Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vojnoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Austrije, koju predstavlja savezni ministar odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O VOJNOJ SARADNjI IZMEĐU

SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE,

KOJU PREDSTAVLjA SAVEZNI MINISTAR ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o vojnoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Austrije, koju predstavlja savezni ministar odbrane, potpisan 28.marta 2006. godine, u originalu na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Sporazum se potvrđuje zakonom Republike Srbije jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Tačka 3.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Pravni osnov za donošenje Zakona

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, kojim je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama, kao i u odredbi člana 99. tačka 4. Ustava, kojom je utvrđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom o vojnoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Austrije, koju predstavlja savezni ministar odbrane (u daljem tekstu: Sporazum), čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, uspostavljaju se osnove i predviđaju ciljevi i principi na kojima se zasniva bilateralna saradnja u oblasti odbrane između ugovornih strana.

Cilj ovog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju ugovornih strana zasnovanu na principima reciprociteta i obostranog interesa.

S obzirom da za sada između ugovornih strana ne egzistira opšti međunarodni ugovor o saradnji u oblasti odbrane, niti drugi bilateralni ugovor koji bi generalno dao pravni osnov za saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane, smatramo da je donošenje ovog zakona neophodno. Naime, u suprotnom slučaju, svaka potreba za saradnjom u ovoj oblasti, bez obzira na vrstu, obim i nivo na kom bi trebala da se realizuje, morala bi pojedinačno da bude predmet razmatranja i odlučivanja Vlade Republike Srbije. Ovakva procedura bi u mnogome usložnjavala i usporavala, a možda i onemogućavala mnoge aktivnosti vezane za bilateralnu saradnju u oblasti odbrane. Međutim, donošenjem ovog zakona uspostavlja se osnov i daje mogućnost za svaki oblik buduće saradnje u navedenoj oblasti.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačna rešenja

Odredbom člana 1. Nacrta zakona, predviđa se potvrđivanje Sporazuma koji je potpisan 28.03.2006. godine, dok odredba člana 3. Nacrta zakona, sadrži tekst Sporazuma na srpskom jeziku.

Odredbom člana 1. utvrđeni su principi saradnje. Odredbama čl. 2 i 3. Sporazuma, predviđene su oblasti (bezbednost i politika odbrane, logistika, naoružanje i odbrambene tehnologije, međunarodne operacije, vojna medicina, obuka i školovanje, kao i u drugim oblastima o kojima se dogovore) i oblici saradnje (posete na raznim nivoima, upućivanje, odnosno razmena stručnjaka ili osoblja radi vojne obuke, učešće u vežbama, učešće na konferencijama, seminarima i sl, kao i na druge načine o kojima se ugovorne strane dogovore). Takođe, daje se ovlašćenje nadležnim organima da u slučaju potrebe zaključe dodatne, odnosno administrativne ugovore.

Odredbom člana 4. Sporazuma preciziraju se obaveze u vezi osoba za kontakt.

Član 5. Sporazuma se odnosi na planiranje bilateralne saradnje (godišnji planovi saradnje u oblasti odbrane).

Odredbom člana 6. Sporazuma, ugovoreno je da svaka od ugovornih strana snosi sopstvene troškove koji nastanu tokom primene Sporazuma, uz posebno, taksativno navođenje finansijskih obaveza strane koja šalje i strane koje prima osoblje.

Osnovni principi zaštite poverljivih informacija ili materijala, sadržani su u odredbi člana 7. Sporazuma.

Odredbom člana 8. Sporazuma, ugovoren je način rešavanje sporova u vezi sa tumačenjem ili primenom Sporazuma.

Član 9. Sporazuma, se odnosi na izmene i otkaz Sporazuma, kao i obaveze koje nastanu iz toga. Takođe, ugovoreno je da se Sporazum zaključuje na neodređeno vreme i da stupa na snagu kada ugovorne strane obaveste jedna drugu da su u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, sprovele propisani postupak. Sporazum je potpisan 28.03.2006. godine.

Članom 4. Nacrta zakona, predviđa se dan stupanja na snagu Zakona.

4. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđena redovnim planom finansijskih sredstava Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Ostavite komentar