Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu: tekst i obrazloženje

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2009. GODINU

Član 1.

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08), član 1. menja se i glasi:

„Ovim zakonom uređuju se primanja i izdaci budžeta Republike Srbije za 2009. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje sopstvenih prihoda, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije za 2009. godinu (u daljem tekstu: budžet), primanja po osnovu zaduživanja i prodaje finansijske imovine i izdaci po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine, sastoje se od:

PRIMANjA I IZDACI BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

u dinarima

I. Primanja budžeta 649.357.997.000 II. Izdaci budžeta i nabavka finansijske imovine 719.871.543.000 III. Rezultat (I. – II.) -70.513.546.000

FINANSIRANjE BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

u dinarima

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 218.438.178.000 Otplata glavnice duga 147.924.632.000 Neto finansiranje 70.513.546.000

PRIMANjA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

UTVRĐENA SU U SLEDEĆIM IZNOSIMA:

  Ekonomska klasifikacija Budžet 2009 UKUPNA PRIMANjA   649.357.997.000 1. Poreski prihodi   586.257.997.000 1.1. Porez na dohodak građana 7111 81.397.400.000 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 34.968.100.000 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 302.475.097.000 – Porez na dodatu vrednost u zemlji   101.027.190.000 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza   198.087.907.000 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina   3.360.000.000 1.4. Akcize 717 117.300.000.000 – Akcize na derivate nafte   61.600.000.000 – Akcize na duvanske prerađevine   43.000.000.000 – Ostale akcize   12.700.000.000 1.5. Carine 715 42.588.900.000 1.6. Ostali poreski prihodi   7.528.500.000 2. Neporeski prihodi   63.100.000.000 – Takse 742 15.500.000.000 – Novčane kazne 743 7.600.000.000 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 3.400.000.000 – Prihodi od imovine 741 10.700.000.000 od toga Dividende budžeta Republike 741220 9.400.000.000 – Ostali neporeski prihodi   13.900.000.000 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika   12.000.000.000

IZDACI BUDžETA UTVRĐENI SU U SLEDEĆIM IZNOSIMA:

OPIS Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI IZDACI 719.871.543.000 1. Tekući rashodi 4 674.982.273.000 1.1. Rashodi za zaposlene 41 180.707.424.000 – Plate zaposlenih 411 145.176.179.000 – Doprinosi na teret poslodavca 412 28.307.451.000 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 7.223.794.000 1.2. Rashodi za kupovinu roba i usluga 42 35.967.081.000 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 30.482.563.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 6.727.762.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 17.903.049.000 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih Garancija 443 5.363.163.000 – Prateći troškovi zaduživanja 444 488.589.000 1.4. Subvencije 45 34.002.074.000 – Subvencije u privredi 3.574.000.000 – Subvencije u poljoprivredi 13.692.260.000 – Subvencije za železnicu 9.500.000.000 – Subvencije u oblasti turizma 1.548.200.000 – Subvencije za kulturu 332.236.000 – Ostale subvencije 5.355.378.000 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 514.624.000 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 57.077.240.000 – Transferi opštinama i gradovima 25.681.000.000 – Transferi za zaposlene u obrazovanju i programe u oblasti kulture na teritoriji APV 24.737.212.000 – Ostali transferi 6.659.028.000 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 259.806.828.000 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 213.200.000.000 – Nacionalna služba za zapošljavanje 22.000.000.000 – Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 22.906.657.000 – Republički zavod za zdravstveno osiguranje 588.384.000 – Ostali transferi 1.111.787.000 465 1.252.000 1.8. Socijalna zaštita iz budžeta 47 69.763.000.000 – Tranzicioni fond 4.710.000.000 – Dečja zaštita 27.600.000.000 – Boračko – invalidska zaštita 16.100.000.000 – Socijalna zaštita 12.500.000.000 – Učenički standard 1.767.943.000 – Studentski standard 3.225.464.000 – Fond za mlade talente 457.694.000 – Sportske stipendije 700.000.000 – Izbegla i raseljena lica 966.920.000 – Ostala socijalna zaštita iz budžeta 1.734.979.000 1.9. Ostali tekući rashodi 48 i 49 6.660.187.000 – Sredstva rezervi 499 1.575.000.000 – Ostali tekući rashodi 5.085.187.000 2. Kapitalni izdaci 5 27.787.890.000 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 17.231.979.000 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 10.555.911.000 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 17.101.380.000

OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE

REPUBLIKE SRBIJE

Izdaci po osnovu otplate duga Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima       1. Otplata duga 61 147.924.632.000 1.1 Otplata duga domaćim kreditorima 611 130.464.136.000 1.2 Otplata duga stranim kreditorima 612 13.507.243.000 1.3 Otplata duga po osnovu aktiviranih garancija 613 3.953.253.000

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

„Potrebna sredstva za finansiranje rezultata koji je utvrđen u članu 1. ovog zakona i sadrži budžetski deficit (53.412.166.000 dinara), izdatke i nabavku finansijske imovine (17.101.380.000 dinara) i izdatke po osnovu glavnice duga (147.924.632.000 dinara), iznose 218.438.178.000 dinara i obezbediće se iz privatizacionih primanja, kredita, donacija, finansijske imovine budžeta i kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti.

Izvršenjem budžeta Republike Srbije ne može se povećati rezultat (deficit) utvrđen članom 1. ovog zakona i nakon prenosa nadležnosti na Autonomnu pokrajinu Vojvodinu ili po bilo kom drugom osnovu.“

Član 3.

Član 3. menja se i glasi:

„A. U 2009. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 130.792.426.081 dinara (100.000.000 USD, 880.521.748 EUR i 40.000.000.000 dinara), i to:

Red. broj   Iznos u dinarima Originalnavaluta Iznos u originalnoj valuti I. Svetskoj banci 1. JP ,,Putevi Srbije’’ – Rekonstrukcija, rehabilitacija puteva u Srbiji, bezbednost saobraćaja 7.142.860.000 USD 100.000.000 Ukupno: 7.142.860.000 USD 100.000.000 II. Evropskoj banci za obnovu i razvoj 1. Lokalna samouprava – Rekonstrukcija komunalne infrastrukture 950.000.000 EUR 10.000.000 2. JP ,,Železnice Srbije’’ – Vozna sredstva 9.500.000.000 EUR 100.000.000 Ukupno: 10.450.000.000 EUR 110.000.000 III. Evropskoj investicionoj banci 1. JP ,,Železnice Srbije’’ – Koridor X 9.500.000.000 EUR 100.000.000 2. JP ,,Elektromreža Srbije’’ – Unapređenje mreže električne energije 2.327.500.000 EUR 24.500.000 3. JP ,,Putevi Srbije’’ – Obilaznica oko Beograda, Sektor B: Dobanovci – Bubanj potok 3.800.000.000 EUR 40.000.000 Ukupno: 15.627.500.000 EUR 164.500.000 IV. Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) 1. Lokalna samouprava – Program vodosnadbevanja i kanalizacije 3.800.000.000 EUR 40.000.000 2. JP „Elektroprivreda Srbije“ i JP ,,Elektromreža Srbije’’ – Mere zaštite životne sredine u energetskom sektoru 6.650.000.000 EUR 70.000.000 Ukupno: 10.450.000.000 EUR 110.000.000 V. Stranim vladama 1. Vlada Španije 1.1 JP ,,Železnice Srbije’’ – Nabavka teretnih i putničkih vozova 3.515.000.000 EUR 37.000.000 2. Vlada Nemačke 2.1 JP ,,Železnice Srbije’’ – modernizacija i elektrifikacija pruge Pančevo – Vršac – državna granica 4.275.000.000 EUR 45.000.000 Ukupno: 7.790.000.000 EUR 82.000.000 VI. Poslovnim bankama 1. JP ,,Putevi Srbije’’ za refinansiranje dospelih obaveza 5.700.000.000 EUR 60.000.000 2. JP ,,Putevi Srbije’’ za refinansiranje dospelih obaveza 9.500.000.000 EUR 100.000.000 3. JP ,,Putevi Srbije’’ za refinansiranje dospelih obaveza 7.125.000.000 EUR 75.000.000 4. Opštine Kosovska Mitrovica (sever), Zvečan i Zubin Potok, za izgradnju sistema vodosnabdevanja opština Kosovska Mitrovica (sever), Zvečan i Zubin Potok 857.066.081 EUR 9.021.748 5. JP „Srbijagas” Novi Sad za refinansiranje dospelih obaveza, izgradnju gasovoda i punjenje podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor 16.150.000.000 EUR 170.000.000 Ukupno: 39.332.066.081 EUR 414.021.748 VII. Narodnoj banci Srbije 1. Finansiranje likvidnosti banaka 40.000.000.000 RSD 40.000.000.000 Ukupno: 40.000.000.000 RSD 40.000.000.000 UKUPNO: 130.792.426.081 USD 100.000.000 EUR 880.521.748 RSD 40.000.000.000

B. Republika Srbija će u 2009. godini odobriti projektne zajmove do iznosa od 287.327.161.800 dinara (2.526.000.000 EUR i 663.000.000 USD), i to sa:

 Red. broj   Iznos u dinarima Originalnavaluta Iznos u originalnoj valuti I. Svetskom bankom 1. Unapređenje upravljanja javnim finansijama 7.142.860.000 USD 100.000.000 2. Razvoj privatnog i finansijskog sektora 10.714.290.000 USD 150.000.000 3. Dodatno finansiranje projekta reforme zdravstva u Srbiji 997.500.000 EUR 10.500.000 4. Koridor X 27.714.296.800 USD 388.000.000 Ukupno: 46.568.946.800 EUR 10.500.000 USD 638.000.000 II. Evropskom bankom za obnovu i razvoj 1. Projekti Nacionalnog investicionog plana 9.500.000.000 EUR 100.000.000 2. Koridor X 14.250.000.000 EUR 150.000.000 Ukupno: 23.750.000.000 EUR 250.000.000 III. Evropskom investicionom bankom 1. Klinički centri B 6.650.000.000 EUR 70.000.000 2. Projekti Nacionalnog investicionog plana – razvoj lokalne i regionalne infrastrukture 4.750.000.000 EUR 50.000.000 3. Projekti Nacionalnog investicionog plana – razvoj lokalne i regionalne infrastrukture 2.375.000.000 EUR 25.000.000 4. Sektor obrazovanja – nastavak projekta za poboljšanje stanja škola 4.750.000.000 EUR 50.000.000 5. Projekti Nacionalnog investicionog plana – zaštita životne sredine i drugi infrastrukturni projekti 7.125.000.000 EUR 75.000.000 6. Kredit APEX 3 za finansiranje malih i srednjih preduzeća i lokalne samouprave u Republici Srbiji preko poslovnih banaka 23.750.000.000 EUR 250.000.000 7. Koridor H (Niš – Dimitrovgrad izgradnja i rehabilitacija puta) 28.500.000.000 EUR 300.000.000 8. Koridor H (pravac Leskovac – Preševo) 28.500.000.000 EUR 300.000.000 9. Obezbeđenje smeštajnih uslova pravosudnih organa i Ministarstva pravde 2.850.000.000 EUR 30.000.000 Ukupno: 109.250.000.000 EUR 1.150.000.000 IV. Bankom za razvoj Saveta Evrope 1. S Sanacija klizišta II 1.900.000.000 EUR 20.000.000 2. Sanacija klizišta III 4.750.000.000 EUR 50.000.000 3. Obezbeđenje smeštajnih uslova kazneno-popravnih zavoda 1.900.000.000 EUR 20.000.000 Ukupno: 8.550.000.000 EUR 90.000.000 V. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) 1. Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije 4.037.500.000 EUR 42.500.000 2. Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza IV 4.275.000.000 EUR 45.000.000 3. Kredit za finansiranje malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji preko poslovnih banaka 4.750.000.000 EUR 50.000.000 Ukupno: 13.062.500.000 EUR 137.500.000 VI. Stranim vladama 1. Vlada Španije 760.000.000 EUR 8.000.000 2. Vlada Republike Italije 2.850.000.000 EUR 30.000.000 Ukupno: 3.610.000.000 EUR 38.000.000 VII. Poslovnim bankama 1. Kredit za programsku podršku budžetu 52.250.000.000 EUR 550.000.000 2. Kredit za programsku podršku budžetu u različitim valutama 28.500.000.000 EUR 300.000.000 3. Projekat upravljanja nuklearnim objektima u Republici Srbiji 1.785.715.000 USD 25.000.000 Ukupno: 82.535.715.000 EUR 868.797.000 UKUPNO: 287.327.161.800 EUR 2.526.000.000 USD 663.000.000

V. Republika Srbija će u 2009. godini preuzeti obaveze po osnovu sporazuma kojim će biti reprogramirane obaveze po ranije zaključenim ugovorima do iznosa od 14.285.720.000 dinara (200.000.000 USD), i to:

Red.Broj   Iznos u dinarima Originalnavaluta Iznos u originalnoj valuti I. Export – Import Bank of China 1. Po osnovu ugovora BLA99012 14.285.720.000 USD 200.000.000 UKUPNO: 14.285.720.000 USD 200.000.000

G. Stanje javnog duga Republike Srbije iznosi 846.583.818.803 dinara (8.932.300.804 EUR), od čega:

I. DIREKTNE OBAVEZE:

Unutrašnji dug

Red. Broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 Dugoročne hartije od vrednosti(Obaveze prema NBS) 112.907.453 10.701.120.000 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2006. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2010. Rata glavnice za 2009. god 0 RSD Kamatna stopa 8.50% 1.2 Obaveze po osnovu neisplaćenih penzija poljoprivrednicima 70.148.091 6.648.481.700 Prvi datum otplate glavnice (četiri rate) 2007. (prva rata prevremeno isplaćena 20.11.2006.) Poslednji datum otplate glavnice 2010. Rata glavnice za 2009. god – Kamatna stopa 8.50% 1.3 Obaveze po osnovu neisplaćenih penzija fondu zaposlenih 7.962.195 754.639.284 Prvi datum otplate glavnice (šest rata) 2005. Poslednji datum otplate glavnice 2008. (šesta rata prevremeno isplaćena 19.12.2006.,a peta 18.12.2007.) Rata glavnice za 2009. god – Kamatna stopa 8.50% 1.4 Komercijalna banka AD Beograd – kupovina zgrade za Ambasadu RS u Briselu  12.500.000 1.184.722.500 Prvi datum otplate glavnice 28.08.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.02.2018. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1.35% 1.5 Kratkoročne hartije od vrednosti 78.148.575 7.406.750.000 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2009. god – Kamatna stopa disk. stopa na poslednjoj aukciji 17.00% 1.6 Stara devizna štednja – NBS 4.344.062 411.720.682 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2009. god 36.002.511 RSD Kamatna stopa 2% 1.7 Stara devizna štednja – građani  2.847.268.434  269.857.838.174 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2009. god 284.463.507 EUR Kamatna stopa 2 % 1.8 Stara devizna štednja – banke  63.841.305 6.050.738.393 Prvi datum otplate glavnice 4.07.2002. Poslednji datum otplate glavnice 4.07.2016. Rata glavnice za 2009. god 5.582.540 EUR Kamatna stopa 2% 1.9 Zajam za privredni razvoj  8.567.588 812.017.118 Prvi datum otplate glavnice 31.08.2004. Poslednji datum otplate glavnice 31.08.2007. Rata glavnice za 2009. god – Kamatna stopa 2% UKUPNO UNUTRAŠNjI DUG 3.205.687.703 303.828.027.851

