Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA

Član 1.

U Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, br. 90/07, 116/08, 104/09 i 76/10), u članu 2. stav 1, posle reči: „javna isprava”, dodaju se reči: „sa elektronskim nosačem podataka, osim putnog lista koji ne sadrži elektronski nosač podataka”.

U stavu 2. reči: „Za vreme boravka u inostranstvu, putna” zamenjuju se rečju: „Putna”.

Član 2.

U nazivu poglavlja II reči: „I VIZE” brišu se.

Član 3.

U članu 7. stav 2. briše se.

Član 4.

Naziv iznad člana 13. i član 13. brišu se.

Član 5.

Naziv iznad člana 14. i član 14. brišu se.

Član 6.

U članu 15. stav 2. menja se i glasi:

„Licima koja zahtev za izdavanje pasoša podnose preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, pasoš izdaje policijska uprava ili policijska stanica Ministarstva unutrašnjih poslova, na čijem području je prebivalište lica koje podnosi zahtev za izdavanje pasoša, a za lica koja nemaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije pasoš izdaje Policijska uprava za grad Beograd Ministarstva unutrašnjih poslova”.

Član 7.

Naziv iznad člana 18. i član 18. brišu se.

Član 8.

Naziv iznad člana 22. i član 22. brišu se.

Član 9.

U članu 23. posle stava 2, dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

„Licu kome se iz objektivnih razloga privremenog karaktera ne mogu uzeti otisci prstiju, pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana.

Licu koje u periodu od pet godina izgubi dva ili više pasoša, novi pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana.”.

Član 10.

U članu 24. stav 2. reči: „i vize” brišu se.

U stavu 3. posle tačke 6) dodaje se tačka 6a) koja glasi:„6a) prebivalište”.

Član 11.

U članu 25. stav 1. menja se i glasi:

„Obrazac pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša sadrži elektronski nosač podataka i mašinski čitljivu zonu za potrebe automatskog očitavanja podataka.”.

Član 12.

U članu 26. reči: „i viza” brišu se.

Član 13.

U članu 28. stav 3. menja se i glasi:

„Sadržina zahteva za izdavanje putnog lista smatra se potpunom ukoliko je zahtev za izdavanje putnog lista podnet bez prisustva lica koje je u inostranstvu bez putne isprave, a nadležni organ iz člana 17. ovog zakona nesporno utvrdi identitet lica.”.

Član 14.

U članu 29. stav 2. u tački 4) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5) koja glasi: „u drugim slučajevima pravne i fizičke sprečenosti jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života”.

Član 15.

U članu 30. stav 4. posle reči: „poništiće se”, dodaju se reči: „prilikom preuzimanja novog pasoša”.

Član 16.

U članu 33, u stavu 2. reči: „radi poništenja” zamenjuju se rečima: „a prilikom preuzimanja novog pasoša, prethodna putna isprava će biti poništena”.

Član 17.

Član 36. menja se i glasi:

„Nadležni pravosudni organi iz člana 35. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, dužni su da Ministarstvu unutrašnjih poslova, preko policijskih uprava, odnosno policijskih stanica, na čijem području lice ima prebivalište, dostave zahtev u vezi sa razlozima iz člana 35. stav 1. tačka 1), odnosno obaveštenje o postojanju razloga iz člana 35. stav 1. tačka 2) ovog zakona”.

Član 18.

U članu 37. stav 3. briše se.

Član 19.

U članu 42. posle stava 2, dodaje se stav 3. koji glasi:

„Nadležni organ za izdavanje putne isprave može po službenoj dužnosti rešenjem proglasiti nevažećom putnu ispravu u sledećim slučajevima:

1) ukoliko lice koje je u postupku vraćanja po međunarodnom sporazumu izjavi da nema putnu ispravu, a nadležni organ utvrdi da poseduje važeći pasoš i da nije prijavio gubitak pasoša, u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana;

2) ukoliko diplomatski ili službeni pasoš ne bude vraćen Ministarstvu spoljnih poslova u roku od 60 dana od dana kada je prestao pravni osnov za izdavanje ove vrste pasoša”.

Član 20.

U članu 45. stav 1. menja se i glasi:

„O izdatim putnim ispravama, o odbijenim zahtevima za izdavanje putnih isprava, o oduzetim putnim ispravama, nevažećim putnim ispravama i o podacima iz člana 35. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona vodi se evidencija na propisan način”.

Član 21.

Član 46. menja se i glasi:

„Evidencije o putnim ispravama sadrže podatke: o podnosiocu zahteva iz člana 24. stav 3. ovog zakona i druge podatke o vrsti putne isprave, serijskom broju, roku važenja i datumu izdavanja putne isprave, o razlozima odbijanja zahteva za izdavanje putne isprave, odnosno za oduzimanje putne isprave i o nevažećim putnim ispravama”.

Član 22.

U članu 48. stav 1. tačka 1) reči: „ili drugim propisima” brišu se.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Organi iz stava 1. ovog člana dužni su da podatke iz evidencija o putnim ispravama koriste u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.”

Član 23.

U članu 50. stav 1. posle reči: „prekršaj” dodaju se reči: „i za pokušaj prekršaja”.

Posle tačke 3), dodaje se tačka 4) koja glasi:

„4) ko preinači, izbriše ili na drugi način falsifikuje lične podatke, koji su upisani i elektronski uneti u putnu ispravu, ili preinači, izbriše ili na drugi način falsifikuje beleške i oznake koje su u putnu ispravu naknadno unela službena lica.”

