Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 42/06 i 47/07), u članu 2. reči: „u iznosima propisanim Tarifom republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog zakona (u daljem tekstu: Tarifa)” brišu se.

Dodaju se st. 2, 3, 4. i 5, koji glase:

„Iznosi taksi propisani su Tarifom republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog zakona (u daljem tekstu: Tarifa).

Tarifa sadrži Odeljak A i Odeljak B.

U Odeljku A Tarife propisane su takse koje se plaćaju za spise i radnje organa u Republici Srbiji.

U Odeljku B Tarife propisane su takse koje se plaćaju za spise i radnje diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu (u daljem tekstu: konzularne takse).”

Član 2.

U članu 4. stav 1. menja se i glasi:

„Obveznik koji kod diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije (u daljem tekstu: DKP), podnese zahtev ili podnesak nadležnom organu u Republici Srbiji za pokretanje postupka, odnosno za izvršenje radnje za koje je u Odeljku A Tarife propisana taksa, taksu za spise i radnje organa u Republici, u propisanom iznosu preračunatom u devize, uplaćuje u devizama, odnosno efektivnom stranom novcu koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: devize), na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev, odnosno podnesak podnet.”

U stavu 2. reči: „Republike Srbije” brišu se, a posle reči: „jednom godišnje” dodaju se reči: „odlukom utvrđuje i”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Odluka iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Dosadašnji stav 4. briše se.

U stavu 5. posle reči: „uplati” zapeta i reči: „odnosno plaćanju” brišu se, reči: „st. 1. i 4.” zamenjuju se rečima: „stava 1.”, a posle reči: „Republici” dodaje se reč: „Srbiji”.

U stavu 6. posle reči: „uplati” zapeta i reči: „odnosno plaćanju” brišu se, a posle reči: „Republici” dodaje se reč: „Srbiji”.

Član 3.

Posle člana 4. dodaje se član 4a, koji glasi:

„Član 4a

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev ili podnesak za pokretanje postupka, odnosno za izvršenje radnje za koje se, po odredbama ovog zakona, plaća konzularna taksa, taksu za spise i radnje uplaćuje u propisanom iznosu, na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev, odnosno podnesak podnet, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.”

Član 4.

U članu 6. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Taksa iz Odeljka A Tarife, Tarifni br. 71. i 72. tačka 2) plaća se u momentu plaćanja carinskog duga, a ukoliko carinski dug nije nastao taksa se plaća u momentu prihvatanja carinske isprave.”

Član 5.

U članu 8. stav 2. briše se.

Član 6.

U članu 10. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Taksa se plaća u novcu.

Takse za spise i radnje organa u Republici plaćaju se u dinarima, osim u slučaju iz člana 4. ovog zakona, u iznosima propisanim Tarifom, odnosno iznosima usklađenim shodno odredbama člana 28. ovog zakona.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Konzularne takse plaćaju se u devizama, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.”

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči: „Ako se taksa plaća u novcu, obveznik” zamenjuju se rečju: „Obveznik”, a posle reči: „dužan da” dodaju se reči: „uz zahtev, odnosno podnesak”.

Član 7.

U članu 11. stav 2. menja se i glasi:

„U slučaju kad je taksa propisana u procentualnom iznosu, obračunavanje takse vrši se tako što se dinarski iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara, a kod deviznih iznosa tako što se iznos do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos preko 0,50 zaokružuje na 1,00.”

Dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„Za posebne usluge koje DKP pruži obvezniku u vezi sa podnetim zahtevom (korišćenje telefona, fotokopiranje i sl.), obveznik je dužan da, pored konzularne takse, naknadi prouzrokovane troškove.

Ministar spoljnih poslova bliže uređuje šta se smatra posebnim uslugama i iznose troškova iz stava 3. ovog člana.”

Član 8.

Član 13. briše se.

Član 9.

U članu 14. stav 1. reči: „netaksiran ili nedovoljno taksiran” brišu se, posle reči: „zahtev ili podnesak” dodaju se reči: „uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu”, a posle reči: „propisanu taksu” dodaju se reči: „i da o tome podnese dokaz”.

U stavu 2. reči: „netaksiran ili nedovoljno taksiran” brišu se, posle reči: „drugi spis” dodaju se reči: „uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu”, a reči: „odlučivanje o zahtevu, odnosno podnesku” zamenjuju se rečima: „prijem zahteva, odnosno podneska”.

Stav 3. menja se i glasi:

„ Ako obveznik, u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, ne podnese dokaz da je taksa uplaćena u propisanom iznosu, naplata propisane takse i takse za opomenu iz stava 2. ovog člana vrši se pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.”

Stav 4. menja se i glasi:

„Ako obveznik u roku iz st. 1. i 2. ovog člana ne podnese dokaz da je taksa uplaćena u propisanom iznosu nadležni organ će, u roku od deset dana od isteka tog roka, o tome obavestiti Poresku upravu i priložiti potrebne dokaze, radi počinjanja postupka prinudne naplate.”

Član 10.

Član 15. menja se i glasi:

„Za zahteve, podneske ili druge spise koji bez priloženog dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stignu poštom iz inostranstva, uručenje zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno saopštenje obvezniku da je radnja izvršena, izvršiće se po prijemu tog dokaza.”

Član 11.

U članu 16. posle reči: „Taksa” dodaju se reči: „u Republici Srbiji”.

Dodaju se st. 2. do 6, koji glase:

„Takseni obveznici sa sedištem, odnosno prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji, koji se iz Republike Srbije obraćaju DKP, konzularnu taksu u propisanom iznosu uplaćuju u dinarima, po zvaničnom srednjem kursu dinara koji važi na dan uplate takse, na račun iz stava 1. ovog člana.

Prihod od taksi propisanih ovim zakonom pripada budžetu Republike Srbije.

Sredstva od taksi propisanih ovim zakonom uplaćenih na devizni račun DKP, DKP prenosi na račun ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Sredstva od taksi iz stava 4. ovog člana ministarstvo nadležno za spoljne poslove prenosi sa svog računa na račun iz stava 1. ovog člana.

Prenos sredstava iz st. 4. i 5. ovog člana vrši se u roku od deset dana po isteku meseca u kome je taksa naplaćena.”

Član 12.

U članu 17. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Rešenje o povraćaju konzularne takse donosi šef DKP, a izvršava se na teret deviznog računa DKP.”

Član 13.

U članu 18. tačka 1) menja se i glasi:

„1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;”.

U tački 2) reč: „Republike,” briše se, a posle reči: „pokrajine i” dodaje se reč: „jedinice”.

U tački 4) posle reči: „Republike” dodaje se reč: „Srbije”, a posle reči: „pokrajine i” dodaje se reč: „jedinice”.

Član 14.

U članu 19. tačka 2) posle reči: „javnih prihoda” dodaju se zapeta i reči: „kao i za refakciju, odnosno refundaciju javnih prihoda”.

U tački 6) posle reči: „prava iz” dodaje se reč: „obaveznog”, reči: „društvene brige o deci,” brišu se, a posle reči: „invalida rata” dodaju se zapeta i reči: „odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom”.

U tački 7) reči: „školovanjem učenika i” zamenjuju se rečima: „predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem”.

Tačka 8) briše se.

U tački 14) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se tač. 15) i 16), koje glase:

„15) spise i radnje u postupku za sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova, kao i spiskova za kandidovanje;

16) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse posebno propisano Tarifom.”

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„U postupku kod DKP, taksa se ne plaća i za:

1) spise i radnje koji se odnose na zaštitu prava državljana Republike Srbije u inostranstvu i na zastupanje državljana Republike Srbije povodom mera koje su protivne međunarodnim ugovorima ili načelima međunarodnog prava, odnosno međunarodnim običajima;

2) vize koje se izdaju na strane diplomatske pasoše, službene pasoše i pasoše koje izdaju međunarodne organizacije koje priznaje Republika Srbija, pod uslovom uzajamnosti.”

Član 15.

Član 21. menja se i glasi:

„Strani državljani, pod uslovom uzajamnosti, imaju prava na takseno oslobođenje za istorodne spise i radnje i druga prava utvrđena ovim zakonom, kao i državljani Republike Srbije u državi čiji je strano lice državljanin.”

Član 16.

Odeljak „VII. PRODAJA TAKSENIH MARAKA” i čl. 23. do 27. brišu se.

Član 17.

U članu 28. stav 1. posle reči: „iz” dodaju se reči: „Odeljka A”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa taksi, u skladu sa stavom 1. ovog člana, osnovica za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „Republike Srbije” i reči: „i ekonomije” brišu se.

Dodaje se stav 4, koji glasi:

„Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”

Član 18.

Čl. 29. i 30. brišu se.

Član 19.

U članu 31, u uvodnoj rečenici, posle reči: „lice u” dodaje se reč: „nadležnom”.

Tačka 4) briše se.

Tač. 5) i 6) menjaju se i glase:

„5) ne obavesti obveznika da je za podneti zahtev, odnosno podnesak, dužan da plati propisanu taksu ili taksu, odnosno troškove posebnih usluga ne naplati u propisanom iznosu, odnosno u propisanom roku ne obavesti Poresku upravu radi otpočinjanja postupka prinudne naplate (čl. 11. i 14);

6) po zahtevima, podnescima ili drugim spisima koji, bez dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, stignu poštom iz inostranstva, obvezniku uruči zatraženo rešenje ili drugu ispravu, odnosno saopštenje da je radnja izvršena (član 15);”.

Član 20.

Posle naslova: „TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI” dodaje se podnaslov, koji glasi:

„ODELjAK A. TAKSE ZA SPISE I RADNjE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI”.

Član 21.

U Tarifnom broju 1. tačka 1) broj: „150” zamenjuje se brojem: „200”.

U tački 2) broj: „750” zamenjuje se brojem: „1.000”.

U Napomeni dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„Taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Kada se zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja zahteva spis ili radnja organa koja nema karakter informacije od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja, taksa iz ovog tarifnog broja se plaća.”

Član 22.

U Tarifnom broju 5. tačka 1) broj: „450” zamenjuje se brojem: „900”.

Tačka 2) briše se.

Član 23.

Posle Tarifnog broja 5. dodaju se Tarifni br. 6. i 6a, koji glase:

„Tarifni broj 6.

Za zahtev nosioca prava intelektualne svojine za zaštitu prava, i to: 1) pojedinačan – ako se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe 1.960 2) opšti – ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana 3.430 3) opšti – ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana 6.780

Tarifni broj 6a

Za rešenje kojim se odlučuje o zahtevu za zaštitu prava intelektualne svojine, i to:

| 1) rešenje kojim se odlučuje o pojedinačnom zahtevu koji se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe 1.960 2) rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana 3.430 3) rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana 6.780”.

Član 24.

U Tarifnom broju 8. stav 4. tačka 1) broj: „11.430” zamenjuje se brojem: „22.850”.

U tački 2) broj: „22.850” zamenjuje se brojem: „44.560”.

U tački 3) broj: „36.560” zamenjuje se brojem: „73.120”.

U stavu 5. tačka 1) broj: „5.710” zamenjuje se brojem: „1.140”.

Član 25.

U Tarifnom broju 10. tačka 1) podtačka (1) broj: „13.570” zamenjuje se brojem: „20.000”.

U podtački (2) broj: „18.090” zamenjuje se brojem: „30.000”.

U podtački (3) broj: „27.140” zamenjuje se brojem: „40.000”.

U tački 2) podtačka (1) broj: „18.090” zamenjuje se brojem: „30.000”.

U podtački (2) broj: „27.140” zamenjuje se brojem: „40.000”.

U podtački (3) broj: „45.230” zamenjuje se brojem: „60.000”.

Član 26.

U Tarifnom broju 12. stav 1. broj: „4.570” zamenjuje se brojem: „40.000”.

Član 27.

U Tarifnom broju 15. broj: „3.430” zamenjuje se brojem: „6.860”.

Član 28.

Tarifni broj 23. menja se i glasi:

„Tarifni broj 23.

Za rešenje koje se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanitarni nadzor, i to: 1) rešenje kojim se utvrđuje da li je idejni projekat usklađen sa izvodom iz urbanističkog plana, odnosno sa aktom o urbanističkim uslovima kojima su utvrđeni opšti, odnosno opšti i posebni sanitarni uslovi i daje sanitarna saglasnost na idejni projekat za objekte: (1) do 100 m2 4.520 (2) preko 100 m2 do 400 m2 9.050 (3) preko 400 m2 18.090 2) rešenje kojim se utvrđuje da je objekat izgrađen, odnosno rekonstruisan u skladu sa sanitarnim uslovima utvrđenim u idejnom projektu na koji je data sanitarna saglasnost i daje sanitarna saglasnost za korišćenje objekta: (1) do 100 m2 4.520 (2) preko 100 m2 do 400 m2 9.050 (3) preko 400 m2 18.090”.

Član 29.

Posle Tarifnog broja 26. dodaje se Tarifni broj 26a, koji glasi:

„ Tarifni broj 26a

Za rešenje u oblasti zdravstvene zaštite kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova, i to za: 1) početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti za zdravstvenu ustanovu 5.500 2) početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti za privatnu praksu 4.400 3) početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti organizacione jedinice fakulteta zdravstvene struke 5.500 4) početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u ustanovi socijalne zaštite, odnosno zavodu za izvršavanje zavodskih sankcija, odnosno u drugom pravnom licu za koje je posebnim zakonom uređeno da obavlja i određene poslove iz zdravstvene delatnosti 2.200 5) početak rada i obavljanje poslova preventivne zdravstvene delatnosti u ordinaciji medicine rada za potrebe zaposlenih kod određenog poslodavca 5.500 6) obavljanje prekida trudnoće u ginekološkoj ordinaciji privatne prakse 3.300”.

|

Član 30.

U Tarifnom broju 28. tačka 2) briše se.

Član 31.

U Tarifnom broju 29. tačka 2) podtačka (8) reč: „Republike” zamenjuje se rečima: „Republike Srbije”.

Član 32.

U Tarifnom broju 30. tač. 1) i 2) brišu se.

U tački 5) reči: „odnosno ekvivalenciji” zamenjuju se rečima: „ekvivalenciji, odnosno priznavanju”.

Član 33.

Tarifni broj 31. menja se i glasi:

„Tarifni broj 31.

Za zahtev za izdavanje dozvole za rad, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, i to: 1) univerziteta 45.000

|2) fakulteta, odnosno umetničke akademije, odnosno visokoškolske jedinice sa svojstvom pravnog lica 22.500 3) akademije strukovnih studija 30.000

|4) visoke škole strukovnih studija 20.000 5) visoke škole 27.000

|Za upis u registar koji vodi Ministarstvo prosvete, i to: 1) visokoškolske ustanove 60.000 2) studijskih programa 15.000 3) nastavnika, odnosno saradnika, odnosno ostalih zaposlenih na visokoškolskoj ustanovi 10.000 Za uverenje, odnosno potvrdu o podacima iz registra iz stava 2. ovog tarifnog broja 9.000”.

Član 34.

Tarifni broj 32. menja se i glasi:

„Tarifni broj 32.

Za spise i radnje u vezi sa naučnoistraživačkom i inovacionom delatnošću, i to za: 1) akt o ispunjenosti uslova za sticanje naučnih zvanja 1.510 2) akt o upisu u registar istraživača 500 3) akt o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa i upis u registar naučnoistraživačkih organizacija čiji osnivač nije Republika Srbija 8.000 4) rešenje o registraciji inovacione organizacije ili registrovanju privrednog društva za infrastrukturnu podršku inovacionoj delatnosti i upis u registar inovacione delatnosti 4.000 5) rešenje o upisu fizičkog lica u registar inovacione delatnosti 500 6) prijavu naučnoistraživačkog, inovacionog i drugog projekta koji se finansira iz sredstava budžeta 1.510”.

Član 35.

Tarifni broj 33. briše se.

Član 36.

U Tarifnom broju 35. tačka 1) broj: „9.050” zamenjuje se brojem: „10.410”.

U tački 2) broj: „7.540” zamenjuje se brojem: „8.190”.

U tački 3) broj: „7.540” zamenjuje se brojem: „8.190”.

Član 37.

U Tarifnom broju 36. tačka 1) reči: „rođenja, venčanja i” zamenjuju se rečima: „rođenja ili”.

Član 38.

Tarifni broj 37. menja se i glasi:

„Tarifni broj 37.

Za rešenje o: 1) upisu osnivanja sportske organizacije, društva i saveza u Registar sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava i saveza 9.100 2) upisu promene podataka koji se upisuju u Registar sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava i saveza 5.200 3) brisanju sportske organizacije, društva i saveza iz Registra sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava i saveza 3.200 Za kopiju, odnosno prepis rešenja o registraciji sportske organizacije, društva i saveza 1.000”.

Član 39.

U Tarifnom broju 39. stav 8. reči: „domaćem prevozniku” brišu se, a reči: „Srbije i Crne Gore, za svaku liniju, za prvu dozvolu” zamenjuju se rečima: „Republike Srbije, za svaku liniju”.

Stav 9. menja se i glasi:

„Za tranzitnu dozvolu stranom prevozniku za međunarodni javni linijski prevoz putnika 30.150”.

St. 11, 12. i 13. menjaju se i glase:

„Za rešenje o trajnom obustavljanju, odnosno privremenom prekidu međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika 3.620 Za rešenje o odbijanju zahteva za trajno obustavljanje, odnosno privremeni prekid međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika 3.620 Za dozvolu za obavljanje vožnje praznog autobusa od mesta polaska do mesta odredišta i prevoz putnika u povratku, odnosno za dozvolu za obavljanje ostalih povremenih prevoza, odnosno za dozvolu za obavljanje naizmeničnog prevoza putnika u međunarodnom javnom vanlinijskom prevozu stranom prevozniku, i to: 1) u bilateralnom saobraćaju 8.440 2) u tranzitnom saobraćaju 12.060”.

Posle stava 13. dodaje se novi stav 14, koji glasi:

„Za odgovarajuću stranu dozvolu za međunarodni javni vanlinijski prevoz putnika domaćem prevozniku 1.130”.

Dosadašnji st. 14. i 15. postaju st. 15. i 16.

U dosadašnjem stavu 16, koji postaje stav 17, reči: „u slučaju iz čl. 43. i 47. Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju” zamenjuju se zapetom i rečima: „koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu”.

U dosadašnjem stavu 17, koji postaje stav 18, reči: „u slučaju iz čl. 43. i 47. Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju” zamenjuju se zapetom i rečima: „koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu”.

U dosadašnjem stavu 18, koji postaje stav 19, posle reči: „strane” dodaje se reč: „pojedinačne”.

Posle dosadašnjeg stava 18, koji postaje stav 19, dodaju se novi st. 20. i 21, koji glase:

„Za rešenje o dodeli strane vremenske dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku 8.000 Za rešenje o dodeli CEMT dozvole, i to: 1) za kratkoročnu dozvolu 6.500 2) za dugoročnu dozvolu 80.000”.

U dosadašnjem stavu 19, koji postaje stav 22, reči: „Srbije i Crne Gore” zamenjuju se rečima: „Republike Srbije”.

Dosadašnji stav 20. postaje stav 23.

U Napomeni stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Dosadašnji stav 5. briše se.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 4, posle reči: „strane” dodaje se reč: „pojedinačne”.

Član 40.

Posle Tarifnog broja 39. dodaje se Tarifni broj 39a, koji glasi:

„Tarifni broj 39a

Za overu tehničke dokumentacije za izvođenje radova na periodičnom održavanju državnih puteva plaća se 0,2% od predračunske vrednosti radova Za rešenje kojim se odobrava tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima prvog i drugog reda 8.500 Za rešenje kojim se produžava rok važenja izdatog rešenja za tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima 4.000 Za potvrdu o prijemu potrebne dokumentacije za izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji državnih puteva, putnih objekata i saobraćajnih priključaka na državne puteve plaća se 0,2% od predračunske vrednosti objekta, odnosno radova Za rešenje kojim se odobrava upotreba državnih puteva, putnih objekata i saobraćajnih priključaka na državne puteve, odnosno radova na državnim putevima, plaća se 0,5% od predračunske vrednosti objekta, odnosno radova Za rešenje inspektora za državne puteve zbog neizvršavanja naloga iz zapisnika, i to: 1) do tri naloga za izvršenje 7.000 2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga 2.000 Za zaključak o dozvoli izvršenja, zbog nepostupanja po rešenju inspektora za državne puteve, i to: 1) do tri naloga 7.000 2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga 2.000 Za izdavanje tehničke dokumentacije o putevima na revers, po svesci (knjizi) po danu 2.000 NAPOMENA: Predračunska vrednost objekta, odnosno radova iz st. 1, 4. i 5. ovog tarifnog broja usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet. Ako se donosi jedno rešenje po zahtevu više lica, taksa iz stava 6. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se rešenje uručuje. Ako se donosi jedan zaključak o dozvoli izvršenja po zahtevu više lica, taksa iz stava 7. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se zaključak o dozvoli izvršenja uručuje.”

Član 41.

U Tarifnom broju 41. stav 2. broj: „68.550” zamenjuje se brojem: „45.230”.

U stavu 4. posle reči: „Republike” dodaje se reč: „Srbije”.

Član 42.

U Tarifnom broju 45. tačka 1) posle reči: „Republike” dodaje se reč: „Srbije”.

U tački 2) posle reči: „Republike” na oba mesta dodaje se reč: „Srbije”.

U tački 3) reči: „Srbije i Crne Gore” zamenjuju se rečima: „Republike Srbije”.

Tačka 4) briše se.

U tački 5) posle reči: „Republike” dodaje se reč: „Srbije”.

Član 43.

Posle Tarifnog broja 45. dodaju se Tarifni br. 45a i 45b, koji glase:

„Tarifni broj 45a

Za rešenje o davanju ovlašćenja pravnim licima za vršenje ispitivanja oružja, odnosno njihovih glavnih delova, odnosno naprava, odnosno municije 18.090

Tarifni broj 45b

Za odobrenje stranom državljaninu za držanje i nošenje oružja i municije, i to: 1) oružja i municije u Republici Srbiji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno 2.000 2) lovačkog oružja i municije u Republici Srbiji 1.000

| 3) sportskog oružja i municije u Republici Srbiji 1.000 Za odobrenje stranom državljaninu za prenošenje oružja i municije preko teritorije Republike Srbije 2.000”.

|

Član 44.

U Tarifnom broju 46. stav 1. broj: „4.980” zamenjuje se brojem: „7.000”.

U stavu 2. broj: „7.540” zamenjuje se brojem: „8.000”.

U stavu 3. broj: „4.520” zamenjuje se brojem: „6.000”.

Član 45.

U Tarifnom broju 48. stav 5. reči: „Srbije i Crne Gore” zamenjuju se rečima: „Republike Srbije”, a broj: „4.520” zamenjuje se brojem: „850”.

U stavu 7. reči: „Srbiji i Crnoj Gori” zamenjuju se rečima: „Republici Srbiji”.

Stav 8. briše se.

Dosadašnji st. 9. i 10. postaju st. 8. i 9.

Član 46.

U Tarifnom broju 51. stav 1. tač. 1) i 2) reči: „leka i pomoćnog lekovitog i medicinskog sredstva za upotrebu u medicini, veterinarstvu, stomatologiji i zaštiti bilja (fitomedecina)” zamenjuju se rečima: „sredstva za zaštitu bilja (fitomedicina)”.

Stav 2. briše se.

Član 47.

U Tarifnom broju 52. stav 1. reči: „lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava,” brišu se, a posle reči: „lekova” zapeta i reči: „pomoćnih lekovitih” brišu se.

U stavu 2. posle reči: „Republici” dodaje se reč: „Srbiji”.

U stavu 4. posle reči: „Republici” dodaje se reč: „Srbiji”.

Dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

„Za saglasnost kojom se odobrava uvoz farmaceutskih sirovina 4.110 Za saglasnost kojom se odobrava uvoz i izvoz ljudske krvi, krvnih globulina, serumskih globulina, hemoglobina, modifikovanih imunoloških proizvoda, vakcina, žlezda i ostalih organa, ekstrakata žlezda i ostalih organa, odnosno kultura mikroorganizama (osim kvasca) 4.110”.

Član 48.

Posle Tarifnog broja 52. dodaje se Tarifni broj 52a, koji glasi:

„Tarifni broj 52a

Za izdavanje dozvole u skladu sa zakonom kojim se uređuju supstance koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, i to za: 1) dozvolu za obavljanje delatnosti proizvodnje, odnosno prometa prekursora prve, druge ili treće kategorije 11.000 2) dozvolu za uvoz, odnosno izvoz, odnosno tranzit prekursora prve, druge i treće kategorije, kao i supstanci van spiska (API) koje se mogu zloupotrebiti u oblasti opojnih droga 5.100 3) dozvolu za upotrebu prekursora prve, druge i treće kategorije 8.000”.

Član 49.

Tarifni broj 53. menja se i glasi:

„Tarifni broj 53.

Za rešenje: 1) za vršenje laboratorijskih ispitivanja kontrole kvaliteta lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini 8.140 2) o dozvoli za proizvodnju lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za proizvodnju medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini 13.710 3) o dozvoli za promet na veliko lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini 6.860 4) o dozvoli za promet na malo medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini 6.860 5) o dozvoli za izradu galenskih lekova 8.140”.

Član 50.

Posle Tarifnog broj 53. dodaju se Tarifni br. 53a i 53b, koji glase:

„Tarifni broj 53a

Za rešenje iz oblasti veterinarstva i zaštite bilja kojim se daje, i to: 1) ovlašćenje za vršenje laboratorijskih, farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja lekova i pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarstvu i zaštiti bilja (fitomedicina) 8.140 2) dozvola za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini 13.710 3) dozvola za promet na veliko lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini 6.860 4) dozvola za promet na malo lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini 6.860

Tarifni broj 53b

Za zahtev, odnosno za rešenje u vezi sa organskom proizvodnjom i organskim proizvodima, i to za: 1) rešenje po zahtevu za odobrenje za primenu materijala za reprodukciju koji nije proizveden metodama organske proizvodnje 300 2) rešenje po zahtevu za produženje ili skraćenje prelaznog perioda za uključivanje zemljišne parcele u organsku poljoprivredu 1.000 3) zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica, za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata 5.000 4) rešenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata i određivanju broja koda 25.000 NAPOMENA:

| Za svako sledeće rešenje iz tačke 4) ovog tarifnog broja podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje, taksa se plaća u iznosu od 15.000 dinara.”

Član 51.

U Tarifnom broju 56. stav 5. posle reči: „Republike” dodaje se reč: „Srbije”.

Stav 10. briše se.

Član 52.

U Tarifnom broju 57. stav 1. broj: „7.540” zamenjuje se brojem: „15.000”.

U stavu 2. broj: „3.020” zamenjuje se brojem: „5.000”.

U stavu 3. broj: „7.540” zamenjuje se brojem: „15.000”.

U stavu 4. broj: „7.540” zamenjuje se brojem: „15.000”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Za rešenje za prevoz izvora jonizujućih zračenja preko državne granice 3.020”.

Dodaje se stav 6, koji glasi:

„Za rešenje za prevoz izvora jonizujućih zračenja na teritoriji Republike Srbije 3.020”.

Član 53.

Posle Tarifnog broja 57. dodaje se Tarifni broj 57a, koji glasi:

„Tarifni broj 57a

Za dozvolu za uvoz i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač 3.770”.

Član 54.

U Tarifnom broju 58. stav 1. briše se.

U dosadašnjem stavu 2. broj: „45.230” zamenjuje se brojem: „80.000”.

Član 55.

U Tarifnom broju 65. stav 1. reč: „Republike” briše se.

Dodaje se stav 4, koji glasi:

„Za rešenje o brisanju udruženja iz registra iz stava 1. ovog tarifnog broja 2.260”.

Član 56.

U Tarifnom broju 67. reči: „Srbije i Crne Gore” zamenjuju se rečima: „Republike Srbije”.

Član 57.

Tarifni broj 71. menja se i glasi:

„Tarifni broj 71.

Za prihvatanje Jedinstvene carinske isprave (JCI) 300 Za prihvatanje Sažete deklaracije 300 Za prihvatanje Poštanske carinske isprave 300 Za pojednostavljenu carinsku deklaraciju 720 Za obračun uvoznih dažbina za robu koju putnici nose sa sobom 300 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju podnetih carinskih isprava. Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se: 1) za jedinstvenu carinsku ispravu (JCI) kojom se prijavljuje roba koja se provozi preko carinskog područja Republike Srbije; 2) za uvoz robe koja se oslobađa plaćanja uvoznih dažbina na osnovu člana 192. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 73/03, 61/05, 85/05-dr. zakon i 62/06-dr. zakon – u daljem tekstu: Carinski zakon), osim za robu koja je oslobođena plaćanja uvoznih dažbina na osnovu člana 192. tač. 3) i 3a) Carinskog zakona; 3) za uvoz robe koja se oslobađa plaćanja uvoznih dažbina na osnovu člana 193. stav 1. tač. 6) i 10) Carinskog zakona; 4) za uvoz robe koja je oslobođena plaćanja carine na osnovu Priloga A Sporazuma o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera.”

Član 58.

Tarifni broj 72. menja se i glasi:

„Tarifni broj 72.

Za rešenje koje donosi carinarnica u upravnom postupku, i to: 1) u redovnom postupku 1.100 2) u skraćenom postupku 360 3) po žalbi na rešenje carinarnice doneto u upravnom postupku 1.100 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za: 1) rešenje o oslobađanju od plaćanja carine na osnovu člana 192. Carinskog zakona, osim za robu koja je oslobođena plaćanja carine na osnovu člana 192. tač. 3) i 3a) Carinskog zakona; 2) rešenje o oslobađanju od plaćanja carine na osnovu člana 193. stav 1. tač. 6) i 10) Carinskog zakona; 3) rešenje o oslobađanju od plaćanja carine na osnovu Priloga A Sporazuma o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera.”

Član 59.

Tarifni br. 73. do 76. brišu se.

Član 60.

Tarifni broj 78. menja se i glasi:

„Tarifni broj 78.

Za rešenje o ispunjenosti prostornih i energetskih uslova, uslova zaštite životne okoline i drugih tehničkih uslova, uslova za rad carinske službe, kao i uslova u pogledu sprovođenja mera carinskog nadzora, radi početka rada slobodne zone 2.260 Za rešenje kojim se daje saglasnost za određivanje područja slobodne zone 4.520”.

Član 61.

U Tarifnom broju 79. broj: „2.710” zamenjuje se brojem: „5.000”.

Član 62.

U Tarifnom broju 80. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Za odobrenje prevozniku da može da vrši prevoz robe pod karnetom TIR 540 Za odobrenje kojim se odobrava kontejner za prevoz robe pod carinskim obeležjem, shodno odredbama Priloga 4. i 5. Konvencije o kontejnerima 1.960”.

Član 63.

U Tarifnom broju 81. stav 2. i Napomena brišu se.

Član 64.

Tarifni broj 83. briše se.

Član 65.

U Tarifnom broju 84. dodaju se st. 5. i 6, koji glase:

„Za odobrenje tehničke dokumentacije koja se odnosi na izgradnju, odnosno rekonstrukciju, odnosno modernizaciju železničke infrastrukture 15.000 Za saglasnost na akt o uslovima za izgradnju, odnosno rekonstrukciju, odnosno održavanje i zaštitu industrijskog koloseka, železničkih voznih sredstava i drugih sredstava i za organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja na industrijskom koloseku 13.000”.

Član 66.

U Tarifnom broju 85. stav 1, stav 6. tač. 1) i 12), stav 7. tačka 1) i stav 20. reči: „Srbije i Crne Gore” zamenjuju se rečima: „Republike Srbije”.

Član 67.

Tarifni broj 89. briše se.

Član 68.

Tarifni broj 91. menja se i glasi:

„Tarifni broj 91.

Za spise i radnje u vezi sa podacima koji se vode u registru preduzeća za reviziju kod organa nadležnog za poslove finansija, i to za zahtev za: 1) upis u registar preduzeća za reviziju 2.560 2) izdavanje izvoda iz registra preduzeća za reviziju iz tačke 1) ovog tarifnog broja 770 3) brisanje iz registra preduzeća za reviziju iz tačke 1) ovog tarifnog broja 1.250”.

Član 69.

Tarifni br. 92. i 93. brišu se.

Član 70.

U Tarifnom broju 95. posle reči: „državljana u” dodaje se reč: „Republici”.

Član 71.

Tarifni broj 96. briše se.

Član 72.

U Tarifnom broju 97. posle tačke 13) dodaju se tač. 13a) i 13b), koje glase:

„13a) odobrenje stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji 20.000 13b) izdavanje duplikata odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji 7.000”.

U Napomeni, stav 2. posle reči: „Republici” dodaje se reč: „Srbiji”, a reč: „Republike” briše se.

U stavu 4. posle reči: „Republiku” dodaje se reč: „Srbiju”.

U stavu 5. reči: „Srbije i Crne Gore” zamenjuju se rečima: „Republike Srbije”.

Stav 6. menja se i glasi:

„Takse iz tač. 4), 6), 8) i 12) po ovom tarifnom broju ne plaćaju strani državljani koji organizovano dolaze u Republiku Srbiju, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem učesnika.”

Član 73.

U Tarifnom broju 97a stav 1. st. 1. do 5. posle reči: „Republike” dodaje se reč: „Srbije”.

U stavu 1. tačka 2) briše se.

Član 74.

