Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2009. godinu

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 85/06),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2009. GODINU

I

Daje se saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2009. godinu, koju je Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje doneo na sednici od 14. aprila 2009. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, aprila 2009. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 85/06), kojom je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. pomenutog zakona propisano je da je Nacionalna služba za zapošljavanje organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2009. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, usvajaju se zajedno sa predlogom budžeta Republike Srbije i dostavljaju se zajedno sa tim predlogom, Narodnoj skupštini. Na isti način postupa se i u slučaju donošenja zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije i izmenama i dopunama finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu po hitnom postupku, ovu odluku je takođe potrebno doneti po hitnom postupku, radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

OBRAZLOŽENjE

IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA NSZ

ZA 2009. GODINU

U Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2009. godinu objavljenom u «Službenom glasniku RS», broj 03/09, na osnovu Odluke o davanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 120/08), promene po pozicijama su sledeće:

U strukturi tekućih prihoda i primanja:

Na poziciji 72 – Socijalni doprinosi, iznos od „17.650.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „15.300.000“ hiljada dinara;

Na poziciji 733000* Transferi iz budžeta iznos od „18.152.500“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „23.652.500“ hiljada dinara koji se sastoji od 18.500.000 hiljada dinara za transfer iz Ministarstva finansija za isplatu redovne novčane naknade za nezaposlene i 5.152.500 hiljada dinara za transfer iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u iznosu od 3.500.000 hiljada dinara, 212.500 hiljada dinara za isplate zaostalih zarada zaposlenih Grupe Zastava, 1.400.000 za isplatu posebnih novčanih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju i 40.000 hiljada dinara za projekat „Otpremninom do posla“;

Na poziciji 740000 Drugi prihodi, iznos od „210.000“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom „170.000“ hiljada dinara

Na poziciji 770000 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iznos od „81.280“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „71.120“ hiljada dinara.

Na poziciji 780000 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou, iznos od „188.720“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom od „80.000“ hiljada dinara.

Na poziciji 900000 – Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine iznos od „20.000“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom od „2.500“ hiljada dinara.

U strukturi tekućih rashoda promene po pozicijama su:

Kategorija 41 – Rashodi za zaposlene, iznos od „2.336.820“ ostaje nepromenjen, ali su promene nastale po pozicijama unutar ove kategorije rashoda:

411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih – Iznos od „1.823.155“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „1.606.972“ hiljada dinara.

412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – iznos od „326.344“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom od „287.647“ hiljada dinara.

414– Socijalna davanja zaposlenima – Iznos od „127.320“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „382.200“ hiljada dinara.

Kategorija 42 – Korišćenje usluga i roba, iznos „1.421.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom „1.051.540“ hiljada dinara. Ova kategorija rashoda umanjena je za 26%, a promene po pozicijama su sledeće:

421 – Stalni troškovi – Iznos od „657.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „486.180“ hiljada dinara.

422 – Troškovi putovanja – Iznos od „58.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „42.920“ hiljada dinara

423– Usluge po ugovoru – Iznos od „268.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „197.540“ hiljada dinara.

425– Tekuće popravke i održavanje – Iznos od „290.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „214.600“ hiljada dinara.

426 – Materijal – Iznos od „145.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „107.300“ hiljada dinara.

Kategorija 44 – Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja, iznos od „30.000“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom od „25.000“ hiljada dinara.

Kategorija 47 – Prava iz socijalnog osiguranja – iznos od „31.866.680“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom „34.866.140“ hiljada dinara.

U okviru Prava iz socijalnog osiguranja izmene se odnose na:

-uvećanje iznosa za isplatu redovnih novčanih naknada za nezaposlene sa ukupno planiranih „21.567.244“ hiljada dinara na „25.106.640“ hiljada dinara dinara (neto novčana naknada 16.500.001 hiljada dinara + pripadajući doprinosi 8.606.639 hiljada dinara ). Povećanje iznosa za ove namene uslovljen je očekivanjem značajnog porasta broja nezaposlenih lica do kraja godine, i time povećanja broja korisnika novčane naknade za nezaposlene, a ukoliko prihodi budu zadovoljavajući planirana sredstva upotrebiće se za smanjenje kašnjenja u isplati za ove namene.

– smanjenje iznosa za isplatu privremene naknade za Kosovo i Metohiju sa planiranih ukupno „4.559.936“ hiljada dinara na „4.020.000“ hiljada dinara (neto naknada 2.641.140 hiljada dinara + pripadajući doprinosi 1.378.860 hiljada dinara), u skladu sa realizacijom u prva tri meseca i očekivanom mesečnom isplatom na nivou od 335.000 hiljada dinara.

– uvećanje iznosa za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja sa ukupno planiranih „3.000.000“ hiljada dinara na „3.500.000“ hiljada dinara.

Ostale pozicije u okviru ove kategorije rashoda ostaju nepromenjene.

Kategorija51-Osnovna sredstva umanjena je za 26%, a promene po pozicijama su sledeće:

511 – Zgrade i građevinski objekti – iznos od „351.000“ zamenjuje se iznosom od „250.640“ hiljada dinara

512 – Mašine i oprema – iznos od „177.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „130.980“.

Ostavite komentar