoza, uvoza i tranzita psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Nadležni carinski organ dužan je da na dozvoli za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance upiše datum i mesto sprovođenja carinskog postupka i ime lica koje je sprovelo postupak.

Primerak dozvole iz stava 1. ovog člana nadležni carinski organ dužan je da dostavi Ministarstvu.

Nadležni carinski organ dužan je da tokom provere tranzita na dozvoli za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance upiše datum i mesto sprovođenja carinskog postupka i ime lica koje je sprovelo postupak, kako prilikom ulaska pošiljke psihoaktivne kontrolisane supstance u carinsko područje Republike Srbije, tako i prilikom njenog izlaska iz carinskog područja Republike Srbije.

Pošiljka psihoaktivne kontrolisane supstance koju privremeno zadržava nadležni carinski organ

Član

Nadležni carinski ogran privremeno zadržava pošiljku psihoaktivne kontrolisane supstance koja nema propisanu izvoznu, odnosno uvoznu dozvolu ili koja ne odgovara uslovima iz dozvole dok se ne utvrde podaci o toj pošiljci i na osnovu utvrđenih podataka ne utvrdi novo carinsko dozvoljeno postupanje.

Slobodne carinske zone i carinska skladišta

Član

Odredbe ovog zakona koje se odnose na uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance primenjuju se i na psihoaktivne kontrolisane supstance koje se unose u slobodne zone ili smeštaju u carinska skladišta.

VI. GAJENjE BILjAKA IZ KOJIH SE MOGU DOBITI PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE

Gajenje biljaka

Član

Zabranjeno je gajenje biljaka iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i njihov promet i posedovanje, osim pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Zabranjeno je:

1) gajenje vrsta i varijeteta konoplje (rod Cannabis) koji mogu sadržati više od 0,3 % supstanci iz grupe tetrahidrokanabinola;

2) gajenje grma koke iz porodice Erythroxylon;

3) gajenje maka (Papaver somniferum L, Papaveraceae);

4) gajenje biljke kat iz roda Catha (Catha edulis);

5) gajenje biljke pejota (Lophophora williamsii);

6) gajenje pečuraka iz roda Psilocybe koje sadrže halucinogeni alkaloid psilocibin;

7) gajenje parazitskih gljivica Claviceps purpurea (Fries) Tulasne, Clavicipitaceae (poznatih kao ergot gljivice) radi izolovanja, odnosno prerade liserginske kiseline.

Na zabranu iz stava 2. ovog člana primenjuju se propisi kojima se uređuju krivična dela.

Samonikle biljke

Član

Samonikla biljka iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca mora biti uništena.

Biljku iz stava 1. ovog člana dužno je da, bez odlaganja, uništi lice koje po bilo kom osnovu poseduje, koristi, odnosno ima vlasništvo nad zemljištem na kome je biljka izrasla.

Ako se biljka iz st. 1. i 2. ovog člana ne uništi u roku od sedam dana od dana izricanja mere za uništenje koju je doneo nadležni organ, uništava je ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Dozvoljeno gajenje konoplje

Član

Dozvoljeno je gajenje konoplje (Cannabis) samo radi proizvodnje vlakana, proizvodnje semena za ishranu životinja, daljeg razmnožavanja, prerade, ispitivanja kvaliteta semena, kao i njegovog prometa.

Dozvoljeno je gajenje konoplje samo pravnom, odnosno fizičkom licu koje ima dozvolu koju je izdalo ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Dozvola iz stava 2. ovog člana može da se izda samo ako je sklopljen ugovor o proizvodnji i otkupu konoplje s pravnim licem koje je registrovano za otkup i proizvodnju konoplje, odnosno za obavljanje delatnosti iz stava 1. ovog člana.

Dozvola iz stava 2. ovog člana može da se izda i pravnom licu koje gaji konoplju ako je to pravno lice registrovano za otkup i proizvodnju konoplje, odnosno za obavljanje delatnosti iz stava 1. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede propisuje:

1) sortu konoplje (Cannabis) koju je dozvoljeno gajiti;

2) uslove koje mora ispunjavati pravno ili fizičko lice za dobijanje dozvole za gajenje konoplje;

3) način izdavanja i rok važenja dozvole, kao i troškove izdavanja dozvole za gajenje konoplje (Cannabis);

4) ostale uslove za dozvoljeno gajenje konoplje (Cannabis) u skladu sa zakonom.

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede o svakoj okolnosti koja ukazuje na mogućnost da su konoplja ili delovi konoplje upotrebljeni ili da bi mogli biti upotrebljeni za nedozvoljenu proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede obaveštava Ministarstvo o obavljenoj kontroli gajenja konoplje.

Gajenje maka koji nije namenjen za proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član

Dozvoljeno je gajenje maka (Papaver somniferum L.) samo u prehrambene svrhe.

Dozvoljeno je gajenje maka samo pravnom, odnosno fizičkom licu kome je izdata dozvola ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede koje prati i analizira površine zasejane makom.

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da prijavi gajenje maka ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede najkasnije u roku od 30 dana od dana setve.

Sadržaj prijave, način i postupak izdavanja, kao i obrazac dozvole iz stava 2. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede o svakoj okolnosti koja ukazuje na mogućnost da su mak ili delovi maka upotrebljeni ili da bi mogli biti upotrebljeni za proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (zarezivanje ili branje zelenih čaura maka).

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da delove biljke preostale po košenju ili branju koji mogu služiti za proizvodnju psihoaktivne kontrolisane supstance (slama maka) uništi odmah posle košenja ili branja biljke, u prisustvu ovlašćenog lica ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede obaveštava Ministarstvo o obavljenoj kontroli gajenja maka.

Izvoz, odnosno uvoz slame maka

Član

Za izvoz, odnosno uvoz slame maka potrebna je dozvola za izvoz, odnosno uvoz slame maka.

Zahtev za dobijanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz slame maka podnosi se Ministarstvu.

Dozvolu za izvoz, odnosno uvoz slame maka izdaje ministar.

VII. PRIMENA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI U OKVIRU ZAŠTITE ZDRAVLjA

Primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član

Primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci je upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za lečenje obolelih ljudi i životinja, u skladu sa zakonom.

Psihoaktivne kontrolisane supstance u zdravstvenoj zaštiti ljudi mogu da se primenjuju isključivo u obavljanju zdravstvene delatnosti prilikom sprovođenja mera i aktivnosti zdravstvene zaštite, u skladu sa stručno utvrđenim stavovima i medicinskom doktrinom.

Psihoaktivne kontrolisane supstance u veterinarskoj medicini za potrebe zdravstvene zaštite životinja mogu da se primenjuju isključivo u svrhu stručno opravdanih i naučno dokazanih terapijskih zahvata na životinjama.

Zdravstvena zaštita ljudi

Član

Primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u zdravstvenoj zaštiti ljudi obavlja se u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita.

Lečenje iz stava 1. ovog člana može da se obavlja isključivo u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi koje su osnovane u skladu sa zakonom i mora biti usklađeno sa stručno utvrđenim stavovima i medicinskom doktrinom, kao i sa propisanim standardima, smernicama i protokolima.

U zdravstvenoj zaštiti psihoaktivne kontrolisane supstance primenjuju se:

za lečenje bolesti zavisnosti;

za potrebe lečenja, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno za potrebe terapijskih postupaka, odnosno intervencija.

U postupku uvođenja novih zdravstvenih tehnologija, Komisija daje stručno mišljenje radi usklađivanja stručnih stavova u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Na uvođenje novih zdravstvenih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti iz stava 3. ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita u delu koji se odnosi na procenu zdravstvenih tehnologija.

Zabranjeno je lečenje bolesti zavisnosti upotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci van zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse, odnosno drugih pravnih lica koja obavljaju određene poslove zdravstvene delatnosti u skladu s propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita.

Način i uslove za primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi za lečenje bolesti zavisnosti, kao i način i uslove za primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi za potrebe lečenja, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno terapijske postupke, odnosno intervencije, propisuje ministar.

Propisivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član

Psihoaktivne kontrolisane supstance koje se primenjuju u zdravstvenoj delatnosti iz člana 63. stav 2. ovog zakona izdaju se isključivo na lekarski recept, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava.

Referentne zdravstvene ustanove

Član

Radi obavljanja poslova zdravstvene zaštite, primene, praćenja i unapređivanja jedinstvene metodologije u prevenciji, dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, ministar utvrđuje referentne zdravstvene ustanove, u skladu sa zakonom.

Ministar rešenjem utvrđuje ustanove iz stava 1. ovog člana.

Zdravstvena zaštita životinja

Član

Zdravstvena zaštita životinja iz člana 63. stav 3. ovog zakona obavlja se u veterinarskim organizacijama u skladu s propisima o obavljanju veterinarske delatnosti.

Psihoaktivne kontrolisane supstance koje se primenjuju u veterinarskoj medicini iz člana 63. stav 3. ovog zakona izdaju se isključivo na recept, odnosno nalog za propisivanje i izdavanje lekova, u skladu sa zakonom.

Spisak lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance

Član

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije na svom sajtu objavljuje poseban spisak lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance za koje je izdata dozvola za lek, odnosno za koje je obnovljena dozvola za lek, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole, kao i spisak lekova čije serije su obustavljene ili čiji je promet zabranjen, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava.

Inspekcija nadležna za oblast lekova i medicinskih sredstava dužna je da u roku od osam dana od dana povlačenja, obustave ili zabrane prometa leka, odnosno serije leka koji sadrži psihoaktivne kontrolisane supstance, o tome obavesti inspekciju nadležnu za oblast psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Uvoz lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance za koje nije izdata dozvola za lek

Član

Ministar, na zahtev pravnog lica kome je izdata dozvola za promet psihoaktivne kontrolisane supstance na veliko, može za potrebe zdravstvenih ustanova i privatne prakse ili veterinarskih organizacija da izda dozvolu za uvoz lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance za koje nije izdata dozvola za lek u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava, a koji su namenjeni lečenju određenog pacijenta ili grupe pacijenata, odnosno za naučnoistraživačke svrhe.

Količina leka koji sadrži psihoaktivne kontrolisane supstance iz stava 1. ovog člana ne sme biti veća od šestomesečne potrebe zdravstvene ustanove ili veterinarske organizacije, odnosno potrebe naučnog istraživanja.

Inspektor za opojne droge (u daljem tekstu: inspektor), kontroliše količinu uvezenih lekova iz stava 1. ovog člana.

VIII. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZA PREVENCIJU, LEČENjE I SMANjENjE POTRAŽNjE PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI

Smanjenje potražnje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član

Programske aktivnosti za prevenciju, lečenje i smanjenje potražnje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci predstavljaju skup sveobuhvatnih mera i aktivnosti kojima je cilj smanjenje broja korisnika psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, smanjenje socijalnih i zdravstvenih posledica korišćenja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i pomoć u reintegraciji bivših zavisnika u društvo.

Radi smanjenja potražnje iz stava 1. ovog člana, kao i radi smanjenja štete i lečenja obolelih od bolesti zavisnosti, koje su nastale zloupotrebnom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, nadležni organi, organi jedinica lokalne samouprave, zdravstvene ustanove, privatna praksa kao i druge nadležne organizacije, dužni su da planiraju, organizuju i primenjuju propisane mere, kao i da kontrolišu sprovođenje tih mera, odnosno da obezbeđuju materijalna i druga sredstva za njihovo sprovođenje, u skladu sa zakonom.

Programske aktivnosti u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član

Programske aktivnosti u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci moraju biti u skladu sa ovim zakonom.

Usklađivanje i sprovođenje programskih aktivnosti iz stava 1. ovog člana prati Komisija.

Rehabilitacija i socijalna reintegracija

Član

Licima koja su lečena od bolesti zavisnosti obezbeđuje se, u skladu sa zakonom, rehabilitacija i socijalna reintegracija da bi se uključila u različite oblike društvenog života, da bi im se poboljšao kvalitet života i smanjile štetne posledice prouzrokovane korišćenjem psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Instituti i zavodi za javno zdravlje

Član

Instituti i zavodi za javno zdravlje, u okviru svojih zakonom utvrđenih poslova učestvuju u sprovođenju programskih aktivnosti za prevenciju bolesti zavisnosti i smanjenje potražnje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i prate njihovo sprovođenje na teritoriji jedinice lokalne samouprave, autonomne pokrajine, odnosno Republike Srbije.

IX. DUŽNOSTI OBAVEŠTAVANjA I EVIDENCIJE

Registar

Član

Pravno, odnosno fizičko lice, zdravstvena ustanova i privatna praksa koji obavljaju poslove u skladu sa ovim zakonom, upisuju se u odgovarajući registar, koji se vodi u skladu sa ovim zakonom.

Registri koji se vode u skladu sa ovim zakonom su:

Registar pravnih i fizičkih lica koja gaje biljke od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance;

Registar pravnih lica koja obavljaju proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

Registar pravnih lica koja obavljaju promet na veliko psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

Registar apoteka koje obavljaju promet na malo psihoaktivnih kontrolisanih supstanci navedenih u listama 1, 3, 5 i 6 Spiska u skladu s propisima;

Registar pravnih lica koja obavljaju uvoz psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

Registar pravnih lica koja obavljaju izvoz psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

Registar pravnih lica koja obavljaju izvoz, odnosno uvoz slame maka;

Registar pravnih lica koja poseduju psihoaktivne kontrolisane supstance radi obavljanja naučnoistraživačke delatnosti;

Registar zdravstvenih ustanova i privatne prakse koji sprovode lečenje bolesti zavisnosti;

Registar zdravstvenih ustanova i privatne prakse koji za potrebe lečenja, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno terapijskih postupaka, odnosno intervencija, primenjuju psihoaktivne kontrolisane supstance navedene u listama 1, 5 i 6 Spiska;

Registar veterinarskih organizacija koje prilikom pružanja usluga zdravstvene zaštite životinja primenjuju psihoaktivne kontrolisane supstance navedene u listama 1, 5 i 6 Spiska.