Član 24.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I PRAVNI OSNOV

Osnov za donošenje ovog zakona je u članu 97. stav 1. tačka 2) Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06).

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

U cilju rada na daljem usklađivanju propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije unete su odgovarajuće izmene i dopune u Zakon o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, br. 90/07, 116/08, 104/09 i 76/10).

Putna isprava se definiše kao javna isprava sa elektronskim nosačem podataka.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama se prvenstveno ukidaju tzv.izlazne vize, odnosno vize koje Republika Srbija daje svojim državljanima, jer evropsko pravo ne poznaje institut „izlaznih viza“, koje predstavljaju svojevrstan vid ograničenja slobode kretanja ljudi.

Jedno od najvećih dostignuća Evropske unije je stvaranje unutrašnjeg tržišta, koje je zvanično uspostavljeno 1993. godine. Unutrašnje tržište zasniva se na četiri slobode: slobodi kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala, pa između ostalog, u ovom delu usklađujemo predmetni zakon sa pravilima Evropske unije. Ograničenja slobodnog kretanja ljudi su još uvek moguća iz sledećih razloga: javnog reda i sigurnosti, zaštite zdravlja i zapošljavanja u javnoj službi.

Ukidanjem viza u predmetnom zakonu prestaju da postoje i brodarska i pomorska isprava u koju je uneta viza kao vrsta putne isprave, već će dosadašnji imaoci ovakvih putnih isprava putovati uz običan pasoš.

Usklađivanje sa propisima Evropske unije vrši se i u delu koji se odnosi na postupak uzimanja otiska prsta lica kome iz objektivnih razloga otisak ne može biti uzet, kao i propisivanja odredbe da se detetu mlađem od dvanaest godina ne uzimaju otisci prstiju niti potpis prilikom podnošenja zahteva za izdavanje putne isprave.

Uvedena je obaveza da pri korišćenju podataka koji se vode u evidencijama po ovom zakona državni organi postupaju u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

III OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. propisano je u definiciji putne isprave da se radi o javnoj ispravi sa elektronskim nosačem podataka.

U stavu 2. reči: „Za vreme boravka u inostranstvu” brišu se.

U članu 2. propisano je da se u naslovu poglavlja II reči: „i vize” brišu.

U članu 3. propisano je da se u članu 7. stav 2. briše.

U članu 4. propisano je da se naslov iznad člana 13. briše, kao i da se član 13. briše.

U članu 5. propisano je da se naslov iznad člana 14. briše, kao i da se član 14. briše.

U članu 6. propisano je da se u članu 15. stav 2. menja i glasi:

Licima koja zahtev za izdavanje pasoša podnose preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, pasoš izdaje Policijska uprava ili Policijska stanica Ministarstva unutrašnjih poslova, na čijem području je prebivalište lica koje podnosi zahtev za izdavanje pasoša, a za lica koja nemaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Repubklike Srbije pasoš izdaje Policijska uprava za grad Beograd Ministarstva unutrašnjih poslova”.

Pomenuti stav je izmenjen iz razloga preciziranja organizacionih jedinica koje izdaju pasoš licima koja zahtev za izdavanje pasoša podnose preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije.

U članu 7. propisano je da se naslov iznad člana 18: „Nadležni organ za izdavanje vize na brodarsku knjižicu i pomorsku knjižicu i putnu ispravu osoblja u međunarodnom saobraćaju”, kao i član 18. briše.

U članu 8. propisano je da se naslov iznad člana 22: „Rok važenja vize”, kao i član 22. briše.

U članu 9. propisano je da se u članu 23. posle stava 2, dodaje novi stav 3. koji glasi:

„Licu kome se iz objektivnih razloga privremenog karaktera ne mogu uzeti otisci prstiju, pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana”.

posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Licu koje u periodu od pet godina izgubi dva ili više pasoša, novi pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana”.

Novim st. 3. i 4. u članu 23. Zakona predviđena je mogućnost da se određenim licima izda pasoš sa kraćim rokom važenja, odnosno godinu dana, usled onemogućnosti uzimanja otisaka prstiju iz objektivnih razloga (oštećenje papilarnih linija isl), odnosno kao vid sankcije za nesavesne imaoce pasoša, a koji u periodu od pet godina izgube dva ili više pasoša.

U članu 10. propisano je da se u članu 24. stav 2. reči: „i vize” brišu.

U stavu 3. istog člana posle tačke 6) dodaje se tačka 7) koja glasi: „prebivalište”. Naime, obrazac putne isprave sadrži prostor za upis određenih podataka o imaocu putne isprave, pa se kao jedan od podataka, dodaje i mesto prebivališta imaoca putne isprave.

U članu 11. propisano je da se u članu 25. stav 1. menja i glasi:

„Obrazac pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša sadrži elektronski nosač podataka i mašinski čitljivu zonu za potrebe automatskog očitavanja podataka”.

Izmenom stava 1. predmetnog člana Zakona precizirani su elementi koje obrazac putne isprave sadrži.

U članu 12. propisano je da se u članu 26. reči: „i viza” brišu.

U članu 13. propisano je da se u članu 28. stav 3. briše.

U članu 14. propisano je da se u članu 29. posle stava 2. dodaje novi stav 3. koji glasi:

„Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života”.

Ova norma usaglašena je sa odgovarajućim propisom Evropske unije.