Posle Tarifnog broja 97a dodaje se Tarifni broj 97b, koji glasi:

„Tarifni broj 97b

Za izdavanje putnih isprava i viza za državljane Republike Srbije, i to za: 1) izdavanje pasoša 1.000 2) izdavanje zajedničkog pasoša za svakog korisnika po 300 3) upis deteta u pasoš jednog roditelja ili drugog zakonskog zastupnika 200 4) vizu za jedno putovanje 300 5) vizu za više putovanja 600 6) vizu na zajednički pasoš za svakog korisnika po 500 7) utiskivanje klauzule „Poslovno” u putnu ispravu koja zamenjuje vizu 1.000 NAPOMENA: Taksa iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja ne plaća se ako se novi pasoš izdaje zbog promenjenih podataka u jedinstvenom matičnom broju, usled greške organa nadležnog za unutrašnje poslove. Za izdavanje svake nove vize plaća se odgovarajuća propisana taksa.”

Član 75.

U Tarifnom broju 100. stav 4. reči: „Srbije i Crne Gore” zamenjuju se rečima: „Republike Srbije”.

Član 76.

U Tarifnom broju 102. stav 1. broj: „3.170” zamenjuje se brojem: „6.500”.

U stavu 2. broj: „52.770” zamenjuje se brojem: „60.000”.

Član 77.

U Tarifnom broju 103. stav 2. broj: „7.540” zamenjuje se brojem: „60.000”.

U stavu 4. broj: „6.330” zamenjuje se brojem: „80.000”.

Član 78.

U Tarifnom broju 105. tač. 2) i 3) menjaju se i glase:

„2) na osnovu zahteva za odobrenje – davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju za objekte bruto površine (1) do 150m² 7.500 (2) preko 150 m² do 1.000 m² 15.830 (3) preko 1.000m² do 5.000m² 31.660 (4) preko 5.000 m² 60.000 3) na osnovu zahteva za tehnički prijem objekata bruto površine (1) do 150m² 7.500 (2) preko 150m² do 1.000m² 15.830 (3) preko 1.000m² do 5.000m² 31.660 (4) preko 5.000m² 60.000”.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) na osnovu zahteva za tehnički prijem instalacija i uređaja 15.830”.

U Napomeni reči: „tač. 1), 2) i 3)” zamenjuju se rečima: „tač. 1), 2), 3) i 3a)”.

Član 79.

U Tarifnom broju 108. Napomena se menja i glasi:

„Predračunska vrednost po objektu usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet.”

Član 80.

U Tarifnom broju 110. stav 2. tačka 12) briše se.

Član 81.

U Tarifnom broju 116. tačka 1) broj: „1.510” zamenjuje se brojem: „3.020”.

Član 82.

Tarifnom broju 117. tačka 5) reč: „zahteva” briše se.

Posle tačke 8) dodaju se tač. 9), 10), 11) i 12), koje glase:

„9) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina 35.000 10) za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima 160.000 11) za izdavanje licence za projektovanje rudarskih projekata 80.000 12) za izdavanje licence za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata 80.000”.

Član 83.

Posle Tarifnog broja 117b dodaje se Tarifni broj 117v, koji glasi:

„Tarifni broj 117v

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika, i to za: 1) izdavanje izveštaja o ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti 20.000

| 2) izdavanje izveštaja o ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, odnosno uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti lica za obavljanje poslova na održavanju objekata za transport i distribuciju prirodnog gasa, kao i poslova rukovaoca u tim objektima, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti 3.000”.

Član 84.

U Tarifnom broju 120. stav 2. reč: „univerzitetskog” zamenjuje se rečju: „visokog”.

Dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„Za duplikat dozvole za rad – licence, izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema vaspitanja i obrazovanja 1.000 Za izdavanje izvoda iz registra, koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema vaspitanja i obrazovanja, koji se odnosi na podatke o oduzimanju i suspenziji licence 440”.

Član 85.

U Tarifnom broju 131. Napomena se briše.

Član 86.

U Tarifnom broju 132. Napomena se briše.

Član 87.

U Tarifnom broju 133. Napomena se briše.

Član 88.

U Tarifnom broju 135. broj: „8.440” zamenjuje se brojem: „15.500”.

Član 89.

Tarifni broj 136. menja se i glasi:

„Tarifni broj 136.

Za potvrdu republičkog organa o prijemu dokumentacije za izgradnju objekta ili za izvođenje radova plaća se taksa od 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova, ako ovim zakonom nije drukčije propisano NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet.”

Član 90.

U Tarifnom broju 137. broj: „9.050” zamenjuje se brojem: „15.500”.

Član 91.

U Tarifnom broju 138. posle reči: „rešenje” dodaju se reči: „koje donosi organ nadležan za poslove telekomunikacija,”, procenat: „0,05%” zamenjuje se procentom: „0,1%”, a posle reči: „vrednost objekta” dodaju se zapeta i reči: „odnosno radova”.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Za rešenje koje donosi organ nadležan za poslove građevinarstva i investicionih projekata, kojim se odobrava upotreba objekta plaća se taksa od 0,5% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova, ako ovim zakonom nije drukčije određeno”.

Napomena se menja i glasi:

„Predračunska vrednost po projektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.”

Član 92.

U Tarifnom broju 140. stav 1. reči: „izdavanje rešenja” zamenjuju se rečju: „rešenje”, a reči: „zaštite na radu” zamenjuju se rečima: „bezbednosti i zdravlja na radu”.

Član 93.

Posle Tarifnog broja 140. dodaju se Tarifni br. 140a i 140b, koji glase:

„Tarifni broj 140a

Za uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica 500 Za rešenje kojim se izdaje licenca za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 500

Tarifni broj 140b

Za zahtev za davanje saglasnosti na ugovor o penzijskom planu 3.000”.

Član 94.

U Tarifnom broju 141. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Za izmenu, odnosno dopunu rešenja o određivanju karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja 500”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 95.

U Tarifnom broju141v dodaju se st. 3, 4, 5. i 6, koji glase:

„Za rešenje o upisu u registar proizvođača semena, rasada, micelija, jestivih i lekovitih gljiva 2.110 Za rešenje o upisu u registar dorađivača semena 2.110 Za rešenje o saglasnosti za prepakivanje semena 1.500 Za uverenje o priznavanju semenskog useva 300”.

Član 96.

Posle Tarifnog broja 141v dodaju se Tarifni br. 141g, 141d, 141đ, 141e, 141ž, 141z, 141i, 141j, 141k, 141l, 141lj, 141m i 141n, koji glase:

„Tarifni broj 141g

Za zahtev za ponovni upis sorte u registar sorti poljoprivrednog bilja 63.000

Tarifni broj 141d

Za rešenje kojim se utvrđuje da pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice (stvaralac, korisnik, odnosno ovlašćena organizacija) ispunjava uslove za procenu rizika za ograničenu upotrebu, uvođenje u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama 3.650

Tarifni broj 141đ

Za rešenje kojim se odobrava ograničena upotreba, uvođenje u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama 3.650

Tarifni broj 141e

Za rešenje kojim se odobrava ograničena upotreba, uvođenje u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, koja sadrže ili se sastoje od istih genetički modifikovanih organizama ili kombinacija genetički modifikovanih organizama, a koji su namenjeni za drugačiju upotrebu od upotrebe koja je odobrena rešenjem iz Tarifnog broja 141đ 3.650

Tarifni broj 141ž

Za rešenje kojim se utvrđuje da pravno lice ispunjava propisane uslove za obavljanje prognoznoizveštajnih poslova, kao i poslova vršenja usluga u oblasti zaštite bilja 11.450

Tarifni broj 141z

Za rešenje kojim se utvrđuje da pravno lice, odnosno preduzetnik, odnosno fizičko lice ispunjava propisane uslove za pružanje usluga u sprovođenju mera zaštite bilja, odnosno primeni pesticida u poljoprivredi i šumarstvu 6.820

Tarifni broj 141i

Za rešenje kojim se utvrđuje da pravno lice ispunjava uslove za proizvodnju, odnosno formulaciju sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (đubriva) 13.710

| NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje istom pravnom licu plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 141j

Za rešenje kojim se utvrđuje da ovlašćeni zastupnik ispunjava propisane uslove za zastupanje inostranog proizvođača sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstva za ishranu bilja (đubriva) 6.820

| NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje istom pravnom licu plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 141k

Za rešenje kojim se utvrđuje da pravno lice ispunjava uslove za vršenje zdravstvenog pregleda useva i objekata, kao i zdravstvenog pregleda proizvodnje bezvirusnog ili na određene viruse testiranog semena, rasada i sadnog materijala i zemljišta na nematode 5.000

Tarifni broj 141l

Za rešenje kojim se utvrđuje da železnička stanica, pomorska luka, rečno, jezersko i vazduhoplovno pristanište, drumski granični prelaz, kontejnerski terminal, pošta, odnosno drugo mesto carinjenja na kojem se vrši zdravstveni pregled pri uvozu i provozu pošiljaka bilja koje se pretovaruju, ispunjava propisane uslove za bezbedno i kvalitetno vršenje zdravstvenog pregleda pošiljaka bilja 5.000

|

Tarifni broj 141lj

Za rešenje kojim se utvrđuje da pravno lice ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) na veliko (skladišta pesticida i đubriva) 6.860 NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje istom pravnom licu plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 141m

Za rešenje kojim se utvrđuje da pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) na malo (poljoprivredne apoteke) 3.000

Tarifni broj 141n

Za rešenje kojim se utvrđuje da pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva), na malo, koji se nalaze na pozitivnoj (ocenjenoj) listi otrova 5.000”.

Član 97.

Tarifni br. 143. i 144. brišu se.

Član 98.

U Tarifnom broju 147, u Napomeni, reči: „Taksa se plaća” zamenjuju se rečima: „Dokaz o uplati takse podnosi se”.

Član 99.

U Tarifnom broju 149. reč: „rešenja” zamenjuje se rečju: „rešenje”.

U tački 1) reč: „obrađivače” zamenjuje se rečima: „obavljanje proizvodnje i obrade”.

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) obavljanje izvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda 1.510”.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) obavljanje uvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda 45.230”.

Član 100.

U Tarifnom broju 150. stav 1. reč: „Agencije” zamenjuje se rečju: „Uprave”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Za izdavanje overene kopije izvoda o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda 1.510”.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reč: „promena” zamenjuje se rečju: „promene”.

Posle dosadašnjeg stava 2, koji postaje stav 3, dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

„Za upis promene u evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima 150 Za duplikat rešenja Uprave za duvan 150”.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 6, posle reči: „tarifnog broja,” dodaju se reči: „osim iz Registra o markama duvanskih proizvoda koje su stavljene u promet u Republici Srbiji,”.

Napomena se briše.

Član 101.

Posle Tarifnog broja 152. dodaju se Tarifni br. 153. do 193, koji glase:

„Tarifni broj 153.

Za prijavu za priznanje patenta, i to: 1) do deset patentnih zahteva 5.000 2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva 500 Za prijavu za priznanje malog patenta 5.000 Za međunarodnu prijavu patenta, i to:   1) do deset patentnih zahteva 5.000 2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva 500 Za dostavljanje primeraka međunarodne prijave patenta međunarodnom birou i nadležnom organu za međunarodni rešerš od strane Zavoda za intelektualnu svojinu 5.000 Za dostavljanje međunarodne prijave patenta međunarodnom birou kao zavodu primaocu 2.500 Za prijavu za zaštitu topografije integrisanog kola 5.000 Za prijavu za priznanje prava na dizajn, i to:   1) ako prijava sadrži jedan dizajn 4.000 2) ako prijava sadrži dva ili više dizajna, za drugi i svaki sledeći dizajn 3.000 Za prijavu za priznanje žiga, i to:   1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 10.000 2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 2.000 3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem 2.000 Za prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, i to:   1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 20.000 2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 3.000 3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem 3.000 Za zahtev za međunarodno registrovanje žiga, dizajna, odnosno imena porekla 5.000 Za prijavu za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake 5.000 Za prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake 10.000 NAPOMENA:   Taksa iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem, ako podnosilac prijave uz prijavu podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku.   Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50% u odnosu na taksu propisanu ovim tarifnim brojem, ako je međunarodna prijava patenta podneta u naknadnom roku od 30 dana po isteku roka za ulazak u nacionalnu fazu ispitivanja prijave.

Tarifni broj 154.

Za zahtev za razdvajanje prijave za priznanje žiga 1.500 Za izdvojenu prijavu za priznanje žiga, odnosno izdvojene prijave za priznanje žiga, za svaku pojedinačnu prijavu, i to: 1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 10.000 2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 2.000 3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem 2.000 Za zahtev za razdvajanje višestruke prijave dizajna na više pojedinačnih, odnosno višestrukih prijava dizajna, za svaku pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu 1.500 Za izdvojenu pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu dizajna, odnosno izdvojene pojedinačne, odnosno višestruke prijave dizajna, za svaku prijavu 1.500

Tarifni broj 155.

Za rezultat ispitivanja podnosilaca prijave za priznanje patenta, zahteva za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, malog patenta, topografije, žiga, kolektivnog žiga, žiga garancije, prava na dizajn, međunarodne prijave patenta, međunarodne prijave žiga, prijave za deponovanje i evidenciju predmeta srodnih prava, prijave za registrovanje imena porekla odnosno geografske oznake, prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, provizornog odbijanja međunarodne registracije žiga 500

Tarifni broj 156.

Za zahtev za suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta 15.000 Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta ako postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju (rešeršu), odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom ispitivanju 5.000 Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta koji se podnosi u naknadnom roku, pored takse iz stava 2. ovog tarifnog broja 3.000

Tarifni broj 157.

Za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, plaća se godišnja taksa, i to za: 1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave 7.000 2) četvrtu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 8.500 3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 10.000 4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 12.000 5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 14.000 6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 16.000 7) devetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 18.000 8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 20.000 9) jedanaestu godinu i svaku sledeću godinu dok patent ne prestane da važi, računajući od dana podnošenja prijave, plaća se taksa iz tačke 8) ovog tarifnog broja uvećana za 4.000 dinara za svaku godinu preko deset godina   NAPOMENA:   Za održavanje prava iz dopunske prijave patenta, odnosno iz dopunskog patenta, godišnja taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 30% od takse propisane ovim tarifnim brojem.   Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.   Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 2. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.   Ako se dopunski patent proglasi osnovnim patentom, od naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je proglašen osnovnim patentom, plaća se taksa iz ovog tarifnog broja propisana za osnovni patent.  

Tarifni broj 158.

Za održavanje malog patenta plaća se godišnja taksa, i to za: 1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave 7.000 2) četvrtu godinu računajući od dana podnošenja prijave 8.500 3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 10.000 4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 12.000 5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 14.000 6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 14.000 7) devetu godinu, računajući do dana podnošenja prijave 14.000 8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 14.000 NAPOMENA:   Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje malog patenta, odnosno za održavanje malog patenta uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.   Godišnja taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.  

Tarifni broj 159.

Za zahtev za produženje roka trajanja malog patenta 1.000

Tarifni broj 160.

Za registraciju topografije integrisanog kola 10.000

Tarifni broj 161.

Za održavanje važenja dizajna za period od pet godina, i to za: 1) prvi dizajn 10.000 2) drugi i svaki sledeći dizajn iz serije 7.000 Za održavanje važenja dizajna za period od šeste do dvadesetpete godine plaća se godišnja taksa, i to za:   1) prvi dizajn 6.000 2) drugi i svaki sledeći dizajn 4.000 NAPOMENA: Taksa za održavanje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period. Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje taksa, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 162.

Za sticanje, odnosno produženje važenja žiga, za period od deset godina, i to: 1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 20.000 2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 3.000 3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem 3.000 Za sticanje, odnosno produženje važenja kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, za period od deset godina, i to:   1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 25.000 2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 3.000 3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem 3.000 Za sticanje, odnosno produženje prava ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, i to:   1) za period od tri godine od dana upisa priznatog statusa ovlašćenog korisnika imena porekla u registar ovlašćenih korisnika imena porekla, odnosno upisa ovlašćenog korisnika geografske oznake u registar ovlašćenih korisnika geografske oznake 10.000 2) za svako produženje prava korišćenja imena porekla, odnosno geografske oznake 10.000 NAPOMENA:   Taksa za produženje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.   Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene može se uplatiti u naknadnom roku od šest meseci od početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.  

Tarifni broj 163.

Za zahtev za razdvajanje žiga 1.500 Za izdvojeni žig, odnosno za izdvojene žigove, za svaki žig, i to: 1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 20.000 2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 3.000 3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem 3.000

Tarifni broj 164.

Za upis u registar zastupnika, koji se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, i to za: 1) pravno lice 20.000 2) fizičko lice 10.000 Za obnovu upisa u registar zastupnika, koja se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, plaća se godišnja taksa, i to za:   1) pravno lice 10.000 2) fizičko lice 5.000

Tarifni broj 165.

Za potvrde, izvode iz registara i uverenja o podacima u vezi sa pravima intelektualne svojine o kojima se vodi službena evidencija 1.000 Za prepis rešenja kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine 1.000 Za uverenje o međunarodno registrovanim žigovima, odnosno dizajnu, o kojima se vodi službena evidencija kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine 2.500

Tarifni broj 166.

Za uverenje o pravu prvenstva za prijavu industrijske svojine, i to za: 1) prvo uverenje do deset strana 1.200 2) svako sledeće uverenje istom podnosiocu zahteva do deset strana 300 3) svaku sledeću stranu preko desete strane 25

Tarifni broj 167.

Za zahtev za povraćaj u pređašnje stanje u postupku pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine 2.500 Za predlog za ponovno uspostavljanje prava iz prijave patenta ili priznatog patenta 10.000 Za zahtev za ponovno uspostavljanje prava prvenstva u postupku po međunarodnim prijavama patenata 2.000

Tarifni broj 168.

Za zahtev za produženje roka pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine, i to za: 1) prvi zahtev do 30 dana 1.000 2) svaki sledeći zahtev za svaki započeti mesec produženja roka 1.500

Tarifni broj 169.

Za izdavanje isprave o priznatom pravu industrijske svojine 2.000 Za izdavanje duplikata isprave o priznatom pravu intelektualne svojine 1.000

Tarifni broj 170.

Za zahtev za prestanak žiga zbog nekorišćenja 20.000 Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju patenta, odnosno malog patenta, odnosno rešenja o upisu proširenog evropskog patenta u registar patenata, odnosno žiga, odnosno međunarodno registrovanog žiga 20.000 Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o registrovanom imenu porekla, odnosno geografske oznake porekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno o priznanju statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake porekla 20.000 Za predlog za poništaj prava na topografiju 20.000 Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava na dizajn, i to:   1) rešenja kojim je priznat jedan dizajn 20.000 2) rešenja kojim je (na osnovu višestruke prijave) priznato dva ili više dizajna, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za drugi i svaki sledeći dizajn 2.000

Tarifni broj 171.

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije 3.000 Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava, odnosno licence, odnosno zaloge, odnosno franšize ili drugih prava žiga, odnosno prava iz prijave za priznanje žiga, odnosno dizajna, i to: 1) ako se zahtev odnosi na jedan žig, odnosno prijavu, odnosno dizajn 3.000 2) ako se zahtev odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu 2.000

Tarifni broj 172.

Za rešenje po zahtevu za upis promene prijavljenih ili priznatih prava intelektualne svojine, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 1.500 Ako se zahtev za donošenje rešenja iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu 1.000

Tarifni broj 173.

Za rezultat ispitivanja u postupku održavanja u važnosti patenta, odnosno malog patenta, odnosno žiga, odnosno dizajna 500

Tarifni broj 174.

Za zahtev za objavljivanje prijave patenta pre isteka roka od 18 meseci od dana podnošenja prijave 5.000 Za zahtev da se prijava žiga, odnosno dizajna, odnosno prijava za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, uzme u postupak preko reda 5.000

Tarifni broj 175.

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta pretvori u prijavu za priznanje malog patenta ili obrnuto 2.000 Za zahtev da se prijava za priznanje patenta, odnosno malog patenta, pretvori u prijavu za priznanje dizajna ili obrnuto 2.000 Za zahtev da se prijava imena porekla pretvori u prijavu geografske oznake ili obrnuto 2.000 Za zahtev da se prijava za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla pretvori u prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake ili obrnuto 2.000

Tarifni broj 176.

Za zahtev za prekid postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, za svaku započetu godinu prekida 5.000 Godišnja taksa za svaku sledeću započetu godinu prekida postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta 800 Za zahtev za nastavak postupka prekinutog zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta 800

Tarifni broj 177.

Za dozvolu za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava 80.000 Za obnovu dozvole iz stava 1. ovog tarifnog broja 80.000

Tarifni broj 178.

Za zahtev da dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, postane osnovna prijava za priznanje patenta, odnosno osnovni patent 2.000 Za zahtev da se dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, veže za novu osnovnu prijavu za priznanje patenta, odnosno za novi osnovni patent 2.000

Tarifni broj 179.

Za zahtev za davanje prinudne licence 15.000

Tarifni broj 180.

Za unošenje u evidenciju i deponovanje primerka autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava 5.000

Tarifni broj 181.

Za rešenje, odnosno saopštenje o homologaciji, za dodeljivanje (proširenje), odnosno povlačenje, odnosno odbijanje, odnosno prestanak serijske proizvodnje 1.500 Za ispravu o homologaciji 1.500

Tarifni broj 182.

Za zahtev za izdavanje potvrde o tehničkim uslovima koje ispunjava vozilo za međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju 1.500 Za potvrdu u vezi ispunjenosti uslova propisanih normom „EURO 3 ” 1.500

Tarifni broj 183.

Za podnošenje prijave za akreditaciju za početno ocenjivanje 700 Za podnošenje prijave za proširenje obima akreditacije 700 Za podnošenje prijave za produženje (obnavljanje) akreditacije 700

Tarifni broj 184.

Za uverenje o odobrenju tipa merila, kojim se odobrava da se merila tog tipa mogu podneti na prvi pregled 1.000 Za potvrdu da merila koja se uvoze ili prodaju sa konsignacionog skladišta ispunjavaju metrološke i druge uslove 750

Tarifni broj 185.

Za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala 500 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva 500

Tarifni broj 186.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima, i to za: 1) zahtev za donošenje rešenja o ovlašćenju tela za ocenjivanje usaglašenosti 1.500 2) rešenje o ovlašćenju tela za ocenjivanje usaglašenosti 7.500 3) zahtev za izdavanje isprave o usaglašenosti 1.000 4) predlog za donošenje tehničkog propisa 750 5) zahtev za dostavljanje obrazloženja o razlozima neprihvatanja primedaba i predloga na nacrt tehničkog propisa 750 6) zahtev za procenu stranog tehničkog propisa država koje su potpisnice relevantnih međunarodnih ugovora, kojom se utvrđuje ekvivalentnost stranog tehničkog propisa, radi ispunjavanja ciljeva tehničkih propisa Republike Srbije 4.500 7) zahtev za izdavanje novog orginalnog primerka isprave o usaglašenosti, koji se podnosi telu za ocenjivanje usaglašenosti 750 8) zahtev za izdavanje isprave o usaglašenosti na jednom od službenih jezika Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) 1.500 9) žalbu na odluku tela za ocenjivanje usaglašenosti, kojom je odbijen zahtev za izdavanje isprave o usaglašenosti 1.000 10) žalbu na odluku tela za ocenjivanje usaglašenosti kojom je stavljena van snage isprava o usaglašenosti 1.500

Tarifni broj 187.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to za: 1) žalbu na rešenje kojim se odbija overavanje merila 1.000 2) rešenje o ovlašćivanju laboratorije za poslove etaloniranja i overavanja merila 4.500 3) žalbu na rešenje kojim se privremeno, odnosno trajno zabranjuje upotreba merila, odnosno njegovo stavljanje na tržište 1.000 4) žalbu na rešenje kojim se nalaže da se u određenom roku otklone utvrđene nepravilnosti u označavanju količine prethodno upakovanih proizvoda 1.000

Tarifni broj 188.

Za zahtev za odobrenje snimanja iz vazdušnog prostora, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 2.500 Za zahtev za odobrenje snimanja iz vazdušnog prostora za potrebe premera zemljišta, istraživanja i prostornog uređenja 5.000 Za zahtev za odobrenje snimanja iz vazdušnog prostora za potrebe direktnog prenosa aktuelnih događaja 3.000 Za zahtev za odobrenje pregleda aerofoto snimaka: 1) do 100 km2 1.000 2) preko 100 km2, za svaki dalji 1 km2 po 10 Za zahtev za odobrenje pregleda video zapisa: 1) do 30 minuta 900 2) preko 30 minuta, za svaki dalji minut po 30

Tarifni broj 189.

Za obaveštenje da investicioni objekat, odnosno prostorni ili urbanistički plan, nije potrebno prilagoditi potrebama odbrane zemlje, odnosno za postavljanje uslova i zahteva za prilagođenje objekta, odnosno plana tim potrebama, koje izdaje organ nadležan za poslove odbrane, u skladu sa propisom kojim se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje, i to za : 1) plan detaljne regulacije 4.000 2) urbanistički projekat 4.000 3) investicioni objekat značajan za odbranu zemlje u oblasti telekomunikacija i veza, i to za: (1) bežične telekomunikacione uređaje za sve vrste veza 3.000 (2) zgradu i delove zgrada namenjenih telekomunikacijama i vezama 3.000 (3) objekat radiodifuznog i televizijskog sistema 3.000 4) skladište, odnosno pumpnu stanicu za tečna goriva i gasove svih kapaciteta 4.000 5) investicioni objekat značajan za odbranu zemlje u oblasti industrije, i to: (1) objekat za proizvodnju i remont motora, šinskih vozila, drumskih motornih vozila i traktora 2.600 (2) objekat za proizvodnju električnih mašina i aparata 2.600 (3) objekat za proizvodnju baznih hemijskih proizvoda 2.600

| (4) objekat za proizvodnju prehrambenih proizvoda, dnevnog kapaciteta 10t i više 2.600 (5) skladište, silos, odnosno hladnjaču za prehrambene proizvode 2.600 (6) mlin za žito i drugi objekat za preradu prehrambenih proizvoda 2.600 (7) bolnicu sa 100 bolesničkih postelja i više, odnosno za drugi objekat zdravstvenih organizacija 2.600 (8) objekat za proizvodnju lekova i drugih farmaceutskih sredstava 2.600

Tarifni broj 190.

Za zahtev za izdavanje mišljenja (sertifikacije) da se proizvod može posebno označiti nazivom „proizvod starog zanata”, odnosno „proizvod umetničkog zanata”, odnosno „proizvod domaće radinosti” i stilizovanom oznakom otvorene šake 250 Za mišljenje po zahtevu preduzetnika iz stava 1. ovog tarifnog broja 2.500 Za mišljenje po zahtevu pravnog lica iz stava 1. ovog tarifnog broja 5.000

Tarifni broj 191.

Za odobrenje kompenzacionog posla sa inostranstvom 7.000 Za akt o oslobađanju od carine po osnovu uloga stranog lica 7.000 Za evidentiranje osnivanja preduzeća u inostranstvu, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 5.000 Za evidentiranje statusnih promena u preduzeću u inostranstvu 2.500 Za evidentiranje ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 5.000 Za evidentiranje promena ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća 2.500 Za evidentiranje osnivanja predstavništava i ogranaka u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 5.000 Za evidentiranje statusnih promena u predstavništvu i ogranku u inostranstvu 2.500 Za evidentiranje ugovora o poveravanju stranom licu poslova zastupanja, odnosno prodaji robe sa konsignacionog skladišta, odnosno obavljanju servisne službe u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 4.000 Za evidentiranje ugovora o zastupanju stranih lica, odnosno ugovora o prodaji strane robe sa konsignacionog skladišta, odnosno ugovora o pružanju servisnih usluga, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 7.000 Za evidentiranje ugovora o izvođenju investicionih radova u inostranstvu, odnosno ugovora o ustupanju izvođenja investicionih radova stranom licu u zemlji 7.000 Za evidentiranje ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijske svojine, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 7.000 Za evidentiranje aneksa ugovora iz st. 3. do 12. ovog tarifnog broja 2.650 Tarifni broj 192. Za upis u Registar lica za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 8.000 Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 6.370 Za sertifikat krajnjeg korisnika pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 5.000 Za međunarodni uvozni sertifikat pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 5.000 Za sertifikat krajnjeg korisnika pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene), ako ovim zakonom nije drukčije propisano 5.000 Za izvod iz Registra lica za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 1.850 Za potvrdu o izdatim dozvolama za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 3.150 Za izmenu izdate dozvole za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 3.150 Tarifni broj 193. Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja dampinga 30.000 Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena antidampinške dažbine 20.000 Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja subvencija koje podležu kompenzatornim merama 30.000 Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena kompenzatorne dažbine 20.000.”

Član 102.

Posle Tarifnog broja 193. dodaje se podnaslov i Tarifni br. 1. do 34, koji glase:

„ODELjAK B. KONZULARNE TAKSE

Tarifni broj 1.

EUR Za zahtev (molbu, predlog, prijavu ili drugi podnesak) DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 15 Za svaki sledeći podnesak po istom zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja, po kome se ne donosi posebno rešenje 6 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se i za podneske koji su izjavljeni usmeno na zapisnik, ili su na drugi način primljeni u DKP. Konzularna taksa za zahtev za overu potpisa iz Tarifnog broja 17, odnosno za zahtev za overu fotokopije dokumenta iz Tarifnog broja 18, plaća se u iznosu iz stava 1. ovog tarifnog broja, nezavisno od broja primeraka iste isprave na kojim se overa potpisa vrši, odnosno od broja fotokopija istog dokumenta koje se overavaju. Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev, i to za: 1) izdavanje putnih isprava za državljane Republike Srbije iz Tarifnog broja 9; 2) izdavanje vize iz Tarifnog broja 10; 3) sastavljanje ugovora iz Tarifnog broja 12; 4) sastavljanje punomoćja iz Tarifnog broja 13; 5) sastavljanje zapisnika o priznavanju ili osporavanju očinstva, odnosno pismena u predmetima starateljstva, odnosno usvojenja, odnosno alimentacije, kao i svih drugih pismena zainteresovanog lica iz Tarifnog broja 14; 6) sačinjavanje, odnosno overu prevoda iz Tarifnog broja 16; 7) dostavljanje novca i drugih vrednosti iz Tarifnog broja 27.

Tarifni broj 2.

Za dostavljanje pismenih podnesaka obveznika organima Republike Srbije, odnosno za dostavljanje pismenih podnesaka obveznika diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Republike Srbije, odnosno za dostavljanje upravnih akata organa Republike Srbije obveznicima, odnosno rešenja stranih organa vlasti zainteresovanim licima, plaća se taksa, i to: – u evropskim zemljama: 11 – vanevropskim zemljama: 19 NAPOMENA: Ako DKP, na zahtev stranke, dostavljanje vrši posebnim putem, obveznik plaća i troškove takve vrste dostavljanja. Dostavljanje pismena stranih organa (dostavnice, zamolnice, ekstradicija, deportacija, readmisija i dr.) vrši se bez naplate takse iz ovog tarifnog broja, pod uslovom uzajamnosti.

Tarifni broj 3.

Za uverenje, odnosno za potvrdu (osim za potvrdu službenog lica da je primilo podnesak), odnosno za rešenje, koje izdaje DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 15 Za izdavanje potvrde licima za svrhu regulisanja carinskih obaveza prilikom povratka iz inostranstva radi stalnog boravka u Republici Srbiji, ili prilikom uvoza nasleđenih stvari iz inostranstva 105

Tarifni broj 4.

Za žalbu protiv rešenja 15

Tarifni broj 5.

Za izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka koje izdaje DKP 15

Tarifni broj 6.

Za svaku radnju koja se preduzima van prostorija DKP, naplaćuje se po satu 15 NAPOMENA: U smislu ovog tarifnog broja, satom se smatra svaki ceo i svaki započeti sat.

Tarifni broj 7.

Za overu potpisa na zahtev za: 1) prestanak državljanstva Republike Srbije 242 2) prijem u državljanstvo Republike Srbije 23

Tarifni broj 8.

Za dostavljanje obaveštenja u vezi sa proverom državljanskog statusa: – u evropskim zemljama 11 – u vanevropskim zemljama 19

Tarifni broj 9.

Za izdavanje putnih isprava, odnosno viza za državljane Republike Srbije, i to za: 1) izdavanje pasoša 25 2) upis deteta u pasoš jednog roditelja ili drugog zakonskog zastupnika 15 3) izdavanje putnog lista 20 4) utiskivanje klauzule “Poslovno” (koja zamenjuje vizu za neke zemlje) 15 NAPOMENA: Taksu iz tačke 3) ovog tarifnog broja ne plaća lice koje je zapalo u nevolju u inostranstvu a izgubilo putnu ispravu.

Tarifni broj 10.

Za izdavanje vize, odnosno putnog lista strancu, i to za: 1) izdavanje vize za jedan ulaz/izlaz ili tranzit 20 2) izdavanje vize za dva ulaza/izlaza ili tranzita 40 3) izdavanje vize za više ulaza/izlaza 56 4) vizu za poslovno putovanje 84 5) vizu za zajednički pasoš za svako lice po 10 6) izdavanje ili produženje važenja putnog lista za strance 32 NAPOMENA : Za izdavanje vize deci do navršene 14. godine života, koja imaju svoj pasoš, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse iz ovog tarifnog broja. Za vize na putnoj ispravi u kojoj su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava, plaća se taksa iz ovog tarifnog broja za svakog upisanog člana porodice u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem. DKP može osloboditi plaćanja takse iz ovog tarifnog broja ugledne ličnosti pojedinih zemalja koje dolaze u posetu Republici Srbiji. Pod uslovom uzajamnosti, mogu se osloboditi od plaćanja takse iz ovog tarifnog broja pojedinci ili grupe koji dolaze u Republiku Srbiju, na poziv organa Republike Srbije, organizacija i ustanova radi školovanja, specijalizacije, učešća na kulturnim, medicinskim, prosvetnim, odnosno sportskim manifestacijama, kao i na lečenje.

Tarifni broj 11.

Za sastavljanje testamenta: 1) u kancelariji DKP 128 2) van kancelarije DKP 195 3) za sastavljanje akta o opozivu testamenta 69 4) za sastavljanje dopune testamenta 105

Tarifni broj 12.

