Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05- dr. zakon, 62/06- dr. zakon i 85/06),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA 2009. GODINU

I

Daje se saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2009. godinu, koju je Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje doneo na sednici od 13. aprila 2009. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, aprila 2009. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 85/06), kojom je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. pomenutog zakona propisano je da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2009. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, usvajaju se zajedno sa predlogom budžeta Republike Srbije i dostavljaju se zajedno sa tim predlogom, Narodnoj skupštini. Na isti način postupa se i u slučaju donošenja zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije i izmenama i dopunama finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu po hitnom postupku, ovu odluku je takođe potrebno doneti po hitnom postupku, radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US i 5/09)

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 13. aprila 2009. godine, doneo je

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2009. GODINU

1. U Finansijskom planu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 6/09), u OPŠTEM DELU, tač. 1. i 2. menjaju se i glase:

„1. Ukupni tekući prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za 2009. godinu, raspoređuju se po vrstama, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika – cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 460.724.694 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 237.817.000 Osiguranika zaposenih 218.477.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 17.560.000 Osiguranika poljoprivrednika 1.780.000 730000 DONACIJE I TRANSFERI 213.200.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 213.200.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 213.200.000 Transferi Ministarstva finansija 188.500.000 Osiguranika zaposlenih 175.500.000 Osiguranika poljoprivrednika 13.000.000 Transferi Ministarstva rada i socijalne politike 24.700.000 Osiguranika zaposlenih 11.575.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 185.000 Osiguranika poljoprivrednika 12.940.000 740000 DRUGI PRIHODI 591.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 140.000 741100 Kamate 40.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 40.000 741200 Dividende 100.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 100.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 11.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 11.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 440.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 440.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 1.084.870 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 1.084.870 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 1.084.870 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NAISTOM NIVOU 8.031.824 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 8.031.824 Osiguranika zaposlenih 7.706.852 Osiguranika samostalnih delatnosti 324.972 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 45.300 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 45.300 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 45.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 45.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 300 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 300 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJEFINANSIJSKE IMOVINE 1.680.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.680.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.680.000 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim privatnim poslovnim bankama 1.400.000 921460 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist organizacija obaveznog socijalng osiguranja 1.400.000 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 40.000 921560 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 40.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 240.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 240.000 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 0 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 0   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 462.449.994

2. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda za 2009. godinu, po osnovnim namenama, utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika – cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 461.632.092 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.956.000 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 3.000.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 537.000 413000 Naknade u naturi 20.000 414000 Socijalna davanja zaposlenima 318.500 415000 Naknade troškova za zaposlene 80.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 500 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.869.757 421000 Stalni troškovi 490.810 422000 Troškovi putovanja 66.800 423000 Usluge po ugovoru 1.875.000 424000 Specijalizovane usluge 30.000 425000 Tekuće popravke i održavanje 221.000 426000 Materijal 186.147 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 45.000 441000 Otplata domaćih kamata 0 444000 Prateći troškovi zaduživanja 45.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 454.660.135 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 454.660.135 Osiguranika zaposlenih 410.506.035 Osiguranika samostalnih delatnosti 16.488.850 Osiguranika poljoprivrednika 27.665.250 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 406.131.600 Osiguranika zaposlenih 366.536.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 14.732.000 Osiguranika poljoprivrednika 24.863.600 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 282.335 Osiguranika zaposlenih 262.035 Osiguranika samostalnih delatnosti 18.650 Osiguranika poljoprivrednika 1.650 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 48.246.200 Osiguranika zaposlenih 43.708.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 1.738.200 Osiguranika poljoprivrednika 2.800.000 480000 OSTALI RASHODI 101.200 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 2.000 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 94.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 4.200 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 1.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 654.902 510000 OSNOVNA SREDSTVA 654.902 511000 Zgrade i građevinski objekti 306.000 512000 Mašine i oprema 290.000 513000 Ostale nekretnine i oprema 11.902 515000 Nematerijalna imovina 47.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKUFINANSIJSKE IMOVINE 163.000 610000 OTPLATA GLAVNICE 0 611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 0 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 163.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 163.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 462.449.994