Registre iz stava 2. ovog člana vodi Ministarstvo.

U registre iz stava 2. ovog člana upisuju se osnovni podaci: naziv, sedište i adresa, delatnost, matični broj, kao i drugi podaci koji su značajni za registar.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da Ministarstvu prijave svaku promenu osnovnih podataka upisanih u registar najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je nastala promena.

Sadržinu i način vođenja registara iz stava 2. ovog člana propisuje ministar.

Dokumentacije i evidencije

Član

Lice iz člana 74. stav 1. ovog zakona, koje je upisano u registar koji vodi Ministarstvo, dužno je da ima odgovarajuću dokumentaciju koja prati delatnost koju obavlja i da vodi odgovarajuće evidencije u skladu sa ovim zakonom.

Dokumentaciju i evidencije iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da čuva propisanu dokumentaciju najmanje pet godina od dana izdavanja, dobijanja, odnosno sačinjavanja dokumentacije.

Za potpunost i tačnost podataka o kojima se vodi evidencija u skladu sa ovim zakonom odgovorno je lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet, odnosno primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, koje obavlja poslove u skladu sa ovim zakonom, zastupnik pravnog lica, odnosno fizičko lice koje obavlja delatnost u skladu sa ovim zakonom.

Lice iz stava 1. ovog člana sačinjava izveštaj na osnovu evidencije koju vodi i odgovorno je za potpunost i tačnost podataka u izveštaju koji je dužno da dostavi Ministarstvu.

Ministarstvo overava evidencije koje vode lica iz člana 74. stav 2, tač. 3)-4) i tač. 9)-10) ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom i propisima koji se donose za sprovođenje ovog zakona.

Evidencija o slučajevima trovanja, smrti, kao i o zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član

Zdravstvena ustanova i privatna praksa dužni su da vode evidenciju o slučajevima:

1) trovanja i smrtnih slučajeva koji su nastupili kao posledica prekomerne upotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

2) zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Zdravstvena ustanova i privatna praksa dužne su da obaveste Ministarstvo o trovanju, odnosno smrtnim slučajevima iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koji su potvrđeni u skladu sa članom 17. ovog zakona najkasnije u roku od tri dana od dana kada je potvrđen uzrok trovanja, odnosno smrti.

Evidenciju o slučajevima iz stava 1. tačka 1) ovog člana za teritoriju Republike Srbije vodi Ministarstvo.

Način vođenja evidencija o slučajevima iz stava 1. ovog člana kao i način izveštavanja propisuje ministar.

Izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u svrhe lečenja bolesti zavisnosti

Član

Zdravstvena ustanova i privatna praksa koje sprovode lečenje bolesti zavisnosti vode evidenciju o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa ovim zakonom.

Zdravstvena ustanova i privatna praksa dužne su da Ministarstvu dostave tromesečne izveštaje i izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu.

Tromesečni izveštaji iz stava 2. ovog člana dostavljaju se najkasnije 15 dana od završetka svakog tromesečja, a izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa dužne su da na zahtev Ministarstva dostave vanredni izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u svrhu lečenja bolesti zavisnosti najkasnije u roku od deset dana od dana kada su primile zahtev Ministarstva.

Izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za potrebe lečenja, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno terapijskih postupaka, odnosno intervencija

Član

Zdravstvena ustanova i privatna praksa koje za potrebe lečenja, ukljujući i simptomatsko lečenje,odnosno terapijskih postupaka, odnosno intervencija, primenjuju psihoaktivne kontrolisane supstance iz liste 1, 3, 5 i 6 Spiska vode evidenciju o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa ovim zakonom.

Zdravstvena ustanova odnosno privatna praksa dužne su da Ministarstvu dostave tromesečne izveštaje i izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu.

Tromesečni izveštaji iz stava 2. ovog člana dostavljaju se najkasnije 15 dana od završetka svakog tromesečja, a izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa dužne su da na zahtev Ministarstva dostave vanredni izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za potrebe lečenja, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno terapijskih postupaka, odnosno intervencija, a najkasnije u roku od deset dana od dana kada su primile zahtev Ministarstva.

Redovni izveštaji

Član

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance dužno je da dostavi Ministarstvu izveštaj o izvozu, odnosno uvozu svake psihoaktivne kontrolisane supstance najkasnije 15 dana po obavljenom izvozu, odnosno uvozu.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana mora da sadrži:

izjavu pravnog lica iz stava 1. ovog člana o obavljenom izvozu, odnosno uvozu psihoaktivne kontrolisane supstance;

original ili overenu kopiju Jedinstvene carinske isprave (JCI obrazac) koju izdaje nadležni carinski organ;

izjavu o stvarnoj količini izvezenih, odnosno uvezenih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

dozvolu za izvoz, odnosno uzvoz psihoaktivne kontrolisane supstance;

druge podatke o psihoaktivnoj kontrolisanoj supstanci na zahtev Ministarstva.

Periodični izveštaji

Član

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance dužno je da dostavi Ministarstvu tromesečni izveštaj o izvezenoj, odnosno uvezenoj količini svake psihoaktivne kontrolisane supstance najkasnije 15 dana po završetku svakog tromesečja.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana mora da sadrži:

naziv psihoaktivne kontrolisane supstance;

izjavu o količini psihoaktivne kontrolisane supstance;

naziv zemlje izvoza, odnosno uvoza psihoaktivne kontrolisane supstance;

druge podatke o psihoaktivnoj kontrolisanoj supstanci na zahtev Ministarstva.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da dostavi Ministarstvu izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Izveštaj iz stava 3. ovog člana mora da sadrži:

naziv izvezenih, odnosno uvezenih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

izjavu o količini izvezenih, odnosno uvezenih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

naziv zemlje izvoza, odnosno uvoza psihoaktivne kontrolisane supstance;

naziv i količinu svake supstance korišćene u proizvodnji druge psihoaktivne kontrolisane supstance;

stanje zaliha svih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, zaključno sa 31. decembrom prethodne godine;

druge podatke o psihoaktivnoj kontrolisanoj supstanci na zahtev Ministarstva.

Izveštaji o posedovanju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u naučnoistraživačkim organizacijama

Član

Pravno lice koje obavlja naučnoistraživačku delatnost u skladu sa članom 36. ovog zakona dužno je da dostavi Ministarstvu izveštaj o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama upotrebljenim u prethodnoj godini, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana mora da sadrži:

naziv i izjavu o količini psihoaktivnih kontrolisanih supstanci upotrebljenih u naučnoistraživačke svrhe;

naziv i izjavu o količini uništenih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

podatke o stanju zaliha psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, zaključno sa 31. decembrom godine za koju se podnosi izveštaj;

druge podatke o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama na zahtev Ministarstva.

Vanredni izveštaji

Član

Pravno lice iz člana 80. stav 1. i člana 81. stav 1. ovog zakona dužno je da na zahtev Ministarstva dostavi vanredne izveštaje u bilo kom trenutku u toku godine u roku od deset radnih dana od dana kada je primilo zahtev Ministarstva.

Izveštaji o posebnim okolnostima

Član

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, promet, odnosno za posedovanje psihoaktivne kontrolisane supstance u svrhu naučnoistraživačke delatnosti, odnosno zdravstvena ustanova i privatna praksa koje primenjuju psihoaktivne kontrolisane supstance pod uslovima propisanim ovim zakonom dužni su da bez odlaganja obaveste Ministarstvo o:

nestanku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

neuobičajenim porudžbinama psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

drugim nedozvoljenim aktivnostima u vezi sa psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Popis psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, odnosno zdravstvena ustanova i privatna praksa, koje primenjuju psihoaktivne kontrolisane supstance pod uslovima propisanim ovim zakonom, dužni su da najmanje na kraju svake godine, a po potrebi i na zahtev Ministarstva, popišu psihoaktivne kontrolisane supstance tako što će izmeriti i izbrojati psihoaktivne kontrolisane supstance, a zatim uporediti ustanovljeno stanje s bilansom tekuće godine.

U slučaju razlika između bilansa i popisa, lice iz stava 1. ovog člana dužno je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo.

Obaveze pravnog lica koje obavlja transport psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član

Pravno lice koje obavlja transport psihoaktivnih kontrolisanih supstanci dužno je da u svakom transportu:

1) poseduje kopiju dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koja je izdata u skladu sa ovim zakonom, odnosno da poseduje kopiju navedene dozvole koja je izdata pravnom licu za koje vrši uslugu transporta psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

2) poseduje izjavu pravnog lica za koje vrši uslugu transporta psihoaktivnih kontrolisanih supstanci o nameni psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje se prevoze.

.

Član

Apoteka koja obavlja promet na malo psihoaktivnih kontrolisanih supstanci dužna je da dostavi Ministarstvu izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za prethodnu kalendarsku godinu, u kojem navodi i stanje zaliha psihoaktivnih kontrolisanih supstanci navedenih u listama 1, 3, 5 i 6 Spiska, najkasnije do 31.januara tekuće godine.

Apoteka je dužna da u roku od 30 dana od dana kada prestane da obavlja delatnost za koju je registrovana obavesti Ministarstvo o stanju zaliha i daljem postupanju sa psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Član

Lice koje uzgaja biljke iz čl. 60. i 61. ovog zakona dužno je da do kraja juna tekuće godine podnese izveštaj ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede:

o površini zemljišta zasejanog tokom tekuće godine biljkama iz čl. 60. i 61. ovog zakona, uključujući naziv registrovanog varijeteta biljke, ime i broj katastarske parcele;

o proceni površine zemljišta na kojoj namerava da gaji biljke iz čl. 60. i 61. ovog zakona tokom naredne kalendarske godine.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da, tokom vegetacije a pre žetve, ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede dostavi izveštaj o površini zemljišta i načinu raspolaganja biljkama iz čl. 60. i 61. ovog zakona, uključujući ime registrovane podvrste, ime i broj katastarske parcele, najmanje pet dana pre žetve.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da do kraja decembra tekuće godine ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede dostavi izveštaj o:

površini zemljišta zasejanog biljkama iz čl. 60. i 61. ovog zakona, površini zemljišta na kome je izvršena žetva biljaka iz čl. 60. i 61. ovog zakona, uključujući ime registrovane podvrste, ime i broj katastarske parcele;

količini sakupljene konoplje i semena konoplje, odnosno slame i semena maka.

Član

Pravno lice koje je obavilo izvoz, odnosno uvoz slame maka dužno je da podnese Ministarstvu tromesečni izveštaj o izvezenoj, odnosno uvezenoj količini slame maka, najkasnije 15 dana po završetku svakog tromesečja.

X. NADLEŽNI ORGAN

Nadležni organ za psihoaktivne kontrolisane

supstance

Član

U Ministarstvu se obavljaju poslovi državne uprave u oblasti proizvodnje, prometa i primene psihoaktivnih kontrolisanih supstanci kao i nadzora u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Poslovi Ministarstva

Član

Ministarstvo u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci obavlja sledeće poslove:

1) izdaje dozvolu za obavljanje delatnosti ovlašćene laboratorije;

2) daje saglasnost za sprovođenje pretkliničkog ispitivanja;

3) donosi rešenje kojim određuje referentnu laboratoriju;

4) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvolu za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance;

5) izdaje dozvolu za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance;

6) daje saglasnost za posedovanje psihoaktivne kontrolisane supstance za naučnoistraživačku delatnost;

7) daje saglasnost za upotrebu lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance pre započinjanja kliničkog ispitivanja leka;

8) utvrđuje način skladištenja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje su upotrebljene u nedozvoljene svrhe i utvrđuje dalje postupanje s njima;

9) vodi registre i evidencije u skladu sa ovim zakonom;

10) prati i analizira snadbevenost tržišta psihoaktivnim kontrolisanim supstancama;

11) preduzima mere za unapređenje stanja u oblasti primene psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u oblasti medicine i u naučne svrhe;

12) sarađuje s organima državne uprave nadležnim u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

13) prati potrošnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi;

14) sarađuje s ustanovama i udruženjima u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

15) sarađuje s pravnim i fizičkim licima, kao i sa jedinicama lokalne samouprave i pruža informacije i stručna uputstva za sprovođenje propisa u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

16) informiše javnost o uticaju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci na zdravlje ljudi, o merama za smanjenje rizika i bezbednom korišćenju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

17) prati međunarodne i domaće programske aktivnosti u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

18) pruža stručnu i administrativno-tehničku potporu Komisiji;

19) prati i priprema programe iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

20) prati naučna dostignuća u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

21) sprovodi politiku Vlade, akcije i programe za prevenciju, smanjenje potrošnje i smanjenje štete nastale upotrebom, odnosno zloupotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

22) podnosi Vladi godišnje izveštaje o radu i stanju u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

23) donosi vodiče dobre prakse za oblast psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

24) vrši nadzor nad sprovođenjem ovog zakona;

25) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

U izvršavanju poslova iz stava 1. tač. 1) do 9) i tačka 24) ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Izdavanje potvrde o stečenim znanjima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član

Lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i njegov zamenik moraju da imaju potvrdu o stečenim znanjima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Troškove obuke lica iz stava 1. ovog člana, snosi pravno lice koje obavlja proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Informacije o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama koje se odnose na sticanje znanja o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama Ministarstvo objavljuje na svom sajtu.

Ministarstvo izdaje potvrdu o stečenim znanjima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci odgovornom licu i zameniku odgovornog lica.

Potvrda iz stava 4. ovog člana izdaje se na rok od tri godine i lice koje nastavlja da obavlja poslove odgovornog lica i njegovog zamenika dužno je da dobije novu potvrdu o stečenim znanjima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Na zahtev odgovornog lica u pravnom licu kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci Ministarstvo izdaje potvrdu o stečenim znanjima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i za druga lica koja neposredno učestvuju u proizvodnji, odnosno prometu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Način izdavanja, obrazac i sadržaj potvrde o stečenim znanjima, kao i program za sticanje znanja u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci propisuje ministar.