Za sastavljanje ugovora u DKP 90

Tarifni broj 13.

Za sastavljanje punomoćja 19

Tarifni broj 14.

Za sastavljanje zapisnika o priznavanju ili osporavanju očinstva, odnosno pismena u predmetima starateljstva, odnosno usvojenja, odnosno alimentacije, kao i svih drugih pismena zainteresovanog lica, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 32

Tarifni broj 15.

Za sastavljanje i overu zapisnika o nasledničkoj izjavi na zahtev stranke 32

Tarifni broj 16.

Za sačinjavanje i overu prevoda u DKP: 1) do 100 reči 48 2) za svaku reč preko 100 reči po 0,11 Za overu prevoda koji nije sačinjen u DKP: 1) do 100 reči 20 2) za svaku reč preko 100 reči po 0,06

Tarifni broj 17.

Za overu potpisa fizičkog lica na ispravi 23 Za overu potpisa na drugom primerku isprave iz stava 1. ovog tarifnog broja 19 Za overu potpisa na trećem i svakom narednom primerku isprave iz stava 1. ovog tarifnog broja 11 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za overu svakog potpisa na ispravi. Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za overu potpisa na zapisniku o nasledničkoj izjavi za koju se konzularna taksa plaća po Tarifnom broju 15.

Tarifni broj 18.

Za overu fotokopije dokumenta: 1) za prvu stranu 11 2) za svaku dalju stranu po 8

Tarifni broj 19.

Za nadoveru službenog potpisa i pečata na ispravi 23

Tarifni broj 20.

Za deponovanje potpisa i pečata notara kod DKP 100

Tarifni broj 21.

Za sklapanje braka 50 Za izvod iz matičnih knjiga u inostranstvu (venčanih, rođenih i umrlih) 23

Tarifni broj 22.

Za dostavu prijave braka zaključenog pred inostranim organom nadležnom organu u Republici Srbiji, i to: – u evropskim zemljama 11 – u vanevropskim zemljama 19

Tarifni broj 23.

Za dostavu prijave rođenja deteta u inostranstvu nadležnom organu u Republici Srbiji, i to: – iz evropskih zemalja 11 – iz vanevropskih zemalja 19

Tarifni broj 24.

Za pribavljanje dokumenata od organa nadležnih za matične knjige u Republici Srbiji i njihovo dostavljanje, i to: – u evropskim zemljama 11 – u vanevropskim zemljama 19

Tarifni broj 25.

Za rešenje kojim DKP odlučuje po zahtevu vojnih obveznika o privremenom, odnosno stalnom boravku u inostranstvu 23 Za dostavljanje rešenja vojno teritorijalnih organa, i to: – u evropskim zemljama 11 – u vanevropskim zemljama 19 Po zahtevu za dopunu podneska 15 Za svaki sledeći podnesak po podnetom zahtevu 8

Tarifni broj 26.

Za radnje u ostavinskim stvarima, i to za: 1) sastavljanje zapisnika u prostorijama DKP (1) za prvu stranu zapisnika 55 (2) za drugu i svaku dalju stranu zapisnika po 8 2) popisivanje zaostavštine, odnosno za nalaz bez procene ili bez navođenja vrednosti 180 3) popisivanje zaostavštine, sa procenom vrednosti predmeta, plaća se taksa u visini od 2% od celokupne vrednosti popisanih i procenjenih predmeta, uvećana za taksu za svaku procenu ili za svaki nalaz veštaka, za svaki dan rada 180 4) upravljanje zaostavštinom po kojoj je sprovedena ostavinska rasprava, odnosno za upravljanje drugom imovinom koja ne potiče iz zaostavštine, plaća se 7% od godišnjeg neto prihoda 5) radnje van prostorija DKP (zastupanje pred lokalnim organima, učestvovanje u njihovim službenim poslovima i dr.), ako ovim zakonom nije drukčije propisano, za svaki dan rada 158 NAPOMENA: U smislu ovog tarifnog broja, danom se smatra vreme od šest časova, a svaki započeti deo tog vremena računa se kao pola dana.

Tarifni broj 27.

Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, uložnih-štednih knjižica, odnosno drugih predmeta od vrednosti, taksa se plaća od iznosa koji se dostavlja, odnosno od vrednosti predmeta koji se dostavlja 4% Za dostavljanje novca, odnosno drugih vrednosti koji potiču iz ostvarene zaostavštine, i to za: 1) zaostavštinu do 100 USD preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema 6% 2) zaostavštinu preko 100 do 500 USD preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema 9% 3) zaostavštinu preko 500 USD preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema 10,5% NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se kada se povodom brodoloma ili neke druge nesreće novac, odnosno druge vrednosti za mornare i njihove porodice predaju DKP.

Tarifni broj 28.

Za spise i radnje u vezi sa čuvanjem depozita plaća se taksa, i to za: 1) akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje 23 2) čuvanje i izdavanje novca, odnosno hartija od vrednosti, odnosno uložnih-štednih knjižica, odnosno predmeta od vrednosti (dragocenosti): (1) za prvu godinu ili deo te godine, od vrednosti 9% (2) za drugu i svaku dalju godinu ili za deo te godine, od vrednosti 7,5% 3) za čuvanje testamenta ili drugih isprava u interesu fizičkih ili pravnih lica 80 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za depozite, i to: 1) novčane iznose položene unapred radi plaćanja taksa, troškova i sličnih dažbina DKP; 2) zarade, odnosno pokretne stvari (efektive državljana Republike Srbije, novac položen – primljen na ime obeštećenja državljana Republike Srbije po raznim osnovama, kao i u slučaju bolesti, lišenja slobode i dr.); 3) u slučaju elementarne nepogode, akata nasilja i dr.

Tarifni broj 29.

Za upisivanje u popis posade i podataka o ukrcavanju ili iskrcavanju članova posade 10

Tarifni broj 30.

Za akt kojim se odobrava ukrcavanje stranog državljanina kao člana posade na brod trgovačke mornarice Republike Srbije 11

Tarifni broj 31.

Za overu brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potrebu svakog upisa u te knjige i isprave 450

Tarifni broj 32.

Za izdavanje i overu izvoda iz brodskog dnevnika, za: 1) prvu stranu 11 2) drugu i svaku dalju započetu stranu po 8

Tarifni broj 33.

Za intervenciju DKP da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave u vezi sa sigurnošću plovidbe, pored stvarnih troškova 158 Za svaku drugu intervenciju DKP kod stranih organa po zahtevu broda za koju nije propisana posebna taksa 158

Tarifni broj 34.

Za dozvolu za amatersku i „SV” radio-stanicu stranom fizičkom licu po zahtevu podnetom kod DKP 25”.

Član 103.

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 104.

Kod izdavanja pasoša po zahtevima podnetim od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2008. godine, ne plaća se republička administrativna taksa iz Odeljka A Tarife, Tarifni broj 97b tačka 1).

Član 105.

Dinarski iznosi taksi iz ovog zakona uskladiće se, saglasno članu 28. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 42/06 i 47/07), stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, računajući od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2008. godine.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Odluka iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 106.

Propis na osnovu ovlašćenja iz člana 7. ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene propisa iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se odgovarajući propisi doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 107.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o saveznim administrativnim taksama („Službeni list SRJ”, br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01).

Član 108.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

PREDLOGA ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 15. i 16. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom, kao i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sastoji se u potrebi propisivanja republičkih administrativnih taksa za spise i radnje republičkih organa, koji su bili u nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora.

To su, pre svega, takse za spise i radnje diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike (tzv. konzularne takse), kao i drugih organa koji su preuzeli nadležnosti organa državne zajednice Srbija i Crna Gora (npr. za poslove izdavanja putnih isprava, intelektualne svojine, za mere i dragocene metale,…).

Pored toga, od poslednjih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama (koje se primenjuju od 19. jula 2005. godine), mere i aktivnosti u procesu unutrašnjih ekonomskih reformi rezultirale su velikim brojem novodonetih propisa u čijem se sprovođenju vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se republičke administrativne takse plaćaju.

Reč je o spisima i radnjama u sprovođenju Zakona o državljanstvu Republike Srbije („Službeni glasnik RS», br. 135/04…90/07), Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS», br. 101/05…90/07), Zakona o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima („Službeni glasnik RS», broj 62/06), Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 73/03… i 62/06-dr. zakon), Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine („Službeni glasnik RS”, broj 46/06), Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 46/06), Zakona o telekomunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/03 i 36/06), Zakona o rudarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 44/95….34/06), Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05), Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka), Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05), Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni glasnik RS”, br. 107/05), Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 91/05), Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon), Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05), Zakona o železnici („Službeni glasnik RS”, broj 18/05), Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 84/04), Zakona o patentima („Službeni list SCG”, broj 32/04, 35/04-ispravka i 115/06), Zakona o žigovima („Službeni list SCG”, broj 61/04 i 7/05-ispravka), Zakona o pravnoj zaštiti dizajna („Službeni list SCG”, broj 61/04), Zakona o zaštiti topografije integrisanih kola („Službeni list SCG”, broj 61/04), Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni list SCG”, broj 61/04), Zakona o oznakama geografskog porekla („Službeni list SCG”, broj 20/06), Zakona o akreditaciji („Službeni list SCG”, broj 44/05), Zakona o metrologiji („Službeni list SCG”, broj 44/06), Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni list SCG”, br. 80/94…28/94), Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima („Službeni list SCG”, broj 44/05) i dr.

U tom smislu, razlog za donošenje ovog zakona je i potreba za usaglašavanjem predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, izmeni spisa i radnji, odnosno prestanku osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji za koje je sada propisana taksa.

Predlaže se i izmena visine taksene obaveze za pojedine spise i radnje (smanjenja, odnosno povećanja pojedinih iznosa taksa) u cilju usaglašavanja sa složenošću i obimom rada organa u vezi sa njima, a kao rezultat inicijativa nadležnih ministarstava i drugih organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća. Između ostalog, radi se o spisima i radnjama koji su bili u nadležnosti organa državne zajednice Srbija i Crna Gora, za koje je se plaćala taksa u skladu sa Zakonom o saveznim administrativnim taksama („Službeni list SRJ”, br. 81/94…71/01), čija visina nije menjana od decembra 2001. godine. Ako se ima u vidu da se visina republičkih administrativnih taksi usklađuje godišnje, predloženim dopunama ovog zakona vrši se i usaglašavanje visine taksene obaveze za spise i radnje koji su prešli u nadležnost republičkih organa sa visinom takse za spise i radnje odgovarajuće složenosti za koje se i do sada plaćala republička administrativna taksa.

Kako bi se obezbedila primena Zakona sa što manje tumačenja, predlažu se preciziranja pojedinih zakonskih rešenja, kao i pravno-tehnička usaglašavanja pojedinih odredaba.

Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se, saglasno odredbi člana 2. stav 2. Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima („Službeni glasnik RS”, br. 76/91…135/04), uvode samo zakonima kojima se uvodi odgovarajući javni prihod, izmene i dopune tih elemenata mogu se vršiti samo zakonom. To je razlog što nisu razmatrane mogućnosti da se problemi koje ovaj opšti akt treba da reši, reše i bez njegovog donošenja.

Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

Pored toga, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi Zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj pravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1. Predlaže se da se republičke administrativne takse plaćaju za spise i radnje republičkih organa tj. i organa u Republici Srbiji i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu. Na taj način se predmetom taksene obaveze obuhvataju i spisi i radnje koji su bili u nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Radi jednostavnije primene, predlaže se da se takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji urede u Odeljku A, a takse za spise i radnje diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike – u Odeljku B Tarife republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona.

Uz čl. 2. i 3. Za zahteve i podneske koje takseni obveznici podnose kod DKP, umesto uplate takse preko računa inokorespodentne banke, predlaže se da se takse uplaćuju na devizni račun DKP, što za obveznika znači i vremensku i materijalnu uštedu (s obzirom na vreme potrebno za odlazak do inokorespodentne banke radi uplate takse i za povratak u DKP radi pružanja dokaza o izvršenoj uplati, kao i na visinu provizija banaka u nekim zemljama kod uplata preko računa inokorespodentne banke).

Ujedno se predlaže da se odluka kojom Vlada utvrđuje i objavljuje vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize (po zahtevima podnetim DKP za spise i radnje iz nadležnosti organa u Republici), primenjuje od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», kako bi se postigla veća transparentnost i doslednost u njenoj primeni.

Uz član 4. U cilju omogućavanja bržeg sprovođenja carinskih postupaka, predlaže se da taksena obaveza za određene spise i radnje u tim postupcima nastaje u momentu plaćanja carinskog duga, odnosno u momentu prihvatanja carinske isprave.

Uz član 5. Vrši se pravno-tehničko usaglašavanje odredbe člana 8. Zakona o republičkim administrativnim taksama sa odredbom člana 19. tačka 1) tog zakona.

Uz čl. 6, 8, 11, 16. i 18. Predlaže se brisanje zakonskih odredaba kojima je uređeno plaćanje republičkih administrativnih taksi u taksenim markama.

Naime, taksene marke za plaćanje republičkih administrativnih taksi u Republici Srbiji nisu štampane, pa praktično i ne postoji mogućnost da se u ovom momentu u tom obliku izvrši plaćanje takse, niti zahtevi obveznika za takvim načinom plaćanja postoje. Eventualno plaćanje takse taksenim markama imalo bi za posledicu troškove njihovog štampanja, evidentiranja, izdavanja, plaćanja provizije prodavcu…, što bi realno umanjilo prihode koji se naplatom taksi ostvaruju. Iz tih razloga, kao i zbog usavršavanja načina plaćanja obaveza (npr. elektronskim putem), predlaže se da se plaćanje taksi vrši uplatom na propisani račun (u Republici – uplatom u dinarima na propisani uplatni račun javnih prihoda, a u inostranstvu – uplatom u devizama na devizni račun DKP sa koga bi se, u propisanim rokovima, naplaćena sredstva prenosila na račun ministarstva nadležnog za spoljne poslove, a sa tog računa na uplatni račun javnih prihoda).

Uz čl. 7, 9, 10. i 12. Kod takse čija je visina propisana u procentu, precizira se način zaokruživanja obračunatog iznosa za svrhu naplate takse, zavisno od toga da li se taksa uplaćuje u dinarima ili devizama.

Takođe, precizira se način pružanja dokaza nadležnom organu da je taksa plaćena, odnosno postupak organa ako taksa nije plaćena u propisanom iznosu.

U cilju efikasnijeg postupka povraćaja konzularne takse obveznicima, kada su za to ispunjeni zakonski uslovi, predlaže se da osnov za povraćaj bude rešenje šefa DKP, a da se povraćaj vrši na teret deviznog računa DKP (na koji se sredstva i uplaćuju).

Uz čl. 13, 14. i 15. U odredbama kojima se uređuje oslobođenje od plaćanja takse, vrši se pravno-tehničko usaglašavanje sa nazivom države i preciziraju pojedina zakonska rešenja u skladu sa propisima koji su doneti nakon poslednjih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama tako što se spisi i radnje za koje se taksa ne plaća vezuju za prava uređena tim propisima (npr. precizira se takseno oslobođenje za spise i radnje u vezi sa društvenom brigom o deci, tako što se vezuje za ostvarivanje prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, precizira se takseno oslobođenje za spise i radnje u vezi sa socijalnim osiguranjem tako što se vezuje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja…).

Ujedno se precizira da se taksa ne plaća ni u slučajevima koji se odnose na konkretni spis ili radnju, za koje je takseno oslobođenje posebno uređeno uz odgovarajući tarifni broj.

Predlaže se ukidanje taksenog oslobođenja za spise i radnje u vezi sa regulisanjem vojne obaveze.

Predlaže se i proširenje taksenih oslobođenja u odnosu na spise i radnje u postupku za sastavljanje i ispravljanje biračkih spiskova, odnosno spiskova za kandidovanje, kao i za određene spise i radnje kod DKP, imajući u vidu specifičnost njihove nadležnosti (kao organa Republike u inostranstvu) u odnosu na nadležnosti organa u Republici (npr. za spise i radnje za zaštitu prava državljana Republike Srbije u inostranstvu, za vize na strane diplomatske pasoše i dr.).

Precizira da se prava stranih državljana na takseno oslobođenje i na druga prava utvrđena ovim zakonom, pod uslovom uzajamnosti, vezuju za istorodne spise i radnje u državi čiji je strano lice državljanin. To znači da strani državljanin za određeni spis ne plaća taksu u Republici Srbiji ako u državi čiji je državljanin za taj spis ne plaća taksu državljanin Republike Srbije.

Uz član 17. Precizira se da se godišnje usklađuju dinarski iznosi taksi iz Odeljka A Tarife, pri čemu osnovicu za svako naredno usklađivanje čine poslednji objavljeni usklađeni dinarski iznosi.

Vrši se i pravno-tehničko usaglašavanje sa nazivom države, odnosno ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Uz član 19. Predlaže se preciziranje odredbe kojom su uređene prekršajne kazne zbog nepostupanja po odredbama Zakona. Naime, precizira se odgovornost odgovornog lica u nadležnom organu u odnosu na naplatu propisane takse, a ne takse propisane Tarifom, s obzirom da se visina takse iz Odeljka A Tarife usklađuje godišnje.

Predlaže se i brisanje kaznene odredbe koja se odnosi na taksene marke, obzirom na predloženo brisanje odredaba koje uređuju plaćanje takse u taksenim markama.

Uz čl. 20. do 101. Predlaže se proširenje predmeta taksene obaveze uređivanjem takse za pojedinačne spise i radnje koje vrše organi u Republici, a koji su bili u nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora, kao i za spise i radnje koji se vrše po osnovu propisa donetih, odnosno izmenjenih i dopunjenih, nakon poslednjih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Reč je o spisima i radnjama u sprovođenju Zakona o državljanstvu Republike Srbije („Službeni glasnik RS», br. 135/04…90/07), Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS», br. 101/05…90/07), Zakona o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima („Službeni glasnik RS», broj 62/06), Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 73/03… i 62/06-dr. zakon), Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine („Službeni glasnik RS”, broj 46/06), Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 46/06), Zakona o telekomunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/03 i 36/06), Zakona o rudarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 44/95….34/06), Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05), Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka), Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05), Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni glasnik RS”, br. 107/05), Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 91/05), Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon), Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05), Zakona o železnici („Službeni glasnik RS”, broj 18/05), Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 84/04), Zakona o patentima („Službeni list SCG”, broj 32/04, 35/04-ispravka i 115/06), Zakona o žigovima („Službeni list SCG”, broj 61/04 i 7/05-ispravka), Zakona o pravnoj zaštiti dizajna („Službeni list SCG”, broj 61/04), Zakona o zaštiti topografije integrisanih kola („Službeni list SCG”, broj 61/04), Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni list SCG”, broj 61/04), Zakona o oznakama geografskog porekla („Službeni list SCG”, broj 20/06), Zakona o akreditaciji („Službeni list SCG”, broj 44/05), Zakona o metrologiji („Službeni list SCG”, broj 44/06), Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni list SCG”, br. 80/94…28/94), Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima („Službeni list SCG”, broj 44/05) i dr.

Predlaže se sužavanje predmeta taksene obaveze ukidanjem takse za spise i radnje za čije vršenje je (saglasno novodonetim propisima, odnosno izmenama i dopunama propisa) pravni osnov prestao.

Predlaže se i izmena iznosa taksene obaveze za pojedine spise i radnje (smanjenje, odnosno povećanje) u cilju usaglašavanja sa postupkom i složenošću rada organa u njihovom vršenju. Pre svega, usaglašavanje se vrši u odnosu na spise i radnje koji su bili u nadležnosti državne zajednice, za koje se plaćala administrativna taksa u skladu sa zakonom kojim su uređene savezne administrativne takse, koji zakon nije menjan od 2001. godine. Imajući u vidu da se dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi usklađuju godišnje, predloženo je usaglašavanje visine taksene obaveze za spise i radnje koji su prešli u nadležnost republičkih organa sa visinom takse za spise i radnje odgovarajuće složenosti za koje se i do sada plaćala republička administrativna taksa.

Takseno rasterećenje obveznika ukidanjem takse, odnosno smanjenjem iznosa taksene obaveze predlaže se za spise i radnje za koje je ocenjeno da složenost poslova u njihovom obavljanju to opravdava, kao i u cilju stimulisanja određenih aktivnosti (npr. ukida se taksa za knjige i štampani materijal koji se uvozi uz oslobađanje od plaćanja carine po osnovu Priloga A Sporazuma o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera; smanjuje se visina takse za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja koji se podnosi u primeni Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu; smanjuje se visina takse za dozvolu za izvoz i tranzit opasnog otpada čime se stimuliše izvoz opasnog otpada; smanjuje se visina takse za fitisertifikat i fitosertifikat reeksport koji prate pošiljke bilja koje se izvoze i reeksportuju, čime se stimuliše izvoz bilja…).

Uz član 102. Predlaže se da se u Odeljku B Tarife urede konzularne takse, koje se plaćaju za spise i radnje diplomatsko konzularnih predstavništava Republike. Reč je o spisima i radnjama za koje se plaćala taksa shodno zakonu kojim su uređene savezne administrativne takse.

Pri uređivanju konzularnih taksi imala se u vidu Inicijativa Ministarstva spoljnih poslova za uređivanje konzularnih taksi. U odnosu na sadašnju visinu takse, znatnije smanjenje taksene obaveze predloženo je za spise i radnje u vezi sa prestankom državljanstva Republike Srbije, obzirom da se za rešenje o prestanku državljanstva, pored takse iz Odeljka A Tarife više neće plaćati i taksa iz Odeljka B Tarife (za spise i radnje u vezi sa prestankom državljanstva po zahtevu podnetom kod DKP sada se plaća 1.018 EUR uvećano za 18.280 dinara preračunato u devize, a prema predloženom rešenju 268 EUR uvećano za 18.280 dinara preračunato u devize).

Uz član 103. Predlaže se da se za taksene obaveze koje su nastale a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona taksa plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze – ako je to povoljnije za obveznika.

Uz član 104. Shodno odredbi člana 53. Zakona o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, broj 90/07), pasoš, diplomatski pasoš i službeni pasoš koji su izdati pre dana početka primene važe do roka navedenog u toj ispravi, a najduže do 31. decembra 2008. godine. Kako bi se smanjili troškovi za građane u vezi sa izdavanjem pasoša, naročito kada su u pitanju pasoši koji bi važili i nakon 31. decembra 2008. godine da nije donet taj zakon, predlaže se da se za izdavanje pasoša po zahtevima podnetim od dana stupanja na snagu ovog zakona do kraja 2008. godine republička administrativna taksa ne plaća.

Uz član 105. S obzirom da se dinarski iznosi taksi usklađuju godišnje, sa stopom rasta troškova života, predlaže se da se dinarski iznosi taksi iz ovog zakona usklade sa stopom rasta troškova života od prvog dana narednog meseca od stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2008. godine, kao dana sa kojim će se u 2008. godini vršiti godišnje usklađivanje taksi iz Tarife. Na taj način obezbeđuje se usklađivanje i dinarskih iznosa taksa propisanih ovim zakonom i dinarskih iznosa taksi koje su već propisane Tarifom na isti dan, po istom kriterijumu.

Uz član 106. Predlaže se da se propis na osnovu ovlašćenja iz člana 7. ovog zakona donese u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona a da se, do početka njegove primene, primenjuju odgovarajući propisi doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona koji sa njegovim odredbama nisu u suprotnosti.

Uz član 107. Predlaže se da stupanjem na snagu ovog zakona prestane da važi Zakon o saveznim administrativnim taksama, s obzirom da se ovim zakonom uređuju republičke administrativne takse za spise i radnje republičkih organa.

Uz član 108. Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. Donošenje ovog zakona po hitnom postupku potrebno je iz razloga što su efekti predloženih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama ugrađeni u Zakon o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu. Imajući u vidu da je taj zakon Narodna skupština Republike Srbije donela 26. decembra 2007. godine, u slučaju da se ovaj zakon ne donese po hitnom postupku, prouzrokovale bi se štetne posledice po realizaciju zakona kojim se uređuje budžet Republike Srbije za 2008. godinu i na obezbeđenje neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije.

Nedonošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama po hitnom postupku onemogućilo bi se i usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama iz nadležnosti republičkih organa i organizacija za čiji se rad taksa plaća, posebno imajući u vidu nadležnosti Republike Srbije koje su prešle na Republiku Srbiju kao državu sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora, kao i nadležnosti uređene propisima donetim nakon poslednjih izmena i dopuna Zakona, što bi imalo štetne poslednice u pogledu postojanja, odnosno visine taksene obaveze za spise i radnje odgovarajuće složenosti, a stoga i na visinu ostvarenih sredstava po osnovu naplate taksa.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Zakon će imati pozitivan uticaj na:

1) pravni sistem Republike Srbije – usaglašava se predmet taksene obaveze sa spisima i radnjama iz nadležnosti republičkih organa;

2) ugled Republike Srbije u inostranstvu u odnosu na obaveze preuzete međunarodnim ugovorima – ukida se republička administrativna taksa za izuzimanje od zabrane raspolaganja nepokretnostima saglasno Sporazumu o pitanjima sukcesije, kao i taksa za kontrolu tehničke ispravnosti i evidencije za dolazak i prolazak brodova unutrašnje plovidbe, saglasno režimu slobodne plovidbe ustanovljenom Konvencijom o režimu plovidbe na Dunavu. Naime, iako su potvrđeni međunarodni ugovori sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju, ukidanjem navedenih taksi postiže se dodatna transparentnost u poštovanju međunarodnih ugovora i otklanjaju eventualne nejasnoće u primeni Zakona.

3) obveznike koji se zahtevom za pokretanje postupka obraćaju diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije – uplatom takse na devizni račun DKP, umesto sadašnjeg plaćanja preko inokorespodentne banke, smanjuju se troškovi koji za obveznika proizilaze po osnovu takve uplate (provizija banaka) i pojednostavljuje postupak uplate takse što za obveznika znači i vremensku uštedu (obzirom na potrebu odlaska u banku radi uplate i povratka u DKP radi predaje dokaza o toj uplati);

4) lica koja zahtevaju pristup informacijama od javnog značaja – obzirom da se predlaže uvođenje taksenog oslobođenja za zahtev za njihovo dostavljanje (kada imaju karakter informacija od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja);

5) lica koja organizovano dolaze u Republiku kao učesnici na takmičenjima i skupovima međunarodnog karaktera – predlaže se oslobođenje za ulazno-izlaznu vizu na graničnom prelazu, za tranzitnu vizu, za izlazno-ulaznu vizu za jedno putovanje i za privremeni boravak do tri meseca, za strane državljane koji organizovano dolaze, odnosno prolaze kroz Republiku kao učesnici na takmičenjima i skupovima međunarodnog karaktera i za lica u neposrednoj vezi sa učešćem tih lica na navedenim skupovima. Na taj način daje se podsticaj organizovanju međudržavnih manifestacija u našoj zemlji (stručni kongresi, sportska takmičenja…), čime se ujedno uspostavlja saradnja sa učesnicima i vrši promocija istorije, kulture, turizma i dr;

6) nivo zaštite životne sredine – iako prevashodan cilj uvođenja taksi nije podsticanje privredne aktivnosti, smanjenjem takse za izvoz i tranzit opasnog otpada stimuliše se njegov izvoz;

7) lica koja se bave izvozom bilja – iako prevashodan cilj uvođenja taksi nije podsticanje privredne aktivnosti, smanjenjem takse za fitosertifikat i fitosertifikat reeksport koji prate pošiljke bilja koje se izvoze ili reeksportuju iz Republike Srbije (kada to zahteva zemlja uvoznica ili zemlja preko koje je pošiljka u tranzitu) podstiče se izvoz bilja.

Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Republičke administrativne takse se naplaćuju da bi poslužile podmirenju troškova prouzrokovanih radnjama institucija, državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u vršenju poverenih poslova i organizacija koje vrše javna ovlašćenja, prilikom pružanja konkretnih usluga na zahtev zainteresovanih lica.

Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Imajući u vidu da se republičke administrativne takse plaćaju kada zaintresovano lice zahteva izvršenje određene radnje od strane organa, odnosno donošenje spisa, da je iznos taksi za odgovarajuće spise i radnje opredeljen u odnosu na njihovu složenost, kao i da prihod po tom osnovu pripada budžetu Republike Srbije, s jedne strane, te da Republika Srbija (između ostalog) uređuje i obezbeđuje organizaciju i rad republičkih organa, pozitivne posledice donošenja ovog zakona ogledaju se, između ostalog, u obezbeđenju potrebnih sredstava za podmirenje troškova organa nastalih na zahtev zainteresovanih lica za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnji što bi, kroz izvršenje budžeta, trebalo da doprinese stvaranju uslova za efikasniji rad organa.

Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Republičke administrativne takse predstavljaju instrument fiskalnih prihoda kojim Republika od fizičkih i pravnih lica naplaćuje novčana sredstva kao naknadu za konkretnu uslugu koju njeni organi pružaju tim licima, na njihov zahtev. S tim u vezi, predložene izmene i dopune Zakona, s obzirom na pitanja koja uređuju, nemaju za cilj podsticanje stvaranja novih privrednih subjekata na tržištu, niti tržišne konkurencije.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Zakon je pripremljen, pre svega, zbog potrebe usaglašavanja predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama iz nadležnosti republičkih organa kojima se ostvaruju nadležnosti Republike Srbije kao države sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora, kao i spisima i radnjama čije je vršenje propisano nakon poslednjih izmena i dopuna Zakona.

U postupku pripreme ovog zakona ostvarena je saradnja sa organima za čiji se rad taksa plaća. Ministarstvo finansija blagovremeno je ukazalo organima u čijoj su nadležnosti spisi i radnje za čije se vršenje republička administrativna taksa plaća, da predstoji rad na izmenama i dopunama Zakona kako bi ti organi bili u mogućnosti da sagledaju eventualne potrebe za izmenama i dopunama Zakona. Svestrano su razmotrene inicijative tih organa i, po sačinjavanju teksta, Nacrt zakona dostavljen im je na mišljenje.

Na taj način je zainteresovanim stranama pružena mogućnost da iznesu svoje stavove.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u primeni Zakona.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem Zakona.

VI. ODREDBE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

ČIJE SE IZMENE I DOPUNE VRŠE

Član 2.

Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod institucija, državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u vršenju poverenih poslova i organizacija koje vrše javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organi), plaćaju se takse po odredbama ovog zakona u iznosima propisanim Tarifom republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog zakona (u daljem tekstu: Tarifa) .

IZNOSI TAKSI PROPISANI SU TARIFOM REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI, KOJA JE SASTAVNI DEO OVOG ZAKONA (U DALjEM TEKSTU: TARIFA).

TARIFA SADRŽI ODELjAK A I ODELjAK B.

U ODELjKU A TARIFE PROPISANE SU TAKSE KOJE SE PLAĆAJU ZA SPISE I RADNjE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI.

U ODELjKU B TARIFE PROPISANE SU TAKSE KOJE SE PLAĆAJU ZA SPISE I RADNjE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU (U DALjEM TEKSTU: KONZULARNE TAKSE).

Član 4.

Obveznik koji kod diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije i Crne Gore (u daljem tekstu: DKP), podnese zahtev ili podnesak nadležnom organu u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) za pokretanje postupka, odnosno za izvršenje radnje za koju je ovim zakonom propisana obaveza plaćanja takse, taksu za spise i radnje, u iznosu propisanom Tarifom preračunatom u devize, uplaćuje u devizama, odnosno efektivnom stranom novcu koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: devize), preko banke u zemlji u kojoj je zahtev, odnosno podnesak podnet, na devizni račun Republike otvoren za tu namenu kod Narodne banke Srbije preko inokorespodentne banke.

OBVEZNIK KOJI KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE (U DALjEM TEKSTU: DKP), PODNESE ZAHTEV ILI PODNESAK NADLEŽNOM ORGANU U REPUBLICI SRBIJI ZA POKRETANjE POSTUPKA, ODNOSNO ZA IZVRŠENjE RADNjE ZA KOJE JE U ODELjKU A TARIFE PROPISANA TAKSA, TAKSU ZA SPISE I RADNjE ORGANA U REPUBLICI, U PROPISANOM IZNOSU PRERAČUNATOM U DEVIZE, UPLAĆUJE U DEVIZAMA, ODNOSNO EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU KOJI SE KUPUJE I PRODAJE NA DEVIZNOM TRŽIŠTU U SKLADU SA PROPISOM NARODNE BANKE SRBIJE (U DALjEM TEKSTU: DEVIZE), NA DEVIZNI RAČUN DKP U ZEMLjI U KOJOJ JE ZAHTEV, ODNOSNO PODNESAK PODNET.

Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, jednom godišnje ODLUKOM UTVRĐUJE I objavljuje vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila tekuće godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize u smislu stava 1. ovog člana.

ODLUKA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PRIMENjIVAĆE SE OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize vrši se na osnovu objavljenih podataka iz stava 2. ovog člana koji važe u vreme podnošenja zahteva ili podneska, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos u devizama do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos u devizama preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kad u zemlji u kojoj je zahtev ili podnesak kod DKP podnet nije otvoren račun u smislu tog stava, propisani dinarski iznos takse preračunat u devize u smislu st. 2. i 3. ovog člana plaća se u devizama kod DKP, koji primljena sredstva uplaćuje, odnosno prenosi na devizni račun Republike otvoren kod Narodne banke Srbije.

Na zahtev obveznika, DKP daje obaveštenje o preračunatom iznosu takse i računu na koji se taksa plaća, a primljeni zahtev, odnosno podnesak, sa dokazom o uplati, odnosno plaćanju propisanog iznosa takse, u smislu st. 1. i 4. STAVA 1. ovog člana, dostavlja nadležnom organu u Republici SRBIJI, koji po sprovedenom postupku, odnosno izvršenoj radnji doneto rešenje ili drugu ispravu dostavlja DKP radi uručenja stranci.

