Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA

NEZAKONITO BORAVE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave (u daljem tekstu: Sporazum) , koji je potpisan 18.septembra 2007. godine u Briselu, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma, u originalu, na srpskom i engleskom jeziku glasi:

«SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE

VISOKE UGOVORNE STRANE,

REPUBLIKA SRBIJA, u daljem tekstu „Srbija“,

I

EVROPSKA ZAJEDNICA, u daljem tekstu „Zajednica“,

Rešene da ojačaju međusobnu saradnju sa ciljem efikasne borbe protiv nezakonite migracije,

Želeći da uspostave, na osnovu ovog sporazuma i na bazi reciprociteta, brze i delotvorne procedure identifikacije, te bezbednog i urednog povratka osoba koje ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uslove ulaska, boravka ili nastanjivanja na teritoriji Srbije ili neke od država članica Evropske unije, kao i olakšavanja tranzita ovih lica u duhu saradnje;

Naglašavajući da ovaj sporazum ne dira u prava, obaveze i nadležnosti Zajednice, država članica Evropske unije i Srbije koje proističu iz međunarodnog prava, a naročito, iz Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, od 4. novembra 1950. godine, i Konvencije o statusu izbeglica, od 28. jula 1951. godine;

Imajući u vidu da se odredbe ovog sporazuma, koje proističu iz Naslova IV Ugovora o osnivanju Evropske unije, ne odnose na Kraljevinu Dansku, u skladu sa Protokolom o položaju Danske sadržanom u aneksu Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o osnivanju Evropske zajednice,

SPORAZUMELE SU SE O SLEDEĆEM:

Član 1.

Definicije

Za potrebe ovog sporazuma:

(a) “Ugovorne strane” su Srbija i Zajednica;

(b) “Državljanin Srbije” je bilo koje lice koje ima državljanstvo Srbije u skladu sa njenim zakonodavstvom;

(v) “Državljanin države članice” je bilo koje lice koje ima državljanstvo jedne od država članica Evropske unije, kako je definisano za potrebe Zajednice;

(g) “Država članica” je svaka država članica Evropske unije, osim Kraljevine Danske;

(d) “Državljanin treće zemlje” je bilo koje lice čije državljanstvo nije državljanstvo Srbije ili jedne od država članica;

(đ) “Lice bez državljanstva” je bilo koje lice koje nema državljanstvo;

(e) “Dozvola boravka” je dozvola bilo koje vrste koju je izdalo nadležno telo Srbije ili države članice, koja nekom licu daje pravo boravka na njenoj teritoriji. Ovo ne obuhvata privremene dozvole boravka na teritoriji Srbije, odnosno države članice Evropske unije, u vezi s obradom zahteva za azil ili zahteva za dobijanje dozvole boravka;

(ž) “Viza” je važeća dozvola ili odluka koju je donelo nadležno telo Srbije ili neke od država članica, a koja je potrebna za ulazak u, ili tranzit kroz, njenu teritoriju. Ovo ne obuhvata aerodromsku tranzitnu vizu;

(z) “Država molilja“ je država (Srbija ili neka od država članica) koja je podnela zahtev za readmisiju u skladu s članom 7. ili koja je podnela zahtev za tranzit u skladu sa članom 14. ovog sporazuma;

(i) “Zamoljena država” je država (Srbija ili neka od država članica) kojoj je podnet zahtev za readmisiju u skladu s članom 7. ili zahtev za tranzit u skladu s članom 14. ovog sporazuma;

(j) “Nadležno telo” je svako nadležno telo Srbije ili neke od država članica kome je povereno sprovođenje ovog sporazuma u skladu s članom 19. stav (1) a) ovog sporazuma;

(k) “Pogranična oblast” je deo teritorije do 30 kilometara udaljen od granice između Srbije i države članice, kao i teritorije međunarodnih aerodroma država članica i Srbije;

(l) “Tranzit” je prolaz državljana trećih zemalja ili lica bez državljanstva kroz teritoriju zamoljene države na putu od države molilje do države konačnog odredišta.

POGLAVLJE I

OBAVEZE SRBIJE U VEZI S READMISIJOM

Član 2.

Readmisija sopstvenih državljana

(1) Srbija će prihvatiti, na zahtev države članice, i bez posebnih formalnosti, osim onih koje predviđa ovaj sporazum, bilo koje lice koje ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće uslove za ulazak, boravak ili nastanjenje na teritoriji države članice molilje, ukoliko je dokazano ili ako je moguće na osnovu podnetih prima facie dokaza verodostojno pretpostaviti da je to lice državljanin Srbije.

(2) Srbija će takođe prihvatiti:

– maloletnu nevenčanu decu lica navedenog u stavu 1. ovog člana, bez obzira na njihovo mesto rođenja ili državljanstvo, osim u slučaju kada imaju nezavisno pravo boravka u državi članici molilji;

supružnika lica navedenog u stavu 1. ovog člana, koji ima drugo državljanstvo, ako ima pravo ulaska i boravka ili dobije pravo ulaska i boravka na teritoriju Srbije, osim u slučaju kada ima nezavisno pravo boravka u državi članici molilji.

(3) Srbija će takođe prihvatiti lica kojima je državljanstvo Srbije prestalo otpustom, nakon što su ušla na teritoriju države članice, osim ako je tim osobama obećana barem naturalizacija od strane države članice.

(4) Nakon što Srbija da pozitivan odgovor na zahtev za readmisiju, nadležna

diplomatska misija ili konzularno predstavništvo Srbije izdaće odmah, a najkasnije u roku od 3 radna dana, putni list potreban za vraćanje lica koje se preuzima, sa rokom važnosti od najmanje 3 meseca. Ukoliko iz nekog pravnog razloga ili činjeničnog stanja, lice u pitanju ne može da bude prebačeno pre isteka roka važenja putnog lista koji je prvobitno izdat, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo Srbije će u roku od 14 kalendarskih dana izdati novi putni list sa istim rokom važenja. Ukoliko Srbija ne izda novi putni list u roku od 14 kalendarskih dana, smatraće se da je pristala na korišćenje standardnih dokumenata EU za svrhe proterivanja.

(5) U slučaju da lice koje se vraća, pored državljanstva Srbije ima i državljanstvo neke treće države, država članica molilja će uzeti u obzir volju lica koje se prihvata, da bude vraćeno u zemlju po svom izboru.

Član 3.

(1) Srbija će prihvatiti, na zahtev države članice i bez posebnih formalnosti osim onih koje predviđa ovaj sporazum, bilo kog državljanina treće zemlje ili lice bez državljanstva koje ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće uslove za ulazak, boravak ili nastanjenje na teritoriji države članice molilje, ukoliko je dokazano ili ako je moguće na osnovu podnetih prima facie dokaza verodostojno pretpostaviti da lice u pitanju:

a) poseduje, ili je u vreme ulaska posedovalo, važeću vizu ili dozvolu boravka izdatu od strane Srbije,

b) je na nezakonit način i direktno ušlo na teritoriju države članice, nakon što je boravilo, ili bilo u tranzitu kroz teritoriju Srbije.

(2) Obaveza readmisije iz stava 1. ovog člana ne postoji ako:

a) su državljani trećih država ili lica bez državljanstva samo bili u aviotranzitu preko međunarodnog aerodroma Srbije,

b) je državljaninu treće države ili licu bez državljanstva država članica molilja izdala vizu ili dozvolu boravka, pre ili nakon ulaska na njenu teritoriju, osim:

– ako to lice poseduje vizu ili dozvolu boravka izdatu od strane Srbije, koja ima duži rok važenja;

– ako je viza ili dozvola boravka izdata od strane države molilje dobijena korišćenjem lažnih ili falsifikovanih dokumenata, davanjem lažne izjave, a da je ta osoba prethodno boravila na, ili prolazila preko teritorije Srbije;

– ako ta osoba ne poštuje neki od uslova u vezi sa vizom i da je to lice prethodno boravilo na, ili prolazilo preko teritorije Srbije.

(3) Srbija će, takođe prihvatiti, na zahtev države članice, državljane bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji nisu stekli ni jedno drugo državljanstvo i čije se mesto rođenja i prebivalište na dan 27. aprila 1992. godine nalazilo na teritoriji Srbije.

(4) Nakon što je Srbija dala pozitivan odgovor na zahtev za readmisiju, država molilja će licu čija je readmisija prihvaćena izdati standardni putni dokument EU za svrhu proterivanja.

POGLAVLJE II

OBAVEZE ZAJEDNICE U VEZI SA READMISIJOM

Član 4.

Readmisija sopstvenih državljana

Država članica će prihvatiti, na zahtev Srbije, i bez posebnih formalnosti osim onih koje predviđa ovaj sporazum, bilo koje lice koje ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće uslove za ulazak, boravak ili nastanjenje na teritoriji Srbije, ukoliko je dokazano ili ako je moguće na osnovu podnetih prima facie dokaza verodostojno pretpostaviti da je to lice državljanin te države članice.

(2) Država članica će takođe prihvatiti:

– maloletnu nevenčanu decu lica navedenih u stavu 1. ovog člana, bez obzira na njihovo mesto rođenja ili državljanstvo, osim ako imaju nezavisno pravo boravka u Srbiji;

– supružnika lica, navedenog u stavu 1. ovog člana, koji ima drugo državljanstvo, ako ima pravo ulaska i boravka ili dobije pravo ulaska i boravka na teritoriji zamoljene države članice, osim u slučaju kada ima nezavisno pravo boravka na teritoriji Srbije.

(3) Država članica će takođe prihvatiti lica kojima je državljanstvo države članice prestalo otpustom, nakon što su ušla na teritoriju Srbije, osim ako je tim osobama obećana barem naturalizacija od strane Srbije.

(4) Nakon što zamoljena država članica da pozitivan odgovor na zahtev za readmisiju, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo države članice izdaće odmah, a najkasnije u roku od 3 radna dana, putni list potreban za vraćanje lica koje se preuzima, sa rokom važnosti od najmanje 3 meseca. Ukoliko iz nekog pravnog razloga ili činjeničnog stanja, lice u pitanju ne može da bude prebačeno pre isteka roka važenja putnog lista koji je prvobitno izdat, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo države članice će u roku od 14 kalendarskih dana izdati novi putni list sa istim rokom važenja.

(5) U slučaju da lice koje se vraća, pored državljanstva države članice ima i državljanstvo neke treće države, Srbija će uzeti u obzir volju lica koje se prihvata da bude vraćeno u zemlju po svom izboru.

Član 5.

(1) Država članica će prihvatiti, na zahtev Srbije i bez posebnih formalnosti osim onih koje predviđa ovaj sporazum, bilo kog državljanina treće zemlje ili lice bez državljanstva koje ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće uslove za ulazak, boravak ili nastanjenje na teritoriji Srbije, ukoliko je dokazano ili ako je moguće na osnovu podnetih prima facie dokaza verodostojno pretpostaviti da lice u pitanju:

a) poseduje, ili je u vreme ulaska posedovalo, važeću vizu ili dozvolu boravka izdatu od strane nadležnog organa u zamoljenoj državi članici,

b) je na nezakonit način i direktno ušlo na teritoriju Srbije, nakon što je boravilo ili bilo u tranzitu kroz teritoriju zamoljene države članice.