Komisija za praćenje posledica nastalih zloupotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i unapređenje stanja u lokalnoj samoupravi

Član

Radi praćenja posledica nastalih zloupotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i usklađivanja rada svih tela i udruženja na teritoriji jedinice lokalne samouprave, kao i radi davanja smernica za dalje delovanje, nadležni organ jedinice lokalne samouprave obrazuje komisiju za praćenje posledica nastalih zloupotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i predlaganje mera za unapređenje stanja u toj oblasti.

Broj članova, način rada, sastav i druga pitanja značajna za rad komisije iz stava 1. ovog člana određuju se aktom o njenom obrazovanju.

Komisije iz stava 1. ovog člana međusobno razmenjuju informacije i stavove i dostavljaju potrebne informacije Komisiji iz člana 4. ovog zakona radi usklađivanja stručnih stavova i aktivnosti.

Međunarodna saradnja

Član

Ministarstvo ostvaruje saradnju sa agencijama Ujedinjenih nacija, kao što su Međunarodni biro za kontrolu narkotika (INCB), Svetska zdravstvena organizacija (WHO) i drugim organizacijama i telima Ujedinjenih nacija, u skladu sa zakonom.

Ministarstvo ostvaruje saradnju sa organima Evropske unije u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i sa Evropskim centrom za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA).

Ministarstvo sarađuje sa agencijama, odnosno državnim organima drugih zemalja koje se bave raznim aspektima u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Ministarstvo sprovodi potvrđene konvencije Ujedinjenih nacija u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i obezbeđuje sprovođenje postupaka koji osiguravaju dostupnost psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za primenu u medicini, kao i u naučne svrhe.

Ministarstvo dostavlja Međunarodnom birou za kontrolu narkotika izveštaje o:

poljoprivrednim površinama koje su zasejane biljkama od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance;

zaplenjenim količinama psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

sprovođenju međunarodnih ugovora o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama;

proizvodnji biljaka od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance;

proizvodnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

izvozu i uvozu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

primeni psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

zalihama psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

druge izveštaje na zahtev Međunarodnog biroa za kontrolu narkotika.

Dostavljanje podataka i obaveštenja

Član

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede dostavlja Ministarstvu podatke i obaveštenja o površinama na kojima se gaje biljke od kojih mogu da se dobiju psihoaktivne kontrolisane supstance.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i nadležni carinski organ dostavljaju Ministarstvu podatke i obaveštenja o količinama oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, o broju krivičnih dela ili prekršaja u vezi sa psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dostavlja Ministarstvu podatke i obaveštenja o broju lica kažnjenih za krivična dela, odnosno za privredne prestupe, odnosno prekršaje u vezi sa psihoaktivnim kontrolisanim supstancama kao i o izrečenim merama obaveznog lečenja.

Organ državne uprave nadležan za obradu statističkih podataka dostavlja Ministarstvu podatke i obaveštenja o smrtnim slučajevima koji su nastupili kao posledica neodgovarajuće, odnosno nedozvoljene upotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

HI.POVERLjIVOST INFORMACIJA

Član

Zaposleni u ministarstvima nadležnim u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i članovi Komisije, dužni su da kao službenu tajnu čuvaju sve podatke iz dokumentacije koja se prilaže uz zahtev koji se podnosi u skladu sa ovim zakonom, a naročito:

1) ako su podaci tajni, odnosno koji kao celina ili u preciznom obliku i skupu svojih komponenata nisu opštepoznati ili nisu lako dostupni licima koja se uobičajeno bave tom vrstom informacija;

2) ako podaci imaju komercijalnu vrednost zbog svoje tajnosti, i to dok ta tajnost traje;

3) ako su to podaci za koje podnosilac zahteva u skladu sa ovim zakonom, pod datim okolnostima, preduzima razumne korake da ih održi tajnim.

Radi suzbijanja nelojalne konkurencije, lica iz stava 1. ovog člana ne smeju da otkrivaju informacije iz dokumentacije koja je podneta Ministarstvu, osim uz saglasnost podnosioca zahteva, odnosno osim podataka koji su dostupni stručnoj i opštoj javnosti radi davanja informacija o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

U slučaju povrede obaveze iz st. 1, 2. i 3. ovog člana primenjuju se propisi koji se odnose na zaštitu službene tajne.

Na zaštitu podataka iz stava 2. ovog člana primenjuju se i propisi o zaštiti industrijske svojine.

XII. NADZOR U OBLASTI PSIHOAKTIVNIH

KONTROLISANIH SUPSTANCI

Član

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za sprovođenje ovog zakona vrši Ministarstvo, preko inspektora, u okviru delokruga utvrđenog zakonom.

Inspektor obavlja poslove nadzora samostalno, na osnovu ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom.

U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana inspektor može preduzeti i druge mere i radnje u okviru prava i dužnosti utvrđenih posebnim zakonima.

Inspektor ima službenu legitimaciju i znak kojima se identifikuje i kojima potvrđuje svojstvo inspektora prilikom vršenja nadzora, a čiji izgled i sadržaj propisuje ministar.

Inspektor obavlja poslove nadzora u propisanom službenom odelu, čiji izgled propisuje ministar.

Član

U vršenju nadzora iz člana 96. ovog zakona, inspektor ima ovlašćenje da:

pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju koja se odnosi na proizvodnju i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, izvoz, uvoz i tranzit, kao i na primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona;

pregleda dokumentaciju o odgovornom licu, njegovom zameniku, kao i licima koja neposredno učestvuju u proizvodnji, odnosno prometu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

sasluša i uzme izjavu od odgovornog lica, kao i od drugih zainteresovanih lica;

pregleda poslovne prostorije, objekte, postrojenja, uređaje, opremu, vozila i stanje zaliha psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

uzme kopije pregledanih dokumenata koji su predmet nadzora, kao i da pribavi dokaze o utvrđenom činjeničnom stanju fotografisanjem objekata, proizvodnog prostora, opreme i dr.;

uzme uzorke psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za ispitivanje i fizičko-hemijsku identifikaciju;

utvrdi ispunjenost uslova za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

utvrdi ispunjenost uslova za obavljanje poslova ovlašćene laboratorije;

naredi da se preduzmu druge mere u skladu sa obavezama utvrđenim potvrđenim konvencijama Ujedinjenih nacija koje uređuju oblast psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

naredi da se preduzmu propisane mere i druge radnje u skladu sa zakonom.

Član

U vršenju nadzora iz člana 96. ovog zakona inspektor ima pravo i dužnost da:

1) naredi pravnom licu da uskladi poslovanje, odnosno otkloni nedostatke u pogledu uslova propisanih ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona u ostavljenom roku;

2) zabrani pravnom licu da obavlja proizvodnju, odnosno promet, odnosno da primenjuje psihoaktivne kontrolisane supstance ako ne uskladi svoje poslovanje sa zakonom, odnosno ne otkloni uočene nedostatke u ostavljenom roku;

3) zabrani pravnom licu da obavlja proizvodnju, odnosno promet, odnosno primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ako te poslove ne obavlja u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona;

4) naredi da se stavi van prometa, odnosno oduzme psihoaktivna kontrolisana supstanca pravnom licu koje obavlja proizvodnju, promet, odnosno primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci suprotno odredbama ovog zakona;

5) obavesti drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan, kao i da podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, odnosno privredni prestup, odnosno da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Mere iz stava 1. tač. 2)─4) ovog člana traju dok pravno lice kome je izrečena navedena mera ne otkloni nepravilnosti zbog kojih je ta mera izrečena.

Član

O svakom izvršenom pregledu i radnjama preduzetim u postupku nadzora u skladu sa ovim zakonom, inspektor je dužan da sačini zapisnik koji sadrži nalaz stanja.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana uručuje se pravnom, odnosno fizičkom licu nad kojim je izvršen nadzor.

Inspektor na osnovu zapisnika iz stava 1. ovog člana donosi rešenje kojim nalaže mere i radnje pravnom, odnosno fizičkom licu nad kojim je izvršen nadzor u skladu sa ovim zakonom.

Preduzimanje izuzetno hitnih mera radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, inspektor može da naredi i usmenim rešenjem koje se unosi u zapisnik koji sadrži nalaz stanja, u skladu sa zakonom.

Protiv rešenja koje donosi inspektor iz st. 4. i 5. ovog člana, može da se izjavi žalba ministru. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Član

Pravna lica dužna su da postupe po rešenju inspektora iz člana 99. st. 3. i 4. ovog zakona u roku i na način koji je određen tim rešenjem.

Član

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance dužno je da inspektoru omogući pristup u poslovne prostorije i nesmetano obavljanje poslova nadzora, da mu bez naknade stavi na raspolaganje dovoljnu količinu uzoraka za fizičko-hemijsku identifikaciju, kao i da na zahtev inspektora pruži sva obaveštenja i podatke potrebne za vršenje nadzora u skladu sa ovim zakonom.

Troškove laboratorijskih ispitivanja iz stava 1. ovog člana snosi pravno lice koje obavlja delatnost u objektu u kojem se nadzor vrši.

Član

Troškove nastale u postupku inspekcijskog nadzora koji je sproveden na zahtev stranke snosi podnosilac zahteva.

Ministar propisuje visinu troškova.

Sredstva ostvarena uplatom u postupku po zahtevu stranke prihod su budžeta Republike Srbije sa namenom finansiranja troškova koji nastanu u vezi sa sprovođenjem tog postupka.

Član

Carinski nadzor nad izvozom, uvozom i tranzitom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci vrši nadležni carinski organ u skladu sa zakonom.

Nadzor nad gajenjem biljaka iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede u skladu sa zakonom.

XIII. POSTUPAK SA ODUZETIM PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA

Postupak sa oduzetim psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Član

Psihoaktivne kontrolisane supstance oduzete na osnovu odluke nadležnog organa u skladu sa zakonom, a koje ne mogu da se upotrebe kao sirovina za proizvodnju ili u druge svrhe, uništavaju se u skladu sa zakonom.

Psihoaktivne kontrolisane supstance, osim lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance, koje su oduzete na osnovu odluke nadležnog organa u skladu sa zakonom, a koje mogu da se upotrebe kao sirovina za proizvodnju ili u druge svrhe u skladu sa zakonom, mogu da se prodaju ili ustupe bez naknade pravnom licu koje ispunjava uslove za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance u skladu sa ovim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom psihoaktivne kontrolisane supstance u skladu sa stavom 2. ovog člana, prihod su budžeta Republike Srbije i upotrebljavaju se u borbi protiv zloupotrebe droga.

Pravno lice od koga su oduzete psihoaktivne kontrolisane supstance, u skladu sa ovim zakonom, snosi troškove skladištenja i uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Mesto skladištenja, odnosno uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci određuje organ koji je naložio meru skladištenja, odnosno uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Zabranjeno je rukovanje, promet, odnosno upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za koje je nadležni organ izrekao meru uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa zakonom.

Način i postupak uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci iz stava 1. ovog člana, odnosno prodaje ili ustupanja pravnom licu iz stava 2. ovog člana propisuje Vlada.

Komisija za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih

kontrolisanih supstanci

Član

Za kontrolu postupka uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci oduzetih na osnovu odluke nadležnog organa u skladu sa zakonom, Vlada obrazuje Komisiju.

Komisiju za kontrolu postupka uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci čine predstavnici ministarstava nadležnih za poslove: zdravlja, unutrašnjih poslova, životne sredine i finansija – nadležni carinski organ.

U radu Komisije iz stava 2. ovog člana učestvuje i predstavnik organ koji je izrekao meru uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Mandat članova Komisije iz stav 2. ovog člana traje četiri godine.

Izveštaj o uništenim psihoaktivnim kontrolisanim supstancama Komisija za kontrolu postupka uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci jednom godišnje dostavlja Vladi.

Komisija za kontrolu postupka uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u roku od 15 dana od dana uništavanja psihoaktivne kontrolisane supstance obaveštava Ministarstvo, a primerak obaveštenja dostavlja se organu koji je izrekao meru uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

Evidencije i izveštaji o oduzetim, uništenim, prodatim, odnosno ustupljenim psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Član

Ministarstvo vodi evidenciju o vrsti i količini psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje su oduzete, uništene, prodate, odnosno ustupljene u skladu sa ovim zakonom; o pravnim, odnosno fizičkim licima koja obavljaju proizvodnju, promet, odnosno primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci a od kojih su oduzete psihoaktivne kontrolisane supstance, odnosno o pravnim licima kojima su prodate, odnosno ustupljene oduzete psihoaktivne kontrolisane supstance.

Postupanje sa neupotrebljivim lekovima koji sadrže psihoaktivne

kontrolisane supstance

Član

Neupotrebljivi lekovi u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava, a koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance, uništavaju se u skladu sa zakonom.