Spoljni dug

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD IBRD  1.1 IBRD A    413.167.931  39.159.147.484 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2031. Rata glavnice za 2009. god 0 (prevremeno otplaćen) Kamatna stopa G1=6M LIBOR EUR + 0,55%; G2=5,44% do 15. marta 2009, a nakon toga 6M LIBOR EUR + 0,55%;G3=5,81% do kraja otplatnog perioda 1.2 IBRD B    785.146.292  74.414.438.235 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2031. Rata glavnice za 2009. god 0 (prevremeno otplaćen) Kamatna stopa G1=6M LIBOR EUR + 0,55%; G2=5,44% do 15. marta 2009, a nakon toga 6M LIBOR EUR + 0,55%;G3=5,79% do kraja otplatnog perioda  1.3 IBRD C  381.208.966  36.130.147.128 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2031. Rata glavnice za 2009. god 16.969.420 EUR Kamatna stopa G1=6M LIBOR EUR + 0,55%; G2=5,44% do 15. marta 2009, a nakon toga 6M LIBOR EUR + 0,55%; G3=5,81% do kraja otplatnog perioda 1.4 IBRD – Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju 0 0 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012 Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024 Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR + fiksna marža od 0,07% 1.5 IBRD – Dodatno finansiranje Projekta sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje 0 0 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012 Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR + fiksna marža od 0,07% 1.6 IBRD – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji 0 0 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR + fiksna marža od 0,07% 1 Ukupno: 1.579.523.189 149.703.732.847 IDA 2.1  IDA–3599–YF: Kredit za strukturno prilagođavanje  62.466.472  5.920.434.750 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2021. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.2 IDA–4017–YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje  33.878.213 3.210.902.450 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2024. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.3 IDA–3643–YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora  76.648.049 7.264.533.450 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.4 IDA–3780–YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora  66.068.142 6.261.793.150 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.5 IDA–3750–YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora  67.981.529 6.443.139.800 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.6 IDA–3636–YF: Projekat razvoja školstva  8.222.749 779.334.055 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.7 IDA–3651–YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi  4.890.851  463.544.097 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.8 IDA–3693–YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza    9.392.748 890.223.974 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2022. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.9 IDA–3723–YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restruktuiranju banaka i preduzeća  8.678.865 822.563.700 Prvi datum otplate glavnice 1.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 1.11.2022. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.10 IDA–3753–YF: Projekat promocije zapošljavanja  2.003.268 189.865.313 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2023. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.11 IDA–3768–YF: Projekat zdravstva  16.376.726 1.552.150.037 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.12 IDA–3908–YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji  12.876.116  1.220.369.948 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.13 IDA–3870–YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji   15.474.193 1.466.609.934 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.14 IDA–4071–YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji  3.998.324 378.952.321 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2025. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.15 IDA–4105–YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije  2.331.592 220.983.139 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2025. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.16 IDA–4131–YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru 42.769.836 4.053.631.000 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2025. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.17 IDA–3909–YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji   37.956.682 3.597.450.828 Prvi datum otplate glavnice 5.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.18 Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju 0 0 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2027. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2 Ukupno: 472.014.355 44.736.481.946 EIB 3.1 EIB–Obnova regionalnih bolnica  50.000.000 4.738.890.000 Prvi datum otplate glavnice 15.11.2009. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2026. Rata glavnice za 2009. god 140.000 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 3.2 EIB–Projekat obnove škola 25.000.000 2.369.445.000 Prvi datum otplate glavnice 07.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 26.03.2029. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 3.3 EIB–Apex Global  2.952.276 279.810.245 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2016. Rata glavnice za 2009. god 1.475.472 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 3.4 EIB–Apex Global II  27.932.608 2.647.391.121 Prvi datum otplate glavnice 19.05.2006.(prevremena otplata) Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2009. god 940.876 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 3.5 Klinički centri/A 5.000.000 473.889.000 Prvi datum otplate glavnice 6.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.02.2034. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 3 Ukupno: 110.884.884 10.509.425.366 OSTALI POVERIOCI: 4.1 EU 55 – Makroekonomska pomoć  49.500.000 4.691.501.100 Prvi datum otplate glavnice I tranša-28.02.2014.II tranša-01.09.2014.III tranša-04.05.2016. Poslednji datum otplate glavnice I tranša-28.02.2018.II tranša-01.09.2018.III tranša-04.05.2020. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,3% 4.2 Pariski klub  1.671.388.425 158.410.517.853 Prvi datum otplate glavnice 22.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.03.2041. Rata glavnice za 2009. god 91.903.845 USD Kamatna stopa Kamatna stopa je različita za svaku zemlju članicu Pariskog kluba 4.3 Londonski klub  812.460.938 77.003.260.315 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2010. Poslednji datum otplate glavnice 1.11.2024. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 3.75% do 1.11.2009. 6.75% do 1.11.2024.  4.4 Vlada Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije  33.250.000  3.151.361.850 Prvi datum otplate glavnice 14.01.2011. Poslednji datum otplate glavnice 14.07.2022. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 1% 4.5 Vlada Švajcarske – Upis kapitala SRJ u EBRD  3.449.360 326.922.752 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 29.12.2009. Rata glavnice za 2009. god 3.449.360 EUR Kamatna stopa – 4.6 CEB–rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini  9.600.000 909.866.880 Prvi datum otplate glavnice 10.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 06.07.2021. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa standardna stopa CEB umanjena za subvencije 4. 7 KfW–Rehabilitacija lokalnog sist. grejanja u Srbiji – faza III    2.237.884 212.101.705 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2020. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa stopa koju utvrđuje KfW dva dana pre datuma povlačenja sredstava na bazi efektivnih troškova finansiranja KfW na evro tržištu kapitala uvećana za maržu od 1,2% godišnje 4.8 CEB–reprogramirani zajam  9.505.554 900.915.494 Prvi datum otplate glavnice 01.06.2002. Poslednji datum otplate glavnice 01.12.2011. Rata glavnice za 2009. god 3.029.958 EUR Kamatna stopa 3,558% 4.9 CEB–Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture  9.000.000 853.000.200 Prvi datum otplate glavnice 09.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 9.05.2023. (za I tranšu) Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa standardna stopa CEB umanjena za subvencije 4 Ukupno: 2.600.392.161 246.459.448.149 UKUPNO SPOLjNI DUG 4.762.814.589 451.409.088.308   UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE 7.968.502.292 755.237.116.159

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

Red. broj  Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.03.2009. u EUR Stanje duga 31.03.2009. u RSD EBRD  1.1 EBRD–EPS: Hitna rekonstrukcija energetskog sektora  23.329.378 2.211.107.091 Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016. Rata glavnice za 2009. god 3.429.422 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0%  1.2 EBRD–EMS: Hitna rekonstrukcija energetskog sektora  23.401.368 2.217.930.138 Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016. Rata glavnice za 2009. god 5.223.677 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0%  1.3 EBRD–Železnice Srbije: Sanacija koridora X   41.444.793 3.928.046.329 Prvi datum otplate glavnice 07.03.2008. Poslednji datum otplate glavnice 07.09.2018. Rata glavnice za 2009. god 5.180.598 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0%  1.4 EBRD–Putevi Srbije: Dogradnja koridora X  58.727.275 5.566.041.924 Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006. Poslednji datum otplate glavnice 17.05.2017. Rata glavnice za 2009. god 6.909.090 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0% 1.5 EBRD–EPS: Hitna rekonstrukcija energetskog sektora II  27.304.296 2.587.841.145 Prvi datum otplate glavnice 07.03.2008. Poslednji datum otplate glavnice 07.09.2018. Rata glavnice za 2009. god 5.311.207 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0%  1.6 EBRD–Niš: Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpad. voda  3.487.209 330.510.000 Prvi datum otplate glavnice 22.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.09.2015. Rata glavnice za 2009. god 490.388 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0% 1.7  EBRD–Novi Sad: Unapređenje vodosnabdevanja i prerade otpadnih voda  0 0 Prvi datum otplate glavnice 07.06.2005.(prevremena otplata) Poslednji datum otplate glavnice 07.12.2008. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0% 1.8  EBRD–Kragujevac Unapređenje sistema vodosnabdevanja  2.487.683 235.777.089 Prvi datum otplate glavnice 07.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.12.2015. Rata glavnice za 2009. god 349.830 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0% 1.9 EBRD–Kontrola leta  290.071 27.492.252 Prvi datum otplate glavnice 17.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.03.2017. Rata glavnice za 2009. god 775.505 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0%  1.10 EBRD–Subotica: Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode 4.790.679 454.050.030 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2008. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2019. Rata glavnice za 2009. god 802.095 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0% 1.11  EBRD–Putevi Srbije: Autoput BG-NS i most kod Beške  27.541.725 2.610.344.098 Prvi datum otplate glavnice 17.07.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.01.2020. Rata glavnice za 2009. god 3.272.727 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0%  1.12 EBRD–Železnice Srbije: Vozna sredstva 53.924.508 5.110.846.190 Prvi datum otplate glavnice 24.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 24.02.2021. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0% 1.13 EBRD – Putevi Srbije: Obilaznica oko BeogradaPrvi datum otplate glavnice Poslednji datum otplate glavniceRata glavnice za 2009. god.Kamatna stopa 17.01.2012.17.07.2023.0 EUREURIBOR + 1,0% 0 0 1 Ukupno 266.728.985 25.279.986.286 EIB 2.1 EIB–Železnice Srbije: Obnova železničke infrastrukture 66.324.731 6.286.112.107 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 25.07.2025. Rata glavnice za 2009. god 4.027.957 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1%  2.2 EIB–Putevi Srbije: Rehabilitacija postojećih puteva 94.788.333 8.983.829.699 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2009. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2026. Rata glavnice za 2009. 623.333  EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 2.3 EIB–EMS:Rekonstrukcija energetskog sistema  20.500.000 1.942.944.900 Prvi datum otplate glavnice 10.11.2011. Poslednji datum otplate glavnice 10.11.2028. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1%  2.4 EIB–BEOGRAD: Obnova beogradskog jezgra  45.276.711 4.291.227.060 Prvi datum otplate glavnice 10.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2027. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1%  2.5 EIB–Putevi Srbije: Hitna sanacija saobraćaja  33.132.258 3.140.202.526 Prvi datum otplate glavnice 5.07.2007. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2023. Rata glavnice za 2009. god 2.445.161 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1%  2.6 EIB–Aerodrom „Nikola Tesla“: Hitna sanacija saobraćaja  12.609.677 1.195.117.486 Prvi datum otplate glavnice 5.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2025. Rata glavnice za 2009. god 393.548 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 2.7 EIB–Putevi Srbije: Konsolidacioni zajam starih dugova  17.333.563 1.642.837.003 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2002. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2011. Rata glavnice za 2009. god 5.499.601 EUR Kamatna stopa 8,15 % 2.8 EIB–Železnice Srbije: Konsolidacioni zajam starih dugova  2.561.364 242.760.403 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2002. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2011. Rata glavnice za 2009. god 812.671 EUR Kamatna stopa 8,15 %  2.9 EIB–EPS: Uređaji za energetski sistem  22.000.000 2.085.111.600 Prvi datum otplate glavnice 09.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 09.06.2027. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1%  2.10 EIB–Putevi Srbije: Projekat evropskih puteva B  60.800.000 5.762.490.240 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2011. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2033. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 2.11 EIB–Niš: Hitna obnova sistema vodosnabdevanja  0   0 Prvi datum otplate glavnice Nije bilo povlačenja po ovom kreditu Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 2.12 EIB–Novi Sad: Hitna obnova sistema vodosnabdevanja  0  0  Prvi datum otplate glavnice Nije bilo povlačenja po ovom kreditu Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1%  2.13 EIB–Kontrola leta  4.600.000 435.977.880 Prvi datum otplate glavnice 21.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 21.12.2016. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 2.14 EIB – Železnice Srbije – Projekat obnove železnica II 15.000.000 1.421.667.000 Prvi datum otplate glavnice 18.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 18.12.2028. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 2.15 EIB-Putevi Srbije – Rehabilitacija mosta Gazela 0 0 Prvi datum otplate glavnice Nije bilo povlačenja po ovom kreditu Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 2.16 EIB-Putevi Srbije – Rehabilitacija puteva i mostova B2 0 0 Prvi datum otplate glavnice Nije bilo povlačenja po ovom kreditu Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 2.17 EIB-Putevi Srbije – Obilaznica oko Beograda 0 0 Prvi datum otplate glavnice Nije bilo povlačenja po ovom kreditu Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 2 Ukupno 394.926.637 37.430.277.904 KfW 3.1  KfW 1–EPS: Remont i popravka RB Kolubara i TE Nikola Tesla    25.564.594 2.422.955.960 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2004. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2013. Rata glavnice za 2009. god 5.681.021 EUR Kamatna stopa 4,32%  3.2 KfW 2–EPS: Nabavka opreme za Tamnavu  7.686.842 728.541.961 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2008. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2015. Rata glavnice za 2009. god 1.098.120 EUR Kamatna stopa stopa koju utvrđuje KfW dva dana pre datuma povlačenja sredstava na bazi efektivnih tr. finansiranja KfW na evro tržištu kapitala uvećana za maržu od 1,1% godišnje  3.3 KfW 3–EPS: Rehabilitacija HE Bajina Bašta  9.949.722 943.012.801 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2020. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% godišnje 3 Ukupno: 43.201.158 4.094.510.722 EU 4.1  EU–EPS: Reprogram EIB kredita  2.483.107 235.343.449 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,3%  4.2 EU–Železnice Srbije: Reprogram EIB kredita  35.768.623 3.390.071.400 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,3% 4.3 EU–Putevi Srbije: Reprogram EIB kredita  185.544.881 17.585.535.624 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,3% 4 Ukupno:   223.796.611 21.210.950.473 Ostali poverioci: 5. Vlada Poljske–EPS: Obnova elektroprivrede Srbije  31.315.259 2.967.991.380 Prvi datum otplate glavnice 15.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2024. Rata glavnice za 2009. god 3.369.988 USD Kamatna stopa 0,75 % 6. IDA–4090–YF: Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju  3.829.862 362.985.879 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025. Rata glavnice za 2009. god 0 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE 963.798.512 91.346.702.644 UKUPNO SPOLjNI DUG (direktne + indirektne obaveze)  5.726.613.101 542.755.790.952 UKUPNO STANjE DUGA 8.932.300.804 846.583.818.803

Član 4.

U članu 4. stav 2. alineja 1. broj: „23.733.889.000” zamenjuje se brojem: „24.093.074.000”.

U alineja 2. broj: „858.851.000” zamenjuje se brojem: „644.138.000”.

Član 5.

Član 5. menja se i glasi:

„Sredstva budžeta u iznosu od 752.661.518.000 dinara i dodatni prihodi direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u ukupnom iznosu od 50.241.741.000 dinara iskazani u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda, raspoređuju se po korisnicima, i to:

TABELA 1

TABELA 2

Član 7.

Član 7. menja se i glasi:

„Na osnovu čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06-ispravka i 115/06-ispravka) utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike u neto iznosu od 16.049 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.”

Član 8.

U članu 9. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Izuzetno, u 2009. godini u slučaju da se primanja budžeta Republike Srbije ostvaruju u manjem iznosu od planiranih i posle preduzimanja mera iz člana 42. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 85/06), Vlada može doneti odluku da se iznos aproprijacije koji nije moguće iskoristiti, unese u tekuću budžetsku rezervu.“

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 9.

Posle člana 10. dodaje se član 10a, koji glasi:

„Član 10a

Ukoliko broj zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije prelazi broj zaposlenih za čije su plate obezbeđena sredstva ovim budžetom, korisnik je dužan da odmah preduzme mere iz svoje nadležnosti, kako bi se broj zaposlenih uskladio sa visinom sredstava obezbeđenih ovim zakonom za te namene.”

Član 10.

Posle člana 19. dodaju se član 19a i 19b, koji glase:

„Član 19a

Ministar nadležan za poslove nauke i tehnološkog razvoja daje naloge za izvršavanje rashoda sa ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, za programe i projekte u skladu sa čl. 10. i 98. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka).

Projektno finansiranje obuhvata isplatu zarada istraživača u institutima koji su angažovani na projektima.

Član 19b

U skladu sa članom 23. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 65/08) naloge za izvršavanje izdataka u oblasti obrazovanja, socijalne politike, kulture i infrastrukture za teritoriju AP Kosovo i Metohija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije zajednički izdaju ministar u čijem razdelu su obezbeđena sredstva za te izdatke i ministar nadležan za Kosovo i Metohiju.“

Član 11.

Posle člana 24. dodaje se član 24a, koji glasi:

„Član 24a

Ukoliko korisnici sredstava budžeta Republike Srbije u izvršavanju rashoda postupe suprotno odredbama ovog zakona, Vlada, na predlog Ministarstva finansija, donosi odluku o obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovim zakonom tom budžetskom korisniku.”

Član 12.

U članu 25. stav 1. procenat „7,8%“ zamenjuje se procentom: „6,5%“.

Član 13.

Posle člana 25. dodaju se čl. 25a, 25b, 25v i 25g, koji glase:

„Član 25a

Izuzetno od odredbi člana 37. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 62/06), godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera koji se raspoređuje jedinicama lokalne samouprave, u 2009. godini, umanjuje se za 15,0 milijardi dinara, tako da iznosi 25,7 milijardi dinara.

Umanjenje po jedinicama lokalne samouprave utvrđuje se u skladu sa obimom budžeta iskazanog po stanovniku jedinice lokalne samouprave, tako da je iznos smanjenja srazmeran obimu budžeta po stanovniku.

Pregled nenamenskog transfera po svakoj jedinici lokalne samouprave, u skladu sa stavom 2. ovog člana, priprema Ministarstvo finansija u saradnji sa Komisijom za finansiranje lokalne samouprave.

U skladu sa iznosima iz stava 3. ovog člana, Vlada, na predlog Ministarstva finansija, donosi odluku o izmeni revidiranog Memoranduma o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/08), u delu koji se odnosi na raspodelu nenamenskog transfera po opštinama, gradovima i gradu Beogradu.

