Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 i 35/10), u članu 4. stav 7. menja se i glasi:

„Izuzetno, taksa iz stava 1. ovog člana može se uplatiti u gotovom novcu samo u sledećim slučajevima:

1) kada se zahtev podnosi na dan u kome banke ne rade, odnosno u vreme u koje nijedna banka u tom mestu ne radi;

2) kada zbog svoje poslovne politike banke, koje imaju istovetno sedište kao i DKP, ne mogu da izvrše transfer sredstava podnosioca zahteva sa računa druge finansijske institucije na devizni račun DKP;

3) kada propisi strane države zabranjuju gotovinsku uplatu podnosioca zahteva kod banke i prenos tih sredstava na račun DKP;

4) kada državljani Republike Srbije u inostranstvu borave privremeno (turistički, sezonski rad, razmena studenata i sl.), odnosno imaju status nerezidenta, pa im propis odnosne države, zbog neposedovanja odgovarajućih ličnih dokumenata države u kojoj borave, ne dozvoljava otvaranje računa kod finansijskih institucija;

5) kada postoje drugi razlozi koji u pojedinim zemljama onemogućavaju uplatu takse na devizni račun DKP, a zahtevano izdavanje spisa ili izvršenje radnje opravdano je sa stanovišta zaštite interesa državljana Republike Srbije.”

Posle stava 7. dodaje se novi stav 8, koji glasi:

„U slučajevima iz stava 7. ovog člana DKP je dužan da uplatiocu takse izda potvrdu o uplati i da zaprimljeni novac uplati na svoj devizni račun u roku od 48 sati od dana uplate.”

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 9. broj: „7” zamenjuje se brojem: „8”.

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 10. broj: „7” zamenjuje se brojem: „8”.

Član 2.

U članu 4a stav 2. reči: ‌„st. 7, 8. i 9.” zamenjuju se rečima: „st. 7, 8, 9. i 10.”.

Član 3.

U članu 6. stav 2. briše se.

Član 4.

U članu 10. stav 4. reči: ‌„stav 7.” zamenjuju se rečima: „st. 7. i 8.”.

Član 5.

U članu 28. stav 1. reči: „godišnjom stopom rasta troškova života, koju” zamenjuju se rečima: „godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji”.

Član 6.

U Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A – Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u Tarifnom broju 1. u Napomeni, u tački 7) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 8), koja glasi:

„8) za zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i izdavanje priloga koji se moraju podneti uz zahtev.”

Član 7.

U Tarifnom broju 2. stav 1. posle reči: „propisa” dodaju se zapeta i reči: „fizičkom licu”.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku 10.000”.

Član 8.

U Tarifnom broju 5. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu prostora za prijem, čuvanje i isporuku poljoprivrednih proizvoda, kao i opreme za određivanje kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, a za obavljanje delatnosti skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnom skladištu 1.070”.

.

Član 9.

U Tarifnom broju 6. u Napomeni, dodaje se stav 3, koji glasi:

„Taksa iz ovog tarifnog broja se ne plaća za žalbu izjavljenu protiv rešenja donesenog u prvom stepenu po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i žalbu izjavljenu zato što prvostepeni organ nije doneo rešenje u propisanom roku po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.”

Član 10.

U Tarifnom broju 7. dodaju se st. 3, 4. i 5, koji glase:

„Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar udruženja 500 Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora stranih udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar stranih udruženja 500 Za žalbu na rešenje Deviznog inspektorata doneto u upravnom postupku 1.500”.

Član 11.

U Tarifnom broju 8. dodaje se Napomena, koja glasi:

„NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za vanredni pravni lek u postupku naknadnog upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.”

Član 12.

U Tarifnom broju 9. u Napomeni, dodaje se stav 3, koji glasi:

„Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za rešenje kojim se odlučuje po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.”

Član 13.

U Tarifnom broju 11. u Napomeni, u tački 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 3), koja glasi:

„3) uverenje koje se izdaje u svrhu dokazivanja da je podnet zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i druga uverenja koja se izdaju u svrhu ostvarivanja prava na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.”

Član 14.

U Tarifnom broju 13. u Napomeni, dodaje se stav 5, koji glasi:

„Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za overu priloga koji se moraju podneti uz zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.”

Član 15.

U Tarifnom broju 21. stav 1. tač. 1) do 4) reč: „zahtevu” zamenjuju se rečju: „prijavi”, na svim mestima.

Napomena briše se.

Član 16.

U Tarifnom broju 22. Napomena briše se.

Član 17.

U Tarifnom broju 26. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Za podnošenje zahteva za dostavljanje podataka iz Registra pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti 1.070”.

Član 18.

U Tarifnom broju 37. stav 1. tačka 5) broj: „30” zamenjuje se brojem: „15”.

U stavu 3. tačka 1) posle reči: „izdavanje” dodaju se reči: „lične karte za stranca, odnosno”.

Član 19.

Tarifni broj 38. menja se i glasi:

„Tarifni broj 38.

Za vize za državljane Republike Srbije, i to: 1) Viza „B” – koja se izdaje na brodsku i pomorsku knjižicu 1.000 2) Viza „M” – koja se izdaje na osnovu međunarodnog sporazuma 1.000 3) Viza „S” – koja se izdaje na putnu ispravu službenog osoblja 1.000”.

Član 20.

Tarifni broj 40. menja se i glasi:

„Tarifni broj 40.

Za zahtev za izdavanje vozačke dozvole 210 Za zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole 210 Za zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat) 210 Za zahtev za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat) 210 Za zahtev za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije 210 Za zahtev za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena 210 Za zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole 210 Za zahtev i prijavu vozača u evidenciju 580 Za izdavanje vozačke dozvole 370 Za izdavanje probne vozačke dozvole 370 Za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat) 750 Za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat) 750 Za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije 6.530 Za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena 370 Za izdavanje međunarodne vozačke dozvole 400”.

Član 21.

Tarifni broj 41. menja se i glasi:

„Tarifni broj 41.

Za zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice i odjavu vozila 650 Za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat) 370 Za zahtev za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba” 210 Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba” 210 Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice 210 Za izdavanje saobraćajne dozvole ili registracione nalepnice 750 Za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice 1.580 Za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba” 600 Za izdavanje nove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat) 1.580 Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba” 4.660 Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice 69.850 Za zahtev i izdavanje odobrenja za utiskivanje broja šasije i motora 1.510”.

Član 22.

U Tarifnom broju 42. dodaju se st. 3, 4. i 5, koji glase:

„Za dozvolu za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače 69.480 Za žalbu na rešenje o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani obavljanja osposobljavanja vozača 1.000 Za rešenje kojim se utvrđuje da je pravno lice kome je privremeno zabranjeno obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače otklonilo nedostatak zbog kojih mu je zabrana osposobljavanja izrečena 10.000”.

Član 23.

U Tarifnom broju 43. stav 5. menja se i glasi:

„Za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za utiskivanje identifikacione oznake vozila Dodaju se st. 6. i 7, koji glase: 69.480”. „Za dozvolu da se vanredni tehnički pregled vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti, izvrši u drugom privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda 500 Za žalbu protiv rešenja Agencije za bezbednost saobraćaja 1.000”.

Član 24.

U Tarifnom broju 44. stav 2. broj: „3.920” zamenjuje se brojem: „10.000”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Za obezbeđenje lica mesta i vršenje uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta 10.500”.

Član 25.

Posle Tarifnog broja 46. dodaje se Tarifni broj 46a, koji glasi:

„Tarifni broj 46a

Za zahtev za izdavanje – utvrđivanje urbanističkih mera zaštite pri izgradnji prostornih i urbanističkih planova 1.070 Za zahtev za izdavanje – utvrđivanje bližih uslova za izgradnju porodičnih skloništa 8.020 Za zahtev za izdavanje – utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte do 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno – tehničku dokumentaciju) 16.970 Za zahtev za izdavanje – utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte preko 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno – tehničku dokumentaciju) 32.070 Za zahtev za izdavanje – utvrđivanje bližih uslova za izgradnju javnih i blokovskih skloništa dopunske zaštite 32.070 Za rešenje po zahtevu za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa 20.000 Za saglasnost na Plan zaštite od udesa privrednih društava i drugih pravnih lica 10.000”.

Član 26.

Tarifni broj 51. briše se.

Član 27.

U Tarifnom broju 52. u Napomeni, u tački 1) reči: „člana 192.” zamenjuju se rečima: „člana 216.”, a reči: „člana 192. tač. 3) i 3a)” zamenjuju se rečima: „člana 216. tač. 3) i 4)”.

U tački 2) reči: „člana 193. stav 1. tač. 6) i 10)” zamenjuju se rečima: „člana 217. stav 1. tač. 6) i 10)”.

Član 28.

Tarifni broj 54. briše se.

Član 29.

Tarifni broj 59. briše se.

Član 30.

U Tarifnom broju 64. st. 1, 2. i 3. menjaju se i glase:

„Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko – sanitarnih uslova za uvoz ili provoz (tranizit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta kojima se može preneti zarazna bolest 5.660 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko – sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, ribe i sl.) 930 Za rešenje o utvrđivanju veterinarsko – sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja za priplod, jaja za priplod i reproduktivnog materijala 5.600”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz semena i drugog reproduktivnog materijala biljaka radi proizvodnje za potrebe izvoza 5.600”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5, a dosadašnji stav 5. briše se.

St. 6, 7, 8. i 9. menjaju se i glase:

„Za zahtev za pregled pošiljke (hrana, odnosno predmeti opšte upotrebe) radi utvrđivanja bezbednosti pošiljke koja se uvozi 750 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka iz stava 6. ovog tarifnog broja u pogledu bezbednosti odgovara uslovima koji su za takvu hranu, odnosno predmete opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji 4.850 Za izdavanje veterinarsko – sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta, kao i za poljoprivredne proizvode, kojom se potvrđuje da pošiljka ispunjava uslove države uvoznice da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje i ljude, a za hranu životinjskog porekla da je ta hrana bezbedna za ishranu 2.830 Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko – sanitarni uslovi za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest 4.950”.

Član 31.

U Tarifnom broju 67. stav 2. posle reči: „centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje” dodaju se reči: „i centrima za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje”.

Dodaju se st. 3, 4, 5. i 6, koji glase:

„Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo 8.490 Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja 8.490 Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju stručne poslove veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo 550 Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju pojedine stručne poslove za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja 550”.

Član 32.

Tarifni broj 68. menja se i glasi:

„Tarifni broj 68.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje vodnih uslova za objekte, radove i planska dokumenta za uređenje prostora i gazdovanje šumama kojima se utiče na vodni režim 3.000 Za rešenje po zahtevu za izdavanje vodne saglasnosti za objekte, radove i planska dokumenta za uređenje prostora i gazdovanje šumama kojima se utiče na vodni režim 5.000 Za rešenje po zahtevu za izdavanje vodne dozvole za objekte i radove kojima se utiče na vodni režim 20.000 Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za obavljanje poslova, i to: snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda, sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda sistemom javne kanalizacije, sprovođenje odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda, staranje o funkcionisanju vodnih objekata i sistema, održavanje regulacionih i zaštitinih objekata i pratećih uređaja na njima, održavanje melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, praćenje stanja vodnih objekata, drugi poslovi u skladu sa Zakonom o vodama 20.000 Za rešenje po zahtevu za ovlašćivanje za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda 20.000”.

Član 33.

U Tarifnom broju 69. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za stavljanje u promet sredstva za zaštitu bilja 80.000 Za rešenje o upisu sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta 45.000”.

Član 34.

U Tarifnom broju 71. tačka 2) posle reči: „medicini” zapeta i reči: „odnosno zaštiti bilja (fitomedicini)” brišu se.

Član 35.

U Tarifnom broju 73. posle reči: „veterinarstvu” zapeta i reči: „odnosno zaštiti bilja (fitomedicini)” brišu se.

Član 36.

U Tarifnom broju 74. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za toplotno tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakovanje 3.000”.

Član 37.

Tarifni broj 75. menja se i glasi:

„Tarifni broj 75.

Za zahtev za vršenje kontrole bezbednosti hrane u spoljnotrgovinskom prometu 410 Za izdavanje rešenja o dozvoli za stavljanje u promet, proizvodnju, preradu i doradu, odnosno rešenja o zabrani stavljanja u promet, proizvodnju, preradu i doradu hrane u spoljnotrgovinskom prometu 650”.

Član 38.

U Tarifnom broju 79. stav 1. posle reči: „strane sorte” zapeta i reči: „odnosno zaštitu sorte poljoprivrednog bilja” brišu se.

Dodaju se st. 4. do 9, koji glase:

„Za zahtev za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte 3.000 Za zahtev za upis u Registar prenesenih prava oplemenjivača 2.200 Za zahtev za upis u Registar ugovora o licenci 2.200 Za zahtev za izdavanje obavezne licence 15.000 Za zahtev za produžetak trajanja obavezne licence 18.000 Za zahtev za oglašavanje rešenja o dodeljenom pravu oplemenjivača ništavnim 300”.

Član 39.

U Tarifnom broju 81. dodaju se st. 7. i 8, koji glase:

„Za rešenje po zahtevu za upis u Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja i Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta 5.000 Za rešenje po zahtevu za upis u Registar pružalaca usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja 10.000”.

Član 40.

U Tarifnom broju 85. iznos: „7.290” zamenjuje se iznosom: „30.000”.

Član 41.

Tarifni broj 86. briše se.

Član 42.

Tarifni broj 87. briše se.

Član 43.

Posle Tarifnog broja 91. dodaje se Tarifni broj 91a, koji glasi:

„Tarifni broj 91a

Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje ekonomskih ili stambenih objekata sopstvenika šuma na površini do 10 ari 1.050 Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje objekta za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta (male elektrane i drugi slični objekti, u smislu propisa kojim se uređuje oblast energetike) i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za ove namene manja od 15 ha 5.340”.

Član 44.

Tarifni broj 94. menja se i glasi:

„Tarifni broj 94.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima, i to: 1) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti 2.000 2) za prijavu za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti 2.000 3) za rešenje koje se donosi po zahtevu podnetom za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti 9.620 4) za rešenje koje se donosi po prijavi podnetoj za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti 9.620 5) za zahtev za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji 2.000 6) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji 19.240 7) za izvod iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u Republici Srbiji 9.620”.

Član 45.

Tarifni broj 95. menja se i glasi:

„Tarifni broj 95.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to: 1) za zahtev za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila 2.000 2) za rešenje koje se donosi po zahtevu za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila 6.400 3) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila 2.000 4) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila 3.200 5) za zahtev za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine 2.000 6) za odluku koja se donosi po zahtevu za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine 9.620 7) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila 2.000 8) za rešenje koje se donosi po zahtevu za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila 9.620 9) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila 2.000 10) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila 4.810 11) za zahtev za priznavanje inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti 2.000 12) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti 9.240”.

Član 46.

Tarifni broj 102. menja se i glasi:

„Tarifni broj 102.

Za prijavu za akreditaciju 1.000 Za prijavu za promenu obima akreditacije 1.000 Za prijavu za obnavljanje akreditacije 1.000”.

Član 47.

Tarifni broj 103. briše se.

Član 48.

Tarifni broj 104. menja se i glasi:

„Tarifni broj 104.

Za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala 1.000 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva 1.000”.

Član 49.

U Tarifnom broju 135. stav 3. dodaje se tačka 13), koja glasi:

„13) za izdavanje odobrenja za proširenje eksploatacionog polja 84.870”.

Član 50.

U Tarifnom broju 170. stav 2. procenat: „0,2%” zamenjuje se procentom: „0,1%”.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta, osim u slučaju iz stava 1. ovog tarifnog broja, plaća se taksa od 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova”.

U Napomeni, u stavu 1. reči: „indeksa rasta cena na malo koju” zamenjuje se rečima: „indeksa potrošačkih cena koji”.

Član 51.

Tarifni broj 189. menja se i glasi:

„Tarifni broj 189.

Za dozvolu za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva 2.620 Za dozvolu za uvoz ili izvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva 2.620 Za dozvolu za sakupljanje strogo zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke, obrazovne svrhe, svrhe upravljanja populacijama, ponovnog naseljavanja, ponovnog unošenja i uzgoja u in situ i ex situ uslovima 2.620 Za rešenje za sprečavanje ozbiljnih šteta na usevima, stoci, šumama, ribnjacima i vodi 2.620 Za dozvolu za sakupljanje matičnih jedinki strogo zaštićenih vrsta u cilju razmnožavanja i gajenja 2.620 Za dozvolu za upotrebu sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta životinja u naučnoistraživačke svrhe 2.620 Za dozvolu za reintrodukciju divljih vrsta u prirodu 2.620”.

Član 52.

Posle Tarifnog broja 189. dodaje se Tarifni broj 189a, koji glasi:

„Tarifni broj 189a

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribočuvara 2.500 Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribara 1.000 Za zahtev za izdavanje licence za ribočuvara 1.000”.

Član 53.

U Tarifnom broju 191. reč: „imisije” zamenjuje se rečima: „nivoa zagađujućih materija u vazduhu”.

Dodaju se st. 2, 3. i 4, koji glase:

„Za zahtev za reviziju rešenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu) 2.830 Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ispitivanje nivoa zračenja nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini 50.000 Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini 80.000”.

Član 54.

Tarifni broj 195. briše se.

Član 55.

Tarifni broj 196. menja se i glasi:

„Tarifni broj 196.

Za Obaveštenje o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa 2.500 Za dobijanje saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti 60.000 Za dobijanje saglasnosti na Plan zaštite od udesa 35.000 Za ažuriranje Izveštaja o bezbednosti 30.000 Za ažuriranje Plana zaštite od udesa 15.000”.

Član 56.

Tarifni broj 197. menja se i glasi:

„Tarifni broj 197.

Za dozvolu za uvoz neopasnog otpada radi tretmana 25.000 Za dozvolu za izvoz neopasnog otpada 150.000 Za dozvolu za pojedine vrste opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine 60.000 Za dozvolu za izvoz opasnog otpada 48.350 Za dozvolu za tranzit opasnog otpada 48.350 Za potvrdu prijave prekograničnog kretanja otpada sa liste neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola 4.600 Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za ispitivanje otpada 7.080 Za izdavanje dozvole za sakupljanje otpada 15.000 Za izdavanje dozvole za transport otpada 15.000 Za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport otpada 25.000 Za izdavanje dozvole za skladištenje otpada 50.000 Za izdavanje dozvole za tretman otpada 50.000 Za izdavanje dozvole za odlaganje otpada 50.000 Za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom 80.000 Za potvrdu za izuzimanje od obaveza pribavljanja dozvole 2.200 Za izdavanje dozvole za sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom 60.000 Za izdavanje dozvole za operatera upravljanja ambalažnim otpadom 40.000 Za rešenje o izmenama i dopunama u dozvolama za upravljanje otpadom 5.000”.

Član 57.

Tarifni broj 198. briše se.

Član 58.

Tarifni broj 199. briše se.

Član 59.

U Tarifnom broju 200. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Za rešenje za korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa 20.000”.

Član 60.

Tarifni broj 201. menja se i glasi:

„Tarifni broj 201.

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz i stavljanje u promet supstanci koje oštećuju ozonski omotač 4.660 Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz i stavljanje u promet fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte 1.000 Za mišljenje za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na supstance koje oštećuju ozonski omotač 1.000”.

Član 61.

Tarifni broj 203. menja se i glasi:

„Tarifni broj 203.

Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u komercijalne svrhe (po vrsti) 6.000 Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u nekomercijalne svrhe 2.800 Za dozvolu za uvoz živih primeraka alohtonih vrsta divlje flore i faune koje nisu zaštićene 2.800 Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (zoološki vrt) 10.000 Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (za sopstvene potrebe) 2.800 Za dozvolu za uzgoj zaštićenih vrsta divlje flore i faune 2.800 Za dozvolu za rad prihvatilišta za divlje životinje 2.800 Za potvrdu za trgovinu koju nadležni organ izdaje vlasniku primerka 1.000 Za primerak koju nadležni organ izdaje vlasniku primerka 100”.

Član 62.

U Tarifnom broju 219. stav 1. reči: „rođenja ili” brišu se.

Član 63.

Posle glave XXIX. Spisi i radnje u oblasti proizvodnje, obrade i prometa duvana i Tarifnog broja 223. dodaju se glava XXIXA Spisi i radnje u oblasti deviznog poslovanja i Tarifni br. 223a, 223b i 223v, koji glase:

„XXIXA SPISI I RADNjE U OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANjA

Tarifni broj 223a

Za zahtev za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za prebijanje dugovanja ili potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama sa potraživanjem ili dugovanjem po osnovu tih poslova, realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po osnovu direktnih investicija i ulaganja u nepokretnosti 1.000 Za rešenje o ispunjenosti uslova za prebijanje dugovanja ili potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama sa potraživanjem ili dugovanjem po osnovu tih poslova, realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po osnovu direktnih investicija i ulaganja u nepokretnosti 15.000 Za izdavanje kopija i prepisa akata koje donosi Devizni inspektorat u vezi deviznog poslovanja 1.000 Za davanje pregleda podataka o izvršenoj fizičkoj, odnosno finansijskoj realizaciji po pojedinim vrstama spoljnotrgovinskih poslova po kalendarskoj godini 3.000

Tarifni broj 223b

Za zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu rezidentima 5.000 Za rešavanje po zahtevu za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu rezidentima 150.000 Za rešavanje po zahtevu za dobijanje saglasnosti za promenu firme i sedišta rezidenta koje obavlja delatnost pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu 8.000 Za rešavanje po zahtevu za evidentiranje statusne promene i promene oblika organizovanja rezidenta koje obavlja delatnost pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu 8.000 Za izvod iz registra lica koja obavljaju delatnost pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu 6.000 Za izdavnje kopija i prepisa akata koje donosi Devizni inspektorat u vezi sa delatnošću pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu 1.000

Tarifni broj 223v

Za zahtev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova 1.000 Za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova 12.000 Za prijavljivanje polaganja ispita za sticanje dozvole za obavljanje menjačkih poslova 500 Za izdavanje certifikata o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova 8.000 Za izdavanje potvrda, odnosno uverenja u vezi obavljanja menjačkih poslova 1.000 Za izvod iz registra ovlašćenih menjača, sa podacima iz registra 1.000 Za izdavanje kopije i prepisa akata u vezi sa menjačkim poslovima koje donosi Devizni inspektorat 1.000”.

Član 64.

Dodaje se Tarifni broj 228, koji glasi:

„Tarifni broj 228.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje sportskih delatnosti 5.200 Za rešenje za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja 5.200”.

Član 65.

U Tarifnom br. 31, 139, 147, 148, 167. i 169, u Napomeni reči: „indeksa rasta cena na malo” zamenjuju se rečima: „indeksa potrošačkih cena”.

Član 66.

U Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak B – Konzularne takse, Tarifni broj 1, u Napomeni stav 1. briše se.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 1.

Član 67.

Tarifni broj 7. briše se.

Član 68.

U Tarifnom broju 9. stav 1. tačka 2) briše se.

U stavu 2. tač. 3) do 6) menjaju se i glase:

„3) vizu tipa A-C EUR 60 AUD 100 CAD 95 DKK 448 JPY 9.704 NOK 479 SEK 651 CHF 97 GBP 47 USD 93 4) zajedničku vizu svih tipova A i B (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i EUR 1 AUD 2 CAD 2 DKK 7 JPY 162 NOK 8 SEK 9 CHF 2 GBP 1 USD 2 5) zajedničku vizu svih vrsta tipa C (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i EUR 3 AUD 5 CAD 5 DKK 22 JPY 485 NOK 24 SEK 28 CHF 5 GBP 2 USD 5 6) vizu tipa D EUR 30 AUD 50 CAD 47 DKK 224 JPY 4.852 NOK 239 SEK 281 CHF 48 GBP 24 USD 47”.

Tač. 7), 8) i 9) brišu se.

U Napomeni, u stavu 4. reč: „C1” zamenjuje se rečju: „C”.

Član 69.

Tarifni broj 16. briše se.

Član 70.

Taksa iz člana 63. Tarifni broj 223v ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

Član 71.

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 72.

Izuzetno u 2011. godini, prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife propisanih Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 i 35/10), osim dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se, i to: stopom rasta troškova života, za period od 1. maja 2010. godine do 31. decembra 2010. godine, a za period od 1. januara 2011. godine do poslednjeg dana u mesecu u kome ovaj zakon stupa na snagu, indeksom potrošačkih cena, koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 73.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife iz člana 72. stav 1. ovog zakona, izvršiće se u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz st. 1. i 2. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 74.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM

TAKSAMA KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 4.

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev nadležnom organu u Republici Srbiji za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje je u Odeljku A Tarife propisana taksa, taksu za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u propisanom iznosu preračunatom u devize, uplaćuje u devizama, odnosno efektivnom stranom novcu koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: devize), na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, jednom godišnje odlukom utvrđuje i objavljuje vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila tekuće godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize u smislu stava 1. ovog člana.

Preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize vrši se na osnovu objavljenih podataka iz stava 2. ovog člana koji važe u vreme podnošenja zahteva ili podneska, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos u devizama do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos u devizama preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

Odluka iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Na zahtev obveznika, DKP daje obaveštenje o preračunatom iznosu takse i računu na koji se taksa plaća, a primljeni zahtev, sa dokazom o uplati propisanog iznosa takse, u smislu stava 1. ovog člana, dostavlja nadležnom organu u Republici, koji po sprovedenom postupku, odnosno izvršenoj radnji doneto rešenje ili drugu ispravu dostavlja DKP radi uručenja stranci.

Po zahtevima obveznika iz stava 1. ovog člana uz koje nije priložen dokaz o uplati propisane takse, nadležni organ u Republici Srbiji neće postupati dok taj dokaz ne primi.

Izuzetno, taksa iz stava 1. ovog člana može se uplatiti u gotovom novcu samo u slučaju kada se zahtev podnosi na dan u kome banke ne rade, odnosno u vreme u koje nijedna banka u tom mestu ne radi, u kom slučaju je DKP dužan da uplatiocu takse izda potvrdu o uplati i da zaprimljeni novac uplati na svoj devizni račun u roku od 48 sati od dana uplate.

IZUZETNO, TAKSA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE SE UPLATITI U GOTOVOM NOVCU SAMO U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

1) KADA SE ZAHTEV PODNOSI NA DAN U KOME BANKE NE RADE, ODNOSNO U VREME U KOJE NIJEDNA BANKA U TOM MESTU NE RADI;

2) KADA ZBOG SVOJE POSLOVNE POLITIKE BANKE, KOJE IMAJU ISTOVETNO SEDIŠTE KAO I DKP, NE MOGU DA IZVRŠE TRANSFER SREDSTAVA PODNOSIOCA ZAHTEVA SA RAČUNA DRUGE FINANSIJSKE INSTITUCIJE NA DEVIZNI RAČUN DKP;

3) KADA PROPISI STRANE DRŽAVE ZABRANjUJU GOTOVINSKU UPLATU PODNOSIOCA ZAHTEVA KOD BANKE I PRENOS TIH SREDSTAVA NA RAČUN DKP;

4) KADA DRŽAVLjANI REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU BORAVE PRIVREMENO (TURISTIČKI, SEZONSKI RAD, RAZMENA STUDENATA I SL.), ODNOSNO IMAJU STATUS NEREZIDENTA, PA IM PROPIS ODNOSNE DRŽAVE, ZBOG NEPOSEDOVANjA ODGOVARAJUĆIH LIČNIH DOKUMENATA DRŽAVE U KOJOJ BORAVE, NE DOZVOLjAVA OTVARANjE RAČUNA KOD FINANSIJSKIH INSTITUCIJA;

5) KADA POSTOJE DRUGI RAZLOZI KOJI U POJEDINIM ZEMLjAMA ONEMOGUĆAVAJU UPLATU TAKSE NA DEVIZNI RAČUN DKP, A ZAHTEVANO IZDAVANjE SPISA ILI IZVRŠENjE RADNjE OPRAVDANO JE SA STANOVIŠTA ZAŠTITE INTERESA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE.

U SLUČAJEVIMA IZ STAVA 7. OVOG ČLANA DKP JE DUŽAN DA UPLATIOCU TAKSE IZDA POTVRDU O UPLATI I DA ZAPRIMLjENI NOVAC UPLATI NA SVOJ DEVIZNI RAČUN U ROKU OD 48 SATI OD DANA UPLATE.

DKP je dužan da drugi primerak (kopiju) potvrde iz stava 7. 8. ovog člana mehanički spoji sa zahtevom.

DKP je dužan da o naplaćenoj taksi u gotovom novcu i o izdatim potvrdama iz stava 7. 8. ovog člana vodi evidenciju.

Član 4a

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje se, po odredbama ovog zakona, plaća konzularna taksa, taksu za spise i radnje uplaćuje u propisanom iznosu, na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

U pogledu plaćanja takse iz stava 1. ovog člana u gotovom novcu, shodno se primenjuju odredbe člana 4. st. 7, 8. i 9. ST. 7, 8, 9. I 10. ovog zakona.

Član 6.

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Taksa iz Odeljka A Tarife, Tarifni broj 51. plaća se u momentu plaćanja carinskog duga, a ukoliko carinski dug nije nastao, taksa se plaća u momentu prihvatanja Jedinstvene carinske isprave.

Član 10.

Taksa se plaća u novcu.

Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji plaćaju se u dinarima, osim u slučaju iz člana 4. ovog zakona, u iznosima propisanim Tarifom, odnosno iznosima usklađenim shodno odredbama člana 28. ovog zakona.

Konzularna taksa plaća se u propisanom iznosu za vrstu deviza u kojoj se uplata vrši, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

Obveznik je dužan da uz zahtev priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio, osim u slučajevima iz člana 4. stav 7. ST. 7. I 8. i člana 4a stav 2. ovog zakona, kada se uplata vrši u gotovom novcu.

Član 28.

Dinarski iznosi taksi iz Odeljka A Tarife usklađuju se godišnje, sa godišnjom stopom rasta troškova života, koju GODIŠNjIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA, KOJI objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa taksi, u skladu sa stavom 1. ovog člana, osnovica za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objavljuje usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.

ODELjAK A – TAKSE ZA SPISE I RADNjE ORGANA

U REPUBLICI SRBIJI

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 210 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se: 1) za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu; 2) kada je izdavanje spisa, odnosno vršenje radnje po tom zahtevu oslobođeno plaćanja takse u skladu sa ovim zakonom; 3) za zahtev za ostvarivanje prava na premiju, odnosno regres (podsticaj poljoprivredne proizvodnje); 4) za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja; 5) za zahtev u carinskom postupku; 6) za zahtev za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke, odnosno za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci, iz Tarifnog broja 21. st. 2. i 3; 7) za zahtev za izdavanje pasoša.; 8) ZA ZAHTEV ZA NAKNADNI UPIS ČINjENICE ROĐENjA U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH I IZDAVANjE PRILOGA KOJI SE MORAJU PODNETI UZ ZAHTEV.

Tarifni broj 2.

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, FIZIČKOM LICU 1.070 ZA ZAHTEV ZA DAVANjE TUMAČENjA, OBJAŠNjENjA, ODNOSNO MIŠLjENjA O PRIMENI REPUBLIČKIH PROPISA PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU 10.000 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

Tarifni broj 5.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak obavljanja delatnosti 1.070 ZA ZAHTEV ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA U POGLEDU PROSTORA ZA PRIJEM, ČUVANjE I ISPORUKU POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA, KAO I OPREME ZA ODREĐIVANjE KVANTITETA I KVALITETA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA, A ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI SKLADIŠTENjA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA U JAVNOM SKLADIŠTU 1070 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

Tarifni broj 6.

Za žalbu organu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 320 NAPOMENA: Ako se u istoj upravnoj stvari podnosi jedna žalba protiv više rešenja, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju rešenja koja se osporavaju žalbom.Taksa za žalbu iz ovog tarifnog broja plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA SE NE PLAĆA ZA ŽALBU IZJAVLjENU PROTIV REŠENjA DONESENOG U PRVOM STEPENU PO ZAHTEVU ZA NAKNADNI UPIS ČINjENICE ROĐENjA U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH I ŽALBU IZJAVLjENU ZATO ŠTO PRVOSTEPENI ORGAN NIJE DONEO REŠENjE U PROPISANOM ROKU PO ZAHTEVU ZA NAKNADNI UPIS ČINjENICE ROĐENjA U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH.

Tarifni broj 7.

Za žalbu protiv rešenja o prekršaju 960 Za žalbu protiv rešenja carinarnice donetom u upravnom postupku 1.180 ZA REŠENjE PO ŽALBI PROTIV REŠENjA REGISTRATORA UDRUŽENjA DONESENOG U PRVOM STEPENU U VEZI SA UPISOM U REGISTAR UDRUŽENjA 500 ZA REŠENjE PO ŽALBI PROTIV REŠENjA REGISTRATORA STRANIH UDRUŽENjA DONESENOG U PRVOM STEPENU U VEZI SA UPISOM U REGISTAR STRANIH UDRUŽENjA 500 ZA ŽALBU NA REŠENjE DEVIZNOG INSPEKTORATA DONETO U UPRAVNOM POSTUPKU 1.500

Tarifni broj 8.

Za vanredni pravni lek 1.870 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA VANREDNI PRAVNI LEK U POSTUPKU NAKNADNOG UPISA ČINjENICE ROĐENjA U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH.

Tarifni broj 9.

Za rešenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 370 NAPOMENA: Ako se rešenje donosi po zahtevu više lica, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju obveznika kojima se rešenje uručuje.Taksa za rešenje iz ovog tarifnog broja, koje se donosi po žalbi, plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA REŠENjE KOJIM SE ODLUČUJE PO ZAHTEVU ZA NAKNADNI UPIS ČINjENICE ROĐENjA U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH.

Tarifni broj 11.

Za uverenje, odnosno potvrdu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 210 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:1) uverenje, odnosno potvrdu koju organ izdaje stranci, svedoku, veštaku ili tumaču, da su prisustvovali raspravi, odnosno uviđaju, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im to uverenje, odnosno potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada;2) uverenje, odnosno potvrdu po zahtevu iz Tarifnog broja 4.; 3) UVERENjE KOJE SE IZDAJE U SVRHU DOKAZIVANjA DA JE PODNET ZAHTEV ZA NAKNADNI UPIS ČINjENICE ROĐENjA U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH I DRUGA UVERENjA KOJA SE IZDAJU U SVRHU OSTVARIVANjA PRAVA NA NAKNADNI UPIS ČINjENICE ROĐENjA U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH.

Tarifni broj 13.

Za prepis akta, odnosno spisa, odnosno za overu prepisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, po polutabaku originala 280 Za prepis akta, odnosno spisa koje organ, na zahtev stranke, vrši na stranom jeziku, po polutabaku originala 280 NAPOMENA: Pod prepisom iz ovog tarifnog broja podrazumeva se i izdavanje fotokopije, odnosno štampanje akta, odnosno spisa iz memorije računara ili iz pisaće mašine. Polutabakom, u smislu ovog zakona, smatra se list hartije od dve strane formata A4 ili manjeg. Ako je prepis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja. Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja za overu prepisa, izvoda, odnosno uverenja iz matičnih knjiga, plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od odgovarajuće takse. TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA OVERU PRILOGA KOJI SE MORAJU PODNETI UZ ZAHTEV ZA NAKNADNI UPIS ČINjENICE ROĐENjA U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH.

Tarifni broj 21.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem političkih stranaka, i to za: 1) rešenje po zahtevu PRIJAVI za upis političke stranke u Registar političkih stranaka 10.820 2) rešenje po zahtevu PRIJAVI za upis promene podataka u Registar političkih stranaka 9.020 3) rešenje po zahtevu PRIJAVI za obnovu upisa političke stranke u Registar političkih stranaka 9.020 4) rešenje po zahtevu PRIJAVI za brisanje iz Registra političkih stranaka 9.020 Za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke 50 Za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci 50 Za uverenje o podacima upisanim u Registar političkih stranaka 1.030 NAPOMENA: Taksu iz stava 1. tačka 1) i stava 3. ovog tarifnog broja ne plaćaju političke organizacije upisane u Registar političkih organizacija prema Zakonu o političkim organizacijama („Službeni glasnik SRS”, broj 37/90 i „Službeni glasnik RS”, br. 30/92-dr.zakon, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05-dr.zakon), kao i političke organizacije koje su upisane u Registar udruženja, društvenih organizacija i političkih organizacija prema Zakonu o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ”, broj 42/90 i „Službeni list SRJ”, br. 24/94, 28/96 i 73/00-dr.zakon), koje registarskom organu u roku od šest meseci od dana početka primene Zakona o političkim strankama («Službeni glasnik RS», broj 36/09) podnose prijavu za upis usklađivanja u Registar političkih stranaka.

Tarifni broj 22.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem udruženja, i to za: 1) rešenje po zahtevu za upis udruženja u Registar udruženja 5.600 2) rešenje po zahtevu za upis promene u registru iz tačke 1) ovog tarifnog broja 2.800 3) rešenje o brisanju udruženja iz registra iz tačke 1) ovog tarifnog broja 2.800 4) rešenje po zahtevu za upis predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja 5.600 5) rešenje po zahtevu za upis promene podataka koji se upisuju u registar iz tačke 4) ovog tarifnog broja 5.600 6) rešenje o brisanju predstavništva stranog udruženja iz registra iz tačke 4) ovog tarifnog broja 2.800 Za uverenje o podacima upisanim u registar iz tač. 1) i 4) ovog tarifnog broja 1.070 NAPOMENA: Taksu iz tačke 1) ovog tarifnog broja ne plaćaju društvene organizacije, udruženja građana i njihovi savezi osnovani prema Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima građana („Službeni glasnik SRS”, br. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85 i 12/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93, 67/93 i 48/94), kao i oni koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, a upisani su u Registar prema Zakonu o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ”, broj 42/90 i „Službeni list SRJ”, br. 24/94, 28/96 i 73/00), koje registarskom organu u roku od 18 meseci od dana početka primene Zakona o udruženjima podnesu prijavu za upis usklađivanja u Registar udruženja.

Tarifni broj 26.

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti, odnosno u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti 1.070 Za rešenje po zahtevu za upis u Registar izvoznih objekata 1.070 Za rešenje po zahtevu za upis u Registar objekata i dodelu veterinarskog kontrolnog broja 1.070 ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DOSTAVLjANjE PODATAKA IZ REGISTRA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA OBAVLjANjE VETERINARSKE DELATNOSTI 1.070

Tarifni broj 31.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja objekta na području graničnog prelaza i u graničnom pojasu plaća se taksa u visini od 5% od predračunske vrednosti objekta NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo INDEKSA POTROŠAČKIH CENA koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

Tarifni broj 37.