XIV. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestupi

Član

Novčanom kaznom od 1.000.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice:

ako obavlja proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u suprotnosti sa ovim zakonom (član 5. stav 1, član 25. st. 1. i 2, član 26, član 31. st. 1. i 4, član 32. st. 1. i 3, član 40. stav 1, član 42. stav 1, član 44, član 45. i član 46);

ako obavlja fizičko-hemijsku identifikaciju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u suprotnosti sa odredbom člana 14. st. 1. i 3. ovog zakona;

ako prenese dozvolu za proizvodnju, odnosno promet na bilo koje drugo pravno ili fizičko lice (član 25. stav 4);

ako prenese dozvolu za izvoz, odnosno uvoz na drugo pravno lice (član 48. stav 2);

ako obavlja tranzit psihoaktivne kontrolisane supstance u suprotnosti sa odredbom člana 53. st. 2-6. ovog zakona;

ako gaji biljke iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, obavlja njihov promet ili ako ih poseduje (član 58. st. 1. i 2);

ako gaji konoplju u suprotnosti sa odredbama ovog zakona, kao i ako ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede o svakoj okolnosti koja ukazuje na mogućnost da su konoplja ili delovi konoplje upotrebljeni ili da bi mogli biti upotrebljeni za nedozvoljenu proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (član 60);

ako gaji mak u suprotnosti sa ovim zakonom, odnosno ako ne obavesti nadležni organ o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da su mak ili delovi maka upotrebljeni ili da bi mogli biti upotrebljeni za proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, odnosno ne uništi delove biljke preostale posle košenja ili branja koji mogu služiti za proizvodnju psihoaktivne kontrolisane supstance (član 61);

ako vrši uvoz, odnosno izvoz slame maka u suprotnosti sa odredbom člana 62. ovog zakona;

ako vrši uvoz lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance za koje nije izdata dozvola za lek u suprotnosti sa odredbom člana 69. stav 1. ovog zakona;

ako rukuje, vrši promet, odnosno upotrebljava psihoaktivne kontrolisane supstance za koje je nadležni organ izrekao meru uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa zakonom (član 104. stav 6).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Član

Novčanom kaznom od 800.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

vrši dostavu gljiva iz porodice Psilocybe, kao i drugih gljiva iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance (član 5. stav 2);

daje, odlaže, odnosno ostavlja psihoaktivne kontrolisane supstance i medicinska sredstva koja su iskorišćena za njihovu primenu u suprotnosti sa odredbom člana 6. ovog zakona;

vrši oglašavanje psihoaktivne kontrolisane supstance u suprotnosti sa odredbom člana 7. ovog zakona;

nema odgovorno lice za identifikacije i ispitivanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ili zamenika odgovornog lica, kao i ako odgovorno lice u propisanom roku ne obavesti Ministarstvo o promeni uslova na osnovu kojih je izdata dozvola, odnosno ne obavesti Ministarstvo o bilo kakvoj neuobičajenom zahtevu za analizu psihoaktivnih kontrlisanih supstanci (član 21. st. 1. i 4);

bez odlaganja ne obavesti Ministarstvo o promeni odgovornog lica, odnosno njegovog zamenika (član 31. stav 5);

ne podnese zahtev za obnovu dozvole za prozvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance najkasnije 90 dana pre isteka roka važenja dozvole za prozvodnju, odnosno promet (član 34. stav 2);

obavlja naučnoistraživačku delatnost u suprotnosti sa odredbom člana 36. ovog zakona;

započne postupak kliničkog ispitivanja leka koji sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu pre dobijanja saglasnosti iz člana 37. stav 1. ovog zakona;

skladišti psihoaktivnu kontrolisanu supstancu sa lista 1, 2, 4, 5 i 6 Spiska u suprotnosti sa odredbom člana 39. ovog zakona;

obavlja transport psihoaktivne kontrolisane supstance sa lista 1, 2, 4, 5 i 6 Spiska u suprotnosti sa odredbom člana 40. st. 2-9. ovog zakona;

pakuje i označava psihoaktivne kontrolisane supstance u suprotnosti sa odredbom člana 41. ovog zakona;

ne obavesti Ministarstvo u propisanom roku da izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance nije izvršen u periodu određenom u dozvoli za izvoz, odnosno uvoz, kao i ne obavesti Ministarstvo o izvezenoj, odnosno uvezenoj količini psihoaktivne kontrolisane supstance u propisanom roku (član 49. st. 4 i 5);

bez odlaganja ne obavesti Ministarstvo o posebnim okolnostima u vezi sa psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (član 83).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 80.000 do 200.000 dinara.

Član

Uz kaznu iz čl. 108. i 109. ovog zakona pravnom licu se može izreći i zaštitna mera zabrane određene privredne delatnosti od tri do deset godina.

Psihoaktivna kontrolisana supstanca koja je predmet privrednog prestupa oduzeće se bez naknade.

Prekršaji

Član

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kažnjava se za prekršaj pravno lice:

ako za odgovorno lice, odnosno zamenika odgovornog lica u ovlašćenoj, odnosno referentnoj laboratoriji odredi lice u suprotnosti sa odredbom člana 21. st. 2 i 3. ovog zakona;

ako lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet, kao i njegov zamenik nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije i odgovarajuću stručnu spremu i stečena potrebna znanja iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (član 31. stav 2);

ako lice odgovorno za proizvodnju ne donese pravila kojima se obezbeđuje nesmetana proizvodnja, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (član 32. stav 2);

ako poseduje psihoaktivne kontrolisane supstance za naučnoistraživačku delatnost u suprotnosti sa odredbom člana 36. stav 1. ovog zakona;

ako ne dostavi Ministarstvu podatke o količinama psihoaktivne kontrolisane supstance koja će se proizvoditi, odnosno uvoziti za narednu kalendarsku godinu, kao i ako u propisanom roku ne postupi na zahtev Ministarstva (član 43);

ako primenjuje psihoaktivne kontrolisane supstance suprotno odredbama člana 64. st. 2. i 6. ovog zakona;

ako pravno lice koje obavlja poslove u skladu sa ovim zakonom ne prijavi Ministarstvu svaku promenu osnovnih podataka upisanih u registar u propisanom roku (član 74. stav 5);

ako obavlja poslove u skladu sa ovim zakonom, a nema odgovarajuću dokumentaciju i ne vodi odgovarajuće evidencije (član 75);

ako zdravstvena ustanova ne vodi evidenciju o slučajevima trovanja, o smrtnim slučajeva koji su nastupili kao posledica prekomerne upotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i o zloupotrebi psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i ako u propisanom roku ne obavesti Ministarstvo u skladu sa odredbom člana 76. ovog zakona.

ako zdravstvena ustanova ne postupa u saglasnosti sa odredbom člana 77. ovog zakona;

ako zdravstvena ustanova ne postupa u saglasnosti sa odredbom člana 78. ovog zakona;

ako ne dostavi Ministarstvu izveštaj o uvozu svake psihoaktivne kontrolisane supstance u propisanom roku (član 79);

ako ne dostavi Ministarstvu periodični izveštaj o izvezenim, odnosno uvezenim količinama svake psihoaktivne kontrolisane supstance u propisanom roku (član 80);

ako ne dostavi Ministarstvu izveštaj o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama upotrebljenim u prethodnoj godini u propisanom roku (član 81);

ako ne dostavi Ministarstvu vanredne izveštaje u propisanom roku (član 82);

ako ne obavesti bez odlaganja Ministarstvo o posebnim okolnostima u odnosu na psihoaktivne kontrolisane supstance (član 83);

ako ne izvrši popis psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa odredbom člana 84. ovog zakona;

ako ne poseduje propisanu dokumentaciju tokom obavljanja transporta psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa članom 85. ovog zakona;

ako u propisanom roku ne obavesti Ministarstvo o stanju zaliha psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i daljem postupanju s njima (član 86. stav 2);

ako ne podnese ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede u propisanom roku izveštaje u skladu sa odredbom člana 87. ovog zakona;

ako ne podnese Ministarstvu tromesečni izveštaj o izvezenoj, odnosno uvezenoj količini slame maka, najkasnije 15 dana od završetka svakog tromesečja, u skladu sa odredbom člana 88. ovog zakona;

22) ako lice odgovorno za proizvodnju odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci nema potvrdu o stečenim znanjima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (član 91. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i zastupnik pravnog lica, odnosno odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice lice novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara.

Član

Ako radnje iz člana 111. stav 1. tač. 19) i 20) ovog zakona učini preduzetnik, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara.

Ako radnje iz člana 111. stav 1. tač. 5)─7), 9)─11), 17) i 19) ovog zakona učini zdravstveni radnik preduzetnik, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara.

Uz kaznu iz st. 1. i 2. ovog člana preduzetniku, odnosno zdravstvenom radniku preduzetniku može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja zdravstvene delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Član

Novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice:

ako vrši dostavu psihoaktivne kontrolisane supstance, biljaka iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance (član 5. stav 1), kao i gljiva iz porodice Psilocybe, kao i drugih gljiva iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance u suprotnosti sa odredbom člana 5. stav 2. ovog zakona;

ako odlaže, odnosno ostavlja psihoaktivne kontrolisane supstance i medicinska sredstva koja su iskorišćena za njihovu primenu u suprotnosti sa odredbom člana 6. stav 2. ovog zakona;

ako oglašava psihoaktivnu kontrolisanu supstancu u suprotnosti sa odredbom člana 7. ovog zakona.

XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član

Pravno lice koje obavlja poslove proizvodnje, prometa, odnosno poslove identifikacije i ispitivanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci nastavlja s radom u skladu s propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, a do dobijanja dozvole za proizvodnju, promet, odnosno obavljanje poslova ovlašćene laboratorije u skladu s ovim zakonom.

Inspekcija Ministarstva dužna je da u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona izvrši inspekcijski nadzor i utvrdi ispunjenost uslova za proizvodnju, odnosno za promet, odnosno za obavljanje poslova ovlašćene laboratorije.

Pravom licu koje ne dobije dozvolu za proizvodnju, odnosno za promet, odnosno za obavljanje delatnosti ovlašćene laboratorije u roku iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo neće izdati dozvolu za uvoz, odnosno izvoz psihoaktivnih kontrolisanih supstanci sve dok ne dobije dozvolu za proizvodnju, odnosno promet u skladu s ovim zakonom.

Član

Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o proizvodnji i prometu opojnih droga („Službeni list SRJ”, broj 46/96 i „Službeni glasnik RS”, br. 37/02 i 108/05) i Zakon o određivanju organa za vršenje određenih poslova u oblasti proizvodnje i prometa opojnih droga („Službeni glasnik SRS”, broj 8/80).

Član

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4353010.0001.74.Doc/1

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, prema kojem Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti zdravstva, kao i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Republika Srbija je kao članica Ujedinjenih Nacija potpisnica UN konvencija i međunarodnih ugovora iz oblasti opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora: Jedinstvena konvencija o opojnim drogama 1961., Konvencija o psihotropnim supstancama 1971. i Konvencija UN protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci 1988., koje su usvojene Zakonom o ratifikaciji konvencije Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni list SFRJ”, broj 14, od 23. novembra 1990.), Zakonom o ratifikaciji konvencije o psihotropnom supstancama („Službeni list SFRJ”, broj 40, od 19. jula 1973.) i Uredbom o ratifikaciji Jedinstvene konvencije o opojnim drogama („Službeni list SFRJ”, broj 2, od 26. februara 1964.), koji, takođe, predstavljaju pravni osnov za donošenje ovog zakona.

Predlogom zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama uređuju se uslovi za proizvodnju i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, uslovi za gajenje, preradu i promet biljaka od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, uslove i postupak za izdavanje dozvola za gajenje, izvoz, uvoz i tranzit biljaka od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, postupak za sprovođenje identifikacije i ispitivanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u okviru zdravstvene delatnosti prilikom sprovođenja mera zdravstvene zaštite, nadzor u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci radi sprečavanja njihove nedozvoljene upotrebe i druga pitanja od značaja za ovu oblast radi zaštite života i zdravlja ljudi.

Naziv „psihoaktivne kontrolisane supstance” je termin koji, u skladu sa savremenim stručnim i naučnim saznanjima, obuhvata opojne droge, odnosno narkotike, psihotropne supstance i sve druge supstance koje uzrokuju zavisnost.

Određivanjem psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i definisanjem Lista psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, obezbeđuje se pravni osnov za uređivanje sistema njihove kontrole proizvodnje, prometa i primene.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog zakona je uspostavljanje ravnoteže između adekvatne kontrole i suzbijanja zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kako bi se obezbedila dostupnost psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u medicinske, veterinarske i svrhe naučnog istraživanja, a u skladu sa konvencijama UN, preporukama SZO i drugih međunarodnih organizacija u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, odnosno prekursora.

U tom smislu, osavremenjivanjem odredaba ovog dela zakonske regulative, koje je rukovođeno preporukama i direktivama EU, neposredno se uslovljava inovacija i drugih sistemskih zakona čijim je normama utvrđeno obavezno ponašanje, radi zaštite života i zdravlja ljudi od zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Predlogom zakona propisani su uslovi, postupak i obaveze pravnih, odnosno fizičkih lica koji se odnose na proizvodnju i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, posedovanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, poslove ovlašćenih laboratorija, izvoz, uvoz i tranzit psihoaktivnih kontrolisanih supstanci; gajenje, preradu i promet biljaka od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, izvoz, uvoz i tranzit tih biljaka. Radi ostvarivanja pravne sigurnosti u ovoj oblasti, neophodno je urediti i obim obaveza pravnih i fizičkih lica, stručnih i naučnostraživačkih organizacija, zdravstvenih ustanova i drugih oblika zdravstvene službe, kao i ovlašćenja drugih pravnih lica u čijem je delokrugu rada kontrola primene ovog zakona.

Propise kojima se uređuje oblast proizvodnje i prometa opojnih droga, kao i podela nadležnosti, osim suštinskih izmena potrebno je uskladiti sa novom, međunarodnom i stručnom terminologijom.

Polazeći od delokruga Ministarstva zdravlja u oblasti proizvodnje i prometa opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, koji je utvrđen Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 65/08), predloženi zakon predstavlja istovremeno i novi projekat jasno definisanih prava i dužnosti pravnih i fizičkih lica, zdravstvenih ustanova i drugih oblika zdravstvene delatnosi, inspekcijskih organa i svih drugih učesnika u postupcima proizvodnje, prometa i primene kontrolisanih supstanci, čime se u potpunosti ostvaruje primena pravnog načela – zaštita prava građana i zaštita javnog interesa.

Predloženim rešenjima nastavlja se uspešno sprovođenje i primena konvencija UN u oblasti proizvodnje i prometa opojnih droga i učešće Republike Srbije u aktivnostima međunarodne zajednice u borbi protiv zloupotrebe opojnih droga, odnosno psihoaktivnih kontrolisanih supstanci. Liste psihoaktivnih kontrolisanih supstanci utvrđene su u skladu sa Konvencijama UN. Predloženi zakon usklađen je sa konvencijama UN iz ove oblasti i to:

Jedinstvena konvencija Ujedinjenih Nacija od 1961. godine, koja je ratifikovana 26. februara 1964. godine;

Konvencija Ujedinjenih Nacija o psihotropnim supstancama od 1971. godine, koja je ratifikovana 13. jula 1973. godine;

Konvencija Ujedinjenih Nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci od 1988. godine, koja je ratifikovana 15. novembra 1990. godine;

Jedan od razloga za donošenje predloženog zakona predstavlja ne samo potreba za ujednačavanjem metodologije nadzora nad proizvodnjom, prometom i primenom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, već i potreba za usklađivanjem postupaka vršenja nadzora u Republici Srbiji sa metodologijom nadzora u ovoj oblasti u zemljama EU.