Član 25b

Ukoliko se u 2009. godini prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ostvaruju u većem iznosu od iznosa planiranog Finansijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2009. godinu, umanjiće se transferna sredstva iz budžeta Republike Srbije ovom fondu za iznos više ostvarenih prihoda po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Neiskorišćena transferna sredstva iz stava 1. ovog člana prenose se u tekuću budžetsku rezervu.

Deo prenetih sredstava iz stava 2. ovog člana u iznosu od 60% usmeriće se za podsticaje u poljoprivredi.

Član 25v

Ukoliko se u 2009. godini prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ostvaruju u manjim iznosima od iznosa utvrđenih finansijskim planovima za 2009. godinu, upravni odbori će svojim odlukama, na koje saglasnost daje Vlada, ograničiti rashode u skladu sa smanjenim prihodima.

Član 25g

U organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i zdravstvenim ustanovama koje se finansiraju iz javnih prihoda, radni odnos sa novim licima može se zasnovati na osnovu kadrovskog plana koji sačinjava nadležno ministarstvo.”

Član 14.

Posle člana 34. dodaje se član 34a, koji glasi:

„Član 34a

Izuzetno od odredaba člana 3. ovog zakona, Vlada može da odluči o pokretanju postupka za davanje garancije Republike Srbije radi obezbeđivanja finansijske stabilnosti, finansiranja ili refinansiranja likvidnosti pravnih lica, odnosno radi sprečavanja nastupanja ili otklanjanja posledica vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili da prouzrokuju štetu većih razmera, u iznosu do 100.000.000 evra, a na predlog ministra nadležnog za poslove finansija.

Davanje garancija iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa odredbama Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05).“

Član 15.

Deo prihoda direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije koji se iskazuje kao izvor 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika u visini od 40% koristiće se za finansiranje rashoda koji se iskazuju na izvoru 01 – Prihodi iz budžeta, u skladu sa ovim zakonom.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na: naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa (naknade za vode i naknade za šume) i na naknade propisane Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 91/05), koje se koriste za finansiranje poslova od opšteg, odnosno javnog interesa, u skladu sa zakonom; sudske takse u delu koji pripada pravosudnim organima; tržišne naknade za rad osuđenika van zavoda za izvršenje zavodskih sankcija; naknade za usluge u vezi sa osnovnom delatnošću Ministarstva unutrašnjih poslova; sopstvene prihode ustanova socijalne zaštite i na sredstva prikupljena za vreme „Dečije nedelje” i od prodate doplatne poštanske marke.

Na predlog ministarstva koje je nadležno za druge korisnike javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, Vlada može odlučiti o primeni ograničenja iz stava 1. ovog člana na sopstvene prihode tih korisnika javnih sredstava.

Ukoliko Vlada, na predlog Ministarstva finansija, oceni da ograničenje iz stava 1. ovog člana ugrožava funkcionisanje budžetskog korisnika, donosi odluku o drukčijem rasporedu sopstvenih prihoda tog budžetskog korisnika.

Član 16.

Izuzetno, u 2009. godini deo sredstava koja nisu angažovana za plasmane preko Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici Srbiji, preneće se na podračun za izvršenje budžeta Republike Srbije i evidentiraće se kao sopstveni prihod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede namenjen subvencijama u poljoprivredi.

Na sredstva iz stava 1. ovog člana ne primenjuje se ograničenje iz člana 15. stav 1. ovog zakona.

Član 17.

Sredstva republičkih organa i organizacija koji se iskazuju kao izvor 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika, a koja se ne potroše do 31. decembra 2009. godine, osim prihoda iz člana 15. stav 2. ovog zakona, predstavljaće prihod budžeta Republike Srbije u 2010. godini na izvoru 01 – Prihodi iz budžeta.

Član 18.

Odredbe člana 15. ovog zakona primenjuju se na prihode ostvarene počev od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 19.

U ukupan iznos sredstava utvrđen ovim zakonom uračunata su i sredstva stavljena na raspolaganje direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava saglasno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08).

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 92. stav 1. i članu 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da Republika Srbija, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave imaju budžete u kojima moraju biti prikazani svi prihodi i rashodi kojima se finansiraju njihove nadležnosti i da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 43. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je utvrđeno da se dopunskim budžetom vrši usklađivanje primanja i izdataka budžeta.

Članom 99. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije utvrđeno je da Narodna skupština usvaja budžet, na predlog Vlade.

II. MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE ZA REBALANS BUDžETA REPUBLIKE ZA 2009. GODINU

Rebalans budžeta Republike Srbije za 2009. godinu zasniva se na:

tekućim makroekonomskim tendencijama

revidiranim projekcijama za 2009. godinu

revidiranoj ekonomskoj politici za 2009. godinu.

1. Tekuća makroekonomska kretanja

U privredi Srbije, nakon pozitivnih tendencija u prvih devet meseci 2008. godine, došlo je do opadanja ključnih ekonomskih trendova u četvrtom kvartalu zbog prelivanja negativnih efekata globalne ekonomske krize na privredu Srbije. BDP je u zadnjem kvartalu znatno usporenije rastao (2,8%) u poređenju sa prethodnim kvartalima 2008. godine. Registrovan je opadajući trend industrijske proizvodnje od avgusta 2008. godine nakon njenog stabilnog rasta u prethodne tri godine. U periodu avgust-decembar 2008. godine fizički obim industrije je smanjen za 3,4%, posebno prerađivačke industrije za 6%. Takođe, ostale privredne aktivnosti su zabeležile usporavanje rasta u četvrtom kvartalu 2008. godine.

Globalna ekonomska kriza je uticala i na promenu trendova u oblasti spoljnotrgovinske razmene. Intenzitet opadanja tih trendova pojačavao se iz meseca u mesec. Međugodišnje stope rasta izvoza i uvoza su počele da opadaju i beleže negativan trend, što je izazvalo drastično smanjenje mesečnih vrednosti izvoza i uvoza.

Tendencije u privredi su pogoršane početkom 2009. godine. Produbljeno je opadanje industrijske proizvodnje, izvoza, uvoza i unutrašnje trgovine, a inflacija je zabeležila visoke mesečne nivoe u januaru i februaru, pre svega zbog povećanja regulisanih cena.

Međugodišnji pad fizičkog obima industrijske proizvodnje u januaru 2009. iznosio je -17,1%, a u februaru -19,7%, što je dublji pad nego u decembru 2008. godine (-8,9%). Najviše je redukovana proizvodnja prerađivačke industrije, posebno njene oblasti oslonjene na izvoz (proizvodnja gvožđa i čelika, gume i plastike, hemijskih proizvoda). Promet robe u trgovini na malo realno je smanjen u periodu januar-februar za -11,3%, u odnosu na isti period 2008. godine.

U oblasti robne razmene u januaru i februaru 2009. godine nastavljeno je opadanje uvoza i izvoza. Međugodišnja stopa pada izvoza u periodu januar-februar 2009. godine iznosila je -26,9% dok je kod uvoza iznosila -28,5%. Spoljnotrgovinski deficit na kraju februara 2009. godine iznosio je 841,6 mil. evra, a deficit tekućih transakcija 467,1 mil. evra.

[pic]

Inflacija merena potrošačkim cenama iznosila je u januaru 2,1% (međugodišnja stopa 10,0%) i februaru 1,2% (međugodišnja stopa 10,7%), najvećim delom kao posledica povećanja regulisanih cena (naftni derivati, PTT usluge i komunalne usluge), kao i povećanja akciza.

Početkom 2009. godine nastavljeno je usporavanje realnog rasta prosečnih neto zarada, započeto u 2008. godini. Prosečna neto zarada isplaćena u januaru i februaru iznosila je 29.991 dinar. Prosečna neto zarada u javnom sektoru u periodu januar-februar iznosila je 36.963 i realno je smanjena za 0,9%.

2. Revidirane makroekonomske projekcije za 2009. godinu

Polazeći od tendencija u tekućim privrednim kretanjima počev od četvrtog kvartala 2008. godine i početkom 2009. godine, pod uticajem svetske ekonomske krize, revidirana je projekcija osnovnih makroekonomskih indikatora za 2009. godinu. Procenjuje se da će stopa realnog pada BDP u 2009. iznositi 2,0%, a stopa inflacije 10% (decembar 2009 /decembar 2008).

[pic]

Prema najnovijim procenama iz marta 2009. godine, MMF predviđa značajan pad BDP na globalnom nivou od 3%,što je veliko smanjenje u odnosu na procenjenu stopu globalnog rasta od 0,5% iz januara 2009. godine. U skladu sa tom procenom revidirana je projekcija rasta BDP za Srbiju za 2009. godinu na -2%, što je znatno niže u odnosu na procenu rasta BDP od 3,5% iz decembra 2008. godine.

Prema makroekonomskoj projekciji za Srbiju u 2009. godini očekuje se pad uvoza robe za -21,8% i izvoza robe za -14,8 uz smanjenje deficita tekućeg računa platnog bilansa u odnosu na BDP na oko 13%.

Pad BDP Srbije u 2009. godini zasnovan je na pretpostavci da će svi sektori privrede biti pod udarom globalne krize zbog smanjene tražnje u svetu i smanjenog priliva stranog kapitala, kao posledice nelikvidnosti svetske privrede i opreza stranih investitora pri donošenju investicionih odluka. Smanjena tražnja u inostranstvu i smanjena potrošnja u zemlji dovešće do usporavanja ili zaustavljanja rasta pojedinih segmenata privrede, sa odgovarajućim posledicama na zaposlenost i životni standard.

3. Ekonomska politika u 2009. godini

Radi ublažavanja posledica svetske ekonomske krize i recesije Vlada Republike Srbije i NBS su u oktobru 2008. godine reagovale sa prvim setom mera za zaštitu finansijskog sistema:

mere za podsticanje domaće štednje i trgovanja na berzi, kao što su podizanje garantovanog nivoa štednih depozita na 50.000 evra, ukidanje poreza na kamate na deviznu štednju, ukidanje poreza na kapitalnu dobit i na prenos apsolutnih prava;

ukinuta je obavezna rezerva banaka na nove kredite iz inostranstva kako bi se povećala likvidnost;

ukinuti su, u saradnji sa bankama, troškovi prevremene otplate, osim u slučaju refinansiranja kredita u drugoj banci, uz mogućnost produženja roka otplate uzetih kredita do godinu dana, kao i konverzije dugova u druge valute.

Krajem januara 2009. godine, država je reagovala drugim setom mera radi ublažavanja negativnih efekata globalne ekonomske krize na realni sektor i to:

Krediti za likvidnost privrede (4 mlrd. dinara za subvencionisanje kamatne stope);

Krediti za investicije (5 mlrd. dinara za subvencionisanje kamatne stope);

Potrošački krediti za kupovinu domaćih proizvoda (1 mlrd. dinara za subvencionisanje kamatne stope).

Sve dublji pad proizvodnje, smanjeni devizni priliv i promene u strukturi potrošnje uslovili su pomeranje težišta ekonomske politike sa monetarnog na fiskalno područje. Stoga je Vlada početkom aprila 2009. godine donela Program mera koji predviđa značajno fiskalno prilagođavanje (oko 100 mlrd. dinara), prvenstveno putem smanjenja javne potrošnje.

Sprovođenje donetog programa mera imaće veliki značaj za zaustavljanje privredne recesije i održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti u zemlji u uslovima globalne krize. Tome će značajno doprineti aranžman sa MMF kojim će se ojačati devizne rezerve Srbije i osigurati finansijska stabilnost uz smanjenje finansijskog rizika. Takođe, veoma je značajan dogovor sa stranim bankama o refinansiranju postojećih otplata kredita privrede i države u 2009. godini, prema kome će bankama i preduzećima biti odobreni novi krediti koji će pokriti obaveze po glavnici i kamatama koje dospevaju u 2009. godini.

Polazeći od toga da će ekonomija i finansije Srbije u 2009. godini biti pod nepovoljnim uticajem globalne finansijske i ekonomske krize koja će usporiti inostranu i domaću tražnju i kreditnu aktivnost bilo je neophodno da se uravnoteži domaća privreda na nižem nivou uz što manji realni pad BDP, umeren rast inflacije i smanjenje visoke spoljne neravnoteže.

Od posebne važnosti za sprečavanje produbljivanja recesije privrede Srbije je zaduživanje države i aktiviranje novih i već odobrenih kredita za infrastrukturne projekte.

U tom pogledu potrebno je fiskalnu politiku čvrsto usmeriti na smanjenje javne potrošnje i na štednju kod svih budžetskih korisnika, kako je predviđeno Planom za ekonomsku stabilnost.

Monetarna politika ostaće usmerena na održanje niske i stabilne inflacije, uz održavanje finansijske stabilnosti. Nastaviće se politika rukovođeno plivajućeg deviznog kursa uz održavanje adekvatnog nivoa deviznih rezervi kao štita protiv eksternih šokova i šokova u finansijskom sektoru.

Istovremeno, potrebno je strukturnu politiku usmeriti na jačanje domaće ponude kroz privatizaciju, restrukturiranje ili likvidaciju preduzeća u društvenom i državnom vlasništvu i podizanje kapaciteta privrede Srbije za veću proizvodnju, izvoz i štednju, kako bi se stvorile zdrave osnove za rast privrede po okončanju globalne finansijske i ekonomske krize.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2009. GODINU

Kao posledica svetske ekonomske krize u Republici Srbiji, ugroženi su osnovni budžetski ciljevi i principi u oblasti upravljanja javnim finansijama, posebno u pripremi i izvršenju budžeta, a što je stvorilo potrebu za izmenu i dopunu budžeta Republike Srbije. U kontekstu efikasnosti upravljanja javnim rashodima, od posebne važnosti je da se poštuju budžetski ciljevi u pripremi i izvršenju budžeta, utvrđeni članom 3. Zakona o budžetskom sistemu, koji se odnose na:

očuvanje makroekonomske stabilnosti, održivi i stabilni ekonomski razvoj i smanjenje finansijskog rizika Republike i

poštovanje principa efikasnosti i ekonomičnosti, potpunosti, tačnosti i jedinstvene budžetske klasifikacije,

kao efikasnog mehanizma i osnovnih postulata jačanja finansijske discipline u raspolaganju javnim sredstvima i imovinom Republike.

U skladu sa ovim budžetskim ciljevima i principima, bilo je potrebno ugraditi ograničenja i mehanizme koji se odnose na upravljanje finansijskim rizicima, na garancije i zaduživanje.

Početkom 2009. godine Vlada je usvojila Program mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize u Srbiji, odmah pošto su se osetile posledice u poslednjem tromesečju prethodne godine na realni sektor.

Prvo, su polazeći od Programa mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize, preduzete mere koje će imati za cilj povećanje likvidnosti realnog sektora. Između ostalog, Vlada je donela Uredbu o uslovima za korišćenje subvencionisanih kredita za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini; Uredbu o uslovima i kriterijumima za realizaciju kredita za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite (finansijski lizing) za nabavku određenih trajnih potrošačkih dobara, kao i Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisanja zamene starih automobila novim automobilima proizvedenim u Republici Srbiji.

Usporavanje privredne aktivnosti u prvom kvartalu 2009. godine uticalo je, pored sezonskog pada javnih prihoda (što je inače karakteristika i zakonomernost za početak godine), dodatno na dalji pad poreskih prihoda, iz kojih razloga je Vlada odmah preduzela potrebne aktivnosti i nakon sagledavanja likvidnosti budžeta, radi budžetskog prilagođavanja, tako što će se pre svega smanjiti izdaci države.

U skladu sa objektivnim ekonomskim okolnostima, pristupilo se sagledavanju ušteda, putem racionalizacije onih rashoda državne administracije, koji neće ugroziti njene vitalne funkcije. Vlada je donela zaključke o usvajanju: Informacije o aktuelnim pitanjima nadležnosti i unutrašnjeg uređenja organa državne uprave, službi Vlade i stručnih službi upravnih okruga i Informacije o potrebi racionalizacije troškova organa državne uprave, Službi Vlade i stručnih službi upravnih okruga. Ovim se pojačavaju aktivnosti koje se odnose na racionalizaciju i reformu državne urpave, što će omogućiti preispitivanje i smanjenje rashoda u budžetu Republike, kako u pogledu zaposlenih, tako i smanjenje pojedinih troškova (ograničenje troškova mobilnih telefona, obustava nabavke službenih vozila i nabavke službenih prostorija, kao i drugih nabavki opreme, racionalizacija službenih putovanja u inostranstvo i dr).

IV. OBRAZLOŽENjE IZMENA I DOPUNA BUDžETA ZA 2009. GODINU

Primanja budžeta Republike Srbije za 2009. godinu planirana su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu u iznosu od 698,8 milijardi dinara. Ovim predlogom rebalansa predviđaju se primanja u iznosu od 649,4 milijardi dinara.