(2) Obaveza readmisije iz stava 1. ovog člana ne postoji ako:

a) su državljani trećih država ili lica bez državljanstva samo bili u avio tranzitu preko međunarodnog aerodroma koji se nalazi na teritoriji zamoljene države članice,

b) je državljaninu treće države ili licu bez državljanstva Srbija izdala vizu ili dozvolu boravka, pre ili nakon ulaska na njenu teritoriju, osim:

– ako to lice poseduje vizu ili dozvolu boravka izdatu od strane zamoljene države članice, koja ima duži rok važenja;

– ako je viza ili dozvola boravka izdata od strane Srbije dobijena korišćenjem lažnih ili falsifikovanih dokumenata, davanjem lažne izjave,a da je ta osoba prethodno boravila na, ili prolazila preko teritorije zamoljene države članice;

– ako to lice ne poštuje neki od uslova u vezi sa vizom i da je to lice prethodno boravilo na, ili prolazilo preko teritorije zamoljene države članice .

(3) Obaveza readmisije iz stava 1. ovog člana odnosi se na državu članicu čije je nadležno telo izdalo vizu ili dozvolu boravka. Ako su vizu ili dozvolu boravka izdale dve ili više država članica, obaveza readmisije iz stava 1. ovog člana odnosi se na onu državu članicu koja je izdala dokument s dužim periodom važenja ili, ako je jednom ili više dokumenata istekao rok važnosti, na onu državu članicu koja je izdala dokument koji još uvek važi. Ako je rok važnosti svih dokumenata istekao, obaveza readmisije iz stava 1. ovog člana odnosi se na državu članicu čije je nadležno telo izdalo dokument sa najskorijim rokom isteka važnosti. Ako osoba ne poseduje ni jedan od gore navedenih dokumentata, obaveza readmisije iz stava 1. ovog člana odnosi se na poslednju državu članicu iz koje je lice izašlo.

(4) Nakon što je država članica dala pozitivan odgovor na zahtev o readmisiji, Srbija će licu čija je readmisija prihvaćena izdati standarni putni dokument neophodan za njegov/njen povratak.

POGLAVLJE III

POSTUPAK READMISIJE

Član 6.

Načela

(1) Za bilo koji transfer lica koje treba prihvatiti na osnovu jedne od obaveza propisanih u čl. 2-5. biće potrebno podneti zahtev za readmisiju nadležnom organu zamoljene države, osim u slučaju iz stava 2. ovog člana.

(2) Zahtev za readmisiju neće biti potrebno podneti kada lice koje treba prihvatiti poseduje važeću putnu ispravu, a u slučaju da je to lice državljanin treće države ili lice bez državljanstva i da poseduje važeću vizu ili dozvolu za boravak u zamoljenoj državi.

Ako je lice zatečeno u pograničnoj oblasti (uključujući i aerodrome) države molilje, nakon što je nezakonito prešlo granicu dolazeći direktno iz zamoljene države, država molilja može podneti zahtev za readmisiju u roku od 2 radna dana nakon privođenja dotične osobe (ubrzani postupak).

Član 7.

Zahtev za readmisiju

(1) Zahtev za readmisiju će, u najvećoj mogućoj meri, da sadrži sledeće informacije:

podatke o licu koje treba prihvatiti (npr. puno ime i prezime(na), datum i mesto rođenja i poslednje mesto prebivališta) i, ukoliko je moguće, podatke o maloletnoj nevenčanoj deci i/ili supružniku;

b) dokumenta na osnovu kojih se dokazuje državljanstvo i pretpostavke na osnovu kojih će se obezbediti prima facie dokazi o državljanstvu, tranzitu, postojanju uslova za readmisiju i nezakonitom ulasku i boravku državljana trećih zemalja ili lica bez državljanstva;

(v) fotografiju lica koje se vraća.

(2) Zahtev za readmisiju će, takođe, u najvećoj mogućoj meri, sadržati sledeće informacije:

a) izjavu koja ukazuje na to da će licu čija se readmisija traži možda biti potrebna medicinska pomoć ili nega, pod uslovom da se to lice izričito složilo s tom izjavom;

b) informacije o bilo kojoj drugoj vrsti zaštite, bezbednosti ili informacije u vezi sa zdravljem lica, koje bi mogle biti neophodne u pojedinačnom slučaju vraćanja.

(3) Zajednički formular koji treba koristiti pri podnošenju zahteva za readmisiju nalazi se u Aneksu 6. ovog sporazuma.

Član 8.

Sredstva za dokazivanje državljanstva

(1) Dokazivanje državljanstva u skladu s članom 2. stav 1. i članom 4. stav 1 može se naročito obezbediti dokumentima navedenim u Aneksu 1. ovog sporazuma, čak i ako im je istekao rok važenja. Ako se prilože ovakva dokumenta, države članice i Srbija će međusobno priznati državljanstvo bez zahteva za sprovođenje posebne istrage. Dokaz o državljanstvu ne može se obezbediti na osnovu lažnih dokumenata.

(2) Prima facie dokaz državljanstva u skladu s članom 2. stav 1. i članom 4. stav 1. može se naročito obezbediti na osnovu dokumenata navedenih u Aneksu 2. ovog sporazuma, i u slučaju da im je istekao rok važenja. Kada su ovakva dokumenta priložena, države članice i Srbija će smatrati da je državljanstvo dokazano, osim ako se ne dokaže suprotno. Prima facie dokaz državljanstva ne može se obezbediti na osnovu lažnih dokumenata.

(3) Ako nijedan od dokumenata navedenih u aneksima 1. ili 2. ovog sporazuma ne može da se priloži, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo zamoljene države će, na zahtev države molilje, organizovati razgovor sa licem čija se readmisija zahteva bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 3 radna dana od dana kada je takav zahtev podnet, kako bi se ustanovilo državljanstvo tog lica.

Član 9.

Dokazi koji se tiču državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva

(1) Dokazi o postojanju uslova za readmisiju državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva propisani članom 3. stav 1. i članom 5. stav 1. obezbediće se na osnovu dokumenata navedenih u Aneksu 3 ovog sporazuma, i ne mogu se obezbediti na osnovu lažnih dokumenata. Ovakvi dokazi biće međusobno priznati od strane Srbije i države članice bez zahteva za sprovođenjem posebne istrage.

(2) Prima facie dokazi o postojanju uslova za readmisiju državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva propisani članom 3. stav 1. i članom 5. stav 1. obezbediće se kroz dokumente navedene u Aneksu 4. ovog sporazuma i ne mogu se obezbediti na osnovu lažnih dokumenata. U slučajevima u kojima se obezbede prima facie dokazi, države članice i Srbija će smatrati da uslovi za readmisiju postoje, osim ako se ne dokaže suprotno.

(3) Nezakonitost ulazaska, boravka ili nastanjivanja se utvrđuje na osnovu putnih dokumenata osobe koji ne sadrže neophodnu vizu ili drugu dozvolu za boravak na teritoriji države molilje. Izjava države molilje da dotična osoba ne poseduje neophodne putne dokumente, vizu ili dozvolu za boravak takođe će predstavljati prima facie dokaz nezakonitog ulaska, boravka ili nastanjenja.

(4) Dokazi o postojanju uslova za readmisiju državljana bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije propisani članom 3. stav 3. obezbediće se kroz dokumenta navedena u Aneksu 5a ovog sporazuma i ne mogu se obezbediti na osnovu lažnih dokumenata. Srbija će priznati svaki ovakav dokaz bez posebne istrage.

(5) Prima facie dokazi o postojanju uslova za readmisiju državljana bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije propisani članom 3. stav 3. obezbediće se kroz dokumenta navedena u Aneksu 5b ovog sporazuma i ne mogu se obezbediti na osnovu lažnih dokumenata. U slučajevima u kojima se obezbedi prima facie dokaz, Srbija će smatrati da uslovi za readmisiju postoje, osim ako se ne dokaže suprotno.

(6) Ako se ne može obezbediti ni jedan od dokumenata navedenih u aneksima 5a i 5b, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo Srbije će, na zahtev, organizovati razgovor sa licem čija se readmisija zahteva bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 3 radna dana od dana kada je takav zahtev podnet, kako bi se ustanovilo državljanstvo tog lica

Član 10.

Rokovi

(1) Zahtev za readmisiju mora se podneti nadležnom telu zamoljene države u roku od najviše godinu dana, nakon što je nadležno telo države molilje utvrdilo da državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće uslove za ulazak, boravak ili nastanjenje. Kada postoje zakonske ili činjenične prepreke da se zahtev podnese na vreme, rok će, na zahtev države molilje, biti produžen, ali samo do onog trenutka kada te prepreke prestanu da postoje.

(2) Na zahtev za readmisiju mora se odgovoriti pisanim putem

– u roku od 2 radna dana, ako je zahtev podnet po ubrzanom postupku (član 6. stav 3);

u roku od 10 kalendarskih dana u svim ostalim slučajevima.

Ovi rokovi počinju da teku od datuma prijema zahteva za readmisiju. Ako se u utvrđenom roku ne obezbedi odgovor, smatraće se da je transfer odobren.

(3) Ukoliko postoje pravne ili faktičke prepreke za odgovor na zahtev za readmisiju u roku od 10 kalendarskih dana, ovaj rok može, na osnovu argumentovanog zahteva, biti produžen maksimalno za 6 kalendarskih dana. Ako se ni u produženom roku ne obezbedi odgovor, smatraće se da je transfer odobren.

(4) U slučaju odbijanja zahteva za readmisiju, moraju se navesti razlozi zbog kojih se zahtev odbija.

(5) Nakon davanja odobrenja odnosno nakon isticanja roka propisanog u stavu 2. ovog člana, osoba čija se readmisija zahteva biće vraćena u roku od tri meseca. Na zahtev države molilje, ovaj rok se može produžiti za vremenski period koji je potreban da se uklone zakonske ili praktične prepreke.

Član 11.

Uslovi za obavljanje transfera i oblici prevoza

(1) Pre vraćanja osobe, nadležna tela Srbije i države članice unapred će se pisanim putem dogovoriti o datumu transfera, mestu ulaska, eventualnoj pratnji i drugim detaljima u vezi s transferom.

(2) Prevoz može biti vazdušni ili kopneni. Vraćanje avionom neće biti ograničeno na korišćenje nacionalnih kompanija Srbije ili država članica i može se obaviti redovnim ili čarter letovima. U slučaju da povratnik ima pratnju, ona neće biti ograničena na nadležna lica iz države molilje, pod uslovom da su lica u pratnji ona koja je ovlastila Srbija ili neka država članica.

Član 12.

Readmisija greškom

Država molilja primiće nazad svako lice koje je preuzela zamoljena država, ako se u roku od 3 meseca nakon vraćanja lica, dokaže da nisu bili ispunjeni uslovi za preuzimanje iz čl. 2-5. ovog sporazuma.

U tim slučajevima, proceduralne odredbe ovog sporazuma primenjivaće se mutatis mutandis i biće dostavljene sve dostupne informacije koje se odnose na pravi identitet i državljanstvo lica koje treba da bude vraćeno.