Imajući u vidu potrebu za unapređivanjem saradnje naših službi sa odgovarajućim službama EU u ovoj oblasti, Predlogom zakona utvrđeni su oblik i način saradnje državnih organa uprave sa stručnim institucijama EU koje su zadužene za kontrolu oblasti opojnih droga, odnosno psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

U postupku usklađivanja oblasti psihoaktivnih kontrolisanih sustanci sa direktivama i propisima Evropske Unije u procesu brže integracije i harmonizacije zakonodavnih sistema, osnov za donošenje predloženog zakona sadržan je u propisima EU u ovoj oblasti i to:

EU Council Decision 96/750/JHA od 17.12.1996.;

EU Council Decision 2005/387/JHA od 10.05.2005.;

Council Regulation EC 111/2005 od 22.12.2004.;

Schengen acquis – Decision of the Executive Committee od 22.12.1994. on the certificate provided for in the Article 75 to carry narcotic drugs and psychotropic substances;

Usaglašavanje sa zahtevima Svetske trgovinske organizacije.

Deklaracija Specijalne sekcije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UNGASS) iz 1988. godine, obavezuje sve zemlje članice da do 2008. kreiraju i implementiraju svoje programe za smanjenje ponude i potražnje droga.

Sprovodeći proces harmonizacije propisa Republike Srbije sa propisima EU, sprovedena je i obaveza usklađivanja sa Strategijom EU o drogama (2005-2012) koja je objavljena 2004. godine i Akcionim planom EU za sprovođenje Strategije.

U skladu sa preporukom Saveta Evrope, korišćeno je stručno znanje Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA) i drugih evropskih stručnjaka u ovoj oblasti. Ovaj dokument je primarno zasnovan na principima poštovanja osnovnih ljudskih prava: ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti, solidarnosti, kao i na poštovanju demokratije i vladavine zakona.

U skladu sa Strategijom za borbu protiv droga, potrebno je unapređenje kontrole proizvodnje i prometa opojnih droga u legalnim farmaceutskim i hemijskim ustanovama, unapređenje kontrole korišćenja opojnih droga i lekova koji sadrže opojne droge u zdravstvenim ustanovama.

U okviru Projekta Ministarstva zdravlja, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sproveo je istraživanje pod povećanim rizikom obolevanja od HIV-a, u saradnji sa drugim institutima i zavodima za javno zdravlje, Institutom za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije, Medicinskog fakultetom Univerziteta u Beogradu, NVO, ustanovama za lečenje bolesti zavisnosti, itd. Uočen je porast zloupotrebe droga, kao i povećan broj infektivnih bolesti kod intravenskih zavisnika. U 2007. godini registrovano je 138 smrtnih slučajeva izazvanih zloupotrebom droga.

U Republici Srbiji otkrivene su četiri velike ilegalne laboratorije za proizvodnju sintetičkih droga u 2007. i 2008. godini i tom prilikom je zaplenjena oprema za ilegalnu proizvodnju droga i velika količina psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i prekursora.

Prema podacima MUP-a u 2007. godini bilo je 6.299 zaplena 2.296.533 g različitih droga:

484.337 g heroina;

1.625.053 g marihuane;

16.134 g kokaina;

583 g hašiša;

3.751 g i 6.352 tableta ekstazija;

172 tableta LSD;

2.218 g i 339 tableta amfetamina;

121.976 g i 21.338 tableta drugih droga

U prvih 11 meseci 2008. godine bilo je 5.747 zaplena 1.648.820,86 g različitih droga:

181.922,11 g heroina;

1.420.313,93 g marihuane;

10.292,18 g kokaina;

1.084,98 g hašiša;

207,82 g i 1.045 tableta ekstazija;

28,00 g i 708 tableta LSD;

16.435,27 g i 547 tableta amfetamina

18.536,57 g i 21.338 tableta drugih droga.

Donošenjem Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama postiže se:

sistemsko uređivanje oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, odnosno sprovođenje kontrole proizvodnje, prometa i primene psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

sprovođenje međunarodnih obaveza proisteklih iz konvencija UN i potvrđenih sporazuma u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

formiranje tačke kontakta prema EMCDDA u skladu sa EU standardima;

formiranje tačke kontakta prema Međunarodnom birou za kontrolu narkotika (INCB) u skladu sa konvencijama UN;

definisanje ove oblasti i usaglašavanje sa postojećim propisima Evropske unije i pravnim tekovinama Acquis Communautaire;

usaglašavanje sa preporukama STO;

registracija proizvođača psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

registracija izvoznika, uvoznika i posrednika koji učestvuju u trgovini psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

evidentiranje proizvedenih količina psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

evidentiranje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje su izvezene, uvezene ili su u tranzitu;

evidentiranje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje su na unutrašnjem tržištu stavljene u promet;

omogućavanje lakše dostupnosti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci pravnim licima koja obavljaju naučnoistraživačku delatnost;

evidentiranje primene psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u svrhe lečenja u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene delatnosti;

omogućavanje lakše dostupnosti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci zdravstvenim ustanovama radi primene u terapeutske svrhe za lečenje bolesti zavisnosti, odnosno za potrebe terapijskih postupaka i intervencija;

organizacija referentnih zdravstvenih ustanova za lečenje bolesti zavisnosti;

obavljanje poslova državne uprave u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

druga pitanja od značaja za organizaciju i sprovođenje kontrole nad psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

1. Osnovne odredbe ( član 1-7.)

U članu 1. predloženo je da se sistemski urede uslovi za proizvodnju i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, uslovi i postupak za izdavanje dozvola za proizvodnju, promet, izvoz, uvoz i tranzit psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, uslovi za gajenje, preradu i promet biljaka od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja iz ove oblasti značajna za zaštitu života i zdravlja ljudi.

U članu 2. ovog predložena je definicija psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

U članu 3. definisano je značenje izraza upotrebnjenih u Predlogu zakona, a koji su u skladu sa definicijama iz člana 1. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine.

U članu 4. utvrđena je Komisija za psihoaktivne kontrolisane supstance koju imenuje Vlada, radi usklađivanja stručnih stavova u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i davanja stručnih mišljenja, što je predviđeno Strategijom za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine.

U čl. 5. i 6. predložene su opšta zabrana proizvodnje, prometa i upotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci. Predložena je i zabrana dostave psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i biljaka iz kojih se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca poštom, putem poštanskih fahova i preko lica koja ne poseduju odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, kao i dostava gljiva iz porodice Psilocybe, kao i drugih gljiva iz kojih se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca. Osim toga, zabranjeno je davanje putem hrane, pića ili na bilo koji drugi način psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i odlaganje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i medicinskih sredstava koja su upotrebljena za njihovu primenu na mestima koja nisu posebno određena za te svrhe, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

U članu 7. definisano je oglašavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i, saglasno odredbi člana 10. tačka 2. Konvencije UN o psihotropnim supstancama iz 1971. godine zabranjeno je oglašavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, osim u stručnim krugovima u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

2. Klasifikacija kontrolisanih supstanci (članovi 8-13.)

Član 8. predviđa utvrđivanje Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci od strane ministra zdravlja, na predlog Komisije, a u skladu sa konvencijama UN koje uređuje oblast opojnih droga i psihotropnih supstancija, kao i sa propisima EU koje se odnose na ovu oblast.

Član 9. bliže određuje podatke o obeležavanju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje Spisak treba da sadrži.

U članu 10. psihoaktivne kontrolisane supstance se dalje razvrstavaju u liste 1 do 7 u zavisnosti od mera kontrole koje se na njih primenjuju.

Član 11. odnosi se na preparate koji sadrže dve ili više kontrolisanih supstanici; takav preparat podleže nadzoru koji se primenjuje na najstrožije kontrolisanu psihoaktivnu supstancu u tom preparatu.

Član 12. predviđa da se psihoaktivne kontrolisane supstance navedene u listama 2 i 4 mogu koristiti u naučnoistraživačke i samo izuzetno u terapijske svrhe. Stav 2. tog člana predviđa da se psihoaktivne kontrolisane supstance navedene u listama 1, 3, 5, 6 i 7 Spiska mogu koristiti u terapijske i naučnoistraživačke svrhe.

U članu 13. Predloga zakona predviđeno je korišćenje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci iz lista 1 do 7 Spiska u skladu sa odredbama Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, broj 30/2010), osim ako nije drukčije određeno.

3. Identifikacija i ispitivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (čl. 14-21.)

U članu 14. propisani su poslovi ovlašćenih laboratorija – fizičko-hemijska identifikacija i ispitivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i obaveza ovlašćene laboratorije da o utvrđenoj identifikaciji nove psihoaktivne kontrolisane supstance koja se ne nalazi na Spisku, u roku od 15 dana od dana identifikacije obavesti Ministarstvo.

Čl. 15. i 16. definišu slučajeve u kojima se vrši fizičko-hemijska identifikacija psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i slučajeve (trovanja, bolesti zavisnosti ili smrti ljudi) u kojima se uzima propisani biološki materijal radi ispitivanja prisustva psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Član 17. uvodi obavezu usaglašavanja rada ovlašćenih laboratorija koje obavljaju pretklinička ispitivanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci sa smernicama Dobre laboratorijske prakse, u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva i izdavanje saglasnosti za sprovođenje pretkliničkog ispitivanja.

Član 18. odnosi se na postupak izdavanja dozvole za obavljanje delatnosti ovlašćene laboratorije.

Član 19. propisuje razloge zbog kojih se ukida dozvola za ovlašćenu laboratoriju.

Član 20. propisuje da ministar donosi rešenje kojim određuje laboratoriju za obavljanje poslova referentne laboratorije za identifikaciju i ispitivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i poslove referentne laboratorije.

Član 21. predviđa da ovlašćena, odnosno referentna laboratorija mora da ima odgovorno lice za identifikaciju i ispitivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i zamenika odgovornog lica i propisuje uslove koje navedena lica treba da ispunjavaju .

4. Proizvodnja i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (čl. 22 -45.)

Efikasan nadzor nad proizvodnjom i prometom supstanci koje se mogu upotrebiti za ilegalnu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci važan je elemenat u sprečavanju nedozvoljene proizvodnje opojnih droga i psihotropnih susptanci, što neposredno vodi ka smanjenju njihove ponude. S obzirom na to da se ove supstance nalaze u redovnom prometu i koriste u hemijskoj, farmaceutskoj, kozmetičkoj i srodnim industrijama, potrebno je da se sprovodi kontrola proizvodnje i prometa, uključujući uvoz i izvoz, kako bi se sprečila njihova nezakonita upotreba. Da bi se to postiglo, potrebno je uspostaviti kontrolu nad proizvodnim subjektima (sirovine, tehnologije), naučnim i istraživačkim institucijama (sirovine, laboratorijska oprema), uvozom, izvozom i prometom opreme koja se koristi prilikom njihove upotrebe.

Osim toga, potrebno je sprovoditi intenzivnu saradnju sa drugim resornim ministarstvima koja imaju nadležnosti u proizvodnji i prometu prekursora, uz vođenje odgovarajuće evidencije o prekograničnom prometu prekursora i ostvarivati saradnju i razmenu informacije sa odgovarajućim organima drugih država i međunarodnim organizacijama, kao i sa institucijama koje vrše međunarodnu koordinaciju u oblasti proizvodnje i prometa opojnih droga.

Član 22. definiše proizvodnju i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

U članu 23. taksativno su navedena pravna lica koja su ovlašćena za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Član 24. odnosi se na sadržinu zahteva i priloga koji se podnose uz zahtev, pri čemu je podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za proizvodnju dužan da priloži i opis tehnološkog procesa planirane proizvodnje.

Čl. 25. do 27. uređuju postupak izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci. Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci izdaje se za tačno određenu psihoaktivnu kontrolisanu supstancu, određenu količinu koja se proizvodi, odnosno čiji se promet obavlja, za određeno mesto proizvodnje, određenu prostoriju i postrojenje i neprenosiva je na bilo koje drugo pravno ili fizičko lice. Propisani uslovi za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu su sa čl. 29. i 30. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine. Osim toga, propisani su podaci koje sadrži dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci: naziv i sedište pravnog lica, mesto proizvodnje, odnosno sedište pravnog lica koje vrši promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, naziv i količinu psihoaktivne kontrolisane supstance i dr.

U čl. 28. i 29. propisan je rok za izdavanje dozvole – 90 dana od dana prijema zahteva koji sadrži potpunu dokumentaciju i period važenje dozvole – pet godina od dana izdavanja dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, s tim da se na zahtev podnosioca zahteva, dozvola se može izdati i na period kraći od pet godina.

U članu 30. predviđeno je da se dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci izdaje rešenjem, kao i da se spisak pravnih lica kojima je izdata dozvola za proivodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Čl. 31. i 32. propisana je obaveza pravnog lica koje podnosi zahtev za izdavanje dozvole za prozvodnju, odnosno promet da ima zaposleno lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i zamenika lica odgovornog za proizvodnju, odnosno promet, sa kojima je zaključilo ugovor o radu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom. Takođe, propisani su i uslovi koje odgovorno lice, kao i njegov zamenik moraju da ispunjavaju, kao i obaveza pravnog lica da Ministarstvo obavesti o svakoj promeni podataka koji se odnose odgovorno lice i njegovog zamenika. Odgovorno lice zaduženo je za proces proizvodnje, odnosno prometa kontrolisanih supstanci, vođenje evidencija i sprečavanja svakog pokušaja zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci. Odgovorno lice donosi interna pravila i odgovorno je za kontinuiranu edukaciju lica koja neposredno uključena u proces proizvodnje, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Član33. propisuje uslove pod kojima prestaje da važi rešenje kojim je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci – rešenje donosi ministar i mora sadržati i rok za postupanje sa preostalim psihoaktivnih kontrolisanim supstancama.

