Predlog zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

PREDLOG

ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE

UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se izvoz, uvoz i tranzit robe dvostruke namene, kao i pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene.

Cilj zakona

Član 2.

Cilj ovog zakona je uspostavljanje kontrole u oblasti izvoza i uvoza robe dvostruke namene i pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći, radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije, njenog međunarodnog kredibiliteta i integriteta i obezbeđenja poštovanja međunarodnih obaveza Republike Srbije u ovoj oblasti.

Značenje pojedinih izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

roba dvostruke namene je roba, uključujući programe i tehnologiju, koja se može koristiti kako u civilne, tako i u vojne svrhe, uključujući i robu koja može biti upotrebljena u neeksplozivne svrhe, kao i robu koja se na bilo koji način može iskoristiti za proizvodnju nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava;

izvoz robe dvostruke namene je:

iznošenje, slanje, odnosno isporuka robe sa teritorije Republike Srbije na teritoriju druge države ili carinske teritorije, u skladu sa carinskim propisima;

ponovni izvoz robe u smislu carinskih propisa, izuzimajući proizvode u tranzitu;

prenos programa i tehnologije putem elektronskih medija, telefaksom ili telefonom na područje izvan Republike Srbije, kao i mogućnost da se program i tehnologije učine dostupnim u elektronskoj formi licima izvan Republike Srbije.

uvoz robe dvostruke namene je unošenje, dopremanje, odnosno isporuka robe dvostruke namene sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa propisima;

izvoznik je pravno ili fizičko lice:

u čije ime se podnosi izvozna carinska deklaracija, odnosno lice koje, u vreme kada je deklaracija prihvaćena ima zaključen ugovor o izvozu sa primaocem robe u trećoj državi i ima ovlašćenje da odluči o slanju robe iz Republike Srbije. Ukoliko ugovor o izvozu nije zaključen ili ako jedna od strana u ugovoru ne deluje u svoje ime, izvoznik je lice koje ima ovlašćenje da odluči o slanju robe iz Republike Srbije;

koje donosi odluku o prenosu, omogućava prenošenje ili čini dostupnim program ili tehnologiju elektronskim sredstvima komunikacije uključujući prenos faksom, telefonom, elektronskom poštom, ili bilo kojim drugim elektronskim putem izvan Republike Srbije;

sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji Republike Srbije kada obavlja poslove izvoza robe u ime i za račun lica sa sedištem izvan Republike Srbije.

uvoznik je pravno ili fizičko lice sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koje vrši uvoz robe dvostruke namene u Republiku Srbiju;

brokerske usluge su pregovaranje ili ugovaranje i posredovanje u ugovaranju poslova u vezi sa kupovinom, prodajom ili nabavkom robe dvostruke namene iz jedne strane države i njihovu prodaju u drugoj stranoj državi, kao i prodaja ili kupovina robe dvostruke namene u jednoj stranoj državi radi njenog prenosa u drugu stranu državu.

Brokerskim uslugama ne smatraju se usluge transporta, finansijske usluge, osiguranje, reosiguranje, oglašavanje i reklamiranje;

broker je pravno ili fizičko lice sa sedištem ili prebivalištem u Republici Srbiji koje iz Republike Srbije na teritoriju druge države vrši usluge iz tačke 6) ovog člana;

tehnička pomoć je usluga koja se odnosi na razvoj, proizvodnju, sklapanje, testiranje, popravku ili održavanje robe dvostruke namene, kao i druge tehničke usluge, koje mogu biti instrukcija, obuka, prenos poslovnog znanja i veština ili stručne i savetodavne usluge, uključujući i pomoć koja se pruža usmeno;

pružalac tehničke pomoći je pravno ili fizičko lice sa sedištem ili prebivalištem u Republici Srbiji koje vrši usluge iz tačke 8) ovog člana;

tranzit je kopneni, vodeni, vazdušni i kombinovani prevoz robe dvostruke namene, koja ulazi na teritoriju Republike Srbije, prevozi se preko nje (sa i bez pretovara) i izlazi sa teritorije Republike Srbije.

PODRUČJE PRIMENE

Član 4.

Roba dvostruke namene utvrđena Nacionalnom kontrolnom listom robe dvostruke namene (u daljem tekstu: Lista), izvozi se, odnosno uvozi na osnovu dozvole.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove ekonomije (u daljem tekstu: Ministarstvo), utvrđuje Listu koja je usklađena sa relevantnom listom Evropske unije.

Roba dvostruke namene koja nije navedena u Listi iz stava 1. ovog člana, u zavisnosti od krajnjeg korisnika, može se izvoziti na osnovu dozvole.

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da pre započinjanja posla izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći utvrdi da li predmetna roba spada u robu dvostruke namene, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Sveobuhvatna klauzula

Član 5.

Dozvola je potrebna za izvoz robe dvostruke namene koja nije obuhvaćena Listom u slučaju kada je:

lice koje namerava da izvrši izvoz obavešteno od strane Ministarstva da je roba namenjena, ili da može biti namenjena, u celini ili delimično, za razvoj, proizvodnju, rukovanje, raspolaganje, primenu, održavanje, skladištenje, otkrivanje, identifikaciju ili širenje hemijskog, biološkog ili nuklearnog naoružanja, ili drugih nuklearno-eksplozivnih naprava, ili za razvoj, proizvodnju, održavanje ili skladištenje projektila sposobnih da nose takvo naoružanje koje se mogu iskoristiti za lansiranje ili upotrebu tog naoružanja;

lice koje namerava da izvrši izvoz obavešteno od strane Ministarstva da će roba biti iskorišćena ili da može biti u celini ili delimično iskorišćena za krajnju vojnu namenu u zemlji kupca ili zemlji krajnjeg korisnika, ako je zemlja pod embargom na naoružanje i vojnu opremu na osnovu relevantne rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, odluke Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju ili odluke Evropske unije, ili na osnovu relevantnih odredaba nacionalnog zakonodavstva.

Krajnja vojna namena u smislu tačke 2) stava 1. znači:

(a) ugradnja u robu vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme;

(b) upotreba opreme za proizvodnju, ispitivanje ili analitiku, i njihovih komponenti za razvoj, proizvodnju ili održavanje robe vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme;

(v) upotreba bilo kog nedovršenog proizvoda u postrojenju za proizvodnju robe vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme.

predmetna roba korišćena ili može biti, u celini ili delimično,korišćena kao deo ili komponenta proizvoda naoružanja i vojne opreme iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme, a koja se izvozila sa teritorije Republike Srbije bez dozvole ili u suprotnosti sa uslovima iz dozvole izdate u skladu sa ovim zakonom.

U slučaju da izvoznik zna ili ima razloga da sumnja da je roba dvostruke namene koju namerava da izveze, a koja nije navedena u Listi, namenjena ili se može upotrebiti, u celini ili delimično, za neku od namena iz stava 1. ovog člana dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za takav izvoz potrebna dozvola.

Tranzit

Član 6.

Tranzit robe dvostruke namene navedene na Listi kopnenim i vodenim putem, vrši se na osnovu odobrenja organa nadležnog za unutrašnje poslove, uz saglasnost organa nadležnih za poslove odbrane i spoljnih poslova.

Tranzit robe dvostruke namene navedene na Listi vazdušnim putem vrši se na na osnovu odobrenja organa nadležnog za poslove civilnog vazduhoplovstva, uz saglasnost organa nadležnih za poslove odbrane i spoljnih poslova.

Ministarstvo može, po dobijanju obaveštenja od drugog nadležnog organa, rešenjem zabraniti tranzit robe dvostruke namene navedene u Listi ukoliko je, ili može biti namenjena, u celini ili delimično, za namene utvrđene u članu 5. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Brokerske usluge

Član 7.