2. U Finansijskom planu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2009. godinu, POSEBAN DEO menja se i glasi:

„3. Ukupni tekući prihodi i primanja Fonda za 2009. godinu, utvrđeni u OPŠTEM DELU Finansijskog plana, iskazuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 460.724.694 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 237.817.000 Osiguranika zaposlenih 218.477.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 107.400.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 109.100.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 317.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 1.660.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 17.560.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 17.500.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 60.000 Osiguranika poljoprivrednika 1.780.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 1.700.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 80.000 730000 DONACIJE I TRANSFERI 213.200.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 213.200.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 213.200.000 Transferi Ministarstva finansija 188.500.000 Osiguranika zaposlenih 175.500.000 7331623 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene – za pokriće penzija – dotacije 175.500.000 Osiguranika poljoprivrednika 13.000.000 7331632 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike – za pokriće penzija – dotacije 13.000.000 Transferi Ministarstva rada i socijalne politike 24.700.000 Osiguranika zaposlenih 11.575.000 7331621 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene – za prava ostvarena pod posebnim saveznim propisima 4.500.000 7331622 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene – za prava ostvarena pod posebnim republičkim propisima 4.755.000 7331670 Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2.320.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 185.000 7331641 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti – za prava ostvarena pod posebnim propisima 140.000 7331642 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti – za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 45.000 Osiguranika poljoprivrednika 12.940.000 7331631 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike – za prava ostvarena pod posebnim propisima 3.340.000 7331680 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije saglasno članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 9.600.000 740000 DRUGI PRIHODI 591.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 140.000 741100 Kamate 40.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 40.000 741200 Dividende 100.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 100.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 11.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 11.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 440.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 440.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 1.084.870 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 1.084.870 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 1.084.870 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NAISTOM NIVOU 8.031.824 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 8.031.824 Osiguranika zaposlenih 7.706.852 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 6.183.881 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje 939.680 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 583.291 Osiguranika samostalnih delatnosti 324.972 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju pravo na novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 220.812 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 104.160 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 45.300 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 45.300 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 45.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 45.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 300 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 300 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJEFINANSIJSKE IMOVINE 1.680.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.680.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.680.000 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim privatnim poslovnim bankama 1.400.000 921460 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist organizacija obaveznog socijalng osiguranja 1.400.000 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 40.000 921560 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 40.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 240.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 240.000 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 0 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 0   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 462.449.994

4. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda za 2009. godinu, utvrđeni u OPŠTEM DELU Finansijskog plana, iskazuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 461.632.092 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.956.000 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 3.000.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 537.000 413000 Naknade u naturi 20.000 414000 Socijalna davanja zaposlenima 318.500 415000 Naknade troškova za zaposlene 80.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 500 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.869.757 421000 Stalni troškovi 490.810 422000 Troškovi putovanja 66.800 423000 Usluge po ugovoru 1.875.000 424000 Specijalizovane usluge 30.000 425000 Tekuće popravke i održavanje 221.000 426000 Materijal 186.147 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 45.000 441000 Otplata domaćih kamata 0 444000 Prateći troškovi zaduživanja 45.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 454.660.135 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJEOBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 454.660.135 Osiguranika zaposlenih 410.506.035 Osiguranika samostalnih delatnosti 16.488.850 Osiguranika poljoprivrednika 27.665.250 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 406.131.600 Osiguranika zaposlenih 366.536.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 14.732.000 Osiguranika poljoprivrednika 24.863.600 471121 Osnovne penzije 389.240.000 Osiguranika zaposlenih 352.040.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 14.200.000 Osiguranika poljoprivrednika 23.000.000 471124 Nega i pomoć penzionera 11.070.000 Osiguranika zaposlenih 9.000.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 420.000 Osiguranika poljoprivrednika 1.650.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.294.000 Osiguranika zaposlenih 1.226.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 33.000 Osiguranika poljoprivrednika 35.000 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 220.000 Osiguranika zaposlenih 220.000 471134 Privremena naknada zarade od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto 1.252.500 Osiguranika zaposlenih 1.250.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 2.500 471135 Naknade za telesno oštećenje osiguranika 225.800 Osiguranika zaposlenih 220.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 2.200 Osiguranika poljoprivrednika 3.600 471136 Naknade za invalide III kategorije 250.000 Osiguranika zaposlenih 250.000 471137 Nega i pomoć osiguranika 621.300 Osiguranika zaposlenih 560.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 11.300 Osiguranika poljoprivrednika 50.000 471193 Pogrebni troškovi 1.958.000 Osiguranika zaposlenih 1.770.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 63.000 Osiguranika poljoprivrednika 125.000 471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 0 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 282.335 Osiguranika zaposlenih 262.035 Osiguranika samostalnih delatnosti 18.650 Osiguranika poljoprivrednika 1.650 471216 Pomagala i naprave 8.100 Osiguranika zaposlenih 7.500 Osiguranika samostalnih delatnosti 300 Osiguranika poljoprivrednika 300 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 13.000 Osiguranika zaposlenih 13.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 261.235 Osiguranika zaposlenih 241.535 Osiguranika samostalnih delatnosti 18.350 Osiguranika poljoprivrednika 1.350 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 48.246.200 471910 Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 48.246.200 Osiguranika zaposlenih 43.708.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 1.738.200 Osiguranika poljoprivrednika 2.800.000 471911 Transferi RZZO-u za doprinose za osiguranje 47.530.000 Osiguranika zaposlenih 43.000.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 1.730.000 Osiguranika poljoprivrednika 2.800.000 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 58.000 Osiguranika zaposlenih 58.000 471913 Transferi RZZO-u za naknade zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 658.200 Osiguranika zaposlenih 650.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 8.200 480000 OSTALI RASHODI 101.200 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 2.000 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 94.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 4.200 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 1.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 654.902 510000 OSNOVNA SREDSTVA 654.902 511000 Zgrade i građevinski objekti 306.000 512000 Mašine i oprema 290.000 513000 Ostale nekretnine i imovina 11.902 515000 Nematerijalna imovina 47.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKUFINANSIJSKE IMOVINE 163.000 610000 OTPLATA GLAVNICE 0 611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 0 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 163.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 163.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 462.449.994

3. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije.