Član 34. predviđaju postupak obnove dozvole za proizvodnju, odnosno promet – zahtev se podnosi najkasnije 90 dana pre isteka roka na koji je dozvola izdata.

Član 35. taksativno navodi pravna i fizička lica koja mogu posedovati psihoaktivne kontrolisane supstance bez dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance navedene u listama 1, 3, 5, 6 ili 7 Spiska

Član 36. uvodi obavezu pravnih lica koja se bave naučnoistraživačkom delatnošću da mogu posedovati psihoaktivne kontrolisane supstance u naučne i obrazovne svrhe, na osnovu saglasnosti za posedovanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za naučnoistraživačku delatnost koju rešenjem izdaje ministar. Saglasnost se daje za svaku psihoaktivnu kontrolisanu supstancu posebno i za količine na nivou godišnjih potreba pravnog lica kome se izdaje.

Član 37. predviđa obavezu podnosioca zahteva za izdavanje dozvole za sprovođenje kliničkog ispitivanja leka koji sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu da, pre započinjanja postupka kliničkog ispitivanja leka koji sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu, dobije saglasnost ministra za upotrebu leka koji sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu za potrebe kliničkog ispitivanja i to najviše u količini koja je potrebna za sprovođenje kliničkog ispitivanja leka.

Član 38. predviđa obavezu Ministarstva da o podnetim zahtevima za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i o izdatim dozvolama za proizvodnju, odnosno promet obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Član 39. odnosi se na skladištenje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje se nalaze na listama 1, 2, 4, 5 i 6 Spiska. Propisani su uslovi koje moraju da ispunjavaju prostorije u kojima se skladište psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i oprema za njihovo čuvanje i nadzor. Skladištenje mora biti organizovano tako da neovlašćena lica nemaju pristup skladištenim supstancama.

U članu 40. zakon definiše uslove pod kojim se psihoaktivne kontrolisane supstance iz listi 1, 2, 4, 5 i 6 Spiska mogu transportovati – predviđeni uslovi su takvi da treba da spreče bilo kakvu krađu i nestanak kontrolisanih supstanci tokom utovara, transporta ili istovara, ili da eventualno izmene prirodu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, odnosno pakovanja. Na transport psihoaktivnih kontrolisanih supstanci iz listi 3 i 7 Spisa odredbe ovog člana se ne primenjuju.

Član 41. odnosi se na pakovanje i označavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci – u transportu mora da bude upakovana u posebnu transportnu ambalažu, oblepljena dvostrukom crvenom trakom i ne sme da se otvara tokom transporta, u skladu sa odredbom člana 30. tačka 5. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961.

Član 42. određuje da se promet na veliko psihoaktivnih kontrolisanih supstanci može obavljati samo između pravnih lica kojima je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance, u skladu sa odredbom člana 29. Konvencije o opojnim drogama iz 1961. Promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci na malo obavlja se u apoteci.

Čl.43. i 44. predviđa se da Ministarstvo, u skladu sa članom 21. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine, odobrava najveće količine psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje svako pravno lice može da proizvede odnosno stavi u promet u toku kalendarske godine. Ova ograničenja mogu se menjati u propisanom postupku izdavanja dopune dozvole u delu koji se odnosi na njihovu količinu u toku godine

Članom45. predviđeno je da pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci može da poseduje na zalihama najviše onu količinu psihoaktivne kontrolisane supstance koju je Ministarstvo odobrilo, u skladu sa članom 30. tačka 2a. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961.

5. Izvoz, uvoz i tranzit psihoaktivne kontrolisane supstance (čl. 46-57.)

Članom 46. propisano je izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance kao uslov za obavljanje poslova izvoza, odnosno uvoza psihoaktivnih kontrolisanih supstanc Dozvola se izdaje za svaki pojedinačni izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance.

Čl. 47. i 48. predviđaju sadržaj zahteva za izvoz odnosno uvoz psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i sadržaj dozvole za izvoz, odnosno uvoz. Dozvola za izvoz, odnosno uvoz ne može se prenositi na drugo pravno lice.

Čl. 49. i 50, u skladu sa odredbom člana 31. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine predviđaju da dozvola za uvoz važi tri meseca od dana izdavanja, odnosno da se dozvola za izvoz izdaje za period koji je u skladu sa periodom važenja dozvole za uvoz, odnosno drugog akta nadležnog organa druge države u koju se izvoz vrši, kao i na postupanje Ministarstva u slučaju izdavanja dozvole za uvoz, odnosno izvoz, odnosno obaveze nadležnog carinskog organa.

U članu 51. propisani su slučajevi koji se ne smatraju izvozom, odnosno uvozom, u skladu sa članom 4. Konvencije UN o psihotropnih supstancama iz 1971. godine.

Član52, u skladu sa odredbama članova 31. i 32. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine i sa članovima 4., 9. i 14. Konvencije UN o psihotropnih supstancama iz 1971. godine, predviđa da lice koje prelazi državnu granicu može preneti psihoaktivne kontrolisane supstance za potrebe lične terapije, pod uslovima koji su propisani zakonom i propisima za njegovo sprovođenje.

Član53. definiše pojam tranzita psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i u tom smislu, predviđa da tranzit psihoaktivnih kontrolisanih supstanci mora da bude pod kontrolom nadležnog carinskog organa i praćen odgovarajućom izvoznom dozvolom zemlje iz koje se izvozi, odnosno uvoznom dozvolom zemlje u koju se uvozi, u skladu sa članom 31. tačka 12. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine. Osim toga, izričito se obavezuje prevoznik da obezbedi transport tako da priroda psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ne bude promenjena.

Član54. saglasno odredbi člana 31. tačka 14. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine, uređuje tranzit psihoaktivnih kontrolisanih supstanci vazdušnim putem, tako da se odredbe prethodnog člana primenjuju samo ako avion sleti na teritoriju Republike Srbije.

Član55. odnosi na obaveze nadležnog carinskog organa prilikom sprovođenja carinskog postupka izvoza, odnosno uvoza psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Član56. predviđa da nadležni carinski organ privremeno zadržava pošiljku psihoaktivne kontrolisane supstance koja nema propisanu izvoznu, odnosno uvoznu dozvolu ili koja ne odgovara uslovima iz dozvole, dok se ne utvrde podaci o toj pošiljci i na osnovu utvrđenih podataka ne utvrdi novo carinsko dozvoljeno postupanje.

Član 57. poziva na shodnu primenu odredaba koje se odnose na uvoz psihoaktivnih kontrolisanih supstanci pri unošenju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u slobodne zone, kao i prilikom smeštaja u carinska skladišta.

6. Gajenje biljaka iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance (čl. 58 -62.)

Član58. propisuje opštu zabranu gajenja biljaka iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance i posebno zabranjuje gajenje određenih vrsta biljaka iz roda Kanabis (Cannabis) koje sadrže više od 0,3 % supstanci iz grupe tetrahidrokanabinola, biljaka iz porodice Erythroxolon i roda Catha, i drugih.

Član59. predviđa obavezu uništavanja samonikle biljke iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca od strane lica na čijem je posedu nikla takva biljka, odnosno organa nadležnog za poslove poljoprivrede, i to u roku od sedam dana od dana izricanja mere uništenja.

Član 60. predviđa da je dozvoljeno gajenje konoplje (Cannabis) samo radi proizvodnje vlakana, proizvodnje semena za ishranu životinja, dalje prerade, razmnožavanja, ispitivanja kvaliteta semena i njegovog prometa samo pravnim, odnosno fizičkim licima kojima je izdata dozvola za gajenje konoplje od strane organa nadležnog za poslove poljoprivrede. U tom smislu, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede dužno je da propiše sorte konoplje koje mogu da se gaje, kao i uslove koje pravno, odnosno fizičko lice treba da ispuni za dobijanje ove dozvole, rok važenja dozvole, troškove njenog izdavanja, kao i ostale uslove za dozvoljeno gajenje u skladu sa propisima. Ovim članom predviđena je i obaveza proizvođača da obaveštava nadležne organe za unutrašnje poslove i poslove o svakoj okolnosti koju ukazuju na zloupoterbu konoplje ili delova konoplje.

Članom61. dozvoljava se gajenje maka (Papaver somniferum L.) samo u prehrambene svrhe pravnim, odnosno fizičkim licima koja imaju odgovarajuću dozvolu organa nadležnog za poslove poljoprivrede. Uslove za izdavanje ove dozvole propisuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede. Osim toga, predviđa se obaveza lica koje se bavi gajenjem maka da u roku od 30 dane od dana setve prijavi gajenje maka ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede radi praćenja i analiziranja površina zasejanim makom, kao i da uništi sve delove biljke preostale nakon košenja ili branja, a koji se mogu zloupotrebiti u proizvodnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, i to u prisustvu ovlašćenog lica iz organa nadležnog za poslove poljoprivrede. Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede dužan je da jednom godišnje Ministarstvu podnese izveštaj o obavljenoj kontroli gajenja maka, u skladu sa članom 25. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine.

Član 62. propisana je obaveza izdavanja dozvole za izvoz, odnosno uvoz slame maka.

7. Primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u okviru zaštite zdravlja (čl. 63-69.)

Član 63. predviđa da psihoaktivne kontrolisane supstance u zdravstvenoj zaštiti ljudi mogu da se primenjuju isključivo u obavljanju zdravstvene delatnosti prilikom sprovođenja mera i aktivnosti zdravstvene zaštite, u skladu sa stručno utvrđenim i doktrinarnim medicinskim stavovima, odnosno u veterinarskoj medicini za potrebe zdravstvene zaštite životinja, isključivo u svrhu stručno opravdanih i naučno dokazanih terapijskih zahvata na životinjama, saglasno odredbama člana 4. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine i člana 5. Konvencije UN o psihotropnim supstancama iz 1971. godine.

Član 64. saglasno odredbama čl. 4. i 38. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine i sa čl. 5, 7, 9. i 20. Konvencije UN o psihotropnim supstancama iz 1971. godine, predlaže primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u zdravstvenoj zaštiti ljudi, pri čemu način i uslove za primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi za lečenje bolesti zavisnosti, kao i za lečenje, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno terapijske postupke, odnosno intervencije, propisuje ministar.

Član 65. predlaže režim propisavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci – na lekarski recept, u skladu sa članom 4. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine i sa čl. 5. i 9. Konvencije UN o psihotropnim supstancama iz 1971. godine.

Član66. predviđa da ministar rešenjem utvrđuje referentne zdravstvene ustanove za obavljanje poslova zdravstvene zaštite, primene, praćenja i unapređivanja jedinstvene doktrine i metodologije u prevenciji, dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti.

Član67. uređuje primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u veterinarskoj medicini, u skladu sa propisima koji regulišu obavljanje veterinarske delatnosti.

Član 68. predviđa da Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije objavljuje spisak lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance za koje je izdata dozvola za lek, kao i lekova za koje je prestala važnost dozvole i lekove za čije je serije obustavljen ili zabranjen promet, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova. Istovremeno, predviđena je obaveza inspekcije nadležne za oblast lekova i medicinskih sredstava da u roku od osam dana od dana povlačenja, obustave ili zabrane prometa leka, odnosno serije leka, koji sadrži psihoaktivne kontrolisane supstance, o tome obavesti inspekciju nadležnu za oblast psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Član 69. saglasno odredbama čl. 4 i 30. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine i sa čl. 5 i 7. Konvencije UN o psihotropnim supstancama iz 1971. godine predviđa da ministar izdaje dozvolu kojom odobrava uvoz lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance koji nemaju dozvolu za lek, za potrebe zdravstvenih ustanova ili veterinarskih organizacija. Količina psihoaktivne kontrolisane supstance koja se uvozi ne sme biti veća od šestomesečnih potreba zdravstvene ustanove ili vetrinarske organizacije, odnosno mora odgovarati potrebama naučnog istraživanja.

8. Programske aktivnosti za prevenciju, lečenje i smanjenje potražnje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (čl. 70-73.)

Odredbama ovog poglavlja propisane su programske aktivnosti za prevenciju, lečenje i smanjenje potražnje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, u skladu sa čl. 4 i 38. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine i čl. 5 i 20. Konvencije UN o psihotropnih supstancama iz 1971. godine.

Čl. 70. i 71. odnose se na aktivnosti za prevenciju i lečenje bolesti zavisnosti kao i na smanjenje potražnje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci uz planiranje i organizovanje mera za njihovo sprovođenje. Usklađivanje sprovođenja ovih programa prati Komisija.

U članu 72. predviđeno je da se obezbeđuje rehabilitacija i socijalna reintegracija lica koja su lečena od bolesti zavisnosti.

U članu 73. definisane su aktivnosti instituta i zavoda za javno zdravlje na prevenciji bolesti nastalih zloupotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Dužnosti obaveštavanja i evidencije (čl. 74 – 88.)

Odredbama ovog poglavlja propisane su dužnosti obaveštavanja i vođenja evidencije, u skladu sa odredbama čl. 2, 4, 12, 13, 18, 19, 20, 29. i 34. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine i čl. 5, 7, 8, 9, 11, 12. i 15. Konvencije UN o psihotropnih supstancama iz 1971. godine.

Član 74. propisuje obavezu Ministarstva da vodi odgovarajuće registre pravnih i fizičkih lica, zdravstvenih ustanova i drugih oblika zdravstvene službe, koje obavljaju delatnost u skladu sa ovim zakonom, osnovne podatke koji se unose u registar, kao i obavezu obaveštavanja Ministarstva o svakoj promeni podataka upisanih u registre u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Član75. predviđa obavezu pravnih i fizičkih lica, kao i zdravstvenih ustanova i drugih oblika zdravstvene službe da poseduju odgovarajuću dokumentaciju, koju su dužni da čuvaju najmanje pet godina od dana izdavanja, dobijanja ili sačinjavanja, kao i da vode odgovarajuće evidencije.