POGLAVLJE IV

TRANZIT

Član 13.

Načela

(1) Države članice i Srbija treba da ograniče tranzit državljana trećih zemalja ili lica bez državljanstva na slučajeve u kojima se te osobe ne mogu direktno vratiti u državu koja je konačno odredište.

(2) Srbija će dozvoliti tranzit državljana treće zemlje ili lica bez državljanstva, ako država članica to zahteva, a država članica će odobriti tranzit državljana treće zemlje ili lica bez državljanstva, ako to zahteva Srbija, u slučaju kada su obezbeđeni nastavak putovanja u eventualne druge zemlje tranzita i readmisija u državu koja je konačno odredište.

(3) Srbija ili država članica mogu odbiti tranzit:

ako za državljanina treće zemlje ili lice bez državljanstva postoji realna opasnost od podvrgavanja mučenju ili nehumanom ili ponižavajućem tretmanu ili kažnjavanju ili opasnost od smrtne kazne ili proganjanja zbog rase, religije, nacionalnosti, članstva u određenoj društvenoj grupi ili zbog političke osude tog lica u državi konačnog odredišta ili u tranzitnoj državi;

b) ako će državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva biti podvrgnuti krivičnim sankcijama u zamoljenoj državi ili drugoj tranzitnoj državi;

v) iz razloga javnog zdravlja, unutrašnje bezbednosti, javnog reda i drugih nacionalnih interesa zamoljene države.

(4) Srbija ili država članica može poništiti izdato ovlašćenje, ako se okolnosti navedene u stavu 3. ovog člana naknadno pojave ili izađu na videlo, a koje ometaju tranzit ili ako nastavak putovanja u eventualnu tranzitnu državu ili readmisija u državu konačnog odredišta više nisu obezbeđeni. U tom slučaju, država molilja vratiće državljanina treće zemlje ili lice bez državljanstva, ukoliko je neophodno i bez odlaganja.

Član 14.

Tranzitni postupak

(1) Zahtev za tranzit mora se podneti nadležnom telu zamoljene države pisanim putem i treba da sadrži sledeće informacije:

a) vrsta tranzita (vazduhom ili kopnom), eventualne druge tranzitne države i planirano konačno odredište;

b) podatke o dotičnoj osobi (npr. ime i prezime, devojačko prezime, eventualno drugo ime, nadimak ili pseudonim pod kojim je osoba poznata, datum rođenja, pol i – gde je to moguće – mesto rođenja, državljanstvo, jezik, vrsta i broj putnog dokumenta);

v) predviđeno mesto ulaska, vreme transfera i eventualno obezbeđivanje pratnje;

g) izjava da su, što se tiče države molilje, ispunjeni uslovi u skladu s članom 13. stav 2, i da nema saznanja o postojanju razloga za odbijanje zahteva u skladu s članom 13. stav 3. ovog sporazuma.

Zajednički obrazac koji treba koristiti u zahtevu za tranzit priložen je u Aneksu 7. ovog sporazuma.

(2) Zamoljena država će, u roku od 5 kalendarskih dana i pisanim putem, obavestiti državu molilju o prijemu, uz potvrdu mesta ulaska i planiranog vremena prijema, ili će je obavestiti o odbijanju prijema i razlozima za odbijanje.

(3) Ako se tranzit obavlja avionom, osoba koju treba prihvatiti i eventualna pratnja biće oslobođeni obaveze aerodromske tranzitne vize.

(4) Nadležna tela zamoljene države će, u skladu sa međusobnim konsultacijama, pružiti pomoć u vezi sa tranzitom, naročito kroz nadzor nad ovim licima i obezbeđivanje odgovarajućih uslova za potrebe nadzora.

Član 15.

Ne dirajući u prava nadležnih organa na naknadu troškova za readmisiju, od lica za koja je tražena readmisija ili od treće strane, svi troškovi prevoza nastali u vezi sa readmisijom i tranzitom u skladu sa ovim sporazumom, sve do granice države koja je konačno odredište, padaju na teret države molilje.

Član 16.

Zaštita podataka

Razmena ličnih podataka odvijaće se, ukoliko je to neophodno, za sprovođenje ovog sporazuma od strane nadležnih organa Srbije ili države članice u konkretnom slučaju. Obrada i tretman ličnih podataka u konkretnom slučaju podleže nacionalnom zakonodavstvu Srbije, a gde je kontrolor nadležno telo države članice, odredbama Direktive 95/46/EZ i nacionalnom zakonodavstvu te države članice usvojenom u skladu sa ovom Direktivom. Dodatno će važiti sledeća načela:

Lični podaci moraju se obrađivati na pravilan i zakonit način;

(b) Lični podaci moraju se prikupljati u cilju konkretnog, tačnog i zakonitog sprovođenja ovog sporazuma i ne smeju se dalje obrađivati ni od strane organa koji ih šalje niti od organa koji ih prima na način koji je u suprotnosti sa tim ciljem;

(v) Lični podaci moraju biti odgovarajući, relevantni i u granicama cilja zbog kojeg su prikupljeni i/ili dalje obrađivani. Lični podaci koji se razmenjuju isključivo se mogu odnositi:

na podatke o licu u postupku readmisije ili tranzita (npr. ime i prezime, eventualno prethodno ime, nadimak ili pseudonim pod kojim je lice poznato, pol, bračno stanje, datum i mesto rođenja, aktuelno i prethodno državljanstvo);

na pasoš, ličnu kartu ili vozačku dozvolu (broj dokumenta, rok važenja, datum izdavanja, organ koji je izdao dokument, mesto izdavanja dokumenta);

na zaustavljanja tokom puta i plan puta;

na druge informacije potrebne da se identifikuje lice u postupku readmisije ili tranzita ili da se provere uslovi za readmisiju u skladu s ovim sporazumom.

(g) Lični podaci moraju biti tačni i, ukoliko je potrebno, ažurirani.

(d) Lični podaci moraju se čuvati, na način koji omogućava identifikaciju tog lica, u periodu koji nije duži nego što je neophodno za cilj zbog kojeg su prikupljani ili zbog kojeg se dalje obrađuju.

(đ) Nadležna tela koja razmenjuju podatke preduzeće sve razumne mere da obezbede odgovarajuće ispravljanje, brisanje ili blokiranje ličnih podataka u slučajevima u kojima je njihova obrada u suprotnosti sa odredbama ovog člana, u slučaju kada ti podaci nisu odgovarajući, relevantni, tačni ili prevazilaze svrhu njihove obrade. Ovo podrazumeva obaveštavanje druge strane o ispravljanju, brisanju ili blokiranju podataka.

(e) Nadležni organ koji prima podatke, na zahtev, obavestiće organ koji šalje podatke o korišćenju dobijenih podataka i o dobijenim rezultatima.

(ž) Lične podatke mogu razmenjivati samo ovlašćeni organi. Ustupanje podataka drugim organima zahteva prethodnu saglasnost organa koji je podatke dostavio.

(z) Nadležni organi koji razmenjuju podatke su obavezni da vode pisanu evidenciju o razmeni ličnih podataka.

Član 17.

Odnos prema drugim međunarodnim dokumentima

(1) Ovaj sporazum ne dira u prava i obaveze Zajednice, država članica i Srbije koji proističu iz međunarodnog prava, a naročito iz:

– Konvencije o statusu izbeglica od 28. jula 1951. godine, izmenjene i dopunjene Protokolom o statusu izbeglica od 31. januara 1967. godine;

– međunarodnih konvencija o utvrđivanju države koja je nadležna za proveru podnetih zahteva za azil;

– Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda od 4. novembra 1950. godine;

– Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka od 10. decembra 1984. godine;

međunarodnih konvencija o ekstradiciji;

– multilateralnih međunarodnih konvencija i sporazuma o readmisiji stranih državljana.

(2) Nijedna odredba ovog sporazuma neće sprečiti povratak lica koji se odvija na osnovu drugih zvaničnih ili nezvaničnih aranžmana.

Član 18.

Zajednička komisija za readmisiju

(1) Ugovorne strane jedna drugoj pružiće pomoć u primeni i tumačenju ovog sporazuma. S tim ciljem, ugovorne strane osnovaće zajedničku Komisiju za readmisiju (u daljem tekstu: Komisija), koja će naročito imati sledeće zadatke:

a) praćenje primene ovog sporazuma;

b) odlučivanje o aranžmanima za sprovođenje, koji su neophodni radi jednoobrazne primene ovog sporazuma;

v) redovno razmenjivanje informacija o protokolima za sprovođenje koje će sačiniti pojedinačne države članice i Srbija u skladu s članom 19 ovog sporazuma;

g) predlaganje izmena i dopuna ovog sporazuma i njegovih aneksa.

(2) Odluke ove Komisije biće obavezujuće za obe Ugovorne strane.

(3) Komisiju će činiti predstavnici Zajednice i Srbije; Zajednicu će predstavljati Evropska komisija.

(4) Komisija će se sastajati po potrebi, na zahtev jedne od Ugovornih strana.

(5) Komisija će utvrditi svoj Poslovnik.

Član 19.

Sprovođenje protokola

(1) Na zahtev države članice ili Srbije, Srbija i države članice sačiniće protokole o sprovođenju koji će sadržati odredbe u vezi sa:

a) utvrđivanjem nadležnih organa, graničnih prelaza i punktova za vezu;

b) modalitetima povratka po ubrzanom postupku;

v) uslovima za povratak uz pratnju, uključujući i tranzit državljana trećih država ili lica bez državljanstva s pratnjom;

g) sredstvima i dokumentima uz one koji su navedeni u aneksima 1-5. ovog sporazuma.

(2) Protokoli za sprovođenje iz stava 1. ovog člana stupiće na snagu tek nakon što je Komisija iz člana 18. ovog sporazuma, o tome prethodno obaveštena.

(3) Srbija je saglasna da će primenjivati odredbe protokola koji je izradila sa jednom državom članicom i u slučaju kada to zatraži neka druga država članica.

Član 20.

Odnos prema bilateralnim sporazumima o readmisiji

ili aranžmanima država članica

Odredbe ovog sporazuma imaće primat u odnosu na odredbe bilo kog drugog bilateralnog sporazuma ili aranžmana o readmisiji lica koja nezakonito borave, a koji jesu ili bi mogli biti zaključeni, u skladu s članom 19. ovog sporazuma, između pojedinih država članica i Srbije, u meri u kojoj odredbe tih sporazuma i aranžmana nisu u skladu sa odredbama ovog sporazuma.

POGLAVLJE VIII

ZAVRšNE ODREDBE

Član 21.

Teritorijalna primena

(1) U skladu sa stavom 2. ovog člana, ovaj sporazum će se primenjivati na teritoriji na kojoj se primenjuje Ugovor o osnivanju Evropske zajednice i na teritoriji Srbije.

Ovaj sporazum neće važiti na teritoriji Kraljevine Danske.

Član 22.

Stupanje na snagu, trajanje i raskidanje sporazuma

Ovaj sporazum će ratifikovati ili odobriti Ugovorne strane u skladu sa unutrašnjim procedurama.

Ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca nakon dana kada Ugovorne strane obaveste jedna drugu o završetku procedura iz stava 1.ovog člana.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

Svaka Ugovorna strana može, zvaničnim obaveštenjem, diplomatskim putem, upućenim drugoj ugovornoj strani, nakon prethodnih konsultacija sa Komisijom iz člana 18. ovog sporazuma, potpuno ili delimično, privremeno suspendovati sprovođenje ovog sporazuma, u odnosu na državljane trećih država i lica bez državljanstva, iz razloga bezbednosti, zaštite javnog reda ili javnog zdravlja. Suspenzija stupa na snagu drugog dana nakon dana obaveštavanja druge ugovorne strane.

Svaka Ugovorna strana može da otkaže ovaj sporazum uz zvanično obaveštenje, diplomatskim putem, drugoj Ugovornoj strani. Ovaj sporazum će prestati da važi u roku od šest meseci od dana dostavljanja tog obaveštenja.

Član 23.

Aneksi

Sačinjeno u Briselu dana 18. septembra 2007. godine, u identičnim primercima na srpskom, bugarskom, češkom, danskom, holandskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, nemačkom, grčkom, mađarskom, italijanskom, letonskom, litvanskom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunskom, slovačkom, slovenačkom, španskom, i švedskom jeziku, pri čemu je svaki od ovih tekstova podjednako autentičan. «

Aneks 1

KOJE JE NEOPHODNO PODNETI I KOJI SE SMATRAJU DOKAZOM DRžAVLJANSTVA

(čLAN 2. STAV 1, čLAN 4. STAV 1. I čLAN 8. STAV 1.)

Kada je zamoljena država jedna od država članica:

pasoši bilo koje vrste (nacionalni pasoši, diplomatski pasoši, službeni pasoši, zajednički pasoši i surogat pasoši, uključujući i dečije pasoše);

lična karta bilo koje vrste (uključujući stalne i privremene).

Kada je zamoljena država Srbija:

– pasoši bilo koje vrste (nacionalni pasoši, diplomatski pasoši, službeni pasoši, zajednički pasoši, uključujući i dečije pasoše) izdati nakon 27. jula 1996. godine u skladu sa Zakonom o putnim ispravama jugoslovenskih državljana iz 1996. godine podrazumevajući i naknadne izmene u zakonodavstvu nakon donošenja novog zakona kojim se uređuju putne isprave;

– lična karta izdata nakon 1. januara 2000. godine;

Aneks 2

KOJE JE NEOPHODNO PODNETI I KOJI SE SMATRAJU

PRIMA FACIE DOKAZOM DRžAVLJANSTVA

(čLAN 2. STAV 1, čLAN 4. STAV 1. I čLAN 8. STAV 2.)

Kada je zamoljena država jedna od država članica ili Srbija:

fotokopije dokumenata navedenih u Aneksu 1 ovog sporazuma;

uverenje o državljanstvu i drugi dokumenti izdati od strane nadležnih organa u kojima se navodi činjenica državljanstva;

– radna knjižica i vojna legitimacija;

pomorska knjižica i brodarska knjižica;

službena legitimacija;

vozačka dozvola ili njena fotokopija;

izvod iz Matične knjige rođenih ili njegova fotokopija;

službena legitimacija ili njena fotokopija;

izjave svedoka;

izjave dotične osobe i jezik koji govori, uključujući i načine dobijanja zvaničnih rezultata ispitivanja;

bilo koji drugi dokument koji može pomoći u utvrđivanju državljanstva dotične osobe.

Kada je zamoljena država Srbija:

– pasoš bilo koje vrste (nacionalni pasoši, diplomatski pasoši, službeni pasoši, zajednički pasoši uključujući i dečije pasoše) izdat u periodu od 27. aprila 1992. godine i 27. jula 1996. godine, i njegova fotokopija;

– lična karta izdata u periodu od 27. aprila 1992. godine i 1. januara 2000. godine i njena fotokopija.

Aneks 3

KOJI SE SMATRAJU DOKAZOM O POSTOJANJU USLOVA ZA READMISIJU

DRžAVLJANA TREćIH ZEMALJA ILI LICA BEZ DRžAVLJANSTVA

(čLAN 3. STAV 1, čLAN 5. STAV 1. I čLAN 9. STAV 1.)

pečati sa datumom prelaska granice (ulazak/izlazak) ili slične overe u putnoj ispravi lica u pitanju ili neki drugi dokaz ulaska/izlaska (npr. fotografija);

dokumenti, uverenja i računi na ime (npr. hotelski računi, kartice za zakazivanje pregleda kod lekara odnosno zubara, propusnice za javne odnosno privatne ustanove, računi od kreditnih kartica itd.) koji jasno pokazuju da je lice boravilo na teritoriji zamoljene države;

karte sa imenom putnika i/ili avionski, vozni, autobuski ili brodski spiskovi putnika koji pokazuju prisustvo i plan putovanja lica na teritoriji zamoljene države;

podaci koji pokazuju da je lice koristilo usluge kurirskih ili turističkih agencija;

zvanična izjava data naročito od strane pripadnika graničnih službi koji mogu da posvedoče da je lice u pitanju prelazilo granicu.

Aneks 4

KOJI SE SMATRAJU PRIMA FACIE DOKAZOM O POSTOJANJU USLOVA

ZA READMISIJU DRžAVLJANA TREćIH ZEMALJA I LICA BEZ DRžAVLJANSTVA

(ČLAN 3. STAV 1, čLAN 5. STAV 1. I čLAN 9. STAV 2.)

zvanična izjava lica o kome se radi u sudskom ili upravnom postupku;

svedoci koji mogu da posvedoče da je lice prešlo granicu;

opis koji su izdali nadležni organi države molilje o mestu i okolnostima u kojima je lice o kome se radi bilo zatečeno nakon što je stupilo na teritoriju te države;

podaci u vezi sa identitetom i/ili boravkom lica koje su obezbedile međunarodne organizacije (npr. UNHCR);

izveštaji odnosno potvrde informacija koje su dali članovi porodica, saputnici itd.;

izjava lica o kome se radi.

Aneks 5

KOJI SE SMATRAJU DOKAZOM ILI PRIMA FACIE DOKAZOM O POSTOJANJU USLOVA

ZA READMISIJU DRžAVLJANA

BIVšE SOCIJALISTIčKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

(ČLAN 3. STAV 3, čLAN 9. STAV 4. I čLAN 9. STAV 5. )

Aneks 5a (Dokumenti koji se smatraju dokazom)

izvod iz Matične knjige rođenih ili njegova fotokopija izdata od strane bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

javni dokumenti, uključujući i lične karte ili njihove fotokopije koje je izdala Srbija, bivša državna zajednica Srbija i Crna Gora, bivša Savezna Republika Jugoslavija, bivša Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, u kojima je upisano mesto rođenja i/ili stalno mesto prebivališta, kao što je propisano članom 3. stav 3.

Aneks 5b (Dokumenti koji se smatraju prima facie dokazom)

drugi dokumenti ili uverenja ili njihove fotokopije koji pokazuju da je mesto rođenja i/ili mesto stalnog prebivališta na teritoriji Srbije;

zvanična izjava lica o kome se radi u sudskom ili upravnom postupku.

Aneks 6

[pic] [Simbol Republike Srbije] ……………………………………………………..………………………………………………………………….……….… ………………………………………………………..……..(Mesto i datum) (Znak nadležnog tela – podnosioca zahteva)

Br. predmeta: ……………………………………………………

Prima

……………………………………………………….……….… ( UBRZANI POSTUPAK ……………………………………………………….……….………………………………………………………….…………(Znak nadležnog tela – primaoca zahteva)

U skladu sa članom 7. Sporazuma između Evropske zajednice i Republike Srbije o readmisiji lica koji nezakonito borave

od …………………………………. godine

LIčNI PODACIIme i prezime (podvući prezime):…………………………………………………..………………………………2. Devojačko prezime:…………………………………………………..………………………………3. Datum i mesto rođenja:…………………………………………………..……………………………… Fotografija

4. Pol i lični opis (visina, boja očiju, karakteristična obeležja, itd.):

………………………………………………………………………………………………………….………………….

5. Takođe poznat/-a pod imenom (ranija imena, nadimci ili pseudonimi):

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….

6. Državljanstvo i jezik:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

7. Bračno stanje: ( oženjen/udata ( neoženjen/neudata ( razveden/-a ( udovac/udovica

Ako je oženjen/udata : ime i prezime supružnika ……………………………………………………………………………………

Imena i starost dece (ako ih ima) ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

………………………….………………………………………..

………………………………………………………………………………

8. Ako je poznata, poslednja adresa u državi molilji i zamoljenoj državi:

…………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………

B. LIčNI PODACI O SUPRUžNIKU (AKO JE PRIMENJIVO)

1. Ime i prezime (podvući prezime): ……………………………………………………………………………………………………………..

2. Devojačko prezime: ………………………………………………………………………………….……………………………

3. Datum i mesto rođenja: ………………………………………………………………………………………………………………

4. Pol i lični opis (visina, boja očiju, karakteristična obeležja itd.):

………………………………………………………………………………………………………….………………….

5. Takođe poznat/-a pod imenom (ranija imena, nadimci ili pseudonimi):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Državljanstvo i jezik:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

7. AKO JE POZNATA, POSLEDNjA ADRESA PREBIVALIŠTA U ZAMOLjENOJ DRŽAVI:

V. LIčNI PODACI O DECI (AKO JE PRIMENJIVO)

1. Ime i prezime (podvući prezime): ……………………………………………………………………………………………………………….

2. Datum i mesto rođenja: ………………………………………………………………………………………………………………

3. Pol i lični opis (visina, boja očiju, karakteristična obeležja itd.):

………………………………………………………………………………………………………….………………….

4. Državljanstvo i jezik:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

5. Podaci o roditeljima (datum i mesto rođenja), ako se razlikuju od podataka iznetih pod A i B:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

G. POSEBNE OKOLNOSTI KOJE SE ODNOSE NA OSOBU čIJI ćE SE TRANSFER OBAVITI

1. Zdravstveno stanje

(npr. podaci o posebnoj medicinskoj nezi; latinski naziv moguće bolesti):

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

2. Indikacije o naročito opasnoj osobi

(npr. osumnjičen za ozbiljan prestup; agresivno ponašanje):

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

D. VRSTE DOKAZA U PRILOGU

1. ………………………………………………………..…………(Br. pasoša) …………………………………………………………….…………(datum i mesto izdavanja) ……………………………………………………………………(izdat od) …………………………………………………………….………..(važi do) 2. ………………………………………………………..…………(Br. lične karte) …………………………………………………………….…………(datum i mesto izdavanja) ……………………………………………………………………(izdata od) …………………………………………………………….…………(važi do) 3. ………………………………………………………..…………(Br. vozačke dozvole) …………………………………………………………….…………(datum i mesto izdavanja) ……………………………………………………………………(izdata od) …………………………………………………………….…………(važi do) 4. ………………………………………………………..…………(Br. drugog zvaničnog dokumenta) …………………………………………………………….…………(datum i mesto izdavanja) ……………………………………………………………………(izdata od) …………………………………………………………….…………(važi do)

đ. PRIMEDBE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

(Potpis) (Pečat)

[pic] [Simbol Republike Srbije] ……………………………………………………..………………………………………………………………….……….… ………………………………………………………..……..(Mesto i datum) (Znak nadležnog tela – podnosioca zahteva)

Br. predmeta: ……………………………………………………

Prima

……………………………………………………….……….… ……………………………………………………….……….………………………………………………………….…………(Znak nadležnog tela – primaoca zahteva)

ZAHTEV ZA TRANZIT

U skladu s članom 14. Sporazuma između Evropske zajednice i Republike Srbije o readmisiji lica koja nezakonito borave

od ……………………………. godine

A. LIčNI PODACI1. Ime i prezime (podvući prezime):…………………………………………………..………………………………2. Devojačko prezime:…………………………………………………..………………………………3. Datum i mesto rođenja:…………………………………………………..……………………………… Fotografija

4. Pol i lični opis (visina, boja očiju, karakteristična obeležja, itd.):

………………………………………………………………………………………………………….………………….