4. Ovu odluku, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

08/5 Broj: ______________

U Beogradu, 13. aprila 2009. godine

UPRAVNI ODBOR REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO

I INVALIDSKO OSIGURANjE

Predsednik,

dr Meho Mahmutović

O B R A Z L O Ž E Nj E

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

1. Uvodne napomene

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. Zakon, 63/06 – US i 5/09; u daljem tekstu: Zakon), kojim je propisano da upravni odbor Fonda donosi finansijski plan. Članom 6. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 63/06 – ispr. dr. zakona, 85/06 i 86/06 – ispr.) propisano je da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije. Na finansijski plan, u skladu sa članom 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu, saglasnost daje Narodna skupština.

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmenama i dopunama finansijskog plana organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sadržan je u članu 29. Zakona o budžetskom sistemu kojim je propisano da ako u toku fiskalne godine za koju je donet finansijski plan dođe do povećanja rashoda ili izdataka, ili smanjenja prihoda i primanja, uravnoteženje finansijskog plana vrši se izmenama i dopunama finansijskog plana, (u daljem tekstu: rebalans) na način i u proceduri u kojoj je finansijski plan donet.

U pripremi Odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za 2009. godinu, pošlo se od sledećih pretpostavki:

1. ostvarenih prihoda i primanja i izvršenih rashoda i izdataka u 2008. godini i

2. manjeg priliva prihoda od doprinosa u odnosu na prvobitno planirane, kao posledica opšteg stanja u privredi izazvanog svetskom ekonomskom krizom.

Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za 2009. godinu je u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 81/2004). Finansijski plan sadrži opšti i poseban deo u kojem se iskazuju primanja po vrstama, izdaci po namenama u skladu sa ekonomskom klasifikacijom propisanom Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 20/07, 37/07, 50/07 –ispr., 63/07, 25/08, 50/08 i 3/09).

2. Osnovni podaci o Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje

Na osnovu člana 63. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 85/2005) Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika su 1. januara 2008. godine postali jedan fond – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), organizovan kao jedno pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđuju sredstva za ovo osiguranje. Odredbama navedenog člana je propisano da se finansijsko poslovanje Fonda obavlja preko tri podračuna: osiguranika zaposlenih, osiguranika samostalnih delatnosti i osiguranika poljoprivrednika do 1. januara 2011. godine, a od tog dana – preko jednog računa.

U Fondu upravne, analitičke, finansijske, administrativne, tehničke i druge poslove iz delokruga Fonda obavljaju zaposleni u sledećim organizacionim jedinicama utvrđenim Pravilnikom o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 29/2008):

– Direkcija Fonda sa sedištem u Beogradu i Službom Direkcije Fonda sa sedištem u Prištini;

– Direkcija Pokrajinskog fonda sa sedištem u Novom Sadu;

– Filijala za grad Beograd sa službama Filijale i ispostavama za opštine na teritoriji grada Beograda;

– filijale (23 na teritoriji Republike bez AP Vojvodine i 11 na teritoriji AP Vojvodine) sa službama filijala i ispostavama za teritoriju jedne ili više opština, odnosno gradova.

Prema podacima kadrovske evidencije Fond je u decembru 2008. godine zapošljavao na neodređeno vreme 3.467 radnika od čega 1.266 (36,52%) zaposlenih ima visoku, 530 (15,29%) zaposlenih ima višu, 1.437 (41,45%) zaposlenih ima srednju i 234 (6,74%) zaposlenih ima nižu stručnu spremu. Tome treba dodati i 233 radnika na određeno vreme (34 radi zamene, 134 zbog povećanog obima posla i 65 pripravnika).

3. Plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2009. godinu

3.1. Prihodi i primanja po Obrascu 1.

– opšti i poseban deo

Prihod Fonda prema članu 169. Zakona čine sredstva:

– od doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

– za penzijsko i invalidsko osiguranje koje se u slučajevima i pod uslovima zakonom obezbeđuju u budžetu;

– od imovine kojom raspolaže Fond;

– od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda, u skladu sa zakonom, poslovnom bankarstvu, na tržištu novca ili kupovinom obveznica čiji emitent je država;

– subvencija i donacija;

– ostvarena prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom;

– dividende na akcije po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom;

– iz drugih izvora.