Tabela 3. Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije

iznos u dinarima

  Plan za 2009. godinu Povećanje/ Smanjenje Novi plan za 2009.godinu I. Primanja budžeta 698.756.200.000 -49.398.203.000 649.357.997.000 II. Izdaci budžeta i nabavka finansijske imovine 748.652.903.100 -28.781.360.100 719.871.543.000 III. Rezultat (I – II) -49.896.703.100 -20.616.842.900 -70.513.546.000

Obrazloženje projekcije prihoda budžeta u 2009. godini

U poslednjem kvartalu 2008. i početkom 2009. godine došlo je do značajnog usporavanja privredne aktivnosti. Kao posledica nepovoljnih ekonomskih kretanja, prihodi budžeta Republike Srbije u 2008. godini su značajno podbacili u odnosu na planirane.

Tabela 4. Prihodi budžeta Republike Srbije

u mlrd. dinara 2008   Rebalans Ostvarenje Struktura u % % ostvarenja u odnosu na Rebalans Porez na dohodak 76,0 74,7 12,0 98,2 Porez na dobit 36,1 35,0 5,6 96,9 PDV 315,6 301,6 48,3 95,6 PDV u zemlji 88,8 88,7 14,2 99,9 PDV uvoz 222,8 209,1 33,5 93,9 ostalo 4,1 3,9 0,6 93,8 Akcize 102,3 100,6 16,1 98,4 Akcize na derivate nafte 52,7 51,0 8,2 96,8 Akcize na cigarete 39,4 39,4 6,3 100,0 Ostale akcize 10,2 10,2 1,6 100,0 Carine 70,4 64,8 10,4 92,0 Ostali poreski prihodi 5,9 5,9 1,0 100,2 Neporeski prihodi 43,7 41,7 6,7 95,3 Ukupno 650,2 624,3 100,0 96,0

Izvor: Ministarstvo finansija

Najveći pad u odnosu na plan zabeležen je kod poreza na dodatu vrednost kod uvoznih proizvoda kao i kod carina. Pad dinarski izraženog uvoza, nastavljen je i u 2009. godini i u prva dva meseca, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 19,1%.

Makroekonomski okvir dogovoren u novembru 2008. u aranžmanu sa MMF predviđao je realni privredni rast od 3,5%. Na osnovu ovako postavljenog makroekonomskog okvira planirani su i prihodi budžeta.

Ostvarenje u prvom tromesečju 2009. godine značajno je niže od planiranog, ali i od ostvarenja prihoda u istom periodu 2008. godine.

Tabela 5. Ostvarenje prihoda u prvom tromesečju 2009. godine

u mil. dinara

ostvarenje januar-mart 2008 I kvartal prema Zakonu o budžetu 2009 ostvarenje januar-mart 2009 Procenat ostvarenja u odnosu na plan I PRIMANjA BUDžETA 152.637,5 158.996,5 140.811,8 88,6 1. Poreski prihodi 140.376,8 148.321,5 132.730,1 89,5 Porez na dohodak građana 15.888,7 17.240,1 16.396,0 95,1 Porez na dobit preduzeća 13.456,2 17.722,8 12.152,0 68,6 Porez na dodatu vrednost 73.169,1 75.558,7 69.444,0 91,9 Akcize 21.812,3 25.696,0 21.914,8 85,3 Carine 14.785,5 10.160,0 11.476,6 113,0 Ostali poreski prihodi 1.265,0 1.944,0 1.346,7 69,3 2. Neporeski prihodi 12.260,7 10.675,0 8.081,7 75,7

Izvor: Ministarstvo finansija

Dalje pogoršanje ekonomske aktivnosti uslovilo je revidiranje projekcije makroekonomskih pokazatelja, a samim tim i osnove za projekciju prihoda budžeta za 2009. godinu.

Prihodi budžeta Republike Srbije u 2009. godini, imajući u vidu izmenjeni makroekonomski okvir, a bez promena u politikama iznosili bi 619,4 mlrd. dinara.

Porez na dohodak građana planiran je uz pretpostavku nominalnog rasta zarada od 6,3%, u odnosu na 2008. godinu, kao i povećanja nezaposlenosti za 2,3%.

Prihodi po osnovu poreza na dobit u prethodnim godinama ostvarivali su iznadprosečne stope rasta. U 2009. godini, imajući u vidu i ostvarenje u prva tri meseca, ne očekuje se rast prihoda po osnovu poreza na dobit.

Prihodi po osnovu PDV projektovani su u skladu sa nominalnim rastom BDP, kod domaćeg PDV, u skladu sa kretanjem dinarski izraženog uvoza, kod PDV na robu iz uvoza.

Prihodi od akciza su projektovani prema važećim iznosima akciza i u skladu sa potrošnjom akciznih proizvoda, a za koju se očekuje pad u 2009. godini.

Prihodi od carina projektovani su u skladu sa kretanjem dinarski izraženog uvoza, i imajući u vidu i efekte primene Prelaznog trgovinskog sporazuma sa EU.

Ostali poreski prihodi, kao i redovni neporeski prihodi (takse, naknade i kazne) projektovani su u skladu sa nominalnim rastom BDP.

Tabela 6. Projekcija primanja budžeta

u mil. dinara   ostvarenje 2008 Zakon o budžetu 2009 osnovni scenario za rebalans 2009 osnovni scenario + mere 2009 I PRIMANjA BUDžETA 624.279,5 698.756,2 619.358,0 649.358,0 1. Poreski prihodi 582.629,6 640.156,2 573.258,0 586.258,0 Porez na dohodak građana 74.695,4 81.321,2 76.397,4 81.397,4 Porez na dobit preduzeća 34.968,0 44.306,9 34.968,1 34.968,1 Porez na dodatu vrednost 301.619,8 338.828,1 302.475,1 302.475,1 Akcize 100.626,7 116.800,0 110.300,0 117.300,0 Carine 64.784,3 50.800,0 42.588,9 42.588,9 Ostali poreski prihodi 5.935,4 8.100,0 6.528,5 7.528,5 2. Neporeski prihodi 41.649,9 58.600,0 46.100,0 63.100,0

Izvor: Ministarstvo finansija

Pri nepromenjenim politikama u 2009. godini deficit bi iznosio 6 – 7 % BDP. Drastično povećanje deficita posledica je delom prenetog efekta niže ostvarenih prihoda u 2008. godini, zatim delovanja automatskih fiskalnih stabilizatora, ali i pogoršanja strukturnog deficita zbog znatno niže projektovanog rasta.

Ciljani fiskalni deficit za 2009. godinu iznosi 3% BDP. Da bi se dostigao nivo ciljanog deficita bilo je neophodno primeniti mere koje se odnose kako na prihode, tako i na rashode budžeta.

Primena najavljenog programa mera i dogovorenih izmena u politikama treba da rezultira u većim prihodima budžeta u iznosu od 649,4 mlrd. dinara.

Od usvojenog paketa mera sledeće se odnose na budžet Republike Srbije:

Tabela 7. Program mera

Mera Efekat (u mlrd. dinara) Prihodi Izmene zakona o porezu na dohodak građana 5,0 Povećanje akcize na benzin za 2 dinara po litru 0,9 Povećanje akcize na dizel gorivo za 4 dinara po litru 3,1 Uvođenje akcize na impulse u mobilnoj telefoniji 3,0 Transfer 100% dobiti javnih preduzeća u budžet Republike 5,0 Povećanje poreza na registraciju motornih vozila 1,0 Transfer neutrošenih sopstvenih prihoda korisnika 12,0 Rashodi Zamrzavanje plata korisnicima budžeta RepublikeUštede po osnovu ograničenja u zapošljavanju 4,52,9 Uštede na diskrecionim rashodima korisnika budžeta Republike 40,0 Smanjenje transfera lokalnoj samoupravi, praćeno uštedom u rashodima kod lokalnog nivoa vlasti 15,0 Smanjenje transfera Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, praćeno uštedom u rashodima kod RZZO. 3,0 Ukupan efekat (smanjenje deficita) 95,4

Izvor: Ministarstvo finansija

Efekat mera na prihodnoj strani budžeta Republike iznosi 30,0 mlrd. dinara. Mnogo veće prilagođavanje postignuto je na rashodnoj strani budžeta gde ukupno smanjenje rashoda u odnosu na osnovni scenario iznosi 65,4 mlrd. dinara. Najveća ušteda ostvariće se smanjenjem diskrecionih rashoda (stalni troškovi, usluge po ugovoru, materijal, troškovi održavanja, subvencije, kapitalni rashodi i budžetske pozajmice).

Izmenama zakona o porezu na dohodak građana predviđeno je povećanje poreske osnovice za sve oblike dohotka, izuzev zarada, kao što su prihodi od kapitala (dividende i udeli u dobiti), prihodi od autorskih prava i prava srodnih autorskom pravu. Efekat ovih izmena procenjuje se na 5 mlrd dinara.

Ukupan efekat povećanja akciza na derivate nafte u prihodima budžeta Republike iznosi 4 mlrd. dinara. Pri proceni efekata povećanja iznosa akcize uzeto je u obzir da će u ovoj godini doći do pada u potrošnji derivata. Uvođenjem akcize na mobilne telefone, kojom bi se oporezovao promet po stopi od 10%, očekuje se dodatni prihod od 3 mlrd. dinara.

Odlukom Vlade celokupna dobit svih javnih preduzeća pripašće republičkom budžetu, a po ovoj osnovi očekuje se priliv od 5 mlrd. dinara. Predviđena je, takođe, drugačija raspodela sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, tako da će oni zadržavati 60% ostvarenih prihoda, dok će Republici pripasti preostalih 40%, što predstavlja oko 12 mlrd. dinara. Po osnovu povećanja poreza na registraciju motornih vozila očekuje se dodatni prihod od 1,0 mlrd. dinara.

Rebalans budžeta u izmenjenim i otežanim tržišnim uslovima koristi se kao jedan od instrumenata sprovođenja mera borbe protiv recesije, a to su pre svega:

smanjenje troškova državne administracije;

socijalna odgovornost i zaštita standarda građana;

podsticanje privredne aktivnosti i zapošljavanja;

podrška javnim radovima i kapitalnim infrastrukturnim projektima.

Imajući u vidu planirane prihode i rashode, kao i mogućnosti finansiranja deficit sektora države povećava se sa ranije planiranog od 1,75% BDP na 3% BDP. Deficit budžeta Republike predložen ovim rebalansom iznosio bi 2,4% BDP.

Ostvarivanje sopstvenih prihoda budžetskih korisnika

U vezi sa merama da se 40% sopstvenih prihoda budžetskih korisnika usmere na redovne prihode budžeta, u ovaj zakon ugrađena je odredba kojom se ovi prihodi uključuju u prihode budžeta Republike.

Ovo predstavlja značajnu novinu, kojom se obuhvata deo prihoda direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike, koji se iskazuju kao izvor 04 – Sopstveni prihoda budžetskih korisnika, koji će se u skladu sa ovim zakonom, iskazivati na izvoru 01 – Prihodi iz budžeta. Na taj način, ovi prihodi koristiće se za finansiranje rashoda budžeta koji se iskazuju na izvoru 01 – prihodi iz budžeta. Efekat uključivanja sopstvenih prihoda u prihode budžeta Republike (u visini od 40%), procenjen je u iznosu od 12,0 mlrd. dinara.

U projekciji sopstvenih prihoda, imalo se u vidu da će se usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koje pripadaju 40% budžetu Republike, a 60% pravosudnim organima, ostvariti dodatni prihod budžeta Republike, kao i da će se u primeni Zakona o bezbednosti saobraćaja, takođe ostvariti dodatni prihodi budžeta.

Iz tih razloga, primena ovog člana zakona, kojim su regulisani sopstveni prihodi budžeta Republike, ne odnosi se na sopstvene prihode pravosudnih organa, naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa i na naknade propisane Zakonom o veterinarstvu; tržišne naknade za rad osuđenika van zavoda za izvršenje zavodskih sankcija; naknade za usluge u vezi sa osnovnom delatnošću Ministarstva unutrašnjih poslova; sopstvene prihode ustanova socijalne zaštite; sredstva prikupljena za vreme „Dečije nedelje“ i od prodate doplatne marke.

Značajno je istaći, da Vlada može odlučiti i o korišćenju dela prihoda drugih korisnika javnih sredstava, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Republike, odnosno prihoda koji se iskazuju kao izvor 04 – Sopstveni prihodi (u iznosu od 40%), kako bi se isti koristili za finansiranje rashoda koji se iskazuju na izvoru 01 – Prihodi iz budžeta.

U narednoj tabeli dat je pregled zakona i podzakonskih akata kojima je regulisano ostvarivanje „sopstvenih prihoda“ republičkih organa i organizacija:

Red. br. Naziv organa Pravni osnov za ostvarivanje sopstvenih prihoda 1 Pravosudni organi Zakon o sudskim taksama – sudske takse 2 Ministarstvo pravde Zakon o pravosudnom ispitu 3 Uprava za izvršenje zavodskih sankcija Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (tržišna naknada za rad osuđenika van zavoda) 4 Ministarstvo odbrane Zakon o odbrani (primanja od prodaje nefinansijske imovine), Odluka o visini zakupnine za korišćenje lokala, garaža i laguma, Pravilnik o načinu obračuna naknade za izgradnju i održavanje skloništa i vršenje drugih usluga 5 Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon o policiji (naknada za usluge) 6 BIA Zakon o bezbedonosno-informativnoj agenciji, Zakon o policiji, Uputstvo o saradnji sa MUP-om i Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u BIA na koji je saglasnost dala Vlada 7 Uprava carina Carinski zakon (naknada za usluge, 10% po osnovu naplaćenih kazni, 10% po osnovu prodate carinske robe, naknada za izdavanje obavezujućih obaveštenja o svrstavanju robe po CT i poreklu robe, naknada za izdavanje dozvola za rad carinskih agenata) 8 Poreska uprava Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (1% naplaćene kamate, 1% naplaćenih novčanih kazni, 100% troškovi prinudne naplate, 100% troškovi poreskog prekršajnog postupka, 100% posebna jednokratna taksa na prinudnu naplatu, sredstva od prodaje robe u poreskom postupku, 10% naplaćenih oporezovanih neprijavljenih prihoda) 9 Uprava za trezor Zakon o budžetskom sistemu (naknada za usluge izvršenih javnih plaćanja) 10 Ministarstvo poljoprivrede Zakon o poljoprivrednom zemljištu (naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta, zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini), Zakon o lovstvu 11 Uprava za veterinu Zakon o veterinarstvu (naknade za veterinarsko-sanitarne preglede) 12 Uprava za zaštitu bilja Zakon o zaštiti bilja (naknada za izdavanje dozvola za stavljanje u promet pesticida i đubriva i naknada za ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina i biološke vrednosti pesticida i đubriva), Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina (naknada za zdravstveni pregled useva), Zakon o zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja (naknada za troškove ispitivanja sorti u oglednom polju) 13 Republička direkcija za vode Zakon o vodama (naknada za korišćenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za izvađeni materijal iz vodotoka, naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga), Zakon o opštem upravnom postupku 14 Uprava za šume Zakon o šumama ( naknada za iskrčenu šumu, naknada za posečeno drvo, naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta kada se daje za ispašu, naknada za korišćenje šumskog zemljišta kada se daje u zakup), Zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drveća (sredstva za pokriće troškova kontrole proizvodnje) 15 Ministarstvo ekonomije naknada troškova za određivanje kategorije ugostiteljskih objekata, naknada troškova za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, naknada troškova za izdavanje dozvola za rad agencija za zašpošljavanje 16 Direkcija za mere i dragocene metale Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala (naknada troškova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala ) 17 Ministarstvo za infrastrukturu Zakon o planiranju i izgradnji (izdavanje odobrenja za izgradnju), Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (odobrenje za prevoz opasnih materija), Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju (naknada za utvrđivanje uslova za obavljanje međunarodnog javnog prevoza), Zakon o javnim putevima, Uredba o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju 18 Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Zakon o telekomunikacijama (naknada za dobijeno pravo za eksploataciju javne telekomunikacione mreže, naknada za korišćenje i dodelu radio frekvencija) 19 Ministarstvo rada i socijalne politike Zakon o društvenoj brizi o deci (sredstva prikupljena za vreme „Dečije nedelje“), Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (sredstva za nadoknadu troškova za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu), Zakon o privatnim preduzetnicima, Zakon o radu (mandatne kazne), Zakon o igrama na sreću 20 Budžetski fond za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom Zakon o igrama na streću (naknada za odobrenje za posebne igre na sreću na automatima, naknada za odobrenje za posebne igre na sreću – klađenje, naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću 21 Budžetski fond za programe socijalno-humanitarnih organizacija Zakon o igrama na streću (naknada za odobrenje za posebne igre na sreću na automatima, naknada za odobrenje za posebne igre na sreću – klađenje, naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću 22 Budžetski fond za ustanove socijalne zaštite Zakon o igrama na streću (naknada za odobrenje za posebne igre na sreću na automatima, naknada za odobrenje za posebne igre na sreću – klađenje, naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću 23 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Međunarodni ugovori 24 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Zakon o planiranju i izgradnji (naknada za tehnički pregled objekata, odobrenje za tehničku dokumentacija za izgradnju objekata, nadoknada troškova revizije projekata) 25 Fond za zaštitu životne sredine Zakon o zaštiti životne sredine (naknada za korišćenje prirodnih vrednosti, naknada za zagađivanje životne sredine) 26 Budžetski fond za finansiranje sporta Zakon o sportu, Zakon o igrama na sreću (naknada za odobrenje za posebne igre na sreću na automatima, naknada za odobrenje za posebne igre na sreću – klađenje, naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću 27 Antidoping agencija Republike Srbije Zakon o sprečavanju dopinga u sportu (doping kontrola) 28 Ustanove u oblasti fizičke kulture Statut Republičkog zavoda za sport (zakup sportskih terena, prodaja termina u sportskim objektima, pružanje usluga) 29 Ministarstvo kulture Zakon o radiodifuziji (1,5% ukupno ostvarene mesečne pretplate, taksa taksa za prikazivanje filmova na televiziji i u sredstvima javnog prevoza -Zakon o kinematografiji) 30 Ustanove kulture Zakon o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture 31 Budžetski fond za Kosovo i Metohiju Odluka o obrazovanju budžetskog fonda za Kosovo i Metohiju 32 Ministarstvo trgovine i usluga (Republička direkcija za robne rezerve) Zakon o robnim rezervama (prihodi od davanja na zajam i korišćenje roba iz republičkih robnih rezervi) 33 Ministarstvo zdravlja Zakon o Crvenom krstu Srbije (3% na iznos karte u međunarodnom saobraćaju, 2% na iznos karte u unutrašnjem saobraćaju, 3% cene karte za kulturne, zabavne, sportske i sajamske priredbe, 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 gr.), Zakon o duvanu (posebna naknada na cigarete), Zakon o izdavanju doplatne poštanske marke, Zakon o igrama na sreću (naknada od igara na sreću), Zakon o sanitarnom nadzoru (troškovi sanitarnih i zdravastvenih inspektora po zahtevu stranke), troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike, troškovi dodele naziva primarijus 34 Ministarstvo prosvete Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (prihodi indirektnih korisnika republičkog budžeta koji se ostvaruju dodatnim aktivnostima), Zakon o visokom obrazovanju (školarine, zaveštanja, naknade za komercijalne usluge, projekti i ugovori u vezi realizacije nastave, osnivačka prava i iz ugovora sa trećim licima), Zakon o učeničkom i studenskom standardu 35 Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Zakon o igrama na sreću (naknade od igara na sreću), Uredba o stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave 36 Republički zavod za razvoj izrada nacionalnih strateških i međunarodnih projekata 37 Republički zavod za statistiku Zakon o statističkim istraživanjima (naknada za usluge, projekti sa međunarodnim, naučnim i državnim organizacijama) 38 Republički hidrometeorološki zavod Zakon o hidrometeorološkim poslovima od interesa za celu zemlju 39 Republički geodetski zavod Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima (naknada za korišćenje podataka premera, katastra nepokretnosti i vodova i za razgledanje katastra nepokretnosti, naknade za usluge zavoda) 40 Republički seizmološki zavod Zakon o republičkom seizmološkom zavodu (naknada za usluge) 41 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije zakup stanova, poslovnog prostora, garaža, sredstva pribavljena otuđenjem poslovnog prostora 42 Zavod za intelektualnu svojinu Zakon o ratifikaciji sporazuma između Savezne Vlade SRJ i Evropske patentne organizacije o saradnji u oblasti patenata (taksa za proširenje) 43 Direkcija za unutrašnje plovne puteve – Plovput prihodi po ugovorima 44 Geomagnetski zavod 45 SANU izdavanje poslovnog prostora 46 Direkcija za železnicu naknada za licence za upravljanje železničkom infrastrukturom, naknada za sertifikate o bezbednosti za prevoz u železničkom saobraćaju, naknada za dozvole za korišćenje železničkih vozila, delova i opreme za železnička vozila i delova i opreme za železničku infrastrukturu 47 Uprava za zajedničke poslove republičkih organa Odluka o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa (pružanje ugostiteljskih usluga u poslovnim zgradama republičkih organa i objektima za reprezentaciju) 48 Avio-služba Vlade prevoz vazduhoplovima državnih funkcionera i trećih lica      

Smanjenje rashoda

Vlada je utvrdila prioritete budžetske potrošnje, na osnovu kojih je sagledano neophodno smanjenje javnih rashoda i izdataka u 2009. godini, s ciljem da se posledice svetske krize i recesije, umanje značajnijim prilagođavanjem javne potrošnje u Republici, uz istovremeno obezbeđenje izvršavanja funkcija na održivom nivou.

U tom cilju, Vlada je donela konkretne zaključke, za realizaciju navedenih mera.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 02-1805/2009 od 26. marta 2009. godine, kojim je usvojena Informacija o aktuelnim pitanjima nadležnosti i unutrašnjeg uređenja organa uprave, službi Vlade i stručnih službi upravnih okruga, naloženo je svim ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga, sledeće:

– da nepopunjena, a sistematizovana izvršilačka radna mesta koja su odobrena važećim kadrovskim planom, mogu popunjavati po osnovu sprovođenja javnog konkursa samo ako radno mesto koje je na dan donošenja ovog zaključka bilo popunjeno, postane upražnjeno, a po prethodno pribavljenom mišljenju Saveta za reformu državne uprave o ispunjenosti uslova za popunjavanje radnog mesta sprovođenjem javnog konkursa i saglasnosti Vlade; ako je potrebno da se neodložno popuni nepopunjeno radno mesto, a po prethodno pribavljenom mišljenju Saveta o opravdanosti popunjavanja tog radnog mesta i saglasnosti Vlade;

– da o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla, u okviru određenog broja zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla iskazanog u važećem kadrovskom planu, pribave prethodno mišljenje Saveta i saglasnost Vlade;

– da na postupke prijema u radni odnos na neodređeno vreme započete do dana donošenja ovog zaključka, pribave prethodno mišljenje Saveta i saglasnost Vlade pre izbora kandidata sa liste za izbor;

– da nacrte zakona koji se odnose na organizaciju i rad Vlade, organa državne uprave, a naročito one kojima se predlaže osnivanje novih državnih organa, organizacija, službi ili tela Vlade, kao i predloge drugih akata koje utvrđuje i donosi Vlada, na osnovu kojih se zakonom uređuju pitanja od značaja za reformu državne uprave, dostave preko Generalnog sekretarijata na mišljenje Savetu.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 410-1808/2009 od 26. marta 2009. godine, kojim je usvojena Informacija o potrebi racionalizacije troškova organa državne uprave, Službi Vlade i stručnih službi upravnih okruga, naloženo je svim ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga, sledeće:

– da ukinu pravo korišćenja ugostiteljskih usluga na teret budžeta. Postavljena lica mogu koristiti ugostiteljske usluge van prostorija organa državne uprave i Vlade, po prethodnoj saglasnosti neposredno pretpostavljenog;

– u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj 06-171/2003 od 27. januara 2003. godine, a u cilju racionalizacije, odobravaju se mesečni troškovi korišćenja mobilnih telefona, i to:

a) za državne službenike na položaju – prva grupa položaja i državne sekretare najviše do iznosa od 5.000,0 dinara, i

b) za državne službenike na položaju – od druge do pete grupe položaja najviše do iznosa od 3.000,0 dinara;

– da obustave nabavku svih službenih vozila, osim za potrebe inspekcija, čije mesto rada je van sedišta organa;

– obustavljaju se sve nove nabavke službenih prostorija u zemlji i inostranstvu i nalaže se da se izvrši detaljna analiza racionalnog korišćenja postojećih objekata;

– da se izvrši maksimalna racionalizacija službenih putovanja u inostranstvo;

– da obustave sve druge zahteve prema Upravi za zajedničke poslove republičkih organa, osim zahteva za redovno održavanje poslovnih prostorija i opreme, racionalne nabavke kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, hitnih interevencija na održavanju službenih zgrada i poslovnih prostorija;

– preporučuje se službama predsednika Republike, Narodne skupštine, Ustavnog suda i organa čije članove bira Narodna skupština, javnim službama i ustanovama, kao i sudovima, javnim tužilaštvima i Republičkom javnom pravobranilaštvu da svoje rashode usklade sa ovim zaključkom;

– preporučuje se da se rukovodiocima javnih preduzeća ograniči maksimalni iznos zarade i da se ukinu bonusi i ostale naknade. Javnim preduzećima čiji osnivač je Republika Srbija i zavisnim društvima kapitala čiji osnivač su ta javna preduzeća, javnim agencijama, drugim oblicima organizovanja čiji osnivač je Republika Srbija (akcionarskim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću), kao i organima teritorijalne autonomije i jedinicama lokalne samouprave – preporučuje se da svoje rashode usklade sa ovim zaključkom.

Polazeći od prioriteta generalne politike utvrđenih Programom mera Vlade na planu smanjenja javne potrošnje, odnosno u okviru Programa mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize i najnovijih mera za racionalizaciju troškova organa državne uprave, budžetski korisnici su izvršili sveobuhvatnu i detaljnu analizu delokruga poslova ministarstava i s tim u vezi izvršena je realna procena potrebnih sredstava. Prvenstveno su smanjeni diskrecioni rashodi u proseku za 26%, odnosno rashodi za kupovinu roba i usluga, subvencije, ostali tekući troškovi, kapitalni izdaci i izdaci za nabavku finansijske imovine (na aproprijacijama 42, 45, 48, 5 i 62), čije umanjenje najmanje može da ugrozi funkcionisanje državnih organa.

Smanjenje rashoda je izvršeno sa ciljem da se obezbedi minimalno funkcionisanje rada državnih organa i organizacija, a koje će se prevashodno realizovati na sledećim rashodima, i to:

Sredstva na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412 (plate) smanjene su u skladu sa preporukom o potrebi zamrzavanja plata na nivou isplaćene plate za decembar 2008. godine. U skladu sa tim, odustalo se od planiranog povećanja plata za 2% od aprilske plate i 6% od oktobarske plate u 2009. godini. Dalje mere u smanjenju sredstava za plate odnose se na mere ograničenja u zapošljavanju.

Stalni troškovi (ekonomska klasifikacija 421) i troškovi putovanja (ekonomska klasifikacija 422) smanjeni su u skladu sa Zaključkom Vlade o potrebi racionalizacije troškova organa državne uprave.

Usluge po ugovoru (ekonomska klasifikacija 423) i specijalizovane usluge (ekonomska klasifikacija 424) su planirane sa smanjenjem angažovanja stručnih usluga, učestvovanja na seminarima i savetovanjima, promocija aktivnosti u javnosti.

Smanjenje ostalih rashoda odnosi se na uštede u nabavci materijala, stručne literature, troškove goriva, troškove za posebne namene i obrazovanje i usavršavanje zaposlenih.

Globalno, posmatrano na nivou ukupnog budžeta Republike uštede iznose 65,4 mlrd. dinara, i to po vrstama rashoda, odnosno izdataka:

Vrsta rashoda i izdataka u mlrd. dinara Diskrecioni rashodi 40,0 Transferi lokalnoj samoupravi 15,0 Plate 7,4 Smanjenje transfera Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, praćeno uštedom u rashodima kod RZZO 3,0 Ukupno 65,4

S druge strane, rebalansom budžeta neophodno je obezbediti dodatna sredstva za penzije u iznosu od 23,9 mlrd. dinara na ime transfera, da bi se obezbedila isplata dvanaest mesečnih penzija preko ovog fonda u 2009. godini, kao i zbog manje naplate doprinosa u ovoj godini.

Obrazloženje izdataka budžeta

Izdaci budžeta Republike Srbije za 2009. godinu utvrđeni su u sledećim iznosima:

Tabela 8. Izdaci budžeta utvrđeni su u sledećim iznosima

OPIS Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI IZDACI 702.770.163.000 1.Tekući rashodi 4 674.982.273.000 1.1. Rashodi za zaposlene 41 180.707.424.000 – Plate zaposlenih 411 145.176.179.000 – Doprinosi na teret poslodavca 412 28.307.451.000 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 7.223.794.000 1.2. Rashodi za kupovinu roba i usluga 42 35.967.081.000 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 30.482.563.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 6.727.762.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 17.903.049.000 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih Garancija 443 5.363.163.000 – Prateći troškovi zaduživanja 444 488.589.000 1.4. Subvencije 45 34.002.074.000 – Subvencije u privredi 3.574.000.000 – Subvencije u poljoprivredi 13.692.260.000 – Subvencije za železnicu 9.500.000.000 – Subvencije u oblasti turizma 1.548.200.000 – Subvencije za kulturu 332.236.000 – Ostale subvencije 5.355.378.000 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 514.624.000 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 57.077.240.000 – Transferi opštinama i gradovima 25.681.000.000 -Transferi za zaposlene u obrazovanju i programe u oblasti kulture na teritoriji APV 24.737.212.000 – Ostali transferi 6.659.028.000 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 259.806.828.000 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 213.200.000.000 – Nacionalna služba za zapošljavanje 22.000.000.000 – Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 22.906.657.000 – Republički zavod za zdravstveno osiguranje 588.384.000 – Ostali transferi 1.111.787.000 – Ostale dotacije i transferi 465 1.252.000 1.8. Socijalna zaštita iz budžeta 47 69.763.000.000 – Tranzicioni fond 4.710.000.000 – Dečja zaštita 27.600.000.000 – Boračko – invalidska zaštita 16.100.000.000 – Socijalna zaštita 12.500.000.000 – Učenički standard 1.767.943.000 – Studentski standard 3.225.464.000 – Fond za mlade talente 457.694.000 – Sportske stipendije 700.000.000 – Izbegla i raseljena lica 966.920.000 – Ostala socijalna zaštita iz budžeta 1.734.979.000 1.9. Ostali tekući rashodi 48 i 49 6.660.187.000 – Sredstva rezervi 499 1.575.000.000 – Ostali tekući rashodi 5.085.187.000 2. Kapitalni izdaci 5 27.787.890.000 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 17.231.979.000 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 10.555.911.000

Uporedni pregled izdataka budžeta Republike Srbije za 2009. godinu i rebalansa dat je u Tabeli 9.

Tabela 9. Uporedni pregled izdataka budžeta Republike Srbije 2009. godinu i rebalansa

u din. Konto Opis BUDžET 2009 REBALANS 2009 Razlika (povećanja i smanjenja) 1 2 3 4 5 (4-3) 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 151.457.629.000 145.176.179.000 -6.281.450.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 29.614.320.000 28.307.451.000 -1.306.869.000 413 NAKNADE U NATURI 462.871.000 462.064.000 -807.000 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 1.328.456.000 1.328.296.000 -160.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 4.761.567.000 4.767.017.000 5.450.000 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 519.417.000 519.417.000 0 417 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK 232.000.000 147.000.000 -85.000.000 421 STALNI TROŠKOVI 9.897.216.000 8.016.584.000 -1.880.632.000 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 3.761.096.000 2.705.389.000 -1.055.707.000 423 USLUGE PO UGOVORU 5.148.236.000 4.245.796.000 -902.440.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 14.124.829.000 11.384.175.000 -2.740.654.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 3.706.683.000 2.753.966.000 -952.717.000 426 MATERIJAL 9.755.535.000 6.861.171.000 -2.894.364.000 431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0 0 0 434 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE 0 0 0 441 OTPLATE KAMATA NA DOMAĆI JAVNI DUG 1.159.825.000 6.727.762.000 5.567.937.000 442 OTPLATA STRANIH KAMATA 17.657.076.000 17.903.049.000 245.973.000 443 OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA 4.797.061.000 5.363.163.000 566.102.000 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 401.525.000 488.589.000 87.064.000 451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 39.168.482.000 32.695.925.000 -6.472.557.000 454 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 1.768.000.000 1.306.149.000 -461.851.000 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 514.623.000 514.624.000 1.000 463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 73.607.062.000 57.077.240.000 -16.529.822.000 464 TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 233.671.530.000 259.806.828.000 26.135.298.000 465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 3.000.000 1.252.000 -1.748.000 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 72.123.112.000 69.763.000.000 -2.360.112.000 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 3.861.322.000 2.941.784.000 -919.538.000 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 270.791.000 210.757.000 -60.034.000 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 955.505.000 1.111.291.000 155.786.000 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 300.000.000 50.000.000 -250.000.000 485 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 655.543.000 623.350.000 -32.193.000 489 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NIP-a 200.006.000 148.005.000 -52.001.000 499 SREDSTVA REZERVE 1.379.435.000 1.575.000.000 195.565.000 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7.912.290.000 8.609.116.000 696.826.000 512 MAŠINE I OPREMA 9.796.552.000 7.317.393.000 -2.479.159.000 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 11.050.000 1.300.000 -9.750.000 515 NEMATERIJALNA IMOVINA 346.292.000 235.673.000 -110.619.000 521 ROBNE REZERVE 1.300.000.000 920.496.000 -379.504.000 522 ZALIHE PROIZVODNjE 0 0 0 523 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU 0 0 0 541 ZEMLjIŠTE 170.001.000 148.001.000 -22.000.000 551 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NIP-a 20.300.013.000 10.555.911.000 -9.744.102.000 611 STARA DEVIZNA ŠTEDNjA I OSTALE OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 27.834.515.000 130.464.136.000 102.629.621.000 612 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA 11.431.901.000 13.507.243.000 2.075.342.000 613 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA 3.498.178.000 3.953.253.000 455.075.000 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 21.492.835.000 17.041.380.000 -4.451.455.000 622 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE 60.000.000 60.000.000 0   UKUPNO: 791.417.380.000 867.796.175.000 76.378.795.000

Uporedni pregled izdataka budžeta Republike Srbije za 2009. godinu i rebalansa na drugom nivou ekonomske klasifikacije dat je u Tabeli 10.