5. Takođe poznat/-a pod imenom (ranija imena, nadimci ili pseudonimi):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Državljanstvo i jezik:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

7. Vrsta i broj putnog dokumenta

……………………………………………………………………………………………………………..…………

B. TRANZIT

1. Vrsta tranzita

Vazdušni Kopneni

2. Konačno odredište (država)

……………………………………………………………………………………………………….

3. Moguće druge tranzitne države

…………………………………………………………………………………………………………

4. Predlog graničnog prelaza, datuma, vremena transfera i eventualne pratnje

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5. Prijem garantovan od druge tranzitne države i države koja je konačno odredište (član 13. stav 2.)

da ne

6. Saznanje o razlozima za odbijanje tranzita (član 13. stav 3.)

da ne

V. PRIMEDBE

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

………………………………………………………………………………………..………………………….……………..

……………………………………………

(Potpis) (Pečat)

ZAJEDNIČKA IZJAVA U VEZI SA REINTEGRACIJOM

Ugovorne strane priznaju neophodnost efikasne, efektivne i održive socio-ekonomske reintegracije povratnika – građana Srbije. One potvrđuju svoju nameru da ulože veće napore, između ostalog i finansijske, da podrže takvu reintegraciju, uzimajući u obzir finansijsku podršku Zajednice u tom procesu.

ZAJEDNIČKA IZJAVA U VEZI SA ČLANOM 2. STAV 3. I ČLANOM 4. STAV 3.

Ugovorne strane konstatuju da, u skladu sa članom 38. stav 2. Ustava Republike Srbije i Zakonom o državljanstvu Republike Srbije, odnosno zakonima država članica, nije moguće za državljanina Republike Srbije ili Evropske unije da bude lišen svog državljanstva.

Strane su se dogovorile da se međusobno blagovremeno konsultuju u slučaju da se ova pravna situacija izmeni.

Zajednička izjava u vezi sa članovima 3. i 5.

Ugovorne strane će nastojati da vrate svakog državljanina treće države u njegovu/njenu zemlju porekla, ukoliko on/ona ne ispunjava ili više ne ispunjava pravne pretpostavke za ulazak, prisustvo ili boravak na teritoriji bilo koje ugovorne strane.

Izjava Republike Srbije u vezi sa državljanstvom

Republika Srbija konstatuje da u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 135/04) državljaninu Republike Srbije državljanstvo Republike Srbije ne može prestati otpustom, ukoliko lice prilikom podnošenja zahteva za otpust iz državljanstva Republike Srbije ne priloži dokaz da će biti primljeno u strano državljanstvo.

Ugovorne strane konstatuju da ovaj sporazum neće važiti na teritoriji Kraljevine Danske, niti za državljane Kraljevine Danske. S obzirom na to, poželjno bi bilo da Republika Srbija i Danska zaključe Sporazum o readmisiji u istom obliku kao što je ovaj sporazum.

Ugovorne strane konstatuju da između Evropske zajednice i Islanda i Norveške postoje bliski odnosi, naročito s obzirom na Ugovor o povezivanju ovih zemalja sa sprovođenjem, primenom i unapređenjem šengenskih pravnih tekovina od 18. maja 1999. godine. S obzirom na to, poželjno bi bilo da Republika Srbija zaključi sporazume o readmisiji s Islandom i Norveškom u istom obliku kao što je ovaj sporazum.

Ugovorne strane konstatuju da su Evropska unija, Evropska zajednica i Švajcarska potpisale ugovor o povezivanju Švajcarske sa sprovođenjem, primenom i unapređenjem šengenskih pravnih tekovina. S obzirom na to, čim ovaj sporazum stupi na snagu, poželjno bi bilo da Republika Srbija zaključi Sporazum o readmisiji sa Švajcarskom u istom obliku kao što je ovaj sporazum.

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE EUROPEAN COMMUNITY

ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

THE REPUBLIC OF SERBIA, hereinafter referred to as „Serbia“,

and

THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as „the Community“,

DETERMINED to strengthen their cooperation in order to combat illegal immigration more effectively;

DESIRING to establish, by means of this Agreement and on the basis of reciprocity, rapid and effective procedures for the identification and safe and orderly return of persons who do not, or no longer, fulfil the conditions for entry to, presence in, or residence on the territories of Serbia or one of the Member States of the European Union, and to facilitate the transit of such persons in a spirit of cooperation;

EMPHASISING that this Agreement shall be without prejudice to the rights, obligations and responsibilities of the Community, the Member States of the European Union and Serbia arising from International Law and, in particular, from the European Convention of 4 November 1950 for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Convention of 28 July 1951 on the Status of Refugees;

CONSIDERING that the provisions of this Agreement, which falls within the scope of Title IV of the Treaty establishing the European Community, do not apply to the Kingdom of Denmark, in accordance with the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

(a) „Contracting Parties“ shall mean Serbia and the Community;

(b) „National of Serbia“ shall mean any person who holds the nationality of the Republic of Serbia in accordance with its legislation;

(c) „National of a Member State“ shall mean any person who holds the nationality, as defined for Community purposes, of a Member State;

(d) „Member State“ shall mean any Member State of the European Union, with the exception of the Kingdom of Denmark;

(e) „Third-country national“ shall mean any person who holds a nationality other than that of Serbia or one of the Member States;

(f) „Stateless person“ shall mean any person who does not hold a nationality;

(g) „Residence permit“ shall mean a permit of any type issued by Serbia or one of the Member States entitling a person to reside on its territory. This shall not include temporary permissions to remain on its territory in connection with the processing of an asylum application or an application for a residence permit;

(h) „Visa“ shall mean an authorisation issued or a decision taken by Serbia or one of the Member States which is required with a view to entry in, or transit through, its territory. This shall not include airport transit visa;

(i) „Requesting State“ shall mean the State (Serbia or one of the Member States) submitting a readmission application pursuant to Article 7 or a transit application pursuant to Article 14 of this Agreement;

(j) „Requested State“ shall mean the State (Serbia or one of the Member States) to which a readmission application pursuant to Article 7 or a transit application pursuant to Article 14 of this Agreement is addressed;

(k) „Competent Authority“ shall mean any national authority of Serbia or one of the Member States entrusted with the implementation of this Agreement in accordance with Article 19(1) lit. (a) thereof;

(l) „Border region“ shall mean an area which extends up to 30 kilometres from the common land border between a Member State and Serbia, as well as the territories of International airports of the Member States and Serbia;

(m) „Transit“ shall mean the passage of a third country national or a stateless person through the territory of the Requested State while travelling from the Requesting State to the country of destination.

Section I

Readmission obligations by Serbia

ARTICLE 2

Readmission of own nationals

1. Serbia shall readmit, upon application by a Member State and without further formalities other than those provided for in this agreement, any person who does not, or who no longer, fulfils the conditions in force for entry to, presence in, or residence on, the territory of the Requesting Member State provided that it is proved, or may be validly assumed on the basis of prima facie evidence furnished, that such a person is a national of Serbia.

2. Serbia shall also readmit:

– minor unmarried children of the persons mentioned in paragraph 1, regardless of their place of birth or their nationality, unless they have an independent right of residence in the Requesting Member State,

– spouses, holding another nationality, of the persons mentioned in paragraph 1, provided they have the right to enter and stay or receive the right to enter and stay in the territory of Serbia, unless they have an independent right of residence in the Requesting Member State.

3. Serbia shall also readmit persons who have renounced the nationality of Serbia since entering the territory of a Member State, unless such persons have at least been promised naturalisation by that Member State.

4. After Serbia has given a positive reply to the readmission application, the competent Diplomatic Mission or Consular Office of Serbia shall immediately and not later than within 3 working days, issue the travel document required for the return of the person to be readmitted, with a validity of at least 3 months. If, for legal or factual reasons, the person concerned cannot be transferred within the period of validity of the travel document that was initially issued, the competent Diplomatic Mission or Consular Office of Serbia shall, within 14 calendar days, issue a new travel document with a period of validity of the same duration. If Serbia has not, within 14 calendar days, issued the new travel document, it shall be deemed to accept the use of the EU standard travel document for expulsion purposes.

5. In case the person to be readmitted possesses the nationality of a third state in addition to Serbian nationality, the Requesting Member State shall take into consideration the will of the person to be readmitted to the state of his/her choice.

ARTICLE 3

Readmission of third-country nationals and stateless persons

1. Serbia shall readmit, upon application by a Member State and without further formalities other than those provided for in this Agreement, all third-country nationals or stateless persons who do not, or who no longer, fulfil the legal conditions in force for entry to, presence in, or residence on, the territory of the Requesting Member State provided that it is proved, or may be validly assumed on the basis of prima facie evidence furnished, that such persons:

(a) hold, or at the time of entry held, a valid visa or residence permit issued by Serbia; or

(b) illegally and directly entered the territory of the Member States after having stayed on, or transited through, the territory of the Serbia.

2. The readmission obligation in paragraph 1 shall not apply if:

(a) the third country national or stateless person has only been in airside transit via an International Airport of Serbia; or

(b) the Requesting Member State has issued to the third country national or stateless person a visa or residence permit before or after entering its territory unless:

– that person is in possession of a visa or residence permit, issued by Serbia, which expires later, or

– the visa or residence permit issued by the Requesting Member State has been obtained by using forged or falsified documents, or by making false statements, and the person concerned has stayed on, or transited through, the territory of Serbia, or

– that person fails to observe any condition attached to the visa and that person has stayed on, or transited through, the territory of Serbia.

3. Serbia shall also readmit, upon application by a Member State, former nationals of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia who have acquired no other nationality and whose place of birth and place of permanent residence on 27 April 1992, was in the territory of Serbia.

4. After Serbia has given a positive reply to the readmission application, the Requesting Member State issues the person whose readmission has been accepted the EU standard travel document for expulsion purposes.

SECTION II

Readmission obligations by the Community

ARTICLE 4

Readmission of own nationals

1. A Member State shall readmit, upon application by Serbia and without further formalities other than those provided for in this agreement, any person who does not, or who no longer, fulfils the conditions in force for entry to, presence in, or residence on, the territory of Serbia provided that it is proved, or may be validly assumed on the basis of prima facie evidence furnished, that such a person is a national of that Member State.

