Predlog zakona o izmeni Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izmenjene u skladu sa Protokolom broj 11, Protokola uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Protokola broj 4 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim se obezbeđuju izvesna prava i slobode koji nisu uključeni u Konvenciju i Prvi Protokol uz nju, Protokola broj 6 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne, Protokola broj 7 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Protokola broj 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Protokola broj 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, IZMENjENE U SKLADU SA PROTOKOLOM BROJ 11, PROTOKOLA UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, PROTOKOLA BROJ 4 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA KOJIM SE OBEZBEĐUJU IZVESNA PRAVA I SLOBODE KOJI NISU UKLjUČENI U KONVENCIJU I PRVI PROTOKOL UZ NjU, PROTOKOLA BROJ 6 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA O UKIDANjU SMRTNE KAZNE, PROTOKOLA BROJ 7 UZ KOVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, PROTOKOLA BROJ 12 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I PROTOKOLA BROJ 13 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA O UKIDANjU SMRTNE KAZNE U SVIM OKOLNOSTIMA

Član 1.

U Zakonu o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izmenjene u skladu sa Protokolom broj 11, Protokola uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Protokola broj 4 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim se obezbeđuju izvesna prava i slobode koji nisu uključeni u Konvenciju i Prvi Protokol uz nju, Protokola broj 6 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne, Protokola broj 7 uz Kovenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Protokola broj 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Protokola broj 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, br. 9/03, 5/05 i 7/05-ispravka), član 3. briše se.

Član 2.

Ovaj zakona stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmeni Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izmenjene u skladu sa Protokolom broj 11, Protokola uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Protokola broj 4 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim se obezbeđuju izvesna prava i slobode koji nisu uključeni u Konvenciju i Prvi Protokol uz nju, Protokola broj 6 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne, Protokola broj 7 uz Kovenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Protokola broj 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Protokola broj 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom se predlaže brisanje člana 3. Zakona o ratifikaciji u kome su sadržane rezerve koje se odnose na primenu Zakona o prekršajima i Zakona o upravnim sporovima, a izjavljene su prilikom predaje instrumenta o potvrđivanju 2003. godine. Rezerve su stavljene iz razloga što tada važeći Zakon o prekršajima i Zakon o upravnim sporovima nisu bili usklađeni sa Konvencijom. Naime, ranije važećim Zakonom o prekršajima, organi za prekršaje nisu bili deo sudskog sistema Republike Srbije, a prema odredbama tog zakona mogli su da izriču kaznu zatvora u prekršajnom postupku. Takođe, ranije važećim Zakonom o upravnim sporovima, nije bilo predviđeno održavanje javne rasprave u postupku po upravnim sporovima.

U periodu od donošenja Zakona o ratifikaciji doneti su novi Zakon o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 116/08 i 111/09) i Zakon o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08 i 104/09), koji propisuju da su za vođenje prekršajnog postupka nadležni prekršajni sudovi, odnosno Viši prekršajni sud, koji su deo sudskog sistema Republike Srbije.

Pored toga, novim Zakonom o upravnim sporovima („Službeni glasnik RS”, broj 111/09), propisano je da je u postupku po upravnim sporovima rasprava javna.

Imajući u vidu da su gore navedeni novi zakoni usklađeni sa Konvencijom, stvorili su se uslovi za povlačenje rezervi iz člana 3. Zakona o ratifikaciji, što se predlaže ovim zakonom.

III. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Republike Srbije.

PREGLED ODREDBE

ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, IZMENjENE U SKLADU SA PROTOKOLOM BROJ 11, PROTOKOLA UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, PROTOKOLA BROJ 4 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA KOJIM SE OBEZBEĐUJU IZVESNA PRAVA I SLOBODE KOJI NISU UKLjUČENI U KONVENCIJU I PRVI PROTOKOL UZ NjU, PROTOKOLA BROJ 6 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA O UKIDANjU SMRTNE KAZNE, PROTOKOLA BROJ 7 UZ KOVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, PROTOKOLA BROJ 12 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I PROTOKOLA BROJ 13 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA O UKIDANjU SMRTNE KAZNE U SVIM OKOLNOSTIMA KOJA SE MENjA

Član 3.

Prilikom deponovanja ratifikacionog instrumenta u skladu sa članom 57. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Srbija i Crna Gora će staviti sledeće rezerve:

1. Srbija i Crna Gora izražava spremnost da u potpunosti jemči prava predviđena članovima 5. i 6. Konvencije, s tim što odredbe člana 5. stav 1. tačka (c) i člana 6. st. 1. i 3. neće uticati na primenu čl. 75-321. Zakona o prekršajima Republike Srbije („Službeni glasnik SR Srbije”, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/2001) i čl. 61-225. Zakona o prekršajima Republike Crne Gore (”Službeni list Republike Crne Gore”, br. 25/94, 29/94, 38/96, 48/99), koji uređuju postupak pred prekršajnim organima.

2. Pravo na javnu raspravu predviđeno članom 6. stav 1. Konvencije neće uticati na primenu načela da u upravnim sporovima sudovi u Srbiji, po pravilu, ne održavaju javne rasprave. Pomenuto načelo sadržano je u članu 32. Zakona o upravnim sporovima („Službeni list SRJ”, br. 46/96) u Republici Srbiji.

Ostavite komentar