Tabela 10. Uporedni pregled izdataka budžeta Republike Srbije za 2009. godinu i rebalansa na drugom nivou ekonomske klasifikacije

u din. Ekonomska klasifi-kacija OPIS BUDžET 2009 REBALANS 2009 Indeks 1 2 3 4 5(4/3) 41 Rashodi za zaposlene 188.376.260.000 180.707.424.000 95,9 42 Korišćenje roba i usluga 46.393.595.000 35.967.081.000 77,5 43 Amortizacija i upotreba sredstava za rad 0 0 0,0 44 Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja 24.015.487.000 30.482.563.000 126,9 45 Subvencije 40.936.482.000 34.002.074.000 83,1 46 Donacije, dotacije i transferi 307.796.215.000 317.399.944.000 103,1 47 Socijalno osiguranje i socijalna zaštita 72.123.112.000 69.763.000.000 96,7 48 Ostali rashodi 6.243.167.000 5.085.187.000 81,5 49 Administrativni transferi iz budžeta, od direktnih korisnika indirektnim budžetskim korisnicima ili između budžetskih korisnika na istom nivou i sredstva rezerve 1.379.435.000 1.575.000.000 114,2 51 Osnovna sredstva 18.066.184.000 16.163.482.000 89,5 52 Zalihe 1.300.000.000 920.496.000 70,8 54 Prirodna imovina 170.001.000 148.001.000 87,1 55 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 20.300.013.000 10.555.911.000 52,0 61 Otplata glavnice 42.764.594.000 147.924.632.000 345,9 62 Nabavka finansijske imovine 21.552.835.000 17.101.380.000 79,3   UKUPNO 791.417.380.000 867.796.175.000 109,7

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu urađen je na osnovu jedinstvene ekonomske klasifikacije iskazivanja izdataka na trećem nivou subanalitike.

Ekonomska klasifikacija prihoda i primanja iskazuje prihode i primanja na osnovu propisa ili ugovora koji određuju izvore prihoda, odnosno primanja, a ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije iskazuje pojedinačno dobra i usluge i izvršena transferna plaćanja.

Struktura izdataka budžeta Republike Srbije za 2009. godinu i rebalansa je sledeća:

Tabela 11. Struktura izdataka budžeta

u din. u din. Ekonomska klasifi-kacija OPIS BUDžET 2009 Struktura u % REBALANS 2009 Struktura u % 1 2 3 4(3) 5 6(5) 41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 188.376.260.000 23,80 180.707.424.000 20,82 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 151.457.629.000 19,14 145.176.179.000 16,73 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 29.614.320.000 3,74 28.307.451.000 3,26 413 Naknade u naturi 462.871.000 0,06 462.064.000 0,05 414 Socijalna davanja zaposlenima 1.328.456.000 0,17 1.328.296.000 0,15 415 Naknade troškova za zaposlene 4.761.567.000 0,60 4.767.017.000 0,55 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 519.417.000 0,07 519.417.000 0,06 417 Poslanički dodatak 232.000.000 0,03 147.000.000 0,02 42 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 46.393.595.000 5,86 35.967.081.000 4,14 421 Stalni troškovi 9.897.216.000 1,25 8.016.584.000 0,92 422 Troškovi putovanja 3.761.096.000 0,48 2.705.389.000 0,31 423 Usluge po ugovoru 5.148.236.000 0,65 4.245.796.000 0,49 424 Specijalizovane usluge 14.124.829.000 1,78 11.384.175.000 1,31 425 Tekuće popravke i održavanje 3.706.683.000 0,47 2.753.966.000 0,32 426 Materijal 9.755.535.000 1,23 6.861.171.000 0,79 44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 24.015.487.000 3,03 30.482.563.000 3,51 441 Otplate domaćih kamata 1.159.825.000 0,15 6.727.762.000 0,78 442 Otplata stranih kamata 17.657.076.000 2,23 17.903.049.000 2,06 443 Otplata kamata po garancijama 4.797.061.000 0,61 5.363.163.000 0,62 444 Prateći troškovi zaduživanja 401.525.000 0,05 488.589.000 0,06 45 SUBVENCIJE 40.936.482.000 5,17 34.002.074.000 3,92 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 39.168.482.000 4,95 32.695.925.000 3,77 454 Subvencije privatnim preduzećima 1.768.000.000 0,22 1.306.149.000 0,15 46 DOTACIJE I TRANSFERI 307.796.215.000 38,89 317.399.944.000 36,58 462 Dotacije međunarodnim organizacijama 514.623.000 0,07 514.624.000 0,06 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 73.607.062.000 9,30 57.077.240.000 6,58 464 Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 233.671.530.000 29,53 259.806.828.000 29,94 465 3.000.000 0,00 1.252.000 0,00 47 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 72.123.112.000 9,11 69.763.000.000 8,04 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 72.123.112.000 9,11 69.763.000.000 8,04 48 OSTALI RASHODI 6.243.167.000 0,79 5.085.187.000 0,59 481 Dotacije nevladinim organizacijama 3.861.322.000 0,49 2.941.784.000 0,34 482 Porezi, obavezne takse i kazne 270.791.000 0,03 210.757.000 0,02 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 955.505.000 0,12 1.111.291.000 0,13 484 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 300.000.000 0,04 50.000.000 0,01 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 655.543.000 0,08 623.350.000 0,07 489 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju NIP-a 200.006.000 0,03 148.005.000 0,02 49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDžETA, OD DIREKTNIH BUDžETSKIH KORISNIKA INDIREKTNIM BUDžETSKIM KORISNICIMA ILI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU I SREDSTVA REZERVE 1.379.435.000 0,17 1.575.000.000 0,18 499 Sredstva rezerve 1.379.435.000 0,17 1.575.000.000 0,18 51 OSNOVNA SREDSTVA 18.066.184.000 2,28 16.163.482.000 1,86 511 Zgrade i građevinski objekti 7.912.290.000 1,00 8.609.116.000 0,99 512 Mašine i oprema 9.796.552.000 1,24 7.317.393.000 0,84 513 Ostale nekretnine i oprema 11.050.000 0,00 1.300.000 0,00 515 Nematerijalna imovina 346.292.000 0,04 235.673.000 0,03 52 ZALIHE 1.300.000.000 0,16 920.496.000 0,11 521 Robne rezerve 1.300.000.000 0,16 920.496.000 0,11 54 PRIRODNA IMOVINA 170.001.000 0,02 148.001.000 0,02 541 Zemljište 170.001.000 0,02 148.001.000 0,02 55 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA 20.300.013.000 2,57 10.555.911.000 1,22 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 20.300.013.000 2,57 10.555.911.000 1,22 61 OTPLATA GLAVNICE 42.764.594.000 5,40 147.924.632.000 17,05 611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 27.834.515.000 3,52 130.464.136.000 15,03 612 Otplata glavnice stranim kreditorima 11.431.901.000 1,44 13.507.243.000 1,56 613 Otplata glavnice po garancijama 3.498.178.000 0,44 3.953.253.000 0,46 62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 21.552.835.000 2,72 17.101.380.000 1,97 621 Nabavka domaće finansijske imovine 21.492.835.000 2,72 17.041.380.000 1,96 622 Nabavka strane finansijske imovine 60.000.000 0,01 60.000.000 0,01 UKUPNO: 791.417.380.000 100,00 867.796.175.000 100,00

Transferi Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje predstavljaju značajan izvor finansiranja Fonda i iznose 213,2 mlrd. dinara, sa učešćem od 46,1% u ukupnim prihodima i primanjima Fonda.

Na ovako veliki iznos transfera uticala su sredstva potrebna za isplatu penzija i naknada (zatečeni nivo iz novembra 2008. godine) i manja naplata doprinosa u ovoj godini.

Da bi se obezbedila isplata dvanaest mesečnih penzija preko ovog fonda u 2009. godini, neophodno je da se rebalansom obezbede dodatna sredstva u iznosu od 23,9 mlrd. dinara.

Transferi ostalim nivoima vlasti

U skladu sa neophodnim smanjenjem javnih rashoda u 2009. godini, godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera koji je utvrđen u skladu sa članom 37. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 62/06) i raspoređen jedinicama lokalne samouprave na osnovu metodologije i kriterijuma utvrđenih Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, umanjuje se za 15,0 mlrd. dinara, tako da u 2009. godini iznosi 25,7 mlrd. dinara umesto 40,7 mlrd. dinara.

Umanjenje po svakoj jedinici lokalne samouprave utvrdiće se u skladu sa obimom budžeta iskazanog po stanovniku jedinice lokalne samouprave, tako da to smanjenje bude srazmerno obimu budžeta po stanovniku. Obračun umanjenja nenamenskog transfera po svakoj jedinici lokalne samouprave pripremiće Ministarstvo finansija u saradnji sa Komisijom za finansiranje lokalne samouprave.

U skladu sa tako utvrđenim iznosima transfera, Vlada će, na predlog Ministarstva finansija, doneti odluku o izmeni revidiranog Memoranduma o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/09), u delu koji se odnosi na raspodelu transfera po opštinama, gradovima i gradu Beogradu.

Rashodi za zaposlene

Izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu smanjena su sredstva na pozicijama plata (ekonomske klasifikacije 411 i 412 i ekonomska klasifikacija 463 u delu koji se odnosi na plate zaposlenih u oblasti obrazovanja i kulture, a čije se plate obezbeđuju putem dotacija budžetu Autonomne pokrajine Vojvodina) za 7,4 mlrd. dinara, i to:

– po osnovu zamrzavanja plata na nivou februarske plate 2009. godine, za 4,5 mlrd. dinara;

– po osnovu ušteda koje će se ostvariti u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 02-1805/2009 od 26. marta 2009. godine, za 2,9 mlrd.dinara.

Zbog aktuelne svetske ekonomske krize, Vlada je zauzela stav o potrebi zamrzavanja plata, odnosno odustajanja od planiranog povećanja osnovice za obračun i isplatu plata od aprilske plate za 2% i oktobarske plate za 6%, kako je bilo planirano budžetom Republike Srbije za 2009. godinu.

Strategijom reforme državne uprave u Republici Srbiji iz novembra 2004. godine utvrđen je princip racionalizacije državne uprave kao jedan od osnovnih principa i ciljeva reforme državne uprave.

U tom smislu, još pri usvajanju Kadrovskog plana za 2008. godinu, a polazeći od funkcionalne organizacije ministarstava, posebnih organizacija, službi Vlade i stručnih službi upravnih okruga, utvrđen je potreban broj izvršilaca u državnoj upravi.

Pri utvrđivanju Kadrovskog plana za 2009. godinu pošlo se od istog broja izvršilaca. Međutim, popunjavanje slobodnih radnih mesta neće biti izvršeno u potpunosti tokom 2009. godine zbog predloženih mera štednje koje je Vlada naložila (istovremeno je Vlada naložila ministarstvima i posebnim organizacijama da još jednom preispitaju važeću funkcionalnu organizaciju).

Za ostale direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava ovim zakonom utvrđeno je da ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima bez saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Tabela 12. Broj izvršilaca za koji se obezbeđuju sredstva za plate

Organ REBALANS BUDžETA ZA 2009. GODINU Kadrovski plan za 2009. godinu (uključujući i broj državnih sekretara i broj izvršilaca u kabinetima ministara) Ukupan broj izvršilaca u februaru 2009. godine ORGANI KOJI SU OBJEDINjENI KADROVSKIM PLANOM     Generalni sekretarijat Vlade (zajedno sa Stalnim kancelarijama za ekonomski razvoj u Boru i Kragujevcu) 112 90 Kancelarija za saradnju s medijima 38 32 Kancelarija za evropske integracije 53 36 Služba za upravljanje kadrovima 50 43 Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 58 43 Služba Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa 13 7 Avio služba Vlade 30 22 Ministarstvo finansija (bez uprava) 370 205 Uprava carina 2.756 2.742 Poreska uprava 7.271 6.815 Uprava za trezor 1.412 1.393 Uprava za igre na sreću 35 25 Uprava za duvan 30 27 Uprava za sprečavanje pranja novca 29 27 Devizni inspektorat 92 85 Uprava za slobodne zone 17 1 Ministarstvo pravde 103 102 Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom 25 25 Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu 123 90 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (sa upravama i Republičkom direkcijom za vode) 1.046 981 Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (sa Direkcijom za mere i dragocene metale) 713 498 Ministarstvo rudarstva i energetike 90 79 Ministarstvo za infrastrukturu 193 196 Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo 82 61 Ministarstvo trgovine i usluga 680 658 Republička direkcija za robne rezerve 118 114 Ministarstvo rada i socijalne politike 568 549 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj 72 55 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (sa Agencijom za zaštitu životne sredine) 438 356 Ministarstvo prosvete 502 407 Ministarstvo omladine i sporta 95 64 Ministarstvo kulture 85 82 Ministarstvo zdravlja 443 363 Ministarstvo vera 29 21 Ministarstvo za dijasporu 46 39 Ministarstvo za Kosovo i Metohiju 175 118 Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan 125 29 Republički sekretarijat za zakonodavstvo 43 37 Republički zavod za razvoj 36 33 Republički zavod za statistiku 572 553 Republički hidrometerološki zavod 688 653 Republički geodetski zavod 2.615 2.555 Republički seizmološki zavod 18 16 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije 117 85 Republički zavod za informatiku i Internet 14 11 Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza 30 41 Centar za razminiranje 9 9 Zavod za intelektualnu svojinu 122 113 Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput” 146 133 Geomagnetski zavod 46 43 Zavod za socijalno osiguranje 12 12 Uprava za javne nabavke 42 29 Agencija za reciklažu 17 18 Agencija za energetsku efikasnost 12 10 Komesarijat za izbeglice 53 40 Direkcija za restituciju 35 18 Agencija za rudarstvo 5 0 Direkcija za železnicu 51 46 Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova 8 7 Uprava za zajedničke poslove republičkih organa 1.054 1.055 Kancelarija Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine 10 5 Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja 20 4 Severnobački upravni okrug 8 8 Srednjebanatski upravni okrug 9 9 Severnobanatski upravni okrug 8 7 Južnobanatski upravni okrug 13 13 Zapadnobački upravni okrug 11 11 Sremski upravni okrug 9 9 Južnobački upravni okrug 22 23 Mačvanski upravni okrug 9 10 Kolubarski upravni okrug 13 12 Podunavski upravni okrug 11 11 Braničevski upravni okrug 11 12 Šumadijski upravni okrug 19 17 Pomoravski upravni okrug 12 14 Borski upravni okrug 8 7 Zaječarski upravni okrug 12 12 Zlatiborski upravni okrug 29 29 Moravički upravni okrug 9 9 Raški upravni okrug 18 18 Rasinski upravni okrug 10 10 Nišavski upravni okrug 21 21 Toplički upravni okrug 10 11 Pirotski upravni okrug 9 9 Jablanički upravni okrug 16 18 Pčinjski upravni okrug 10 12 Kosovski upravni okrug 17 16 Pećki upravni okrug 4 4 Prizrenski upravni okrug 6 6 Kosovskomitrovački upravni okrug 8 11 Kosovskopomoravski upravni okrug 7 13 UKUPNO : 24.241 22.368 Napomena: kod organa gde je broj izvršilaca u februaru 2009. godine veći od broja izvršilaca prikazanih u Kadrovskom planu za 2009. godinu, nisu obezbeđena sredstva za taj povećani broj, osim za razrešene načelnike upravnih okruga i razrešenog direktora Republičkog zavoda za informatiku i internet * Kadrovski plan za 2009. godinu biće izmenjen u delu koji se odnosi na Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja (smanjenje za tri izvršioca koja prelaze u Fond za zaštitu životne sredine)

U Ministarstvu odbrane, zbog započetog procesa profesionalizacije Vojske, u 2009. godini će se povećati broj izvršilaca i iznosiće 36.000.