Ukupni prihodi i primanja Fonda u 2009. godini rebalansom su planirani u iznosu od 462,45 milijardi dinara. Ovako planirani prihodi i primanja veći su za 19,03% u odnosu na 2008. godinu i njima se obezbeđuje izvršavanje planiranih, zakonom utvrđenih rashoda i izdataka na čije je povećanje uticao preneti nivo penzija i naknada koje su po Uredbi o vanrednom povećanju penzija („Službeni glasnik RS”, broj 79/2008) povećane za 10% uz redovno usklađivanje za oktobar 2008. godine od 4,13%.

700000 – TEKUĆI PRIHODI planirani su u ukupnom iznosu od 460,72 milijarde dinara i čine 99,63% ukupnih prihoda i primanja, a veći su za 22,68% u odnosu na prethodnu godinu po sledećim pozicijama:

– 720000 – SOCIJALNI DOPRINOSI kao izvorni prihodi planirani su u iznosu od 237,82 milijarde dinara, i to:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih 218,48 milijardi

– za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti 17,56 milijardi i

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika 1,78 milijardi dinara.

Planiranim izvornim prihodom pokriva se 51,43% planiranih rashoda i izdataka u 2009. godini.

Prvobitno planirani prihodi iznosili su 262,24 milijarde dinara i smanjeni su za 24,42 milijarde dinara odnosno za 9,31%. Niže ostvarenje prihoda od doprinosa od planiranog u 2008. godini, čiji se trend nastavio i u prvom kvartalu 2009. godine, uticali su da u rebalansu za 2009. godinu rast prihoda od doprinosa bude samo 4,25% u odnosu na 2008. godinu.

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06 i 5/09 ) „uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa”.

– 730000 – DONACIJE I TRANSFERI iznose 213,20 milijardi dinara sa učešćem od 46,10% u ukupnim prihodima i primanjima, a veći su za 54,73% u odnosu na prethodnu godinu. Ovako veliko učešće dotacija posledica je nedovoljnog ostvarivanja prihoda po osnovu doprinosa koje se očekuje u 2009. godini.

Transferi koji se izvršavaju preko Ministarstva finansija regulisani su članom 173. Zakona kojim je predviđeno da je Republika garant za obaveze Fonda za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja.

Planirani su u ukupnom iznosu od 188,50 milijardi dinara, i to:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih (Ko7331623) planirana su sredstva u iznosu od 175,50 milijardi dinara, koja učestvuju sa 37,95% u planiranim ukupnim prihodima i primanjima za 2009. godinu, a veća su za 68,91% u odnosu na 2008. godinu. Ovako veliki iznos dotacija posledica je prenetog nivoa penzija i naknada koje su od oktobra 2008. godine usklađene sa 14,13%, nedovoljnih prihoda od doprinosa i nedostatka drugih izvora finansiranja (pozajmice slobodnih sredstava sa podračuna osiguranika samostalnih delatnosti i prihodi od privatizacije).

U okviru ovih transfera sadržana su i sredstva koja obezbeđuje Republika po osnovu Zakona o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika-zaposlenih („Službeni glasnik RS”, broj 85/2005), po osnovu Zaključka Vlade RS br. 43-1343/2007-4 od 12. aprila 2007. godine i Zaključka Vlade RS br. 181-796/2007-1.

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika (Ko7331632) planirana su sredstva u iznosu od 13,00 milijardi dinara koja učestvuju sa 2,81% u planiranim ukupnim prihodima i primanjima za 2009. godinu, a veća su za 26,46% u odnosu na 2008. godinu. Na ovako veliki iznos dotacija uticala je izuzetno loša naplata doprinosa od osiguranika poljoprivrednika u 2008. godini čiji se trend očekuje i u 2009. godini, a koja je nedovoljna za planiranu isplatu penzija posebno imajući u vidu i povećene rashode na ime penzija iz gore navedenih razloga.

Transferima koji se izvršavaju sa razdela Ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 24,70 milijardi dinara, obezbeđuju se sredstva za isplatu ppava po posebnim propisima i to:

– po osnovu člana 235. Zakona regulisano je da Republika obezbeđuje sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene ovim zakonom, i to za prava utvrđena republičkim i saveznim propisima.

– prema članu 207. stav 2. Zakona, Republika obezbeđuje sredstva za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđenog primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene.

Na ime ovih transfera iz budžeta za kategoriju osiguranika zaposlenih planirano je 11,58 milijardi dinara:

– sredstva po osnovu obaveza Republike za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod posebnim uslovima za prava utvrđena saveznim propisima (SMUP, SMIP, borci NOR-a 1941. godine, administrativne penzije u saveznim organima, učesnici rata od 1991. godine), u iznosu od 4,50 milijardi dinara, koja učestvuju u ukupnim prihodima i primanjima sa 0,97% (Ko7331621).