Čl.76-78. propisuju obavezu vođenja evidencija u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi o slučajevima trovanja, smrti i zloupotrebi psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i obavezu izveštavanja Ministarstva o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za potrebe lečenja, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno terapijskih postupaka, odnosno intervencija.

Čl.79-81. odnosi se na obavezu pravnih lica kojima je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance da dostave Ministarstvu u propisanom roku redovni, kao i periodični izveštaj o uvozu, odnosno izvozu svake psihoaktivne kontrolisane supstavnce, kao i podatke koje ovi izveštaji treba da sadrže. Osim toga, predložena je i obaveza naučnoistraživačkih organizacija da Ministarstvu dostavljaju izveštaj o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama za prethodnu godinu najkasnije do 31. januara tekuće godine, kao i sadržina navedenog izveštaja.

Članom82. predložena je obaveza pravnih lica kojima je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci da na zahtev Ministarstva dostavljaju vanredne izveštaje, u bilo kom trenutku u toku godine i to u roku od 10 dana od dana prijema zahteva.

Član83. uvodi obavezu pravnog lica kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, odnosno koje obavlja naučnoistraživačku delatnost sa psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, kao i zdravstvene ustanove i privatne prakse da bez odlaganja obaveste Ministarstvo o bilo kakvom nestanku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, neuobičajenim porudžbinama i drugim nedozvoljenim aktivnostima u vezi sa psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Član84. predlaže obavezu pravnih lica kojima je izdata dozvola za proizvodnju, promet, odnosno primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci da na kraju svake godine, kao i na zahtev Ministarstva, popišu psihoaktivne kontrolisane supstance merenjem ili brojanjem i uporede zatečeno stanje sa bilansom tekuće godine. U slučaju razlike u bilansu i popisu dužni su da o tome bez odlaganja obaveste Ministarstvo.

Član 85. predlaže obavezu pravnog lica koje obavlja transport psihoaktivnih kontrolisanih supstanci da pri svakom transportu poseduje kopiju dozvole za proizvodnju, odnosno promet koja je izdata u skladu sa ovim zakonom, odnosno ako za to pravno lice vrši uslugu transporta psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kopiju navedenih dozvola koje mu je dalo to pravno lice, kao i izjavu pravnog lica za koje vrši uslugu transporta psihoaktivnih kontrolisanih supstanci o nameni psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje se prevoze.

Član 86. propisuje obavezu apoteke koje obavlja promet na malo psihoaktivne kontrolisane supstance da Ministarstvu podnose izveštaj o stanju zaliha lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance sa listi 1, 3, 5 i 6. Spiska za prethodnu kalendarsku godinu do 31. januara tekuće godine, kao i da slučaju prestanka obavljanja delatnosti u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti podnesu vanredni izveštaj o stanju zaliha i daljem postupanju sa psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Član 87. odnosi se na obavezu lica koja uzgajaju biljke da organu nadležnom za poslove poljoprivrede u propisanim rokovima dostavljaju izveštaje o površini zemljišta zasejanog biljkama iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance u toku tekuće godine, proceni površine zemljišta na kojoj će biljke biti gajene tokom naredne godine, kao i o površinama zemljišta na kome je izvršena žetva i o količinama sakupljene konoplje i semena konoplje, odnosno slame i semena maka.

Član 88. propisuje se obaveza pravnih lica koja su izvršila izvoz, odnosno uvoz slame maka da Ministarstvu podnose tromesečni izveštaj najkasnije 15 dana po završetku svakog tromesečja.

10. Nadležni organ (čl. 89 – 94.)

Član 89. propisuje nadležnost Ministarstva u oblasti proizvodnje, prometa i primene psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i nadzora u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Član 90. taksativno nabraja poslove koje Ministarstvo obavlja u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, u skladu sa odredbama čl. 17, 29, 30, 31, 33. i 35. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine, kao i čl. 6, 7, 8 i 13. Konvencije UN o psihotropnih supstancama iz 1971. godine.

Član 91. u skladu sa članovima 20. i 21. Konvencije UN o psihotropnih supstancama iz 1971. godine predviđa obavezu lica odgovornog za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i njegovog zamenika da ima potvrdu o stečenim znanjima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci. Potvrdu o stečenim znanjima iz ove oblasti izdaje Ministarstvo na rok od tri godine, pri čemu je lice koja nastavlja da obavlja poslove, kao i njegov zamenik dužno da nakon isteka ovog roka dobije novu potvrdu. Ministarstvo na zahtev odgovornog lica izdaje i potvrdu o stečenim osnovnim znanjima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i za lica koja neposredno učestvuju u procesu proizvodnje, odnosno prometa. Način, postupak izdavanja, kao i obrazac i sadržaj potvrde o stečenim znanjima u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i program za sticanje znanja u ovoj oblasti propisuje ministar.

Članom 92. u skladu sa članom 38. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine i sa čl. 20. i 21. Konvencije UN o psihotropnih supstancama iz 1971. godine, predviđeno je da se, radi praćenja posledica nastalih zloupotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci obrazuje Komisija za praćenje posledica nastalih zloupotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci. Broj članova, način rada i druga pitanja od značaja za rad uređuju se aktom o obrazovanju komisije.

Član 93. uređuje međunarodnu saradnju Ministarstva sa organima Evropske unije u ovoj oblasti, kao i sa Evropskim centrom za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA), u skladu sa zakonom i odredbama čl. 17, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39 i 42. Jedinstvene konvencije UN o opojnim drogama iz 1961. godine, kao i čl. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23. i 27. Konvencije UN o psihotropnih supstancama iz 1971. godine.

Član 94. predloženo je dostavljanje podataka i obaveštenja organa državne uprave, radi vođenja evidencija i postupanja u skladu sa obavezama iz potvrđenih konvencija UN i u skladu sa procesom harmonizacije naših propisa sa propisima EU.

11. Poverljivost informacija

Član 95. predviđeno je da su zaposleni u Ministarstvu i članovi komisija, kao i zaposleni u nadležnim ministarstvima dužni da kao službenu tajnu čuvaju sve podatke iz dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za dobijanje dozvola koje su predmet ovog zakona, kao i u drugim postupcima koji se vode pred Ministarstvom, odnosno u nadležnim ministarstvima, što je u skladu sa preporukama Svetske trgovinske organizacije i Svetske organizacije za intelektualnu svojinu.

12. Nadzor (čl. 96–103.)

Odredbama čl. 96–102. propisan je nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje. Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje vrši Ministarstvo preko inspektora.

Članom 103. propisano je da nadzor nad izvozom, uvozom i tranzitom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci vrši nadležni carinski organ, kao i da nadzor nad gajenjem biljaka iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

13. Postupak sa oduzetim psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (čl. 104-107.)

Član 104. predviđen je postupak sa oduzetim psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, koje se izuzetno mogu upotrebiti kao sirovina ili u druge svrhe, prodati ili ustupiti bez naknade pravom licu koje ispunjava uslove za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance, u skladu sa zakonom. Pravno lice od koga su oduzete psihoaktivne kontrolisane supstance snosi troškove skladištenja i uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Članom 105. za kontrolu postupaka uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci na osnovu mere koju je izrekao nadležni organ u skladu sa zakonom, Vlada obrazuje Komisiju za kontrolu postupka uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u čiji sastav ulaze predstavnici ministarstava nadležnih u ovoj oblasti.

Član106. propisuje obavezu Ministarstva da vodi evidenciju o vrsti i količini oduzetih, uništenih, prodatih, odnosno ustupljenih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i o pravnim, odnosno fizičkim licima koja obavljaju proizvodnju, odnosno promet, odnosno primenu kojima su oduzete psihoaktivne kontrolisane supstance, odnosno pravnim licima kojima su oduzete psihoaktivne kontrolisane supstance ustupljene.

Član107. predviđa da neupotrebljivi lekovi koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance, moraju biti uništene u skladu sa zakonom koji uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava.

14. Kaznene odredbe (čl. 108–113.)

Odredbama čl. 108 – 113. predložene su kaznene odredbe – odgovornost za privredne prestupe i prekršaje.

15. Prelazneizavršneodredbe (čl. 114 – 118.)

Član114. predviđa obavezu pravnih lica koja obavljaju proizvodnju, odnosno promet, odnosno obavlja poslove identifikacije i ispitivanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, da nastavljaju da rade do dobijanja dozvole u skladu sa ovim zakonom, kao i obavezu inspekcije Ministarstva da u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvrši inspekcijski nadzor i utvrdi ispunjenost uslova, odnosno izda dozvolu za proizvodnju, odnosno promet, odnosno za obavljanje poslove ovlašćene laboratorije.

Član 115. propisuje da će se propisi za sprovođenje ovog zakona doneti u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i da će do donošenja navedenih propisa primenjuju se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Čl.116-117. odnose se na prestanak važenja Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i Zakona o određivanju organa za vršenje određenih poslova u oblasti proizvodnje i prometa opojnih droga („Službeni glasnik SRS”, broj 8/80) kao i dan stupanja na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA

SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2010. godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO

HITNOM POSTUPKU

Imajući u vidu potrebu harmonizacije propisa Republike Srbije sa propisima EU, obavezu usklađivanja sa Strategijom EU o drogama (2005-2012) i Akcionim planom EU za sprovođenje Strategije, preporuke Saveta Evrope, Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA), zahteve nadležnih tela i institucija Ujedinjenih nacija, kao i radi što hitnije primene odredaba ovog zakona, predlaže se donošenje Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama po hitnom postupku.