Brokerske usluge u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi pružaju se na osnovu dozvole ako je broker obavešten od strane Ministarstva da ta roba jeste ili može biti namenjena, u celini ili delimično, za bilo koju upotrebu navedenu u članu 5. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ako broker zna ili ima razlog da sumnja da je roba dvostruke namene navedena u Listi, u celini ili delimično, namenjena u svrhe iz člana 5. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za tu brokersku uslugu potrebna dozvola.

Brokerska usluga iz st. 1. i 2. ovog člana može da se pruži ako Ministarstvo izda dozvolu za to, odnosno utvrdi da za tu uslugu nije potrebna dozvola.

Tehnička pomoć

Član 8.

Tehnička pomoć koju pružalac tehničke pomoći pruža van teritorije Republike Srbije vrši se na osnovu dozvole ako ga je Ministarstvo obavestilo da se tehnička pomoć namerava koristiti u svrhe navedene u članu 5. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ako pružalac tehničke pomoći zna ili ima razlog da sumnja da je tehnička pomoć, koju namerava da pruži, namenjena u svrhe iz člana 5. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za tu tehničku pomoć potrebna dozvola.

Tehnička pomoć iz st. 1. i 2. ovog člana može se pružiti samo u slučaju da Ministarstvo odobri tehničku pomoć, ili utvrdi da takva dozvola nije potrebna.

Kada se tehnička pomoć pruža u vidu informacije koja je „ javno dostupna” ili je deo „osnovnih naučnih istraživanja” odredbe st. 1, 2. i 3. ovog člana se ne primenjuju.

Primena drugih propisa

Član 9.

Na postupak izdavanja dozvola primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

III. DOZVOLA

Član 10.

Dozvola iz člana 4. st. 1. i 3, člana 5, člana 7. i člana 8. st. 1, 2. i 3. ovog zakona je isprava koju izdaje Ministarstvo.

Dozvola iz stava 1. ovog člana je pojedinačna, sa rokom važenja do jedne godine.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, na zahtev izvoznika, uvoznika, brokera ili pružaoca tehničke pomoći, Ministarstvo može produžiti dozvolu za još šest meseci.

Dozvola izdata u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana ne može se prenositi na drugo lice.

Ministarstvo propisuje obrazac i sadržaj zahteva za izdavanje dozvole, obrazac dozvole kao i spisak dokumentacije koja se prilaže uz zahtev.

Odlučivanje po zahtevu za izdavanje dozvole

Član 11.

Ministarstvo kompletan zahtev za izdavanje dozvole dostavlja na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, kao i Bezbednosno-informativnoj agenciji.

Ukoliko neki od organa iz stava 1. ovog člana ne da saglasnost, dozvola se ne može izdati.

Ministarstvo može, u zavisnosti od vrste robe na koju se zahtev odnosi, zatražiti mišljenje od drugih ministarstava, posebnih organizacija i agencija nadležnih u odgovarajućoj oblasti vezanih za identifikaciju robe dvostruke namene.

Ministarstvo je dužno da izda dozvolu u roku od 5 dana od dana dobijanja saglasnosti organa iz stava 1. ovog člana.

Razmatranje zahteva za izdavanje dozvole

Član 12.

Ministarstvo i organi iz člana 11. st. 1. i 3. ovog zakona, prilikom odlučivanja o izdavanju dozvole iz člana 10. ovog zakona razmatraju:

da li izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, odnosno pružanje brokerskih usluga ili tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene ugrožava izvršavanje međunarodnih obaveza Republike Srbije;

da li izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, odnosno pružanje brokerskih usluga ili tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene ugrožava bezbednost ili odbrambene interese Republike Srbije;

da li je izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, odnosno pružanje brokerskih usluga ili tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene u suprotnosti sa spoljnopolitičkim ili ekonomskim interesom Republike Srbije;

da li izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, odnosno pružanje brokerskih usluga ili tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene omogućava izbijanje ili nastavak oružanih i drugih sukoba u državi krajnje upotrebe robe;

da li izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, odnosno pružanje brokerskih usluga ili tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene omogućava upotrebu robe za podsticanje nemira u državi krajnje upotrebe robe;

da li izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, odnosno pružanje brokerskih usluga ili tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene nameravanom krajnjom upotrebom robe doprinosi riziku diverzije;

da li priloženi dokumenti odgovaraju krajnjoj nameni navedenoj u zahtevu.

Odbijanje zahteva za izdavanje dozvole

Član 13.

Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole ako utvrdi:

da organi iz člana 11. st. 1.i 3. nisu dali saglasnost,

da roba ne odgovara podacima navedenim u zahtevu,

da su podaci navedeni u zahtevu nepotpuni, nekompletni ili netačni.

Prestanak važenja izdate dozvole

Član 14.

Ministarstvo donosi rešenje o prestanku važenja izdate dozvole, ako:

utvrdi da jedan ili više uslova na osnovu kojih je izdata dozvola više ne postoji;

izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći ne postupa u skladu sa dozvolom.

Za slučajeve navedene u stavu 1. ovog člana, Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu prestankom važenja dozvole.

Oduzimanje izdate dozvole

Član 15.

Mnnistarstvo donosi rešenje o oduzimanju izdate dozvole ukoliko Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ili druga međunarodna organizacija čiji je Republika Srbija član, uvede restriktivne mere prema državi za koju je dozvola izdata ili je došlo do drugih promenjenih okolnosti koji mogu uticati na spoljno-politički položaj ili odbrambene interese zemlje, odnosno ako utvrdi da je dozvola izdata na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka, a podnosilac zahteva je znao ili morao znati da su podaci netačni ili nepotpuni.

Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu oduzimanjem dozvole.

Izmena izdate dozvole

Član 16.

Ministarstvo može izuzetno, po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći izmeniti izdatu dozvolu.

Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu izmenom izdate dozvole.

Upravni spor

Član 17.

Rešenje iz čl. 13.-16. ovog zakona je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Obaveze izvoznika i uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći

Član 18.

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da:

vodi evidenciju o izvršenom izvozu, uvozu, pruženim brokerskim uslugama i pruženoj tehničkoj pomoći (trgovinska, finansijska i druga dokumentacija) na osnovu koje se može identifikovati roba dvostruke namene, količina robe dvostruke namene, puno ime i adresa izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći, puno ime i adresa primaoca robe, puno ime i adresa krajnjeg korisnika i namena robe, opis brokerske usluge ili tehničke pomoći, kao i pun naziv i adresa primaoca i krajnjeg korisnika;

omogući nadležnim organima da prikupe informacije o svakoj narudžbenici ili transakciji koje se odnose na robu dvostruke namene, odnosno da vrše nadzor i kontrolu izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći, transportnih sredstava i dr.

čuva dokumentaciju iz tačke 1) ovog člana najmanje 10 godina od dana izvršenog posla.

Ministarstvo može propisati i druge podatke koje mora sadržati dokumentacija iz stava 1. tačka 1) ovog člana, u vezi sa izvozom, uvozom, pružanjem brokerske usluge ili tehničke pomoći.

Izveštaji

Član 19.

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da u roku od 15 dana od dana izvoza, uvoza ili pružanja brokerske usluge i tehničke pomoći dostavi izveštaj Ministarstvu o izvozu, uvozu ili pruženoj brokerskoj usluzi i tehničkoj pomoći, kao i da navede broj dozvole na osnovu koje je posao izvršen.

Ministarstvo propisuje oblik i sadržaj izveštaja iz stava 1. ovog člana.