– sredstva po osnovu obaveza Republike za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod posebnim uslovima za prava utvrđena republičkim propisima (učesnici prvog svetskog rata, borci na odgovornim dužnostima, radnici RMUP-a, radnici u kazneno popravnim domovima, učesnici rata 1991. godine, izuzetne penzije, nosioci partizanske spomenice 1941. godine, pomoći RIV-a i dopunske penzije, poseban staž-žena osiguranika), u iznosu od 4,76 milijardi dinara, koja učestvuju u ukupnim prihodima i primanjima sa 1,03% (Ko7331622).

– sredstva u iznosu od 2,32 milijarde dinara koja služe za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđene primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene, koja učestvuju u ukupnim prihodima i primanjima sa 0,5% (Ko733167).

Na ime transfera iz budžeta za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti planirano je 185,00 miliona dinara:

– za staž osiguranja po posebnim propisima (penzije boraca) za 2009. godinu planiran je iznos od 140,00 miliona dinara koji učestvuje u ukupnim prihodima i primanjima sa 0,03% (Ko7331641).

Neizmirene obaveze Republike po ovom osnovu za period od 2005. do 2008. godine nisu planirane.

– za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđene primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene za 2009. godinu planiran je iznos od 45,00 miliona dinara koji učestvuje u ukupnim prihodima i primanjima sa 0,01% (Ko7331642).

Neizmirene obaveze Republike po ovom osnovu za period od 2006. do 2008. godine nisu planirane.

U uslovima ostvarivanja suficita nekadašnjeg Fonda samostalnih delatnosti, Republika nije transferisala sredstva iz budžeta za ovu kategoriju osiguranika počev od 2005. godine.

Na ime transfera iz budžeta za kategoriju osiguranika poljoprivrednika planirano je 12,94 milijardi dinara:

– sredstva u iznosu od 3,34 milijarde dinara po osnovu obaveza Republike za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod posebnim uslovima (solidarni staž i penzije učesnika NOR-a), koja učestvuju sa 0,72% u planiranim ukupnim prihodima i primanjima za 2009. godinu (Ko 7331631).

– sredstava za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđene primenom člana 76. Zakona, koju prima 92% penzionera poljoprivrednika, i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene, u iznosu od 9,60 milijardi dinara odnosno 2,08% od planiranih ukupnih prihoda i primanja za 2009. godinu (Ko733168).

– 740000 – DRUGI PRIHODI planirani su u iznosu od 591,00 milion dinara i učestvuju sa 0,13% u ukupnim prihodima i primanjima.

Planirana su sredstva:

– po osnovu kamata na sredstva Fonda u iznosu od 40,00 miliona dinara (Ko741100),

– po osnovu dividendi u iznosu od 100,00 miliona dinara (Ko741200),

– sredstva od zakupa od strane tržišnih organizacija u iznosu od 11,00 miliona dinara (Ko742000) i

– mešoviti i neodređeni prihodi 440,00 miliona dinara (Ko745000).

– 770000 – MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODAplanirane su u iznosu od 1,08 milijardi dinara i učestvuju sa 0,23% u ukupnim prihodima i primanjima. Odnose se na vraćene neisplaćene penzije i naknade, uplate više primljenih penzija i novčanih naknada od strane korisnika, na ime odštetnih zahteva od inostranih organizacija penzijskih osiguranja i drugo.

– 780000 – TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU u iznosu od 8,03 milijarde dinara učestvuju sa 1,74% u ukupnim prihodima i primanjima, a veći su za 17,22% u odnosu na prethodnu godinu.

Za kategoriju osiguranika zaposlenih planirana su sredstva u iznosu od 7,71 milijarde dinara, i to:

– sredstva u iznosu od 6,18 milijardi dinara koja se odnose na doprinos za PIO koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje za zaposlene za čijim radom je prestala potreba, odnosno u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781321) i sredstva u iznosu od 583,29 miliona dinara koja uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje prema članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Ko781323).

– sredstva u iznosu od 939,68 miliona dinara na ime doprinosa za PIO zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koje uplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje (Ko781322).

Za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti planirana su sredstva u iznosu od 324,97 miliona dinara, i to:

– sredstva u iznosu od 220,81 milion dinara od Nacionalne službe za zapošljavanje koja obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko 781341).

– sredstva u iznosu od 104,16 miliona dinara od Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje koji obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju ili dok su na porodiljskom odsustvu, odnosno za vreme odsustva sa rada ili rada sa skraćenim radnim vremenom zbog posebne nege deteta (Ko781342).

800000 – PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE planirana su u iznosu od 45,30 miliona dinara i učestvuju sa 0,01% u ukupnim prihodima i primanjima, a odnose se na primanja od prodaje i otkupa nepokretnosti i prodaje pokretnih stvari.