2. A Member State shall also readmit:

– minor unmarried children of the persons mentioned in paragraph 1, regardless of their place of birth or their nationality, unless they have an independent right of residence in Serbia,

– spouses, holding another nationality, of the persons mentioned in paragraph 1, provided they have the right to enter and stay or receive the right to enter and stay in the territory of the Requested Member State, unless they have an independent right of residence in Serbia.

3. A Member State shall also readmit persons who have renounced the nationality of a Member State since entering the territory of Serbia, unless such persons have at least been promised naturalisation by Serbia.

4. After the Requested Member State has given a positive reply to the readmission application, the competent Diplomatic Mission or Consular Office of that Member State shall immediately and not later than within 3 working days, issue the travel document required for the return of the person to be readmitted, with a validity of at least 3 months. If, for legal or factual reasons, the person concerned cannot be transferred within the period of validity of the travel document that was initially issued, the competent Diplomatic Mission or Consular Office of that Member State shall, within 14 calendar days, issue a new travel document with a period of validity of the same duration.

5. In case the person to be readmitted possesses the nationality of a third state in addition to the nationality of the Requested Member State, Serbia shall take into consideration the will of the person to be readmitted to the state of his/her choice.

ARTICLE 5

Readmission of third-country nationals and stateless persons

1. A Member State shall readmit, upon application by Serbia and without further formalities other than those provided for in this Agreement, all third-country nationals or stateless persons who do not, or who no longer, fulfil the legal conditions in force for entry to, presence in, or residence on, the territory of Serbia provided that it is proved, or may be validly assumed on the basis of prima facie evidence furnished, that such persons:

(a) hold, or at the time of entry held, a valid visa or residence permit issued by the Requested Member State; or

(b) illegally and directly entered the territory of Serbia after having stayed on, or transited through, the territory of the Requested Member State.

2. The readmission obligation in paragraph 1 shall not apply if:

(a) the third country national or stateless person has only been in airside transit via an International Airport of the Requested Member State; or

(b) Serbia has issued to the third country national or stateless person a visa or residence permit before or after entering its territory unless:

– that person is in possession of a visa or residence permit, issued by the Requested Member State, which expires later, or

– the visa or residence permit issued by Serbia has been obtained by using forged or falsified documents, or by making false statement, and the person concerned has stayed on, or transited through, the territory of the Requested Member State, or

– that person fails to observe any condition attached to the visa and the person concerned has stayed on, or transited through, the territory of the Requested Member State.

3. The readmission obligation in paragraph 1 is for the Member State that issued a visa or residence permit. If two or more Member States issued a visa or residence permit, the readmission obligation in paragraph 1 is for the Member State that issued the document with a longer period of validity or, if one or several of them have already expired, the document that is still valid. If all of the documents have already expired, the readmission obligation in paragraph 1 is for the Member State that issued the document with the most recent expiry date. If no such documents can be presented, the readmission obligation in paragraph 1 is for the Member State of last exit.

4. After the Member State has given a positive reply to the readmission application, Serbia issues the person whose readmission has been accepted the travel document required for his or her return.

SECTION III

READMISSION PROCEDURE

ARTICLE 6

Principles

1. Subject to paragraph 2, any transfer of a person to be readmitted on the basis of one of the obligations contained in Articles 2 to 5 shall require the submission of a readmission application to the competent authority of the Requested State.

2. No readmission application shall be needed where the person to be readmitted is in possession of a valid travel document and in case such a person is a third country national or stateless person, also holds a valid visa or residence permit of the Requested State.

3. If a person has been apprehended in the border region (including airports) of the Requesting State after illegally crossing the border coming directly from the territory of the Requested State, the Requesting State may submit a readmission application within 2 working days following this persons apprehension (accelerated procedure).

ARTICLE 7

Readmission application

1. To the extent possible, the readmission application is to contain the following information:

(a) the particulars of the person to be readmitted (e.g. given names, surnames, date and place of birth and the last place of residence) and, where appropriate, the particulars of minor unmarried children and/or spouses;

(b) documents on the basis of which the nationality shall be proven and the indication of the means with which prima facie evidence of nationality, transit, the conditions for the readmission of third-country nationals and stateless persons and unlawful entry and residence will be provided;

(c) photograph of the person to be readmitted.

2. To the extent possible, the readmission application shall also contain the following information:

(a) a statement indicating that the person to be transferred may need help or care, provided the person concerned has explicitly consented to the statement;

(b) any other protection, security measure or information concerning the health of the person, which may be necessary in the individual transfer case.

3. A common form to be used for readmission applications is attached as Annex 6 to this Agreement.

ARTICLE 8

Means of evidence regarding nationality

1. Proof of nationality pursuant to Article 2(1) and Article 4(1) can be particularly furnished through the documents listed in Annex 1 to this Agreement, even if their period of validity has expired. If such documents are presented, the Member States and Serbia shall mutually recognise the nationality without further investigation being required. Proof of nationality cannot be furnished through false documents.

2. Prima facie evidence of nationality pursuant to Article 2(1) and Article 4(1) can be particularly furnished through the documents listed in Annex 2 to this Agreement, even if their period of validity has expired. If such documents are presented, the Member States and Serbia shall deem the nationality to be established, unless they can prove otherwise. Prima facie evidence of nationality cannot be furnished through false documents.

3. If none of the documents listed in Annexes 1 or 2 can be presented, the competent diplomatic and consular representations of the Requested State concerned shall, upon request, make arrangements to interview the person to be readmitted without undue delay, at the latest within 3 working days from the requesting day, in order to establish his or her nationality.

ARTICLE 9

Means of evidence regarding third-country nationals and stateless persons

1. Proof of the conditions for the readmission of third-country nationals and stateless persons laid down in Article 3(1) and Article 5(1) shall be particularly furnished through the means of evidence listed in Annex 3 to this Agreement; it cannot be furnished through false documents. Any such proof shall be mutually recognised by the Member States and Serbia without any further investigation being required.

2. Prima facie evidence of the conditions for the readmission of third-country nationals and stateless persons laid down in Article 3(1) and Article 5(1) shall be particularly furnished through the means of evidence listed in Annex 4 to this Agreement; it cannot be furnished through false documents. Where such prima facie evidence is presented, the Member States and Serbia shall deem the conditions to be established, unless they can prove otherwise.

3. The unlawfulness of entry, presence or residence shall be established by means of the travel documents of the person concerned in which the necessary visa or other residence permit for the territory of the Requesting State are missing. A statement by the Requesting State that the person concerned has been found not having the necessary travel documents, visa or residence permit shall likewise provide prima facie evidence of the unlawful entry, presence or residence.

4. Proof of the conditions for the readmission of former nationals of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia laid down in Article 3(3) shall be particularly furnished through the means of evidence listed in Annex 5a to this Agreement; it cannot be furnished through false documents. Any such proof shall be recognised by Serbia without any further investigation being required.

5. Prima facie evidence of the conditions for the readmission of former nationals of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia laid down in Article 3 (3) shall be particularly furnished through the means of evidence listed in Annex 5b to this Agreement; it cannot be furnished through false documents. Where such prima facie evidence is presented, Serbia shall deem the conditions to be established, unless they can prove otherwise.

6. If none of the documents listed in Annex 5a and Annex 5b can be presented, the competent diplomatic and consular representations of Serbia shall, upon request, make arrangements to interview the person to be readmitted without undue delay or at the latest within 3 working days from the requesting day, in order to establish his or her nationality.

ARTICLE 10

Time limits

1. The application for readmission must be submitted to the competent authority of the Requested State within a maximum of one year after the Requesting State’s competent authority has gained knowledge that a third-country national or a stateless person does not, or does no longer, fulfil the conditions in force for entry, presence or residence. Where there are legal or factual obstacles to the application being submitted in time, the time limit shall, upon request by the Requesting State, be extended but only until the obstacles have ceased to exist.

2. A readmission application must be replied to in writing:

– within 2 working days if the application has been made under the accelerated procedure (Article 6(3));

– within 10 calendar days in all other cases.

These time limits begin to run with the date of receipt of the readmission request. If there was no reply within these time limits, the transfer shall be deemed to have been approved.

3. Where there are legal or factual obstacles to the application being replied to within 10 calendar days, this time limit may, upon duly motivated request, be extended with a maximum of 6 calendar days. If there was no reply within the extended time limit, the transfer shall be deemed to have been approved.

4. Reasons shall be given for the refusal of a readmission request.

5. After agreement has been given or, where appropriate, after expiry of the time limit laid down in paragraph 2, the person concerned shall be transferred within three months. On request of the Requesting State, this time limit may be extended by the time taken to deal with legal or practical obstacles.

ARTICLE 11

Transfer modalities and modes of transportation

1. Before returning a person, the competent authorities of Serbia and the Member State concerned shall make arrangements in writing in advance regarding the transfer date, the point of entry, possible escorts and other information relevant to the transfer.

2. Transportation may take place by air or land. Return by air shall not be restricted to the use of the national carriers of Serbia or the Member States and may take place by using scheduled or charter flights. In the event of escorted returns, such escorts shall not be restricted to authorised persons of the Requesting State, provided that they are authorised persons from Serbia or any Member State.

ARTICLE 12

Readmission in error

The Requesting State shall take back any person readmitted by the Requested State if it is established, within a period of 3 months after the transfer of the person concerned, that the requirements laid down in Articles 2 to 5 of this Agreement are not met.

In such cases the procedural provisions of this Agreement shall apply mutatis mutandis and all available information relating to the actual identity and nationality of the person to be taken back shall be provided.

SECTION IV

TRANSIT OPERATIONS

ARTICLE 13

Principles

1. The Member States and Serbia should restrict the transit of third-country nationals or stateless persons to cases where such persons cannot be returned to the State of destination directly.

2. Serbia shall allow the transit of third-country nationals or stateless persons if a Member State so requests, and a Member State shall authorise the transit of third-country nationals or stateless persons if Serbia so requests, if the onward journey in possible other States of transit and the readmission by the State of destination is assured.

3. Transit can be refused by Serbia or a Member State:

(a) if the third-country national or the stateless person runs the real risk of being subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment or the death penalty or of persecution because of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political conviction in the State of destination or another State of transit; or

(b) if the third-country national or the stateless person shall be subject to criminal sanctions in the Requested State or in another State of transit; or

(c) on grounds of public health, domestic security, public order or other national interests of the Requested State.

4. Serbia or a Member State may revoke any authorisation issued if circumstances referred to in paragraph 3 subsequently arise or come to light which stand in the way of the transit operation, or if the onward journey in possible States of transit or the readmission by the State of destination is no longer assured. In this case, the Requesting State shall take back the third-country national or the stateless person, as necessary and without delay.

ARTICLE 14

Transit procedure

1. An application for transit operations must be submitted to the competent authority of the Requested State in writing and is to contain the following information:

(a) type of transit (by air or land), possible other States of transit and intended final destination;

(b) the particulars of the person concerned (e.g. given name, surname, maiden name, other names used/by which known or aliases, date of birth, sex and – where possible – place of birth, nationality, language, type and number of travel document);

(c) envisaged point of entry, time of transfer and possible use of escorts;

(d) a declaration that in the view of the Requesting State the conditions pursuant to Article 13(2) are met, and that no reasons for a refusal pursuant to Article 13(3) are known of.