Ukoliko posle izdavanja dozvole dođe do promene podataka iz dokumentacije, izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da o tome u pisanoj formi obavesti Ministarstvo odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka ili saznanja za nastalu promenu.

Međunarodni uvozni sertifikat i Potvrda o dostavi robe dvostruke namene

Član 20.

Ministarstvo može na zahtev podnosioca izdati Međunarodni uvozni sertifikat (International Import Certificate ) za robu dvostruke namene.

Ministarstvo može na zahtev podnosioca izdati potvrdu o dostavi robe dvostruke namene ( Delivery Verification Certificate).

Ministarstvo propisuje obrasce i sadržaj zahteva za izdavanje i obrasce sertifikata i potvrde iz st. 1. i 2. ovog člana.

Godišnji izveštaj

Član 21.

Ministarstvo će formirati bazu podataka o izdatim, odbijenim, oduzetim, izmenjenim i dozvolama koje su prestale da važe, kao i o realizaciji izdatih dozvola i o izdatim sertifikatima i potvrdama.

Ministarstvo će polugodišnje izveštavati organe iz člana 11. stav 1. ovog zakona, kao i carinske organe o izdatim, odbijenim, oduzetim, izmenjenim, kao i dozvolama koje su prestale da važe.

Ministarstvo priprema godišnji izveštaj o realizaciji izvoza i uvoza robe dvostruke namene, brokerskih usluga i pruženoj tehničkoj pomoći, uključujući podatke o zabrani tranzita koji dostavlja Vladi.

Vlada, pošto usvoji izveštaj iz stava 2. ovog člana, dostavlja ga Narodnoj skupštini.

Razmena informacija

Član 22.

Ministarstvo razmenjuje informacije o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, brokerskim uslugama, pruženoj tehničkoj pomoći i zabrani tranzita robe dvostruke namene sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije.

IV. KONTROLA

Član 23.

Carinski organi, organi službi bezbednosti i nadležni inspekcijski organi Republike Srbije sprovode stalnu kontrolu obavljanja poslova u smislu ovog zakona, a u okviru svojih ovlašćenja.

Ministarstva, posebne organizacije i drugi organi državne uprave, pored obaveze čuvanja poverljivih informacija, imaju pravo i obavezu da razmenjuju sve podatke o izvoznicima, uvoznicima, kao i o izvezenoj, odnosno uvezenoj robi dvostruke namene koji su neophodni za sprovođenje kontrole u skladu sa odredbama ovog zakona.

Izvoznici, uvoznici, banke i druge finansijske organizacije kao i druga lica koja raspolažu informacijama neophodnim za sprovođenje kontrole izvoza i uvoza robe dvostruke namene, dužni su da dostave poslovne knjige, poštu i bilo koju drugu informaciju Ministarstvu, carinskim organima i tužilaštvu na njihov zahtev.

Na brokera, pružaoca tehničke pomoći, prevoznika i špeditera primenjuju se odredbe st. 2. i 3. ovog člana.

V. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 24.

Pravno i fizičko lice lice koje obavlja poslove izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga, pružanja tehničke pomoći i tranzita, kazniće se novčanom kaznom u visini do dvadesetostrukog iznosa vrednosti robe, odnosno usluge koja je predmet prekršaja, ako:

ne obavesti Ministarstvo da se radi o robi dvostruke namene u smislu člana 5. stav 2. ovog zakona;

vrši tranzit robe dvostruke namene suprotno rešenju iz člana 6. ovog zakona;

postupa suprotno odredbama člana 7. ovog zakona;

postupa suprotno odredbama člana 8. ovog zakona;

izvozi odnosno uvozi robu dvostruke namene ili pruža brokerske usluge i tehničku pomoć bez dozvole u smislu člana 10. ovog zakona;

postupa suprotno odredbama čl. 18. i 19. ovog zakona.

Za prekršaje iz stava 1. tač. 1) – 6) ovog člana kazniće se fizičko lice i predstavnik pravnog lica novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa vrednosti robe.

Za prekršaje iz tač. 1) i 5) ovog člana, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da obavlja posao izvoza, odnosno uvoza robe dvostruke namene, a predstavniku pravnog lica zabrana vršenja poslova izvoza, uvoza kao i pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći.

Mera iz stava 3. ovog člana za pravno lice traje tri godine, a za predstavnika pravnog lica do jedne godine i počinje da se primenjuje od dana pravnosnažnosti presude.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

Prava iz pojedinačnih akata koja su doneli nadležni organi, a nisu u celini iskorišćena ili su delimično iskorišćena do dana stupanja na snagu ovog zakona, mogu se iskoristiti do isteka roka utvrđenog tim aktima.

Član 26.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene („Službeni list SCG”, br. 7/05 i 8/05-ispravka) koje se odnose na robu dvostruke namene.

Član 28.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 4. i 6. Ustava Republike Srbije, kojima je između ostalog, predviđeno, da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje bezbednost Republike Srbije i njenih građana kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene („Službeni list SCG“, br. 7/05 i 8/05 – ispravka), donet je početkom 2005. godine, a njegova primena počela je 31. marta iste godine. Navedenim zakonom je nadležnost spoljnotrgovinskog prometa naoružanjem i vojnom opremom po prvi put prešla sa vojnih na civilne strukture. Pored toga, domaće zakonodavstvo je, takođe po prvi put, u skladu sa regulativom (EC) br. 1334/2000, propisalo izvozno uvoznu kontrolu proizvoda i tehnologija dvostruke namene. U vreme donošenja, pomenuti zakon i prateći propisi u oblasti kontrole izvoza i uvoza kontrolisane robe bili su u potpunosti usaglašeni sa pravilima ponašanja u EU i međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Osnovni razlozi za donošenje novog zakona u ovoj oblasti su usklađivanje našeg zakonodavstva sa novim pravilima i procedurama EU, kao i primena međunarodnih sporazuma, konvencija i režima, koje je naša zemlja prihvatila, ili koje namerava da prihvati (Vasenarski aranžman za čije smo članstvo podneli zahtev, kao i pristupanje drugim kontrolnim režimima što je sledeći korak), kao i neophodnost stvaranja pravnog okvira za obezbeđenje čvrstog sistema kontrole u ovoj oblasti i eliminisanje mogućih neželjenih izvoza i trgovine ovim proizvodima. Naime, u zakonodavstvu EU je predviđeno izdavanje dozvola za izvoz robe dvostruke namene, za pružanje brokerskih usluga i pružanje tehničke pomoći. Na taj način se obezbeđuje još čvršća kontrola izvoza robe dvostruke namene. Unošenjem odredbi o kontroli izvoza, uvoza, tranzita, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene, Republika Srbija u potpunosti usaglašava svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU u ovoj oblasti.

Pored toga, Zakon koji je snazi donet je 2005. godine i odnosio se na državnu zajednicu Srbija i Crna Gora koja je tada postojala. U međuvremenu su sve zemlje u regionu (uključujući i Crnu Goru) donele nacionalne zakone u ovoj oblasti, pa bi to trebalo da učini i Republika Srbija.

Takođe se napominje da su sve zemlje u regionu (Makedonija, Hrvatska, Crna Gora) već donele ili su u postupku donošenja sličnih zakona kojima je obuhvaćena kontrola pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene s jedne strane, a sa druge strane, koji će se odnositi na izvoz robe dvostruke namene. Izvozna kontrola robe dvostruke namene reguliše se posebnim zakonom, što je usklađeno sa zakonodavstvom EU.