Za izdavanje putne isprave, putnog lista, odnosno viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, i to za: 1) izdavanje putnog lista za strance 1.290 2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva 5.600 3) izdavanje putne isprave za izbeglice 2.800 4) izdavanje tranzitne vize (vize B) na graničnom prelazu za jedan tranzit 3.240 5) izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, sa rokom važenja do 30 15 dana 11.720 6) privremeni boravak do tri meseca 7.840 7) privremeni boravak preko tri meseca do jedne godine 11.760 8) privremeni boravak preko jedne godine 18.590 Za izdavanje odobrenja, i to: 1) odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji 8.550 2) briše se 3) odobrenja za letenje civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru koji se nalazi 300 metara od granične linije 4.660 4) ostalih odobrenja strancima za koja ovim tarifnim brojem nije drukčije propisano 4.700 Za izdavanje, odnosno produženje, i to: 1) izdavanje LIČNE KARTE ZA STRANCA, ODNOSNO privremene lične karte za stranca 3.100 2) izdavanje nalepnice privremenog boravka 290 3) izdavanje nalepnice za stalno nastanjenje 410 4) izdavanje nalepnice za obavezni boravak 1.290 5) produženje roka važenja vize (vize C), sa rokom važenja do 90 dana 11.720 Za izdavanje granične dozvole 8.340 Za rešenje o otvaranju privremenog graničnog prelaza 16.680 Za izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno za postavljanje objekta, odnosno za promenu namene objekta, odnosno za postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza 10.690 Za izdavanje saglasnosti za obavljanje granične kontrole van područja graničnog prelaza 10.690 Za izdavanje saglasnosti za donošenje prostornog i urbanističkog plana za prostor uz graničnu liniju 8.340 NAPOMENA: Za svaku novu vizu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se odgovarajuća taksa. Taksu za odobrenje za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republici Srbiji borave radi školovanja, odnosno stručnog usavršavanja, kao stipendisti Vlade. Taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano, preko humanitarnih organizacija registrovanih u Republici Srbiji, dolaze u Republiku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći. Strani državljani koji su u braku sa državljanima Republike Srbije plaćaju taksu za privremeni boravak u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse. Takse iz stava 1. tač. 4), 5) i 6) iz ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano dolaze u Republiku Srbiju, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem učesnika. Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na zajednički (kolektivni) pasoš plaća svako upisano lice. Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava plaća lice kome je izdata putna isprava, pri čemu se iznos takse za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa licem kome je izdata putna isprava umanjuje za 50% od propisane takse. Takse iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju sveštenici i verski službenici koji su strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji, kao ni lica koja u okviru organizovane naučno-tehničke saradnje dolaze u Republiku Srbiju. Takse iz stava 1. tač. 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.

Tarifni broj 38.

Za vize za državljane Republike Srbije, i to za: 1) vizu za jedno putovanje 320 2) vizu za više putovanja 640 3) utiskivanje klauzule „Poslovno” u putnu ispravu koja zamenjuje vizu 1.070

TARIFNI BROJ 38.

ZA VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE, I TO: 1) VIZA „B” – KOJA SE IZDAJE NA BRODSKU I POMORSKU KNjIŽICU 1.000 2) VIZA „M” – KOJA SE IZDAJE NA OSNOVU MEĐUNARODNOG SPORAZUMA 1.000 3) VIZA „S” – KOJA SE IZDAJE NA PUTNU ISPRAVU SLUŽBENOG OSOBLjA 1.000

Tarifni broj 40.

Za izdavanje, odnosno za produženje vozačke dozvole, odnosno za izdavanje potvrde o poznavanju saobraćajnih propisa 370 Za izdavanje duplikata vozačke dozvole 750 Za prijavu vozača u evidenciju 370 Za zamenu inostrane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije 6.530 Za izdavanje potvrde o pravu na upravljanje vozilom od strane vozača koji je izgubio vozačku dozvolu 750 Za izdavanje, produženje važnosti i izdavanje duplikata dozvole za vozača – instruktora 750

TARIFNI BROJ 40.

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE VOZAČKE DOZVOLE 210 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE PROBNE VOZAČKE DOZVOLE 210 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE NOVE VOZAČKE DOZVOLE (DUPLIKAT) 210 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE NOVE PROBNE VOZAČKE DOZVOLE (DUPLIKAT) 210 ZA ZAHTEV ZA ZAMENU STRANE VOZAČKE DOZVOLE VOZAČKOM DOZVOLOM REPUBLIKE SRBIJE 210 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE OBAVEŠTENjA O STANjU BROJA KAZNENIH POENA 210 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE MEĐUNARODNE VOZAČKE DOZVOLE 210 ZA ZAHTEV I PRIJAVU VOZAČA U EVIDENCIJU 580 ZA IZDAVANjE VOZAČKE DOZVOLE 370 ZA IZDAVANjE PROBNE VOZAČKE DOZVOLE 370 ZA IZDAVANjE NOVE VOZAČKE DOZVOLE (DUPLIKAT) 750 ZA IZDAVANjE NOVE PROBNE VOZAČKE DOZVOLE (DUPLIKAT) 750 ZA ZAMENU STRANE VOZAČKE DOZVOLE VOZAČKOM DOZVOLOM REPUBLIKE SRBIJE 6.530 ZA IZDAVANjE OBAVEŠTENjA O STANjU BROJA KAZNENIH POENA 370 ZA IZDAVANjE MEĐUNARODNE VOZAČKE DOZVOLE 400

Tarifni broj 41.

Za zahtev za registraciju, odnosno za privremenu registraciju, odnosno za produženje registracije, odnosno za odjavljivanje vozila 650 Za zahtev za izdavanje duplikata, odnosno za zamenu saobraćajne dozvole, odnosno za izdavanje potvrde o registraciji, odnosno probnih tablica, odnosno treće tablice, odnosno „L” tablice za samostalno obučavanje kandidata za vozače 370 Za zahtev za zamenu tablica kada se ne vrši produženje registracije (nova registracija) 1.770 Za izdavanje, odnosno za produženje važnosti saobraćajne dozvole 750 Za izdavanje, odnosno za produženje potvrde o privremenoj registraciji vozila 1.580 Za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji vozila koja se odvoze iz zemlje 1.580 Za izdavanje, odnosno za produženje važnosti saobraćajne dozvole za vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava 1.580 Za izdavanje, odnosno za produženje važnosti saobraćajne dozvole za vozila službenika diplomatsko-konzularnih predstavništava koji nemaju diplomatski status 750 Za izdavanje, odnosno za produženje važnosti saobraćajne dozvole za vozila stranih trgovinskih predstavništava 55.980 Za izdavanje, odnosno za produženje važnosti saobraćajne dozvole za vozila stranih kulturnih predstavništava i stranih dopisništava 9.330 Za izdavanje, odnosno za produženje važnosti saobraćajne dozvole i potvrde o privremenoj registraciji vozila stranaca 2.330 Za izdavanje duplikata, odnosno za zamenu dokumenata iz ovog tarifnog broja, osim u slučaju iz stava 2. ovog tarifnog broja 1.580 Za potvrdu o registraciji traktora i radnih mašina 1.580 Za potvrdu o registraciji motokultivatora i bicikla sa motorom 750

TARIFNI BROJ 41.

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE SAOBRAĆAJNE DOZVOLE, POTVRDE O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI ILI REGISTRACIONE NALEPNICE I ODJAVU VOZILA 650 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE NOVE SAOBRAĆAJNE DOZVOLE, POTVRDE O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI ILI REGISTRACIONE NALEPNICE (DUPLIKAT) 370 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE KARTONSKIH TABLICA ZA PRIVREMENO OZNAČAVANjE VOZILA „PROBA” 210 ZA ZAHTEV ZA DOBIJANjE OVLAŠĆENjA ZA IZDAVANjE KARTONSKIH TABLICA ZA PRIVREMENO OZNAČAVANjE VOZILA „PROBA” 210 ZA ZAHTEV ZA DOBIJANjE OVLAŠĆENjA ZA IZDAVANjE REGISTRACIONE NALEPNICE 210 ZA IZDAVANjE SAOBRAĆAJNE DOZVOLE ILI REGISTRACIONE NALEPNICE 750 ZA IZDAVANjE POTVRDE O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI ILI REGISTRACIONE NALEPNICE 1.580 ZA IZDAVANjE KARTONSKIH TABLICA ZA PRIVREMENO OZNAČAVANjE VOZILA „PROBA” 600 ZA IZDAVANjE NOVE SAOBRAĆAJNE DOZVOLE, POTVRDE O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI ILI REGISTRACIONE NALEPNICE (DUPLIKAT) 1.580 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA DOBIJANjE OVLAŠĆENjA ZA IZDAVANjE KARTONSKIH TABLICA ZA PRIVREMENO OZNAČAVANjE VOZILA „PROBA” 4.660 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA DOBIJANjE OVLAŠĆENjA ZA IZDAVANjE REGISTRACIONE NALEPNICE 69.850 ZA ZAHTEV I IZDAVANjE ODOBRENjA ZA UTISKIVANjE BROJA ŠASIJE I MOTORA 1.510

Tarifni broj 42.

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti na nastavni plan i program za obuku kandidata za vozače motornih vozila i vozače traktora 6.950 Za rešenje po zahtevu za utvrđenje ispunjenosti uslova za rad centra za obuku vozača 69.480 ZA DOZVOLU ZA OBAVLjANjE OSPOSOBLjAVANjA KANDIDATA ZA VOZAČE 69.480 ZA ŽALBU NA REŠENjE O OTKLANjANjU NEDOSTATAKA I PRIVREMENOJ ZABRANI OBAVLjANjA OSPOSOBLjAVANjA VOZAČA 1.000 ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE DA JE PRAVNO LICE KOME JE PRIVREMENO ZABRANjENO OBAVLjANjE OSPOSOBLjAVANjA KANDIDATA ZA VOZAČE OTKLONILO NEDOSTATKE ZBOG KOJIH MU JE ZABRANA OSPOSOBLjAVANjA IZREČENA 10.000

Tarifni broj 43.

Za zahtev za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila 370 Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila 69.480 Za zahtev za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila 3.920 Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila 85.520 Za odobrenje i uput za utiskivanje brojeva motora ili šasija vozila 1.300 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE REŠENjA ZA UTISKIVANjE IDENTIFIKACIONE OZNAKE VOZILA 69.480 ZA DOZVOLU DA SE VANREDNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA KOJE JE ISKLjUČENO IZ SAOBRAĆAJA ZBOG TEHNIČKE NEISPRAVNOSTI, IZVRŠI U DRUGOM PRIVREDNOM DRUŠTVU OVLAŠĆENOM ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA 500 ZA ŽALBU PROTIV REŠENjA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA 1.000

Tarifni broj 44.

Za izdavanje zapisnika o uviđaju 650 Za rešenje po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih i drugih priredbi na putevima 3.92010.000 Za rešenje po zahtevu za odobrenje za probnu vožnju 1.870 Za rešenje po zahtevu za odobrenje za izdavanje probnih tablica 4.660 ZA OBEZBEĐENjE LICA MESTA I VRŠENjE UVIĐAJA SAOBRAĆAJNE NEZGODE U KOJOJ JE NASTALA SAMO MANjA MATERIJALNA ŠTETA 10.500

TARIFNI BROJ 46A

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE – UTVRĐIVANjE URBANISTIČKIH MERA ZAŠTITE PRI IZGRADNjI PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA 1.070 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE – UTVRĐIVANjE BLIŽIH USLOVA ZA IZGRADNjU PORODIČNIH SKLONIŠTA 8.020 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE – UTVRĐIVANjE BLIŽIH USLOVA ZA IZGRADNjU KUĆNIH SKLONIŠTA ZA OBJEKTE DO 5000 M2 BRUTO RAZVIJENE POVRŠINE (SAGLASNOST NA PROJEKTNO – TEHNIČKU DOKUMENTACIJU) 16.970 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE – UTVRĐIVANjE BLIŽIH USLOVA ZA IZGRADNjU KUĆNIH SKLONIŠTA ZA OBJEKTE PREKO 5000 M2 BRUTO RAZVIJENE POVRŠINE (SAGLASNOST NA PROJEKTNO – TEHNIČKU DOKUMENTACIJU) 32.070 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE – UTVRĐIVANjE BLIŽIH USLOVA ZA IZGRADNjU JAVNIH I BLOKOVSKIH SKLONIŠTA DOPUNSKE ZAŠTITE 32.070 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA OSLOBAĐANjE OBAVEZE IZGRADNjE SKLONIŠTA 20.000 ZA SAGLASNOST NA PLAN ZAŠTITE OD UDESA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA 10.000

Tarifni broj 51.

Za prihvatanje Jedinstvene carinske isprave (JCI) 370 Za prihvatanje Sažete deklaracije 370 Za prihvatanje Poštanske carinske isprave 370 Za Obračun uvoznih dažbina za robu koju putnici nose sa sobom 370 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju podnetih carinskih isprava. Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se: 1) za Jedinstvenu carinsku ispravu (JCI) kojom se prijavljuje roba koja se provozi preko carinskog područja Republike Srbije; 2) za pojednostavljenu carinsku deklaraciju; 3) za uvoz robe koja se oslobađa plaćanja uvoznih dažbina na osnovu člana 192. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 73/03, 61/05, 85/05-dr. zakon i 62/06-dr. zakon – u daljem tekstu: Carinski zakon), osim za robu koja je oslobođena plaćanja uvoznih dažbina na osnovu člana 192. tač. 3) i 3a) Carinskog zakona; 4) za uvoz robe koja se oslobađa plaćanja uvoznih dažbina na osnovu člana 193. stav 1. tač. 6) i 10) Carinskog zakona; 5) za uvoz robe koja je oslobođena plaćanja carine na osnovu Priloga A Sporazuma o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera.

Tarifni broj 52.

Za rešenje koje donosi carinarnica u upravnom postupku, i to: 1) u redovnom postupku 1.180 2) u skraćenom postupku 380 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za: 1) rešenje o oslobađanju od plaćanja carine na osnovu člana 192. ČLANA 216. Carinskog zakona, osim za robu koja je oslobođena plaćanja carine na osnovu člana 192. tač. 3) i 3a) ČLANA 216. TAČ. 3) I 4) Carinskog zakona; 2) rešenje o oslobađanju od plaćanja carine na osnovu člana 193. stav 1. tač. 6) i 10) ČLANA 217. STAV 1. TAČ. 6) I 10) Carinskog zakona; 3) rešenje o oslobađanju od plaćanja carine na osnovu Priloga A Sporazuma o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera.

Tarifni broj 54.

Za zahtev za zaštitu prava intelektualne svojine na granici 16.030

Tarifni broj 59.

Za rešenje kojim se odobrava carinski kontingent 5.600

Tarifni broj 64.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko-sanitarnih uslova za uvoz ili provoz pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest 5.660 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANjE VETERINARSKO – SANITARNIH USLOVA ZA UVOZ ILI PROVOZ (TRANIZIT) POŠILjAKA ŽIVOTINjA, PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA, HRANE ZA ŽIVOTINjE, SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, JAJA ZA PRIPLOD I REPRODUKTIVNOG MATERIJALA I PRATEĆIH PREDMETA KOJIMA SE MOŽE PRENETI ZARAZNA BOLEST 5.660 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko-sanitarnih uslova za privremeni uvoz, izvoz ili provoz životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, psi, mačke, ptice, ribe i sl.) 930 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANjE VETERINARSKO – SANITARNIH USLOVA ZA PRIVREMENI UVOZ ILI PROVOZ (TRANZIT) POŠILjAKA ŽIVOTINjA NAMENjENIH ZA SPORTSKA TAKMIČENjA, SAJMOVE I IZLOŽBE (KONjI, RIBE I SL.) 930 Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za privremeni uvoz životinja za priplod i semena i drugih organa biljaka za razmnožavanje 5.600 ZA REŠENjE O UTVRĐIVANjU VETERINARSKO – SANITARNIH USLOVA ZA PRIVREMENI UVOZ ILI PROVOZ (TRANZIT) POŠILjAKA ŽIVOTINjA ZA PRIPLOD, JAJA ZA PRIPLOD I REPRODUKTIVNOG MATERIJALA 5.600 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA DAVANjE SAGLASNOSTI ZA UVOZ SEMENA I DRUGOG REPRODUKTIVNOG MATERIJALA BILjAKA RADI PROIZVODNjE ZA POTREBE IZVOZA 5.600 Za rešenje po zahtevu za odobrenje za uvoz semena, rasada i sadnog materijala kojim se utvrđuju zdravstveni uslovi i sortnost 4.020 Za fitosertifikat i fitosertifikat reeksport koji prate pošiljke bilja koje se izvoze ili reeksportuju iz Republike Srbije, ako to zahteva zemlja uvoznica ili zemlja preko koje je pošiljka u tranzitu 1.280 Za zahtev za pregled pošiljke (namirnica, odnosno predmeta opšte upotrebe) radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti robe koja se uvozi 750 ZA ZAHTEV ZA PREGLED POŠILjKE (HRANA, ODNOSNO PREDMETI OPŠTE UPOTREBE) RADI UTVRĐIVANjA BEZBEDNOSTI POŠILjKE KOJA SE UVOZI 750 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka iz stava 6. ovog tarifnog broja u pogledu zdravstvene ispravnosti odgovara uslovima koji su za takve namirnice, odnosno predmete opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji 4.850 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANjE DA POŠILjKA IZ STAVA 6. OVOG TARIFNOG BROJA U POGLEDU BEZBEDNOSTI ODGOVARA USLOVIMA KOJI SU ZA TAKVU HRANU, ODNOSNO PREDMETE OPŠTE UPOTREBE PROPISANI U REPUBLICI SRBIJI 4.850 Za izdavanje veterinarsko-sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje životinja, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja, za poljoprivredne proizvode, ako se međunarodnim ugovorom zahteva da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje 2.830 ZA IZDAVANjE VETERINARSKO – SANITARNIH UVERENjA (SERTIFIKATA) PRI IZVOZU POŠILjAKA ŽIVOTINjA, PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA, HRANE, HRANE ZA ŽIVOTINjE, SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, JAJA ZA PRIPLOD I REPRODUKTIVNOG MATERIJALA I PRATEĆIH PREDMETA, KAO I ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVODE, KOJOM SE POTVRĐUJE DA POŠILjKA ISPUNjAVA USLOVE DRŽAVE UVOZNICE DA TE POŠILjKE POTIČU IZ PODRUČJA KOJA NISU ZARAŽENA ZARAZNIM BOLESTIMA ŽIVOTINjA KOJE BI SE ODNOSNIM PROIZVODIMA MOGLE PRENETI NA DRUGE ŽIVOTINjE I LjUDE, A ZA HRANU ŽIVOTINjSKOG POREKLA DA JE TA HRANA BEZBEDNA ZA ISHRANU 2.830 Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko-sanitarni uslovi za uvoz ili provoz pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje životinja i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest 4.950 ZA DOPUNU POSTOJEĆEG REŠENjA PO ZAHTEVU STRANKE KOJIM SE UTVRĐUJU VETERINARSKO – SANITARNI USLOVI ZA UVOZ ILI PROVOZ (TRANZIT) POŠILjAKA ŽIVOTINjA, PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA, HRANE, HRANE ZA ŽIVOTINjE, SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, JAJA ZA PRIPLOD I REPRODUKTIVNOG MATERIJALA I DRUGIH PREDMETA KOJIMA SE MOŽE PRENOSITI ZARAZNA BOLEST 4.950 NAPOMENA: Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane stavom 5. ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 67.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima, za: 1) proizvodnju i držanje životinja (farme) 2.830 2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla: (1) većeg obima proizvodnje (industrijski) 16.980 (2) manjeg obima proizvodnje (zanatski) 8.490 (3) objekti (prostorije) u domaćinstvu 2.830 3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta) 16.980 4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari) 16.980 5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla 8.490 6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa 16.980 7) proizvodnju stočne hrane 8.490 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske delatnosti u veterinarskim stanicama, veterinarskim ambulantama, veterinarskim klinikama, centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje I CENTRIMA ZA SKLADIŠTENjE I DISTRIBUCIJU SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE 8.490 ZA REŠENjA O UTVRĐIVANjU ISPUNjENOSTI USLOVA VETERINARSKE STANICE ZA OBAVLjANjE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE VETERINARSTVO 8.490 ZA REŠENjA O UTVRĐIVANjU ISPUNjENOSTI USLOVA VETERINARSKE STANICE ZA OBAVLjANjE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA ZA POTREBE VETERINARSKE INSPEKCIJE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE DOBROBIT ŽIVOTINjA 8.490 ZA IZDAVANjE OVLAŠĆENjA LICIMA KOJA OBAVLjAJU STRUČNE POSLOVE VETERINARSKE INSPEKCIJE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE VETERINARSTVO 550 ZA IZDAVANjE OVLAŠĆENjA LICIMA KOJA OBAVLjAJU POJEDINE STRUČNE POSLOVE ZA POTREBE VETERINARSKE INSPEKCIJE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE DOBROBIT ŽIVOTINjA 550

Tarifni broj 68.