U članu 15. propisano je da se u članu 30. stav 4. posle reči: „poništiće se”, dodaju reči: „prilikom preuzimanja novog pasoša”, čime se precizira trenutak poništavanja putne isprave čiji je rok važenja istekao ili koja ne može služiti svojoj nameni, a koja se prilaže uz zahtev za izdavanje putne isprave.

U članu 16. propisano je da se u članu 33. stav 2. reči: „radi poništenja” zamenjuju rečima: „a prilikom preuzimanja novog pasoša, prethodna putna isprava će biti poništena”, čime se precizira trenutak poništavanja putne isprave čiji rok važenja nije istekao, a na zahtev se licu pod uslovima iz Zakona izdaje nova putna isprava.

U članu 17. propisano je da se član 36. menja i njime se ustanovljava dužnost nadležnih pravosudnih organa iz člana 35. stav 1. tač. 1) i 2) da Ministarstvu unutrašnjih poslova, preko policijskih uprava, odnosno policijskih stanica na čijem području lice ima prebivalište, dostave zahtev ako je protiv lica koje traži izdavanje putne isprave doneto rešenje o sprovođenju istrage ili je podignuta optužnica – na zahtev nadležnog suda, odnosno javnog tužilaštva, odnosno da dostave obaveštenje ako je lice koje traži izdavanje putne isprave osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca, odnosno dok kaznu ne izdrži.

U članu 18. propisano je da se član 37. stav 3. briše.

U članu 19. propisano je da se u članu 42. posle stava 2. dodaje novi stav 3. kojim se predviđa mogućnost nadležnog organa za izdavanje putne isprave da po službenoj dužnosti rešenjem proglasi nevažećom putnu ispravu u sledećim slučajevima:

ukoliko lice koje je u postupku vraćanja po međunarodnom sporazumu izjavi da nema putnu ispravu, a nadležni organ utvrdi da poseduje važeći pasoš i da nije prijavio gubitak pasoša, u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana;

ukoliko diplomatski ili službeni pasoš ne bude vraćen Ministarstvu spoljnih poslova u roku od 60 dana od dana kada je prestao pravni osnov za izdavanje ove vrste pasoša. Ova norma je uvedena iz razloga uočenih zloupotreba u praksi određenih imalaca putnih isprava, odnosno imalaca diplomatskih ili službenih pasoša.

Članom 20. predviđeno je da se u članu 45. stav 1. reči: „i vizama”, „i viza”, „ , poništenim vizama” brišu.

Članom 21. propisano je da se u članu 46. reči: „i vizama”, „ili vize”, „i vize” i „ili poništavanja vize” brišu.

U članu 22. propisano je da se u članu 48. posle stava 1. dodaje novi stav 2. koji glasi:

„Organi iz stava 1. ovog člana dužni su da podatke iz evidencija o putnim ispravama koriste u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.” Navedenom normom propisan je način korišćenja podataka iz evidencija koje se vode po ovom zakonu od strane državnih organa, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

U članu 23. propisano je da se u članu 50. stav 1. iza reči: „prekršaj” dodaju reči: „i za pokušaj prekršaja”, s obzirom da je članom 16. Zakona o prekršajima predviđen institut „pokušaj prekršaja”.

U istom stavu, posle tačke 3), dodaje se nova tačka 4) koja glasi:

Ko preinači, izbriše ili na drugi način falsifikuje lične podatke, koji su upisani i elektronski uneti u putnu ispravu, ili preinači, izbriše ili na drugi način falsifikuje beleške i oznake koje su u putnu ispravu naknadno unela službena lica.” Propisivanjem ovog prekršaja uvodi se prekršajna odgovornost za lica koja na putnoj ispravi menjaju, prepravljaju, brišu lične podatke, odnosno sve beleške ili oznake koje su u putnu ispravu naknadno unela službena lica.

Članom 24. predviđeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvojiti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA KOJE SE MENJAJU,

ODNOSNO DOPUNJUJU

Pojam putne isprave i njena svrha

Član 2.

Putna isprava je javna isprava SA ELEKTRONSKIM NOSAČEM PODATAKA, OSIM PUTNOG LISTA, KOJI NE SADRŽI ELEKTRONSKI NOSAČ PODATAKA, koja državljaninu Republike Srbije služi za prelazak državne granice, radi putovanja i boravka u inostranstvu i za povratak u zemlju.

Za vreme boravka u inostranstvu, putna Putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije.

II VRSTE PUTNIH ISPRAVA I VIZE

Šta se smatra putnom ispravom

Član 7.

Putne isprave u smislu ovog zakona su: pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, putni list, kao i putne isprave koje se izdaju na osnovu međunarodnog ugovora.

Putnom ispravom, u smislu ovog zakona, smatra se i brodarska knjižica člana posade plovila unutrašnje plovidbe, kao i pomorska knjižica člana posade pomorskog broda, ako je u nju uneta viza.

Brodarska knjižica i pomorska knjižica

Član 13.

Brodarska knjižica ili pomorska knjižica, ako je u nju uneta viza, služi ukrcanom članu posade broda kao putna isprava za putovanje u inostranstvo ili za putovanje u inostranstvo radi ukrcavanja na brod ili za povratak u Republiku Srbiju po iskrcavanju sa broda.

Viza

Član 14.

Viza je odobrenje za putovanje u inostranstvo koje se u slučajevima utvrđenim ovim zakonom unosi u putnu ispravu.

Viza se izdaje za jedno ili više putovanja u države koje su u vizi označene.