Ovim Predlogom, unaprediće se normativne pretpostavke za ispunjenje osnovnog cilja – uspostavljanje jačeg sistema kontrole i nadzora u oblasti izvoza, uvoza i tranzita robe dvostruke namene, kao i pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa tom robom, radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije, njenog međunarodnog kredibiliteta i integriteta, kao i obezbeđenje poštovanja međunarodnih obaveza koje je preuzela naša zemlja. Donošenje novog zakona će doprineti jačanju mehanizama zaštite u izvozu i uvozu robe dvostruke namene i pružanju pomenutih usluga, kao i tranzita robe dvostruke namene, te ograničiti mogućnost neovlašćenih krajnjih korisnika da dođu do nezakonito izvezenih roba/tehnologija i unaprediti sistem unutrašnje sigurnosti pojedinih privrednih subjekata koji obavljaju poslove spoljne trgovine robom dvostruke namene.

Tekst Predloga zakona je podeljen u šest delova:

Prvi deo sadrži opšte odredbe;

Drugi deo sadrži odredbe o području primene;

Treći deo sadrži odredbe o dozvoli;

Četvrti deo sadrži odredbe o nadzoru i kontroli;

Peti deo sadrži kaznene odredbe;

Šesti deo sadrži prelazne i završne odredbe.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog ovog zakona u potpunosti je usaglašen sa odredbama člana 3. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane, kao i, Uredbom Saveta (EK) Br. 428/2009 od 5. maja 2009. godine o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, transferu, brokeringu i tranzitu robe dvostruke namene -COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5. May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items (čijim je donošenjem i stupanjem na snagu (27.08.2009.) prestala da važi regulativa (EC) br. 1334/2000- COUNCIL REGULATION (EC) No 1334/2000) koja je obavezujući propis za sve zemlje članice Evropske unije u oblasti izvozne kontrole robe dvostruke namene te pružanjem brokerskih usluga, tehničke pomoći, i tranzitom u vezi sa tom robom. Polazeći od napred navedenog, napominje se, da je Predlog zakona u potpunosti usaglašen sa odredbama citirane Uredbe, Pravilima ponašanja u izvozu oružja sa operativnim odredbama – EU Code of Conduct on Arms Export i sa EU Zajedničkom pozicijom o posredovanju u izvozu oružja- EU Common Position on Arms Brokering, koja se primenjuju i na robu dvostruke namene u cilju sprečavanja izvoza ove robe u vojne svrhe; ratifikovanim međunarodnim sporazumima i konvencijama, kao i, međunarodnim kontrolnim režimima u oblasti izvozne kontrole robe dvostruke namene. Pored toga, u skladu je i sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1540 o neširenju oružja za masovno uništenje.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINIH REŠENJA

Članom 1. uređuje se predmet zakona, odnosno, uređuje izvoz, uvoz i tranzit robe dvostruke namene, kao i, brokerske usluge i tehnička pomoć u vezi sa robom dvostruke namene.

Član 2. definiše ciljeve koje donošenjem zakona treba realizovati, i to:

uspostavljanje kontrole u oblasti izvoza i uvoza robe dvostruke namene te pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije i njenog međunarodnog kredibiliteta i integriteta;

ostvarivanje međunarodnog kredibiliteta i integriteta Republike Srbije kroz obezbeđenje poštovanja preuzetih međunarodnih obaveza ;

uspostavljanje sistema domaćeg zakonodavstva, kojim će se izvesno uticati na veći stepen predvidivosti, stabilnosti, transparentnosti i konzistentnosti saglasno međunarodnim standardima i praksom u ovoj oblasti.

Član 3. sadrži definicije kojima se određuje značenje pojedinih izraza koji su upotrebljeni u tekstu Predloga zakona. Odredbe ovog člana treba da olakšaju primenu i razumevanje zakona i eliminišu potrebu njegovog naknadnog tumačenja.

Član 4. propisuje da se izvoz i uvoz robe dvostruke namene utvrđene u Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene vrši na osnovu dozvole; utvrđuje nadležnost za donošenje nacionalne kontrolne liste, odnosno propisuje- da Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove ekonomije utvrđuje Nacionalnu kontrolnu listu robe dvostruke namene usklađenu sa relevantnom listom EU (proističe iz obaveze država da ažuriraju navedenu listu). Takođe, propisuje neophodnost dozvole za izvoz robe dvostruke namene i kad nije sadržana u Listi u zavisnosti od krajnjeg korisnika, kao i obavezu izvozniku, uvozniku, brokeru i pružaocu tehničke pomoći da, pre započinjanja bilo kog posla utvrdi, da li je roba koja je predmet posla sadržana u Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene.

Članom 5. se u Predlog zakona uvodi institut „sveobuhvatna klauzula“ koji je definisan na savremeniji način, u saglasnosti sa odgovarajućim odredbama regulative EU. Ovom definicijom proširuje se lista roba koje mogu služiti tzv. dvostrukoj nameni i propisuje obaveza dobijanja dozvole za posao izvoza odnosno uvoza čiji je predmet takva roba. Ona je definisana kao roba koja može biti namenjena, u celini ili delimično, za razvoj, proizvodnju, rukovanje, raspolaganje, primenu, održavanje, skladištenje, otkrivanje, identifikaciju ili širenje hemijskog, biološkog ili nuklearnog naoružanja, ili drugih nuklearno-eksplozivnih naprava, ili za razvoj, proizvodnju, održavanje ili skladištenje raketa sposobnih da nose takvo naoružanje koje se mogu iskoristiti za lansiranje ili upotrebu tog naoružanja, kao i roba koja može biti iskorišćena za krajnju vojnu namenu u zemlji kupca ili zemlji krajnjeg korisnika, ili može biti korišćena kao delovi ili komponente proizvoda naoružanja i vojne opreme iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme, a koja se izvozi sa teritorije Reublike Srbije bez dozvole ili u suprotnosti sa uslovima iz dozvole izdate u skladu sa zakonom.

Članom 6. propisani su uslovi pod kojima se vrši tranzit robe dvostruke namene i daje ovlašćenje ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije da može po dobijanju obaveštenja od drugih nadležnih organa da donese rešenje o zabrani tranzita robe dvostruke namene sa Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene ukoliko je namenjena u nedozvoljene svrhe (utvrđene u članu 5. stav 1. tačka 1) ovog Predloga).

Član 7. odredbama ovog člana propisana je obaveza pribavljanja dozvole za pružanje brokerskih usluga u vezi sa robom dvostruke namene koja je sadržana u Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene iz člana 4. ovog zakona, ukoliko je, nadležno ministarstvo obavestilo pružaoca usluge, da predmetna roba jeste ili može biti u celosti ili delimično, namenjena u nedozvoljene svrhe ( za razvoj, proizvodnju, rukovanje, raspolaganje, primenu, održavanje, skladištenje, otkrivanje, identifikaciju ili širenje hemijskog, biološkog ili nuklearnog naoružanja, ili drugih nuklearno-eksplozivnih naprava, ili za razvoj, proizvodnju, održavanje ili skladištenje raketa sposobnih da nose takvo naoružanje, i kojima se takvo naoružanje može lansirati ili upotrebiti), kao i, obaveza brokera, ukoliko zna ili ima razlog da sumnja da je roba za koju on nudi uslugu u celosti ili delimično, namenjena u nedozvoljene svrhe, da o tome obavesti nadležno ministarstvo, koje će odlučiti- da li je za pružanje te brokerske usluge potrebna dozvola ili ne.