Za rešenje po zahtevu za davanje vodoprivredne dozvole za objekte za koje postoji obaveza pribavljanja vodoprivredne saglasnosti 20.150

TARIFNI BROJ 68.

ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE VODNIH USLOVA ZA OBJEKTE, RADOVE I PLANSKA DOKUMENTA ZA UREĐENjE PROSTORA I GAZDOVANjE ŠUMAMA KOJIMA SE UTIČE NA VODNI REŽIM 3.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE VODNE SAGLASNOSTI ZA OBJEKTE, RADOVE I PLANSKA DOKUMENTA ZA UREĐENjE PROSTORA I GAZDOVANjE ŠUMAMA KOJIMA SE UTIČE NA VODNI REŽIM 5.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE VODNE DOZVOLE ZA OBJEKTE I RADOVE KOJIMA SE UTIČE NA VODNI REŽIM 20.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE LICENCE ZA OBAVLjANjE POSLOVA, I TO: SNABDEVANjE VODOM ZA PIĆE SISTEMOM JAVNOG VODOVODA, SAKUPLjANjE, ODVOĐENjE I PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA SISTEMOM JAVNE KANALIZACIJE, SPROVOĐENjE ODBRANE OD POPLAVA I DRUGIH OBLIKA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA, STARANjE O FUNKCIONISANjU VODNIH OBJEKATA I SISTEMA, ODRŽAVANjE REGULACIONIH I ZAŠTITINIH OBJEKATA I PRATEĆIH UREĐAJA NA NjIMA, ODRŽAVANjE MELIORACIONIH SISTEMA ZA ODVODNjAVANjE I NAVODNjAVANjE, IZVOĐENjE SANACIONIH RADOVA I HITNIH INTERVENCIJA NA ZAŠTITNIM I REGULACIONIM OBJEKTIMA, PRAĆENjE STANjA VODNIH OBJEKATA, DRUGI POSLOVI U SKLADU SA ZAKONOM O VODAMA 20.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA OVLAŠĆIVANjE ZA ISPITIVANjE KVALITETA OTPADNIH VODA 20.000

Tarifni broj 69.

Za rešenje po zahtevu za davanje odobrenja za stavljanje u promet sredstva za zaštitu bilja (fitomedicina) 13.990 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE REŠENjA ZA STAVLjANjE U PROMET SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA 80.000 Za rešenje po zahtevu za produženje odobrenja za stavljanje u promet sredstva za zaštitu bilja (fitomedicina) 13.990 ZA REŠENjE O UPISU SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA I OPLEMENjIVAČA ZEMLjIŠTA U REGISTAR SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA I OPLEMENjIVAČA ZEMLjIŠTA 45.000 NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 71.

Za rešenje iz oblasti veterinarstva i zaštite bilja, i to: 1) po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje laboratorijskih, farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja lekova za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicini) 10.080 2) po zahtevu za davanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini, odnosno zaštiti bilja (fitomedicini) 16.980 3) po zahtevu za davanje dozvole za promet na veliko lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini 8.490 4) po zahtevu za davanje dozvole za promet na malo lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini 8.490

Tarifni broj 73.

Za uverenje (sertifikat) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli lekova za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicini) 5.080

Tarifni broj 74.

Za rešenje po zahtevu za određivanje veterinarske ustanove i ustanove za zaštitu bilja koje mogu vršiti laboratorijsko istraživanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze 6.530 Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnih lica i preduzetnika koji mogu da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 6.530 Za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije 2.800 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA TOPLOTNO TRETIRANjE I OZNAČAVANjE DRVENOG MATERIJALA ZA PAKOVANjE 3.000

Tarifni broj 75.

Za zahtev za vršenje kontrole kvaliteta određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu 370 Za uverenje o kvalitetu (sertifikat), odnosno rešenje o odbijanju zahteva uvoznika za izdavanje uverenja o kvalitetu određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu 590

TARIFNI BROJ 75.

ZA ZAHTEV ZA VRŠENjE KONTROLE BEZBEDNOSTI HRANE U SPOLjNOTRGOVINSKOM PROMETU 410 ZA IZDAVANjE REŠENjA O DOZVOLI ZA STAVLjANjE U PROMET, PROIZVODNjU, PRERADU I DORADU, ODNOSNO REŠENjA O ZABRANI STAVLjANjA U PROMET, PROIZVODNjU, PRERADU I DORADU HRANE U SPOLjNOTRGOVINSKOM PROMETU 650

Tarifni broj 79.

Za rešenje po zahtevu za priznavanje novostvorene sorte, odnosno odobravanje uvođenja u proizvodnju strane sorte, odnosno zaštitu sorte poljoprivrednog bilja 600 Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz reprodukcionog materijala stranih sorti za koje nije odobreno uvođenje u proizvodnju ako se uvozi za oplemenjivanje bilja i vođenje postupka odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti 600 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno ili fizičko lice ispunjava uslove za ispitivanje sorti na oglednom polju, odnosno laboratoriji 2.620 ZA ZAHTEV ZA DODELjIVANjE PRAVA OPLEMENjIVAČA BILjNE SORTE 3.000 ZA ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR PRENESENIH PRAVA OPLEMENjIVAČA 2.200 ZA ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR UGOVORA O LICENCI 2.200 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE OBAVEZNE LICENCE 15.000 ZA ZAHTEV ZA PRODUŽETAK TRAJANjA OBAVEZNE LICENCE 18.000 ZA ZAHTEV ZA OGLAŠAVANjE REŠENjA O DODELjENOM PRAVU OPLEMENjIVAČA NIŠTAVNIM 300

Tarifni broj 81.

Za rešenje po zahtevu za priznavanje novostvorene domaće sorte voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno upisu u Registar sorti voćaka, vinove loze i hmelja strane sorte 6.010 Za rešenje po zahtevu za upis proizvođača, uvoznika i prometnika sadnim materijalom u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja 2.620 Za rešenje po zahtevu za upis u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva 2.260 Za rešenje po zahtevu za upis u Registar dorađivača semena 2.260 Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za prepakivanje semena 1.600 Za uverenje o priznavanju semenskog useva 370 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA UPIS U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA I REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA I OPLEMENjIVAČA ZEMLjIŠTA 5.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA UPIS U REGISTAR PRUŽALACA USLUGA U OBLASTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA 10.000

Tarifni broj 85.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da lice ispunjava propisane uslove za pružanje usluga u sprovođenju mera zaštite bilja, odnosno primeni pesticida u poljoprivredi i šumarstvu 7.29030.000

Tarifni broj 86.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava uslove za proizvodnju, odnosno formulaciju sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (đubriva) 3.900

| NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje istom pravnom licu plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 87.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da ovlašćeni zastupnik ispunjava propisane uslove za zastupanje inostranog proizvođača sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstva za ishranu bilja (đubriva) 7.290

| NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje istom pravnom licu plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

TARIFNI BROJ 91A

ZA SAGLASNOST PO ZAHTEVU ZA PROMENU NAMENE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA RADI IZGRADNjE EKONOMSKIH ILI STAMBENIH OBJEKATA SOPSTVENIKA ŠUMA NA POVRŠINI DO 10 ARI 1.050 ZA SAGLASNOST PO ZAHTEVU ZA PROMENU NAMENE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA RADI IZGRADNjE OBJEKTA ZA KORIŠĆENjE OSTALIH OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE MALIH KAPACITETA (MALE ELEKTRANE I DRUGI SLIČNI OBJEKTI, U SMISLU PROPISA KOJIM SE UREĐUJE OBLAST ENERGETIKE) I EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA, AKO JE POVRŠINA ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA ZA OVE NAMENE MANjA OD 15 HA 5.340

Tarifni broj 94.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima, i to: 1) za zahtev za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti 1.070 2) za rešenje koje se donosi po zahtevu za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti 4.810 3) za zahtev za procenu stranog tehničkog propisa sa tehničkim propisom Republike Srbije 1.070 4) za rešenje kojim se odlučuje o priznavanju ekvivalentnosti stranog tehničkog propisa 8.020 5) za zahtev za izdavanje novog originalnog primerka isprave o usaglašenosti, koji se podnosi telu za ocenjivanje usaglašenosti 800 6) za zahtev za izdavanje isprave o usaglašenosti na jednom od službenih jezika Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) 1.600 7) za žalbu na odluku tela za ocenjivanje usaglašenosti, kojom je odbijen zahtev za izdavanje isprave o usaglašenosti 1.070 8) za žalbu na odluku tela za ocenjivanje usaglašenosti, kojom je stavljena van snage isprava o usaglašenosti 1.600

TARIFNI BROJ 94.

ZA SPISE I RADNjE KOJI SE VRŠE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU TEHNIČKI ZAHTEVI ZA PROIZVODE I OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI PROIZVODA SA PROPISANIM ZAHTEVIMA, I TO: 1) ZA ZAHTEV ZA IMENOVANjE TELA ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI 2.000 2) ZA PRIJAVU ZA OVLAŠĆIVANjE TELA ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI 2.000 3) ZA REŠENjE KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU PODNETOM ZA IMENOVANjE TELA ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI 9.620 4) ZA REŠENjE KOJE SE DONOSI PO PRIJAVI PODNETOJ ZA OVLAŠĆIVANjE TELA ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI 9.620 5) ZA ZAHTEV ZA PRIZNAVANjE VAŽENjA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI 2.000 6) ZA REŠENjE KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU ZA PRIZNAVANjE VAŽENjA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI 19.240 7) ZA IZVOD IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA O USAGLAŠENOSTI ČIJE JE VAŽENjE PRIZNATO U REPUBLICI SRBIJI 9.620

Tarifni broj 95.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to: 1) za zahtev za ovlašćivanje laboratorija za poslove etaloniranja i overavanja merila 1.070 2) za rešenje po zahtevu o ovlašćivanju laboratorija za poslove etaloniranja i overavanja merila 4.810

TARIFNI BROJ 95.

ZA SPISE I RADNjE KOJI SE VRŠE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE METROLOGIJA, I TO: 1) ZA ZAHTEV ZA OVLAŠĆIVANjE ZA OBAVLjANjE POSLOVA OVERAVANjA MERILA 2.000 2) ZA REŠENjE KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU ZA OVLAŠĆIVANjE ZA OBAVLjANjE POSLOVA OVERAVANjA MERILA 6.400 3) ZA ZAHTEV ZA OBNAVLjANjE REŠENjA KOJIM JE PRIVREDNI SUBJEKT I DRUGO PRAVNO LICE OVLAŠĆENO ZA OBAVLjANjE POSLOVA OVERAVANjA MERILA 2.000 4) ZA REŠENjE KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU ZA OBNAVLjANjE REŠENjA KOJIM JE PRIVREDNI SUBJEKT I DRUGO PRAVNO LICE OVLAŠĆENO ZA OBAVLjANjE POSLOVA OVERAVANjA MERILA 3.200 5) ZA ZAHTEV ZA PRIZNAVANjE ETALONA ODREĐENE VELIČINE ZA NACIONALNI ETALON TE VELIČINE 2.000 6) ZA ODLUKU KOJA SE DONOSI PO ZAHTEVU ZA PRIZNAVANjE ETALONA ODREĐENE VELIČINE ZA NACIONALNI ETALON TE VELIČINE 9.620 7) ZA ZAHTEV ZA IMENOVANjE TELA ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI MERILA 2.000 8) ZA REŠENjE KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU ZA IMENOVANjE TELA ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI MERILA 9.620 9) ZA ZAHTEV ZA OBNAVLjANjE REŠENjA KOJIM JE PRIVREDNI SUBJEKT I DRUGO PRAVNO LICE IMENOVANO ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI MERILA 2.000 10) ZA REŠENjE KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU ZA OBNAVLjANjE REŠENjA KOJIM JE PRIVREDNI SUBJEKT I DRUGO PRAVNO LICE IMENOVANO ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI MERILA 4.810 11) ZA ZAHTEV ZA PRIZNAVANjE INOSTRANOG UVERENjA O ODOBRENjU TIPA MERILA, UVERENjA O OVERAVANjU MERILA, ODNOSNO ŽIGOVA I DRUGIH ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI 2.000 12) ZA REŠENjE KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU ZA PRIZNAVANjE VAŽENjA INOSTRANOG UVERENjA O ODOBRENjU TIPA MERILA, UVERENjA O OVERAVANjU MERILA, ODNOSNO ŽIGOVA I DRUGIH ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI 9.240

Tarifni broj 102.

Za prijavu za akreditaciju za početno ocenjivanje 750 Za prijavu za proširenje obima akreditacije 750 Za prijavu za produženje (obnavljanje) akreditacije 750

TARIFNI BROJ 102.

ZA PRIJAVU ZA AKREDITACIJU 1.000 ZA PRIJAVU ZA PROMENU OBIMA AKREDITACIJE 1.000 ZA PRIJAVU ZA OBNAVLjANjE AKREDITACIJE 1.000

Tarifni broj 103.

Za uverenje o odobrenju tipa merila 1.070

Tarifni broj 104.

Za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala 530 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva 530

TARIFNI BROJ 104.

ZA REŠENjE O ZNAKU PROIZVOĐAČA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA 1.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANjE DA LI SU ISPUNjENI USLOVI ZA ISPITIVANjE I ŽIGOSANjE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA U RADNIM PROSTORIJAMA PODNOSIOCA ZAHTEVA 1.000

Tarifni broj 135.

Za zahtev za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, odnosno knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju 3.230 Za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina 56.570 Za rešenje iz oblasti geologije i rudarstva, koje se donosi na osnovu zahteva: 1) za odobrenje za istraživanje 42.430 2) za produžetak istražnog prava 14.140 3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina 84.870 4) za ispiranje plemenitih metala 5.600 5) za izvođenje rudarskih radova 70.710 6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu 28.290 7) za odobrenje upotrebe rudarskog objekta, odnosno upotrebnu dozvolu 56.570 8) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja gasovoda i unutrašnjih gasnih instalacija 11.190 9) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina 37.410 10) za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima 171.040 11) za izdavanje licence za projektovanje rudarskih projekata 85.520 12) za izdavanje licence za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata 85.520 13) ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA PROŠIRENjE EKSPLOATACIONOG POLjA 84.870

Tarifni broj 139.

Za zahtev za izdavanje, odnosno produženje važnosti energetske dozvole 4.240 Za rešenje kojim se daje energetska dozvola za izgradnju novih, odnosno za rekonstrukciju postojećih energetskih objekata, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole – 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje, odnosno rekonstrukcije objekata NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo INDEKSA POTROŠAČKIH CENA koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet. Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja kojim se daje, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole.

Tarifni broj 147.

Za overu tehničke dokumentacije za izvođenje radova na periodičnom održavanju državnih puteva plaća se 0,2% od predračunske vrednosti radova Za rešenje po zahtevu za odobravanje tehničkog regulisanja saobraćaja na državnim putevima prvog i drugog reda 10.690 Za rešenje po zahtevu za produžavanje roka važenja izdatog rešenja za tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima 5.340 Za rešenje inspektora za državne puteve zbog neizvršavanja naloga iz zapisnika, i to: 1) do tri naloga za izvršenje 7.480 2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga 2.140 Za zaključak o dozvoli izvršenja, zbog nepostupanja po rešenju inspektora za državne puteve, i to: 1) do tri naloga 7.480 2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga 2.140 Za izdavanje tehničke dokumentacije o putevima na revers, po svesci (knjizi) po danu 2.140 NAPOMENA: Predračunska vrednost objekta, odnosno radova iz stava. 1. ovog tarifnog broja usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo, INDEKSA POTROŠAČKIH CENA prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet. Ako se donosi jedno rešenje po zahtevu više lica, taksa iz stava 4. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se rešenje uručuje. Ako se donosi jedan zaključak o dozvoli izvršenja po zahtevu više lica, taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se zaključak o dozvoli izvršenja uručuje.

Tarifni broj 148.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja prototipa železničkih voznih sredstava – 0,3% od predračunske vrednosti projekta Za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje u saobraćaju novih tipova železničkih voznih sredstava – 0,6% od vrednosti vozila Za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje novih tipova delova i opreme za železnička vozila – 0,6% od vrednosti novih tipova delova i opreme za železnička vozila Za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu – 0,6% od vrednosti novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu Za rešenje po zahtevu za odobrenje tehničke dokumentacije koja se odnosi na izgradnju, odnosno rekonstrukciju, odnosno modernizaciju železničke infrastrukture 16.030 Za rešenje po zahtevu za saglasnost na akt o uslovima za izgradnju, odnosno rekonstrukciju, odnosno održavanje i zaštitu industrijskog koloseka, železničkih voznih sredstava i drugih sredstava i za organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja na industrijskom koloseku 16.030 NAPOMENA: Predračunska vrednost po projektu iz stava 1. ovog tarifnog broja usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo INDEKSA POTROŠAČKIH CENA koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. Taksa iz st. 1. do 4. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

Tarifni broj 167.

Za potvrdu republičkog organa o prijemu dokumentacije za izgradnju objekta ili za izvođenje radova plaća se taksa od 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova, ako ovim zakonom nije drukčije propisano NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo INDEKSA POTROŠAČKIH CENA koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet.

Tarifni broj 169.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja telekomunikacionih objekata plaća se taksa od 0,3% na predračunsku vrednost NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo INDEKSA POTROŠAČKIH CENA koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

Tarifni broj 170.

Za rešenje koje donosi organ nadležan za poslove telekomunikacija, kojim se odobrava upotreba objekta plaća se taksa od 0,1% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova Za rešenje kojim se odobrava puštanje objekta u probni rad, plaća se taksa od 0,2% 0,1% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova ZA REŠENjE KOJIM SE ODOBRAVA UPOTREBA OBJEKTA, OSIM U SLUČAJU IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA, PLAĆA SE TAKSA OD 0,2% NA PREDRAČUNSKU VREDNOST OBJEKTA, ODNOSNO RADOVA NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo koju INDEKSA POTROŠAČKIH CENA KOJI objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

Tarifni broj 189.

Za zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje, korišćenje i promet određenih vrsta divlje flore i faune 2.800

TARIFNI BROJ 189.