Odredbe ovog zakona o nadležnosti za izdavanje putnih isprava, rokovima važenja, postupku izdavanja, odbijanju zahteva ili oduzimanju putne isprave, primenjuju se na odgovarajući način i na vize, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno.

III NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA

Nadležni organ za izdavanje pasoša

Član 15.

Pasoš izdaje, na propisan način, policijska uprava ili policijska stanica Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području je prebivalište, odnosno boravište lica koje podnosi zahtev za izdavanje pasoša (u daljem tekstu: organ nadležan za izdavanje pasoša).

Licima koja zahtev za izdavanje pasoša podnesu preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, pasoš izdaje Policijska uprava za grad Beograd Ministarstva unutrašnjih poslova. LICIMA KOJA ZAHTEV ZA IZDAVANJE PASOŠA PODNOSE PREKO DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE, PASOŠ IZDAJE POLICIJSKA UPRAVA ILI POLICIJSKA STANICA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, NA ČIJEM PODRUČJU JE PREBIVALIŠTE LICA KOJE PODNOSI ZAHTEV ZA IZDAVANJE PASOŠA, A ZA LICA KOJA NEMAJU PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE PASOŠ IZDAJE POLICIJSKA UPRAVA ZA GRAD BEOGRAD MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA.

Propis iz stava 1. ovog člana donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Nadležni organ za izdavanje putnog lista

Član 17.

Putni list izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije na čijem se području zatekao državljanin Republike Srbije koji je u inostranstvu bez putne isprave.

Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije iz stava 1. ovog člana dužno je da proveri državljanski status lica kome treba da izda putni list.

Nadležni organ za izdavanje vize na brodarsku knjižicu i pomorsku knjižicu i putnu ispravu osoblja u međunarodnom saobraćaju

Član 18.

Vizu na brodarsku knjižicu i pomorsku knjižicu i vizu na putnu ispravu službenog osoblja u međunarodnom saobraćaju koja se izdaje na osnovu međunarodnog ugovora, izdaje policijska uprava, odnosno policijska stanica Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem se području nalazi sedište privrednog društva ili prebivalište lica koje traži izdavanje vize ili organ nadležan za kontrolu prelaženja državne granice, na način koji propiše ministar nadležan za unutrašnje poslove.

IV ROKOVI VAŽENJA PUTNIH ISPRAVA

Rok važenja vize

Član 22

Viza na brodarsku knjižicu i pomorsku knjižicu izdaje se sa rokom važenja od dve godine.

Viza na putnu ispravu službenog osoblja u međunarodnom saobraćaju izdata na osnovu međunarodnog ugovora izdaje se sa rokom važenja te isprave, ali ne dužim od pet godina.

Viza se ne može izdati sa rokom važenja dužim od roka važenja putne isprave.

Slučajevi izdavanja pasoša sa kraćim rokom važenja

Član 23.

Pasoš se može izdati i sa kraćim rokom važenja od rokova utvrđenih u članu 19. ovog zakona, ako nadležni sud, odnosno javni tužilac to dozvoli u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, pasoš se može izdati za jedno ili više putovanja u jednu ili više država.

LICU KOME SE IZ OBJEKTIVNIH RAZLOGA PRIVREMENOG KARAKTERA NE MOGU UZETI OTISCI PRSTIJU, PASOŠ SE IZDAJE SA ROKOM VAŽENJA OD GODINU DANA.

LICU KOJE U PERIODU OD PET GODINA IZGUBI DVA ILI VIŠE PASOŠA, NOVI PASOŠ SE IZDAJE SA ROKOM VAŽENJA OD GODINU DANA.

V OBRAZAC PUTNE ISPRAVE

Propisivanje obrasca. Sadržina obrasca

Član 24.

Putne isprave izdaju se na propisanim obrascima.

Obrazac pasoša, diplomatskog pasoša, službenog pasoša, putnog lista i vize propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Obrazac putne isprave iz stava 2. ovog člana sadrži prostor za upis sledećih podataka imaoca te isprave:

1) prezime i ime;

2) dan, mesec i godina rođenja;

3) mesto i država rođenja;

4) pol;

5) državljanstvo;

6) jedinstveni matični broj građana;

6a) PREBIVALIŠTE;

7) strana država u kojoj živi, za lica bez prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Obrazac pasoša, diplomatskog pasoša, službenog pasoša i putnog lista ima i prostor za fotografiju i potpis imaoca isprave.

U diplomatski pasoš i službeni pasoš unosi se i podatak o funkciji imaoca tog pasoša.

U obrazac putne isprave unosi se i datum izdavanja putne isprave sa rokom njenog važenja.

Automatsko očitavanje podataka. Zaštitni elementi

Član 25.

OBRAZAC PASOŠA, DIPLOMATSKOG PASOŠA I SLUŽBENOG PASOŠA SADRŽI ELEKTRONSKI NOSAČ PODATAKA I MAŠINSKI ČITLJIVU ZONU ZA POTREBE AUTOMATSKOG OČITAVANJA PODATAKA.

Lice kome je izdata putna isprava ima pravo da kod nadležnog organa izvrši uvid u podatke za automatsko očitavanje podataka koje sadrži njegova putna isprava.

Štampanje obrazaca. Upisivanje podataka

Član 26.

Obrasci putnih isprava i viza štampaju se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, i na engleskom i francuskom jeziku, a popunjavaju se na srpskom jeziku, latiničkim pismom.