A common form to be used for transit applications is attached as Annex 7 to this Agreement.

2. The Requested State shall, within 5 calendar days and in writing, inform the Requesting State of the admission, confirming the point of entry and the envisaged time of admission, or inform it of the admission refusal and of the reasons for such refusal.

3. If the transit operation takes place by air, the person to be readmitted and possible escorts shall be exempted from having to obtain an airport transit visa.

4. The competent authorities of the Requested State shall, subject to mutual consultations, assist in the transit operations, in particular through the surveillance of the persons in question and the provision of suitable amenities for that purpose.

SECTION V

COSTS

ARTICLE 15

Transport and transit costs

Without prejudice to the right of the competent authorities to recover the costs associated with the readmission from the person to be readmitted or third parties, all transport costs incurred in connection with readmission and transit operations pursuant to this Agreement as far as the border of the State of final destination shall be borne by the Requesting State.

SECTION VI

DATA PROTECTION AND NON-AFFECTION CLAUSE

ARTICLE 16

Data Protection

The communication of personal data shall only take place if such communication is necessary for the implementation of this Agreement by the competent authorities of Serbia or a Member State as the case may be. The processing and treatment of personal data in a particular case shall be subject to the domestic laws of Serbia and, where the controller is a competent authority of a Member State, to the provisions of Directive 95/46/EC and of the national legislation of that Member State adopted pursuant to this Directive. Additionally the following principles shall apply:

(a) personal data must be processed fairly and lawfully;

(b) personal data must be collected for the specified, explicit and legitimate purpose of implementing this Agreement and not further processed by the communicating authority nor by the receiving authority in a way incompatible with that purpose;

(c) personal data must be adequate, relevant and not excessive in relation to the purpose for which they are collected and/or further processed; in particular, personal data communicated may concern only the following:

– the particulars of the person to be transferred (e.g. given names, surnames, any previous names, other names used/by which known or aliases, sex, civil status, date and place of birth, current and any previous nationality),

– passport, identity card or driving licence (number, period of validity, date of issue, issuing authority, place of issue),

– stop-overs and itineraries,

– other information needed to identify the person to be transferred or to examine the readmission requirements pursuant to this Agreement;

(d) personal data must be accurate and, where necessary, kept up to date;

(e) personal data must be kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purpose for which the data were collected or for which they are further processed;

(f) both the communicating authority and the receiving authority shall take every reasonable step to ensure as appropriate the rectification, erasure or blocking of personal data where the processing does not comply with the provisions of this article, in particular because those data are not adequate, relevant, accurate, or they are excessive in relation to the purpose of processing. This includes the notification of any rectification, erasure or blocking to the other Party;

(g) upon request, the receiving authority shall inform the communicating authority of the use of the communicated data and of the results obtained therefrom;

(h) personal data may only be communicated to the competent authorities. Further communication to other bodies requires the prior consent of the communicating authority;

(i) the communicating and the receiving authorities are under an obligation to make a written record of the communication and receipt of personal data.

ARTICLE 17

Non-affection clause

1. This agreement shall be without prejudice to the rights, obligations and responsibilities of the Community, the Member States and Serbia arising from International Law and, in particular, from:

– the Convention of 28 July 1951 on the Status of Refugees as amended by the Protocol of 31 January 1967 on the Status of Refugees,

– the international conventions determining the State responsible for examining applications for asylum lodged,

– the European Convention of 4 November 1950 for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,

– the Convention of 10 December 1984 against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,

– international conventions on extradition,

– multilateral international conventions and agreements on the readmission of foreign nationals.

2. Nothing in this Agreement shall prevent the return of a person under other formal or informal arrangements.

SECTION VII

IMPLEMENTATION AND APPLICATION

ARTICLE 18

Joint readmission committee

1. The Contracting Parties shall provide each other with mutual assistance in the application and interpretation of this Agreement. To this end, they shall set up a joint readmission committee (hereinafter referred to as „the committee“) which will, in particular, have the task:

(a) to monitor the application of this Agreement;

(b) to decide on implementing arrangements necessary for the uniform application of this Agreement;

(c) to have regular exchanges of information on the implementing Protocols drawn up by individual Member States and Serbia pursuant to Article 19;

(d) to recommend amendments to this Agreement and its Annexes.

2. The decisions of the committee shall be binding on the Contracting Parties.

3. The committee shall be composed by representatives of the Community and Serbia; the Community shall be represented by the Commission.

4. The committee shall meet where necessary at the request of one of the Contracting Parties.

5. The committee shall establish its rules of procedures.

ARTICLE 19

Implementing Protocols

1. Upon request of a Member State or Serbia, Serbia and a Member State shall draw up an implementing Protocol which shall cover rules on:

(a) designation of the competent authorities, border crossing points and exchange of contact points;

(b) the modalities for returns under the accelerated procedure;

(c) conditions for escorted returns, including the transit of third-country nationals and stateless persons under escort;

(d) means and documents additional to those listed in the Annexes 1 to 5 to this Agreement.

2. The implementing Protocols referred to in paragraph 1 shall enter into force only after the readmission committee, referred to in Article 18, has been notified.

3. Serbia agrees to apply any provision of an implementing Protocol drawn up with one Member State also in its relations with any other Member State upon request of the latter.

ARTICLE 20

Relation to bilateral readmission agreements

or arrangements of Member States

The provisions of this Agreement shall take precedence over the provisions of any bilateral agreement or arrangement on the readmission of persons residing without authorisation which have been or may, under Article 19, be concluded between individual Member States and Serbia, in so far as the provisions of the latter are incompatible with those of this Agreement.

SECTION VIII

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 21

Territorial application

1. Subject to paragraph 2, this Agreement shall apply to the territory in which the Treaty establishing the European Community is applicable and to the territory of Serbia.

2 This Agreement shall not apply to the territory of the Kingdom of Denmark.

ARTICLE 22

Entry into force, duration and termination

1. This Agreement shall be ratified or approved by the Contracting Parties in accordance with their respective procedures.

2. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties notify each other that the procedures referred to in the first paragraph have been completed.

3. This Agreement is concluded for an unlimited period.

4. Each Contracting Party may, by officially notifying the other Contracting Party and after prior consultation of the committee referred to in Article 18, completely or partly, temporarily suspend the implementation of this Agreement with regard to third country nationals and stateless persons, for reasons of security, protection of public order or public health. The suspension shall enter into force on the second day following the day of such notification.

5. Each Contracting Party may denounce this Agreement by officially notifying the other Contracting Party. This Agreement shall cease to apply six months after the date of such notification.

ARTICLE 23

Annexes

Annexes 1 to 7 shall form an integral part of this Agreement.

Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand and seven in duplicate in the Serbian, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

ANNEX 1

LIST OF DOCUMENTS

THE PRESENTATION OF WHICH IS CONSIDERED AS PROOF OF NATIONALITY

(ARTICLES 2(1), 4 (1) AND 8(1))

Where the Requested State is one of the Member States:

– passports of any kind (national passports, diplomatic passports, service passports, collective passports including children’s passports);

– identity cards of any kind (including temporary and provisional ones).

Where the Requested State is Serbia:

– passports of any kind (national passports, diplomatic passports, service passports, collective passports including children’s passports) issued after 27 July 1996 according to the Law on Travel Documents of Yugoslav nationals of 1996 as well as the subsequent legislative amendments following adoption of the new Law on Travel Documents of Serbia,

– identity cards issued after 1 January 2000.

_______________

ANNEX 2

LIST OF DOCUMENTS

THE PRESENTATION OF WHICH IS CONSIDERED AS

PRIMA FACIE EVIDENCE OF NATIONALITY

(ARTICLES 2(1), 4(1) AND 8(2))

Where the Requested State is either one of the Member States or Serbia:

– photocopies of any of the documents listed in Annex 1 to this Agreement,

– service books and military identity cards,

– seaman’s registration books and skippers’ service cards,

– citizenship certificates and other official documents that mention or clearly indicate citizenship,

– driving licenses or photocopies thereof,

– birth certificates or photocopies thereof,

– company identity cards or photocopies thereof,

– statements by witnesses,

– statements made by the person concerned and language spoken by him or her, including by means of an official test result,

– any other document which may help to establish the nationality of the person concerned.

Where the Requested State is Serbia:

– passports of any kind (national passports, diplomatic passports, service passports, collective passports including children’s passports) issued between 27 April 1992 and 27 July 1996 and photocopies thereof,

– identity cards of any kind issued between 27 April 1992 and 1 January 2000 and photocopies thereof.

_______________

ANNEX 3

COMMON LIST OF DOCUMENTS

WHICH ARE CONSIDERED AS PROOF OF THE CONDITIONS

FOR THE READMISSION OF THIRD COUNTRY NATIONALS

AND STATELESS PERSONS

(ARTICLES 3(1), 5(1) AND 9(1))

– Entry/departure stamps or similar endorsement in the travel document of the person concerned or other evidence of entry/departure (e.g. photographic),

– named documents, certificates and bills of any kind (e.g. hotel bills, appointment cards for doctors/dentists, entry cards for public/private institutions, car rental agreements, credit card receipts etc.) which clearly show that the person concerned stayed on the territory of the requested State,

– named tickets and/or passenger lists of air, train, coach or boat passages which show the presence and the itinerary of the person concerned on the territory of the requested State,

– information showing that the person concerned has used the services of a courier or travel agency,

– official statements made, in particular, by border authority staff who can testify to the person concerned crossing the border.

_______________

ANNEX 4

COMMON LIST OF DOCUMENTS

WHICH ARE CONSIDERED AS PRIMA FACIE EVIDENCE OF

THE CONDITIONS FOR THE READMISSION

OF THIRD COUNTRY NATIONALS AND STATELESS PERSONS

(ARTICLES 3(1), 5(1) AND 9(2))

– Official statement by the person concerned in judicial or administrative proceedings,

– witnesses who can testify to the person concerned crossing the border,

– description issued by the relevant authorities of the Requesting State, of place and circumstances under which the person concerned has been intercepted after entering the territory of that State,

– information related to the identity and/or stay of a person which has been provided by an International organisation (e.g. UNHCR),

– reports/confirmation of information by family members, travelling companions, etc.,

– statement by the person concerned.

_______________

ANNEX 5

LIST OF DOCUMENTS

WHICH ARE CONSIDERED AS PROOF OR AS PRIMA FACIE EVIDENCE OF

THE CONDITIONS FOR THE READMISSION OF FORMER NATIONALS OF

THE SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA

(ARTICLES 3(3), 9 (4) AND 9(5))

Annex 5a (Documents considered as Proof)

– Birth certificates or photocopies thereof issued by the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia,

– public documents, including identity cards, or photocopies thereof issued by Serbia, the former Federal Republic of Yugoslavia, the former State Union of Serbia and Montenegro or the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia stating place of birth and/or place of permanent residence as required by Article 3(3).

Annex 5b (Documents considered as prima facie evidence)

– Other documents or certificates or photocopies thereof which point to the place of birth and/or place of permanent residence in the territory of Serbia,

– official statement by the person concerned in judicial or administrative proceedings.

_______________

ANNEX 6

[pic] [Emblem of Republic of Serbia] …………………………………………………………………………………………………………………….……….… ……………………………………………………………………..(Place and date) (Designation of requesting authority)

Reference: ……………………………………………

To

……………………………………………..……….… ( ACCELERATED PROCEDURE ……………………………………………..……….……………………………………………………………(Designation of requested authority)

READMISSION APPLICATION

PURSUANT TO ARTICLE 7 OF THE AGREEMENT OF ……….. BETWEEN

THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SERBIA

ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION

A. PERSONAL DETAILS1. Full name (underline surname):…………………………………………………..………………………………2. Maiden name:…………………………………………………..………………………………3. Date and place of birth:…………………………………………………..……………………………… Photograph

4. Sex and physical description (height, colour of eyes, distinguishing marks, etc.):

………………………………………………………………………………………………………….………………….

5. Also known as (earlier names, other names used/by which known or aliases):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Nationality and language:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Civil status:   ( married    ( single    ( divorced    ( widowed

If married: name of spouse …………………………………………………………………………………………………………………….

Names and age of children (if any) ………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. If known, last address in the requesting and the Requested State:

…………………………………………………………………………………………………………….………………………..……………………

B. PERSONAL DETAILS OF SPOUSE (IF APPROPRIATE)

1. Full name (underline surname):.………………………………………………………………………………………..

2. Maiden name:………………………………………………………………………………………..………………………………

3. Date and place of birth:………………………………………………………………………………………………………………

4. Sex and physical description (height, colour of eyes, distinguishing marks, etc.):

………………………………………………………………………………………………………….……………………..

5. Also known as (earlier names, other names used/by which known or aliases):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Nationality and language:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

7. If known, last address of residence in the Requested State

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

C. PERSONAL DETAILS OF CHILDREN (IF APPROPRIATE)

1. Full name (underline surname):……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Date and place of birth:……………………………………………………………………………………………………………….

3. Sex and physical description (height, colour of eyes, distinguishing marks, etc.):

………………………………………………………………………………………………………….………………………

4. Nationality and language:

…………………………………………………………………………………………………………..……………………….……………………….

5. Data on parents (date and place of birth), if different from the data supplied under A and B

……………………………………………………………………………………………………………………………..

D. SPECIAL CIRCUMSTANCES RELATING TO THE TRANSFEREE

1. State of health

(e.g. possible reference to special medical care; Latin name of possible disease):

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

2. Indication of particularly dangerous person

(e.g. suspected of serious offence; aggressive behaviour):

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

E. MEANS OF EVIDENCE ATTACHED

1. …………………………………………………………………..(Passport No) …………………………………………………………….…………(date and place of issue) ………………………………………………………………………(issuing authority) …………………………………………………………….…………(expiry date) 2. ………………………………………………………..…………(Identity card No) …………………………………………………………….…………(date and place of issue) ………………………………………………………………………(issuing authority) …………………………………………………………….…………(expiry date) 3. ………………………………………………………..…………(Driving licence No) …………………………………………………………….…………(date and place of issue) ………………………………………………………………………(issuing authority) …………………………………………………………….…………(expiry date) 4. ………………………………………………………..…………(Other official document No) …………………………………………………………….………….(date and place of issue) ……………………………………………………………………..(issuing authority) …………………………………………………………….………….(expiry date)

F. OBSERVATIONS

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………

(Signature) (Seal/stamp)

ANNEX 7

[pic] [Emblem of Republic of Serbia] ……………………………………………………………………………………………………………………..…….. ………………………………………………………..………..(Place and date) (Designation of requesting authority)

Reference

……………………………………………………….…

To

……………………………………………..…………. ………………………………………………………………………………………………………………….… (Designation of requested authority)

TRANSIT APPLICATION

pursuant to Article 14 of the Agreement of ……….. between

the European Community and the Republic of Serbia

on the readmission of persons residing without authorisation

A. PERSONAL DETAILS1. Full name (underline surname):…………………………………………………….2. Maiden name:…………………………………………………….3. Date and place of birth:…………………………………………………………. Photograph

4. Sex and physical description (height, colour of eyes, distinguishing marks etc.):

………………………………………………………………………………………………….

5. Also known as (earlier names, other names used/by which known or aliases):

……………………………………………………………………………………………………….……………….…..

6. Nationality and language:

……………………………………………………………………………………………………………..………………

7. Type and number of travel document:

…………………………………………………………………………………………………..……………………….

B. TRANSIT OPERATION

1. Type of transit

by air by land

2. State of final destination

……………………………………………………………………………………………………………..………………

3. Possible other States of transit

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

4. Proposed border crossing point, date, time of transfer and possible escorts

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………..……………………………………………………

5. Admission guaranteed in any other transit State and in the State of final destination

(Article 13 paragraph 2)

yes no

6. Knowledge of any reason for a refusal of transit

(Article 13 paragraph 3)

yes no

C. OBSERVATIONS

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

(Signature) (Seal/stamp)

_______________

JOINT DECLARATION

CONCERNING REINTEGRATION

The Contracting Parties acknowledge the necessity of an efficient, effective and sustainable socio-economic reintegration of repatriated citizens of the Republic of Serbia. They confirm their intention to increase their efforts, also financially, to support such reintegration, taking into account Community financial assistance available to that end.

JOINT DECLARATION

CONCERNING ARTICLES 2(3) AND 4(3)

The Contracting Parties take note that, according to the nationality laws of the Republic of Serbia and the Member States, it is not possible for a citizen of the Republic of Serbia or the European Union to be deprived of his or her nationality.

The Parties agree to consult each other in due time, should this legal situation change.

JOINT DECLARATION

CONCERNING ARTICLES 3 AND 5

The parties will endeavour to return any third country national who does not, or who no longer, fulfils the legal conditions in force for entry to, presence in or residence on, their respective territories, to his or her country of origin.

DECLARATION

BY THE REPUBLIC OF SERBIA CONCERNING CITIZENSHIP

The Republic of Serbia states that, in accordance with the Law on Citizenship of the Republic of Serbia (Official Gazette of the Republic of Serbia, No 135/04), the citizenship of the Republic of Serbia held by a citizen of the Republic of Serbia may not be terminated by renunciation, if such a person fails to provide the evidence proving that he/she will be admitted to a foreign citizenship at the moment of submitting the request for renunciation of Republic of Serbia citizenship.

JOINT DECLARATION

CONCERNING DENMARK

The Contracting Parties take note that this Agreement does not apply to the territory of the Kingdom of Denmark, nor to nationals of the Kingdom of Denmark. In such circumstances it is appropriate that the Republic of Serbia and Denmark conclude a readmission agreement in the same terms as this Agreement.

JOINT DECLARATION

CONCERNING ICELAND AND NORWAY

The Contracting Parties take note of the close relationship between the European Community and Iceland and Norway, particularly by virtue of the Agreement of 18 May 1999 concerning the association of these countries with the implementation, application and development of the Schengen acquis. In such circumstances it is appropriate that the Republic of Serbia concludes a readmission agreement with Iceland and Norway in the same terms as this Agreement.

JOINT DECLARATION

CONCERNING SWITZERLAND

The Contracting Parties take note that the European Union, the European Community and Switzerland signed an agreement on Switzerland’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis. It is appropriate, once this association agreement enters into force, that the Republic of Serbia concludes a readmission agreement with Switzerland in the same terms as this Agreement.

_________________

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Republike Srbije i Evropske Zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave, potpisanog 18. septembra 2007. godine u Briselu, sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama, kao i odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Narodna Skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I CILjEVI KOJI SE NjIME ŽELE POSTIĆI

Sporazum između Republike Srbije i Evropske Zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave, potpisan je 18. septembra 2007. godine u Briselu.

Saglasno članu 16. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Službeni list SFRJ“ br. 55/78), Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije pokreće postupak ratifikacije navedenog Sporazuma.

U kontekstu brojnih aktivnosti preduzetih na planu unapređivanja saradnje sa zemljama zapadne Evrope i zemljama regiona na polju suzbijanja nezakonitih migracija, posebno kada se radi o vraćanju i prihvatanju lica koja nezakonito borave na teritoriji zemalja strana ugovornica, do sada su na polju bilateralne saradnje sa sedamnaest zemalja zaključeni sporazumi o readmisiji. Time je iskazana spremnost i otvorenost Republike Srbije da se sa svim zainteresovanim zemljama zaključe međudržavni sporazumi o readmisiji.

Zaključivanjem ovog sporazuma, stvoriće se neophodne normativne pretpostavke za punu saradnju Republike Srbije sa Evropskom Zajednicom na planu organizovanog, recipročnog i institucionalizovanog povratka lica koja se nalaze u neregularnoj situaciji na teritoriji druge ugovorne strane. Naime, odredbama Sporazuma između Republike Srbije i Evropske Zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave, uređuje se vraćanje i prihvatanje državljana strana ugovornica, državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva, koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uslove za ulazak i boravak na teritoriji druge strane ugovornice.

Zaključivanje Sporazuma o readmisiji sa Evropskom Zajednicom i njegovo dosledno sprovođenje jedan je od najbitnijih preduslova koji Republika Srbija mora da ispuni, kako bi bila uključena na tzv. belu šengensku listu. Uspešno rešavanje tog pitanja predstavlja jedan od segmenata ukupnih napora za uključivanje u evropske integracije i potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, što doprinosi razvoju svestranih odnosa i saradnje sa Evropskom Zajednicom i državama članicama. U realizaciji prioriteta za dalji napredak Republike Srbije u Procesu stabilizacije i pridruživanja je i zaključivanje ovog sporazuma sa Evropskom Zajednicom.

Posebno treba istaći da su odredbama navedenog Sporazuma obuhvaćeni i inkorporirani svi najviši standardi Evropske Zajednice iz oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda građana, kao i odredbe drugih međunarodnih konvencija posvećenih zaštiti ljudskih prava i sloboda.

OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno angažovanje sredstava za finansiranje Republike Srbije.

RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ovog sporazuma narednog, umesto osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”, kako predviđa član 3. ovog zakona se ogleda u potrebi da Sporazum bude ratifikovan do 15. oktobra 2007. godine kako bi se sinhronizovano sprovodile procedure koje prethode stupanju na snagu od strane obe strane ugovornice.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi da donošenje ovog zakona po hitnom postupku sadržani su u članu 22. stav 2. ovog sporazuma koji predviđa da Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca nakon dana kada Ugovorne strane obaveste jedna drugu o završetku procedura predviđenih ovim sporazumom. Obzirom da ovaj sporazum, iz razloga sinhronizacije ispunjavanja obaveza od strane obe strane ugovornice, treba da stupi na snagu 1. januara 2008. godine, potrebno ga je ratifikovati po hitnom postupku. Takođe, skrećemo pažnju na međusobnu uslovljenost stupanja na snagu Sporazuma između RS i EZ o olakšanoj proceduri za izdavanje viza i ovog sporazuma.

Ostavite komentar