Po zahtevima, odnosno podnescima obveznika iz stava 1. ovog člana uz koje nije priložen dokaz o uplati, odnosno plaćanju propisane takse, nadležni organ u Republici SRBIJI neće postupati dok taj dokaz ne primi.

Član 4A

OBVEZNIK KOJI KOD DKP PODNESE ZAHTEV ILI PODNESAK ZA POKRETANjE POSTUPKA, ODNOSNO ZA IZVRŠENjE RADNjE ZA KOJE SE, PO ODREDBAMA OVOG ZAKONA, PLAĆA KONZULARNA TAKSA, TAKSU ZA SPISE I RADNjE UPLAĆUJE U PROPISANOM IZNOSU, NA DEVIZNI RAČUN DKP U ZEMLjI U KOJOJ JE ZAHTEV, ODNOSNO PODNESAK PODNET, OSIM U SLUČAJU IZ ČLANA 16. STAV 2. OVOG ZAKONA.

Član 6.

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

TAKSA IZ ODELjKA A TARIFE, TARIFNI BR. 71. I 72. TAČKA 2) PLAĆA SE U MOMENTU PLAĆANjA CARINSKOG DUGA, A UKOLIKO CARINSKI DUG NIJE NASTAO TAKSA SE PLAĆA U MOMENTU PRIHVATANjA CARINSKE ISPRAVE.

Član 8.

Ako se na zahtev obveznika po podnetom zahtevu, odnosno u postupku izdaje rešenje, isprava, dokument ili pismeno u više primeraka, za drugi i svaki sledeći primerak plaća se taksa kao za prepis, koja ne može biti veća od takse za prvi primerak.

Za primerke isprava koji se povodom zahteva ili podnesaka obveznika sastavljaju, odnosno izdaju za potrebe organa, taksa se ne plaća.

Član 10.

Taksa se plaća u administrativnim taksenim markama (u daljem tekstu: taksene marke) jedinstvene emisije ili u novcu.

Ako je iznos takse propisane Tarifom do 10.000 dinara, taksa se plaća u taksenim markama ili u novcu.

TAKSA SE PLAĆA U NOVCU.

TAKSE ZA SPISE I RADNjE ORGANA U REPUBLICI PLAĆAJU SE U DINARIMA, OSIM U SLUČAJU IZ ČLANA 4. OVOG ZAKONA, U IZNOSIMA PROPISANIM TARIFOM, ODNOSNO IZNOSIMA USKLAĐENIM SHODNO ODREDBAMA ČLANA 28. OVOG ZAKONA.

KONZULARNE TAKSE PLAĆAJU SE U DEVIZAMA, OSIM U SLUČAJU IZ ČLANA 16. STAV 2. OVOG ZAKONA.

Ako se taksa plaća u novcu, obveznik OBVEZNIK je dužan da UZ ZAHTEV, ODNOSNO PODNESAK priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio.

Član 11.

Taksa se plaća u propisanom iznosu.

Pri obračunavanju takse propisane Tarifom u procentu vrši se zaokruživanje tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

U SLUČAJU KAD JE TAKSA PROPISANA U PROCENTUALNOM IZNOSU, OBRAČUNAVANjE TAKSE VRŠI SE TAKO ŠTO SE DINARSKI IZNOS DO PET DINARA NE UZIMA U OBZIR, A IZNOS PREKO PET DINARA ZAOKRUŽUJE NA DESET DINARA, A KOD DEVIZNIH IZNOSA TAKO ŠTO SE IZNOS DO 0,50 NE UZIMA U OBZIR, A IZNOS PREKO 0,50 ZAOKRUŽUJE NA 1,00.

ZA POSEBNE USLUGE KOJE DKP PRUŽI OBVEZNIKU U VEZI SA PODNETIM ZAHTEVOM (KORIŠĆENjE TELEFONA, FOTOKOPIRANjE I SL.), OBVEZNIK JE DUŽAN DA, PORED KONZULARNE TAKSE, NAKNADI PROUZROKOVANE TROŠKOVE.

MINISTAR SPOLjNIH POSLOVA BLIŽE UREĐUJE ŠTA SE SMATRA POSEBNIM USLUGAMA I IZNOSE TROŠKOVA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

Član 13.

Taksena marka se mora propisno poništiti.

Taksenu marku koja se lepi na zahtev ili podnesak poništava organ nadležan za prijem podneska, a u ostalim slučajevima organ koji donosi ili uručuje obvezniku rešenje ili drugu ispravu.

Taksena marka poništava se pečatom organa iz stava 2. ovog člana ili na drugi propisani način.

Član 14.

Ako obveznik koji je dužan da plati taksu, neposredno podnese netaksiran ili nedovoljno taksiran zahtev ili podnesak UZ KOJI NIJE PRILOŽEN DOKAZ O PLAĆENOJ TAKSI U PROPISANOM IZNOSU, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva ili podneska zatražiće od obveznika da plati propisanu taksu I DA O TOME PODNESE DOKAZ u roku od deset dana od dana podnošenja zahteva ili podneska i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse, o čemu se na podnetom zahtevu, odnosno podnesku sačinjava zabeleška.

Ako netaksiran ili nedovoljno taksiran zahtev ili podnesak, odnosno drugi spis UZ KOJI NIJE PRILOŽEN DOKAZ O PLAĆENOJ TAKSI U PROPISANOM IZNOSU stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za odlučivanje o zahtevu, odnosno podnesku PRIJEM ZAHTEVA, ODNOSNO PODNESKA pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse.

Ako obveznik uplati taksu u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, smatra se da je zahtev, odnosno podnesak od početka uredno taksiran.

AKO OBVEZNIK, U ROKU IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, NE PODNESE DOKAZ DA JE TAKSA UPLAĆENA U PROPISANOM IZNOSU, NAPLATA PROPISANE TAKSE I TAKSE ZA OPOMENU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA VRŠI SE PRE URUČENjA ZATRAŽENOG REŠENjA ILI DRUGE ISPRAVE, ODNOSNO PRE SAOPŠTENjA OBVEZNIKU DA JE RADNjA IZVRŠENA.

Ako obveznik ne uplati taksu, u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, naplata takse i opomene iz stava 2. ovog člana vrši se pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.

AKO OBVEZNIK U ROKU IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA NE PODNESE DOKAZ DA JE TAKSA UPLAĆENA U PROPISANOM IZNOSU NADLEŽNI ORGAN ĆE, U ROKU OD DESET DANA OD ISTEKA TOG ROKA, O TOME OBAVESTITI PORESKU UPRAVU I PRILOŽITI POTREBNE DOKAZE, RADI POČINjANjA POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE.

Član 15.

Naplata takse za zahteve, podneske ili druge spise koji netaksirani ili nedovoljno taksirani stignu poštom iz inostranstva, vrši se pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.

ZA ZAHTEVE, PODNESKE ILI DRUGE SPISE KOJI BEZ PRILOŽENOG DOKAZA O PLAĆENOJ TAKSI U PROPISANOM IZNOSU STIGNU POŠTOM IZ INOSTRANSTVA, URUČENjE ZATRAŽENOG REŠENjA ILI DRUGE ISPRAVE, ODNOSNO SAOPŠTENjE OBVEZNIKU DA JE RADNjA IZVRŠENA, IZVRŠIĆE SE PO PRIJEMU TOG DOKAZA.

Član 16.

Taksa U REPUBLICI SRBIJI se uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

TAKSENI OBVEZNICI SA SEDIŠTEM, ODNOSNO PREBIVALIŠTEM, ODNOSNO BORAVIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI, KOJI SE IZ REPUBLIKE SRBIJE OBRAĆAJU DKP, KONZULARNU TAKSU U PROPISANOM IZNOSU UPLAĆUJU U DINARIMA, PO ZVANIČNOM SREDNjEM KURSU DINARA KOJI VAŽI NA DAN UPLATE TAKSE, NA RAČUN IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

PRIHOD OD TAKSI PROPISANIH OVIM ZAKONOM PRIPADA BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE.

SREDSTVA OD TAKSI PROPISANIH OVIM ZAKONOM UPLAĆENIH NA DEVIZNI RAČUN DKP, DKP PRENOSI NA RAČUN MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA SPOLjNE POSLOVE.

SREDSTVA OD TAKSI IZ STAVA 4. OVOG ČLANA MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SPOLjNE POSLOVE PRENOSI SA SVOG RAČUNA NA RAČUN IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

PRENOS SREDSTAVA IZ ST. 4. I 5. OVOG ČLANA VRŠI SE U ROKU OD DESET DANA PO ISTEKU MESECA U KOME JE TAKSA NAPLAĆENA.

Član 17.

U pogledu povraćaja, kamate, prinudne naplate, zastarelosti i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

REŠENjE O POVRAĆAJU KONZULARNE TAKSE DONOSI ŠEF DKP, A IZVRŠAVA SE NA TERET DEVIZNOG RAČUNA DKP.

Član 18.

Oslobađaju se plaćanja takse:

1) institucijeSrbije i Crne Gore;

1) ORGANI, ORGANIZACIJE I INSTITUCIJE REPUBLIKE SRBIJE;

2) organi i organizacije Republike, autonomne pokrajine i JEDINICE lokalne samouprave;

3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) ustanove osnovane od strane Republike SRBIJE, autonomne pokrajine i JEDINICE lokalne samouprave;

5) Crveni krst Srbije;

6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

Član 19.

Ne plaća se taksa za:

1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

2) spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, KAO I ZA REFAKCIJU, ODNOSNO REFUNDACIJU JAVNIH PRIHODA;

3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

4) prijave za upis u matične knjige;

5) prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, kao i spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;

6) spise i radnje za ostvarivanje prava iz OBAVEZNOG socijalnog osiguranja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, ODNOSNO PRAVA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE FINANSIJSKA PODRŠKA PORODICI SA DECOM;

7) spise i radnje u vezi sa školovanjem učenika i PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM VASPITANjEM I OBRAZOVANjEM, OBRAZOVANjEM studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;

8) spise i radnje u vezi sa regulisanjem vojne obaveze;

9) spise i radnje u postupku za sahranjivanje;

10) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;

11) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

12) podneske javnom tužilaštvu;

13) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse uređeno međunarodnim ugovorom;

14) molbe za pomilovanje i odluke po tim molbama. ;

15) SPISE I RADNjE U POSTUPKU ZA SASTAVLjANjE, ODNOSNO ISPRAVLjANjE BIRAČKIH SPISKOVA, KAO I SPISKOVA ZA KANDIDOVANjE;

16) SPISE I RADNjE ZA KOJE JE OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA TAKSE POSEBNO PROPISANO TARIFOM.

U POSTUPKU KOD DKP, TAKSA SE NE PLAĆA I ZA:

1) SPISE I RADNjE KOJI SE ODNOSE NA ZAŠTITU PRAVA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU I NA ZASTUPANjE DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE POVODOM MERA KOJE SU PROTIVNE MEĐUNARODNIM UGOVORIMA ILI NAČELIMA MEĐUNARODNOG PRAVA, ODNOSNO MEĐUNARODNIM OBIČAJIMA;

2) VIZE KOJE SE IZDAJU NA STRANE DIPLOMATSKE PASOŠE, SLUŽBENE PASOŠE I PASOŠE KOJE IZDAJU MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE KOJE PRIZNAJE REPUBLIKA SRBIJA, POD USLOVOM UZAJAMNOSTI.

Član 21.

Strani državljani, pod uslovom uzajamnosti, imaju ista prava u pogledu plaćanja takse kao i državljani Republike.

STRANI DRŽAVLjANI, POD USLOVOM UZAJAMNOSTI, IMAJU PRAVA NA TAKSENO OSLOBOĐENjE ZA ISTORODNE SPISE I RADNjE I DRUGA PRAVA UTVRĐENA OVIM ZAKONOM, KAO I DRŽAVLjANI REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI ČIJI JE STRANO LICE DRŽAVLjANIN.

VII. PRODAJA TAKSENIH MARAKA

Član 23.

Vlada Republike Srbije utvrđuje izgled, način izdavanja, način vođenja evidencije, vrednosne apoene, puštanje u opticaj i distribuciju, povlačenje iz upotrebe i zamenu taksenih maraka i ostalo od značaja za izdavanje i korišćenje taksenih maraka.

Član 24.

Štampanje, izdavanje i vođenje evidencije o izdatim taksenim markama vrši Narodna banka Srbije, shodno propisima kojima je uređeno izdavanje novca i vrednosnica.

Sredstva za štampanje i izdavanje taksenih maraka obezbeđuju se u budžetu Republike, u visini troškova na koje saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Član 25.

Maloprodaju taksenih maraka vrše preduzeća, druga pravna lica, kao i preduzetnici, po dobijanju odobrenja od ministarstva nadležnog za poslove finansija i ekonomije za prodaju taksenih maraka (u daljem tekstu: ovlašćeni prodavci).

Akt iz stava 1. ovog člana može se dobiti pod uslovom da, u periodu od tri godine koji prethodi danu podnošenja zahteva, na teritoriji Republike, odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik, nije osuđivano na novčanu kaznu ili kaznu zatvora za izvršeno krivično delo nedozvoljene trgovine.

U postupku donošenja akta iz stava 1. ovog člana, posebno se imaju u vidu uslovi za maloprodaju taksenih maraka, a naročito mesto, vreme i način prodaje.

Član 26.

Ovlašćeni prodavac je dužan da maloprodaju taksenih maraka vrši u skladu sa aktom iz člana 25. ovog zakona.

Ako ovlašćeni prodavac ne vrši prodaju u skladu sa aktom iz člana 25. stav 1. ovog zakona, ministarstvo nadležno za poslove finansija i ekonomije donosi akt kojim se oduzima odobrenje za prodaju taksenih maraka.

Član 27.

Ovlašćenim prodavcima za maloprodaju taksenih maraka pripada provizija od 10% od nominalne vrednosti prodatih taksenih maraka.

Član 28.

Dinarski iznosi taksi iz ODELjKA A Tarife usklađuju se godišnje, sa godišnjom stopom rasta troškova života, koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

PRILIKOM USKLAĐIVANjA DINARSKIH IZNOSA TAKSI, U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA, OSNOVICA ZA USKLAĐIVANjE SU POSLEDNjI OBJAVLjENI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI TAKSI.

Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ekonomije, objavljuje usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

OBJAVLjENI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI TAKSI IZ STAVA 3. OVOG ČLANA PRIMENjUJU SE OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Član 29.

Novčanom kaznom od 20.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje vrši prodaju taksenih maraka bez odobrenja ili suprotno dobijenom odobrenju (član 25. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000 do 50.000 dinara.

Član 30.

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koje vrši prodaju taksenih maraka bez odobrenja ili suprotno dobijenom odobrenju (član 25. stav 1).

Član 31.

Novčanom kaznom od 1.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u NADLEŽNOM organu iz člana 2. ovog zakona, ako:

1) brisana

2) izvrši radnju po podnetom zahtevu, odnosno podnesku bez dokaza o naplati takse u smislu člana 4. ovog zakona (član 4. stav 6. Zakona);

3) u rešenju ili drugoj ispravi, za koju je taksa plaćena, ne označi da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena (član 12);

4) taksenu marku propisno ne poništi (član 13);

5) ne obavesti obveznika da je za podneti zahtev, odnosno podnesak, dužan da plati taksu propisanu Tarifom za spise i radnje u određenoj upravnoj radnji, odnosno upravnim stvarima ili taksu ne naplati, odnosno ne obavesti Poresku upravu radi otpočinjanja postupka prinudne naplate (član 14);

6) ne naplati taksu za zahteve, podneske ili druge spise koji, netaksirani ili nedovoljno taksirani, stignu poštom iz inostranstva pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena (član 15);

5) NE OBAVESTI OBVEZNIKA DA JE ZA PODNETI ZAHTEV, ODNOSNO PODNESAK, DUŽAN DA PLATI PROPISANU TAKSU ILI TAKSU, ODNOSNO TROŠKOVE POSEBNIH USLUGA NE NAPLATI U PROPISANOM IZNOSU, ODNOSNO U PROPISANOM ROKU NE OBAVESTI PORESKU UPRAVU RADI OTPOČINjANjA POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE (ČL. 11. I 14);

6) PO ZAHTEVIMA, PODNESCIMA ILI DRUGIM SPISIMA KOJI, BEZ DOKAZA O PLAĆENOJ TAKSI U PROPISANOM IZNOSU, STIGNU POŠTOM IZ INOSTRANSTVA, OBVEZNIKU URUČI ZATRAŽENO REŠENjE ILI DRUGU ISPRAVU, ODNOSNO SAOPŠTENjE DA JE RADNjA IZVRŠENA (ČLAN 15);

7) u rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaju bez plaćanja takse, ne označi svrhu izdavanja i na osnovu kojeg člana ovog zakona, odnosno tarifnog broja je oslobođenje od plaćanja takse ostvareno (član 22).

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

ODELjAK A. TAKSE ZA SPISE I RADNjE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI

Usklađeni iznos republičke administrativne takse

Tarifni broj 1.

Za zahtev za: 1) molbu i predlog, prijavu i drugi podnesak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 150200 2) davanje mišljenja o primeni republičkih propisa 7501.000 NAPOMENA: Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu, onosno podnesku. Taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja ne plaća se za zahteve za ostvarivanje prava na premije i regrese (podsticaje poljoprivredne proizvodnje). TAKSA IZ TAČKE 1) OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA. KADA SE ZAHTEVOM ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ZAHTEVA SPIS ILI RADNjA ORGANA KOJA NEMA KARAKTER INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA, TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA SE PLAĆA.

Tarifni broj 5.

Za zahtev za: 1) otkup stana 900 450 2) izuzimanje od zabrane raspolaganja nepokretnostima 4.520

TARIFNI BROJ 6.

ZA ZAHTEV NOSIOCA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE ZA ZAŠTITU PRAVA, I TO: 1) POJEDINAČAN – AKO SE ODNOSI NA JEDNU ODREĐENU POŠILjKU, ODNOSNO KOLIČINU ROBE 1.960 2) OPŠTI – AKO SE ODNOSI NA SVE KOLIČINE ODREĐENE VRSTE ROBE U PREDLOŽENOM VREMENSKOM PERIODU DO GODINU DANA 3.430 3) OPŠTI – AKO SE ODNOSI NA SVE KOLIČINE ODREĐENE VRSTE ROBE U PREDLOŽENOM VREMENSKOM PERIODU DUŽEM OD GODINU DANA 6.780

TARIFNI BROJ 6A

ZA REŠENjE KOJIM SE ODLUČUJE O ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE, I TO:

| 1) REŠENjE KOJIM SE ODLUČUJE O POJEDINAČNOM ZAHTEVU KOJI SE ODNOSI NA JEDNU ODREĐENU POŠILjKU, ODNOSNO KOLIČINU ROBE 1.960 2) REŠENjE KOJIM SE ODLUČUJE O OPŠTEM ZAHTEVU, KOJI SE ODNOSI NA SVE KOLIČINE ODREĐENE VRSTE ROBE U PREDLOŽENOM VREMENSKOM PERIODU DO GODINU DANA 3.430 3) REŠENjE KOJIM SE ODLUČUJE O OPŠTEM ZAHTEVU, KOJI SE ODNOSI NA SVE KOLIČINE ODREĐENE VRSTE ROBE U PREDLOŽENOM VREMENSKOM PERIODU DUŽEM OD GODINU DANA 6.780

Tarifni broj 8.

Za zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja 1.140 Za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja 1.140 Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja: 1) do 100m2 22.850 2) preko 100m2 do 1.000m2 44.560 3) preko 1.000m2 73.120 Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja: 1) do 100m2 11.43022.850 2) preko 100m2 do 1.000m2 22.85044.560 3) preko 1.000m2 36.56073.120 Za ažuriranje studije o proceni uticaja: 1) za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja 5.7101.140 2) za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja: (1) do 100m2 5.710 (2) preko 100m2 do 1.000m2 11.430 (3) preko 1.000m2 22.850

Tarifni broj 10.

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to: 1) obične vode: (1) do 10 l/sekundi 20.000 13.570 (2) preko 10 l/sekundi do 100 l/sekundi 18.09030.000 (3) preko 100 l/sekundi 27.14040.000 2) mineralne vode: (1) do 5 l/sekundi 18.09030.000 (2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi 27.14040.000 (3) preko 10 l/sekundi 45.23060.000

Tarifni broj 12.

Za zahtev za davanje saglasnosti za korišćenje prirodnih resursa i dobara 4.57040.000 Za zahtev za davanje saglasnosti na projekat rekultivacije, odnosno sanacije 4.570

Tarifni broj 15.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, imisije, buke) 3.4306.860

Tarifni broj 23.

Za rešenja kojima se utvrđuje: 1) ispunjenost sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova za lokaciju objekata pod sanitarnim nadzorom i daje sanitarna saglasnost za lokaciju, odnosno za objekte: (1) do 100 m2 4.520 (2) preko 100 m2 do 400 m2 9.050 (3) preko 400 m2 18.090 2) ispunjenost sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova projektno-tehničke dokumentacije za objekte pod sanitarnim nadzorom i daje sanitarna saglasnost na projekte, za objekte: (1) do 100 m2 4.520 (2) preko 100 m2 do 400 m2 9.050 (3) preko 400 m2 18.090 3) da su objekti izgrađeni, odnosno rekonstruisani u skladu sa sanitarno-higijenskim i zdravstvenim uslovima projektno-tehničke dokumentacije na koju je data sanitarna saglasnost i da je sanitarna saglasnost za korišćenje objekata: (1) do 100 m2 4.520 (2) preko 100 m2 do 400 m2 9.050 (3) preko 400 m2 18.090

ZA REŠENjE KOJE SE DONOSI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE SANITARNI NADZOR, I TO: 1) REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE DA LI JE IDEJNI PROJEKAT USKLAĐEN SA IZVODOM IZ URBANISTIČKOG PLANA, ODNOSNO SA AKTOM O URBANISTIČKIM USLOVIMA KOJIMA SU UTVRĐENI OPŠTI, ODNOSNO OPŠTI I POSEBNI SANITARNI USLOVI I DAJE SANITARNA SAGLASNOST NA IDEJNI PROJEKAT ZA OBJEKTE: (1) do 100 m2 4.520 (2) preko 100 m2 do 400 m2 9.050 (3) preko 400 m2 18.090 2) REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE DA JE OBJEKAT IZGRAĐEN, ODNOSNO REKONSTRUISAN U SKLADU SA SANITARNIM USLOVIMA UTVRĐENIM U IDEJNOM PROJEKTU NA KOJI JE DATA SANITARNA SAGLASNOST I DAJE SANITARNA SAGLASNOST ZA KORIŠĆENjE OBJEKTA: (1) do 100 m2 4.520 (2) preko 100 m2 do 400 m2 9.050 (3) preko 400 m2 18.090

TARIFNI BROJ 26A

ZA REŠENjE U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJIM SE UTVRĐUJE ISPUNjENOST PROPISANIH USLOVA, I TO ZA: 1) POČETAK RADA I OBAVLjANjE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI ZA ZDRAVSTVENU USTANOVU 5.500 2) POČETAK RADA I OBAVLjANjE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI ZA PRIVATNU PRAKSU 4.400 3) POČETAK RADA I OBAVLjANjE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI ORGANIZACIONE JEDINICE FAKULTETA ZDRAVSTVENE STRUKE 5.500 4) POČETAK RADA I OBAVLjANjE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U USTANOVI SOCIJALNE ZAŠTITE, ODNOSNO ZAVODU ZA IZVRŠAVANjE ZAVODSKIH SANKCIJA, ODNOSNO U DRUGOM PRAVNOM LICU ZA KOJE JE POSEBNIM ZAKONOM UREĐENO DA OBAVLjAJU I ODREĐENE POSLOVE IZ ZDRAVSTVENE DELATNOSTI 2.200 5) POČETAK RADA I OBAVLjANjE POSLOVA PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ORDINACIJI MEDICINE RADA ZA POTREBE ZAPOSLENIH KOD ODREĐENOG POSLODAVCA 5.500 6) OBAVLjANjE PREKIDA TRUDNOĆE U GINEKOLOŠKOJ ORDINACIJI PRIVATNE PRAKSE 3.300

|

Tarifni broj 28.

Za rešenje o: 1) utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti 15.080 2) odobrenju izuzimanja od zabrane raspolaganjanepokretnostima, za: (1) obveznike pravna lica 105.530 (2) obveznike fizička lica 10.550

Tarifni broj 29.

Za korišćenje podataka iz evidencije koju Republička direkcija za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) vodi u skladu sa zakonom, plaća se taksa za: 1) korišćenje podataka iz evidencije za svaku nepokretnost 1.060 2) podnošenje predloga koji se odnosi na pokretanje postupka, za: (1) pribavljanje nepokretnosti 3.170 (2) otuđenje nepokretnosti 5.280 (3) davanje nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup 1.660 (4) otkaz ugovora o davanju nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup 1.660 (5) stavljanje hipoteke na nepokretnosti 5.280 (6) razmenu nepokretnosti 5.280 (7) pribavljanje i otuđenje pokretnih stvari 2.110 (8) pripremu i zaključenje ugovora koje po zakonu, u ime Republike REPUBLIKE SRBIJE, zaključuje direktor Direkcije, odnosno ovlašćeno lice, najkasnije do zaključenja ugovora 6.330 3) za pripremu i zaključenje sporazuma sa pravnim licem o utvrđivanju udela državne svojine u sredstvima koja koristi to pravno lice, za: (1) obveznika veliko preduzeće 63.320 (2) obveznika srednje preduzeće 42.210 (3) obveznika malo preduzeće 21.110

Tarifni broj 30.

Za rešenje o: 1) davanju saglasnosti na nastavni plan i program viših škola 13.570 2) davanju prethodne saglasnosti na nastavni plan univerziteta, odnosno fakulteta 13.570 3) ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda i sportske delatnosti 9.050 4) ispunjenosti uslova za izvođenje nastave na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine 3.170 5) nostrifikaciji, odnosno ekvivalenciji EKVIVALENCIJI, ODNOSNO PRIZNAVANjU strane školske javne isprave za: (1) osnovno obrazovanje 1.510 (2) srednje obrazovanje 3.020 (3) više i visoko obrazovanje 6.030 6) odobrenju za izdavanje obrazaca evidencije i javnih isprava za osnovne i srednje škole 3.770

Tarifni broj 31.

Za zahtev za davanje saglasnosti na elaborat univerziteta, odnosno fakulteta 401.240

|ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA RAD, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE VISOKO OBRAZOVANjE, I TO: 1) UNIVERZITETA 45.000

|2) FAKULTETA, ODNOSNO UMETNIČKE AKADEMIJE, ODNOSNO VISOKOŠKOLSKE JEDINICE SA SVOJSTVOM PRAVNOG LICA 22.500 3) AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA 30.000

|4) VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA 20.000 5) VISOKE ŠKOLE 27.000

|ZA UPIS U REGISTAR KOJI VODI MINISTARSTVO PROSVETE, I TO: 1) VISOKOŠKOLSKE USTANOVE 60.000 2) STUDIJSKIH PROGRAMA 15.000 3) NASTAVNIKA, ODNOSNO SARADNIKA, ODNOSNO OSTALIH ZAPOSLENIH NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI 10.000 ZA UVERENjE, ODNOSNO POTVRDU O PODACIMA IZ REGISTRA IZ STAVA 2. OVOG TARIFNOG BROJA 9.000

Tarifni broj 32.

Za rešenje: 1) o ispunjenosti uslova za sticanje naučnih zvanja 1.510 2) o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačkog rada (rešenje o preregistraciji) i upis u registar NIO 7.540 3) prijava naučnoistraživačkih i drugih projekata 1.510

| ZA SPISE I RADNjE U VEZI SA NAUČNOISTRAŽIVAČKOM I INOVACIONOM DELATNOŠĆU, I TO ZA: 1) AKT O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA STICANjE NAUČNIH ZVANjA 1.510 2) AKT O UPISU U REGISTAR ISTRAŽIVAČA 500 3) AKT O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA OBAVLjANjE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA I UPIS U REGISTAR NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA ČIJI OSNIVAČ NIJE REPUBLIKA SRBIJA 8.000 4) REŠENjE O REGISTRACIJI INOVACIONE ORGANIZACIJE ILI REGISTROVANjU PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA INFRASTRUKTURNU PODRŠKU INOVACIONOJ DELATNOSTI I UPIS U REGISTAR INOVACIONE DELATNOSTI 4.000 5) REŠENjE O UPISU FIZIČKOG LICA U REGISTAR INOVACIONE DELATNOSTI 500 6) PRIJAVU NAUČNOISTRAŽIVAČKOG, INOVACIONOG I DRUGOG PROJEKTA KOJI SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA BUDžETA 1.510

Tarifni broj 33.

Za rešenje o: 1) upisu sredstva javnog informisanja u registar sredstava javnog informisanja: (1) dnevnih listova i radio-televizijskih programa 22.610 (2) periodičnih listova 13.570 2) upisu promena u registar sredstava javnog informisanja 10.550 3) brisanju iz registra sredstava javnog informisanja 10.550

Tarifni broj 35.

Za rešenje o: 1) upisu političke organizacije u registar političkih organizacija 10.410 9.050 2) upisu promena u registar političkih organizacija 8.190 7.540 3) brisanju iz registra političkih organizacija 8.190 7.540

Tarifni broj 36.

Za rešenje o: 1) naknadnom upisu činjenice rođenja, venčanja i ROĐENjA ILI smrti u matičnu knjigu 230 2) promeni ličnog imena 230 3) zaključenju braka preko punomoćnika 230 NAPOMENA: Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SFRJ) i raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM), na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaćaju umanjenu za 70%.

Tarifni broj 37.

Za rešenje o upisu u registar sportskih organizacija i saveza, izmeni činjenica koje se upisuju u registar, kopije i prepise rešenja, kao i izvode iz registra sportskih organizacija i saveza 3.020 ZA REŠENjE O: 1) UPISU OSNIVANjA SPORTSKE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I SAVEZA U REGISTAR SPORTSKIH ORGANIZACIJA KAO UDRUŽENjA, SPORTSKIH DRUŠTAVA I SAVEZA 9.100 2) UPISU PROMENE PODATAKA KOJI SE UPISUJU U REGISTAR SPORTSKIH ORGANIZACIJA KAO UDRUŽENjA, SPORTSKIH DRUŠTAVA I SAVEZA 5.200 3) BRISANjU SPORTSKE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I SAVEZA IZ REGISTRA SPORTSKIH ORGANIZACIJA KAO UDRUŽENjA, SPORTSKIH DRUŠTAVA I SAVEZA 3.200 ZA KOPIJU, ODNOSNO PREPIS REŠENjA O REGISTRACIJI SPORTSKE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I SAVEZA 1.000

Tarifni broj 39.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza u drumskom saobraćaju 150 Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje prevoza opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i upisa u registar prevoznika 450 Za rešenje o izdavanju odobrenja za prevoz opasnih materija, izuzev eksplozivnih u drumskom i železničkom saobraćaju 900 Za rešenje o upisu u registar redova vožnje u međumesnom i međurepubličkom prevozu u drumskom saobraćaju 4.520 Za potvrdu o obavljanju unutrašnjeg prevoza u drumskom saobraćaju 750 Za rešenje koje se donosi na osnovu zahteva za tehničko regulisanje saobraćaja na magistralnom i regionalnom putu 9.050 Za saglasnost za određivanje pravca magistralnog i regionalnog puta kroz grad ili drugo naseljeno mesto 9.050 Za bilateralnu dozvolu domaćem prevozniku za međunarodni javni linijski prevoz putnika za deo relacije preko teritorije Srbije i Crne Gore, za svaku liniju, za prvu dozvolu REPUBLIKE SRBIJE, ZA SVAKU LINIJU 18.090 Za TRANZITNU dozvolu stranom prevozniku za međunarodni javni linijski prevoz putnika: 1) u bilateralnom saobraćaju 9.050 2) u tranzitu, za prvu dozvolu 30.150 Za odobrenje reda vožnje, cenovnika i itinerera za: 1) prvi primerak 3.020 2) svaki sledeći primerak 600 Za rešenje o trajnom obustavljanju ili privremenom prekidu prevoza međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika, za: 1) domaćeg prevoznika 3.620 2) stranog prevoznika 3.620 ZA REŠENjE O TRAJNOM OBUSTAVLjANjU, ODNOSNO PRIVREMENOM PREKIDU MEĐUNARODNOG JAVNOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA 3.620 Za rešenje o odbijanju zahteva za trajno obustavljanje ili privremeni prekid međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika, za: 1) domaćeg prevoznika 3.620 2) stranog prevoznika 3.620 ZA REŠENjE O ODBIJANjU ZAHTEVA ZA TRAJNO OBUSTAVLjANjE, ODNOSNO PRIVREMENI PREKID MEĐUNARODNOG JAVNOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA 3.620 Za dozvolu za obavljanje vožnje praznog autobusa od mesta polaska do mesta odredišta i prevoz putnika u povratku, ODNOSNO ZA dozvolu za obavljanje ostalih povremenih prevoza, ODNOSNO ZA kao i dozvolu za obavljanje naizmeničnog prevoza putnika u međunarodnom javnom vanlinijskom prevozu STRANOM PREVOZNIKU, I TO putnika plaća se taksa: 1) u bilateralnom saobraćaju, za prvu dozvolu 8.440 2) u tranzitnom saobraćaju, za prvu dozvolu 12.060 ZA ODGOVARAJUĆU STRANU DOZVOLU ZA MEĐUNARODNI JAVNI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA DOMAĆEM PREVOZNIKU 1.130 Za rešenje o ispunjavanju uslova za autobuske stanice za međunarodni javni prevoz putnika 90.460 Za dozvolu za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe 1.130 Za posebnu dozvolu za bilateralni prevoz u slučaju iz čl. 43. i 47. Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju , KOJU NA OSNOVU ODLUKE ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, IZDAJU CARINSKI ORGANI NA GRANIČNOM PRELAZU 18.090 Za posebnu dozvolu za tranzitni prevoz u slučaju iz čl. 43. i 47. Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju, KOJU NA OSNOVU ODLUKE ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, IZDAJU CARINSKI ORGANI NA GRANIČNOM PRELAZU 4.070 Za rešenje o dodeli strane POJEDINAČNE dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku 1.130 ZA REŠENjE O DODELI STRANE VREMENSKE DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆEM PREVOZNIKU 8.000 ZA REŠENjE O DODELI CEMT DOZVOLE, I TO: 1) ZA KRATKOROČNU DOZVOLU 6.500 2) ZA DUGOROČNU DOZVOLU 80.000 Za dozvolu za međunarodni vangabaritni prevoz stvari na teritoriji Srbije i Crne Gore REPUBLIKE SRBIJE stranom prevozniku, i to: 1) u bilateralnom prevozu za prevoz vučnim vozilom 1.810 2) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli 900 3) u tranzitnom prevozu za prevoz vučnim vozilom 3.020 4) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli 900 Za dozvolu za obavljanje kabotaže stranom prevozniku 45.230 NAPOMENA: Taksa za svaku sledeću dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika, za domaće i strane prevoznike plaća se u iznosu propisanom u st. 8. i 9. ovog tarifnog broja umanjenom za 50%. Taksa za svaku sledeću dozvolu za strane prevoznike koji se bave međunarodnim linijskim prevozom putnika u tranzitu plaća se u iznosu propisanom u stavu 9. ovog tarifnog broja umanjenom za 50%. Za spise i radnje iz st. 8 – 13. ovog tarifnog broja plaća se taksa ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. Strano fizičko ili pravno lice oslobađa se plaćanja takse iz st. 8 – 13. ovog tarifnog broja, pod uslovom uzajamnosti. Taksa za svaku sledeću dozvolu iz stava 13. tač. 1) i 2) plaća se u propisanom iznosu umanjenom za 50%. Taksa pri raspodeli u interventnim slučajevima, za rešenje o dodeli strane POJEDINAČNE dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku, plaća se u iznosu propisanom u stavu 18. ovog tarifnog broja uvećanom za 50%.