Član 8. propisuje uslove pod kojima pružalac tehničke pomoći može pružati tehničku pomoć van teritorije Reublike Srbije, odnosno, da je za pružanje ove usluge potrebna dozvola ako ga je Ministarstvo obavestilo da se tehnička pomoć namerava koristiti u nedozvoljene svrhe (član 5. stav 1. Predloga). Osim navedenog, pružalac usluge je u obavezi – da ukoliko zna ili ima razlog da sumnja da je roba sa Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene, u celosti ili delimično namenjena u nedozvoljene svrhe, o tome obavesti Ministarstvo, koje će odlučiti- da li je za pružanje te tehničke pomoći potrebna dozvola ili ne. Ukoliko je tehnička pomoć pružena u vidu informacije koja je javno dostupna ili je deo osnovnih naučnih istraživanja st. 1, 2. i 3. ovog člana se ne primenjuju.

Član 9. propisuje, primenu propisa na postupke koji se vode u skladu sa ovim zakonom. Konkretno, reč je o shodnoj primeni Zakona o opštem upravnom postupku.

Članom 10. definisan je pojam dozvole za izvoz i uvoz robe dvostruke namene, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa tom robom. Navedene dozvole su pojedinačne sa rokom važenja do jedne godine. Osim navedenog, ovim članom propisana je mogućnost produženja važenja izdate dozvole za još šest meseci, kao i ovlašćenje Ministarstvu da propisuje obrasce i sadržaj zahteva za izdavanje dozvole, obrasce dozvola kao i spisak dokumenata koji se prilažu uz zahtev.

Čl. 11.-12. uređuje se postupak odlučivanja po zahtevu za izdavanje dozvole. Naime, Ministarstvo komletan zahtev dostavlja na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove i Bezbednosno – informativnoj agenciji. Dozvola se ne može izdati ukoliko bilo koji od navedenih učesnika u postupku izdavanja dozvole ne da saglasnost.

U zavisnosti od vrste robe na koju se zahtev odnosi Ministarstvo može zatražiti i dodatno mišljenje od drugih ministarstava, posebnih organizacija i agencija nadležnih u odgovarajućoj oblasti. Propisani rok za odlučivanje po zahtevu za izdavanje dozvole je pet dana od dana kompletiranja saglasnosti svih nadležnih organa. Na ovaj način je izbegnuta mogućnost da se, fiksiranjem rokova za izdavanje dozvole, eventualno podnosilac zahteva obrati sa zahtevom za naknadu štete, a, sa druge strane, ostavljena je mogućnost organima u postupku odlučivanja da sve potrebne provere izvrše neopterećeni kratkim rokovima.

Prilikom odlučivanja o izdavanju dozvole, Ministarstvo i organi koji učestvuju u postupku odlučivanja po zahtevu za izdavanje dozvole razmatraju da li izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, odnosno pružanje brokerskih usluga ili tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene ugrožava izvršavanje međunarodnih obaveza RS, ugrožava bezbednost ili odbrambene interese RS, da li je u suprotnosti sa spoljnopolitičkim ili ekonomskim interesom RS, da li omogućava izbijanje ili nastavak oružanih i drugih sukoba u državi krajnje upotrebe robe, omogućava upotrebu robe za podsticanje nemira u državi krajnje upotrebe robe ili nameravanom krajnjom upotrebom robe doprinosi riziku diverzije te da li priloženi dokumenti odgovaraju krajnjoj nameni navedenoj u zahtevu.

Čl. 13.-17. propisuju mogućnost i konkretne razloge za odbijanje zahteva za izdavanje dozvole, prestanak važenja, oduzimanje i izmenu izdate dozvole, što Ministarstvo čini posebnim rešenjima. Ovim odredbama takođe je predviđeno da Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prema imaocu dozvole za slučaj prestanka važenja ili oduzimanja izdate dozvole. Ujedno je predviđeno pravo izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći na pokretanje upravnog spora protiv rešenja Ministarstva kojim je odbijeno izdavanje dozvole, prestalo važenje izdate dozvole, izmenjena izdata dozvola i kojim je dozvola oduzeta.

Čl. 18.-19. propisuje obaveze izvoznika, uvoznika, brokera i pružalaca tehničke pomoći da vodi evidenciju o izvršenim izvozima, uvozima, pruženim brokerskim uslugama i pruženoj tehničkoj pomoći (trgovinska, finansijska i druga dokumentacija) na osnovu koje se može identifikovati opis robe dvostruke namene, količina robe dvostruke namene, puno ime i adresa izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći, puno ime i adresa primaoca robe, puno ime i adresa krajnjeg korisnika i namena robe, opis brokerske usluge ili tehničke pomoći, kao i pun naziv i adresa primaoca i krajnjeg korisnika. Pobrojana lica su u obavezi da omoguće nadležnim organima prikupljanje informacija o svakoj narudžbenici ili transakciji koja se odnosi na robu dvostruke namene, kao i da vrše nadzor i kontrolu u obavljanju poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći, transportnih sredstava i dr. Ujedno, obaveza izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći je da čuva navedenu dokumentaciju najmanje 10 godina od dana izvršenog posla. Pored toga, daje ovlašćenje Ministarstvu da može propisati i druge podatke koje mora da sadrži dokumentacija iz tačke 1) člana 18. ovog zakona. Članom 19. se takođe propisuje obaveza i rok u kome su pobrojana lica dužna da obaveste Ministarstvo o izvršenom poslu uz navođenje broja dozvole, kao i o promenama podataka iz dokumentacije nastalim posle izdavanja dozvole. Ministarstvo propisuje oblik i sadržaj izveštaja iz stava 1. ovog člana.

Član 20. utvrđuje nadležnost Ministarstva da na zahtev podnosioca može izdati Međunarodni uvozni sertifikat (International Import Certificate), što je u skladu sa međunarodnom praksom. Prema odredbama ovog člana Potvrdu o dostavi robe dvostruke namene (Delivery Verification Certificate) izdaje Ministarstvo. Ministarstvo će propisati obrasce i sadržaj zahteva za izdavanje i obrasce sertifikata i potvrde iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 21. propisuje se obaveza Ministarstva da formira bazu podataka o izdatim, odbijenim, oduzetim, izmenjenim i dozvolama koje su prestale da važe, kao i, o realizaciji izdatih dozvola, sertifikata i potvrda. Stavom 2. ovog člana predviđeno je polugodišnje izveštavanje organa iz stava 1. člana 11. ovog zakona i Ministarstvo finansija-Upravu carina o izdatim, odbijenim, oduzetim, izmenjenim i dozvolama koje su prestale da važe. Osim navedenog, propisuje se obaveza izveštavanja i izrade godišnjeg izveštaja o realizaciji izvoza i uvoza robe dvostruke namene, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći, uključujući i podatke o zabrani tranzita, koji Ministarstvo dostavlja Vladi, koja ga, nakon usvajanja, dostavlja Narodnoj skupštini.

Članom 22. propisana je odredba o učešću Ministarstva u razmeni informacija o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, brokerskim uslugama, pruženoj tehničkoj pomoći i zabrani tranzita robe dvostruke namene sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije.

Član 23. propisuje nadležnost za vršenje nadzora i kontrole u sprovođenju ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kao i međuresorsku saradnju u vršenju ovog nadzora. Takođe, utvrđuje obavezu carinskih organa, organa bezbednosnih službi i nadležnih inspekcijskih organa da sprovode stalnu kontrolu obavljanja poslova u smislu ovog zakona, svako u okviru svojih ovlašćenja. Pored obaveze čuvanja poverljivih informacija, ministarstva, posebne organizacije i drugi organi državne uprave imaju pravo i obavezu da razmenjuju sve podatke o izvoznicima, uvoznicima, kao i izvezenoj, odnosno uvezenoj robi dvostruke namene koji su neophodni za sprovođenje kontrole u skladu sa odredbama ovog zakona. Osim toga, izvoznici, uvoznici, banke i druge finansijske organizacije kao i druga lica koja raspolažu informacijama neophodnim za sprovođenje kontrole izvoza i uvoza robe dvostruke namene, dužni su da dostave poslovne knjige, poštu i bilo koju drugu informaciju Ministarstvu, carinskim organima i tužilaštvu na njihov zahtev. Ove obaveze primenjuju se na brokera, pružaoca tehničke pomoći i prevoznika i špeditera.