U obrasce putnih isprava i viza podaci o prezimenu i imenu upisuju se u izvornom obliku onako kako su upisani u izvodu iz matične knjige rođenih.

Organ nadležan za izdavanje putnih isprava i viza je dužan da obezbedi tehničke mogućnosti za upisivanje podataka o prezimenu i imenu pripadnika nacionalnih manjina u izvornom obliku, prema jeziku i pravopisu pripadnika nacionalne manjine.

Obrasce putnih isprava i viza tehnički izrađuje i štampa Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.

VI POSTUPAK IZDAVANJA PUTNIH ISPRAVA

Sadržina zahteva

Član 28.

Zahtev za izdavanje putne isprave sadrži lične podatke koji se upisuju u tu ispravu.

Zahtev za izdavanje pasoša za lica koja žive u inostranstvu sadrži i podatke o mestu i državi boravišta, odnosno prebivališta u inostranstvu.

SADRŽINA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA SMATRA SE POTPUNOM UKOLIKO JE ZAHTEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA PODNET BEZ PRISUSTVA LICA KOJE JE U INOSTRANSTVU BEZ PUTNE ISPRAVE, A NADLEŽNI ORGAN IZ ČLANA 17. OVOG ZAKONA, NESPORNO UTVRDI IDENTITET LICA.

Podnošenje zahteva za maloletna ili poslovno nesposobna lica

Član 29.

Za maloletna ili poslovno nesposobna lica, zahtev za izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja, uz pismenu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj.

Izuzetno, putna isprava će se izdati i bez saglasnosti iz stava 1. ovog člana u sledećim slučajevima:

1) ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice;

2) ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta;

3) ako je jedan od roditelja umrlo lice;

4) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja . ;

5) U DRUGIM SLUČAJEVIMA PRAVNE I FIZIČKE SPREČENOSTI JEDNOG OD RODITELJA DA VRŠI RODITELJSKO PRAVO.

OTISCI PRSTIJU I POTPIS SE NE UZIMAJU PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTEVA OD DETETA, DO NAVRŠENE DVANAESTE GODINE ŽIVOTA.

Prilozi uz zahtev

Član 30.

Uz zahtev za izdavanje putne isprave, stavlja se na uvid lična karta ili druga isprava iz koje se može utvrditi identitet, uverenje o državljanstvu – samo kod prvog izdavanja putne isprave po odredbama ovog zakona, kao i druge javne isprave kojima se dokazuju podaci iz zahteva.

Uz zahtev se može priložiti i fotografija koja ispunjava uslove utvrđene propisom iz člana 27. stav 7. ovog zakona.

Uz zahtev se prilaže putna isprava čiji je rok važenja istekao ili koja ne može služiti svojoj nameni.

Putna isprava iz stava 3. ovog člana poništiće se PRILIKOM PREUZIMANJA NOVOG PASOŠA.

Član 33.

Licu koje poseduje putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao na zahtev izdaće se nova putna isprava u sledećim slučajevima:

1) ako je putna isprava popunjena;

2) ako je putna isprava oštećena ili dotrajala, tako da ne može da služi svojoj svrsi;

3) ako je došlo do promene ličnih podataka imaoca putne isprave upisanih u putnu ispravu;

4) ako fotografija ili slika na putnoj ispravi ne odgovara izgledu lica;

5) ako strana država odbije da izda vizu i reguliše boravak jer preostali rok važenja putne isprave iznosi manje od šest meseci.

Uz zahtev za izdavanje putne isprave podnosilac zahteva dužan je da priloži i putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao, radi poništenja, A PRILIKOM PREUZIMANJA NOVOG PASOŠA, PRETHODNA PUTNA ISPRAVA ĆE BITI PONIŠTENA.

Obaveze obaveštavanja o postojanju razloga za odbijanje zahteva

Član 36.

Sudovi su dužni da obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova, preko policijskih uprava, odnosno policijskih stanica na čijem području lice ima prebivalište o razlozima iz člana 35. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona.

NADLEŽNI PRAVOSUDNI ORGANI IZ ČLANA 35. STAV 1. TAČ. 1) I 2), DUŽNI SU DA MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA, PREKO POLICIJSKIH UPRAVA, ODNOSNO POLICIJSKIH STANICA, NA ČIJEM PODRUČJU LICE IMA PREBIVALIŠTE, DOSTAVE ZAHTEV U VEZI SA RAZLOZIMA IZ ČLANA 35. STAV 1. TAČKA 1), ODNOSNO OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU RAZLOGA IZ ČLANA 35. STAV 1. TAČKA 2) OVOG ZAKONA.

Oduzimanje putnih isprava

Član 37.

Organ nadležan za izdavanje putnih isprava oduzeće putnu ispravu, u sledećim slučajevima:

1) ako je putna isprava izdata na osnovu netačnih podataka;

2) ako njen imalac drugom licu omogući da putnu ispravu koristi kao svoju;

3) ako je njenom imaocu prestalo državljanstvo Republike Srbije;

4) ako se naknadno utvrdi da su postojale smetnje iz člana 35. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona pre izdavanja putne isprave, a nadležni organ je za njih saznao kasnije ili su ti razlozi nastali posle izdavanja putne isprave.

O oduzimanju putne isprave zbog razloga iz stava 1. iz ovog člana, odlučuje nadležni organ za izdavanje putnih isprava.

Zbog razloga iz stava 1. ovog člana viza se poništava.