4353010.0001.75.Doc/1

V. Obrazac tabele usklađenosti

1. Naziv propisa EUCouncil Decision 2005/387/JHA of 10 May 2005 on the information exchange, risk-assessment and control of new psychoactive substances, Official Journal of the European Union L 127/32, 20.05.2005.Odluka Saveta 2005/387/JHA od 10.05.2005. o razmeni informacija, proceni rizika i kontroli novih psihoaktivnih supstanci 2. „CELEX” oznaka EU propisa32005D0387 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisaMinistarstvo zdravlja Republike Srbije 4. datum izrade tabele21.06.2010. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancamaLaw on psychoactive controlled substances 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI2009-65 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) 1.1. Brza razmena informacija o psihoaktivnim supstancama između članica. 96.1. Ministarstvo zdravlja sarađuje sa agencijama UN i drugim organizacijama i telima UN. Potpuno usklađeno 1.1. Brza razmena informacija o psihoaktivnim supstancama između članica. 96.2. Ministarstvo zdravlja sarađuje sa organima EU u oblasti psihoakt. kontrol. supst. Potpuno usklađeno 1.1. Brza razmena informacija o psihoaktivnim supstancama između članica. 96.3. Ministarstvo zdravlja sarađuje sa agencijama i državnim organima drugih zemalja u oblasti psihoakt. kontrol. supst. Potpuno usklađeno 1.2. Procena rizika od novih psihoaktivnih supstanci i mere koje mogu da se primene u cilju kontrole postojećih i novih psihoaktivnih supstanci. 5.1. Komisija za psihoakt. kontrol. supst. daje stručno mišljenje za psihoakt. kontrol. supst. Potpuno usklađeno 1.2. Procena rizika od novih psihoaktivnih supstanci i mere koje mogu da se primene u cilju kontrole postojećih i novih psihoaktivnih supstanci. 15.2. Ovlašćena laboratorija vrši identifikaciju novih psihoakt. kontrol. supst. Potpuno usklađeno 1.2. Procena rizika od novih psihoaktivnih supstanci i mere koje mogu da se primene u cilju kontrole postojećih i novih psihoaktivnih supstanci. 15.3. Ovlašćena laboratorija obaveštava Komisiju za psihoakt. kontrol. supst. o utvrđenoj identifikaciji nove psihoakt. kontrol. supst. Potpuno usklađeno 1.2. Procena rizika od novih psihoaktivnih supstanci i mere koje mogu da se primene u cilju kontrole postojećih i novih psihoaktivnih supstanci. 16.1.3. Ovlašćena laboratorija vrši fizičko-hemijsku idnetifikaciju novih psihoaktivnih supstanci koje bi trebalo da budu kontrolisane Potpuno usklađeno 2.1. Odluka se odnosi na supstance koje još nisu uvedene u Jedinstvenu konvenciju o opojnim drogama i Konvenciju UN o psihotropnim supstancama. 5.1. Komisija za psihoakt. kontrol. supst. daje stručno mišljenje za psihoakt. kontrol. supst. Potpuno usklađeno O uvođenju supstanci u Spisak psihoakt. kontrol. supst. koje nisu navedene u konvencijama UN, predlog daje Komisija za psihoakt. kontrol. supst. 2.1. Odluka se odnosi na supstance koje još nisu uvedene u Jedinstvenu konvenciju o opojnim drogama i Konvenciju UN o psihotropnim supstancama. 9.1. Ministar utvrđuje spisak psihoakt. kontrol. supst. na predlog Komisije za psihoakt. kontrol. supst. Potpuno usklađeno O uvođenju supstanci u Spisak psihoakt. kontrol. supst. koje nisu navedene u konvencijama UN, predlog daje Komisija za psihoakt. kontrol. supst. 2.1. Odluka se odnosi na supstance koje još nisu uvedene u Jedinstvenu konvenciju o opojnim drogama i Konvenciju UN o psihotropnim supstancama. 9.2. Spisak psihoakt. kontrol. supst. sadrži i psihoakt. kontrol. supst. utvrđene na predlog nadležnih organa. Potpuno usklađeno O uvođenju supstanci u Spisak psihoakt. kontrol. supst. koje nisu navedene u konvencijama UN, predlog daje Komisija za psihoakt. kontrol. supst. 2.2. Odluka upućuje na proizvode i ne uključuje prekursore. / / Neusklađeno Prekursori su regulisani Zakonom o prekursorima / / 3.1.1. Definicija nove psihoaktivne supstance. Neprenosivo U zakonu je data definicija psihoakt. kontr. supst, kao i postupak uključivanja novih psihoakt. kontrol. supst. u Spisak psihoakt. kontr. supst. / / 3.1.2. Definicija nove opojne droge. Neprenosivo U zakonu je data definicija opojne droge, kao i postupak uključivanja novih psihoakt. kontrol. supst. u Spisak psihoakt. kontr. supst. 3.1.3. Definicija nove psihotropne droge. Neprenosivo U zakonu je data definicija psihotropne supstance, kao i postupak uključivanja novih psihoakt. kontrol. supst. u Spisak psihoakt. kontr. supst. 3.1.4. Definicija dozvole za stavljanje u promet. Neprenosivo Izdavanje dozvole za stavljanje u promet regulisano je drugim zakonom. 3.1.5. Definicija sistema UN. Neprenosivo 3.1.6. Definicija preparata. 3.1.3. Preparat je magistralni i galenski lek izrađen u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva Neprenosivo Izrada preparata regulisana je drugim zakonom. 3.1.7. Definicija izveštajnog obrasca za EMCDDA i EUROPOL. Neprenosivo Izveštajni obrasci su regulisani pravilnicima. 4.1. Obaveza izveštavanja EUROPOL-a i EMCDDA. 96.2. Ministarstvo ostvaruje saradnju sa organima EU u oblasti psihoakt. kontrol. supst. i prekursora, kao i sa EMCDDA Potpuno usklađenoNeprenosivo Republika Srbija ostvaruje saradnju sa EMCDDA, a izveštavanje EUROPOL-a nije predmet ovog zakona. 4.2. Obaveza EUROPOL-a i EMCDDA o izveštavanju država članica. Neprenosivo Republika Srbija nije član EU. 5. Obaveze EUROPOL-a i EMCDDA Neprenosivo Republika Srbija nije član EU. 6. Savet EU na osnovu preporuka EUROPOL-a i EMCDDA može da traži procenu rizika od Naučnog komiteta na zahtev država članica. 5.1. Komisija za psihoakt. kontrol. supst. obavlja stručne poslove u oblasti psihoakt. kontrol. supst. kao što je i uvođenje novih psihoakt. kontrol. supst. Delimično usklađeno Poslovnikom o radu Komisije za psihoakt. kontrol. supst. biće predviđen način izveštavanja o novim psihoakt. kontrol. supst. Po usvajanju Poslovnika o radu Komisije za psihoakt. kontrol. supst. 6. Savet EU na osnovu preporuka EUROPOL-a i EMCDDA može da traži procenu rizika od Naučnog komiteta na zahtev država članica. 96.2. Ministarstvo ostvaruje saradnju sa organima EU u oblasti psihoakt. kontrol. supst. i prekursora, kao i sa EMCDDA Potpuno usklađeno 7.1. Procena rizika se neće sprovoditi bez izveštaja EUROPOL/ EMCDDA, niti ako se procena nove psihoaktivne supstance koju sprovode UN nalazi u odmakloj fazi. 3.1.1. Opojne droge su uključene u Spisak psihoakt. kontrol. supst. na osnovu Jedinstvene konvencije o opojnim drogama. Potpuno usklađeno Spisak psihoakt. kontrol. supst. se pravi u skladu sa UN Konvencijama 7.1. Procena rizika se neće sprovoditi bez izveštaja EUROPOL/ EMCDDA, niti ako se procena nove psihoaktivne supstance koju sprovode UN nalazi u odmakloj fazi. 3.1.2. Psihotropne supstance su uključene u Spisak psihoakt. kontrol. supst. na osnovu Konvencije UN o psihotropnim supstancama. Potpuno usklađeno Spisak psihoakt. kontrol. supst. se pravi u skladu sa UN Konvencijama 7.1. Procena rizika se neće sprovoditi bez izveštaja EUROPOL/ EMCDDA, niti ako se procena nove psihoaktivne supstance koju sprovode UN nalazi u odmakloj fazi. 3.1.4. Biljke iz kojih se mogu dobiti psihoakt. kontrol. supst. su uključene u Spisak psihoakt. kontrol. supst. na osnovu Jedinstvene konvencije o opojnim drogama i Konvencije UN o psihotropnim supstancama. Potpuno usklađeno Spisak psihoakt. kontrol. supst. se pravi u skladu sa UN Konvencijama 7.1. Procena rizika se neće sprovoditi bez izveštaja EUROPOL/ EMCDDA, niti ako se procena nove psihoaktivne supstance koju sprovode UN nalazi u odmakloj fazi. 9.2. Spisak sadrži psihoakt. kontrol. supst. u skladu sa UN Konvencijama. Potpuno usklađeno Spisak psihoakt. kontrol. supst. se pravi u skladu sa UN Konvencijama 7.1. Procena rizika se neće sprovoditi bez izveštaja EUROPOL/ EMCDDA, niti ako se procena nove psihoaktivne supstance koju sprovode UN nalazi u odmakloj fazi. 11. Psihoakt. kontrol. supst. u Spisku razvrstane su u liste u skladu sa Konvencijama i propisima UN. Potpuno usklađeno Spisak psihoakt. kontrol. supst. se pravi u skladu sa UN Konvencijama 7.2. Postupak u slučaju da je nova psihoaktivna supstanca procenjena od strane UN, ali nije uključena u Konvencije. 5.1. Komisija za psihoakt. kontrol. supst. daje stručno mišljenje za nove psihoakt. kontrol. supst. Potpuno usklađeno 7.2. Postupak u slučaju da je nova psihoaktivna supstanca procenjena od strane UN, ali nije uključena u Konvencije. 9.2. Spisak psihoakt. kontrol. supst. sadrži i psihoakt. kontrol. supst. utvrđene na predlog nadležnih organa. Potpuno usklađeno 7.3. Procena se ne vrši ako je nova psihoaktivna supstanca ušla u sastav leka koji je dobio dozvolu za stavljanje u promet. Neprenosivo Regulisano drugim zakonom 7.4. Međusobne obaveze Komisije Saveta EU, EMEA, EMCDDA i EUROPOL-a. Neprenosivo Republika Srbija nije član EU. 7.5. Komisija Saveta EU podnosi izveštaj Savetu EU. 5.1. Komisija za psihoakt. kontrol. supst. obavlja stručne poslove u oblasti psihoakt. kontrol. supst. Delimično usklađeno 8.1. Komisija Saveta EU podnosi Savetu EU inicijativu da se nova psihoaktivna supstanca podvrgne kontroli. 5.1. Komisija za psihoakt. kontrol. supst. daje stručno mišljenje za nove psihoakt. kontrol. supst. Delimično usklađeno 8.1. Komisija Saveta EU podnosi Savetu EU inicijativu da se nova psihoaktivna supstanca podvrgne kontroli. 9.1. Ministar utvrđuje spisak psihoakt. kontrol. supst. na predlog Komisije za psihoakt. kontrol. supst. Delimično usklađeno 8.1. Komisija Saveta EU podnosi Savetu EU inicijativu da se nova psihoaktivna supstanca podvrgne kontroli. 9.2. Spisak psihoakt. kontrol. supst. sadrži i psihoakt. kontrol. supst. utvrđene na predlog nadležnih organa. Potpuno usklađeno 8.2. Ako Komisija Saveta EU proceni da nova supstanca ne treba da bude podvrgnuta kontroli, podnosi Savetu EU izveštaj. 5.1. Komisija za psihoakt. kontrol. supst. daje stručno mišljenje za nove psihoakt. kontrol. supst. Delimično usklađeno 8.2. Ako Komisija Saveta EU proceni da nova supstanca ne treba da bude podvrgnuta kontroli, podnosi Savetu EU izveštaj. 9.1. Ministar utvrđuje spisak psihoakt. kontrol. supst. na predlog Komisije za psihoakt. kontrol. supst. Delimično usklađeno 8.2. Ako Komisija Saveta EU proceni da nova supstanca ne treba da bude podvrgnuta kontroli, podnosi Savetu EU izveštaj. 9.2. Spisak psihoakt. kontrol. supst. sadrži i psihoakt. kontrol. supst. utvrđene na predlog nadležnih organa. Potpuno usklađeno 8.3. Savet EU na osnovu izveštaja Komisije Saveta EU donosi odluku da li će nova supstanca biti kontrolisana. Neprenosivo Republika Srbija nije član EU; u predlogu zakona izveštavanje se reguliše na sledeći način: ministar utvrđuje spisak psihoakt. kontrol. supst. na predlog Komisije za psihoakt. kontrol. supst. 9.1. Ako Savet EU odluči da podvrgne novu psihoaktivnu supstancu merama kontrole, države članice su dužene da u roku od godinu dana sprovedu te mere u skladu sa UN Kovencijama. 9.2. Spisak psihoakt. kontrol. supst. sadrži psihoakt. kontrol. supst. u skladu sa UN Konvencijama, kao i psihoakt. kontrol. supst. utvrđene na predlog nadležnih organa. Potpuno usklađeno 9.1. Ako Savet EU odluči da podvrgne novu psihoaktivnu supstancu merama kontrole, države članice su dužene da u roku od godinu dana sprovedu te mere u skladu sa UN Kovencijama. 11. Psihoakt. kontrol. supst. u Spisku razvrstane su u liste u skladu sa Konvencijama i propisima UN. Potpuno usklađeno 9.2. Države članice izveštavaju Savet EU i Komisiju Saveta EU o preduzetim merama. Neprenosivo Republika Srbija nije član EU, a u predlogu zakona izveštavanje je regulisano na sledeći način: Ministarstvo ostvaruje saradnju sa agencijama UN, organima EU, organima drugih zemalja i sprovodi UN Konvencije. 9.3. Ova Odluka ne sprečava države članice u sprovođenju nacionalnih mera kontrole. Neprenosivo Republika Srbija nije član EU 10. Obaveza EMCDDA i EUROPOL-a o podnošenju godišnjeg izveštaja Parlamentu Evrope Neprenosivo To su obaveze agencija EU prema Parlamentu Evrope 11. Sistem farmakovigilance Neprenosivo Regulisano drugim zakonom 12. Povlačenje stare odluke Neprenosivo Povlačenje stare Odluke 13. Stupanje na snagu Neprenosivo Odredba o stupanju na snagu

V. Obrazac tabele usklađenosti

1. Naziv propisa EUThe Schengen acquis – Decision of the Executive Committee of 22 December 1994 on the certificate provided for in Article 75 to carry narcotic drugs and psychotropic substances, Official Journal of the EuropeanCommunities L 239, 22 September 2000Šengenski ugovor – Odluka Izvršnog komiteta od 22.12.1994. o potvrdi potrebnoj za prenošenje opojnih droga i psihotropnih supstanci navedenoj u Članu 75 2. „CELEX” oznaka EU propisa41994D0028 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisaMinistarstvo zdravlja Republike Srbije 4. datum izrade tabele21.06.2010. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancamaLaw on psychoactive controlled substances 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI2009-65 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) 75.1. Osoba koja prelazi preko granice i kreće se na teritoriju druge države, a poseduje lekove koji sadrže psihoaktivne supstance za potrebe lične terapije, treba da ima potvrdu koju izdaje nadležni organ uprave zemlje čiji je državljanin. 53.3. Lica koja prelaze državnu granicu mogu preneti količine psihoakt. kontrol. supst. neophodne za ličnu terapiju ili za terapiju životinje koja putuje sa njima. Ta lica moraju posedovati potrebnu dokumentaciju i dužna su da na zahtev nadležnog carinskog organa istu pokažu na uvid. Potpuno usklađeno 75.2. Izvršni organ propisuje sadržaj potvrde. 53.5. Uslove za prenošenje psihoakt. kontrol. supst. za potrebe lične terapije, kao i potrebnu dokumentaciju, propisuje ministar. Potpuno usklađeno 75.3. Potpisnici ugovora obaveštavaju jedni druge o nadležnim organima za izdavanje potvrde. 96.3. Ministarstvo sarađuje sa agencijama, odnosno državnim organima drugih zemalja koji se bave raznim aspektima u oblasti psihoakt. kontrol. supst. i prekursora. Potpuno usklađeno

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo zdravlja

2. Naziv propisa

Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Law on psychoactive controlled substances

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

NASLOV VI – Usklađivanje propisa, primena prava i pravila konkurencije

Član 72.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

šest godina

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

ispunjava u potpunosti

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

NPI poglavlje 3. Sposobnost preuzimanja obaveza iz članstva u EU

NPI potpoglavlje 3.24. Pravda, sloboda i bezbednost

NPI potpotpoglavlje 3.24.7. Saradnja na polju borbe protiv droga

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

1. The Schengen acquis – Decision of the Executive Committee of 22 December 1994 on the certificate provided for in Article 75 to carry narcotic drugs and psychotropic substances, Official Journal of the European

Communities L 239, 22 September 2000, CELEX 41994D0028

Šengenski ugovor – Odluka Izvršnog komiteta od 22.12.1994. o potvrdi potrebnoj za prenošenje opojnih droga i psihotropnih supstanci navedenoj u Članu 75

POTPUNO USKLAĐENO

2. Council Decision 2005/387/JHA of 10 May 2005 on the information exchange, risk-assessment and control of new psychoactive substances, Official Journal of the European Union L 127/32, 20.05.2005, CELEX 32005D0387

Odluka Saveta 2005/387/JHA od 10.05.2005. o razmeni informacija, proceni rizika i kontroli novih psihoaktivnih supstanci

DELIMIČNO USKLAĐENO

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

1. Single Convention on Narcotic Drugs, 1961

Jedinstvena konvencija o opojnim drogama, 1961

POTPUNO USKLAĐENO

2. Convention on Psychotropic Substances, 1971

Konvencija UN o psihotropnim supstancama, 1971

POTPUNO USKLAĐENO

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

2. Delimična usklađenost – formiranje Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

NE

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

NE

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

NE

Potpis rukovodioca organa organa državne uprave, odnosno drugog ovlašćenog predlagača propisa, datum i pečat

Ostavite komentar