Podsticaji u poljoprivredi

Podsticaji u poljoprivredi će se isplaćivati preko subvencija i odobravanjem kredita u skladu sa opredeljenim sredstvima. Da bi poljoprivredna gazdinstva koristila navedene podsticaje, jedan od uslova je da je blagovremeno registrovano i da je izmirilo prethodno stvorene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Na taj način, očekuje se da će poljoprivredna gazdinstva u većoj meri izmirivati obaveze po osnovu poreza i doprinosa i da će se povećati prihodi od doprinosa prema Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, u ovom slučaju od poljoprivrede.

Ukoliko se to ostvari, ovim zakonom predviđeno je smanjenje transfera za PIO, s tim da se 60% smanjenog transfera usmerava za podsticaje u poljoprivredi.

Javni dug

A. U 2009. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 130.792.426.081 dinara (100.000.000 USD, 880.521.748 EUR i 40.000.000.000 dinara) i to:

I. Svetskoj banci po osnovu kredita u ukupnom iznosu do 7.142.860.000 dinara (100.000.000 USD):

Javnom preduzeću „Putevi Srbije” – Rekonstrukcija, rehabilitacija puteva u Srbiji, bezbednost saobraćaja, u iznosu do 7.142.860.000 dinara (100.000.000 USD).

II. Evropskoj banci za obnovu i razvoj po osnovu dva kredita u ukupnom iznosu do 10.450.000.000 dinara (110.000.000 EUR):

Lokalnoj samoupravi do iznosa dozvoljenog zaduživanja u skladu sa Zakonom o javnom dugu za rekonstrukciju komunalne infrastrukture u opštinama i gradovima, u iznosu do 950.000.000 dinara (10.000.000 EUR);

Javnom preduzeću „Železnice Srbije” za projekat vozna sredstva u iznosu do 9.500.000.000 dinara (100.000.000 EUR);

III. Evropskoj investicionoj banci po osnovu tri kredita u ukupnom iznosu do 15.627.500.000 dinara (164.500.000 EUR):

Javnom preduzeću „Železnice Srbije” za Koridor X u iznosu do 9.500.000.000 dinara (100.000.000 EUR);

Javnom preduzeću „Elektromreža Srbije“ za unapređenje mreže električne energije, u iznosu do 2.327.500.000 dinara (24.500.000 EUR);

Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za obilaznicu oko Beograda, sektor B: Dobanovci – Bubanj potok u iznosu do 3.800.000.000 dinara (40.000.000 EUR);

IV. Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) po osnovu dva kredita u ukupnom iznosu do 10.450.000.000 dinara (110.000.000 EUR):

Lokalnoj samoupravi do iznosa dozvoljenog zaduživanja u skladu sa Zakonom o javnom dugu za Program vodosnadbevanja i kanalizacije, u iznosu do 3.800.000.000 dinara (40.000.000 EUR);

Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije” i Javnom preduzeću „Elektromreža Srbije“ za mere zaštite životne sredine u energetskom sektoru u iznosu do 6.650.000.000 dinara (70.000.000 EUR).

V. Stranim vladama po osnovu dva kredita u ukupnom iznosu do 7.790.000.000 dinara (82.000.000 EUR):

Vladi Španije za kredit Javnom preduzeću „Železnice Srbije” za nabavku teretnih i putničkih vozova u iznosu do 3.515.000.000 dinara (37.000.000 EUR);

Vladi Nemačke za kredit Javnom preduzeću „Železnice Srbije” za modernizaciju i elektrifikaciju pruge Pančevo – Vršac – državna granica u iznosu do 4.275.000.000 dinara (45.000.000 EUR).

VI. Poslovnim bankama u ukupnom iznosu do 39.332.066.081 dinara (414.021.748 EUR):

Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za refinansiranje dospelih obaveza u iznosu do 5.700.000.000 dinara (60.000.000 EUR);

Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za refinansiranje dospelih obaveza u iznosu do 9.500.000.000 dinara (100.000.000 EUR) u korist „Societe Generale” banka;

Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za refinansiranje dospelih obaveza u iznosu do 7.125.000.000 dinara (75.000.000 EUR) u korist Unicredit Bank AD Beograd;

Opštine Kosovska Mitrovica (sever), Zvečan i Zubin Potok za izgradnju sistema vodosnabdevanja opština Kosovska Mitrovica (sever), Zvečan i Zubin Potok u iznosu do 857.066.081 dinara (9.021.748 EUR);

JP „Srbijagas“ Novi Sad za refinansiranje dospelih obaveza, izgradnju gasovoda i punjenje podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor u iznosu do 16.150.000.000 dinara (170.000.000 EUR)

VII. Narodnoj banci Srbije u ukupnom iznosu do 40.000.000.000 dinara:

1. Finansijskom sektoru za finansiranje likvidnosti banaka u iznosu do 40.000.000.000 dinara.

B. Republika Srbija će u 2009. godini odobriti projektne zajmove do iznosa od 287.327.161.800 dinara (2.526.000.000 EUR; 663.000.000 USD) i to sa:

1. Svetskom bankom u ukupnom iznosu do 46.568.946.800 dinara (10.500.000 EUR i 638.000.000 USD ) i to:

Ministarstvu finansija za unapređenje upravljanja javnim finansijama u iznosu do 7.142.860.000 dinara (100.000.000 USD);

Ministarstvu finansija za razvoj privatnog i finansijskog sektora u iznosu do 10.714.290.000 dinara (150.000.000 USD);

Ministarstvu zdravlja za dodatno finansiranje projekta reforme zdravstva u Srbiji u iznosu do 997.500.000 dinara (10.500.000 EUR);

Ministarstvu za infrastrukturu za Koridor X u iznosu do 27.714.296.800 dinara (388.000.000 USD).

2. Evropskom bankom za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu do 23.750.000.000 dinara (250.000.000 EUR) i to:

Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan za projekte Nacionalnog investicionog plana u iznosu do 9.500.000.000 dinara (100.000.000 EUR);

Ministarstvu za infrastrukturu za Koridor X u iznosu do 14.250.000.000 dinara (150.000.000 EUR).

3. Evropskom investicionom bankom u ukupnom iznosu do 109.250.000.000 dinara (1.150.000.000 EUR) i to:

Ministarstvu zdravlja za kliničke centre B u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu u iznosu do 6.650.000.000 dinara (70.000.000 EUR);

Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan za Projekat razvoja lokalne i regionalne infrastrukture u iznosu do 4.750.000.000 dinara (50.000.000 EUR);

Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan za nastavak Projekta razvoja lokalne i regionalne infrastrukture u iznosu do 2.375.000.000 dinara (25.000.000 EUR);

Ministarstvu prosvete za Sektor obrazovanja – nastavak projekta za poboljšanje stanje škola u iznosu do 4.750.000.000 dinara (50.000.000 EUR);

Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan za projekte zaštite životne sredine i druge infrastrukturne projekte u iznosu do 7.125.000.000 dinara (75.000.000 EUR);

Kredit APEX 3 za finansiranje malih i srednjih preduzeća i lokalne samouprave u Republici Srbiji preko poslovnih banaka u iznosu do 23.750.000.000 dinara (250.000.000 EUR);

Ministarstvu za infrastrukturu za Koridor H (Niš – Dimitrovgrad, izgradnja i rehabilitacija puta u iznosu do 28.500.000.000 dinara (300.000.000 EUR);

Ministarstvu za infrastrukturu za Koridor H (pravac Leskovac – Preševo) u iznosu do 28.500.000.000 dinara (300.000.000 EUR);

Ministarstvu pravde za obezbeđenje smeštajnih uslova pravosudnih organa i Ministarstva pravde u iznosu do 2.850.000.000 dinara (30.000.000 EUR).

4. Bankom za razvoj Saveta Evrope u ukupnom iznosu do 8.550.000.000 dinara (90.000.000 EUR) i to:

Ministarstvu za infrastrukturu za sanaciju klizišta II u iznosu do 1.900.000.000 dinara (20.000.000 EUR);

Ministarstvu za infrastrukturu za sanaciju klizišta III u iznosu do 4.750.000.000 dinara (50.000.000 EUR);

Ministarstvu pravde za obezbeđenje smeštajnih uslova kazneno-popravnih zavoda u iznosu do 1.900.000.000 dinara (20.000.000 EUR).

5. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) u ukupnom iznosu do 13.062.500.000 dinara (137.500.000 EUR) i to:

Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan – za rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije u iznosu do 4.037.500.000 dinara (42.500.000 EUR);

Ministarstvu rudarstva i energetike – za rehabilitaciju lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza IV u iznosu do 4.275.000.000 dinara (45.000.000 EUR);

Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja za kredit za finansiranje malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji preko poslovnih banaka u iznosu do 4.750.000.000 dinara (50.000.000 EUR).

6. Stranim vladama u ukupnom iznosu do 3.610.000.000 dinara (38.000.000 EUR) i to:

Vladi Španije za kredit u iznosu do 760.000.000 dinara (8.000.000 EUR);

Vladi Republike Italije za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz lokalna komunalna preduzeća u iznosu do 2.850.000.000 dinara (30.000.000 EUR);

7. Poslovnim bankama u ukupnom iznosu do 82.535.715.000 dinara (868.797.000 EUR) i to:

Republici Srbiji za podršku budžetu za preduzimanje programskih mera za otklanjanje posledica svetske ekonomske krize u iznosu do 52.250.000.000 dinara (550.000.000 EUR);

Republici Srbiji za podršku budžetu za preduzimanje programskih mera za otklanjanje posledica svetske ekonomske krize u iznosu do 28.500.000.000 dinara (300.000.000 EUR), u različitim valutama;

Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj za Projekat upravljanja nuklearnim objektima u Republici Srbiji u iznosu do 1.785.715.000 dinara (25.000.000 USD).

V. Republika Srbija će u 2009. godini preuzeti obaveze prema Export – Import Bank of China po osnovu sporazuma kojim će biti reprogramirane obaveze po ranije zaključenim ugovorima u ukupnom iznosu do 14.285.720.000 dinara (200.000.000 USD) i to po osnovu:

ugovora BLA99012 zaključenog između The Export – Import Bank of China i Beogradske banke, do iznosa od 14.285.720.000 dinara (200.000.000 USD);

G. Stanje javnog duga Republike Srbije iznosi 846.583.818.803 dinara (8.932.300.804EUR), od čega:

I. Stanje javnog duga po osnovu direktnih obaveza Republike Srbije iznosi 755.237.116.159 dinara (7.968.502.292 EUR), od čega:

1. Unutrašnji dug u ukupnom iznosu od 303.828.027.851 dinara (3.205.687.703 EUR ), i to po osnovu:

dugoročnih obveznica izdatih Narodnoj banci Srbije u iznosu od 10.701.120.000 dinara (112.907.453 EUR);

Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 6.648.481.700 dinara (70.148.091 EUR);

Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 754.639.284 dinara (7.962.195 EUR);

obaveza prema Komercijalnoj banci AD Beograd (kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu) u iznosu od 1.184.722.500 dinara (12.500.000 EUR);

emitovanih državnih zapisa u iznosu od 7.406.750.000 dinara (78.148.575 EUR);

stare devizne štednje – obaveze prema Narodnoj banci Srbije u iznosu od 411.720.682 dinara (4.344.062 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

stare devizne štednje – obaveze prema građanima u iznosu od 269.857.838.174 dinara (2.847.268.434 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

stare devizne štednje – obaveze prema bankama u iznosu od 6.050.738.393 dinara (63.841.305 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

zajma za privredni razvoj Republike Srbije u iznosu od 812.017.118 dinara (8.567.588 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije.

2. Spoljni dug u ukupnom iznosu od 451.409.088.308 dinara (4.762.814.589 EUR ), i to prema:

Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD A,B,C) u iznosu od 149.703.732.847 dinara (1.579.523.189 EUR) što je nasleđeni dug bivše SFRJ, koji je reprogramiran 2002. godine;

Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 44.736.481.946 dinara (472.014.355 EUR),zajmovi Svetske banke, bez kamate;

Evropskoj investicionoj banci (EIB) u iznosu od 10.509.425.366 dinara (110.884.884 EUR);

Evropskoj uniji (EU 55) u iznosu od 4.691.501.100 dinara (49.500.000 EUR), makroekonomska pomoć Republici Srbiji;

Pariskom klubu poverilaca u iznosu od 158.410.517.853 dinara (1.671.388.425 EUR), nasleđeni dugovi bivše SFRJ;

Londonskom klubu u iznosu od 77.003.260.315 dinara (812.460.938 EUR) nasleđeni dugovi bivše SFRJ, reprogramirani sa 62% otpisa;

Vladi Republike Italije u iznosu od 3.151.361.850 dinara (33.250.000 EUR), kredit za razvoj malih i srednjih preduzeća sa 1% kamate;

Vladi Švajcarske Konfederacije u iznosu od 326.922.752 dinara (3.449.360 EUR), beskamatni kredit;

Banci za razvoj Saveta Evrope (CEB) u iznosu od 909.866.880 dinara (9.600.000 EUR), kredit za rehabilitaciju i prevenciju nakon poplava u Vojvodini;

KfW u iznosu od 212.101.705 dinara (2.237.884 EUR), kredit za rehabilitaciju lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza III;

Banci za razvoj Saveta Evrope (CEB) – reprogramirani zajam u iznosu od 900.915.494 dinara (9.505.554 EUR), nasleđeni dug bivše SFRJ namenjen privredno nerazvijenim područjima;

Banci za razvoj Saveta Evrope (CEB) – Klizišta I u iznosu od 853.000.200 dinara (9.000.000 EUR), kredit za rekonstrukciju i obnovu stambene i prateće infrastrukture.

2. Po osnovu indirektnih obaveza Republike Srbije (obaveze za koje je Republika Srbija garant) u ukupnom iznosu od 91.346.702.644 dinara (963.798.512 EUR), od čega prema:

Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 25.279.986.286 dinara (266.728.985 EUR);

Evropskoj investicionoj banci (EIB) u iznosu od 37.430.277.904 dinara (394.926.637 EUR), u okviru kojih se nalaze i dva kredita za koje je Republika Srbija izdala garancije a koji još nisu postali efektivni pa im je stanje duga nula (hitna obnova sistema vodosnabdevanja u Nišu i Novom Sadu);

KfW u iznosu od 4.094.510.722 dinara (43.201.158 EUR);

Evropskoj uniji (EU) u iznosu od 21.210.950.473 dinara (223.796.611 EUR), nasleđeni dug prema EU gde su originalni dužnici javna preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, „Železnice Srbije” i „Putevi Srbije“;

Vladi Republike Poljske u iznosu od 2.967.991.380 dinara (31.315.259 EUR) robni kredit za Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” za obnovu elektroprivrede, kamata 0,75%;

Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 362.985.879 dinara (3.829.862 EUR), kredit u okviru Programa energetske zajednice jugoistočne Evrope (ESCEE) – Projekat za Srbiju.

Za otplatu glavnice Republika Srbija će u 2009. godini izdvojiti 147.924.500.000 dinara i to:

Otplata glavnice domaćim kreditorima

Za otplatu glavnice domaćim kreditorima, Republika Srbija će u toku 2009. godine isplatiti ukupno 130.464.004.000 dinara, od čega:

Za otplatu glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija ukupan iznos od 120.026.841.000 dinara;

Za otplatu glavnice ostalim nivoima vlasti 9.603.974.000 dinara;

Za otplatu glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama iznos od 19.268.000 dinara;

Za otplatu glavnice ostalim domaćim kreditorima (Zajam za privredni razvoj), ukupan iznos 813.921.000 dinara.

Otplata glavnice stranim kreditorima

Za otplatu glavnice stranim kreditorima, Republika Srbija će u toku 2009. godine isplatiti ukupno 13.507.243.000 dinara, i to:

Za otplatu glavnice stranim vladama iznos od 9.787.561.000 dinara;

Za otplatu glavnice multilateralnim institucijama iznos od 1.911.882.000 dinara;

Za otplatu glavnice stranim poslovnim bankama iznos od 1.107.143.000 dinara;

Za otplatu glavnice stranim kreditorima za potrebe ministarstva unutrašnjih poslova iznos od 700.657.000 dinara.

Otplata glavnice po garancijama

Za otplatu glavnice po garancijama predviđen je iznos od 3.953.253.000 dinara, za kredite koje je Javno preduzeće „Železnice Srbije“ uzelo od Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i EUROFIMA-e i Javno preduzeće „Putevi Srbije“ od Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

V. OBRAZLOŽENjE SREDSTAVA PO POJEDINIM KORISNICIMA

Sredstva za korisnike budžetskih sredstava opredeljena su u skladu sa predloženim merama za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize u Srbiji, na sektoru smanjenja javne potrošnje, polazeći od potrebe da se javni rashodi opredele, u skladu sa očekivanim mekroekonomskim kretanjima u 2009. godini, odnosno prilagode ekonomskim uslovima u Srbiji, koji su nastali kao posledica svetske finansijske krize koja se prelila na svetska tržišta, a zatim i na realni sektor.

Uporedni pregled izdataka po korisnicima – nosiocima razdela daje se u Tabeli 13.

Tabela 13. Izdaci po korisnicima

u dinarima Razdeo Glava Naziv organa BUDžET 2009 REBALANS 2009 Indeks 1 2 3 4 5 6(5/4) 1 0 NARODNA SKUPŠTINA 1.052.010.000 749.002.000 71,2   1.1 NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE 962.300.000 860.464.000 89,4 1 Total     2.014.310.000 1.609.466.000 79,9 2 0 PREDSEDNIK REPUBLIKE 187.084.000 158.633.000 84,8 2 Total     187.084.000 158.633.000 84,8 3 3.1 KABINET PREDSEDNIKA VLADE 61.578.000 34.754.000 56,4   3.10 SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA 107.663.000 88.355.000 82,1   3.11 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA 494.896.000 363.218.000 73,4   3.12 AVIO-SLUŽBA VLADE 231.002.000 174.538.000 75,6   3.13 KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJEOD 1991. GODINE 47.227.000 40.615.000 86,0   3.14 KANCELARIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA 153.632.000 158.338.000 103,1   3.2 KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE 71.960.000 34.773.000 48,3   3.3 KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za oblast evropskih integracija 67.013.000 39.995.000 59,7   3.4 KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za privredni razvoj 59.795.000 31.715.000 53,0   3.5 KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za socijalnu politiku i društvene delatnosti 42.731.000 19.933.000 46,6   3.6 GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE 376.667.000 316.060.000 83,9   3.7 KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA 71.323.000 63.142.000 88,5   3.8 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 120.601.000 96.595.000 80,1   3.9 SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 19.901.000 14.091.000 70,8 3 Total     1.925.989.000 1.476.122.000 76,6 4 0 USTAVNI SUD 131.238.000 105.544.000 80,4 4 Total     131.238.000 105.544.000 80,4 5 0 PRAVOSUDNI ORGANI 1.701.836.000 1.235.202.000 72,6   5.1 VRHOVNI SUD SRBIJE 388.538.000 362.163.000 93,2   5.10 OKRUŽNI SUDOVI 1.908.942.000 1.675.066.000 87,7   5.11 OPŠTINSKI SUDOVI 6.198.237.000 5.519.085.000 89,0   5.12 TRGOVINSKI SUDOVI 861.191.000 766.165.000 89,0   5.13 OKRUŽNA JAVNA TUŽILAŠTVA 554.580.000 501.616.000 90,4   5.14 OPŠTINSKA JAVNA TUŽILAŠTVA 1.099.471.000 1.021.016.000 92,9   5.15 VEĆA ZA PREKRŠAJE 142.103.000 128.266.000 90,3   5.16 OPŠTINSKI ORGANI ZA PREKRŠAJE 1.982.535.000 1.760.246.000 88,8   5.2 UPRAVNI SUD 7.609.000 7.609.000 100,0   5.3 APELACIONI SUDOVI 476.725.000 399.175.000 83,7   5.4 DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA 37.203.000 37.203.000 100,0   5.5 VISOKI SAVET SUDSTVA 65.935.000 65.935.000 100,0   5.6 VIŠI TRGOVINSKI SUD 167.808.000 148.731.000 88,6   5.7 REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO 195.418.000 151.380.000 77,5   5.8 TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE 74.165.000 68.474.000 92,3   5.9 REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 235.633.000 205.472.000 87,2 5 Total     16.097.929.000 14.052.804.000 87,3 6 0 ZAŠTITNIK GRAĐANA 122.000.000 103.597.000 84,9 6 Total     122.000.000 103.597.000 84,9 7 0 DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA 193.030.000 98.114.000 50,8 7 Total     193.030.000 98.114.000 50,8 8 0 MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA 2.187.535.000 1.836.327.000 83,9   8.1 DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA 3.757.791.000 3.217.030.000 85,6 8 Total     5.945.326.000 5.053.357.000 85,0 9 0 MINISTARSTVO ODBRANE 70.899.861.000 65.793.473.000 92,8   9.1 INSPEKTORAT ODBRANE 12.697.000 9.427.000 74,2   9.2 VOJNA SLUŽBA BEZBEDNOSTI 101.371.000 99.344.000 98,0   9.3 VOJNO-OBAVEŠTAJNA SLUŽBA 145.630.000 144.909.000 99,5 9 Total     71.159.559.000 66.047.153.000 92,8 10 0 MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 43.521.548.000 40.550.655.000 93,2 10 Total     43.521.548.000 40.550.655.000 93,2 11 0 BEZBEDNOSNO INFORMATIVNA AGENCIJA 3.510.866.000 3.224.798.000 91,9 11 Total     3.510.866.000 3.224.798.000 91,9 12 0 MINISTARSTVO FINANSIJA 222.710.234.000 236.329.063.000 106,1   12.1   3.814.688.000 3.408.428.000 89,4   12.2 PORESKA UPRAVA 7.869.771.000 6.397.563.000 81,3   12.3 UPRAVA ZA TREZOR 66.779.815.000 178.406.284.000 267,2   12.4 UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU 49.274.000 36.891.000 74,9   12.5 UPRAVA ZA DUVAN 36.722.000 29.521.000 80,4   12.6 UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA 62.306.000 52.610.000 84,4   12.7 DEVIZNI INSPEKTORAT 105.367.000 83.272.000 79,0   12.8 UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE 28.959.000 15.639.000 54,0   12.9 UPRAVA ZA JAVNI DUG 10.000.000 7.498.000 75,0 12 Total     301.467.136.000 424.766.769.000 140,9 13 0 MINISTARSTVO PRAVDE 700.826.000 687.899.000 98,2   13.1 UPRAVA ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA 5.484.214.000 4.919.473.000 89,7   13.2 DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM 165.323.000 46.935.000 28,4 13 Total     6.350.363.000 5.654.307.000 89,0 14 0 MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 19.361.756.000 14.391.461.000 74,3   14.1 UPRAVA ZA VETERINU 833.885.000 1.029.302.000 123,4   14.2 UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA 49.552.000 36.803.000 74,3   14.3 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE 320.539.000 236.200.000 73,7   14.4 UPRAVA ZA ŠUME 198.447.000 147.151.000 74,2   14.5 GENERALNI INSPEKTORAT POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 165.254.000 123.154.000 74,5 14 Total     20.929.433.000 15.964.071.000 76,3 15 0 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA 43.794.239.000 34.902.982.000 79,7   15.1 DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE 150.859.000 130.096.000 86,2   15.2 FOND ZA RAZVOJ TURIZMA 100.000 71.000 71,0 15 Total     43.945.198.000 35.033.149.000 79,7 16 0 MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 2.808.009.000 2.200.847.000 78,4 16 Total     2.808.009.000 2.200.847.000 78,4 17 0 MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU 16.650.456.000 13.144.739.000 78,9 17 Total     16.650.456.000 13.144.739.000 78,9 18 0 MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO 885.078.000 669.371.000 75,6 18 Total     885.078.000 669.371.000 75,6 19 0 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE 87.781.704.000 87.059.385.000 99,2   19.1 INSPEKTORAT ZA RAD 51.765.000 33.865.000 65,4   19.5 UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU 12.087.000 8.559.000 70,8   19.6 UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 6.856.000 5.156.000 75,2 19 Total     87.852.412.000 87.106.965.000 99,2 20 0 MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ 9.452.935.000 7.985.086.000 84,5 20 Total     9.452.935.000 7.985.086.000 84,5 21 0 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA 3.668.314.000 2.751.419.000 75,0   21.1 AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 41.045.000 36.113.000 88,0   21.2 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 25.229.000 23.871.000 94,6 21 Total     3.734.588.000 2.811.403.000 75,3 22 0 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 3.787.639.000 3.095.648.000 81,7   22.1 BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA 27.000.000 20.250.000 75,0   22.2 ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE 15.349.000 14.518.000 94,6   22.3 USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE 91.756.000 84.006.000 91,6   22.4 FOND ZA MLADE TALENTE 511.000.000 465.944.000 91,2 22 Total     4.432.744.000 3.680.366.000 83,0 23 0 MINISTARSTVO KULTURE 3.393.465.000 2.071.307.000 61,0   23.1 USTANOVE KULTURE 3.855.107.000 3.284.993.000 85,2 23 Total     7.248.572.000 5.356.300.000 73,9 24 0 MINISTARSTVO ZA DIJASPORU 206.537.000 170.935.000 82,8 24 Total     206.537.000 170.935.000 82,8 25 0 MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU 4.250.695.000 4.051.212.000 95,3 25 Total     4.250.695.000 4.051.212.000 95,3 26 0 MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 366.575.000 274.683.000 74,9 26 Total     366.575.000 274.683.000 74,9 27 0 MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN 4.053.255.000 2.993.804.000 73,9 27 Total     4.053.255.000 2.993.804.000 73,9 28 0 REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO 79.276.000 62.358.000 78,7 28 Total     79.276.000 62.358.000 78,7 29 0 REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ 46.881.000 37.201.000 79,4 29 Total     46.881.000 37.201.000 79,4 30 0 REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 664.859.000 587.413.000 88,4 30 Total     664.859.000 587.413.000 88,4 31 0 REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 1.379.084.000 1.134.483.000 82,3 31 Total     1.379.084.000 1.134.483.000 82,3 32 0 REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD 1.796.228.000 1.292.782.000 72,0 32 Total     1.796.228.000 1.292.782.000 72,0 33 0 REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD 31.532.000 23.834.000 75,6 33 Total     31.532.000 23.834.000 75,6 34 0 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE 407.590.000 314.000.000 77,0 34 Total     407.590.000 314.000.000 77,0 35 0 REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET 33.050.000 27.331.000 82,7 35 Total     33.050.000 27.331.000 82,7 36 0 AGENCIJA ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA 323.911.000 240.869.000 74,4 36 Total     323.911.000 240.869.000 74,4 37 0 CENTAR ZA RAZMINIRANjE 14.852.000 11.872.000 79,9 37 Total     14.852.000 11.872.000 79,9 38 0 ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU 119.174.000 107.721.000 90,4 38 Total     119.174.000 107.721.000 90,4 39 0 DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNjE PLOVNE PUTEVE – PLOVPUT 205.572.000 174.719.000 85,0 39 Total     205.572.000 174.719.000 85,0 40 0 GEOMAGNETSKI ZAVOD 78.811.000 69.100.000 87,7 40 Total     78.811.000 69.100.000 87,7 41 0 ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 24.384.000 21.625.000 88,7 41 Total     24.384.000 21.625.000 88,7 42 0 SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI 256.827.000 240.473.000 93,6 42 Total     256.827.000 240.473.000 93,6 43 0 UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE 63.746.000 58.052.000 91,1 43 Total     63.746.000 58.052.000 91,1 44 0 KOMISIJA ZA ISPITIVANjE ODGOVORNOSTI ZA KRŠENjELjUDSKIH PRAVA 200.000 141.000 70,5 44 Total     200.000 141.000 70,5 45 0 AGENCIJA ZA RUDARSTVO 6.798.000 1.975.000 29,1 45 Total     6.798.000 1.975.000 29,1 46 0 AGENCIJA ZA RECIKLAŽU 21.858.000 18.050.000 82,6 46 Total     21.858.000 18.050.000 82,6 47 0 AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST 21.235.000 14.764.000 69,5 47 Total     21.235.000 14.764.000 69,5 48 0 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE 1.072.708.000 1.070.291.000 99,8 48 Total     1.072.708.000 1.070.291.000 99,8 49 0 REPUBLIČKI ODBOR ZA REŠAVANjE O SUKOBU INTERESA 28.334.000 29.524.000 104,2 49 Total     28.334.000 29.524.000 104,2 50 0 AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 12.577.000 9.008.000 71,6 50 Total     12.577.000 9.008.000 71,6 51 0 POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI 67.113.000 57.013.000 85,0 51 Total     67.113.000 57.013.000 85,0 52 0 DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU 73.823.000 50.572.000 68,5 52 Total     73.823.000 50.572.000 68,5 53 0 DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU 59.428.000 50.398.000 84,8 53 Total     59.428.000 50.398.000 84,8 54 0 REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA 25.041.000 20.762.000 82,9 54 Total     25.041.000 20.762.000 82,9 55 0 UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 2.577.992.000 2.199.538.000 85,3 55 Total     2.577.992.000 2.199.538.000 85,3 56 56.1 SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 15.550.000 15.377.000 98,9   56.10 PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG 14.743.000 13.501.000 91,6   56.11 BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG 13.298.000 12.272.000 92,3   56.12 ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG 18.849.000 17.907.000 95,0   56.13 POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG 15.319.000 14.251.000 93,0   56.14 BORSKI UPRAVNI OKRUG 12.223.000 11.535.000 94,4   56.15 ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG 13.414.000 13.264.000 98,9   56.16 ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG 30.137.000 27.580.000 91,5   56.17 MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG 13.070.000 12.169.000 93,1   56.18 RAŠKI UPRAVNI OKRUG 19.479.000 18.453.000 94,7   56.19 RASINSKI UPRAVNI OKRUG 13.498.000 13.051.000 96,7   56.2 SREDNjEBANATSKI UPRAVNI OKRUG 11.752.000 9.907.000 84,3   56.20 NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG 20.475.000 19.499.000 95,2   56.21 TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG 10.937.000 10.537.000 96,3   56.22 PIROTSKI UPRAVNI OKRUG 11.223.000 10.766.000 95,9   56.23 JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG 16.729.000 15.913.000 95,1   56.24 PČINjSKI UPRAVNI OKRUG 9.360.000 8.099.000 86,5   56.25 KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG 21.213.000 19.592.000 92,4   56.26 PEĆKI UPRAVNI OKRUG 6.747.000 6.747.000 100,0   56.27 PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG 6.179.000 6.179.000 100,0   56.28 KOSOVSKOMITROVAČKI UPRAVNI OKRUG 11.037.000 11.037.000 100,0   56.29 KOSOVSKOPOMORAVSKI UPRAVNI OKRUG 9.195.000 9.151.000 99,5   56.3 SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG 14.128.000 13.274.000 94,0   56.4 JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG 15.003.000 14.561.000 97,1   56.5 ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 13.756.000 12.079.000 87,8   56.6 SREMSKI UPRAVNI OKRUG 12.222.000 10.265.000 84,0   56.7 JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 18.533.000 18.396.000 99,3   56.8 MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG 10.843.000 10.350.000 95,5   56.9 KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG 16.134.000 15.687.000 97,2 56 Total     415.046.000 391.399.000 94,3 57 0 MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA 3.037.010.000 2.420.126.000 79,7 57 Total     3.037.010.000 2.420.126.000 79,7 58 0 MINISTARSTVO ZDRAVLjA 7.684.767.000 3.861.969.000 50,3 58 Total     7.684.767.000 3.861.969.000 50,3 59 0 MINISTARSTVO PROSVETE 108.804.119.000 107.634.798.000 98,9 59 Total     108.804.119.000 107.634.798.000 98,9 60 0 MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU 1.518.201.000 468.935.000 30,9 60 Total     1.518.201.000 468.935.000 30,9 61 0 MINISTARSTVO VERA 1.022.488.000 748.829.000 73,2 61 Total     1.022.488.000 748.829.000 73,2 Grand Total     791.417.380.000 867.796.175.000 109,7

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje zakona po hitnom postupku, predlaže se u skladu sa članom 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. U slučaju da se ovaj zakon ne donese, prouzrokovale bi se štetne posledice na rad državnih organa i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Donošenje ovog zakona po hitnom postupku potrebno je radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, a u skladu sa Programom mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize u Srbiji.

VII. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona u smislu člana 196. Ustava Republike Srbije sastoje se u potrebi da se obezbedi nesmetano funkcionisanje državnih organa, u skladu sa potrebom preduzimanja odgovarjućih mera za sprečavanje negativnih posledica svetske ekonomske krize u Srbiji.

Ostavite komentar