VII POSEBNE OBAVEZE U VEZI SA IZDATOM PUTNOM ISPRAVOM

Nestanak i pronalazak putne isprave

Član 42.

Lice koje izgubi putnu ispravu ili nađe tuđu putnu ispravu dužno je da bez odlaganja prijavi nestanak ili pronalazak putne isprave najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ako je putna isprava nestala u inostranstvu, lice koje izgubi putnu ispravu dužno je da njen nestanak prijavi najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

NADLEŽNI ORGAN ZA IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE MOŽE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI REŠENJEM PROGLASITI NEVAŽEĆOM PUTNU ISPRAVU U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

1) UKOLIKO LICE KOJE JE U POSTUPKU VRAĆANJA PO MEĐUNARODNOM SPORAZUMU IZJAVI DA NEMA PUTNU ISPRAVU, A NADLEŽNI ORGAN UTVRDI DA POSEDUJE VAŽEĆI PASOŠ I DA NIJE PRIJAVIO GUBITAK PASOŠA, U SKLADU SA ST. 1. I 2. OVOG ČLANA;

2) UKOLIKO DIPLOMATSKI ILI SLUŽBENI PASOŠ NE BUDE VRAĆEN MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA U ROKU OD 60 DANA OD DANA KADA JE PRESTAO PRAVNI OSNOV ZA IZDAVANJE OVE VRSTE PASOŠA.

VIII EVIDENCIJE I KORIŠĆENJE PODATAKA

Evidencije o putnim ispravama. Nadležnost za vođenje evidencija

Član 45.

O izdatim putnim ispravama i vizama, o odbijenim zahtevima za izdavanje putnih isprava i viza, o oduzetim putnim ispravama, poništenim vizama i nevažećim putnim ispravama, i o podacima iz člana 35. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona vodi se evidencija na propisan način.

O IZDATIM PUTNIM ISPRAVAMA, O ODBIJENIM ZAHTEVIMA ZA IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA, O ODUZETIM PUTNIM ISPRAVAMA, NEVAŽEĆIM PUTNIM ISPRAVAMA I O PODACIMA IZ ČLANA 35. STAV 1. TAČ. 1) DO 4) OVOG ZAKONA VODI SE EVIDENCIJA NA PROPISAN NAČIN.

Evidencije iz stava 1. ovog člana vodi organ nadležan za izdavanje putnih isprava.

Način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana i obrasce za vođenje evidencije propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Kod vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana na sredstvima za automatsku obradu podataka primenjuju se mere zaštite od neovlašćenog pristupa i čuvanja podataka u obliku u kome su formirani, odnosno primljeni.

Sadržina evidencije

Član 46.

Evidencije o putnim ispravama i vizama sadrže podatke: o podnosiocu zahteva iz člana 24. stav 3. ovog zakona i druge podatke o vrsti putne isprave, serijskom broju, roku važenja i datumu izdavanja putne isprave ili vize, o razlozima odbijanja zahteva za izdavanje putne isprave i vize, odnosno za oduzimanje putne isprave ili poništavanja vize i o nevažećim putnim ispravama.

EVIDENCIJE O PUTNIM ISPRAVAMA SADRŽE PODATKE: O PODNOSIOCU ZAHTEVA IZ ČLANA 24. STAV 3. OVOG ZAKONA I DRUGE PODATKE O VRSTI PUTNE ISPRAVE, SERIJSKOM BROJU, ROKU VAŽENJA I DATUMU IZDAVANJA PUTNE ISPRAVE, O RAZLOZIMA ODBIJANJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE, ODNOSNO ZA ODUZIMANJE PUTNE ISPRAVE I O NEVAŽEĆIM PUTNIM ISPRAVAMA.

Korišćenje podataka

Član 48.

Podaci iz evidencija o putnim ispravama mogu se davati isključivo državnim organima, i to pod sledećim uslovima:

1) da je organ koji traži podatke, zakonom ili drugim propisima ovlašćen da traži i prima te podatke;

2) da su organu koji traži podatke, ti podaci neophodni za izvršavanje poslova iz njegove nadležnosti;

3) da te podatke nije moguće pribaviti na drugi način ili ako bi njihovo pribavljanje zahtevalo nesrazmerno visoke troškove.

ORGANI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNI SU DA PODATKE IZ EVIDENCIJA O PUTNIM ISPRAVAMA KORISTE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI.

IX KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 50.

Novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj I ZA POKUŠAJ PREKRŠAJA:

1) ko poseduje više od jedne putne isprave iste vrste (član 3. stav 2. ovog zakona);

2) ko svoju putnu ispravu da drugome da se sa njom posluži ili se tuđom putnom ispravom posluži kao svojom (član 3. stav 3. ovog zakona);

3) ko davanjem neistinitih podataka, ishoduje od nadležnog organa izdavanje putne isprave i posluži se takvom putnom ispravom (član 27. stav 5. ovog zakona).

4) KO PREINAČI, IZBRIŠE ILI NA DRUGI NAČIN FALSIFIKUJE LIČNE PODATKE, KOJI SU UPISANI I ELEKTRONSKI UNETI U PUTNU ISPRAVU, ILI PREINAČI, IZBRIŠE ILI NA DRUGI NAČIN FALSIFIKUJE BELEŠKE I OZNAKE KOJE SU U PUTNU ISPRAVU NAKNADNO UNELA SLUŽBENA LICA.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera oduzimanja izdate putne isprave.