TARIFNI BROJ 39A

ZA OVERU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZVOĐENjE RADOVA NA PERIODIČNOM ODRŽAVANjU DRŽAVNIH PUTEVA PLAĆA SE 0,2% OD PREDRAČUNSKE VREDNOSTI RADOVA ZA REŠENjE KOJIM SE ODOBRAVA TEHNIČKO REGULISANjE SAOBRAĆAJA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA PRVOG I DRUGOG REDA 8.500 ZA REŠENjE KOJIM SE PRODUŽAVA ROK VAŽENjA IZDATOG REŠENjA ZA TEHNIČKO REGULISANjE SAOBRAĆAJA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA 4.000 ZA POTVRDU O PRIJEMU POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI, REKONSTRUKCIJI I SANACIJI DRŽAVNIH PUTEVA, PUTNIH OBJEKATA I SAOBRAĆAJNIH PRIKLjUČAKA NA DRŽAVNE PUTEVE PLAĆA SE 0,2% OD PREDRAČUNSKE VREDNOSTI OBJEKTA, ODNOSNO RADOVA ZA REŠENjE KOJIM SE ODOBRAVA UPOTREBA DRŽAVNIH PUTEVA, PUTNIH OBJEKATA I SAOBRAĆAJNIH PRIKLjUČAKA NA DRŽAVNE PUTEVE, ODNOSNO RADOVA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA, PLAĆA SE 0,5% OD PREDRAČUNSKE VREDNOSTI OBJEKTA, ODNOSNO RADOVA ZA REŠENjE INSPEKTORA ZA DRŽAVNE PUTEVE ZBOG NEIZVRŠAVANjA NALOGA IZ ZAPISNIKA, I TO: 1) DO TRI NALOGA ZA IZVRŠENjE 7.000 2) PO SVAKOM NALOGU ZA IZVRŠENjE PREKO TRI NALOGA 2.000 ZA ZAKLjUČAK O DOZVOLI IZVRŠENjA, ZBOG NEPOSTUPANjA PO REŠENjU INSPEKTORA ZA DRŽAVNE PUTEVE, I TO: 1) DO TRI NALOGA 7.000 2) PO SVAKOM NALOGU ZA IZVRŠENjE PREKO TRI NALOGA 2.000 ZA IZDAVANjE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE O PUTEVIMA NA REVERS, PO SVESCI (KNjIZI) PO DANU 2.000 NAPOMENA: PREDRAČUNSKA VREDNOST OBJEKTA, ODNOSNO RADOVA IZ ST. 1, 4. I 5. OVOG TARIFNOG BROJA USKLAĐUJE SE PRIMENOM INDEKSA RASTA CENA NA MALO, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE, U PERIODU OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD MESECA UTVRĐIVANjA PREDRAČUNSKE VREDNOSTI DO POSLEDNjEG DANA MESECA KOJI PRETHODI MESECU U KOME JE ZAHTEV PODNET AKO SE DONOSI JEDNO REŠENjE PO ZAHTEVU VIŠE LICA, TAKSA IZ STAVA 6. OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE ONOLIKO PUTA KOLIKO IMA LICA KOJIMA SE REŠENjE URUČUJE. AKO SE DONOSI JEDAN ZAKLjUČAK O DOZVOLI IZVRŠENjA PO ZAHTEVU VIŠE LICA, TAKSA IZ STAVA 7. OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE ONOLIKO PUTA KOLIKO IMA LICA KOJIMA SE ZAKLjUČAK O DOZVOLI IZVRŠENjA URUČUJE.

Tarifni broj 41.

Za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada koji nije opasan kao sekundarne sirovine 45.230 Za izdavanje dozvole za izvoz i tranzit opasnog otpada 68.55045.230 Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za ispitivanje otpada 5.710 Za rešenje kojim se odobrava prevoz opasnog otpada na teritoriji Republike SRBIJE 8.000

Tarifni broj 45.

Za odobrenje: 1) stranom fizičkom ili pravnom licu da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike SRBIJE 150.760 2) preduzeću da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike SRBIJE, odnosno preko teritorije Republike SRBIJE 150.760 3) preduzeću, odnosno drugom pravnom licu da može stavljati u promet eksplozivne materijale na teritoriji Srbije i Crne Gore REPUBLIKE SRBIJE 67.840 4) za dozvolu za unošenje radi rasturanja ili za rasturanje inostranih štamparskih stvari koje su po svom sadržaju namenjene građanima Republike 4.520 5) za prevoz nuklearnih sirovina i materijala preko granice, odnosno preko teritorije Republike SRBIJE (uvoz, izvoz, tranzit) 8.140

TARIFNI BROJ 45A

ZA REŠENjE O DAVANjU OVLAŠĆENjA PRAVNIM LICIMA ZA VRŠENjE ISPITIVANjA ORUŽJA, ODNOSNO NjIHOVIH GLAVNIH DELOVA, ODNOSNO NAPRAVA, ODNOSNO MUNICIJE 18.090

TARIFNI BROJ 45B

ZA ODOBRENjE STRANOM DRŽAVLjANINU ZA DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE, I TO: 1) ORUŽJA I MUNICIJE U REPUBLICI SRBIJI, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO 2.000 2) LOVAČKOG ORUŽJA I MUNICIJE U REPUBLICI SRBIJI 1.000

| 3) SPORTSKOG ORUŽJA I MUNICIJE U REPUBLICI SRBIJI 1.000 ZA ODOBRENjE STRANOM DRŽAVLjANINU ZA PRENOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE PREKO TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE 2.000

|

Tarifni broj 46.

Za dozvolu za uvoz robe 4.980 7.000 Za dozvolu za izvoz robe 7.540 8.000 Za rešavanje o dodeli kvote za izvoz robe 4.520 6.000

|

Tarifni broj 48.

Za rešenje kojim se utvrđuju veterinarsko-sanitarni uslovi za uvoz ili provoz pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest 4.570 Za rešenja kojima se utvrđuju veterinarsko-sanitarni uslovi za privremeni uvoz, izvoz ili provoz životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, psi, mačke, ptice, ribe i sl.) 750 Za davanje saglasnosti za privremeni uvoz životinja za priplod i semena i drugih organa biljaka za razmnožavanje 4.520 Za odobrenje za uvoz semena, rasada i sadnog materijala kojim se utvrđuju zdravstveni uslovi i sortnost 3.240 Za fitosertifikat i fitosertifikat reeksport koji prate pošiljke bilja koje se izvoze ili reeksportuju iz Srbije i Crne Gore REPUBLIKE SRBIJE, ako to zahteva zemlja uvoznica ili zemlja preko koje je pošiljka u tranzitu 4.520850 Za zahtev za pregled pošiljke (namirnica, odnosno predmeta opšte upotrebe) radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti robe koja se uvozi 600 Za rešenje kojim se utvrđuje da pošiljka iz stava 6. ovog tarifnog broja u pogledu zdravstvene ispravnosti odgovara uslovima koji su za takve namirnice, odnosno predmete opšte upotrebe propisani u Srbiji i Crnoj Gori REPUBLICI SRBIJI 3.920 Za rešenje kojim se utvrđuju veterinarsko-sanitarni uslovi za pošiljke životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest, koje su uvezene u Republiku Crnu Goru, a deo te pošiljke se plasira na tržište Republike Srbije 2.290 Za izdavanje veterinarsko-sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje životinja, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja, za poljoprivredne proizvode, ako se međunarodnim ugovorom zahteva da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje 2.290 Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko-sanitarni uslovi za uvoz ili provoz pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje životinja i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest 4.000 NAPOMENA: Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se 50% od propisanog iznosa takse.

Tarifni broj 51.

Za rešenje o: 1) izdavanju odobrenja za stavljanje u promet leka i pomoćnog lekovitog i medicinskog sredstva za upotrebu u medicini, veterinarstvu, stomatologiji i zaštiti bilja (fitomedicina) SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA (FITOMEDICINA) 11.300 2) produženju odobrenja za stavljanje u promet leka i pomoćnog lekovitog i medicinskog sredstva za upotrebu u medicini, veterinarstvu, stomatologiji i zaštiti bilja (fitomedicina) SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA (FITOMEDICINA) 11.300 Za rešenje za: 1) odobrenje za stavljanje u promet novog leka 45.230 2) odobrenje za stavljanje u promet novog oblika leka 18.850 3) obnovu odobrenja za stavljanje u promet leka 18.850 4) odobrenje za stavljanje u promet pomoćnog lekovitog i medicinskog sredstva 13.570 5) odobrenje za kliničko ispitivanje leka 22.620 6) određivanje ATC klasifikacije leka u odobrenju za njegovo stavljanje u promet 4.520 NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje plaća se 50% od odgovarajuće takse po ovom tarifnom broju.

Tarifni broj 52.

Za saglasnost kojom se odobrava uvoz, odnosno izvoz lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava, lekovitih supstancija i mešavina, lekovitih supstancija (poluproizvoda) za proizvodnju gotovih lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava, za upotrebu u medicini, veterinarstvu, stomatologiji i zaštiti bilja (fitomedicina) 4.110 Za potvrdu da se lekovi i pomoćna lekovita sredstva ne proizvode u Republici SRBIJI 2.260 Za potvrdu da se pojedine bolesti ne mogu lečiti u zemlji 1.060 Za izdavanje potvrda za uvoz specifične opreme, uređaja i instrumenata za zdravstvo, kao i rezervne delove i potrošni materijal radi opremanja preduzeća u skladu sa programom razvoja zdravstva u Republici SRBIJI 1.060 Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme 1.210 ZA SAGLASNOST KOJOM SE ODOBRAVA UVOZ FARMACEUTSKIH SIROVINA 4.110 ZA SAGLASNOST KOJOM SE ODOBRAVA UVOZ I IZVOZ LjUDSKE KRVI, KRVNIH GLOBULINA, SERUMSKIH GLOBULINA, HEMOGLOBINA, MODIFIKOVANIH IMUNOLOŠKIH PROIZVODA, VAKCINA, ŽLEZDA I OSTALIH ORGANA, EKSTRAKATA ŽLEZDA I OSTALIH ORGANA, ODNOSNO KULTURA MIKROORGANIZAMA (OSIM KVASCA) 4.110 NAPOMENA: Za saglasnost kojom se odobrava uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se 50% od propisane takse.

TARIFNI BROJ 52A

ZA IZDAVANjE DOZVOLE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU SUPSTANCE KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLjENOJ PROIZVODNjI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI, I TO ZA: 1) DOZVOLU ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI PROIZVODNjE, ODNOSNO PROMETA PREKURSORA PRVE, DRUGE ILI TREĆE KATEGORIJE 11.000 2) DOZVOLU ZA UVOZ, ODNOSNO IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PREKURSORA PRVE, DRUGE I TREĆE KATEGORIJE, KAO I SUPSTANCI VAN SPISKA (API) KOJE SE MOGU ZLOUPOTREBITI U OBLASTI OPOJNIH DROGA 5.100 3) DOZVOLU ZA UPOTREBU PREKURSORA PRVE, DRUGE I TREĆE KATEGORIJE 8.000

Tarifni broj 53.

Za rešenje: 1) o davanju ovlašćenja za vršenje laboratorijskih, farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja lekova i pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava za upotrebu u medicini, veterinarstvu, stomatologiji i zaštiti bilja (fitomedicina) 8.140 2) za davanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini, 13.710 3) za davanje dozvole za promet na veliko lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini, 6.860 4) za davanje dozvole za promet na malo lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini, 6.860

TARIFNI BROJ 53.

ZA REŠENjE: 1) ZA VRŠENjE LABORATORIJSKIH ISPITIVANjA KONTROLE KVALITETA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, ODNOSNO MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI 8.140 2) O DOZVOLI ZA PROIZVODNjU LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, ODNOSNO ZA PROIZVODNjU MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI 13.710 3) O DOZVOLI ZA PROMET NA VELIKO LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, ODNOSNO MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI 6.860 4) O DOZVOLI ZA PROMET NA MALO MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI 6.860 5) O DOZVOLI ZA IZRADU GALENSKIH LEKOVA 8.140

TARIFNI BROJ 53A

ZA REŠENjE IZ OBLASTI VETERINARSTVA I ZAŠTITE BILjA KOJIM SE DAJE, I TO: 1) OVLAŠĆENjE ZA VRŠENjE LABORATORIJSKIH, FARMAKOLOŠKO-TOKSIKOLOŠKIH I KLINIČKIH ISPITIVANjA LEKOVA I POMOĆNIH LEKOVITIH I MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINARSTVU I ZAŠTITI BILjA (FITOMEDICINA) 8.140 2) DOZVOLA ZA PROIZVODNjU LEKOVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI 13.710 3) DOZVOLA ZA PROMET NA VELIKO LEKOVA KOJI SE KORISTE U VETERINARSKOJ MEDICINI 6.860 4) DOZVOLA ZA PROMET NA MALO LEKOVA KOJI SE KORISTE U VETERINARSKOJ MEDICINI 6.860

TARIFNI BROJ 53B

ZA ZAHTEV, ODNOSNO ZA REŠENjE U VEZI SA ORGANSKOM PROIZVODNjOM I ORGANSKIM PROIZVODIMA, I TO ZA: 1) REŠENjE PO ZAHTEVU ZA ODOBRENjE ZA PRIMENU MATERIJALA ZA REPRODUKCIJU KOJI NIJE PROIZVEDEN METODAMA ORGANSKE PROIZVODNjE 300 2) REŠENjE PO ZAHTEVU ZA PRODUŽENjE ILI SKRAĆENjE PRELAZNOG PERIODA ZA UKLjUČIVANjE ZEMLjIŠNE PARCELE U ORGANSKU POLjOPRIVREDU 1.000 3) ZAHTEV PRIVREDNOG DRUŠTVA, ODNOSNO DRUGOG PRAVNOG LICA, ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA U POGLEDU TEHNIČKE OPREMLjENOSTI I KADROVSKE OSPOSOBLjENOSTI ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA, ODNOSNO RESERTIFIKATA 5.000 4) REŠENjE O UTVRĐIVANjU ISPUNjENOSTI USLOVA PRIVREDNOG DRUŠTVA, ODNOSNO DRUGOG PRAVNOG LICA U POGLEDU TEHNIČKE OPREMLjENOSTI I KADROVSKE OSPOSOBLjENOSTI ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA, ODNOSNO RESERTIFIKATA I ODREĐIVANjU BROJA KODA 25.000 NAPOMENA:

| ZA SVAKO SLEDEĆE REŠENjE IZ TAČKE 4) OVOG TARIFNOG BROJA PODNOSIOCU ZAHTEVA KOME JE VEĆ IZDATO JEDNO REŠENjE, TAKSA SE PLAĆA U IZNOSU OD 15.000 DINARA.

Tarifni broj 56.

Za zahtev za razvrstavanje otrova u grupe 3.020 Za zahtev za odobrenje stavljanja u promet otrova za održavanje javne higijene 3.020 Za rešenja za stavljanje u promet sredstava za javnu higijenu 4.520 Za odobrenje za uvoz-izvoz sredstava opšte upotrebe i sredstava za javnu higijenu 3.020 Za rešenje kojim se odobrava uvoz, izvoz, odnosno tranzit otrovnih materija preko teritorije Republike SRBIJE 6.030 Za rešenje o davanju ovlašćenja pravnim licima koja utvrđuju toksikološku ocenu otrova 3.770 Za rešenje za razvrstavanje u grupe otrova (rešenja komisije za otrove) 4.520 Za rešenje o davanju ovlašćenja pravnim licima koja utvrđuju ocenu efikasnosti otrova 3.770 Za uverenje (sertifikat) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli otrova 9.050 Za dopise i stručna mišljenja 750

Tarifni broj 57.

Za rešenja kojim se određuju pravna lica koja vrše sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini, odnosno koja vrše propisana merenja radi najave vanrednog događaja 7.54015.000 Za rešenje kojim se određuju pravna lica i preduzetnici koji mogu da proizvode, vrše promet i koriste izvore jonizujućih zračenja 3.0205.000 Za rešenje kojim se određuju pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove za vršenje merenja radi procene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijentima i stanovništva 7.54015.000 Za rešenja kojima se određuju pravna lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje dekontaminacije 7.54015.000 Za dozvolu za uvoz i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač 3.770 ZA REŠENjE ZA PREVOZ IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENjA PREKO DRŽAVNE GRANICE 3.020 ZA REŠENjE ZA PREVOZ IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENjA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE 3.020

TARIFNI BROJ 57A

ZA DOZVOLU ZA UVOZ I IZVOZ SUPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ 3.770

Tarifni broj 58.

Za rešenje – odobrenje za istraživanja podzemnih voda 4.520 Za rešenje – potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda 45.23080.000

Tarifni broj 65.

Za rešenje o upisu u registar koji se vodi kod organa Republike nadležnog za poslove upisa društvene organizacije i udruženja građana 4.520 Za upis promene u registru iz stava 1. ovog tarifnog broja 2.260 Za izvod iz registra iz stava 1. ovog tarifnog broja 2.260 ZA REŠENjE O BRISANjU UDRUŽENjA IZ REGISTRA IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA 2.260

Tarifni broj 67.

Za zahtev za potvrđivanje rezidentstva fizičkim i pravnim licima za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Srbije i Crne Gore REPUBLIKE SRBIJE i drugih zemalja, na obrascima tih zemalja za: 1) fizička lica Republike Srbije 900 2) pravna lica Republike Srbije 2.260

Tarifni broj 71.

Za carinsku ispravu koja se koristi za prijavljivanje robe i za sprovođenje mera carinskog nadzora nad robom 300 NAPOMENA: Pod ispravama iz ovog tarifnog broja smatraju se: Carinska isprava za prijavljivanje robe (Sažeta deklaracija) i Jedinstvena carinska isprava (JCI). Ispravama iz ovog tarifnog broja ne smatraju se karnet TIR, karnet ATA i druga isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim sporazumom koji je potvrdila Srbija i Crna Gora. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju podnetih carinskih isprava. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za carinsku ispravu kojom se prijavljuje roba koja se prevozi preko carinskog područja Srbije i Crne Gore. ZA PRIHVATANjE JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE (JCI) 300 ZA PRIHVATANjE SAŽETE DEKLARACIJE 300 ZA PRIHVATANjE POŠTANSKE CARINSKE ISPRAVE 300 ZA POJEDNOSTAVLjENU CARINSKU DEKLARACIJU 720 ZA OBRAČUN UVOZNIH DAŽBINA ZA ROBU KOJU PUTNICI NOSE SA SOBOM 300 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE PREMA BROJU PODNETIH CARINSKIH ISPRAVA. TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE: 1) ZA JEDINSTVENU CARINSKU ISPRAVU (JCI) KOJOM SE PRIJAVLjUJE ROBA KOJA SE PROVOZI PREKO CARINSKOG PODRUČJA REPUBLIKE SRBIJE; 2) ZA UVOZ ROBE KOJA SE OSLOBAĐA PLAĆANjA UVOZNIH DAŽBINA NA OSNOVU ČLANA 192. CARINSKOG ZAKONA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 73/03, 61/05, 85/05-DR. ZAKON I 62/06-DR. ZAKON – U DALjEM TEKSTU: CARINSKI ZAKON), OSIM ZA ROBU KOJA JE OSLOBOĐENA PLAĆANjA UVOZNIH DAŽBINA NA OSNOVU ČLANA 192. STAV 1. TAČ. 3) I 3A) TOG ZAKONA; 3) ZA UVOZ ROBE KOJA SE OSLOBAĐA PLAĆANjA UVOZNIH DAŽBINA NA OSNOVU ČLANA 193. STAV 1. TAČ. 6) I 10) CARINSKOG ZAKONA; 4) ZA UVOZ ROBE KOJA JE OSLOBOĐENA PLAĆANjA CARINE NA OSNOVU PRILOGA A SPORAZUMA O UVOZU PREDMETA PROSVETNOG, NAUČNOG I KULTURNOG KARAKTERA.

Tarifni broj 72.

Za rešenje koje donosi carinarnica u upravnom postupku, kojim se: 1) odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog skladišta odnosno slobodne carinske prodavnice 1.960 2) brisana 3) odobrava postupak aktivnog i pasivnog oplemenjivanja 1.060 4) odobrava postupak prerade pod carinskom kontrolom 1.060 4a) odobrava postupak privremenog uvoza ili izvoza 1.020 5) odlučuje o zahtevu za izmenu podataka u Jedinstvenoj carinskoj ispravi od kojih zavisi obračun carine i drugih uvoznih dažbina 1.060 6) odlučuje o zahtevu za oslobođenje od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina na uvoz određene robe 1.060 7) odobrava da drumsko vozilo može da vrši prevoz robe pod carinskim obeležjem (TIR) 1.060 8) odobrava prevozniku da može da obavlja prevoz pod karnetom TIR 540 9) odobrava kontejner za prevoz robe pod carinskim obeležjem, shodno odredbama Priloga 4. i 5. Konvencije o kontejnerima 1.960 Za ostala rešenja koja carinarnica donosi u upravnom postupku 540 Za rešenje koje donosi carinarnica u skraćenom upravnom postupku: 1) kojim se obrazuje komisija po zahtevu za utvrđivanje carinske vrednosti 360 2) kojim se odobrava produženje roka ležanja carinske robe u carinskom skladištu 360 3) o obrazovanju komisije za utvrđivanje stanja robe po prigovoru podnosioca Jedinstvene carinske isprave 360 4) o stavljanju pod carinski nadzor privremeno uvezenih motornih vozila 360 5) o stavljanju pod carinski nadzor privremeno uvezenih jahti, jedrilica i drugih plovnih objekata 360 6) kojim se odobrava vraćanje neocarinjene robe u inostranstvo 360 7) za ostala rešenja koja carinarnica donosi u skraćenom postupku 360 NAPOMENA: Pod proširenjem carinskog skladišta, u smislu ovog tarifnog broja, smatra se i povećanje asortimana i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti robe u tom skladištu. Taksa iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja naplaćuje se samo ako se pre donošenja rešenja vrši komisijski pregled prostorija. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za rešenja koja se odnose na robu u tranzitu preko carinskog područja Srbije i Crne Gore. ZA REŠENjE KOJE DONOSI CARINARNICA U UPRAVNOM POSTUPKU, I TO: 1) U REDOVNOM POSTUPKU 1.100 2) U SKRAĆENOM POSTUPKU 360 3) PO ŽALBI NA REŠENjE CARINARNICE DONETO U UPRAVNOM POSTUPKU 1.100 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA: 1) REŠENjE O OSLOBAĐANjU OD PLAĆANjA CARINE NA OSNOVU ČLANA 192. CARINSKOG ZAKONA, OSIM ZA ROBU KOJA JE OSLOBOĐENA PLAĆANjA CARINE NA OSNOVU ČLANA 192. STAV 1. TAČ. 3) I 3A) TOG ZAKONA; 2) REŠENjE O OSLOBAĐANjU OD PLAĆANjA CARINE NA OSNOVU ČLANA 193. STAV 1. TAČ. 6) I 10) CARINSKOG ZAKONA; 3) REŠENjE O OSLOBAĐANjU OD PLAĆANjA CARINE NA OSNOVU PRILOGA A SPORAZUMA O UVOZU PREDMETA PROSVETNOG, NAUČNOG I KULTURNOG KARAKTERA.

Tarifni broj 73.

Za pojednostavljenu deklaraciju u carinskom postupku 720

Tarifni broj 74.

Za jedinstvenu carinsku ispravu kad se koristi u postupku carinjenja robe, kao i za obračun uvoznih dažbina za robu koju putnici nose sa sobom 240 NAPOMENA:

Za jedinstvenu carinsku ispravu kad se koristi u postupku izvoznog carinjenja robe, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se umanjena za 50%.

Tarifni broj 75.

Za postupak po Jedinstvenoj carinskoj ispravi po kojoj se vrši carinjenje robe koja se izvozi, odnosno uvozi plaća se taksa prema masi odnosno zapremini robe, i to: 1) do 100 kg odnosno l 230 2) preko 100 kg odnosno l na svakih daljih započetih 1.000 kg odnosno l do 10.000 kg odnosno l 90 3) za svakih daljih započetih 1.000 kg odnosno l preko 10.000 kg odnosno l 50 Za robu čija se količina ne iskazuje u kilogramima, odnosno litrima plaća se taksa po jedinici mere 50 NAPOMENA: Pod masom se podrazumeva bruto-masa spakovane robe ili robe u rasutom stanju, zavisno od toga kako je prispela. Jedinicom mere, u smislu stava 2. ovog tarifnog broja, smatra se: 1) za električnu energiju – megavat-čas; 2) za pesak, šljunak i kamen – metar kubni; 3) za naftu i naftne derivate – tona. Za postupak po Jedinstvenoj carinskoj ispravi na osnovu koje se carini roba koja se izvozi za koju je jedinica mere metar kubni, gde obračunata taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja iznosi više od 5% od vrednosti robe, taksa se plaća u visini od 5% od vrednosti robe. Za postupak po Jedinstvenoj carinskoj ispravi na osnovu koje se carine poštanske pošiljke za građane i za postupak po obračunu uvoznih dažbina za robu koju putnici nose sa sobom taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja, plaća se umanjena za 50%. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se: 1) u slučajevima u kojima je carinskim propisima dato oslobođenje od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina; 2) za privremeni uvoz, odnosno privremeni izvoz robe i vraćanje privremeno uvezene robe, kao i uvoz i izvoz robe po poslovima posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu. Carinska stopa «Slobodno» u Carinskoj tarifi ili rešenju o carinskom kontingentu ne smatra se oslobođenjem od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina u smislu stava 5. ove napomene.

Tarifni broj 76.

Za carinsku ispravu koja se koristi u postupku tranzita, osim za tranzit od unutrašnje carinarnice do carinarnice izlaska („spoljni tranzit“) 300 NAPOMENA: Ispravom iz ovog tarifnog broja smatra se: 1) brisan 2) Jedinstvena carinska isprava (JCI). Carinskom ispravom iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR, karnet ATA ili druga isprava koju je Srbija i Crna Gora potvrdila. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za svako prijavljivanje robe carinarnici. Ako se carinskom ispravom uplaćuje poštanska pošiljka pod carinskim nadzorom, ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 78.

Za uverenje o ispunjenju uslova za sprovođenje mera carinskog nadzora radi početka rada slobodnih zona 2.260 ZA REŠENjE O ISPUNjENOSTI PROSTORNIH I ENERGETSKIH USLOVA, USLOVA ZAŠTITE ŽIVOTNE OKOLINE I DRUGIH TEHNIČKIH USLOVA, USLOVA ZA RAD CARINSKE SLUŽBE, KAO I USLOVA U POGLEDU SPROVOĐENjA MERA CARINSKOG NADZORA, RADI POČETKA RADA SLOBODNE ZONE 2.260 ZA REŠENjE KOJIM SE DAJE SAGLASNOST ZA ODREĐIVANjE PODRUČJA SLOBODNE ZONE 4.520

Tarifni broj 79.

Za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) 2.7105.000 NAPOMENA: Shodno članu 9. Carinske konvencije o ATA karnetima za privremeni uvoz robe, carinski organi naplatiće taksu za razduženje ATA karneta (regulacionu taksu). Carinski organi će naplatiti regulacionu taksu shodno članu 9. Carinske konvencije o ATA karnetima u slučaju kad ATA karnet nije propisno razdužen i kad se kao dokaz o izvozu robe prihvate podaci o uvozu ili ponovnom uvozu koje su carinski organi druge strane ugovornice unele u ATA karnet, ili potvrdu koju su izdali carinski organi na osnovu podataka iz kupona (vaučer) otkinutog sa karneta prilikom uvoza ili ponovnog uvoza na njihovu teritoriju, ili na osnovu bilo kog drugog dokaza kojim se potvrđuje da se roba nalazi izvan zemlje uvoza (slučajevi obuhvaćeni stavom 2. član 8. Carinske konvencije o ATA karnetima).

Tarifni broj 80.

Za izdavanje uverenja (sertifikata) da drumsko motorno vozilo ispunjava tehničke uslove da se može koristiti za prevoz robe na osnovu karneta TIR 4.520 ZA ODOBRENjE PREVOZNIKU DA MOŽE DA VRŠI PREVOZ ROBE POD KARNETOM TIR 540 ZA ODOBRENjE KOJIM SE ODOBRAVA KONTEJNER ZA PREVOZ ROBE POD CARINSKIM OBELEŽJEM, SHODNO ODREDBAMA PRILOGA 4. I 5. KONVENCIJE O KONTEJNERIMA 1.960

Tarifni broj 81.

Za rešenje kojim se odobrava carinski kontingent 4.520 Za rešenje kojim se odobrava uvoz robe bez plaćanja carine, odnosno po stopi koja je za 50 % niža od stope određene u Carinskoj tarifi radi realizacije ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji 6.780 NAPOMENA: Za upravne radnje u vezi sa smeštajem i kontrolom robe u slobodnim carinskim prodavnicama na aerodromima za međunarodni saobraćaj na kojima je obezbeđena carinska i pasoška kontrola, plaća se taksa u devizama u visini od 10% od prodajne cene te robe izražene u devizama. Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja obračunava se svakog dana prema dnevnom prometu robe, a plaća se u roku od pet dana po isteku svakih 15 dana u mesecu.

Tarifni broj 83.