Članom 24. utvrđuju se kaznene odredbe za prekršaje koje izvrši pravno ili fizičko lice koje obavlja poslove izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga, pružanja tehničke pomoći i tranzita. Odredbama ovog člana predviđena je mogućnost izricanja, pored novčanih kazni, i kazne propisivanja određenih zaštitinih mera, shodno odredbama Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br.101/2005, 116/2008 i 111/2009).

Čl. 25. – 28. uređuju prelazne i završne odredbe i stupanje na snagu ovog zakona.

V. OCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA

SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa-Vlada

Obrađivač-Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene – Draft Law on export and import of dual- use items

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Član 3. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Na navedenu obavezu primenjuje se opšti rok za usklađivanje zakonodavstva prema članu 72. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

„ potpuno ispunjena“

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Kancelarija za evropske integracije je svojim aktom Broj: 02/011-00-122/2010 od 22.09.2010. godine, predlagaču ovog propisa, dala pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene u kome je pored ostalog dala komentar da je donošenje navedenog zakona u skladu sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju. Međutim, kako je u zemljama regiona kao i šire preovladalo mišljenje da materiju napred navedenog propisa treba odvojiti, to se ovo Ministarstvo opredelilo da materiju u ovoj oblsti uredi posebnim zakonima, jednim kojim će se regulisati izvoz, uvoz i pružanje usluga u oblasti naoružanja i vojne opreme i drugim kojim će ova pitanja biti uređena u oblasti robe dvostruke namene.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Međunarodne obaveze koje je Republika Srbija preuzela u oblasti izvozne kontrole robe dvostruke namene (ukljujući softver i tehnologije), posebno članom 3. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane, kao i poštovanje istih, zahtevaju usklađivanje domaćih propisa sa izmenama koje su izvršene u odgovarajućim propisima EU. U tom smislu, Predlog zakona o izvozu robe dvostruke namene je „potpuno usklađen “ sa propisima Evropske unije koji se odnose na izvoz robe dvostruke namene i pružanje usluga u vezi sa tom robom, međunarodnim kontrolnim režimima za izvoz ove robe, međunarodnim konvencijama koje je Republika Srbija potvrdila i koje primenjuje u ovoj oblasti, kao i, Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1540.

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 may 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items L 134/1

Uredba Saveta (EK) Br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, transferu, brokeringu i tranzitu robe dvostruke namene, čijim je donošenjem i stupanjem na snagu prestala da važi COUNCIL REGULATION (EC) No 1334/2000.

Pravila ponašanja u izvozu oružja sa operativnim odredbama – EU Code of Conduct on Arms Export i EU Zajednička pozicija o posredovanju u izvozu oružja- EU Common Position on Arms Brokering, međunarodni kontrolni režimi za izvoz kontrolisane robe Wassenaar Arrangement-WA, Australija Group-AG, Nucllear Suppliers Group-NSG i Missile Technology Control Regime-MTCR.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Uredba Saveta (EK) Br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, transferu, brokeringu i tranzitu robe dvostruke namene je prevedena na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Propis je u postupku prevođenja.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Nemačka Agencija za ekonomiju izvoznu kontrolu BAFA, kojoj je MERR dostavio na mišljenje tekst Nacrta zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene i sa kojom kontinuirano sarađuje, kroz konsultacije ili organizovanjem regionalnih seminara o izvoznoj kontroli robe dvostruke namene te pružanjem usluga u vezi sa tom robom, poslednji put u Cavtatu 19-20 oktobara- regionalni seminar za zemlje u regionu na temu kaznene politike, odnosno, jednoobraznog definisanja krivičnih dela i visine kazni za kršenje propisa iz ove oblasti, kome su osim predstavnika predlagača prisustvovali i predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva pravde i Uprave carina. Ujedno se napominje, da je osnova za izradu napred navedenog Predloga, tekst Nacrta zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene, koji je u Radnim konsultacijama sa nama u BAFI razmatran, najpre u fazi Radne verzije, a kasnije kao Nacrt zakona. Iako su bili mišljenja da je tekst detaljan i progresivan, dali su nam veoma korisne predloge i sugestije, koje smo uglavnom prihvatili. U neposrednoj izradi teksta Zakona učestvovao je ekspert EU iz Slovenije.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Prilikom izrade Predloga zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene pošlo se od ciljeva sprovođenja sveobuhvatne reforme propisa, odnosno od nastojanja da se izvrši pojednostavljenje i pojeftinjenje uslova poslovanja privrednih subjekata u Republici Srbiji, da se domaće zakonodavstvo uskladi sa zakonodavstvom, pravilima i praksom zemalja EU, kao i člana 3. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane, te obavezujuće regulative COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 may 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items L 134/1. U tom smislu, detaljno su analizirana rešenja zakona koji je na snazi – Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene ( „Službeni list SCG”, br. 7/05 i 8/05- ispravka), uporedno pravna rešenja i iskustva zemalja u regionu kao i druga međunarodna iskustva.

Osnovni razlozi za donošenje novog zakona u ovoj oblasti su usklađivanje našeg zakonodavstva sa novim pravilima i procedurama EU, kao i primena međunarodnih sporazuma, konvencija i režima, koje je naša zemlja prihvatila, ili koje namerava da prihvati (Vasenarski aranžman za čije smo članstvo podneli zahtev, kao i pristupanje drugim kontrolnim režimima što je sledeći korak), kao i neophodnost stvaranja pravnog okvira za obezbeđenje čvrstog sistema kontrole u ovoj oblasti i eliminisanje mogućih neželjenih izvoza i trgovine ovim proizvodima.

Pored toga, Zakon koji je snazi donet je 2005. godine i odnosio se na državnu zajednicu Srbija i Crna Gora koja je tada postojala. U međuvremenu su sve zemlje u regionu (uključujući i Crnu Goru) donele nacionalne zakone u ovoj oblasti, čiju praksu treba da sledi i Republika Srbija. Takođe se napominje da su sve zemlje u regionu (Makedonija, Hrvatska, Crna Gora) već donele ili su u postupku donošenja sličnih zakona kojima je obuhvaćena kontrola pružanja usluga u ovoj oblasti s jedne strane, a sa druge strane, koji će se odnositi samo na izvoz robe dvostruke namene. Izvozna kontrola robe dvostruke namene reguliše se posebnim zakonom, što je usklađeno sa zakonodavstvom EU.

Ujedno, rešenja iz važećeg Zakona su prevaziđena i u okviru Evropske unije zastarela. Naime, pravni okvir za sprovođenje izvozne kontrole je u evropskom zakonodavstvu pretrpeo mnoge izmene, naročito u oblasti definisanja robe dvostruke namene. U tom smislu, sve zemlje u regionu su donele nove zakone usklađene sa Eu, dok Srbija na tom planu zaostaje. S tim u vezi, napominjemo da se u praksi, prilikom izdavanja dozvola za spoljnu trgovinu kontrolisanom robom, u potpunosti poštuju međunarodni propisi, pravila i preporuke.

Na koga će i kako najverovatnije uticati rešenja u Zakonu?