 

ANALIZA EFEKATA

ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama za cilj ima rešavanje sledećih pitanja: usklađivanje sa propisima Evropske unije po pitanjima na koja je ukazala Evropska unija i otklanjanje i poboljšanje nekih rešenja vezanih za posedovanje putnih isprava. Kako su ova pitanja zakonska materija, nije moguće rešiti ih na drugi način već samo izmenama i dopunama zakona koji ih i uređuje. Efekte ovih izmena zakonskih rešenja osetiće prvenstveno građani jer su rešenja usmerena na lakše uslove za dobijanje putnih isprava, ali uz očuvanje bezbednosti dokumenata i ličnih podataka, a što sve u krajnjem slučaju ima uticaja i na opštu bezbednost i ugled Republike Srbije.

Konkretno, osnovna rešenja i efekti ovog zakona su:

– ukidanje instituta viza na brodarsku i pomorsku knjižicu ubrzava i pojednostavljuje putovanje brodarima, pomorcima i osoblju u međunarodnom vodnom saobraćaju, s obzirom na to da im je predviđenim izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama omogućeno da putuju sa običnim pasošem, a pomorska, odnosno brodarska knjižica bi im služile kao identifikacioni dokument za ukrcavanje i kretanje po brodu, odnosno plovilu u određenom svojstvu (kao mornari i sl.) prilikom podnošenja zahteva za izdavanje pasoša deci do navršene 12 godine života više se ne uzimaju otisci prstiju i potpis, što skraćuje i olakšava sam postupak izdavanja pasoša u smislu smanjenja biometrijskih podataka koji su se do sada uzimali za ovu kategoriju maloletnih lica, samim tim se smanjuju i odgovarajuće evidencije o tome, a olakšavajuća okolnost neuzimanja potpisa je potpuno primenjiva na maloletna lica do 12 godine koja su nepismena Zakonom je predviđena mogućnost nadležnog organa da po službenoj dužnosti proglase nevažećom putnu ispravu, čime se omogućava građanima da im se u slučajevima predviđenim Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama oglasi nevažećom putna isprava i to konkretno u praksi znači licima koja se vraćaju po postupku readmisije, kao i nosiocima diplomatskih i službenih pasoša, koji i po prestanku osnova za dobijanje pasoša, iste i dalje koriste, čime se sprečava zloupotreba prava na putnu ispravu

– Zakonom je propisano da se podaci iz evidencija o putnim ispravama koriste u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, čime je propisan način korišćenja tzv. „osetljivih”, ličnih podataka, u skladu sa postojećim propisima u ovoj oblasti u Republici Srbiji.

Realizacija ovih rešenja ne zahteva dodatna sredstva u budžetu niti će izazvati dodatne troškove građanima.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

Draft Law of Amendments on the Law on Travel Documents

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Propis je usklađen sa članom 82. stav 2. Sporazuma.

Prelazni sporazum ne sadrži odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu propisa.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Council Regulation (EC) No 2252/2004 of 13/12/2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States(CELEX 32004K2252)-potpuno usklađen, Regulation(EC) No 444/2009 of the European Parliament and of the Council of 28 May 2009 amending Council Regulation (EC) No 2252/2004 of 13/12/2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States(CELEX 32004K2252)-usklađeno sa članom 1. stav 1. tač. 1) i 2), sa članom 2. stav 2a. i 26,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Ne postoje relevantni propisi sa kojima bi bilo nužno usklađivati ovaj propis

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa

Ne postoje relevantni propisi sa kojima bi bilo nužno usklađivati ovaj propis

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Propis nije prevođen na druge jezike osim domaćeg