Za zahtev za izdavanje dozvole za radio-stanicu 2.260 Za dozvolu za radio-difuznu stanicu, prema maksimalno izraženoj snazi: 1) do 100W 4.520 2) od 100W do 1Kw 9.050 3) od 1Kw do 10Kw 18.090 4) od 10Kw do 100Kw 36.180 5) od 100Kw do 1.000Kw 67.840 6) preko 1.000Kw 90.460 Za privremenu dozvolu za radio-difuznu stanicu: 1) do 1Kw 9.050 2) preko 1Kw 22.610 Za dozvolu i privremenu dozvolu za radio-stanicu u funkcionalnom sistemu radio-veza po jednoj radio frekvenciji, za: 1) baznu radio-stanicu (repetitor) 3.470 2) fiksnu radio-stanicu 2.410 3) mobilnu i ručnu radio-stanicu 900 Za dozvolu i privremenu dozvolu za radio-stanicu u javnom sistemu radio-veza, po jednoj radio-frekvenciji za: 1) baznu radio-stanicu (repetitor) 9.050 2) fiksnu radio-stanicu 5.280 3) mobilnu i ručnu radio-stanicu 1.810 Za dozvolu za radio-stanicu na: 1) vazduhoplovu 15.080 2) brodu 15.080 3) plovilu koje ima samo «VHF» stanicu 3.770 4) lokomotivi 7.540 Za dozvolu i privremenu dozvolu za radio-stanicu: 1) u višekanalnom radio-relejnom sistemu radio-veza, o jednoj radio-frekvenciji 15.830 2) za dozvolu i privremenu dozvolu za radio stanicu za WLL radio-mrežu sa realizacijom bežičnih internet mreža po baznoj radio stanici 391.980 Za široko pojasne sisteme koji koriste ceo ili deo namenjenog opsega frekvencije za dozvolu za radio-stanicu prema zauzetom opsegu frekvencija: 1) do 1 MHz 4.520 2) preko 1 MHz do 5 MHz 6.780 3) preko 5 MHz do 10 MHz 9.050 4) preko 10 MHz do 20 MHz 11.310 5) preko 20 MHz do 40 MHz 15.080 6) preko 40 MHz do 80 MHz 30.150 7) preko 80 MHz 37.690 Za dozvolu za radio-stanicu koja radi u fiksnoj i mobilnoj satelitskoj službi, za: 1) zemaljsku satelitsku stanicu 150.760 2) mobilnu satelitsku stanicu 30.150 NAPOMENA: Za dozvolu za radio-stanicu koja je registrovana za pružanje usluga plaća se taksa u iznosu petostruko većem od iznosa utvrđenog u stavu 11. i 12. ovog tarifnog broja. Za dozvolu za radare 75.380 Za dozvolu za amatersku i ručnu radio-stanicu «CB», radio-stanicu stranom fizičkom licu, kad zahtev podnosi neposredno organu Republike nadležnom za poslove radio-veza 2.260 Za dozvolu za radio-stanicu diplomatskom – konzularnom predstavništvu, ako ne postoji uzajamnost, i stranom pravnom licu koje ostvaruje poslovno-tehničku, informativnu, naučnu, kulturnu, sportsku i drugu saradnju u zemlji, kad zahtev podnosi neposredno organu Republike nadležnom za poslove radio veza za: 1) zemaljsku satelitsku stanicu 271.410 2) baznu radio-stanicu (repetitor) 18.090 3) fiksnu radio-stanicu 13.570 4) mobilnu radio-stanicu 3.620 5) ručnu radio-stanicu 1.810 6) mobilnu i prenosivu satelitsku stanicu 45.230 NAPOMENA: Za dozvolu i privremenu dozvolu za radio-stanicu u funkcionalnom sistemu radio-veza za pozivanje lica (PAGING) i u sistemu za upravljanje elektro-energetskim sistemom (RTK) po jednoj radio-frekvenciji za baznu i fiksnu radio-stanicu (repetitor) plaća se taksa u iznosu petostruko većem od iznosa utvrđenog u stavu 4. ovog tarifnog broja. Za «PAGING» i «RTK» prijemnike ne plaća se taksa utvrđena u stavu 4. ovog tarifnog broja. Za dozvolu za radio-stanicu u funkcionalnom sistemu radio-veza koji je registrovan za pružanje usluga plaća se taksa u iznosu dvostruko većem od iznosa utvrđenog u stavu 4. ovog tarifnog broja. Za radio stanice kod pretplatnika ne plaća se taksa, utvrđena u stavu 7. ovog tarifnog broja. Ako iznos ukupne takse koju korisnik treba da plati prema broju izdatih dozvola za radio-stanice prelazi iznos plaćen za zahtev, ukupan iznos takse plaća se u roku od deset dana od dana prijema pismenog obaveštenja organa Srbije i Crne Gore nadležnog za poslove radio-veza. Za izmenu uslova u dozvoli, kad je zakonom predviđeno da se vrši po zahtevu korisnika, plaća se pun iznos takse predviđene ovim tarifnim brojem. Za duplikat dozvole plaća se 50% od takse propisane za prvi primerak.

Tarifni broj 84.

Izdavanje odobrenja za izgradnju prototipa železničkih voznih sredstava – 0,3% od predračunske vrednosti projekta. Izdavanje dozvole za korišćenje u saobraćaju novih tipova železničkih voznih sredstava – 0,6% od vrednosti vozila. Izdavanje dozvole za korišćenje novih tipova delova i opreme za železnička vozila – 0,6% od vrednosti novih tipova delova i opreme za železnička vozila. Izdavanje dozvole za korišćenje novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu – 0,6% od vrednosti novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu. ZA ODOBRENjE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJA SE ODNOSI NA IZGRADNjU, ODNOSNO REKONSTRUKCIJU, ODNOSNO MODERNIZACIJU ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE 15.000 ZA SAGLASNOST NA AKT O USLOVIMA ZA IZGRADNjU, ODNOSNO REKONSTRUKCIJU, ODNOSNO ODRŽAVANjE I ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG KOLOSEKA, ŽELEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA I DRUGIH SREDSTAVA I ZA ORGANIZOVANjE I REGULISANjE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA NA INDUSTRIJSKOM KOLOSEKU 13.000

Tarifni broj 85.

Za upis pravnog ili fizičkog lica u registar civilnih vazduhoplova Srbije i Crne Gore REPUBLIKE SRBIJE, kao vlasnika, odnosno korisnika, za: 1) vazduhoplov transportne kategorije 9.050 2) vazduhoplov opšte kategorije 4.520 3) vazduhoplov posebne kategorije 2.260 Za upisivanje pravnog ili fizičkog lica u Evidenciju letilica kao vlasnika, odnosno korisnika 1.360 Za izdavanje ili produženje uverenja o plovidbenosti vazduhoplova: 1) transportne kategorije 4.520 2) opšte kategorije 3.020 Za izdavanje ili produženje potvrde o plovidbenosti vazduhoplova 2.260 Za dozvolu za upotrebu vazduhoplova posebne kategorije 1.510 Za rešenje koje se izdaje pravnom ili fizičkom licu: 1) brisanje iz registra Srbije i Crne Gore REPUBLIKE SRBIJE civilnih vazduhoplova na zahtev vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova 2.710 2) brisanje iz Evidencije letilica na zahtev vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova 680 3) upis vlasništva aerodroma u Upisnik aerodroma na zahtev vlasnika, odnosno korisnika 5.430 4) upis letilišta u Upisnik letilišta na zahtev vlasnika, odnosno korisnika 2.710 5) upis terena u Evidenciju terena na zahtev vlasnika, odnosno korisnika 1.360 6) promena podataka u Upisniku aerodroma 2.710 7) promena podataka u Upisniku letilišta 1.360 8) promena podataka u Evidenciji terena 680 9) brisanje aerodroma iz Upisnika aerodroma na zahtev vlasnika, odnosno korisnika aerodroma 2.710 10) brisanje letilišta iz Upisnika letilišta na zahtev vlasnika, odnosno korisnika letilišta 1.360 11) brisanje terena iz Evidencije terena 680 12) promena podataka u registru Srbije i Crne Gore REPUBLIKE SRBIJE civilnih vazduhoplova, Evidenciji letilica i Registru vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja 2.260 13) upis založnog prava 2.260 Za izvod ili prepis dokumenata iz: 1) registra civilnih vazduhoplova Srbije i Crne Gore REPUBLIKE SRBIJE 2.260 2) Evidencije letilišta 1.360 3) Upisnika aerodroma 2.710 4) Upisnika letilišta 2.710 5) Registra vazduhoplovno ovlašćenog osoblja 750 Za uverenje o: 1) jačini buke 2.260 2) emisiji gasova pri sagorevanju 2.260 Za izdavanje dozvole za upotrebu padobrana za spasavanje 450 Za odobrenje programa tehničkog održavanja vazduhoplova, za: 1) transportnu kategoriju 13.570 2) opštu kategoriju 2.710 3) posebnu kategoriju 2.710 4) motor, elisu, opremu i padobran 1.360 Za odobrenje ugovora o uzimanju ili davanju vazduhoplova u zakup 2.260 Za uverenje o tipu transportne kategorije za: 1) vazduhoplov 135.690 2) motor 45.230 3) elisu 30.150 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 30.150 Za uverenje o tipu opšte kategorije, za: 1) vazduhoplov 45.230 2) motor 30.150 3) elisu 15.080 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 15.080 Za uverenje o tipu posebne kategorije, za: 1) vazduhoplov 15.080 2) motor 7.540 3) elisu 6.030 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 6.030 Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu transportne kategorije, za: 1) vazduhoplov 45.230 2) motor 30.150 3) elisu 3.020 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 15.080 Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu opšte kategorije, za: 1) vazduhoplov 30.150 2) motor 22.610 3) elisu 7.540 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 7.540 Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu posebne kategorije, za: 1) vazduhoplov 7.540 2) motor 3.770 3) elisu 3.020 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 3.020 Za uverenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju, ispitivanje radi utvrđivanja tipa i održavanje, za: 1) vazduhoplov transportne kategorije 75.380 2) motor i elisu 30.150 3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije 30.150 4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije 22.610 5) vazduhoplov posebne namene 4.520 6) padobran 4.520 Za uverenje o priznavanju stranog dokumenta o osposobljenosti za proizvodnju i ispitivanje, radi utvrđivanja tipa i održavanje, za: 1) vazduhoplov transportne kategorije 22.610 2) motor i elisu 11.310 3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije 11.310 4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije 5.430 5) vazduhoplov posebne kategorije 1.360 6) padobran 1.360 Za odobrenje strancu da može biti član posade vazduhoplova Srbije i Crne Gore REPUBLIKE SRBIJE, koji se koristi u javnom avio-transportu 4.520 Za izdavanje duplikata dozvole za vazduhoplovno ovlašćeno osoblje 450 Za izdavanje dozvole za: 1) uspostavljanje linije u međunarodnom redovnom aviotransportu 13.570 2) obavljanje čarter letova 13.570 Za odobrenje: 1) rute za panoramsko letenje 7.540 2) priručnika o operativnim postupcima prevoza za sopstvene potrebe 13.570 3) priručnika o organizaciji letačkih aktivnosti 13.570 Za davanje saglasnosti za organizaciju takmičenja sportskog i amaterskog letenja 150

Tarifni broj 89.

Zahtev za izdavanje rešenja o dozvoli za rad preduzeća, odnosno preduzetnika za pružanje računovodstvenih usluga 9.050

Tarifni broj 91.

Za zahtev za upis u registar preduzeća za reviziju kod organa nadležnog za poslove finansija 2.560 ZA SPISE I RADNjE U VEZI SA PODACIMA KOJI SE VODE U REGISTRU PREDUZEĆA ZA REVIZIJU KOD ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA, I TO ZA ZAHTEV ZA: 1) UPIS U REGISTAR PREDUZEĆA ZA REVIZIJU 2.560 2) IZDAVANjE IZVODA IZ REGISTRA PREDUZEĆA ZA REVIZIJU IZ TAČKE 1) OVOG TARIFNOG BROJA 770 3) BRISANjE IZ REGISTRA PREDUZEĆA ZA REVIZIJU IZ TAČKE 1) OVOG TARIFNOG BROJA 1.250

Tarifni broj 92.

Za zahtev za upis u registar preduzeća, odnosno preduzetnika za pružanje računovodstvenih usluga kod organa nadležnog za poslove finansija 2.560

Tarifni broj 93.

Za svako prijavljivanje polaganja ispita za sticanje zvanja: 1) ovlašćeni revizor – po predmetu 3.020 2) ovlašćeni računovođa – po predmetu 1.960 3) samostalni računovođa – po predmetu 1.960 4) računovođa – po predmetu 1.960

Tarifni broj 95.

Za rešenja (radne dozvole) za zapošljavanje stranih državljana u REPUBLICI Srbiji 7.540

Tarifni broj 96.

Za izdavanje isprave o sticanju zvanja: 1) ovlašćeni revizor 3.020 2) ovlašćeni računovođa 1.960 3) samostalni računovođa 1.960 4) računovođa 1.960 Za upis u imenik stručnih zvanja: 1) ovlašćeni revizor 1.510 2) ovlašćeni računovođa 1.510 3) samostalni računovođa 1.510 4) računovođa 1.510

Tarifni broj 97.

Za izdavanje putne isprave, turističke propusnice, putnog lista i viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, za: 1) izdavanje putnog lista za strance 1.960 2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva 4.520 3) izdavanje putne isprave za izbeglice 2.260 4) ulazno-izlaznu vizu (na graničnom prelazu) 9.800 5) izlaznu vizu (na graničnom prelazu) 5.430 6) tranzitnu vizu (na graničnom prelazu) 2.710 7) turističku propusnicu (na graničnom prelazu) 4.520 8) izlazno-ulaznu vizu za jedno putovanje 1.660 9) izlazno-ulaznu vizu za više putovanja 3.170 10) izlazno-ulaznu vizu za neograničen broj putovanja 6.780 11) izlaznu vizu 1.960 12) privremeni boravak do tri meseca 6.330 13) privremeni boravak preko tri meseca 9.500 13A) ODOBRENjE STRANOM DRŽAVLjANINU DA SE MOŽE STALNO NASTANITI U REPUBLICI SRBIJI 20.000 13B) IZDAVANjE DUPLIKATA ODOBRENjA STRANOM DRŽAVLjANINU DA SE MOŽE STALNO NASTANITI U REPUBLICI SRBIJI 7.000 14) produženje putnog lista 1.280 15) poslovnu vizu (do jedne godine) 19.000 16) ostala odobrenja strancima koja izdaju organi za koja nije ovim zakonom drukčije propisano 3.800 17) odobrenja za izvođenje letova iznad graničnog pojasa 3.770 NAPOMENA: Za svaku novu vizu plaća se odgovarajuća taksa. Taksu za novu vizu i za dozvolu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republici SRBIJI borave radi školovanja i usavršavanja kao stipendisti Vlade Republike kao i državljani onih zemalja sa kojima je zaključen ugovor o ukidanju viza i takse za privremeni boravak. Taksu za novu izlaznu vizu ne plaćaju strani državljani koji su pod zaštitom Visokog komesara za izbeglice Organizacije ujedinjenih nacija a nemaju nacionalni pasoš. Taksu po ovom tarifnom broju, osim taksi iz tač. 15) i 17) ne plaćaju strani državljani koji organizovano preko domaćih zvaničnih humanitarnih organizacija dolaze u Republiku SRBIJU radi pružanja humanitarne pomoći. Taksu po ovom tarifnom broju, osim taksi iz tač. 15) i 17) po zahtevima koje u zemlji podnesu strani državljani koji su u braku sa državljanima Srbije i Crne Gore REPUBLIKE SRBIJE, plaćaju u iznosu od 50% od propisane takse. Takse iz tač. 6) i 7) po ovom tarifnom broju ne plaćaju strani državljani koji organizovano preko turističkih agencija i turističkih organizacija prolaze kroz Republiku, odnosno dolaze u Republiku. TAKSE IZ TAČ. 4), 6), 8) I 12) PO OVOM TARIFNOM BROJU NE PLAĆAJU STRANI DRŽAVLjANI KOJI ORGANIZOVANO DOLAZE U REPUBLIKU SRBIJU, KAO UČESNICI NA TAKMIČENjIMA, ODNOSNO SKUPOVIMA MEĐUNARODNOG KARAKTERA, ODNOSNO LICA U NEPOSREDNOJ VEZI SA UČEŠĆEM UČESNIKA Taksu po ovom tarifnom broju za izdatu vizu na graničnom prelazu na zajednički (kolektivni) pasoš, plaća svako upisano lice. Taksu po ovom tarifnom broju za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava, plaća lice kome je izdata putna isprava, za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa nosiocem putne isprave, umanjenu za 50%. Taksu po ovom tarifnom broju za izdatu turističku propusnicu na osnovu putne isprave u koju su upisani članovi porodice, plaća lice kome je izdata putna isprava, za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa nosiocem putne isprave, umanjenu za 50%. Takse iz tač. 4), 12) i 13) ovog tarifnog broja ne plaćaju sveštenici i verski službenici, strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji, kao i lica koja u okviru organizovane naučno-tehničke saradnje dolaze u Republiku Srbiju. Takse iz tač. 12) i 13) ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.

Tarifni broj 97a

Za rešenje o prijemu u državljanstvo Republike SRBIJE, za: 1) izbegla, prognana i raseljena lica 410 2) državljane druge države članice 1.140 3) ostale slučajeve prijema u državljanstvo 10.280 Za rešenje o sticanju državljanstva Republike SRBIJE po međunarodnim ugovorima 5.140 Za rešenje o utvrđivanju državljanstva Republike SRBIJE 410 Za zahtev za upis u evidenciju državljana Republike SRBIJE 1.140 Za rešenje o prestanku državljanstva Republike SRBIJE 18.280 NAPOMENA: Ako se rešenje odnosi na istovremeno sticanje ili prestanak državljanstva članova porodice (supružnici, maloletna i nezaposlena deca do 26. godine života) plaća se jedna taksa

Tarifni broj 97b

ZA IZDAVANjE PUTNIH ISPRAVA I VIZA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE, I TO ZA: 1) IZDAVANjE PASOŠA 1.000 2) IZDAVANjE ZAJEDNIČKOG PASOŠA ZA SVAKOG KORISNIKA PO 300 3) UPIS DETETA U PASOŠ JEDNOG RODITELjA ILI DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA 200 4) VIZU ZA JEDNO PUTOVANjE 300 5) VIZU ZA VIŠE PUTOVANjA 600 6) VIZU NA ZAJEDNIČKI PASOŠ ZA SVAKOG KORISNIKA PO 500 7) UTISKIVANjE KLAUZULE „POSLOVNO” U PUTNU ISPRAVU KOJA ZAMENjUJE VIZU 1.000 NAPOMENA: TAKSA IZ TAČ. 1) I 2) OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE AKO SE NOVI PASOŠ IZDAJE ZBOG PROMENjENIH PODATAKA U JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU, USLED GREŠKE ORGANA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE. ZA IZDAVANjE SVAKE NOVE VIZE PLAĆA SE ODGOVARAJUĆA PROPISANA TAKSA.

Tarifni broj 100.

Za izdavanje i produženje vozačke dozvole i za izdavanje potvrde o poznavanju saobraćajnih propisa 300 Za izdavanje duplikata vozačke dozvole 600 Za prijavu vozača u evidenciju 300 Za zamenu inostrane vozačke dozvole važećom Srbije i Crne Gore REPUBLIKE SRBIJE 5.280 Za izdavanje potvrde o pravu na upravljanje vozilom od strane vozača koji je izgubio vozačku dozvolu 600 Za žalbu na prvostepeno rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje isprava iz st. 1, 2. i 4. ovog tarifnog broja kao i za žalbu na rešenje o oduzimanju vozačke dozvole i upućivanju na kontrolni zdravstveni pregled 150 Za izdavanje, produženje važnosti i izdavanje duplikata dozvole za vozača – instruktora 600

Tarifni broj 102.

Za izdavanje saglasnosti na nastavni plan i program za obuku kandidata za vozače motornih vozila i vozače traktora 3.1706.500 Za rešenje o ispunjenju uslova za rad centra za obuku vozača 52.77060.000 Za žalbu na rešenje iz ovog tarifnog broja 300

Tarifni broj 103.

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila 300 Za izdavanje rešenja o ovlašćenju za vršenje tehničkih pregleda vozila 7.54060.000 Za zahtev za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila 3.170 Za izdavanje rešenja o ovlašćenju za vršenje ispitivanja vozila 6.33080.000 Za izdavanje odobrenja i uputa za utiskivanje brojeva motora ili šasija vozila 1.060

Tarifni broj 105.

Za rešenja iz oblasti zaštite od požara koja se donose: 1) na osnovu zahteva za odobrenje lokacija objekata 15.830 2) na osnovu zahteva za odobrenje – davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju 15.830 2) NA OSNOVU ZAHTEVA ZA ODOBRENjE – DAVANjE SAGLASNOSTI NA INVESTICIONO-TEHNIČKU DOKUMENTACIJU ZA OBJEKTE BRUTO POVRŠINE (1) DO 150M² 7.500 (2) PREKO 150M² DO 1.000M² 15.830 (3) PREKO 1.000M² DO 5.000M² 31.660 (4) PREKO 5.001M² 60.000 3) na osnovu zahteva za tehnički prijem objekata, instalacija i uređaja 15.830 3) NA OSNOVU ZAHTEVA ZA TEHNIČKI PRIJEM OBJEKATA BRUTO POVRŠINE (1) DO 150M² 7.500 (2) PREKO 150M² DO 1.000M² 15.830 (3) PREKO 1.000M² DO 5.000M² 31.660 (4) PREKO 5.000M² 60.000 3A) NA OSNOVU ZAHTEVA ZA TEHNIČKI PRIJEM INSTALACIJA I UREĐAJA 15.830 4) na osnovu zahteva za bavljanje poslovima proizvodnje eksplozivnih materija 459.820 5) na osnovu zahteva za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija 316.600 6) na osnovu zahteva za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija za sopstvene potrebe 158.300 NAPOMENA: Taksa po ovom tarifnom broju propisana pod tač. 1), 2) i 3) TAČ. 1), 2), 3) I 3A) plaća se i po času i računa za svaki ceo ili započeti radni čas svakog inspektora koji učestvuje u procesu rada 1.310 dinara.

Tarifni broj 108.

Za odobrenje za izgradnju objekta na području graničnog prelaza i u graničnom pojasu plaća se taksa u visini od 5% od predračunske vrednosti objekta NAPOMENA: Za primenu ovog tarifnog broja važe odredbe iz tarifnog broja 136. stav 2. ovog zakona. PREDRAČUNSKA VREDNOST PO OBJEKTU USKLAĐUJE SE PRIMENOM INDEKSA RASTA CENA NA MALO KOJI OBJAVLjUJE REPUBLIČKI ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE STATISTIKE, U PERIODU OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD MESECA UTVRĐIVANjA PREDRAČUNSKE VREDNOSTI, DO POSLEDNjEG DANA MESECA KOJI PRETHODI MESECU KADA JE ZAHTEV PODNET.

Tarifni broj 110.

Za rešenje o: 1) upisu promena u list „A“ uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe 3.430 2) sprovođenju uknjižbe, predbeležbe, zabeležbe, prenosa upisa broda, brisanje broda i drugih promena 1.710 3) brisanju, izvršenom brisanju iz upisnika, promeni tehničkih karakteristika i drugih promena čamaca i plovećih postrojenja 340 4) nautičkim uslovima o izvođenju radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju hidrotehničkih objekata, luka i pristaništa, regulaciji na unutrašnjim plovnim putevima i obalama, eksploataciji peska ili šljunka, tovarišta, deponija kao i radova na izgradnji svih vrsta vodova i kablova koji premošćavaju plovne puteve 13.710 5) nautičkim uslovima za splav-restorane, nautičke klubove i marine 5.710 6) izdavanju odobrenja za poseban rečni transport 13.710 7) izdavanju odobrenja za praćenje i nadgledanje poslova na vodi sredstvima prevoza lučke kapetanije (po času) 4.570 8) izdavanju odobrenja za utovar-istovar naftnih proizvoda i opasnih materija. 21.710 9) utvrđivanju količine robe u brodu po zahtevu za brod unutrašnje plovidbe bez obzira na kapacitet, konstataciji stanja i havarija robe po traženju, konstataciji stanja ambalaže po traženju 8.000 10) izdavanju nautičkih uslova za vršenje javnog prevoza u rečnom saobraćaju 5.710 11) utvrđivanju minimalnog broja članova posade brodova unutrašnje plovidbe, plovećih naprava i skela 1.370 12) odobrenju za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima domaćem pravnom ili fizičkom licu 13.710 13) dozvoli stranom ovlašćenom licu za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima 79.980 14) priznavanju zvanja članu posade broda 2.290 15) odobrenju za održavanje sportskih i drugih manifestacija na unutrašnjim plovnim putevima 3.430 16) probnoj vožnji broda unutrašnje plovidbe 5.710 17) odobrenju za plovidbu stranih jahti ili čamaca unutrašnjim plovnim putevima 4.000 18) odobrenju za pristajanje plovila van graničnog prelaza 4.570 Za zahtev za: 1) izdavanje brodskih isprava i knjiga brodova unutrašnje plovidbe 1.370 2) izdavanje duplikata, izmenu podataka, produženje i zamenu brodskih isprava i knjiga 690 3) izdavanje brodske knjižice, dozvole za ukrcanje i ovlašćenja za vršenje poslova na brodu unutrašnje plovidbe 1.370 4) izdavanje duplikata, izmenu podataka i zamenu brodske knjižice i ovlašćenja za vršenje poslova na brodu unutrašnje plovidbe 690 5) obavljanje osnovnog, redovnog i vanrednog pregleda čamca i plovećeg postrojenja 460 6) izdavanje duplikata i zamenu plovidbene dozvole za čamac i ploveće postrojenje 340 7) polaganje ispita za zvanje u unutrašnjoj plovidbi 690 8) polaganje ispita za upravljača i rukovaoca čamca 460 9) izdavanje duplikata i zamenu uverenja za upravljača i rukovaoca čamca 460 10) izdavanje potvrde o brisanju broda iz upisnika brodova unutrašnje plovidbe 1.260 11) overu zapisnika o šteti, odnosno havariji plovnih objekata 800 12) kontrolu tehničke ispravnosti i evidencije za dolazak i prolazak brodova unutrašnje plovidbe (putnički brod, plovilo bez propulzije i sa propulzijom, brod koji prevozi putnike kroz granični prelaz – brod/dan) 910 Za izvode iz: 1) upisnika brodova unutrašnje plovidbe 1.140 2) upisnika čamaca i plovećih postrojenja 340 3) registra reda plovidbe 1.710 4) brodarske knjižice 340

Tarifni broj 116.

Za zahteve za: 1) uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju 1.5103.020 2) izdavanje odobrenja za uvoz naftnih derivata 7.540 3) utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina 45.700

Tarifni broj 117.

Za rešenja iz oblasti geologije i rudarstva koja se donose na osnovu zahteva: 1) za izdavanje odobrenja za istraživanje 34.280 2) za produžetak istražnog prava 11.430 3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina 68.550 4) za ispiranje plemenitih metala 4.520 5) zahteva za izvođenje rudarskih radova 57.130 6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu 22.850 7) kojim se odobrava upotreba rudarskog objekta (upotrebna dozvola) 45.700 8) o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja gasovoda i unutrašnjih gasnih instalacija 9.050 9) ZA PRODUŽENjE ROKA VAŽENjA ODOBRENjA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 35.000 10) ZA IZDAVANjE LICENCE ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA I ZA VRŠENjE STRUČNOG NADZORA NAD RUDARSKIM RADOVIMA 160.000 11) ZA IZDAVANjE LICENCE ZA PROJEKTOVANjE RUDARSKIH PROJEKATA 80.000 12) ZA IZDAVANjE LICENCE ZA VRŠENjE TEHNIČKE KONTROLE RUDARSKIH PROJEKATA I OBJEKATA 80.000

Tarifni broj 117b

Za zahtev za sticanje svojstva povlašćenog proizvođača električne energije 1.140 Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za sticanje svojstva povlašćenog proizvođača električne energije 11.430

TARIFNI BROJ 117V

ZA SPISE I RADNjE KOJI SE VRŠE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ENERGETIKA, I TO ZA: 1) IZDAVANjE IZVEŠTAJA O ISPUNjENOSTI USLOVA I ZAHTEVA UTVRĐENIH TEHNIČKIM PROPISIMA, PROPISIMA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI, PROPISIMA O ZAŠTITI OD POŽARA I EKSPLOZIJA, KAO I PROPISIMA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZA POTREBE IZDAVANjA LICENCE ZA OBAVLjANjE ENERGETSKE DELATNOSTI 20.000

| 2) IZDAVANjE IZVEŠTAJA O ISPUNjENOSTI USLOVA U POGLEDU STRUČNOG KADRA ZA OBAVLjANjE POSLOVA TEHNIČKOG RUKOVOĐENjA, ODNOSNO USLOVA U POGLEDU BROJA I STRUČNE OSPOSOBLjENOSTI LICA ZA OBAVLjANjE POSLOVA NA ODRŽAVANjU OBJEKATA ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, KAO I POSLOVA RUKOVAOCA U TIM OBJEKTIMA, ZA POTREBE IZDAVANjA LICENCE ZA OBAVLjANjE ENERGETSKE DELATNOSTI 3.000

Tarifni broj 120.

Za duplikat javne isprave koju izdaje osnovna ili srednja škola 450 Za novu javnu ispravu koju izdaje ustanova u oblasti višeg i univerzitetskog VISOKOG obrazovanja 450 ZA DUPLIKAT DOZVOLE ZA RAD – LICENCE, IZDATE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU OSNOVE SISTEMA VASPITANjA I OBRAZOVANjA 1.000 ZA IZDAVANjE IZVODA IZ REGISTRA, KOJI SE VODI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU OSNOVE SISTEMA VASPITANjA I OBRAZOVANjA, KOJI SE ODNOSI NA PODATKE O ODUZIMANjU I SUSPENZIJI LICENCE 440

Tarifni broj 131.

Za donošenje rešenja o promenama u katastarskom operatu po ispravama, bez uviđaja na licu mesta, i to: 1) u katastru nepokretnosti 300 2) u katastru zemljišta 150 NAPOMENA: Taksu plaća podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva organu nadležnom za geodetske poslove.

Tarifni broj 132.

Za donošenje rešenja o promenama u katastarskom operatu za koje je potrebno izvršiti uviđaj na licu mesta, i to: 1) u katastru nepokretnosti 450 2) u katastru zemljišta 300 NAPOMENA: Taksu plaća podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva organu nadležnom za geodetske poslove.

Tarifni broj 133.

Za izdavanje potvrde o kontroli temelja građevinskih objekata i kontroli osovina saobraćajnica 900 NAPOMENA: Taksu plaća podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva organu nadležnom za geodetske poslove.

Tarifni broj 135.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za izradu tehničke dokumentacije po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekata 8.44015.500

Tarifni broj 136.

Za rešenje koje donosi republički organ kojim se odobrava izgradnja objekta (stalnog ili privremenog) plaća se taksa od 0,05% na predračunsku vrednost objekta ZA POTVRDU REPUBLIČKOG ORGANA O PRIJEMU DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU OBJEKTA ILI ZA IZVOĐENjE RADOVA PLAĆA SE TAKSA OD 0,2% NA PREDRAČUNSKU VREDNOST OBJEKTA, ODNOSNO RADOVA, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu uvećava se, za vreme od momenta njenog utvrđivanja (datum overe projekta) do dana podnošenja zahteva za rešenje primenom indeksa rasta cena na malo u tom periodu zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. PREDRAČUNSKA VREDNOST PO OBJEKTU, ODNOSNO RADOVIMA, USKLAĐUJE SE PRIMENOM INDEKSA RASTA CENA NA MALO KOJI OBJAVLjUJE REPUBLIČKI ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE STATISTIKE, U PERIODU OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD MESECA UTVRĐIVANjA PREDRAČUNSKE VREDNOSTI, DO POSLEDNjEG DANA MESECA KOJI PRETHODI MESECU KADA JE ZAHTEV PODNET.

Tarifni broj 137.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za izvođenje radova po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekta 15.500 9.050

Tarifni broj 138.

Za rešenje KOJE DONOSI ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE TELEKOMUNIKACIJA, kojim se odobrava upotreba objekta plaća se taksa od 0,05% 0,1% na predračunsku vrednost objekta, ODNOSNO RADOVA ZA REŠENjE KOJE DONOSI ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE GRAĐEVINARSTVA I INVESTICIONIH PROJEKATA, KOJIM SE ODOBRAVA UPOTREBA OBJEKTA PLAĆA SE TAKSA OD 0,5% NA PREDRAČUNSKU VREDNOST OBJEKTA, ODNOSNO RADOVA, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO NAPOMENA: Predračunska vrednost po projektu uvećava se, za vreme od momenta njenog utvrđivanja (datum overe projekta) do dana podnošenja zahteva za rešenje, primenom indeksa rasta cena na malo u tom periodu zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. PREDRAČUNSKA VREDNOST PO PROJEKTU, ODNOSNO RADOVIMA, USKLAĐUJE SE PRIMENOM INDEKSA RASTA CENA NA MALO KOJU OBJAVLjUJE REPUBLIČKI ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE STATISTIKE, U PERIODU OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD MESECA UTVRĐIVANjA PREDRAČUNSKE VREDNOSTI, DO POSLEDNjEG DANA MESECA KOJI PRETHODI MESECU U KOME JE ZAHTEV PODNET.

Tarifni broj 140.

Za izdavanje rešenja REŠENjE o utvrđivanju ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU i drugih propisanih uslova po zahtevu stranke, i to: 1) do 50 m2 230 2) preko 50 m2 do 200 m2 450 3) preko 200 m2 900 Za rešenje o izgradnji telekomunikacionih objekata plaća se taksa od 0,3% na predračunsku vrednost.

TARIFNI BROJ 140A

ZA UVERENjE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLjANjE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU I POSLOVA ODGOVORNOG LICA 500 ZA REŠENjE KOJIM SE IZDAJE LICENCA ZA OBAVLjANjE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU 500

TARIFNI BROJ 140B

ZA ZAHTEV ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA UGOVOR O PENZIJSKOM PLANU 3.000

Tarifni broj 141.