ZA DOZVOLU ZA SAKUPLjANjE, KORIŠĆENjE I PROMET ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLjE FLORE, FAUNE I GLjIVA 2.620 ZA DOZVOLU ZA UVOZ ILI IZVOZ ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLjE FLORE, FAUNE I GLjIVA 2.620 ZA DOZVOLU ZA SAKUPLjANjE STROGO ZAŠTIĆENIH VRSTA U NAUČNOISTRAŽIVAČKE, OBRAZOVNE SVRHE, SVRHE UPRAVLjANjA POPULACIJAMA, PONOVNOG NASELjAVANjA, PONOVNOG UNOŠENjA I UZGOJA U IN SITU I EX SITU USLOVIMA 2.620 ZA REŠENjE ZA SPREČAVANjE OZBILjNIH ŠTETA NA USEVIMA, STOCI, ŠUMAMA, RIBNjACIMA I VODI 2.620 ZA DOZVOLU ZA SAKUPLjANjE MATIČNIH JEDINKI STROGO ZAŠTIĆENIH VRSTA U CILjU RAZMNOŽAVANjA I GAJENjA 2.620 ZA DOZVOLU ZA UPOTREBU SREDSTAVA ZA HVATANjE I UBIJANjE DIVLjIH VRSTA ŽIVOTINjA U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE 2.620 ZA DOZVOLU ZA REINTRODUKCIJU DIVLjIH VRSTA U PRIRODU 2.620

TARIFNI BROJ 189A

ZA PRIJAVU ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA 2.500 ZA PRIJAVU ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA 1.000 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE LICENCE ZA RIBOČUVARA 1.000

Tarifni broj 191.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, imisije NIVOA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUHU, buke) 8.490 ZA ZAHTEV ZA REVIZIJU REŠENjA KOJIM SE UTVRĐUJE ISPUNjENOST USLOVA ZA VRŠENjE MONITORINGA (MERENjE EMISIJE, MERENjE NIVOA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUHU) 2.830 ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE ISPUNjENOST PROPISANIH USLOVA ZA ISPITIVANjE NIVOA ZRAČENjA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENjA OD POSEBNOG INTERESA U ŽIVOTNOJ SREDINI 50.000 ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE ISPUNjENOST PROPISANIH USLOVA ZA SISTEMATSKO ISPITIVANjE NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENjA U ŽIVOTNOJ SREDINI 80.000

Tarifni broj 195.

Za zahtev za izdavanje rešenja za određivanje oznake otpada, sa: 1) Zelene liste otpada i određivanje njegove upotrebne vrednosti 9.330 2) Oker liste otpada i određivanje njegove upotrebne vrednosti 13.060 3) Crvene liste otpada i određivanje njegove upotrebne vrednosti 16.790

Tarifni broj 196.

Za zahtev za izdavanje saglasnosti o proceni opasnosti od udesa 28.000

TARIFNI BROJ 196.

ZA OBAVEŠTENjE O NOVOM SEVESO POSTROJENjU ODNOSNO KOMPLEKSU, POSTOJEĆEM SEVESO POSTROJENjU, ODNOSNO KOMPLEKSU I O TRAJNOM PRESTANKU RADA SEVESO POSTOJENjA, ODNOSNO KOMPLEKSA 2.500 ZA DOBIJANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O BEZBEDNOSTI 60.000 ZA DOBIJANjE SAGLASNOSTI NA PLAN ZAŠTITE OD UDESA 35.000 ZA AŽURIRANjE IZVEŠTAJA O BEZBEDNOSTI 30.000 ZA AŽURIRANjE PLANA ZAŠTITE OD UDESA 15.000

Tarifni broj 197.

Za dozvolu za uvoz, izvoz, odnosno tranzit otpada koji nije opasan kao sekundarne sirovine 55.980 Za dozvolu za izvoz, odnosno tranzit opasnog otpada 48.350 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ispitivanje otpada 7.080 Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije 9.900

TARIFNI BROJ 197.

ZA DOZVOLU ZA UVOZ NEOPASNOG OTPADA RADI TRETMANA 25.000 ZA DOZVOLU ZA IZVOZ NEOPASNOG OTPADA 150.000 ZA DOZVOLU ZA POJEDINE VRSTE OPASNOG OTPADA KOJE SE MOGU UVOZITI KAO SEKUNDARNE SIROVINE 60.000 ZA DOZVOLU ZA IZVOZ OPASNOG OTPADA 48.350 ZA DOZVOLU ZA TRANZIT OPASNOG OTPADA 48.350 ZA POTVRDU PRIJAVE PREKOGRANIČNOG KRETANjA OTPADA SA LISTE NEOPASNOG OTPADA ZA KOJI SE NE IZDAJE DOZVOLA 4.600 ZA ZAHTEV ZA DOBIJANjE OVLAŠĆENjA ZA ISPITIVANjE OTPADA 7.080 ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA SAKUPLjANjE OTPADA 15.000 ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA TRANSPORT OTPADA 15.000 ZA IZDAVANjE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SAKUPLjANjE I TRANSPORT OTPADA 25.000 ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE OTPADA 50.000 ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA TRETMAN OTPADA 50.000 ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA ODLAGANjE OTPADA 50.000 ZA IZDAVANjE INTEGRALNE DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE OTPADOM 80.000 ZA POTVRDU ZA IZUZIMANjE OD OBAVEZE PRIBAVLjANjA DOZVOLE 2.200 ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA SOPSTVENO UPRAVLjANjE AMBALAŽNIM OTPADOM 60.000 ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA OPERATERA UPRAVLjANjA AMBALAŽNIM OTPADOM 40.000 ZA REŠENjE O IZMENAMA I DOPUNAMA U DOZVOLAMA ZA UPRAVLjANjE OTPADOM 5.000

Tarifni broj 198.

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica, odnosno preduzetnika za proizvodnju i promet otrova, odnosno pravnog lica za vršenje kontrole otrova 16.790 Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava propisane uslove za Centar za kontrolu trovanja 13.990

Tarifni broj 199.

Za zahtev za razvrstavanje otrova u grupe 3.730 Za zahtev za odobrenje stavljanja u promet otrova za održavanje javne higijene 3.730 Za rešenja po zahtevu za stavljanje u promet sredstava za javnu higijenu 5.600 Za odobrenje za uvoz-izvoz sredstava opšte upotrebe i sredstava za javnu higijenu 3.730 Za rešenje po zahtevu za odobrenje uvoza, izvoza, odnosno tranzita otrovnih materija preko teritorije Republike Srbije 7.460 Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu koje utvrđuje toksikološku ocenu otrova 4.660 Za rešenje po zahtevu za razvrstavanje u grupe otrova (rešenja komisije za otrove) 5.600 Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu koje utvrđuje ocenu efikasnosti otrova 4.660 Za uverenje (sertifikat) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli otrova 11.220

Tarifni broj 200.

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje vrši sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini, odnosno koje vrši propisana merenja radi najave vanrednog događaja 16.030 Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica, odnosno preduzetnika koji može da proizvodi, odnosno vrši promet, odnosno koristi izvore jonizujućih zračenja 5.340 Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava propisane uslove za vršenje merenja, radi procene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijentima i stanovništvom 16.030 Za rešenja po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava uslove za obavljanje dekontaminacije 16.030 Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja preko državne granice 3.230 Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja na teritoriji Republike Srbije 3.230 ZA REŠENjE ZA KORIŠĆENjE IZVORA NEJONIZUJUĆEG ZRAČENjA OD POSEBNOG INTERESA 20.000

Tarifni broj 201.

Za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač 4.660

TARIFNI BROJ 201.

ZA DOZVOLU ZA UVOZ I/ILI IZVOZ I STAVLjANjE U PROMET SUPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ 4.660 ZA DOZVOLU ZA UVOZ I/ILI IZVOZ I STAVLjANjE U PROMET FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE 1.000 ZA MIŠLjENjE ZA UVOZ I/ILI IZVOZ PROIZVODA I/ILI OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANjAJU NA SUPSTANCE KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ 1.000

Tarifni broj 203.

Za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz, ugroženih i zaštićenih vrsta divlje flore i faune u komercijalne svrhe 12.730 Za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz, ugroženih i zaštićenih vrsta divlje flore i faune u nekomercijalne svrhe 7.080

TARIFNI BROJ 203.

ZA DOZVOLU ZA UVOZ, UNOS, IZNOS I IZVOZ ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLjE FLORE I FAUNE U KOMERCIJALNE SVRHE (PO VRSTI) 6.000 ZA DOZVOLU ZA UVOZ, UNOS, IZNOS I IZVOZ ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLjE FLORE I FAUNE U NEKOMERCIJALNE SVRHE 2.800 ZA DOZVOLU ZA UVOZ ŽIVIH PRIMERAKA ALOHTONIH VRSTA DIVLjE FLORE I FAUNE KOJE NISU ZAŠTIĆENE 2.800 ZA DOZVOLU ZA DRŽANjE ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLjIH ŽIVOTINjA (ZOOLOŠKI VRT) 10.000 ZA DOZVOLU ZA DRŽANjE ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLjIH ŽIVOTINjA (ZA SOPSTVENE POTREBE) 2.800 ZA DOZVOLU ZA UZGOJ ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLjE FLORE I FAUNE 2.800 ZA DOZVOLU ZA RAD PRIHVATILIŠTA ZA DIVLjE ŽIVOTINjE 2.800 ZA POTVRDU ZA TRGOVINU KOJU NADLEŽNI ORGAN IZDAJE VLASNIKU PRIMERKA 1.000 ZA PRIMERAK KOJU NADLEŽNI ORGAN IZDAJE VLASNIKU PRIMERKA 100

Tarifni broj 219.

Za rešenje po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja ili smrti u matičnu knjigu 320 Za rešenje po zahtevu za promenu ličnog imena 320 Za rešenje po zahtevu za zaključenje braka preko punomoćnika 320 NAPOMENA: Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SFRJ) i raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM), na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

XXIXA SPISI I RADNJE U OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANJA

TARIFNI BROJ 223A

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE REŠENjA O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA PREBIJANjE DUGOVANjA ILI POTRAŽIVANjA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA SA POTRAŽIVANjEM ILI DUGOVANjEM PO OSNOVU TIH POSLOVA, REALIZOVANOG SPOLjNOTRGOVINKOG PROMETA ROBE I USLUGA, KAO I PO OSNOVU DIREKTNIH INVESTICIJA I ULAGANjA U NEPOKRETNOSTI 1.000 ZA REŠENjE O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA PREBIJANjE DUGOVANjA ILI POTRAŽIVANjA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA SA POTRAŽIVANjEM ILI DUGOVANjEM PO OSNOVU TIH POSLOVA, REALIZOVANOG SPOLjNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE I USLUGA, KAO I PO OSNOVU DIREKTNIH INVESTICIJA I ULAGANjA U NEPOKRETNOSTI 15.000 ZA IZDAVANjE KOPIJA I PREPISA AKATA KOJE DONOSI DEVIZNI INSPEKTORAT U VEZI DEVIZNOG POSLOVANjA 1.000 ZA DAVANjE PREGLEDA PODATAKA O IZVRŠENOJ FIZIČKOJ, ODNOSNO FINANSIJSKOJ REALIZACIJI PO POJEDINIM VRSTAMA SPOLjNOTRGOVINSKIH POSLOVA PO KALENDARSKOJ GODINI 3.000

TARIFNI BROJ 223B

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI PRUŽANjA USLUGA PRENOSA NOVCA U MEĐUNARODNOM PLATNOM PROMETU REZIDENTIMA 5.000 ZA REŠAVANjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI PRUŽANjA USLUGA PRENOSA NOVCA U MEĐUNARODNOM PLATNOM PROMETU REZIDENTIMA 150.000 ZA REŠAVANjE PO ZAHTEVU ZA DOBIJANjE SAGLASNOSTI ZA PROMENU FIRME I SEDIŠTA REZIDENTA KOJE OBAVLjA DELATNOST PRUŽANjA USLUGA PRENOSA NOVCA U MEĐUNARODNOM PLATNOM PROMETU 8.000 ZA REŠAVNjE PO ZAHTEVU ZA EVIDENTIRANjE STATUSNE PROMENE I PROMENE OBLIKA ORGANIZOVANjA REZIDENTA KOJE OBAVLjA DELATNOST PRUŽANjA USLUGA PRENOSA NOVCA U MEĐUNARODNOM PLATNOM PROMETU 8.000 ZA IZVOD IZ REGISTRA LICA KOJA OBAVLjAJU DELATNOST PRUŽANjA USLUGA PRENOSA NOVCA U MEĐUNARODNOM PLATNOM PROMETU 6.000 ZA IZDAVANjE KOPIJA I PREPISA AKATA KOJE DONOSI DEVIZNI INSPEKTORAT U VEZI SA DELATNOŠĆU PRUŽANjA USLUGA PRENOSA NOVCA U MEĐUNARODNOM PLATNOM PROMETU 1.000

TARIFNI BROJ 223V

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE OVLAŠĆENjA ZA OBAVLjANjE MENjAČKIH POSLOVA 1.000 ZA REŠAVANjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE OVLAŠĆENjA ZA OBAVLjANjE MENjAČKIH POSLOVA 12.000 ZA PRIJAVLjIVANjE POLAGANjA ISPITA ZA STICANjE DOZVOLE ZA OBAVLjANjE MENjAČKIH POSLOVA 500 ZA IZDAVANjE CERTIFIKATA O ZAVRŠENOJ OBUCI ZA OBAVLjANjE MENjAČKIH POSLOVA 8.000 ZA IZDAVANjE POTVRDA, ODNOSNO UVERENjA U VEZI OBAVLjANjA MENjAČKIH POSLOVA 1.000 ZA IZVOD IZ REGISTRA OVLAŠĆENIH MENjAČA, SA PODACIMA IZ REGISTRA 1.000 ZA IZDAVANjE KOPIJA I PREPISA AKATA U VEZI SA MENjAČKIM POSLOVIMA KOJE DONOSI DEVIZNI INSPEKTORAT 1.000

TARIFNI BROJ 228.

ZA REŠENjE O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA POČETAK RADA I OBAVLjANjE SPORTSKIH DELATNOSTI 5.200 ZA REŠENjE ZA VRŠENjE POSLOVA STRUČNOG OSPOSOBLjAVANjA ZA SPORTSKA ZANIMANjA, ODNOSNO ZVANjA 5.200

ODELJAK B – KONZULARNE TAKSE

Tarifni broj 1.

Iznos takse u devizama Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano EUR 15 AUD 25 CAD 24 DKK 112 JPY 2.426 NOK 120 SEK 140 CHF 24 GBP 12 USD 23 Za svaki sledeći podnesak po istom zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja, po kome se ne donosi posebno rešenje EUR 6 AUD 10 CAD 9 DKK 45 JPY 970 NOK 48 SEK 56 CHF 10 GBP 5 USD 9 NAPOMENA: Taksa za zahtev za overu potpisa, odnosno za zahtev za overu fotokopije dokumenta iz Tarifnog broja 7. ovog odeljka, plaća se u iznosu iz stava 1. ovog tarifnog broja, nezavisno od broja primeraka iste isprave na kojim se overa potpisa vrši, odnosno od broja fotokopija istog dokumenta koje se overavaju. Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za: 1) zahtev koji se odnosi na regulisanje vojne obaveze; 2) zahtev za izdavanje vize; 3) zahtev za sastavljanje ugovora; 4) zahtev za sastavljanje punomoćja; 5) zahtev za sačinjavanje, odnosno za overu prevoda.;

Tarifni broj 7.

Za overu potpisa na svakom primerku ugovora o prometu nepokretnosti čija je vrednost, i to do: 500 EUR plaća se EUR 23 836 AUD plaća se AUD 38 789 CAD plaća se CAD 36 3.731 DKK plaća se DKK 172 80.865 JPY plaća se JPY 3.720 3.990 NOK plaća se NOK 184 4.679 SEK plaća se SEK 215 808 CHF plaća se CHF 37 394 GBP plaća se GBP 18 779 USD plaća se USD 36 Za overu potpisa na svakom primerku ugovora o prometu nepokretnosti čija je vrednost, i to: preko 500 do 2.000 EUR, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od EUR 23 preko 836 do 3.342 AUD, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od AUD 38 preko 789 do 3.156 CAD, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od CAD 36 preko 3.731 do 14.923 DKK, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od DKK 172 preko 80.865 do 323.460 JPY, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od JPY 3.720 preko 3.990 do 15.960 NOK, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od NOK 184 preko 4.679 do 18.716 SEK, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od SEK 215 preko 808 do 3.231 CHF, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od CHF 37 preko 394 do 1.578 GBP, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od GBP 18 preko 779 do 3.114 USD, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od USD 36 Za overu potpisa na svakom primerku ugovora o prometu nepokretnosti čija je vrednost, i to: preko 2.000 do 15.000 EUR, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od EUR 42 preko 3.342 do 25.065 AUD, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od AUD 70 preko 3.156 do 23.673 CAD, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od CAD 66 preko 14.923 do 111.920 DKK, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od DKK 313 preko 323.460 do 2.425.951 JPY, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od JPY 6.793 preko 15.960 do 119.700 NOK, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od NOK 335 preko 18.716 do 140.366 SEK, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od SEK 393 preko 3.231 do 24.229 CHF, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od CHF 68 preko 1.578 do 11.834 GBP, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od GBP 33 preko 3.114 do 23.357 USD, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od USD 65 Za overu potpisa na svakom primerku ugovora o prometu nepokretnosti čija je vrednost, i to: preko 15.000 EUR, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od EUR 128 preko 25.065 AUD, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od AUD 214 preko 23.673 CAD, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od CAD 202 preko 111.920 DKK, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od DKK 955 preko 2.425.951 JPY, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od JPY 20.701 preko 119.700 NOK, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od NOK 1.021 preko 140.366 SEK, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od SEK 1.198 preko 24.229 CHF, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od CHF 207 preko 11.834 GBP, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od GBP 101 preko 23.357 USD, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od USD 199 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za overu svakog potpisa na ispravi.

Tarifni broj 9.

