Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE

Član 1.

U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine («Službeni glasnik RS», br. 67/03, 135/04 i 61/05) u članu 2. tačka 1) menja se i glasi:

«1) krivična dela iz čl. 370. do 386. Krivičnog zakonika;»

U tački 2) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

«3) krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333. Krivičnog zakonika, ako je izvršeno u vezi sa krivičnim delima iz tač. 1) i 2) ovog člana.».

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O b r a z l o ž e nj e

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmeni i dopuni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine sadržan je u odredbi člana 72. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine uređuje se organizacija, nadležnost i ovlašćenja državnih organa i njihovih organizacionih jedinica radi otkrivanja i krivičnog gonjenja i suđenja za krivična dela ratnih zločina. Predloženom izmenom i dopunom Zakona proširuje se nadležnost organa predviđenih ovim zakonom i na krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u slučaju da je izvršeno u vezi sa ratnim zločinom, iz razloga celishodnosti, budući da se krivični postupak za ovo krivično delo može efikasnije sprovesti od strane specijalizovanih organa iz ovog zakona. Pored toga, vrši se neophodno usklađivanje odredaba Zakona sa Krivičnim zakonikom.

III OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona se menja tačka 1. člana 2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine iz razloga usaglašavanja ove odredbe, koja uređuje krivična dela na koja se ovaj zakon primenjuje, sa Krivičnim zakonikom. Takođe, član 2. se dopunjuje tačkom 3. kojom se proširuje primena ovog zakona i na krivično delo iz člana 333. Krivičnog zakonika – pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Član 2. Zakona uređuje stupanje ovog zakona na snagu.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA ZA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, budući da njegovo nedonošenje po hitnom postupku može da prouzrokuje štetne posledice na rad organa predviđenih Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, a naročito na rad Tužilaštva za ratne zločine, kao organa nadležnog za gonjenje učinalaca krivičnih dela ratnih zaločina.

PREGLED ODREDBE ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE KOJA SE MENjA I DOPUNjUJE

Član 2.

Ovaj zakon primenjuje se radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za:

1) krivična dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava određena u glavi XVI Osnovnog krivičnog zakona;

1) KRIVIČNA DELA IZ ČL. 370. DO 386. KRIVIČNOG ZAKONIKA;

2) teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava izvršena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1. januara 1991. godine koja su navedena u Statutu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.;

3) KRIVIČNO DELO POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA IZ ČLANA 333. KRIVIČNOG ZAKONIKA, AKO JE IZVRŠENO U VEZI SA KRIVIČNIM DELIMA IZ TAČ. 1) I 2) OVOG ČLANA.

Ostavite komentar