900000 – PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE planirana su u iznosu od 1,68 milijardi dinara i učestvuju sa 0,36% u ukupnim prihodima i primanjima. Od ovog iznosa 1,40 milijardi dinara odnosi se na vraćene depozite kod poslovnih banaka ranijeg Fonda PIO samostalnih delatnosti, 40,00 miliona dinara na primanja po osnovu otplate kredita (po gore pomenutom Zaključku Vlade RS iz aprila 2007. god.) i 240,00 miliona dinara od otplate kredita datih domaćinstvima.

3.2. Rashodi i izdaci po Obrascu 2.

– opšti i poseban deo

Pri planiranju rashoda za 2009. godinu, pošlo se od sledećih pretpostavki:

1) da se u 2009. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

– za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih za decembar 2008. godine i jedanaest meseci 2009. godine;

– za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2009. godine;

– za korisnike iz kategorije osiguranika poljoprivrednika za drugi deo decembra 2008. godine i jedanaest ipo meseci 2009. godine (zaključno sa isplatom za prvi deo decembra 2009. godine);

2) da se izuzetno, u 2009. godini penzije i novčane naknade neće usklađivati;

3) da se broj korisnika penzija u 2009. godini poveća za oko 1,5%;

4) da se procenjeni nivo materijalnih i ostalih rashoda u 2009. godini vrši u planskim okvirima, osim za rashode na koje utiče rast cena i za troškove direktno vezane za isplatu penzija.

.

Ukupno planirani rashodi i izdaci Fonda za 2009. godinu iznose 462,45 milijardi dinara, što je više za 16,18% u odnosu na 2008. godinu.

Članom 171. Zakona propisano je da se sredstva Fonda koriste za “isplatu penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja; troškove za rad organa Fonda i za obavljanje upravnih, analitičkih, finansijskih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja; i druge obaveze utvrđene zakonom”. Stavom 2. ovog člana regulisano da se sredstva Fonda mogu, u skladu sa aktom Fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija.

400000 – TEKUĆI RASHODI planirani su u ukupnom iznosu od 461,63 milijarde dinara i čine 99,82% ukupnih rashoda i izdataka, a veći su za 16,70% u odnosu na 2008. godinu po sledećim pozicijama:

– 410000 – RASHODI ZA ZAPOSLENE – planirana su sredstva u iznosu od 3,96 milijardi dinara i učestvuju sa 0,86% u ukupnim rashodima i izdacima. U odnosu na prvobitno planirana sredstva ovaj iznos je manji za 85,60 miliona dinara.

Najveći rashod predstavljaju zarade zaposlenih u iznosu od 3,00 milijarde dinara (Ko411000) i doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 537,00 miliona dinara (Ko412000), koji su planirani bez povećanja zarada zaposlenima u 2009. godini, što je za 103,00 miliona manje u odnosu na prvobitno planirana sredstva.

Sredstva za naknade u naturi – markice za prevoz zaposlenih, itd. (Ko413000) planirana su u iznosu od 20,00 miliona dinara.

Na ime socijalnih davanja zaposlenima (Ko414000) planirana su sredstva u iznosu od 318,50 miliona dinara. Najveći deo ovih sredstava odnosi se na sprovođenje socijalnog programa u slučaju eventualnog smanjenja broja zaposlenih.

Naknade za zaposlene (Ko415000) na ime troškova prevoza (u novcu) povećane su na 80,00 miliona dinara zbog rasta cena usluga prevoza.

Za nagrade, bonuse i ostale troškove (Ko416000) planirana su sredstva u iznosu od 500,00 hiljada dinara koja se odnose na naknade članovima komisija, dok sredstva na ime jubilarnih nagrada nisu planirana.

– 420000 – KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA planirana su sredstva u iznosu od 2,87 milijardi dinara koja učestvuju sa 0,62% u ukupnim rashodima i manja su od prvobitno planiranih za 52,74 miliona dinara.

Na ime stalnih troškova (Ko421000) koje čine troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, energetskih, komunalnih, usluga komunikacije, osiguranja i zakupa planirano je 490,81 milion dinara, što je za 2,19 miliona manje u odnosu na prethodni plan. Predviđene uštede odnose se na smanjenje troškova mobilnih telefona.

Troškovi putovanja (Ko422000) obuhvataju troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu i planirani su u iznosu od 66,80 miliona dinara što je za 7,40 miliona dinara manje u odnosu na prethodni plan.

Najznačajniji u okviru rahoda za korišćenje usluga i roba su rashodi za usluge po ugovoru (Ko423000), a planirani su u iznosu od 1,87 milijardi dinara što je manje u odnosu na prethodni plan za 25,00 miliona dinara. Smanjenje rashoda obezbeđeno je uštedama u okviru administrativnih usluga, usluga obrazovanja zaposlenih, na ime naknada članovima upravnog i nadzornog odbora, ostalih stručnih usluga, ugostiteljskih usluga i reprezentacije kao i opštih usluga. U okviru ove grupe najveći rashod vezan je za troškove štampanja uputnica za isplate penzija i naknada koji mora biti planiran u skladu sa uvećanim obimom penzija i naknada i mikrofilmovanje dokumentacije.

