Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA

U Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, br. 90/07 i 116/08), u članu 19. zapeta i reči: „a licima mlađim od 14 godina života sa rokom važenja od dve godine” brišu se.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, licima mlađim od tri godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od tri godine, a licima od tri do 14 godina života sa rokom važenja od pet godina”.

U članu 53. broj: „2009” zamenjuje se brojem: „2010”.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4100309.109.doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 5. Ustava Republike Srbije, kojim je utvrđeno, između ostalog, da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem prelaska granice i kontrole prometa roba, usluga i putničkog saobraćaja preko granice.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I OBJAŠNjENjA POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 19. Zakona o putnim ispravama propisano je da se licima mlađim od 14 godina života pasoš izdaje sa rokom važenja od dve godine. Izmenom člana 53. tog zakona krajem 2008. godine, produžena je važnost svih vrsta pasoša, od 31. decembra 2008. godine do 31. decembra 2009. godine.

Međutim, dosadašnja praksa u primeni Zakona ukazala je na potrebu da se ove norme, koje se odnose na važenje pasoša, izmene i to na predloženi način.

OBJAŠNjENjA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Drukčiji rokovi važenja pasoša za lica mlađa od 14 godina (član 1. Predloga zakona) predlažu se zbog racionalizacije troškova izrade, što je ušteda i za Republiku Srbiju i za građane, uz uvažavanje fizioloških promena lica u tom uzrastu, a sve u cilju poboljšanja bezbednosti građana i sprečavanja trgovine ljudima. Predloženo rešenje već je poznato u uporednom zakonodavstvu.

Odredba člana 2. Predloga zakona predlaže se iz razloga što diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u određenim državama još nisu tehnički opremljena za akviziciju biometrijskih podataka. Zbog toga naši državljani koji zahtev podnesu u diplomatsko-konzularnom predstavništvu čekaju i po više meseci na izradu novih, biometrijskih pasoša u zemlji i njihovu dostavu u inostranstvo, a njima pasoši u inostranstvu služe i kao identifikaciona isprava. Imajući u vidu propisano važenje pasoša na starom obrascu do kraja ove godine i gotovo objektivnu nemogućnost da se u ovom roku svima koji traže izdaju biometrijski pasoši, a što bi proizvelo velike posledice po naše državljane u inostranstvu, predlaže se da pasoši na starom obrascu ostanu na snazi do 31. decembra 2010. godine (član 2. Predloga zakona).

Članom 3. Predlog zakona predlaže se stupanje ovog zakona na snagu u redovnom roku, osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Da ne bi sada propisani rok (kraj 2009. godine) iz već navedenih razloga doveo do pravne nesigurnosti i ugrozio status i interese naših građana u inostranstvu koji ne bi mogli u roku da dobiju tražene pasoše, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku.

4100309.109.doc/2

PREGLED ODREDABA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA

KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 19.

Pasoš se izdaje sa rokom važenja od deset godina, a licima mlađim od 14 godina života sa rokom važenja od dve godine.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, LICIMA MLAĐIM OD TRI GODINE ŽIVOTA PASOŠ SE IZDAJE SA ROKOM VAŽENjA OD TRI GODINE, A LICIMA OD TRI DO 14 GODINA ŽIVOTA SA ROKOM VAŽENjA OD PET GODINA.

Član 53.

Pasoš, diplomatski pasoš i službeni pasoš izdati pre dana početka primene ovog zakona važe do roka navedenog u toj ispravi, a najduže do 31. decembra 2009 2010. godine.

Ostavite komentar