Za putne isprave, odnosno za vize državljanima Republike Srbije, i to za: 1) izdavanje putnog lista EUR 20 AUD 33 CAD 32 DKK 149 JPY 3.235 NOK 160 SEK 187 CHF 32 GBP 16 USD 31 2) izdavanje vize „poslovno u” EUR 15 AUD 25 CAD 24 DKK 112 JPY 2.426 NOK 120 SEK 140 CHF 24 GBP 12 USD 23 Za putne isprave, odnosno za vize stranim državljanima, i to za: 1) izdavanje putnog lista za strance EUR 20 AUD 33 CAD 32 DKK 149 JPY 3.235 NOK 160 SEK 187 CHF 32 GBP 16 USD 31 2) vizu u zajedničkom pasošu, za svako lice po EUR 10 AUD 17 CAD 16 DKK 75 JPY 1.617 NOK 80 SEK 94 CHF 16 GBP 8 USD 16 3) A1 jednokratnu aerodromsku tranzitnu vizu, odnosno za A2 – višekratnu aerodromsku tranzitnu vizu, odnosno za B1 – jednokratnu tranzitnu vizu, odnosno za B2 – dvokratnu tranzitnu vizu, odnosno za B3 – višekratnu tranzitnu vizu, odnosno za C1 – vizu za kraći boravak (do 30 dana), odnosno za C2 – vizu za kraći boravak (90 dana neprekidno ili uzastopno u periodu od šest meseci), odnosno za C3 – vizu za kraći boravak sa više ulazaka (sa rokom važenja do jedne godine), odnosno za C4 – vizu za više ulazaka (sa rokom važenja do pet godina) EUR 60 AUD 100 CAD 95 DKK 448 JPY 9.704 NOK 479 SEK 651 CHF 97 GBP 47 USD 93 3) VIZU TIPA A-C EUR 60 AUD 100 CAD 95 DKK 448 JPY 9.704 NOK 479 SEK 651 CHF 97 GBP 47 USD 93 4) D1 nacionalnu vizu za duži boravak, odnosno za D2 – nacionalnu vizu za duži boravak koja može da važi i kao viza za kraći boravak (vrste D i C) EUR 30 AUD 50 CAD 47 DKK 224 JPY 4.852 NOK 239 SEK 281 CHF 48 GBP 24 USD 47 4) ZAJEDNIČKU VIZU SVIH TIPOVA A I B (ZA GRUPU OD 5 DO 50 LICA) DODATNO SE PLAĆA ZA SVAKO LICE I EUR 1 AUD 2 CAD 2 DKK 7 JPY 162 NOK 8 SEK 9 CHF 2 GBP 1 USD 2 5) vizu sa ograničenom teritorijalnom važnošću (vrste B i C) EUR 60 AUD 100 CAD 95 DKK 448 JPY 9.704 NOK 479 SEK 651 CHF 97 GBP 47 USD 93 5) ZAJEDNIČKU VIZU SVIH VRSTA TIPA C (ZA GRUPU OD 5 DO 50 LICA) DODATNO SE PLAĆA ZA SVAKO LICE I EUR 3 AUD 5 CAD 5 DKK 22 JPY 485 NOK 24 SEK 28 CHF 5 GBP 2 USD 5 6) zajedničku vizu vrste A1, odnosno A2, odnosno B1, odnosno B2, odnosno B3, za grupu od pet do 50 lica EUR 60 AUD 100 CAD 95 DKK 448 JPY 9.704 NOK 479 SEK 651 CHF 97 GBP 47 USD 93 6) VIZU TIPA D EUR 30 AUD 50 CAD 47 DKK 224 JPY 4.852 NOK 239 SEK 281 CHF 48 GBP 24 USD 47 7) zajedničku vizu vrste A1, odnosno A2, odnosno B1, odnosno B2, odnosno B3, za grupu od pet do 50 lica, pored takse iz tačke 6) ovog stava, za svako lice plaća se i EUR 1 AUD 2 CAD 2 DKK 7 JPY 162 NOK 8 SEK 9 CHF 2 GBP 1 USD 2 8) zajedničku vizu vrste C1, odnosno C2, odnosno C3, odnosno C4, za grupu od pet do 50 lica EUR 60 AUD 100 CAD 95 DKK 448 JPY 9.704 NOK 479 SEK 651 CHF 97 GBP 47 USD 93 9) zajedničku vizu vrste C1, odnosno C2, odnosno C3, odnosno C4, za grupu od pet do 50 lica, pored takse iz tačke 8) ovog stava, za svako lice plaća se i EUR 3 AUD 5 CAD 5 DKK 22 JPY 485 NOK 24 SEK 28 CHF 5 GBP 2 USD 5 NAPOMENA: Taksu iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja ne plaća podnosilac zahteva koji je:1) žrtva trgovine ljudima, ili2) u teškim prilikama zbog gubitka putne isprave u inostranstvu, ili 3) ispravom izdatom od strane nadležnog organa dokaže da je bez sredstava za izdržavanje.Rešenje o oslobađanju od plaćanja takse po osnovima iz stava 1. ove napomene donosi šef DKP.Taksu za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju ni:deca do navršenih šest godina života;2) učenici, studenti, predavači i istraživači koji dolaze u Republiku Srbiju, na poziv organa i organizacija iz Republike Srbije, radi školovanja, odnosno studiranja, odnosno predavanja, odnosno stručnog usavršavanja;3) lica koja organizovano, preko humanitarnih organizacija dolaze u Republiku Srbiju, radi pružanja humanitarne pomoći. Taksu za kratkoročnu vizu C1 C ne plaćaju učesnici na kulturnim, prosvetnim ili sportskim manifestacijama, pod uslovom uzajamnosti. U slučaju nerecipročnog postupanja druge države prema državljanima Republike Srbije, u pogledu iznosa takse za vizu, taksa za odgovarajuću vizu iz ovog tarifnog broja koja se izdaje državljanima te države, plaća se u iznosu koji ta država naplaćuje za odgovarajuću vizu državljanima Republike Srbije, a najmanje u iznosu takse za odgovarajuću vizu propisanom ovim tarifnim brojem.Taksa za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaća se u slučajevima hitnog medicinskog lečenja, odnosno pomoći u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda, odnosno radi dolaska u zemlju u vezi sa pružanjem ekonomsko-razvojne pomoći, odnosno donacija u kulturnoprosvetne, naučnotehnološke, sportske, kao i slične svrhe.

Tarifni broj 16.

Za deponovanje potpisa i pečata javnog beležnika (notara) kod DKP EUR 25 AUD 42 CAD 39 DKK 187 JPY 4.043 NOK 199 SEK 234 CHF 40 GBP 20 USD 39

ČLAN 70.

TAKSA IZ ČLANA 63, TARIFNI BROJ 223V OVOG ZAKONA, PRIMENjIVAĆE SE OD 1. JANUARA 2012. GODINE.

ČLAN 71.

ZA TAKSENE OBAVEZE KOJE SU NASTALE, A NISU PLAĆENE DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, TAKSA SE PLAĆA U SKLADU SA ZAKONOM KOJI JE BIO NA SNAZI U VREME NASTANKA TAKSENE OBAVEZE, AKO JE TO POVOLjNIJE ZA OBVEZNIKA.

ČLAN 72.

IZUZETNO U 2011. GODINI, PRVO NAREDNO USKLAĐIVANjE DINARSKIH IZNOSA TAKSI IZ ODELjKA A TARIFE PROPISANIH ZAKONOM O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 43/03, 51/03-ISPRAVKA, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-DR. ZAKON, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 I 35/10), OSIM DINARSKIH IZNOSA TAKSI PROPISANIH OVIM ZAKONOM, IZVRŠIĆE SE, I TO: STOPOM RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA, ZA PERIOD OD 1. MAJA 2010. GODINE DO 31. DECEMBRA 2010. GODINE, A ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2011. GODINE DO POSLEDNjEG DANA U MESECU U KOME OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU, INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA, KOJI OBJAVLjUJE REPUBLIČKI ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE STATISTIKE, PRI ČEMU SE ZAOKRUŽIVANjE VRŠI TAKO ŠTO SE IZNOS DO PET DINARA NE UZIMA U OBZIR, A IZNOS PREKO PET DINARA ZAOKRUŽUJE NA DESET DINARA.

VLADA ĆE, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA, ODLUKOM UTVRDITI I OBJAVITI USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE TAKSI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

OBJAVLjENI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI TAKSI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PRIMENjIVAĆE SE OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

ČLAN 73.

USKLAĐIVANjE DINARSKIH IZNOSA TAKSI IZ ODELjKA A TARIFE IZ ČLANA 72. STAV 1. OVOG ZAKONA, IZVRŠIĆE SE U 2012. GODINI PRIMENOM INDEKSA POTROŠAČKIH CENA, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE, ZA PERIOD OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA DO 30. APRILA 2012. GODINE, PRI ČEMU SE ZAOKRUŽIVANjE VRŠI TAKO ŠTO SE IZNOS DO PET DINARA NE UZIMA U OBZIR, A IZNOS PREKO PET DINARA ZAOKRUŽUJE NA DESET DINARA.

USKLAĐIVANjE DINARSKIH IZNOSA TAKSI PROPISANIH OVIM ZAKONOM, IZVRŠIĆE SE U 2012. GODINI PRIMENOM INDEKSA POTROŠAČKIH CENA, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE, ZA PERIOD OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA DO 30. APRILA 2012. GODINE, PRI ČEMU SE ZAOKRUŽIVANjE VRŠI TAKO ŠTO SE IZNOS DO PET DINARA NE UZIMA U OBZIR, A IZNOS PREKO PET DINARA ZAOKRUŽUJE NA DESET DINARA.

VLADA ĆE, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA, ODLUKOM UTVRDITI I OBJAVITI USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE TAKSI IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA.

OBJAVLjENI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI TAKSI IZ STAVA 3. OVOG ČLANA PRIMENjIVAĆE SE OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

ČLAN 74.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 15. i 16. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom, kao i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

• Problemi koje bi Zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi za usaglašavanjem predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, izmeni spisa i radnji, odnosno prestanku osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji za koje je sada propisana taksa, a koje su inicirane od strane nadležnih organa.

U periodu od poslednjih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, broj 5/09 i „Službeni glasnik RS”, broj 54/09), donet je određeni broj propisa u čijem sprovođenju se vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se republičke administrativne takse plaćaju. S tim u vezi, određeni broj ministarstava dostavio je inicijative za izmenu i dopunu Zakona o republičkim administrativnim taksama, i to: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo finansija – Sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija – Devizni inspektorat, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i dr.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u cilju dosledne primene Zakona o strancima („Službeni glasnik RS”, broj 97/08), predložilo je da se propiše republička administrativna taksa i za izdavanje lične karte za stranca kome je odobreno stalno nastanjenje. Takođe, predloženo je i da se za izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, izmeni rok važenja te vize sa 30 dana na 15 dana.

Takođe, predlaže se izmena Tarifnog broja 38. u smislu propisivanja taksi za spise i radnje kod organa u vezi sa izdavanjem viza koje se izdaju državljanima Republike Srbije i koje predstavljaju odobrenje za putovanje građana u inostranstvo, a unose se u putnu ispravu, u propisanim slučajevima (vize tipa: „B”- viza na brodsku i pomorsku knjižicu, „M”- viza koja se izdaje na osnovu međunarodnog sporazuma i „S”- viza koja se izdaje na putnu ispravu službenog osoblja). Pravni osnov sadržan je u Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, br. 90/07, 116/08, 104/09 i 76/10) i Pravilniku o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, br. 54/08 i 34/10).

Pored toga, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 53/10), koji je stupio na snagu 10. juna 2009. godine, a primenjuje od 10. decembra 2009. godine i na osnovu njega donetog Pravilnika o vozačkim dozvolama („Službeni glasnik RS”, broj 73/10) koji se primenjuje od 1. januara 2011. godine, Pravilnika o međunarodnim vozačkim dozvolama („Službeni glasnik RS”, broj 49/10) koji se primenjuje od 1. novembra 2010. godine, Pravilnika o načinu vođenja evidencija o kaznenim poenima i oduzimanju vozačkih dozvola („Službeni glasnik RS”, broj 46/10) koji se primenjuje od 1. novembra 2010. godine, Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila („Službeni glasnik RS”, broj 69/10) koji se primenjuje od 1. januara 2011. godine, propisani su novi spisi i radnje kod organa za čije izvršenje se plaćaju republičke administrativne takse. S tim u vezi, predlaže se da se izvrši izmena Tarifnog br. 40. i 41. tako što se uvode takse za propisane nove spise i radnje iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima.

Takođe, s tim u vezi, predlaže se i izmena i dopuna Tarifnog br. 42, 43. i 44. tako što se uvode takse za propisane nove spise i radnje iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima.

Pored toga predlaže se da se posle Tarifnog broja 46. doda novi Tarifni broj 46a za nove spise i radnje kod organa u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS”, broj 111/09), a koji su u nadležnosti Sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova. Pravni osnov za novopropisane spise i radnje sadržan je u čl. 61, 64 i 80. Zakona o vanrednim situacijama.

Takođe, u cilju dosledene primene odredbi čl. 29. i 61. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 52/96 i 101/05), Ministarstvo omladine i sporta predložilo je da se propiše taksa za spise i radnje iz oblasti sporta, i to za rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje sportskih delatnosti, odnosno za rešenje za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja.

Pored toga, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je predložilo propisivanje taksi za određene spise i radnje kod organa, obzirom da je od poslednjih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 5/09 i „Službeni glasnik RS”, broj 54/09), donet određeni broj propisa u čijem sprovođenju se vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se republičke administrativne takse plaćaju. Reč je o spisima i radnjama u sprovođenju Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 81/09), Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04….72/09), Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS”, br. 31/05….9/10), Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10), Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, broj 99/09), Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara („Službeni glasnik RS”, broj 7/10), Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovim za izdavanje dozvole za uvoz i izvoz tih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 22/10) i dr.

Takođe, predlaže se da se u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 135. ugradi taksena obaveza, i to: za izdavanje odobrenja za proširenje eksploatacionog polja. Pravni osnov sadržan je u čl. 18. i 24. Zakona o rudarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 44/95…..104/09).

Pored toga, predlaže se brisanje Tarifnog br. 198. i 199. u Odeljku A Tarife, s obzirom da ti poslovi i radnje prestaju da postoje shodno odredbama čl. 105, 106. i 107. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10).

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu predlaže da se u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 7. ugradi taksena obaveza, i to: za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar udruženja, odnosno za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora stranih udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar stranih udruženja. Pravni osnov sadržan je u odredbama čl. 69. i 70. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09).

Takođe, radi ispunjenja obaveza iz Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 27/09) i Akcionog plana za sprovođenje strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 57/09) koji se odnose na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih svih lica koja do sada nisu upisana u ovu evidenciju, ali i radi sprovođenja Preporuke 26 Akcionog plana za ispunjenje Preporuka iz godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku za 2010. godinu radi ubrzanja sticanja statusa kandidata, predlaže se da se u Tarifnom br. 1, 6, 8, 9, 11, 13. i 219. Odeljka A Tarife, u tom smislu izvrše izmene i dopune.

Pored toga, predlaže se da se u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 21. briše Napomena, s obzirom da je postupak upisa usklađivanja političkih organizacija upisanih u Registar političkih organizacija prema Zakonu o političkim organizacijama („Službeni glasnik RS”, broj 37/90 i „Službeni glasnik RS”, br. 30/92-dr.zakon, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05-dr.zakon), kao i političkih organizacija koje su upisane u Registar udruženja, društvenih organizacija i političkih organizacija prema Zakonu o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ”, broj 42/90 i „Službeni list SRJ”, br. 24/94, 28/96 i 73/00-dr.zakon) okončan 23. januara 2010. godine.

Takođe, predlaže se da se u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 22. briše Napomena, budući da je rok za podnošenje prijave za upis usklađivanja društvenih organizacija, udruženja građana i njihovih saveza osnovanih prema Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima građana („Službeni glasnik SRS”, br. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85 i 12/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93, 67/93 i 48/94), kao i onih koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, a upisani su u Registar prema Zakonu o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ”, broj 42/90 i „Službeni list SRJ”, br. 24/94, 28/96 i 73/00), istekao 22. aprila 2011. godine.

Ministarstvo finansija – Sektor za carinski sistem i politiku, predlaže brisanje Tarifnog br. 51, 54, i 59. kao i izmenu Tarifnog broja 52. radi usklađivanja sa odredbama Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, broj 18/10).

Ministarstvo finansija – Devizni inspektorat, predlaže da se u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 7. ugradi taksena obaveza, i to: za žalbu na rešenje deviznog inspektorata doneto u upravnom postupku. Pravni osnov sadržan je u članu 52. stav 4. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 31/11).

Takođe, predlaže da se u Odeljku A Tarife doda nova glava: XXIXA Spisi i radnje u oblasti deviznog poslovanja i u okviru nje propišu tri nova tarifna broja i to: Tarifni br. 223a, 223b i 223v, radi usklađivanja sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 31/11). Naime, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 31/11) proširena je nadležnost Deviznog inspektorata kao organa uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija i s tim u vezi, predloženo je propisivanje taksi za određene spise i radnje kod tog organa.

Pored toga, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je predložilo propisivanje taksi za određene spise i radnje kod organa, obzirom da je od poslednjih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 5/09 i „Službeni glasnik RS”, broj 54/09), donet određeni broj propisa u čijem sprovođenju se vrše radnje odnosno donose spisi za koje se republičke administrativne takse plaćaju. Reč je o spisima i radnjama u sprovođenju Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09), Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, br. 98/09), Uredbe o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, br. 98/09), Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS”, br. 30/10), Pravilnika o načinu priznavanja inostranih uverenja, žigova i znakova usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, br. 86/10), Zakona o akreditaciji („Službeni glasnik RS”, broj 73/10) i dr.

Ministarstvo spoljnih poslova naglašava da je članom 4. stav 1. i članom 4a Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 i 35/10) propisno da obveznik koji kod diplomatsko-konzularnog predstavništva podnese zahtev nadležnom organu u Republici Srbiji, odnosno diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije za izdavanje spisa ili izvršenje radnje, za koje se plaća republička administrativna taksa, taksu za spise i radnje uplaćuje u devizama koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu u skladu sa propisom NBS, na devizni račun DKP-a. Izuzetno, odredbom člana 4. stav 7. Zakona o republičkim administrativnim taksama obveznik može uplatiti taksu u gotovom novcu na blagajni DKP samo u slučaju kada se zahtev podnosi na dan u kome banke ne rade, odnosno u vreme u koje ni jedna banka u tom mestu ne radi.

Određena diplomatsko–konzularna predstavništava Republike Srbije su obavestila MSP da postoje izvesne poteškoće u primeni napred navedenih odredbi Zakona o republičkim administrativnim taksama. Reč je o slučajevima privremenog boravka državljana Republike Srbije u inostranstvu (studenti, turisti, privremeni rad, specijalizacija i stručno usavršavanje, privremeni boravak po drugim osnovama) i nemogućnosti da zbog statusa nerezidenta otvore račun kod banke, odnosno odbijanja bankarsko-poštanskih filijala da prime gotovinsku uplatu radi prosleđivanja diplomatsko-konzularnom predstavništvu (uslov je otvoren račun ili platna kartica); socijalne i druge ugroženosti državljana Republike Srbije u inostranstvu (nezaposlenost, gubitak dokumenata i sl.) kada je transfer preko banke necelishodan za stranku, kao i drugim sličnim slučajevima.

Zato se predlaže da se u pojedinim slučajevima, kada je to opravdano i celishodno, u interesu obveznika – državljana Republike Srbije u inostranstvu omogući uplata republičke administrativne takse u gotovom novcu u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Pored toga, u skladu sa Zakonom o strancima i na osnovu njega donetog Pravilnika o vizama („Službeni glasnik RS”, broj 27/10), potrebno je propisati taksu u zavisnosti od vrste vize koja se izdaje stranom državljaninu, a koju on pribavlja prilikom ulaska na teritoriju Republike Srbije.

Predlaže se brisanje Tarifnog broja 7. u Odeljku B Tarife – Konzularne takse obzirom da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 111/09), odnosno članom 4a stav 1. Zakona o prometu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, br. 42/98 i 111/09) propisano da je za overavanje potpisa ugovarača na ugovoru o prometu nepokretnosti nadležan osnovni sud na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi, tako da DKP-a više ne mogu vršiti konzularno-pravne radnje navedene u Tarifnom broju 7. u Odeljku B Tarife – Konzularne takse iz Zakona.

Pored toga, predlaže se brisanje Tarifnog broja 16. iz Odeljak B – Konzularne takse. Naime, Konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisanom u Hagu 5. oktobra 1961. godine, koja je ratifikovana Uredbom o ratifikaciji Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava („Službeni list FNRJ- Dodatak”, br. 10/62 od 27.10.1962. godine i „Službeni list SRJ- Međunarodni ugovori”, br. 10/02), u članu 1. stav 2. tačka c) propisano je da isprave koje je izdao ili overio javni beležnik imaju karakter javnih isprava i mogu se upotrebiti na teritoriji druge države-potpisnice Konvencije bez dalje nadovere. Takođe, na osnovu člana 4. Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu („Službeni list SFRJ”, broj 6/73) propisano je da organ kome je inostrana isprava podneta posumnja u njenu verodostojnost, može zatražiti proveru da li je ispravu izdao organ koji je u njoj označen. Polazeći od navedenog, nije potreban dodatni postupak deponovanja potpisa i pečata stranog notara kod našeg DKP, radi dalje nadovere njihovih isprava u smislu Tarifnog broja 16. iz Odeljak B – Konzularne takse.