Specijalizovane usluge (Ko424000) planirane su u iznosu od 30,00 miliona dinara što je manje za 12,80 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirana sredstva. Najveći rashodi odnose se na usluge zdravstva – preglede za utvrđivanje invalidnosti i usluge instituta zaštite na radu.

Za tekuće popravke i održavanje (Ko425000) planirana su sredstva u nepromenjenom iznosu od 221,00 miliona dinara. Za tekuće popravke i održavanje zgrada (preko 150 objekata) predviđeno je oko 66,40 miliona dinara, opreme za saobraćaj oko 5,3 miliona dinara, administrativne i računarske opreme oko 128,20 dinara i medicinske i laboratorijske opreme oko 1,10 miliona dinara itd.

Rashodi na ime materijala (Ko426000) planirani su u iznosu od 186,15 miliona dinara, što je za 5,35 miliona dinara manje u odnosu na prethodni plan. Planiraju se uštede na ime stručne literature, troškova goriva i materijala za domaćinstvo i ugostiteljstvo.

– 440000 – OTPLATA KAMATA – na ime negativnih kursnih razlika planirano je 45,00 miliona dinara.

– 470000 – PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA – planirana su sredstva u iznosu od 454,66 milijardi dinara sa učešćem od 98,32% u ukupnim rashodima i izdacima i povećanjem od 16,74% u odnosu na 2008. godinu.

Na osnovu člana 261a Zakona, iznos penzija, najniži iznos penzija, iznos novčane naknade i iznos opšteg boda, utvrđen za oktobar 2008. godine predstavlja osnov za isplatu penzija, odnosno novčane naknade i određivanje vrednosti opšteg boda za 2009. godinu, i neće se menjati u 2009. godini.

Na ime prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima (Ko471100) planiran je iznos od 406,13 milijardi dinara, i to:

– za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih 366,54 milijarde dinara

– za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti 14,73 milijarde dinara

– za korisnike iz kategorije osiguranika poljoprivrednika 24,86 milijardi dinara.

Ovi rashodi čine 87,82% ukupnih rashoda i izdataka i u odnosu na 2008. godinu veći su za 16,83%.

Od ovih rashoda najznačajniji su rashodi za penzije (Ko471121) koji obuhvataju isplatu starosnih, invalidskih, porodičnih (član 18. Zakona) i penzija korisnicima u inostranstvu (član 124. Zakona), u iznosu od 389,24 milijardi dinara što je 84,17% ukupnih rashoda i izdataka, a koji su za 16,86% viši u odnosu na 2008. godinu. Ovako veliki procenat uslovljen je dostignutim nivoom penzija u 2008. godini.

Planirana sredstva za novčane naknade za pomoć i negu drugog lica korisnicima penzija (Ko471124) iznose 11,07 milijardi dinara. Članom 244. Zakona regulisana je visina ove naknade i usklađivanje na način predviđen za usklađivanje penzija. Planirana sredstva za novčane naknade za pomoć i negu drugog lica osiguranicima (Ko471137) iznose 621,30 miliona dinara.

Sredstva za novčane naknade za telesno oštećenje korisnicima penzija (Ko 471125) planirana su u iznosu od 1,29 milijardi dinara. Čl. 17, 18, 37, 74. i 81. Zakona regulišu ostvarivanje navedenog prava, visinu novčane naknade i njeno usklađivanje. Sredstva za novčanu naknadu za telesno oštećenje osiguranika (Ko 471135) planirana su u iznosu od 225,80 miliona dinara.

Rashodi za naknade za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije osiguranika zaposlenih (Ko 471131), planirani su u iznosu od 220,00 miliona dinara, privremena naknada za rad od dana nastanka invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto za osiguranike zaposlenih i osiguranike samostalnih delatnosti (Ko 471134) u iznosu od 1,25 milijardi dinara, a naknade za invalide III kategorije osiguranika zaposlenih (Ko 471136) u iznosu od 250,00 miliona dinara. Član 224. Zakona reguliše visinu zatečenih prava i način njihovog usklađivanja.

Planirana sredstva za isplatu pogrebnih troškova (Ko 471193) iznose 1,96 milijardi dinara. Sredstva su planirana posebno za svaku kategoriju osiguranika, odnosno na osnovu procene visine 1,5 prosečne penzije po kvartalima koja će biti isplaćena korisnicima iz određene kategorije osiguranika. Članovi 18, 41. i 75. Zakona regulišu pravo i visinu ove naknade.