Ovim predlogom zakona unaprediće se normativne pretpostavke za ispunjenje osnovnog cilja – uspostavljanje državne kontrole i nadzora u oblasti izvoza i uvoza robe dvostruke namene i pružanja usluga u vezi sa robom dvostruke namene, radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije, njenog međunarodnog kredibiliteta i integriteta, kao i obezbeđenje poštovanja međunarodnih obaveza koje je preuzela naša zemlja. Donošenje ovog zakona predstavlja značajan korak u harmonizaciji našeg sistema izvozne kontrole u oblasti izvoza i uvoza robe i tehnologija dvostruke namene i pružanja usluga u vezi sa tom robom sa sistemom Evropske unije u istoj oblasti.

Sa stanovišta neproliferacije oružja za masovno uništenje (OMU) ovaj zakon će doprineti jačem i efikasnijem sistemu kontrole domaćeg izvoza, kojim se kontroliše kako izvoz tako i tranzit robe koja je povezana sa oružjem za masovno uništenje, te usluga koje su namenjene ili se mogu upotrebiti za razvoj, proizvodnju, rukovanje, raspolaganje, održavanje, skladištenje, otkrivanje, identifikaciju ili širenje hemijskog, biološkog ili nuklearnog naoružanja, ili drugih nuklearno-eksplozivnih naprava, ili za razvoj, proizvodnju, održavanje ili skladištenje raketa sposobnih da nose takvo naoružanje, i kojima se takvo naoružanje može lansirati ili upotrebiti, kao i roba koja može biti namenjena za krajnju vojnu upotrebu u zemlji kupca ili zemlji krajnjeg korisnika, ili može biti korišćena kao delovi ili komponente proizvoda naoružanja i vojne opreme iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme, te ograničiti mogućnost neovlašćenih krajnjih korisnika da dođu do nezakonito izvezenih roba/tehnologija, kao i omogućiti poštovanje međunarodnih obaveza Republike Srbije sprečavanjem planirane krajnje vojne namene sa ciljem izvoza na odredišta koja su pod embargom UN, EU i OEBS. Osim toga, umnogome će doprineti lakšem i bržem pristupanju RS međunarodnim kontrolnim režimima za izvoz i uvoz kontrolisane robe (Wassenaar Arrangement-WA, Australija Group-AG, Nucllear Suppliers Group-NSG i Missile Technology Control Regime-MTCR – Zaključkom Vlade od 10. aprila 2008. godine pokrenut je pregovarački mehanizam o pristupanju ovim međunarodnim kontrolnim režimima).

Po svojoj pravnoj prirodi odredbe ovog zakona imaju efekat na sve privredne subjekte koji obavljaju ili će obavljati poslove izvoza i uvoza robe dvostruke namene i pružanje usluga u vezi sa tom robom. Takođe, zakon o kojem je reč i sistem koji se njime uspostavlja značajno će uticati kako na smanjenje administriranja (zbog uvođenja novog instituta „opšte dozvole“ i mogućnosti izdavanja dozvola po skraćenom postupku u određenim slučajevima) tako i na veći stepen transparentnosti u ovoj oblasti i unapređenje sistema unutrašnje sigurnosti u okviru pojedinih privrednih subjekata.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Primena ovog zakona neće zahtevati izdvajanje dodatnih sredstava iz budžeta Republike Srbije jer se:

broj zaposlenih u nadležnom ministarstvu (MERR) neće povećavati;

administrativne takse neće povećavati (ostaju na nivou pre donošenja poslednjih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama);

uvođenjem instituta ,, opšte dozvole“ smanjuje administriranje, a time i troškovi;

uvodi mogućnost izdavanja dozvole po skraćenoj proceduri u određenim, zakonom nabrojanim slučajevima, čime se takođe smanjuju troškovi.

Što se tiče malih i srednjih preduzeća, prema odredbama ovog zakona ona su izjednačena u pogledu uslova za obavljanje poslova iz ove oblasti. Posebno se napominje da Zakon ne propisuje limit osnivačkog kapitala, niti finansijski obim koji treba ispuniti, već kao jedini uslov postavlja da privredni subjekt ne posluje sa gubicima.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Donošenje ovog zakona ne iziskuje dodatne troškove.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predloženi zakon će doprineti pre svega smanjenju troškova i procedura, što stvara povoljnu klimu za pojavu novih i unapređenje poslovanja postojećih privrednih subjekata.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Tekst zakona poslat je na mišljenje, u skladu sa Poslovnikom Vlade, Ministarstvu finansija, Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Sekretarijatu za zakonodavstvo, BIA, Upravi carina, kao i ostalim organima u čijoj se nadležnosti nalaze pojedina pitanja regulisana zakonom, kao na primer, Agenciji za hemikalije, Agenciji za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost, Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja i dr. Pored toga, uspostavljena je dobra saradnja sa Nemačkom Agencijom za ekonomiju izvoznu kontrolu (BAFA), koja je od strane Evropske unije ovlašćena za koordinaciju projekata podrške izgradnji efikasnog sistema izvozne kontrole zemalja jugoistočne Evrope, a kojoj je MERR dostavio na mišljenje radni tekst zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene i sa kojom kontinuirano sarađuje. Osnov za izradu napred navedenog Predloga, bio je tekst Nacrta zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene, koji je u Radnim konsultacijama razmatran u BAFI. Iako su bili mišljenja da je tekst detaljan i progresivan, dali su nam veoma korisne predloge i sugestije, koje smo uglavnom prihvatili. Takođe, o nacrtu ovog zakona upoznati su i predstavnici Wassenaar Arrangement-WA u neposrednim kontaktima koje su imali u Beču.

Napominjemo, da je osnova za izradu ovog teksta Predloga zakona, tekst Nacrta zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene koji smo usaglasili sa:

Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo

Ministarstvom odbrane

Ministarstvom spoljnih poslova

Ministarstvom unutrašnjih poslova

Ministarstvom finansija

Ministarstvom pravde

Ministarstvom zaštite životne sredine i prostornog planiranja

Bezbednosno informativnom agencijom

Kancelarijom za evropske integracije

Republičkim javnim tužilaštvom

Upravom carina

Agencijom za hemikalije

Agencijom za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost

Kancelarijom za regulatornu reformu i analizu efekata propisa

pre opredeljenja da ovu materije uredimo u dva posebna zakona.