Takođe, predlaže se i da se propiše taksa za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa za fizička lica u iznosu od 1.070 dinara, a za pravna lica, odnosno preduzetnike u iznosu od 10.000 dinara. Prema sadašnjoj odredbi iz Tarifnog broja 2. Odeljka A Tarife, i fizička i pravna lica, odnosno preduzetnici za navedeni spis i radnju kod organa, plaćaju taksu u iznosu od 1.070 dinara.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je, s obzirom da su u toku 2009. i 2010. godine u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneti zakoni, i to: Zakon o dobrobiti životinja, Zakon o stočarstvu, Zakon o zdravlju bilja, Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti, Zakon o vinu, Zakon o sredstvima za zaštitu bilja, Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima, Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, Zakon o genetički modifikovanim organizmima, Zakon o bezbednosti hrane, Zakon o etanolu, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), Zakon o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10), Zakon o organskoj proizvodnji, Zakon o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede, Zakon o šumama, Zakon o vodama, Zakon o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Zakon o pivu i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), predložilo da se izvrše određene izmene i dopune Odeljka A Tarife, koje se odnose na Tarifni br. 5, 26, 64, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 79, 81, 85, 86. i 87. Odeljak A Tarife, kao i uvođenje novog Tarifnog broja 91a Odeljka A Tarife, u cilju usklađivanja novih propisa iz oblasti poljoprivrede u čijem sprovođenju se vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se plaćaju republičke administrativne takse.

Takođe, Republički zavod za statistiku je od 2011. godine prestao sa izradom Indeksa cena na malo i Indeksa troškova života, pa umesto njih objavljuje Indeks potrošačkih cena. S obzirom da se u skladu sa članom 28. stav 1. Zakona, dinarski iznosi taksi iz Odeljka A Tarife usklađuju godišnje, sa godišnjom stopom rasta troškova života, koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, predlaže se da se izvrši izmena i dopuna člana 28. Zakona, u smislu da će se ubuduće ovo usklađivanje vršiti godišnjim indeksom potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike. U tom smislu predlaže se i terminološko usklađivanje u pojedinim tarifnim brojevima, u smislu da se reči: „indeksa rasta cena na malo” zamenjuju rečima: „indeksa potrošačkih cena”.

Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji su uređeni zakonom, izmene i dopune tih elemenata ne mogu se rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u okviru poslova državne uprave.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona.

Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje ovog zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

Pored toga, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi Zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz čl. 1, 2. i 4. Izmenama i dopunama člana 4. stav 7. Zakona o republičkim administrativnim taksama predlaže se da, u pojedinim slučajevima kada je to opravdano i celishodno, u interesu obveznika – državljana Republike Srbije u inostranstvu treba omogućiti uplatu administrativne i konzularne takse u gotovom novcu u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. S tim u vezi, izvršene su određene tehničke izmene u čl. 4a i 10. Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Uz čl. 5. i 65. Republički zavod za statistiku je od 2011. godine prestao sa izradom Indeksa cena na malo i Indeksa troškova života, pa umesto njih objavljuje Indeks potrošačkih cena. S obzirom da se u skladu sa članom 28. stav 1. Zakona, dinarski iznosi taksi iz Odeljka A Tarife usklađuju godišnje, sa godišnjom stopom rasta troškova života, koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, predlaže se da se izvrši izmena i dopuna člana 28. Zakona, u smislu da će se ubuduće ovo usklađivanje vršiti godišnjim indeksom potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike.

Takođe, u tom smislu predlože se i terminološko usklađivanje u Tarifnim br. 31, 139, 147, 148, 167. i 169, u smislu da se reči: „indeksa rasta cena na malo” zamenjuju rečima: „indeksa potrošačkih cena”.

Uz čl. 6, 9, 11, 12, 13, 14. i 62. Radi ispunjenja obaveza iz Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 27/09) i Akcionog plana za sprovođenje strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 57/09) koji se odnose na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih svih lica koja do sada nisu upisana u ovu evidenciju, ali i radi sprovođenja Preporuke 26 Akcionog plana za ispunjenje Preporuka iz godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku za 2010. godinu radi ubrzanja sticanja statusa kandidata, predlaže se da se u Tarifnom br. 1, 6, 8, 9, 11, 13. i 219. Odeljka A Tarife, u tom smislu izvrše izmene i dopune (npr. da se ne plaća taksa za zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i izdavanje priloga koji se moraju podneti uz zahtev, da se taksa iz Tarifnog broja 6. ne plaća za žalbu izjavljenu protiv rešenja donesenog u prvom stepenu po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i žalbu izjavljenu zato što prvostepeni organ nije doneo rešenje u propisanom roku po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih, da se taksa iz Tarifnog broja 8. ne plaća za vanredni pravni lek u postupku naknadnog upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih, da se taksa iz Tarifnog broja 9. ne plaća za rešenje kojim se odlučuje po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih, da se taksa iz Tarifnog broja 11. ne plaća za uverenje koje se izdaje u svrhu dokazivanja da je podnet zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i druga uverenja koja se izdaju u svrhu ostvarivanja prava na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih, da se taksa iz Tarifnog broja 13. ne plaća se za overu priloga koji se moraju podneti uz zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih).

Uz član 7. Izmenama i dopunama Tarifnog broja 2. iz Odeljka A Tarife, predlaže se da se propiše taksa za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa za fizička lica u iznosu od 1.070 dinara, a za pravna lica, odnosno preduzetnike u iznosu od 10.000 dinara. Prema sadašnjoj odredbi iz Tarifnog broja 2. Odeljka A Tarife, i fizička i pravna lica, odnosno preduzetnici za navedeni spis i radnju kod organa plaćaju taksu u iznosu od 1.070 dinara. Propisivanje iznosa takse od 10.000 dinara za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa za pravna lica, odnosno preduzetnike predlaže se s obzirom da zahtevi koje podnose navedena lica zahtevaju kompleksnu obradu koja uključuje multidisciplinarni pristup (npr. obrada zahteva sa aspekta više zakonskih propisa, poreskih oblika i dr.), te je stoga potrebno opredeliti viši iznos takse za rad organa.

Uz član 8. Predlaže se dopuna Tarifnog broja 5. Odeljka A Tarife u smislu propisivanja novog spisa i radnje za koje se plaća taksa, u skladu sa odrebama Zakona o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), na osnovu koga se za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu prostora a za obavljanje delatnosti skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnom skladištu plaća republička administrativna taksa u propisanom iznosu.

Uz član 10. Predlaže se da se u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 7. posle stava 2. dodaju tri nova stava kojima bi se propisala taksa za spise i radnje, i to: za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar udruženja, odnosno za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora stranih udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar stranih udruženja, odnosno za žalbu na rešenje Deviznog inspektorata doneto u upravnom postupku.

Naime, saglasno odredbama Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09), Agencija za privredne registre vodi Registar udruženja i Registar stranih udruženja, kao povereni posao iz delokruga Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, odnosno sprovodi prvostepeni upravni postupak u vezi sa upisom udruženja i saveza, kao i predstavništava stranih udruženja u navedene registre. Takođe, u skladu sa čl. 69. i 70. Zakonom o udruženjima, propisano je da se protiv rešenja Registratora udruženja i Registratora stranih udruženja donesenog u prvom stepenu može izjaviti žalba Ministru za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Rešenje po žalbi donosi ministar.

Takođe, u skladu sa članom 52. stav 4. Zakonom o deviznom poslovanju propisno je da se protiv rešenja Deviznog inspektora koje je doneto u upravnom postupku, a kojim se kontrolisanom subjektu nalaže ispravljanje nepravilnosti, odnosno nezakonitosti i nalaže izvršenje mera, može uložiti žalba ministarstvu nadležnom za poslove finansija u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja.

Uz čl. 15. i 16. U cilju terminološkog usklađivanja sa Zakonom o političkim strankama („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), predlaže se da se u Tarifnom broju 21. stav 1. tač. 1) do 4) reč: „zahtevu” zameni rečju: „prijavi”, s obzirom da se upis u Registar političkih stranaka vrši na osnovu prijave u skladu sa odredbom člana 24. Zakona o političkim strankama.

Pored toga, predlaže se da se u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 21. briše Napomena, s obzirom da je postupak upisa usklađivanja političkih organizacija upisanih u Registar političkih organizacija prema Zakonu o političkim organizacijama („Službeni glasnik SRS”, broj 37/90 i „Službeni glasnik RS”, br. 30/92-dr.zakon, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05-dr.zakon), kao i političkih organizacija koje su upisane u Registar udruženja, društvenih organizacija i političkih organizacija prema Zakonu o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ”, broj 42/90 i „Službeni list SRJ”, br. 24/94, 28/96 i 73/00-dr.zakon) okončan 23. januara 2010. godine.

Takođe, predlaže se da se u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 22. briše Napomena, budući da je rok za podnošenje prijave za upis usklađivanja društvenih organizacija, udruženja građana i njihovih saveza osnovanih prema Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima građana („Službeni glasnik SRS”, br. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85 i 12/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93, 67/93 i 48/94), kao i onih koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, a upisani su u Registar prema Zakonu o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ”, broj 42/90 i „Službeni list SRJ”, br. 24/94, 28/96 i 73/00), istekao 22. aprila 2011. godine.

Uz član 17. Predlaže se dopuna Tarifnog broja 26. Odeljka A Tarife u smislu propisivanja novog spisa i radnje za koje se plaća taksa, u skladu sa odrebom člana 23. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05 i 30/10);

Uz član 18. U Tarifnom broju 37. stav 3. tačka 1) Odeljka A Tarife, propisana je samo taksa za izdavanje privremene lične karte za stranca, pa se predloženom izmenom i dopunom propisuje taksa i za izdavanje lične karte za stalno nastanjenog stranca. Takođe, u stavu 1. tačka 5) predloženo je i da se za izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, izmeni rok važenja te vize sa 30 dana na 15 dana.

Uz član 19. Predlože se izmena Tarifnog broja 38. u smislu propisivanja republičkih administrativnih taksi za spise i radnje kod organa u vezi sa izdavanjem viza koje se izdaju državljanima Republike Srbije i koje predstavljaju odobrenje za putovanje građana u inostranstvo, a unose se u putnu ispravu, u propisanim slučajevima (vize tipa: „B”- viza na brodsku i pomorsku knjižicu, „M”- viza koja se izdaje na osnovu međunarodnog sporazuma i „S”- viza koja se izdaje na putnu ispravu službenog osoblja). Pravni osnov sadržan je u Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, br. 90/07, 116/08, 104/09 i 76/10) i Pravilniku o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, br. 54/08 i 34/10).

Uz čl. 20, 21, 22, 23. i 24. U skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 53/10), koji je stupio na snagu 10. juna 2009. godine, a primenjuje od 10. decembra 2009. godine i na osnovu njega donetog Pravilnika o vozačkim dozvolama („Službeni glasnik RS”, broj 73/10) koji se primenjuje od 1. januara 2011. godine, Pravilnika o međunarodnim vozačkim dozvolama („Službeni glasnik RS”, broj 49/10) koji se primenjuje od 1. novembra 2010. godine, Pravilnika o načinu vođenja evidencija o kaznenim poenima i oduzimanju vozačkih dozvola („Službeni glasnik RS”, broj 46/10) koji se primenjuje od 1. novembra 2010. godine, Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila („Službeni glasnik RS”, broj 69/10) koji se primenjuje od 1. januara 2011. godine, propisani su novi spisi i radnje kod organa za čije izvršenje se plaćaju republičke administrativne takse. S tim u vezi, predlaže se da se izvrši izmena Tarifnog broja 40. i 41. iz Odeljka A Tarife tako što se uvode takse za propisane nove spise i radnje iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima.

Takođe, predlaže se dopuna Tarifnog broja 42. i izmena i dopuna Tarifnog broja 43. iz Odeljka A Tarife. Naime, u Tarifnom broju 42. predlaže se da se posle stava 2. dodaju nova tri stava 3. 4. i 5. kojima se propisuju takse za nove spise i radnje iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima (pravni osnov sadržan je u član 207. st. 1. i 3. i član 307. st. 2. i 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima). U Tarifnom broju 43. predlaže se izmena stava 5. i dodavanje nova dva stava 6. i 7. kojima se propisuju takse za nove spise i radnje iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima (pravni osnov sadržan je u članu 253. st. 4. i 7, članu 292. stav 4. i članu 302. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima). Predlaže se da se dosadašnji spis i radnja iz stava 5. premeste u spis i radnju u Tarifni broj 41. iz razloga što su poslovi davanja odobrenja za utiskivanje broja šasije i motora, u delokrugu rada Uprave za upravne poslove, Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i ostali poslovi iz predloženog Tarifnog broja 41, a poslovi iz Tarifnog broja 43. su u delokrugu rada Uprave saobraćajne policije.

Takođe, predlaže se izmena i dopuna Tarifnog broja 44. tako što se predlaže izmena stava 4. kojim se propisuje taksa za spis i radnju organa vezanu za obezbeđenje lica mesta i vršenje uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta. Pravni osnov sadržan je u članu 171. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kojim je propisano da su policijski službenici u obavezi da izađu na mesto saobraćajne nezgode u kojoj je nastupila manja materijalna šteta, ako to zahteva jedan od učesnika nezgode ili lice koje je pretrpelo materijalnu štetu u toj nezgodi, i izvrše uviđaj. U ovakvim slučajevima troškove vršenja uviđaja snosi osiguravajuće društvo kod koga je osigurano vozilo čiji vozač zahteva vršenje uviđaja. Takođe, predlaže se da se iznos takse u stavu 2. tog tarifnog broja poveća na 10.000 dinara.

Uz član 25. Predlaže se da se posle Tarifnog broja 46. doda novi Tarifni broj 46a za nove spise i radnje kod organa u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS”, broj 111/09), a koje su u nadležnosti Sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova. Pravni osnov za novopropisane spise i radnje sadržan je u čl. 61, 64. i 80. Zakona o vanrednim situacijama.

Uz čl. 3, 26. i 27. Predlaže se brisanje Tarifnog broja 51. U skladu sa Carinskim zakonom („Službeni glasnik RS”, br. 18/10), polazeći od činjenice da Jedinstvena carinska isprava (JCI) predstavlja zahtev za izmirenje obaveza po osnovu nastanka javnih prihoda, te je necelishodno naplaćivati administrativnu taksu za prihvatanje JCI. Takođe, predlaže se izmena Tarifnog broja 52. radi pravno-tehničkog usaglašavanja odredbi ovog tarifnog broja sa Carinskim zakonom.

Uz član 28. Predlaže se brisanje Tarifnog broja 54. u cilju pojednostavljenja carinskog postupka za zaštitu prava intelektualne svojine na granici, imajući u vidu da je zaštita prava intelektualne svojine predviđena Nacionalnom strategijom za zaštitu intelektualne svojine i Zakonom o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine („Službeni glasnik RS”, broj 42/06).

Uz član 29. Predlaže se brisanje Tarifnog broja 59. s obzirom da ukidanje takse za rešenje kojim se odobrava carinski kontigent predstavlja usaglašavanje sa odredbama Carinskog zakona. Naime, Carinskim zakonom predviđeno je odobravanje carinskih kontigenata (uvoza po sniženim stopama carine ili bez plaćanja carine) za sirovine i opremu, ali je postupak ostvarivanja ovog prava znatno pojednostavljen. Prema novom zakonskom rešenju dovoljna je odluka Vlade kojom se predviđa snižena stopa carine ili se pojedina roba izuzima od plaćanja carine, tako da rešenje ministra o odobravanju carinskog kontigenta nije potrebno, iz kog razloga ne postoji ni osnov za plaćanje administrativne takse što je u skladu sa čl. 2. i 3. Zakona o republičkim administrativnim taksama kojim je propisano da se samo za spise i radnje u upravnim stvarima kod državnih organa plaća administrativna taksa.

Uz član 30. Ovim članom predlaže se izmena Tarifnog broja 64. Odeljka A Tarife radi usklađivanja sa članom 124. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05 i 30/10) i terminološkog usklađivanja sa Zakonom o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), dopuna navedenog tarifnog broja u skladu sa članom 11. Zakona o semenu („Službeni glasnik RS”, broj 45/05), kao i brisanje stava 5. u skladu sa članom 88. stav 1. tačka 2) Zakona o zdravlju bilja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Uz član 31. Predlaže se dopuna Tarifnog broja 67. Odeljka A Tarife, a na osnovu 8. stav 2. tačka 5a) i člana 148. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05 i 30/10) i člana 80. Zakona o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Uz član 32. Predlaže se izmena Tarifnog broja 68. Odeljka A Tarife iz razloga što je Zakonom o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) propisano da se, radi obezbeđivanja jedinstvenog vodnog režima i ostvarivanja upravljanja vodama izdaju vodna akta (vodni uslovi, vodna saglasnost i vodna dozvola), kao i da zahtev za izdavanje tih vodnih akata podnosi lice koje, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata, pribavlja građevinsku dozvolu, izrađuje prostorne i urbanističke planove, odnosno lice koje gazduje šumama (čl. 113. i 114). Takođe, odredbama člana 112. Zakona o vodama propisani su poslovi za koje javno, odnosno drugo pravno lice mora da ima licencu, a odredbama člana 105. istog zakona propisano je da ispitivanje kvaliteta otpadnih voda može da vrši pravno lice koje je ovlašćeno od strane ministarstva za obavljanje tih poslova.

Uz član 33. Izmena Tarifnog broja 69. Odeljka A Tarife, predlaže se na osnovu člana 86. stav 3. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i čl. 47. i 55. Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ”, br. 24/98 i 26/98-ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05-dr.zakon), kao i na osnovu člana 18. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Uz član 34. Izmena Tarifnog broja 71. Odeljka A Tarife predlaže se radi usklađivanja sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), kojim nije predviđeno davanje dozvole za proizvodnju lekova u zaštiti bilja (fitomedicini), odnosno sredstava za zaštitu bilja.

Uz član 35. Predlaže se izmena Tarifnog broja 73. Odeljka A Tarife radi usklađivanja sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), kojim nije predviđeno izdavanje uverenja (sertifikata) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli lekova za upotrebu u zaštiti bilja (fitomedicini).

Uz član 36. Ovim članom predlaže se dopuna Tarifnog broja 74. Odeljka A Tarife, a na osnovu člana 4. stav 4. i člana 5. stav 2. Uredbe o uslovima za tretiranje i obeležavanje drvenog materijala za pakovanje („Službeni glasnik RS”, broj 49/06).

Uz član 37. Izmena Tarifnog broja 75. Odeljka A Tarife predlaže se radi usklađivanja sa Zakonom o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Uz član 38. Predlaže se izmena i dopuna Tarifnog broja 79. Odeljka A Tarife na osnovu člana 17. stav 1, člana 29. stav 3, člana 30. stav 3, člana 31. stav 1, člana 34. stav 2. i člana 37. stav 1. Zakona o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Uz član 39. Dopuna Tarifnog broja 81. Odeljka A Tarife predlaže se na osnovu člana 32. stav 3. i člana 54. stav 4. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i člana 8. stav 2. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Uz član 40. Ovim članom predlaže se izmena Tarifnog broja 85. Odeljka A Tarife radi usklađivanja sa troškovima postupka.

Uz čl. 41. i 42. Radi usklađivanja sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja predlaže se brisanje Tarifnog br. 86. i 87. Odeljka A Tarife.