Sredstva za prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (Ko 471200) planirana su u iznosu od 282,34 miliona dinara i učestvuju sa 0,06% u ukupnim rashodima i izdacima. U okviru ovih rashoda planirana su sredstva za nabavku pomagala za slepa lica (Ko 471216) u iznosu od 8,10 milion dinara, a po članu 245. Zakona. Sredstva na ime troškova smeštaja penzionera u domove za stare (Ko 471231) planirana su u iznosu 13,00 miliona dinara. Troškovi usluge rehabilitacije i rekreacije (banjski oporavak penzionera i troškovi sprovođenja istog) (Ko 471292) planirani su u iznosu od 261,24 miliona dinara što je regulisano članom 171. stav 2 Zakona.

Na ime transfera drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Ko 471900) planirana su sredstva u iznosu od 48,25 milijardi dinara sa učešćem od 10,43% u ukupnim rashodima i izdacima i veća su za 16,01% u odnosu na 2008. godinu. Planirana sredstva za zdravstveno osiguranje penzionera (član 8. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje) iznose 47,53 milijarde dinara. Doprinos za zdravstveno osiguranje penzionera (Ko 471911) plaća se po stopi od 12,3% na isplaćene penzije. Za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije (Ko 471912), iz kategorije osiguranika zaposlenih planirano je 58,00 miliona dinara, a za naknadu zarade od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja (Ko 471913) iz kategorije osiguranika zaposlenih i kategorije osiguranika samostalnih delatnosti (član 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju) planirano je 658,20 miliona dinara.

– 480000 – OSTALI RASHODI – planirana su sredstva u iznosu od 101,20 miliona dinara ili 0,02% ukupnih rashoda i izdataka. Na kontu (Ko 481000) planirana su sredstva u iznosu od 2,00 miliona dinara po odlukama Upravnog odbora Fonda. Na ime poreza i obaveznih taksi (Ko 482000) planirana su uvećana sredstva na ime poreza na dobit za prethodnu godinu po osnovu ostvarenih prihoda od plasiranih slobodnih sredstava u iznosu od 94,00 miliona dinara, a na ime eventualnih novčanih kazni (Ko 483000) iznos od 4,20 miliona dinara i za naknade štete (Ko 485000) planiran je iznos od 1,00 milion dinara.

500000 – IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU planirani su u iznosu od 654,90 miliona dinara ili 0,14% od ukupnih rashoda i izdataka, što je za 100,00 miliona dinara manje u odnosu na prethodni plan.

Planirana su sredstva za kupovinu, izgradnju i kapitalno održavanje zgrada i objekata, i planiranje i praćenje projekta (Ko 511000) u iznosu od 306,00 miliona dinara, što je 70,00 miliona dinara manje u odnosu na prethodni plan.

Sredstva za nabavku opreme za saobraćaj, medicinske opreme, administrativne (računarska oprema) i drugo (Ko 512000), planirana su u iznosu od 290,00 miliona dinara, što je manje za 30,00 miliona dinara u odnosu na prethodni plan.

Sredstva za nabavku ostale opreme (Ko 513000) planirana su u nepromenjenom iznosu od 11,90 miliona dinara.

Planirana su i sredstva vezana za nabavku nematerijalne imovine (Ko 515000), od čega su najznačajniji kompjuterski softveri, licence i drugo, u iznosu od 47,00 miliona dinara.

Od većih investicija planira se sledeće:

rekonstrukcija zgrade filijale Užice (62,00 miliona dinara);

završetak rekonstrukcije zgrade filijale Bor (36,50 miliona dinara);

završetak rekonstrukcije i adaptacije zgrade filijale Vrbas (25,00 miliona dinara);

rekonstrukcija filijale Pirot (25,00 miliona dinara);

rekonstrukcija instalacija za grejanje filijale Vranje (10,50 miliona dinara);

izgradnja objekta (300 m2) filijale Kosovska Mitrovica (28,00 miliona dinara);

izrada projekta, pribavljanje građevinskih dozvola i početak gradnje novog objekta (4.000 m2) za potrebe pokrajinske direkcije filijale Novi Sad (20,00 miliona dinara);

kupovina i adaptacija poslovnog prostora u zgradi filijale Subotica (34,00 miliona);

rekonstrukcija poslovnog prostora za potrebe direkcije Fonda u Beogradu (18,00 miliona);

planiraju se radovi na rekonstrukciji instalacija slabe i jake struje, instalacija za grejanje;

radovi na zameni spoljne stolarije u objektima filijala, a prema dinamičkom planu za tu vrstu radova, kao i radovi na uređenju fasada, dvorišta i parking prostora za potrebe parkiranja službenih automobila.

Sastavni deo ovog plana su i planovi investicija, adaptacija i tekućeg održavanja u delu koji se odnosi na investicije, kao i planovi osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala.

600000 – IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 163,00 miliona dinara i odnose se na nabavku domaće finansijske imovine (Ko 620000).

Ostavite komentar