Za saglasnost da je tehničko-tehnološka dokumentacija izrađena u skladu sa veterinarsko-sanitarnim uslovima propisanim za tu vrstu objekata, i to za: 1) proizvodnju i držanje životinja 2.290 2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla: (1) većeg obima proizvodnje (industrijski) 13.710 (2) manjeg obima proizvodnje (zanatski) 6.860 (3) objekti (prostorije) u domaćinstvu 2.290 3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta) 13.710 4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari) 13.710 5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla 6.860 6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa 13.710 7) proizvodnju stočne hrane 6.860 Za određivanje karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja 2.290 ZA IZMENU, ODNOSNO DOPUNU REŠENjA O ODREĐIVANjU KARANTINA ZA UVEZENE ŽIVOTINjE, VRSTU I NAČIN DIJAGNOSTIČKIH ISPITIVANjA I STRUČNU ORGANIZACIJU KOJA ĆE VRŠITI TA ISPITIVANjA 500 Za određivanje karantina za uvezene pošiljke proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest, vrste i načina dijagnostičkih ispitivanja i stručne organizacije koja će vršiti ta ispitivanja 2.290

Tarifni broj 141v

Za rešenje o priznavanju novostvorene domaće sorte voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno upisu u Registar sorti voćaka, vinove loze i hmelja strane sorte 4.860 Za rešenje o upisu proizvođača, uvoznika i prometnika sadnim materijalom u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja 2.110 ZA REŠENjE O UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA SEMENA, RASADA, MICELIJA, JESTIVIH I LEKOVITIH GLjIVA 2.110 ZA REŠENjE O UPISU U REGISTAR DORAĐIVAČA SEMENA 2.110 ZA REŠENjE O SAGLASNOSTI ZA PREPAKIVANjE SEMENA 1.500 ZA UVERENjE O PRIZNAVANjU SEMENSKOG USEVA 300

TARIFNI BROJ 141G

ZA ZAHTEV ZA PONOVNI UPIS SORTE U REGISTAR SORTI POLjOPRIVREDNOG BILjA 63.000

TARIFNI BROJ 141D

ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE DA PRAVNO LICE, PREDUZETNIK ILI FIZIČKO LICE (STVARALAC, KORISNIK, ODNOSNO OVLAŠĆENA ORGANIZACIJA) ISPUNjAVA USLOVE ZA PROCENU RIZIKA ZA OGRANIČENU UPOTREBU, UVOĐENjE U PROIZVODNjU I STAVLjANjE U PROMET GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA I PROIZVODA OD GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA 3.650

TARIFNI BROJ 141Đ

ZA REŠENjE KOJIM SE ODOBRAVA OGRANIČENA UPOTREBA, UVOĐENjE U PROIZVODNjU I STAVLjANjE U PROMET GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA I PROIZVODA OD GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA 3.650

TARIFNI BROJ 141E

ZA REŠENjE KOJIM SE ODOBRAVA OGRANIČENA UPOTREBA, UVOĐENjE U PROIZVODNjU I STAVLjANjE U PROMET GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA I PROIZVODA OD GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA, KOJA SADRŽE ILI SE SASTOJE OD ISTIH GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA ILI KOMBINACIJA GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA, A KOJI SU NAMENjENI ZA DRUGAČIJU UPOTREBU OD UPOTREBE KOJA JE ODOBRENA REŠENjEM IZ TARIFNOG BROJA 141Đ 3.650

TARIFNI BROJ 141Ž

ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE DA PRAVNO LICE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE ZA OBAVLjANjE PROGNOZNOIZVEŠTAJNIH POSLOVA, KAO I POSLOVA VRŠENjA USLUGA U OBLASTI ZAŠTITE BILjA 11.450

TARIFNI BROJ 141Z

ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE DA PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK, ODNOSNO FIZIČKO LICE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE ZA PRUŽANjE USLUGA U SPROVOĐENjU MERA ZAŠTITE BILjA, ODNOSNO PRIMENI PESTICIDA U POLjOPRIVREDI I ŠUMARSTVU 6.820

TARIFNI BROJ 141I

ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE DA PRAVNO LICE ISPUNjAVA USLOVE ZA PROIZVODNjU, ODNOSNO FORMULACIJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA (PESTICIDA) I SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA (ĐUBRIVA) 13.710

| NAPOMENA: ZA SVAKO SLEDEĆE REŠENjE IZ OVOG TARIFNOG BROJA KOJE SE IZDAJE ISTOM PRAVNOM LICU PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU UMANjENOM ZA 50% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM

TARIFNI BROJ 141J

ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE DA OVLAŠĆENI ZASTUPNIK ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE ZA ZASTUPANjE INOSTRANOG PROIZVOĐAČA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA (PESTICIDA), ODNOSNO SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA (ĐUBRIVA) 6.820

| NAPOMENA: ZA SVAKO SLEDEĆE REŠENjE IZ OVOG TARIFNOG BROJA KOJE SE IZDAJE ISTOM PRAVNOM LICU PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU UMANjENOM ZA 50% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM.

TARIFNI BROJ 141K

ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE DA PRAVNO LICE ISPUNjAVA USLOVE ZA VRŠENjE ZDRAVSTVENOG PREGLEDA USEVA I OBJEKATA, KAO I ZDRAVSTVENOG PREGLEDA PROIZVODNjE BEZVIRUSNOG ILI NA ODREĐENE VIRUSE TESTIRANOG SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA I ZEMLjIŠTA NA NEMATODE 5.000

TARIFNI BROJ 141L

ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE DA ŽELEZNIČKA STANICA, POMORSKA LUKA, REČNO, JEZERSKO I VAZDUHOPLOVNO PRISTANIŠTE, DRUMSKI GRANIČNI PRELAZ, KONTEJNERSKI TERMINAL, POŠTA, ODNOSNO DRUGO MESTO CARINjENjA NA KOJEM SE VRŠI ZDRAVSTVENI PREGLED PRI UVOZU I PROVOZU POŠILjAKA BILjA KOJE SE PRETOVARUJU, ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE ZA BEZBEDNO I KVALITETNO VRŠENjE ZDRAVSTVENOG PREGLEDA POŠILjAKA BILjA 5.000

|

TARIFNI BROJ 141Lj

ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE DA PRAVNO LICE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE ZA STAVLjANjE U PROMET SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA (PESTICIDA), ODNOSNO SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA (ĐUBRIVA) NA VELIKO (SKLADIŠTA PESTICIDA I ĐUBRIVA) 6.860 NAPOMENA: ZA SVAKO SLEDEĆE REŠENjE IZ OVOG TARIFNOG BROJA KOJE SE IZDAJE ISTOM PRAVNOM LICU PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU UMANjENOM ZA 50% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM

TARIFNI BROJ 141M

ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE DA PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE ZA STAVLjANjE U PROMET SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA (PESTICIDA), ODNOSNO SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA (ĐUBRIVA) NA MALO (POLjOPRIVREDNE APOTEKE) 3.000

TARIFNI BROJ 141N

ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE DA PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE ZA STAVLjANjE U PROMET SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA (PESTICIDA), ODNOSNO SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA (ĐUBRIVA), NA MALO, KOJI SE NALAZE NA POZITIVNOJ (OCENjENOJ) LISTI OTROVA 5.000

Tarifni broj 143.

Za davanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću: 1) u igračnicama (kockarnica, kazino i sl.) 75.380 2) na automatima – po automatu 9.050 Za davanje odobrenja za priređivanje ostalih igara na sreću 15.080 NAPOMENA: Taksa po ovom tarifnom broju plaća se ako drugim propisom nije predviđeno plaćanje posebne takse, odnosno naknade za davanje odobrenja za priređivanje igara na sreću.

Tarifni broj 144.

Za ovlašćenja za rad na radio-telegrafskim i radio-telefonskim stanicama 750 Za ovlašćenja za rad na amaterskim radio- stanicama 300 Za tehnički pregled radio-stanice plaća se iznos po utrošenom radnom satu 750 Za prijavu o prestanku radio-stanice 150 Za dozvolu za amatersku radio-stanicu 300 Za dozvolu za radio-stanicu koju koriste građani (27 MHz) 300 Za upis početka rada u dozvolu za radio-stanicu amaterskog radio-operatera 150 Za upis početka rada u dozvolu za radio-stanicu koju koriste građani (27 MHz) 150

Tarifni broj 147.

Za žalbu protiv rešenja o prekršaju donesenom u prvom stepenu koju ulažu pravna lica, odgovorno lice u pravnom licu i građani 750 Za žalbu protiv rešenja carinarnice donesenog u upravnom postupku, koju ulažu pravna lica i građani 1.210 NAPOMENA: Taksa se plaća DOKAZ O UPLATI TAKSE PODNOSI SE prvostepenom organu prilikom ulaganja žalbe.

Tarifni broj 149.

Za rešenja REŠENjE o ispunjenosti uslova, za: 1) obrađivače OBAVLjANjE PROIZVODNjE I OBRADE duvana 1.510 1A) OBAVLjANjE IZVOZA DUVANA, ODNOSNO OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA 1.510 2) obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i ispunjenosti uslova za pravo učešća na javnom tenderu za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje tih proizvoda 452.280 3) obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima 45.230 3A) OBAVLjANjE UVOZA DUVANA, ODNOSNO OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA 45.230 4) obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, po objektu 150

Tarifni broj 150.

Za upis u registre koji se vode kod Agencije UPRAVE za duvan 1.510 ZA IZDAVANjE OVERENE KOPIJE IZVODA O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 1.510 Za upis promena PROMENE u registre iz stava 1. ovog tarifnog broja 450 ZA UPIS PROMENE U EVIDENCIONU LISTU TRGOVACA NA MALO DUVANSKIM PROIZVODIMA 150 ZA DUPLIKAT REŠENjA UPRAVE ZA DUVAN 150 Za brisanje iz registara iz stava 1. ovog tarifnog broja, OSIM IZ REGISTRA O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA KOJE SU STAVLjENE U PROMET U REPUBLICI SRBIJI, po zahtevu lica na koje se odnose podaci iz tih registara 450 NAPOMENA: Stav 3. ovog tarifnog broja ne odnosi se na registar o markama duvanskih proizvoda koje su stavljene u promet u Republici.

TARIFNI BROJ 153.

ZA PRIJAVU ZA PRIZNANjE PATENTA, I TO: 1) DO DESET PATENTNIH ZAHTEVA 5.000 2) ZA SVAKI SLEDEĆI PATENTNI ZAHTEV PREKO DESET PATENTNIH ZAHTEVA 500 ZA PRIJAVU ZA PRIZNANjE MALOG PATENTA 5.000 ZA MEĐUNARODNU PRIJAVU PATENTA, I TO:   1) DO DESET PATENTNIH ZAHTEVA 5.000 2) ZA SVAKI SLEDEĆI PATENTNI ZAHTEV PREKO DESET PATENTNIH ZAHTEVA 500 ZA DOSTAVLjANjE PRIMERAKA MEĐUNARODNE PRIJAVE PATENTA MEĐUNARODNOM BIROU I NADLEŽNOM ORGANU ZA MEĐUNARODNI REŠERŠ OD STRANE ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU 5.000 ZA DOSTAVLjANjE MEĐUNARODNE PRIJAVE PATENTA MEĐUNARODNOM BIROU KAO ZAVODU PRIMAOCU 2.500 ZA PRIJAVU ZA ZAŠTITU TOPOGRAFIJE INTEGRISANOG KOLA 5.000 ZA PRIJAVU ZA PRIZNANjE PRAVA NA DIZAJN, I TO:   1) AKO PRIJAVA SADRŽI JEDAN DIZAJN 4.000 2) AKO PRIJAVA SADRŽI DVA ILI VIŠE DIZAJNA, ZA DRUGI I SVAKI SLEDEĆI DIZAJN 3.000 ZA PRIJAVU ZA PRIZNANjE ŽIGA, I TO:   1) DO TRI KLASE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA 10.000 2) ZA SVAKU SLEDEĆU KLASU PREKO TRI KLASE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA 2.000 3) ZA FIGURATIVNI ELEMENT ILI VERBALNI ZNAK SA GRAFIČKIM REŠENjEM 2.000 ZA PRIJAVU ZA PRIZNANjE KOLEKTIVNOG ŽIGA, ODNOSNO ŽIGA GARANCIJE, I TO:   1) DO TRI KLASE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA 20.000 2) ZA SVAKU SLEDEĆU KLASU PREKO TRI KLASE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA 3.000 3) ZA FIGURATIVNI ELEMENT ILI VERBALNI ZNAK SA GRAFIČKIM REŠENjEM 3.000 ZA ZAHTEV ZA MEĐUNARODNO REGISTROVANjE ŽIGA, DIZAJNA, ODNOSNO IMENA POREKLA 5.000 ZA PRIJAVU ZA REGISTROVANjE IMENA POREKLA, ODNOSNO GEOGRAFSKE OZNAKE 5.000 ZA PRIJAVU ZA PRIZNANjE STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA IMENA POREKLA, ODNOSNO PRIJAVE ZA PRIZNANjE STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA GEOGRAFSKE OZNAKE 10.000 NAPOMENA:   TAKSA IZ ST. 1. I 2. OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE U IZNOSU UMANjENOM ZA 20% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM, AKO PODNOSILAC PRIJAVE UZ PRIJAVU PODNESE PREVOD NAZIVA PRONALASKA I APSTRAKTA NA ENGLESKOM JEZIKU.   TAKSA IZ STAVA 3. OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE U IZNOSU UVEĆANOM ZA 50% U ODNOSU NA TAKSU PROPISANU OVIM TARIFNIM BROJEM, AKO JE MEĐUNARODNA PRIJAVA PATENTA PODNETA U NAKNADNOM ROKU OD 30 DANA PO ISTEKU ROKA ZA ULAZAK U NACIONALNU FAZU ISPITIVANjA PRIJAVE.

TARIFNI BROJ 154.

ZA ZAHTEV ZA RAZDVAJANjE PRIJAVE ZA PRIZNANjE ŽIGA 1.500 ZA IZDVOJENU PRIJAVU ZA PRIZNANjE ŽIGA, ODNOSNO IZDVOJENE PRIJAVE ZA PRIZNANjE ŽIGA, ZA SVAKU POJEDINAČNU PRIJAVU, I TO: 1) DO TRI KLASE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA 10.000 2) ZA SVAKU SLEDEĆU KLASU PREKO TRI KLASE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA 2.000 3) ZA FIGURATIVNI ELEMENT ILI VERBALNI ZNAK SA GRAFIČKIM REŠENjEM 2.000 ZA ZAHTEV ZA RAZDVAJANjE VIŠESTRUKE PRIJAVE DIZAJNA NA VIŠE POJEDINAČNIH, ODNOSNO VIŠESTRUKIH PRIJAVA DIZAJNA, ZA SVAKU POJEDINAČNU, ODNOSNO VIŠESTRUKU PRIJAVU 1.500 ZA IZDVOJENU POJEDINAČNU, ODNOSNO VIŠESTRUKU PRIJAVU DIZAJNA, ODNOSNO IZDVOJENE POJEDINAČNE, ODNOSNO VIŠESTRUKE PRIJAVE DIZAJNA, ZA SVAKU PRIJAVU 1.500

TARIFNI BROJ 155.

ZA REZULTAT ISPITIVANjA PODNOSILACA PRIJAVE ZA PRIZNANjE PATENTA, ZAHTEVA ZA PROŠIRENjE DEJSTVA EVROPSKE PRIJAVE PATENTA I EVROPSKOG PATENTA, MALOG PATENTA, TOPOGRAFIJE, ŽIGA, KOLEKTIVNOG ŽIGA, ŽIGA GARANCIJE, PRAVA NA DIZAJN, MEĐUNARODNE PRIJAVE PATENTA, MEĐUNARODNE PRIJAVE ŽIGA, PRIJAVE ZA DEPONOVANjE I EVIDENCIJU PREDMETA SRODNIH PRAVA, PRIJAVE ZA REGISTROVANjE IMENA POREKLA ODNOSNO GEOGRAFSKE OZNAKE, PRIJAVE ZA PRIZNANjE STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA IMENA POREKLA, ODNOSNO PRIJAVE ZA PRIZNANjE STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA GEOGRAFSKE OZNAKE, PROVIZORNOG ODBIJANjA MEĐUNARODNE REGISTRACIJE ŽIGA 500

TARIFNI BROJ 156.

ZA ZAHTEV ZA SUŠTINSKO ISPITIVANjE PRIJAVE ZA PRIZNANjE PATENTA 15.000 ZA ZAHTEV ZA SUŠTINSKO ISPITIVANjE MEĐUNARODNE PRIJAVE ZA PRIZNAVANjE PATENTA AKO POSTOJI IZVEŠTAJ O MEĐUNARODNOM PRETRAŽIVANjU (REŠERŠU), ODNOSNO IZVEŠTAJ O PRETHODNOM MEĐUNARODNOM ISPITIVANjU 5.000 ZA ZAHTEV ZA SUŠTINSKO ISPITIVANjE MEĐUNARODNE PRIJAVE ZA PRIZNAVANjE PATENTA KOJI SE PODNOSI U NAKNADNOM ROKU, PORED TAKSE IZ STAVA 2. OVOG TARIFNOG BROJA 3.000

TARIFNI BROJ 157.

ZA ODRŽAVANjE PRAVA IZ PRIJAVE ZA PRIZNANjE PATENTA, ODNOSNO ZA ODRŽAVANjE PATENTA, PLAĆA SE GODIŠNjA TAKSA, I TO ZA: 1) TREĆU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 7.000 2) ČETVRTU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 8.500 3) PETU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 10.000 4) ŠESTU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 12.000 5) SEDMU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 14.000 6) OSMU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 16.000 7) DEVETU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 18.000 8) DESETU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 20.000 9) JEDANAESTU GODINU I SVAKU SLEDEĆU GODINU DOK PATENT NE PRESTANE DA VAŽI, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE, PLAĆA SE TAKSA IZ TAČKE 8) OVOG TARIFNOG BROJA UVEĆANA ZA 4.000 DINARA ZA SVAKU GODINU PREKO DESET GODINA   NAPOMENA:   ZA ODRŽAVANjE PRAVA IZ DOPUNSKE PRIJAVE PATENTA, ODNOSNO IZ DOPUNSKOG PATENTA, GODIŠNjA TAKSA IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE U IZNOSU UMANjENOM ZA 30% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM. GODIŠNjA TAKSA ZA ODRŽAVANjE PRAVA IZ PRIJAVE ZA PRIZNANjE PATENTA, ODNOSNO ZA ODRŽAVANjE PATENTA, UPLAĆUJE SE DO POČETKA GODINE ZA KOJU SE UPLAĆUJE TAKSA, A NAJRANIJE TRI MESECA PRE ISTEKA VREMENA DO KOGA JE UPLAĆENA TAKSA ZA PRETHODNI PERIOD.   GODIŠNjA TAKSA KOJA SE NE UPLATI U ROKU IZ STAVA 2. OVE NAPOMENE, MOŽE SE UPLATITI U ROKU OD ŠEST MESECI OD POČETKA GODINE ZA KOJU SE UPLAĆUJE, A PLAĆA SE U IZNOSU UVEĆANOM ZA 50% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM.   AKO SE DOPUNSKI PATENT PROGLASI OSNOVNIM PATENTOM, OD NAREDNE GODINE U ODNOSU NA GODINU U KOJOJ JE PROGLAŠEN OSNOVNIM PATENTOM, PLAĆA SE TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PROPISANA ZA OSNOVNI PATENT.  

TARIFNI BROJ 158.

ZA ODRŽAVANjE MALOG PATENTA PLAĆA SE GODIŠNjA TAKSA, I TO ZA: 1) TREĆU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 7.000 2) ČETVRTU GODINU RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 8.500 3) PETU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 10.000 4) ŠESTU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 12.000 5) SEDMU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 14.000 6) OSMU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 14.000 7) DEVETU GODINU, RAČUNAJUĆI DO DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 14.000 8) DESETU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 14.000 NAPOMENA:   GODIŠNjA TAKSA ZA ODRŽAVANjE PRAVA IZ PRIJAVE ZA PRIZNANjE MALOG PATENTA, ODNOSNO ZA ODRŽAVANjE MALOG PATENTA UPLAĆUJE SE DO POČETKA GODINE ZA KOJU SE UPLAĆUJE TAKSA, A NAJRANIJE TRI MESECA PRE ISTEKA VREMENA DO KOGA JE UPLAĆENA TAKSA ZA PRETHODNI PERIOD.   GODIŠNjA TAKSA KOJA SE NE UPLATI DO POČETKA GODINE IZ STAVA 1. OVE NAPOMENE, MOŽE SE UPLATITI U ROKU OD ŠEST MESECI OD POČETKA GODINE ZA KOJU SE UPLAĆUJE, A PLAĆA SE U IZNOSU UVEĆANOM ZA 50% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM.  

TARIFNI BROJ 159.

ZA ZAHTEV ZA PRODUŽENjE ROKA TRAJANjA MALOG PATENTA 1.000

TARIFNI BROJ 160.

ZA REGISTRACIJU TOPOGRAFIJE INTEGRISANOG KOLA 10.000

TARIFNI BROJ 161.

ZA ODRŽAVANjE VAŽENjA DIZAJNA ZA PERIOD OD PET GODINA, I TO ZA: 1) PRVI DIZAJN 10.000 2) DRUGI I SVAKI SLEDEĆI DIZAJN IZ SERIJE 7.000 ZA ODRŽAVANjE VAŽENjA DIZAJNA ZA PERIOD OD ŠESTE DO DVADESETPETE GODINE PLAĆA SE GODIŠNjA TAKSA, I TO ZA:   1) PRVI DIZAJN 6.000 2) DRUGI I SVAKI SLEDEĆI DIZAJN 4.000 NAPOMENA: TAKSA ZA ODRŽAVANjE PRAVA IZ OVOG TARIFNOG BROJA UPLAĆUJE SE DO POČETKA GODINE ZA KOJU SE UPLAĆUJE TAKSA, A NAJRANIJE ŠEST MESECI PRE ISTEKA VREMENA DO KOGA JE UPLAĆENA TAKSA ZA PRETHODNI PERIOD. TAKSA KOJA SE NE UPLATI DO POČETKA GODINE IZ STAVA 1. OVE NAPOMENE, MOŽE SE UPLATITI U ROKU OD ŠEST MESECI OD POČETKA GODINE ZA KOJU SE UPLAĆUJE TAKSA, A PLAĆA SE U IZNOSU UVEĆANOM ZA 50% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM.

TARIFNI BROJ 162.

ZA STICANjE, ODNOSNO PRODUŽENjE VAŽENjA ŽIGA, ZA PERIOD OD DESET GODINA, I TO: 1) DO TRI KLASE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA 20.000 2) ZA SVAKU SLEDEĆU KLASU PREKO TRI KLASE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA 3.000 3) ZA FIGURATIVNI ELEMENT ILI VERBALNI ŽIG SA GRAFIČKIM REŠENjEM 3.000 ZA STICANjE, ODNOSNO PRODUŽENjE VAŽENjA KOLEKTIVNOG ŽIGA, ODNOSNO ŽIGA GARANCIJE, ZA PERIOD OD DESET GODINA, I TO:   1) DO TRI KLASE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA 25.000 2) ZA SVAKU SLEDEĆU KLASU PREKO TRI KLASE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA 3.000 3) ZA FIGURATIVNI ELEMENT ILI VERBALNI ŽIG SA GRAFIČKIM REŠENjEM 3.000 ZA STICANjE, ODNOSNO PRODUŽENjE PRAVA OVLAŠĆENOG KORISNIKA OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA, I TO:   1) ZA PERIOD OD TRI GODINE OD DANA UPISA PRIZNATOG STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA IMENA POREKLA U REGISTAR OVLAŠĆENIH KORISNIKA IMENA POREKLA, ODNOSNO UPISA OVLAŠĆENOG KORISNIKA GEOGRAFSKE OZNAKE U REGISTAR OVLAŠĆENIH KORISNIKA GEOGRAFSKE OZNAKE 10.000 2) ZA SVAKO PRODUŽENjE PRAVA KORIŠĆENjA IMENA POREKLA, ODNOSNO GEOGRAFSKE OZNAKE 10.000 NAPOMENA:   TAKSA ZA PRODUŽENjE PRAVA IZ OVOG TARIFNOG BROJA UPLAĆUJE SE DO POČETKA GODINE U KOJOJ ZAPOČINjE NAREDNI PERIOD ZAŠTITE, A NAJRANIJE ŠEST MESECI PRE ISTEKA VREMENA DO KOGA JE UPLAĆENA TAKSA ZA PRETHODNI PERIOD.   TAKSA KOJA SE NE UPLATI DO POČETKA GODINE IZ STAVA 1. OVE NAPOMENE MOŽE SE UPLATITI U NAKNADNOM ROKU OD ŠEST MESECI OD POČETKA GODINE U KOJOJ ZAPOČINjE NAREDNI PERIOD ZAŠTITE, A PLAĆA SE U IZNOSU UVEĆANOM ZA 50% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM.  

TARIFNI BROJ 163.

ZA ZAHTEV ZA RAZDVAJANjE ŽIGA 1.500 ZA IZDVOJENI ŽIG, ODNOSNO ZA IZDVOJENE ŽIGOVE, ZA SVAKI ŽIG, I TO: 1) DO TRI KLASE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA 20.000 2) ZA SVAKU SLEDEĆU KLASU PREKO TRI KLASE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA 3.000 3) ZA FIGURATIVNI ELEMENT ILI VERBALNI ŽIG SA GRAFIČKIM REŠENjEM 3.000

TARIFNI BROJ 164.

ZA UPIS U REGISTAR ZASTUPNIKA, KOJI SE VRŠI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PATENTI, I TO ZA: 1) PRAVNO LICE 20.000 2) FIZIČKO LICE 10.000 ZA OBNOVU UPISA U REGISTAR ZASTUPNIKA, KOJA SE VRŠI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PATENTI, PLAĆA SE GODIŠNjA TAKSA, I TO ZA:   1) PRAVNO LICE 10.000 2) FIZIČKO LICE 5.000

TARIFNI BROJ 165.

ZA POTVRDE, IZVODE IZ REGISTARA I UVERENjA O PODACIMA U VEZI SA PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA 1.000 ZA PREPIS REŠENjA KOD ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE INTELEKTUALNE SVOJINE 1.000 ZA UVERENjE O MEĐUNARODNO REGISTROVANIM ŽIGOVIMA, ODNOSNO DIZAJNU, O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA KOD ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE INTELEKTUALNE SVOJINE 2.500

TARIFNI BROJ 166.

ZA UVERENjE O PRAVU PRVENSTVA ZA PRIJAVU INDUSTRIJSKE SVOJINE, I TO ZA: 1) PRVO UVERENjE DO DESET STRANA 1.200 2) SVAKO SLEDEĆE UVERENjE ISTOM PODNOSIOCU ZAHTEVA DO DESET STRANA 300 3) SVAKU SLEDEĆU STRANU PREKO DESETE STRANE 25

TARIFNI BROJ 167.

ZA ZAHTEV ZA POVRAĆAJ U PREĐAŠNjE STANjE U POSTUPKU PRED ORGANOM NADLEŽNIM ZA POSLOVE INTELEKTUALNE SVOJINE 2.500 ZA PREDLOG ZA PONOVNO USPOSTAVLjANjE PRAVA IZ PRIJAVE PATENTA ILI PRIZNATOG PATENTA 10.000 ZA ZAHTEV ZA PONOVNO USPOSTAVLjANjE PRAVA PRVENSTVA U POSTUPKU PO MEĐUNARODNIM PRIJAVAMA PATENATA 2.000

TARIFNI BROJ 168.

ZA ZAHTEV ZA PRODUŽENjE ROKA PRED ORGANOM NADLEŽNIM ZA POSLOVE INTELEKTUALNE SVOJINE, I TO ZA: 1) PRVI ZAHTEV DO 30 DANA 1.000 2) SVAKI SLEDEĆI ZAHTEV ZA SVAKI ZAPOČETI MESEC PRODUŽENjA ROKA 1.500

TARIFNI BROJ 169.

ZA IZDAVANjE ISPRAVE O PRIZNATOM PRAVU INDUSTRIJSKE SVOJINE 2.000 ZA IZDAVANjE DUPLIKATA ISPRAVE O PRIZNATOM PRAVU INTELEKTUALNE SVOJINE 1.000

TARIFNI BROJ 170.

ZA ZAHTEV ZA PRESTANAK ŽIGA ZBOG NEKORIŠĆENjA 20.000 ZA PREDLOG ZA OGLAŠAVANjE NIŠTAVIM REŠENjA O PRIZNAVANjU PATENTA, ODNOSNO MALOG PATENTA, ODNOSNO REŠENjA O UPISU PROŠIRENOG EVROPSKOG PATENTA U REGISTAR PATENATA, ODNOSNO ŽIGA, ODNOSNO MEĐUNARODNO REGISTROVANOG ŽIGA 20.000 ZA PREDLOG ZA OGLAŠAVANjE NIŠTAVIM REŠENjA O REGISTROVANOM IMENU POREKLA, ODNOSNO GEOGRAFSKE OZNAKE POREKLA, ODNOSNO O PRIZNAVANjU STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA IMENA POREKLA, ODNOSNO O PRIZNANjU STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA GEOGRAFSKE OZNAKE POREKLA 20.000 ZA PREDLOG ZA PONIŠTAJ PRAVA NA TOPOGRAFIJU 20.000 ZA PREDLOG ZA OGLAŠAVANjE NIŠTAVIM REŠENjA O PRIZNANjU PRAVA NA DIZAJN, I TO:   1) REŠENjA KOJIM JE PRIZNAT JEDAN DIZAJN 20.000 2) REŠENjA KOJIM JE (NA OSNOVU VIŠESTRUKE PRIJAVE) PRIZNATO DVA ILI VIŠE DIZAJNA, PORED TAKSE IZ TAČKE 1) OVOG STAVA, ZA DRUGI I SVAKI SLEDEĆI DIZAJN 2.000

TARIFNI BROJ 171.

ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA UPIS PRENOSA PRAVA ILI LICENCE PATENTA, ODNOSNO MALOG PATENTA, ODNOSNO TOPOGRAFIJE 3.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA UPIS PRENOSA PRAVA, ODNOSNO LICENCE, ODNOSNO ZALOGE, ODNOSNO FRANŠIZE ILI DRUGIH PRAVA ŽIGA, ODNOSNO PRAVA IZ PRIJAVE ZA PRIZNANjE ŽIGA, ODNOSNO DIZAJNA, I TO: 1) AKO SE ZAHTEV ODNOSI NA JEDAN ŽIG, ODNOSNO PRIJAVU, ODNOSNO DIZAJN 3.000 2) AKO SE ZAHTEV ODNOSI NA VIŠE ŽIGOVA, ODNOSNO NA VIŠE PRIJAVA ZA PRIZNANjE ŽIGA, ODNOSNO DIZAJNA, PO SVAKOM ŽIGU, ODNOSNO PRIJAVI, ODNOSNO DIZAJNU 2.000

TARIFNI BROJ 172.

ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA UPIS PROMENE PRIJAVLjENIH ILI PRIZNATIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO 1.500 AKO SE ZAHTEV ZA DONOŠENjE REŠENjA IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA ODNOSI NA VIŠE ŽIGOVA, ODNOSNO NA VIŠE PRIJAVA ZA PRIZNANjE ŽIGA, ODNOSNO DIZAJNA, PO SVAKOM ŽIGU, ODNOSNO PRIJAVI, ODNOSNO DIZAJNU 1.000

TARIFNI BROJ 173.

ZA REZULTAT ISPITIVANjA U POSTUPKU ODRŽAVANjA U VAŽNOSTI PATENTA, ODNOSNO MALOG PATENTA, ODNOSNO ŽIGA, ODNOSNO DIZAJNA 500

TARIFNI BROJ 174.

ZA ZAHTEV ZA OBJAVLjIVANjE PRIJAVE PATENTA PRE ISTEKA ROKA OD 18 MESECI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 5.000 ZA ZAHTEV DA SE PRIJAVA ŽIGA, ODNOSNO DIZAJNA, ODNOSNO PRIJAVA ZA REGISTROVANjE IMENA POREKLA, ODNOSNO GEOGRAFSKE OZNAKE, ODNOSNO ZA PRIZNANjE STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA IMENA POREKLA, ODNOSNO ZA PRIZNANjE STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA GEOGRAFSKE OZNAKE, UZME U POSTUPAK PREKO REDA 5.000

TARIFNI BROJ 175.

ZA ZAHTEV DA SE PRIJAVA ZA PRIZNANjE PATENTA PRETVORI U PRIJAVU ZA PRIZNANjE MALOG PATENTA ILI OBRNUTO 2.000 ZA ZAHTEV DA SE PRIJAVA ZA PRIZNANjE PATENTA, ODNOSNO MALOG PATENTA, PRETVORI U PRIJAVU ZA PRIZNANjE DIZAJNA ILI OBRNUTO 2.000 ZA ZAHTEV DA SE PRIJAVA IMENA POREKLA PRETVORI U PRIJAVU GEOGRAFSKE OZNAKE ILI OBRNUTO 2.000 ZA ZAHTEV DA SE PRIJAVA ZA PRIZNANjE STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA IMENA POREKLA PRETVORI U PRIJAVU ZA PRIZNANjE STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA GEOGRAFSKE OZNAKE ILI OBRNUTO 2.000

TARIFNI BROJ 176.

ZA ZAHTEV ZA PREKID POSTUPKA ZBOG REŠAVANjA PRETHODNOG PITANjA PO ZAHTEVU ZA PROŠIRENjE DEJSTVA EVROPSKE PRIJAVE PATENTA I EVROPSKOG PATENTA, ZA SVAKU ZAPOČETU GODINU PREKIDA 5.000 GODIŠNjA TAKSA ZA SVAKU SLEDEĆU ZAPOČETU GODINU PREKIDA POSTUPKA ZBOG REŠAVANjA PRETHODNOG PITANjA PO ZAHTEVU ZA PROŠIRENjE DEJSTVA EVROPSKE PRIJAVE PATENTA I EVROPSKOG PATENTA 800 ZA ZAHTEV ZA NASTAVAK POSTUPKA PREKINUTOG ZBOG REŠAVANjA PRETHODNOG PITANjA PO ZAHTEVU ZA PROŠIRENjE DEJSTVA EVROPSKE PRIJAVE PATENTA I EVROPSKOG PATENTA 800

TARIFNI BROJ 177.

ZA DOZVOLU ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANjA AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA 80.000 ZA OBNOVU DOZVOLE IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA 80.000

TARIFNI BROJ 178.

ZA ZAHTEV DA DOPUNSKA PRIJAVA ZA PRIZNANjE PATENTA, ODNOSNO DOPUNSKI PATENT, POSTANE OSNOVNA PRIJAVA ZA PRIZNANjE PATENTA, ODNOSNO OSNOVNI PATENT 2.000 ZA ZAHTEV DA SE DOPUNSKA PRIJAVA ZA PRIZNANjE PATENTA, ODNOSNO DOPUNSKI PATENT, VEŽE ZA NOVU OSNOVNU PRIJAVU ZA PRIZNANjE PATENTA, ODNOSNO ZA NOVI OSNOVNI PATENT 2.000

TARIFNI BROJ 179.

ZA ZAHTEV ZA DAVANjE PRINUDNE LICENCE 15.000

TARIFNI BROJ 180.

ZA UNOŠENjE U EVIDENCIJU I DEPONOVANjE PRIMERKA AUTORSKOG DELA, ODNOSNO PREDMETA SRODNOG PRAVA 5.000

TARIFNI BROJ 181.