Uz član 43. Predlaže se uvođenje novog Tarifnog broja 91a Odeljka A Tarife saglasno odredbama člana 10. st. 1. i 2. i stava 3. tač. 3) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), na osnovu kojih sopstvenik, odnosno korisnik šume ili šumskog zemljišta uz zahtev za davanje saglasnosti za promenu namene šume ili šumskog zemljišta, dostavlja i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi. Promena namene šuma i šumskog zemljišta vrši se uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove šumarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine uz saglasnost nadležnog organa autonomne pokrajine.

Uz član 44. Predlaže se izmena Tarifnog broja 94. u cilju efikasnog sprovođenja regulative u oblasti tehničkih propisa, posebno imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se ne mogu rešiti donošenjem podzakonskih akata i drugim merama, kao i složenost operacija neophodnih za obavljanje poslova koji su obuhvaćeni taksenom obavezom. Pravni osnov sadržan je u čl. 13, 17, 18. i 28. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Uredbi o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 98/09) i Uredbi o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 98/09).

Uz član 45. Predlaže se izmena Tarifnog broja 95. u cilju efikasnog sprovođenja regulative u oblasti metrologije, odnosno usaglašavanja pravne terminologije i pravnih instituta iz Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) kojima su propisana prava i obaveze državnih organa u postupku primene propisa kojima se uređuje metrologija, odnosno radnje koje u tim oblastima sprovode državni organi, imaoci javnih ovlašćenja i drugi učesnici. Pravni osnov sadržan je u čl. 9, 14, 16. i 33. Zakona o metrologiji i u Pravilniku o načinu priznavanja inostranih uverenja, žigova i znakova usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 86/10).

Uz član 46. U skladu sa odredbama Zakona o akreditaciji („Službeni glasnik RS”, broj 73/10) predlaže se izmena Tarifnog broja 102. radi usaglašavanja sa terminima koji su utvrđeni tim zakonom.

Uz član 47. Predlaže se brisanje Tarifnog broja 103. kojim je propisana taksa za uverenje o odobrenju tipa merila u iznosu od 1.070 dinara, iz razloga rasterećena obveznika takse (privredni subjekti) i da se za taj spis i radnju plaća taksa u visini propisanoj za opštu taksu za uverenje.

Uz član 48. Predlaže se izmena Tarifnog broja 104. u smislu da se povećaju iznosi takse za spise i radnje iz tog tarifnog broja.

Uz član 49. Predlaže se izmena i dopuna u Tarifnom broju 135. u smislu da se u stavu 3. posle tačke 12) doda tačka 13) kojom bi se propisali spisi i radnje kod organa u vezi sa izdavanjem odobrenja za proširenje eksploatacionog polja.

Shodno odredbama člana 24. Zakona o rudarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 44/95, 85/05, 101/05, 34/06 i 104/09) propisano je da se eksploatacija mineralnih sirovina vrši na eksploatacionom polju definisanom odredbama tog člana. Shodno navedenom, za proširenje eksploatacionog polja, s obzirom da se radi o novom prostoru koji nije obuhvaćen postojećim odobrenjem za eksploataciju, potrebno je da se ispune svi uslovi predviđeni odredbama člana 18. Zakona o rudarstvu, odnosno da se dostavi sva propisana dokumentacija vezana za predviđeno proširenje eksploatacionog polja. Prema tome, u cilju dosledne primene Zakona o rudarstvu, predlaže se propisivanje takse za novi spis i radnju.

Uz član 50. U Tarifnom broju 170. u stavu 2. predlaže se da se za rešenje kojim se odobrava puštanje objekta u probni rad, smanji procenat za koji se plaća taksa sa 0,2% na 0,1% na predračunsku vrednost objekta, a da se posle stava 2. doda novi stav kojim će se propisati da se za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta, osim u slučaju iz stava 1. tog tarifnog broja, plaća taksa od 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova, pri čemu je procenat od 0,2% za ovaj drugi spis i radnju viši zbog složenosti poslova prilikom pribavljanja upotrebne dozvole organa nadležnog za izdavanje upotrebne dozvole, naime, izvršenje tog spisa i radnje zahteva angažovanje stručnih kadrova sa mnogo iskustva.

Uz član 51. Predlože se izmena Tarifnog broja 189. u smislu propisivanja republičkih administrativnih taksi radi usklađivanja sa Zakonom o zaštiti životne sredine i Zakonom o zaštiti prirode u čijem sprovođenju se vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se republičke administrativne takse plaćaju.

Uz član 52. Predlaže se da se u Odeljku A Tarife propiše novi Tarifni broj 189a, i to republička administrativna taksa za spise i radnje u vezi sprovođenja Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda i Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara.

Uz član 53. Predloža se izmena i dopuna Tarifnog broja 191. u smislu izmene stava 1. tog tarifnog broja radi usaglašavanja sa terminologijom koja je primenjena u Zakonu o zaštiti životne sredine i Zakonu o zaštiti vazduha, a u okviru koje je izraz „imisija” zamenjen izrazom „nivo zagađujuće materije”.

Takođe, predlaže se dodavanje nova tri stava kojima se propisuju republičke administrativne takse radi usklađivanja sa Zakonom o zaštiti vazduha i Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja u čijem sprovođenju se vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se republičke administrativne takse plaćaju.

Uz čl. 54. i 56. Predlaže se brisanje Tarifnog broja 195. obzirom da je Zakonom o upravljanju otpadom propisano da je vlasnik otpada, odnosno operater, dužan da klasifikuje otpad na propisan način, u skladu sa tim zakonom. Stoga se predlaže da se ovaj tarifni broj briše, jer oznaku otpada određuje sam operater (vlasnik otpada).

Takođe, predlaže se izmena Tarifnog broja 197. u smislu propisivanja republičkih administrativnih taksi radi usklađivanja sa Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu u čijem sprovođenju se vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se republičke administrativne takse plaćaju. Pravni osnov sadržan je u članu 57. Zakona o zaštiti životne sredine, čl. 24, 59, 69, 71. i 72. Zakona o upravljanju otpadom i čl. 25. i 31. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Uz član 55. Predlaže se izmena Tarifnog broja 196. u smislu propisivanja republičkih administrativnih taksi radi usklađivanja sa Zakonom o zaštiti životne sredine u čijem sprovođenju se vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se republičke administrativne takse plaćaju. Pravni osnov sadržan je u članu 60a st. 2, 3, 4. i 6. Zakona o zaštiti životne sredine, pri čemu je izmenom tog zakona promenjen sistem upravljanja hemijskim udesom, kao i naziv dokumenata za čije podnošenje se propisuje republička administrativna taksa.

Uz čl. 57. i 58. Predlaže se brisanje Tarifnog br. 198. i 199. s obzirom da ti poslovi i radnje prestaju da postoje shodno odredbama čl. 105, 106. i 107. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10).

Uz član 59. Predlaže se da se u Tarifnom broju 200. doda novi stav, što je u skladu sa odredbom člana 6. stav 4. Zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja. Naime, za izdavanje rešenja privrednom društvu, preduzeću, drugom pravnom licu i preduzetniku za korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa plaća se republička administrativna taksa.

Uz član 60. Predlaže se da se izvrši izmena Tarifnog broja 201. Naime, u st. 1. i 2. ovog tarifnog broja vrši se terminološko usklađivanje sa odredbom člana 53. stav 1. tačka 3) Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09). Visina takse iz stava 2. ovog tarifnog broja predložena je u tom iznosu obzirom da fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte ne oštećuju ozonski omotač i zbog toga ne treba ograničavati i obeshrabriti njihov uvoz. Proizvodi i uređaji koji sadrže fluorovane gasove spadaju u tehnički napredna rešenja, energetski efikasna i prihvatljiva sa stanovišta zaštite životne sredine. Njihov uvoz i potrošnju je potrebno stimulisati, jer predstavljaju alternativnu potrošnju supstancama koje oštećuju ozonski omotač, koje su na režimu ubrzanog isključivanja iz upotrebe.

Pravni osnov u stavu 3. ovog tarifnog broja sadržan je u odredbi člana 20. Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovim za izdavanje dozvole za uvoz i izvoz tih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 22/10). Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je iniciralo uvođenje ove taksu – za mišljenje u cilju evidentiranja i praćenja trendova uvoza i izvoza proizvoda i opreme koji sadrže ove supstance i vođenje evidencije o proizvođačima, uvoznicima i distributerima, krajnjim korisnicima, količinama na tržištu, kao i iznos taksene obaveze.

Uz član 61. Predlaže se izmena Tarifnog broja 203. u smislu propisivanja republičkih administrativnih taksi radi usklađivanja sa Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, broj 99/09), u čijem sprovođenju se vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se republičke administrativne takse plaćaju. Pravni osnov sadržan je u čl. 88, 89, 91. i 94. Zakona o zaštiti prirode i u čl. 3, 4, 11, 23, 24. i 30. Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama.

Uz član 63. Ministarstvo finansija – Devizni inspektorat, predlaže da se u Odeljku A Tarife doda nova glava: XXIXA Spisi i radnje u oblasti deviznog poslovanja i u okviru nje propišu tri nova tarifna broja i to: Tarifni br. 223a, 223b i 223v radi usklađivanja sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 31/11). U Tarifnom broju 223a propisani su spisi radnje u vezi sa: izdavanjem rešenja o ispunjenosti uslova za prebijanje dugovanja ili potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama sa potraživanjem ili dugovanjem po osnovu tih poslova, realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po osnovu direktnih investicija i ulaganja u nepokretnosti; izdavanjem kopija i prepisa akata koje donosi Devizni inspektorat u vezi deviznog poslovanja; davanjem pregleda podataka o izvršenoj fizičkoj, odnosno finansijskoj realizaciji po pojedinim vrstama spoljnotrgovinskih poslova po kalendarskoj godini. Pravni osnov sadržan je u čl. 6. i 53. Zakona o deviznom poslovanju i u Uredbi o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata („Službeni glasnik RS”, br. 112/06 i 39/10).

U Tarifnom broju 223b propisani su spisi radnje kod organa u vezi sa obavljanjem delatnosti pružanja usluga prenosa novaca u međunarodnom platnom prometu, rezidentima. Pravni osnov sadržan je u odredbama člana 31a i člana 50. tačka 6) Zakona o deviznom poslovanju.

U Tarifnom broju 223v propisani su spisi i radnje kod organa u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova. Pravni osnov sadržan je u članu 39. Zakona o deviznom poslovanju.

Uz član 64. Predlože se uvođenje novog Tarifnog broja 228. u Odeljku A Tarife republičkih administrativnih taksi za spise i radnje u oblasti sporta, u skladu sa Zakonom o sportu, i to za rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje sportskih delatnosti, odnosno za rešenje za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja.

Uz član 66. U Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljku B-Konzularne takse, Tarifni broj 1. u Napomeni, predloženo je brisanje stava 1. obzirom da se propisivanje takse za taj spis, odnosno radnju odnosi na Tarifni broj 7. za koji je predloženo brisanje.

Uz član 67. Zakonom o izmenema i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti, zbog pravne sigurnosti građana, propisano je da overu potpisa ugovarača na ugovoru o prometu nepokretnosti vrši osnovni sud na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi, pa je time ukinuta nadležnost naših diplomatsko-konzularnih predstavništava da pružaju konzularne usluge overe potpisa na ugovorima o prometu nepokretnosti dijaspori. Dakle, brisanje Tarifnog broja 7. Odeljak B znači usklađivanje sa navedenim zakonskim propisom.

Uz član 68. U skladu sa Zakonom o strancima i na osnovu njega donetog Pravilnika o vizama, diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije izdaju vize. Vrste viza razvrstane su u četiri osnovne kategorije (A, B, C i D), dok su podvrste (A1, A2, itd.) rešene kao tehničko pitanje u okviru popunjavanja vizne nalepnice.

S tim u vezi, u Tarifnom broju 9. stav 1. Odeljak B – Konzularne takse predloženo je brisanje tačke 2) – izdavanje vize „poslovno u”, a u stavu 2. predložena je izmena tač. 3) do 6) a brisanje tač. 7) do 9). Takođe, u Napomeni u stavu 4. predloženo je da se reč: „C1” zameni rečju: „C”.

Uz član 69. Predlaže se brisanje Tarifnog broja 16. iz Odeljka B – Konzularne takse (taksa za deponovanje potpisa i pečata javnog beležnika (notara) kod DKP). Naime, Konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisanom u Hagu 5. oktobra 1961. godine, koja je ratifikovana Uredbom o ratifikaciji Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava („Službeni list FNRJ- Dodatak”, br. 10/62 od 27.10.1962. godine i „Službeni list SRJ- Međunarodni ugovori”, broj 10/02), u članu 1. stav 2. tačka c) propisano je da isprave koje je izdao ili overio javni beležnik imaju karakter javnih isprava i mogu se upotrebiti na teritoriji druge države-potpisnice Konvencije bez dalje nadovere. Takođe, na osnovu člana 4. Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu („Službeni list SFRJ”, broj 6/73), propisano je da ako organ kome je inostrana isprava podneta posumnja u njenu verodostojnost, može zatražiti proveru da li je ispravu izdao organ koji je u njoj označen. Polazeći od navedenog, nije potreban dodatni postupak deponovanja potpisa i pečata stranog notara kod našeg DKP, radi dalje nadovere njihovih isprava u smislu Tarifnog broja 16. iz Odeljka B – Konzularne takse.

Uz član 70. Predlaže se da se taksa iz novog Tarifnog broja 223v primenjuje od 1. januara 2012. godine, s obzirom da se odredbe Zakona o deviznom poslovanju koje se odnose na menjačke poslove primenjuju od navedenog datuma.

Uz član 71. Predlaže se da se za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Uz član 72. Predlaže se da se izuzetno u 2011. godini, prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife propisanih Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 i 35/10), osim dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvrši, i to: stopom rasta troškova života, za period od 1. maja 2010. godine do 31. decembra 2010. godine, a za period od 1. januara 2011. godine do poslednjeg dana u mesecu u kome ovaj zakon stupa na snagu, indeksom potrošačkih cena, koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uz član 73. Predlaže se da se usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife iz člana 72. stav 1. ovog zakona, izvrši u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz st. 1. i 2. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uz član 74. Predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10 i 13/11).

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama po hitnom postupku omogućilo bi se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, odnosno izmeni spisa i radnji, a koje su inicirane od strane nadležnih organa.

Takođe, usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Tarife republičkih administrativnih taksi vrši se jednom godišnje, sa godišnjom stopom rasta troškova života, koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, a imajući u vidu da je Republički zavod za statistiku od 1. januara 2011. godine prestao sa objavljivanjem Indeksa cena na malo i Indeksa troškova života, pa umesto njih objavljuje Indeks potrošačkih cena, s tim u vezi, predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku kako bi se u što kraćem mogućem roku izvršilo usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Tarife republičkih administrativnih taksi u 2011. godini, koje će imati za posledicu visinu ostvarenih sredstava po osnovu naplate taksa.

Imajući u vidu da se taksa plaća u cilju podmirenja troškova rada organa prouzrokovanih zahtevima zainteresovanih lica, kao i da se predlaže izmena i dopuna, odnosno uvođenje određenih taksi, ne donošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu

Zakon će imati pozitivan uticaj na:

1) pravni sistem Republike Srbije – usaglašava se predmet taksene obaveze sa spisima i radnjama iz nadležnosti republičkih organa (Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva finansija, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i dr.);

2) ugled Republike Srbije u inostranstvu obzirom da potvrđene međunarodne konvencije, pre svega Bečka konvencija o konzularnim odnosima obavezuje konzularnu službu MSP da štiti interese i pruža pomoć državljanima Republike Srbije u inostranstvu – u pojedinim slučajevima kada je to opravdano i celishodno, u interesu obveznika-državljana Republike Srbije u inostranstvu treba omogućiti uplatu administrativne i konzularne takse u gotovom novcu u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije;

3) na obveznike strane državljane koji se zahtevom obraćaju diplomatko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije radi pribavljanja vize prilikom ulaska na teritoriju Republike Srbije – predlaže se propisivanje takse u zavisnosti od vrste vize koja se izdaje stranom državljaninu prilikom ulaska na teritoriju Republike Srbije;

4) na diplomatko-konzularna predstavništva Republike Srbije u smislu rasterećenja od vršenja određenih konzularno-pravnih radnjidiplomatsko-konzularna predstavništva Republik Srbije više ne mogu vršiti konzularno-pravne radnje vezane za overavanje potpisa ugovarača na ugovoru o prometu nepokretnosti, obzirom da je izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti propisano da je za te spise i radnje nadležan osnovni sud na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi;

5) na strane državljane kojima je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji – obzirom da se predlaže propisivanje takse za izdavanje lične karte za stranca kome je odobreno stalno nastanjenje.

6) na sva lica koja vrše naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih koja do sada nisu upisanu u tu evidenciju – obzirom da se predlaže da se ne plaćaju takse za spise i radnje u vezi sa naknadnim upisom činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih svih lica koja do sada nisu upisanu u tu evidenciju.

7) na obveznike državljane Republike Srbije koji podnesu zahtev kod nadležnog organa u vezi sa izdavanjem viza koje se izdaju državljanima Republike Srbije i koje predstavljaju odobrenje za putovanje građana u inostranstvo, a unose se u putnu ispravu, u propisanim slučajevima (vize tipa: „B”- viza na brodsku i pomorsku knjižicu, „M”- viza koja se izdaje na osnovu međunarodnog sporazuma i „S”- viza koja se izdaje na putnu ispravu službenog osoblja).

Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Republičke administrativne takse se naplaćuju u cilju podmirenja troškova prouzrokovanih radnjama organa prilikom pružanja konkretnih usluga na zahtev zainteresovanih lica.

Da li su pozitivne posledice donošenja Zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Imajući u vidu da se republičke administrativne takse plaćaju kada zaintresovano lice zahteva izvršenje određene radnje od strane organa, odnosno donošenje spisa, da je iznos taksi za odgovarajuće spise i radnje opredeljen u odnosu na njihovu složenost, te da prihod po tom osnovu pripada budžetu Republike Srbije, s jedne strane, kao i da Republika Srbija (između ostalog) uređuje i obezbeđuje organizaciju i rad republičkih organa, s druge strane, pozitivne posledice donošenja ovog zakona ogledaju se, između ostalog, u obezbeđenju sredstava, kao prihoda Republike Srbije, za podmirenje troškova organa nastalih na zahtev zainteresovanih lica za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnji što bi, kroz izvršenje budžeta, trebalo da doprinese stvaranju uslova za efikasniji rad organa.

Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Republičke administrativne takse predstavljaju javni prihod koji Republika naplaćuje kao naknadu za konkretnu uslugu koju njeni organi pružaju fizičkim licima i privrednim subjektima, na njihov zahtev. S tim u vezi, predložene izmene i dopune Zakona, s obzirom na pitanja koja uređuju, nemaju za cilj podsticanje stvaranja novih privrednih subjekata na tržištu, niti tržišne konkurencije.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu

U postupku pripreme ovog zakona ostvarena je saradnja sa organima za čiji se rad taksa plaća, a koji su podneli inicijativu za izmenu i dopunu Zakona. Ministarstvo finansija razmotrilo je inicijative tih organa i, po sačinjavanju teksta Nacrt zakona isti je dostavljen nadležnim organima na mišljenje.

Koje će se mere tokom primene Zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem Zakona namerava

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u primeni Zakona.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem Zakona.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa- Vlada

Obrađivač- Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON REPUBLIC ADMINISTRATIVE FEES

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa ČLAN 100. SSP-a.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Opšti prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Tekst Predloga zakona je u skladu sa odredbom člana 100. SSP-a.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Ne postoji veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne postoje odgovarajući propisi.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Propis je u postupku prevođenja na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar