Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o saradnji u oblasti odbrane između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike, koji je potpisan 24. novembra 2005. godine, u originalu na srpskom, slovačkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Sporazum se potvrđuje zakonom Republike Srbije jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Tačka 3.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom i engleskom jeziku glasi:

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Pravni osnov za donošenje Zakona

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, kojim je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama, kao i u odredbi člana 99. tačka 4. Ustava, kojom je utvrđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona i ciljevi koji se žele postići

Ministarstvo odbrane Slovačke Republike je početkom 2004-te godine dostavilo Nacrt sporazuma između Ministarstva odbrane Slovačke Republike i Ministarstva odbrane Srbije i Crne Gore. Težište u bilateralnim odnosima Slovačke je nastavak «Bratislavskog procesa» koji obuhvata pružanje podrške i pomoći Republici Srbiji u demokratskim promenama. Razlozi zbog kojih se predlaže donošenje Zakona su jačanje kolektivne bezbednosti, stabilizacija stanja u regionu centralne i jugoistočne Evrope, bezrezervna podrška koju nam pruža Slovačka po pitanju rešavanja budućeg statusa Kosova i Metohije, kao i težnja ka evropskim integracijama. Razlozi za zaključenje i ratifikaciju ovog sporazuma koji su postojali u vreme državne zajednice ostali su isti kako na slovačkoj tako i našoj u Republici Srbiji.

Nakon usaglašavanja odredaba Sporazuma koji sadrži sledeće delove: član 1. kojim se uređuje cilj sporazuma, članom 2. organi nadležni za sprovođenje Sporazuma, članom 3. oblasti saradnje, članom 4. oblici saradnje, članom 5. razmena poverljivih informacija, članom 6. godišnji planovi saradnje, članom 7. finansijska pitanja, članom 8. način rešavanja sporova i član 9. koji uređuje stupanje na snagu, važenje i otkazivanje i izmene i dopune Sporazuma, Sporazum o saradnji u oblasti odbrane između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike je potpisan u Beogradu, 24. novembra 2005. godine.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona:

Za sprovođenje ovog Zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje ovog Sporazuma predviđena redovnim planom finansijskih sredstava Ministarstva odbrane Srbije.

Ostavite komentar