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Nije bilo konsultanata prisutnih prilikom izrade ovog propisa 1. Naziv propisa Evropske unije : Council Regulation (EC) No 2252/2004 of 13 December 2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States 2. „CELEX” oznaka EU propisaCELEX 2004R2252 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo unutrašnjih poslova 4. Datum izrade tabele: 8. maj 2014. godine 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama (Draft Law of Amendments on the Law on Travel Documents) 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisa R. Srbije Sadržina odredbe usklađenost Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti Od 1.1. do 1.2. Passports and travel documents issued by Member States shall comply with the minimum security standards set out in the Annex.They shall be issued as individual documents.The Commission shall present a report on the requirements for children travelling alone or accompanied, crossing the external borders of the Member States not later than 26 June 2012 and propose, if necessary, appropriate initiatives in order to ensure a common approach regarding the rules for the protection of children crossing the external borders of the Member States.Passports and travel documents shall include a highly secure storage medium which shall contain a facial image. Member States shall also include two fingerprints taken flat in interoperable formats. The data shall be secured and the storage medium shall have sufficient capacity and capability to guarantee the integrity, the authenticity and the confidentiality of the data. neuklađeno Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama 1.2.1 The following persons shall be exempt from the requirement to give fingerprints: 1.2.1.1 Children under the age of 12 years. član 14. Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života potpuno usklađeno 1.2.1.1.1 The age limit of 12 years is provisional. The report referred to in Article 5a shall contain a review of the age limit, if necessary accompanied by a proposal to amend the age limit. neusklađeno Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama 1.2.1.1.1 Without prejudice to the consequences of the application of Article 5a, Member States which, in their national law adopted before 26 June 2009, provide for an age limit below 12 years may apply that limit during a transitional period until 4 years after 26 June 2009. However, the age limit during the transitional period may not be below 6 years of age; neusklađeno Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama 1.2.1.2 persons, where fingerprinting is physically impossible. član 9 Licu kome se iz objektivnih razloga privremenog karaktera ne mogu uzeti otisci prstiju, pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana. delimično usklađeno Razlozi za neuzimanje otisaka prstiju nisu propisani isključivo kao fizička nemogućnost podnosioca zahteva za izdavanje putne isprave, već kao objektivni razlozi koji su privremenog, a ne trajnog karaktera. Razlozi za neuzimanje otisaka prstiju nisu propisani isključivo kao fizička nemogućnost podnosioca zahteva za izdavanje putne isprave, već kao objektivni razlozi koji su privremenog, a ne trajnog karaktera. 1.2.1.2.1 Where fingerprinting of the designated fingers is temporarily impossible, Member States shall allow the fingerprinting of the other fingers. Where it is also temporarily impossible to take fingerprints of any of the other fingers, they may issue a temporary passport having a validity of 12 months or less. član 9 Licu kome se iz objektivnih razloga privremenog karaktera ne mogu uzeti otisci prstiju, pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana. potpuno usklađeno Razlozi za neuzimanje otisaka prstiju nisu propisani isključivo kao fizička nemogućnost podnosioca zahteva za izdavanje putne isprave, već kao objektivni razlozi koji su privremenog, a ne trajnog karaktera. Razlozi za neuzimanje otisaka prstiju nisu propisani isključivo kao fizička nemogućnost podnosioca zahteva za izdavanje putne isprave, već kao objektivni razlozi koji su privremenog, a ne trajnog karaktera. 1.3. This Regulation applies to passports and travel documents issued by Member States. It does not apply to identity cards issued by Member States to their nationals or to temporary passports and travel documents having a validity of 12 months or less. neprenosivo Odredba se primenjuje od trenutka ulaska Republike Srbije u EU 1a Article 1a1. The biometric identifiers shall be taken by qualified and duly authorised staff of the national authorities responsible for issuing passports and travel documents.2. Member States shall collect biometric identifiers from the applicant in accordance with the safeguards laid down in the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and in the United Nations Convention on the Rights of the Child. Member States shall ensure that appropriate procedures guaranteeing the dignity of the person concerned are in place in the event of there being difficulties in enrolling. neusklađeno Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama od 2.1 do 5a Article 2Additional technical specifications in accordance with international standards, including in particular the recommendations of the International Civil Aviation Organisation (ICAO), for passports and travel documents relating to the following shall be established in accordance with the procedure referred to in Article 5(2):(a) additional security features and requirements, including enhanced anti-forgery, counterfeiting and falsification standards;(b) technical specifications for the storage medium of the biometric features and their security, including prevention of unauthorized access;(c) requirements for quality and common technical standards for the facial image and the fingerprints.Article 31. In accordance with the procedure referred to in Article 5(2) it may be decided that the specifications referred to in Article 2 shall be secret and not be published. In that case, they shall be made available only to the bodies designated by the Member States as responsible for printing and to persons duly authorised by a Member State or the Commission.2. Each Member State shall designate one body having responsibility for printing passports and travel documents. It shall communicate the name of that body to the Commission and the other Member States. The same body may be designated by two or more Member States. Each Member State shall be entitled to change its designated body. It shall inform the Commission and the other Member States accordingly.Article 41. Without prejudice to data protection rules, persons to whom a passport or travel document is issued shall have the right to verify the personal data contained in the passport or travel document and, where appropriate, to ask for rectification or erasure.2. No information in machine-readable form shall be included in a passport or travel document unless provided for in this Regulation, or its Annex, or unless it is mentioned in the passport or travel document by the issuing Member State in accordance with its national legislation.3. Biometric data shall be collected and stored in the storage medium of passports and travel documents with a view to issuing such documents. For the purpose of this Regulation the biometric features in passports and travel documents shall only be used for verifying:(a) the authenticity of the passport or travel document;(b) the identity of the holder by means of directly available comparable features when the passport or travel document is required to be produced by law;The checking of the additional security features shall be carried out without prejudice to Article 7(2) of Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code). The failure of the matching in itself shall not affect the validity of the passport or travel document for the purpose of the crossing of external borders.Article 51. The Commission shall be assisted by the Committee set up by Article 6(2) of Regulation (EC) No 1683/95.2. Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at two months.3. The Committee shall adopt its rules of procedure. neusklađeno Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama 5a Article 5aThe Commission shall, not later than 26 June 2012, submit to the European Parliament and the Council a report based on a large scale and in-depth study carried out by an independent authority and supervised by the Commission, which shall examine the reliability and technical feasibility, including through an evaluation of the accuracy of the systems in operation, of using the fingerprints of children under the age of 12 for identification and verification purposes, including a comparison of the false rejection rates occurring in each Member State and, based on the results of that study, an analysis of the need for common rules regarding the matching process. If necessary, the report shall be accompanied by proposals to adapt this Regulation. neusklađeno Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama 6.1 do 6.4 This Regulation shall enter into force on the 20th day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Member States shall apply this Regulation:(a) as regards the facial image: at the latest 18 months;(b) as regards fingerprints: at the latest 36 months;following the adoption of the additional technical specifications referred to in Article 2. However, the validity of passports and travel documents already issued shall not be affected.The second subparagraph of Article 1(1) shall be implemented at the latest on 26 June 2012. However, the initial validity for the holder of the document shall not be affected.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable inthe Member States in accordance with the Treaty establishing theEuropean Community. neprenosivo Odredba se primenjuje od trenutka ulaska Republike Srbije u EU

Ostavite komentar