ZA REŠENjE, ODNOSNO SAOPŠTENjE O HOMOLOGACIJI, ZA DODELjIVANjE (PROŠIRENjE), ODNOSNO POVLAČENjE, ODNOSNO ODBIJANjE, ODNOSNO PRESTANAK SERIJSKE PROIZVODNjE 1.500 ZA ISPRAVU O HOMOLOGACIJI 1.500

TARIFNI BROJ 182.

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE POTVRDE O TEHNIČKIM USLOVIMA KOJE ISPUNjAVA VOZILO ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU 1.500 ZA POTVRDU U VEZI ISPUNjENOSTI USLOVA PROPISANIH NORMOM „EURO 3 ” 1.500

TARIFNI BROJ 183.

ZA PODNOŠENjE PRIJAVE ZA AKREDITACIJU ZA POČETNO OCENjIVANjE 700 ZA PODNOŠENjE PRIJAVE ZA PROŠIRENjE OBIMA AKREDITACIJE 700 ZA PODNOŠENjE PRIJAVE ZA PRODUŽENjE (OBNAVLjANjE) AKREDITACIJE 700

TARIFNI BROJ 184.

ZA UVERENjE O ODOBRENjU TIPA MERILA, KOJIM SE ODOBRAVA DA SE MERILA TOG TIPA MOGU PODNETI NA PRVI PREGLED 1.000 ZA POTVRDU DA MERILA KOJA SE UVOZE ILI PRODAJU SA KONSIGNACIONOG SKLADIŠTA ISPUNjAVAJU METROLOŠKE I DRUGE USLOVE 750

TARIFNI BROJ 185.

ZA REŠENjE O ZNAKU PROIZVOĐAČA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA 500 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANjE DA LI SU ISPUNjENI USLOVI ZA ISPITIVANjE I ŽIGOSANjE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA U RADNIM PROSTORIJAMA PODNOSIOCA ZAHTEVA 500

TARIFNI BROJ 186.

ZA SPISE I RADNjE KOJI SE VRŠE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU TEHNIČKI ZAHTEVI ZA PROIZVODE I OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI PROIZVODA SA PROPISANIM ZAHTEVIMA, I TO ZA: 1) ZAHTEV ZA DONOŠENjE REŠENjA O OVLAŠĆENjU TELA ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI 1.500 2) REŠENjE O OVLAŠĆENjU TELA ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI 7.500 3) ZAHTEV ZA IZDAVANjE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI 1.000 4) PREDLOG ZA DONOŠENjE TEHNIČKOG PROPISA 750 5) ZAHTEV ZA DOSTAVLjANjE OBRAZLOŽENjA O RAZLOZIMA NEPRIHVATANjA PRIMEDABA I PREDLOGA NA NACRT TEHNIČKOG PROPISA 750 6) ZAHTEV ZA PROCENU STRANOG TEHNIČKOG PROPISA DRŽAVA KOJE SU POTPISNICE RELEVANTNIH MEĐUNARODNIH UGOVORA, KOJOM SE UTVRĐUJE EKVIVALENTNOST STRANOG TEHNIČKOG PROPISA, RADI ISPUNjAVANjA CILjEVA TEHNIČKIH PROPISA REPUBLIKE SRBIJE 4.500 7) ZAHTEV ZA IZDAVANjE NOVOG ORGINALNOG PRIMERKA ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI, KOJI SE PODNOSI TELU ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI 750 8) ZAHTEV ZA IZDAVANjE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU (ISO) I MEĐUNARODNE ELEKTROTEHNIČKE KOMISIJE (IEC) 1.500 9) ŽALBU NA ODLUKU TELA ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI, KOJOM JE ODBIJEN ZAHTEV ZA IZDAVANjE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI 1.000 10) ŽALBU NA ODLUKU TELA ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI KOJOM JE STAVLjENA VAN SNAGE ISPRAVA O USAGLAŠENOSTI 1.500

TARIFNI BROJ 187.

ZA SPISE I RADNjE KOJI SE VRŠE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE METROLOGIJA, I TO ZA: 1) ŽALBU NA REŠENjE KOJIM SE ODBIJA OVERAVANjE MERILA 1.000 2) REŠENjE O OVLAŠĆIVANjU LABORATORIJE ZA POSLOVE ETALONIRANjA I OVERAVANjA MERILA 4.500 3) ŽALBU NA REŠENjE KOJIM SE PRIVREMENO, ODNOSNO TRAJNO ZABRANjUJE UPOTREBA MERILA, ODNOSNO NjEGOVO STAVLjANjE NA TRŽIŠTE 1.000 4) ŽALBU NA REŠENjE KOJIM SE NALAŽE DA SE U ODREĐENOM ROKU OTKLONE UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI U OZNAČAVANjU KOLIČINE PRETHODNO UPAKOVANIH PROIZVODA 1.000

TARIFNI BROJ 188.

ZA ZAHTEV ZA ODOBRENjE SNIMANjA IZ VAZDUŠNOG PROSTORA, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO 2.500 ZA ZAHTEV ZA ODOBRENjE SNIMANjA IZ VAZDUŠNOG PROSTORA ZA POTREBE PREMERA ZEMLjIŠTA, ISTRAŽIVANjA I PROSTORNOG UREĐENjA 5.000 ZA ZAHTEV ZA ODOBRENjE SNIMANjA IZ VAZDUŠNOG PROSTORA ZA POTREBE DIREKTNOG PRENOSA AKTUELNIH DOGAĐAJA 3.000 ZA ZAHTEV ZA ODOBRENjE PREGLEDA AEROFOTO SNIMAKA: 1) DO 100 KM2 1.000 2) PREKO 100 KM2, ZA SVAKI DALjI 1 KM2 PO 10 ZA ZAHTEV ZA ODOBRENjE PREGLEDA VIDEO ZAPISA: 1) DO 30 MINUTA 900 2) PREKO 30 MINUTA, ZA SVAKI DALjI MINUT PO 30

TARIFNI BROJ 189.

ZA OBAVEŠTENjE DA INVESTICIONI OBJEKAT, ODNOSNO PROSTORNI ILI URBANISTIČKI PLAN, NIJE POTREBNO PRILAGODITI POTREBAMA ODBRANE ZEMLjE, ODNOSNO ZA POSTAVLjANjE USLOVA I ZAHTEVA ZA PRILAGOĐENjE OBJEKTA, ODNOSNO PLANA TIM POTREBAMA, KOJE IZDAJE ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE ODBRANE, U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UREĐUJU VRSTE INVESTICIONIH OBJEKATA I PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA ZNAČAJNIH ZA ODBRANU ZEMLjE, I TO ZA : 1) PLAN DETALjNE REGULACIJE 4.000 2) URBANISTIČKI PROJEKAT 4.000 3) INVESTICIONI OBJEKAT ZNAČAJAN ZA ODBRANU ZEMLjE U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA I VEZA, I TO ZA: (1) BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIONE UREĐAJE ZA SVE VRSTE VEZA 3.000 (2) ZGRADU I DELOVE ZGRADA NAMENjENIH TELEKOMUNIKACIJAMA I VEZAMA 3.000 (3) OBJEKAT RADIODIFUZNOG I TELEVIZIJSKOG SISTEMA 3.000 4) SKLADIŠTE, ODNOSNO PUMPNU STANICU ZA TEČNA GORIVA I GASOVE SVIH KAPACITETA 4.000 5) INVESTICIONI OBJEKAT ZNAČAJAN ZA ODBRANU ZEMLjE U OBLASTI INDUSTRIJE, I TO: (1) OBJEKAT ZA PROIZVODNjU I REMONT MOTORA, ŠINSKIH VOZILA, DRUMSKIH MOTORNIH VOZILA I TRAKTORA 2.600 (2) OBJEKAT ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNIH MAŠINA I APARATA 2.600 (3) OBJEKAT ZA PROIZVODNjU BAZNIH HEMIJSKIH PROIZVODA 2.600

| (4) OBJEKAT ZA PROIZVODNjU PREHRAMBENIH PROIZVODA, DNEVNOG KAPACITETA 10T I VIŠE 2.600 (5) SKLADIŠTE, SILOS, ODNOSNO HLADNjAČU ZA PREHRAMBENE PROIZVODE 2.600 (6) MLIN ZA ŽITO I DRUGI OBJEKAT ZA PRERADU PREHRAMBENIH PROIZVODA 2.600 (7) BOLNICU SA 100 BOLESNIČKIH POSTELjA I VIŠE, ODNOSNO ZA DRUGI OBJEKAT ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA 2.600 (8) OBJEKAT ZA PROIZVODNjU LEKOVA I DRUGIH FARMACEUTSKIH SREDSTAVA 2.600

TARIFNI BROJ 190.

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE MIŠLjENjA (SERTIFIKACIJE) DA SE PROIZVOD MOŽE POSEBNO OZNAČITI NAZIVOM „PROIZVOD STAROG ZANATA”, ODNOSNO „PROIZVOD UMETNIČKOG ZANATA”, ODNOSNO „PROIZVOD DOMAĆE RADINOSTI” I STILIZOVANOM OZNAKOM OTVORENE ŠAKE 250 ZA MIŠLjENjE PO ZAHTEVU PREDUZETNIKA IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA 2.500 ZA MIŠLjENjE PO ZAHTEVU PRAVNOG LICA IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA 5.000

TARIFNI BROJ 191.

ZA ODOBRENjE KOMPENZACIONOG POSLA SA INOSTRANSTVOM 7.000 ZA AKT O OSLOBAĐANjU OD CARINE PO OSNOVU ULOGA STRANOG LICA 7.000 ZA EVIDENTIRANjE OSNIVANjA PREDUZEĆA U INOSTRANSTVU, ODNOSNO ZA BRISANjE IZ EVIDENCIJE, PO SVAKOM ZAHTEVU 5.000 ZA EVIDENTIRANjE STATUSNIH PROMENA U PREDUZEĆU U INOSTRANSTVU 2.500 ZA EVIDENTIRANjE UGOVORA O ULAGANjU SREDSTAVA U STRANA PREDUZEĆA, ODNOSNO ZA BRISANjE IZ EVIDENCIJE, PO SVAKOM ZAHTEVU 5.000 ZA EVIDENTIRANjE PROMENA UGOVORA O ULAGANjU SREDSTAVA U STRANA PREDUZEĆA 2.500 ZA EVIDENTIRANjE OSNIVANjA PREDSTAVNIŠTAVA I OGRANAKA U INOSTRANSTVU, KAO I ZA BRISANjE IZ EVIDENCIJE, PO SVAKOM ZAHTEVU 5.000 ZA EVIDENTIRANjE STATUSNIH PROMENA U PREDSTAVNIŠTVU I OGRANKU U INOSTRANSTVU 2.500 ZA EVIDENTIRANjE UGOVORA O POVERAVANjU STRANOM LICU POSLOVA ZASTUPANjA, ODNOSNO PRODAJI ROBE SA KONSIGNACIONOG SKLADIŠTA, ODNOSNO OBAVLjANjU SERVISNE SLUŽBE U INOSTRANSTVU, KAO I ZA BRISANjE IZ EVIDENCIJE, PO SVAKOM ZAHTEVU 4.000 ZA EVIDENTIRANjE UGOVORA O ZASTUPANjU STRANIH LICA, ODNOSNO UGOVORA O PRODAJI STRANE ROBE SA KONSIGNACIONOG SKLADIŠTA, ODNOSNO UGOVORA O PRUŽANjU SERVISNIH USLUGA, KAO I ZA BRISANjE IZ EVIDENCIJE, PO SVAKOM ZAHTEVU 7.000 ZA EVIDENTIRANjE UGOVORA O IZVOĐENjU INVESTICIONIH RADOVA U INOSTRANSTVU, ODNOSNO UGOVORA O USTUPANjU IZVOĐENjA INVESTICIONIH RADOVA STRANOM LICU U ZEMLjI 7.000 ZA EVIDENTIRANjE UGOVORA O PRIBAVLjANjU I USTUPANjU PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE, KAO I ZA BRISANjE IZ EVIDENCIJE, PO SVAKOM ZAHTEVU 7.000 ZA EVIDENTIRANjE ANEKSA UGOVORA IZ ST. 3. DO 12. OVOG TARIFNOG BROJA 2.650 TARIFNI BROJ 192. ZA UPIS U REGISTAR LICA ZA OBAVLjANjE SPOLjNE TRGOVINE KONTROLISANOM ROBOM (NAORUŽANjA, VOJNE OPREME I ROBE DVOSTRUKE NAMENE) 8.000 ZA DOZVOLU ZA OBAVLjANjE SPOLjNE TRGOVINE KONTROLISANOM ROBOM (NAORUŽANjA, VOJNE OPREME I ROBE DVOSTRUKE NAMENE) 6.370 ZA SERTIFIKAT KRAJNjEG KORISNIKA PRI UVOZU KONTROLISANE ROBE (NAORUŽANjA, VOJNE OPREME I ROBE DVOSTRUKE NAMENE) 5.000 ZA MEĐUNARODNI UVOZNI SERTIFIKAT PRI UVOZU KONTROLISANE ROBE (NAORUŽANjA, VOJNE OPREME I ROBE DVOSTRUKE NAMENE) 5.000 ZA SERTIFIKAT KRAJNjEG KORISNIKA PRI UVOZU KONTROLISANE ROBE (NAORUŽANjA, VOJNE OPREME I ROBE DVOSTRUKE NAMENE), AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO 5.000 ZA IZVOD IZ REGISTRA LICA ZA OBAVLjANjE SPOLjNE TRGOVINE KONTROLISANOM ROBOM (NAORUŽANjA, VOJNE OPREME I ROBE DVOSTRUKE NAMENE) 1.850 ZA POTVRDU O IZDATIM DOZVOLAMA ZA OBAVLjANjE SPOLjNE TRGOVINE KONTROLISANOM ROBOM (NAORUŽANjA, VOJNE OPREME I ROBE DVOSTRUKE NAMENE) 3.150 ZA IZMENU IZDATE DOZVOLE ZA OBAVLjANjE SPOLjNE TRGOVINE KONTROLISANOM ROBOM (NAORUŽANjA, VOJNE OPREME I ROBE DVOSTRUKE NAMENE) 3.150 TARIFNI BROJ 193. ZA ZAHTEV ZA POKRETANjE POSTUPKA ZA ISPITIVANjE POSTOJANjA DAMPINGA 30.000 ZA ZAHTEV ZA PREISPITIVANjE POTREBE DA SE PRODUŽI PRIMENA ANTIDAMPINŠKE DAŽBINE 20.000 ZA ZAHTEV ZA POKRETANjE POSTUPKA ZA ISPITIVANjE POSTOJANjA SUBVENCIJA KOJE PODLEŽU KOMPENZATORNIM MERAMA 30.000 ZA ZAHTEV ZA PREISPITIVANjE POTREBE DA SE PRODUŽI PRIMENA KOMPENZATORNE DAŽBINE 20.000

ODELjAK B. KONZULARNE TAKSE

TARIFNI BROJ 1.

EUR ZA ZAHTEV (MOLBU, PREDLOG, PRIJAVU ILI DRUGI PODNESAK) DKP, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO 15 ZA SVAKI SLEDEĆI PODNESAK PO ISTOM ZAHTEVU IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA, PO KOME SE NE DONOSI POSEBNO REŠENjE 6 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE I ZA PODNESKE KOJI SU IZJAVLjENI USMENO NA ZAPISNIK, ILI SU NA DRUGI NAČIN PRIMLjENI U DKP. KONZULARNA TAKSA ZA ZAHTEV ZA OVERU POTPISA IZ TARIFNOG BROJA 17, ODNOSNO ZA ZAHTEV ZA OVERU FOTOKOPIJE DOKUMENTA IZ TARIFNOG BROJA 18, PLAĆA SE U IZNOSU IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA, NEZAVISNO OD BROJA PRIMERAKA ISTE ISPRAVE NA KOJIM SE OVERA POTPISA VRŠI, ODNOSNO OD BROJA FOTOKOPIJA ISTOG DOKUMENTA KOJE SE OVERAVAJU. TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA ZAHTEV, I TO ZA: 1) IZDAVANjE PUTNIH ISPRAVA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE IZ TARIFNOG BROJA 9; 2) IZDAVANjE VIZE IZ TARIFNOG BROJA 10; 3) SASTAVLjANjE UGOVORA IZ TARIFNOG BROJA 12; 4) SASTAVLjANjE PUNOMOĆJA IZ TARIFNOG BROJA 13; 5) SASTAVLjANjE ZAPISNIKA O PRIZNAVANjU ILI OSPORAVANjU OČINSTVA, ODNOSNO PISMENA U PREDMETIMA STARATELjSTVA, ODNOSNO USVOJENjA, ODNOSNO ALIMENTACIJE, KAO I SVIH DRUGIH PISMENA ZAINTERESOVANOG LICA IZ TARIFNOG BROJA 14; 6) SAČINjAVANjE, ODNOSNO OVERU PREVODA IZ TARIFNOG BROJA 16; 7) DOSTAVLjANjE NOVCA I DRUGIH VREDNOSTI IZ TARIFNOG BROJA 27.

TARIFNI BROJ 2.

ZA DOSTAVLjANjE PISMENIH PODNESAKA OBVEZNIKA ORGANIMA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO ZA DOSTAVLjANjE PISMENIH PODNESAKA OBVEZNIKA DIPLOMATSKIM ILI KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO ZA DOSTAVLjANjE UPRAVNIH AKATA ORGANA REPUBLIKE SRBIJE OBVEZNICIMA, ODNOSNO REŠENjA STRANIH ORGANA VLASTI ZAINTERESOVANIM LICIMA, PLAĆA SE TAKSA, I TO: – U EVROPSKIM ZEMLjAMA: 11 – VANEVROPSKIM ZEMLjAMA: 19 NAPOMENA: AKO DKP, NA ZAHTEV STRANKE, DOSTAVLjANjE VRŠI POSEBNIM PUTEM, OBVEZNIK PLAĆA I TROŠKOVE TAKVE VRSTE DOSTAVLjANjA. DOSTAVLjANjE PISMENA STRANIH ORGANA (DOSTAVNICE, ZAMOLNICE, EKSTRADICIJA, DEPORTACIJA, READMISIJA I DR.) VRŠI SE BEZ NAPLATE TAKSE IZ OVOG TARIFNOG BROJA, POD USLOVOM UZAJAMNOSTI.

TARIFNI BROJ 3.

ZA UVERENjE, ODNOSNO ZA POTVRDU (OSIM ZA POTVRDU SLUŽBENOG LICA DA JE PRIMILO PODNESAK), ODNOSNO ZA REŠENjE, KOJE IZDAJE DKP, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO 15 ZA IZDAVANjE POTVRDE LICIMA ZA SVRHU REGULISANjA CARINSKIH OBAVEZA PRILIKOM POVRATKA IZ INOSTRANSTVA RADI STALNOG BORAVKA U REPUBLICI SRBIJI, ILI PRILIKOM UVOZA NASLEĐENIH STVARI IZ INOSTRANSTVA 105

TARIFNI BROJ 4.

ZA ŽALBU PROTIV REŠENjA 15

TARIFNI BROJ 5.

ZA IZDAVANjE SPROVODNICE ZA PRENOS POSMRTNIH OSTATAKA KOJE IZDAJE DKP 15

TARIFNI BROJ 6.

ZA SVAKU RADNjU KOJA SE PREDUZIMA VAN PROSTORIJA DKP, NAPLAĆUJE SE PO SATU 15 NAPOMENA: U SMISLU OVOG TARIFNOG BROJA, SATOM SE SMATRA SVAKI CEO I SVAKI ZAPOČETI SAT

TARIFNI BROJ 7.

ZA OVERU POTPISA NA ZAHTEV ZA: 1) PRESTANAK DRŽAVLjANSTVA REPUBLIKE SRBIJE 242 2) PRIJEM U DRŽAVLjANSTVO REPUBLIKE SRBIJE 23

TARIFNI BROJ 8.

ZA DOSTAVLjANjE OBAVEŠTENjA U VEZI SA PROVEROM DRŽAVLjANSKOG STATUSA: – U EVROPSKIM ZEMLjAMA 11 – U VANEVROPSKIM ZEMLjAMA 19

TARIFNI BROJ 9.

ZA IZDAVANjE PUTNIH ISPRAVA, ODNOSNO VIZA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE, I TO ZA: 1) IZDAVANjE PASOŠA 25 2) UPIS DETETA U PASOŠ JEDNOG RODITELjA ILI DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA 15 3) IZDAVANjE PUTNOG LISTA 20 4) UTISKIVANjE KLAUZULE “POSLOVNO” (KOJA ZAMENjUJE VIZU ZA NEKE ZEMLjE) 15 NAPOMENA: TAKSU IZ TAČKE 3) OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA LICE KOJE JE ZAPALO U NEVOLjU U INOSTRANSTVU A IZGUBILO PUTNU ISPRAVU.

TARIFNI BROJ 10.

ZA IZDAVANjE VIZE, ODNOSNO PUTNOG LISTA STRANCU, I TO ZA: 1) IZDAVANjE VIZE ZA JEDAN ULAZ/IZLAZ ILI TRANZIT 20 2) IZDAVANjE VIZE ZA DVA ULAZA/IZLAZA ILI TRANZITA 40 3) IZDAVANjE VIZE ZA VIŠE ULAZA/IZLAZA 56 4) VIZU ZA POSLOVNO PUTOVANjE 84 5) VIZU ZA ZAJEDNIČKI PASOŠ ZA SVAKO LICE PO 10 6) IZDAVANjE ILI PRODUŽENjE VAŽENjA PUTNOG LISTA ZA STRANCE 32 NAPOMENA : ZA IZDAVANjE VIZE DECI DO NAVRŠENE 14. GODINE ŽIVOTA, KOJA IMAJU SVOJ PASOŠ, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU UMANjENOM ZA 50% OD TAKSE IZ OVOG TARIFNOG BROJA. ZA VIZE NA PUTNOJ ISPRAVI U KOJOJ SU UPISANI ČLANOVI PORODICE LICA KOME JE IZDATA PUTNA ISPRAVA, PLAĆA SE TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA ZA SVAKOG UPISANOG ČLANA PORODICE U IZNOSU UMANjENOM ZA 50% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM. DKP MOŽE OSLOBODITI PLAĆANjA TAKSE IZ OVOG TARIFNOG BROJA UGLEDNE LIČNOSTI POJEDINIH ZEMALjA KOJE DOLAZE U POSETU REPUBLICI SRBIJI. POD USLOVOM UZAJAMNOSTI, MOGU SE OSLOBODITI OD PLAĆANjA TAKSE IZ OVOG TARIFNOG BROJA POJEDINCI ILI GRUPE KOJI DOLAZE U REPUBLIKU SRBIJU, NA POZIV ORGANA REPUBLIKE SRBIJE, ORGANIZACIJA I USTANOVA RADI ŠKOLOVANjA, SPECIJALIZACIJE, UČEŠĆA NA KULTURNIM, MEDICINSKIM, PROSVETNIM, ODNOSNO SPORTSKIM MANIFESTACIJAMA, KAO I NA LEČENjE.

TARIFNI BROJ 11.

ZA SASTAVLjANjE TESTAMENTA: 1) U KANCELARIJI DKP 128 2) VAN KANCELARIJE DKP 195 3) ZA SASTAVLjANjE AKTA O OPOZIVU TESTAMENTA 69 4) ZA SASTAVLjANjE DOPUNE TESTAMENTA 105

TARIFNI BROJ 12.

ZA SASTAVLjANjE UGOVORA U DKP 90

TARIFNI BROJ 13.

ZA SASTAVLjANjE PUNOMOĆJA 19

TARIFNI BROJ 14.

ZA SASTAVLjANjE ZAPISNIKA O PRIZNAVANjU ILI OSPORAVANjU OČINSTVA, ODNOSNO PISMENA U PREDMETIMA STARATELjSTVA, ODNOSNO USVOJENjA, ODNOSNO ALIMENTACIJE, KAO I SVIH DRUGIH PISMENA ZAINTERESOVANOG LICA, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO 32

TARIFNI BROJ 15.

ZA SASTAVLjANjE I OVERU ZAPISNIKA O NASLEDNIČKOJ IZJAVI NA ZAHTEV STRANKE 32

TARIFNI BROJ 16.

ZA SAČINjAVANjE I OVERU PREVODA U DKP: 1) DO 100 REČI 48 2) ZA SVAKU REČ PREKO 100 REČI PO 0,11 ZA OVERU PREVODA KOJI NIJE SAČINjEN U DKP: 1) DO 100 REČI 20 2) ZA SVAKU REČ PREKO 100 REČI PO 0,06

TARIFNI BROJ 17.

ZA OVERU POTPISA FIZIČKOG LICA NA ISPRAVI 23 ZA OVERU POTPISA NA DRUGOM PRIMERKU ISPRAVE IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA 19 ZA OVERU POTPISA NA TREĆEM I SVAKOM NAREDNOM PRIMERKU ISPRAVE IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA 11 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE ZA OVERU SVAKOG POTPISA NA ISPRAVI. TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA OVERU POTPISA NA ZAPISNIKU O NASLEDNIČKOJ IZJAVI ZA KOJU SE KONZULARNA TAKSA PLAĆA PO TARIFNOM BROJU 15.

TARIFNI BROJ 18.

ZA OVERU FOTOKOPIJE DOKUMENTA: 1) ZA PRVU STRANU 11 2) ZA SVAKU DALjU STRANU PO 8

TARIFNI BROJ 19.

ZA NADOVERU SLUŽBENOG POTPISA I PEČATA NA ISPRAVI 23

TARIFNI BROJ 20.

ZA DEPONOVANjE POTPISA I PEČATA NOTARA KOD DKP 100

TARIFNI BROJ 21.

ZA SKLAPANjE BRAKA 50 ZA IZVOD IZ MATIČNIH KNjIGA U INOSTRANSTVU (VENČANIH, ROĐENIH I UMRLIH) 23

TARIFNI BROJ 22.

ZA DOSTAVU PRIJAVE BRAKA ZAKLjUČENOG PRED INOSTRANIM ORGANOM NADLEŽNOM ORGANU U REPUBLICI SRBIJI, I TO: – U EVROPSKIM ZEMLjAMA 11 – U VANEVROPSKIM ZEMLjAMA 19

TARIFNI BROJ 23.

ZA DOSTAVU PRIJAVE ROĐENjA DETETA U INOSTRANSTVU NADLEŽNOM ORGANU U REPUBLICI SRBIJI, I TO: – IZ EVROPSKIH ZEMALjA 11 – IZ VANEVROPSKIH ZEMALjA 19

TARIFNI BROJ 24.

ZA PRIBAVLjANjE DOKUMENATA OD ORGANA NADLEŽNIH ZA MATIČNE KNjIGE U REPUBLICI SRBIJI I NjIHOVO DOSTAVLjANjE, I TO: – U EVROPSKIM ZEMLjAMA 11 – U VANEVROPSKIM ZEMLjAMA 19

TARIFNI BROJ 25.

ZA REŠENjE KOJIM DKP ODLUČUJE PO ZAHTEVU VOJNIH OBVEZNIKA O PRIVREMENOM, ODNOSNO STALNOM BORAVKU U INOSTRANSTVU 23 ZA DOSTAVLjANjE REŠENjA VOJNO TERITORIJALNIH ORGANA, I TO: – U EVROPSKIM ZEMLjAMA 11 – U VANEVROPSKIM ZEMLjAMA 19 PO ZAHTEVU ZA DOPUNU PODNESKA 15 ZA SVAKI SLEDEĆI PODNESAK PO PODNETOM ZAHTEVU 8

TARIFNI BROJ 26.

ZA RADNjE U OSTAVINSKIM STVARIMA, I TO ZA: 1) SASTAVLjANjE ZAPISNIKA U PROSTORIJAMA DKP (1) ZA PRVU STRANU ZAPISNIKA 55 (2) ZA DRUGU I SVAKU DALjU STRANU ZAPISNIKA PO 8 2) POPISIVANjE ZAOSTAVŠTINE, ODNOSNO ZA NALAZ BEZ PROCENE ILI BEZ NAVOĐENjA VREDNOSTI 180 3) POPISIVANjE ZAOSTAVŠTINE, SA PROCENOM VREDNOSTI PREDMETA, PLAĆA SE TAKSA U VISINI OD 2% OD CELOKUPNE VREDNOSTI POPISANIH I PROCENjENIH PREDMETA, UVEĆANA ZA TAKSU ZA SVAKU PROCENU ILI ZA SVAKI NALAZ VEŠTAKA, ZA SVAKI DAN RADA 180 4) UPRAVLjANjE ZAOSTAVŠTINOM PO KOJOJ JE SPROVEDENA OSTAVINSKA RASPRAVA, ODNOSNO ZA UPRAVLjANjE DRUGOM IMOVINOM KOJA NE POTIČE IZ ZAOSTAVŠTINE, PLAĆA SE 7% OD GODIŠNjEG NETO PRIHODA 5) RADNjE VAN PROSTORIJA DKP (ZASTUPANjE PRED LOKALNIM ORGANIMA, UČESTVOVANjE U NjIHOVIM SLUŽBENIM POSLOVIMA I DR.), AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO, ZA SVAKI DAN RADA 158 NAPOMENA: U SMISLU OVOG TARIFNOG BROJA, DANOM SE SMATRA VREME OD ŠEST ČASOVA, A SVAKI ZAPOČETI DEO TOG VREMENA RAČUNA SE KAO POLA DANA.

TARIFNI BROJ 27.

ZA DOSTAVLjANjE NOVCA, HARTIJA OD VREDNOSTI, ULOŽNIH-ŠTEDNIH KNjIŽICA, ODNOSNO DRUGIH PREDMETA OD VREDNOSTI, TAKSA SE PLAĆA OD IZNOSA KOJI SE DOSTAVLjA, ODNOSNO OD VREDNOSTI PREDMETA KOJI SE DOSTAVLjA 4% ZA DOSTAVLjANjE NOVCA, ODNOSNO DRUGIH VREDNOSTI KOJI POTIČU IZ OSTVARENE ZAOSTAVŠTINE, I TO ZA: 1) ZAOSTAVŠTINU DO 100 USD PRERAČUNATIH U NACIONALNU VALUTU ZEMLjE PRIJEMA 6% 2) ZAOSTAVŠTINU PREKO 100 DO 500 USD PRERAČUNATIH U NACIONALNU VALUTU ZEMLjE PRIJEMA 9% 3) ZAOSTAVŠTINU PREKO 500 USD PRERAČUNATIH U NACIONALNU VALUTU ZEMLjE PRIJEMA 10,5% NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE KADA SE POVODOM BRODOLOMA ILI NEKE DRUGE NESREĆE NOVAC, ODNOSNO DRUGE VREDNOSTI ZA MORNARE I NjIHOVE PORODICE PREDAJU DKP

TARIFNI BROJ 28.

ZA SPISE I RADNjE U VEZI SA ČUVANjEM DEPOZITA PLAĆA SE TAKSA, I TO ZA: 1) AKT KOJIM SE POTVRĐUJE PRIJEM DEPOZITA NA ČUVANjE 23 2) ČUVANjE I IZDAVANjE NOVCA, ODNOSNO HARTIJA OD VREDNOSTI, ODNOSNO ULOŽNIH-ŠTEDNIH KNjIŽICA, ODNOSNO PREDMETA OD VREDNOSTI (DRAGOCENOSTI): (1) ZA PRVU GODINU ILI DEO TE GODINE, OD VREDNOSTI 9% (2) ZA DRUGU I SVAKU DALjU GODINU ILI ZA DEO TE GODINE, OD VREDNOSTI 7,5% 3) ZA ČUVANjE TESTAMENTA ILI DRUGIH ISPRAVA U INTERESU FIZIČKIH ILI PRAVNIH LICA 80 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA DEPOZITE, I TO: 1) NOVČANE IZNOSE POLOŽENE UNAPRED RADI PLAĆANjA TAKSA, TROŠKOVA I SLIČNIH DAŽBINA DKP; 2) ZARADE, ODNOSNO POKRETNE STVARI (EFEKTIVE DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE, NOVAC POLOŽEN – PRIMLjEN NA IME OBEŠTEĆENjA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE PO RAZNIM OSNOVAMA, KAO I U SLUČAJU BOLESTI, LIŠENjA SLOBODE I DR.); 3) U SLUČAJU ELEMENTARNE NEPOGODE, AKATA NASILjA I DR.

TARIFNI BROJ 29.

ZA UPISIVANjE U POPIS POSADE I PODATAKA O UKRCAVANjU ILI ISKRCAVANjU ČLANOVA POSADE 10

TARIFNI BROJ 30.

ZA AKT KOJIM SE ODOBRAVA UKRCAVANjE STRANOG DRŽAVLjANINA KAO ČLANA POSADE NA BROD TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE SRBIJE 11

TARIFNI BROJ 31.

ZA OVERU BRODSKOG DNEVNIKA I DRUGIH BRODSKIH KNjIGA I ISPRAVA I ZA POTREBU SVAKOG UPISA U TE KNjIGE I ISPRAVE 450

TARIFNI BROJ 32.

ZA IZDAVANjE I OVERU IZVODA IZ BRODSKOG DNEVNIKA, ZA: 1) PRVU STRANU 11 2) DRUGU I SVAKU DALjU ZAPOČETU STRANU PO 8

TARIFNI BROJ 33.

ZA INTERVENCIJU DKP DA SE BRODU IZDA ILI PRODUŽI VAŽENjE BILO KOJE ISPRAVE U VEZI SA SIGURNOŠĆU PLOVIDBE, PORED STVARNIH TROŠKOVA 158 ZA SVAKU DRUGU INTERVENCIJU DKP KOD STRANIH ORGANA PO ZAHTEVU BRODA ZA KOJU NIJE PROPISANA POSEBNA TAKSA 158

TARIFNI BROJ 34.

ZA DOZVOLU ZA AMATERSKU I „SV” RADIO-STANICU STRANOM FIZIČKOM LICU PO ZAHTEVU PODNETOM KOD DKP 25

Ostavite komentar