6. Koje će mere tokom primene akta biti preduzete da bi se ostvarili razlozi donošenja akta?

Predlagač ovog zakona će usvojiti predloge, primedbe i sugestije koje doprinose kvalitetu zakona. Naziv propisa EU Uredba Saveta ( EK) Br. 428/2009 od 5. maja 2009 o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, transferu, brokeringu i tranzitu robe dvostruke nameneCOUNCIL REGULATION EC No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items L 134/1 2. „CELEX” oznaka EU propisa 32009R0428 3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4. datum izrade tabele 15.11.2011. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Zakon o izvozu robe dvostruke namenePredlog zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke nameneDraft Law on export and import of dual-use items 6. Brojčane oznake (šifre) 2008-549 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1. Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 1. Uslovi za izvoz, uvoz, tranzit i pružanje usluga robe dvostruke namene Potpuno usklađeno 2.3. Definition of exporter 3.1.4. Definicija pojma „lice“ koja obuhvata i pojam „izvoznik“ i „uvoznik“ Delimično usklađeno Ova definicija biće upotpunjena kasnijim propisima 2.4. Definition of export declaration Potpuno usklađeno Definicija izvozne deklaracije sadržana je u Carinskom zakonu 2.5. Definition of brokering services 3.1.5. Definicija pojmova „usluge“ i „brokering“ Potpuno usklađeno 2.5. Definition of brokering services 3.1.6. Definicija pojmova „usluge“ i „brokering“ Potpuno usklađeno 2.6. Definition of broker 3.1.7. Definicija pojma „broker“ Potpuno usklađeno 2.7. Definition of transit 3.1.9. Definicija pojma tranzit Potpuno usklađeno 2.8. Definition of individual export authorisation 11. Definicija pojma „dozvola“ Neusklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 2.9. Definition of Community General Export Authorisation Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 2.10. Definition of global export authorisation 16.2. Definicija pojma globalne izvozne dozvole za izvoz robe ili pružanje usluge iste vrste, za jednu ili više država Delimično usklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 2.11. Definition of national general export authorisation 16.2. Definicija pojma nacionalne opšte izvozne dozvole za izvoz robe ili pružanje usluge iste vrste, za jednu ili više država Potpuno usklađeno Stav 3. ovog člana predviđa donošenje podzakonskog akta 2.12. Definition of customs territory of the European Union Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 3.1. An authorisation shall be required for the export of the dual-use items 9.1. Izvoz robe dvostruke namene i pružanje usluga vrši se na osnovu dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo. Potpuno usklađeno 3.2. An authorisation may also be required for the export to all or certain destinations of certain dual-use items 16.2. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, nadležno ministarstvo može izdati izvozniku opštu izvoznu dozvolu za izvoz robe ili pružanje usluga iste vrste, za jednu ili više država. Potpuno usklađeno 4.1. An authorisation shall be required for the export of Dual-Use items not listed in Annex I if the items are or may be intended for a sensitive end-use („ Catch- All – Controls “) 5.1.1. Uvođenjem instituta „Sveobuhvatna klauzula“ proširuje se lista roba koje mogu služiti tzv. dvostrukoj nameni i propisuje obaveza dobijanje dozvole za posao spoljne trgovine čiji je predmet takva roba Potpuno usklađeno 4.2. An authorisation shall also be required for the export of dual-use items not listed in Annex I if the purchasing country or country of destination is subject to an arms embargo decided by Council, or a decision of OSCE or an binding resolution of the Security Council of UN 5.1.2. Dozvola je potrebna ako roba jeste ili može biti u celini ili delimično upotrebljena za krajnju vojnu namenu u zemlji kupca ili zemlji krajnjeg korisnika koja je pod embargom na naoružanje i vojnu opremu Saveta, OEBS-a i UN Potpuno usklađeno 4.3. An authorisation shall also be required for the export of dual-use items not listed in Annex I if the exporter has been informed by the authorities that the items in question are or may be intended, in their entirety or in part, for use as parts or components of military items listed in the national military list 5.1.3. Tada se roba ne smatra kontrolisanom već je potrebno kontrolisati i ako nije na listi, ako jeste ili može biti korišćena kao deo ili komponenta proizvoda naoružanja i vojne opreme iz NKL NVO, a koja se izvozi bez dozvole ili u suprotnosti sa uslovima iz dozvole izdate u skladu sa ovim zakonom. Potpuno usklađeno 4.4. If an exporter is aware that dual-use items which he proposes to export, not listed in Annex I, are intended, in their entirety or in part, for any of the uses referred to in paragraphs 1,2 and 3, he must notify the authorities which will decide whether or not it is expedient to make the export concerned subject to authorisation 5.3. U slučaju da je izvozniku moglo biti poznato da je roba dvostruke namene koju namerava da izveze, a nije navedena u NKL RDN, namenjena ili se može upotrebiti, u celini ili delimično, za neku od namena iz stava 1. ovog člana, dužan je da o tome obavesti nadležno ministarstvo koje će utvrditi da li se za izvoz te robe izdaje dozvola Potpuno usklađeno 4.5. A Member State may adopt or maintain national legislation imposing an authorisation requirement on the export of dual-use items not listed in Annex I if the exporter has grounds for suspecting that those items are or may be intended, in their entirety or in part, for any of the uses referred to in paragraph 1 5.3. U slučaju da je izvozniku ili uvozniku bilo ili moglo biti poznato da je roba dvostruke namene koju namerava da izveze ili uveze namenjena ili se može upotrebiti, u celini ili delimično, za neku od namena iz stava 1. ovog člana, dužan je da o tome obavesti nadležno ministarstvo koje će utvrditi da li se za izvoz ili uvoz te robe izdaje dozvola Potpuno usklađeno 4.6. A Member State which imposes an authorisation requirement, in application of paragraphs 1 to 5, on the export of a dual-use item not listed in Annex I, shall, where appropriate, inform the other Member States and the Commission 25. Nadležno ministarstvo učestvuje u razmeni informacija o izvozu robe i usluga dvostruke namene sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije. Potpuno usklađeno Zaključkom Vlade odobrena je razmena informacija sa zemljama u regionu i EU 4.7. The competent authorities of the Member States may refuse to grant an export authorisation and may annul, suspend or revoke an export authorisation which they have already granted. If that happens they shall notify the competent authorities of the other Member States and the Commission 20. Nadležno ministarstvo doneće rešenje o oduzimanju izdate dozvole ako utvrdi da je dozvola izdata na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka, a da je podnosilac zahteva znao ili morao znati da su podaci netačni ili nepotpuni Potpuno usklađeno 4.8. The right of Member States to take national measures under Article 11 of Regulation(EEC) No 2603/69 Potpuno usklađeno Ova odredba je regulisana Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju i Nacrtom zakona o međunarodnim merama ograničavanja koji je u pripremi 5.1. An authorisation shall be required for brokering services of dual-use items listed in Annex I if the broker has been informed by the competent authorities of the Member State established that the items in question are or may be intended, in their entirety or in part, for any of the uses referred to in Article 4(1) 7.1. Za usluge u vezi robe dvostruke namene iz člana 4. ovog zakona potrebna je dozvola ako je nadležno ministarstvo obavestilo pružaoca usluge da roba dvostruke namene jeste ili bi mogla biti, u celosti ili delimično, namenjena u svrhe navedene u članu 5. tačka 1) ovog zakona. Potpuno usklađeno 5.1. If a broker is aware that the dual-use items listed in Annex I for which he proposes brokering services are intended, in their entirety or in part, for any of the uses referred to inArticle 4(1), he must notify the competent authorities which will decide whether or not it is expedient to make such brokering services subject to authorisation 7.2. Ako je pružalac usluga u saznanju da je roba sadržana u NKL namenjena u nedozvoljene svrhe mora o tome obavestiti nadležno ministarstvo koje će odlučiti, da li je za tu uslugu potrebna dozvola. Potpuno usklađeno 5.2. Extention of the application of paragraph 1 7.1. Za usluge u vezi robe dvostruke namene iz člana 4. ovog zakona potrebna je dozvola ako je nadležno ministarstvo obavestilo pružaoca usluge da roba dvostruke namene jeste ili bi mogla biti, u celosti ili delimično, namenjena u svrhe navedene u članu 5. tačka 1) ovog zakona. Potpuno usklađeno 5.2. Extention of the application of paragraph 1 7.2. Ako je pružalac usluga u saznanju da je roba sadržana u NKL namenjena u nedozvoljene svrhe mora o tome obavestiti nadležno ministarstvo koje će odlučiti, da li je za tu uslugu potrebna dozvola. Potpuno usklađeno 5.3. A Member State may adopt or maintain national legislation imposing an authorisation requirement on the brokering of dual-use items, if the broker has grounds for suspecting that these items are or may be intended for any of the uses referred to in Article 4(1) 7.2. Ako pružalac usluge zna ili bi mogao znati da je roba koja je navedena u članu 4. ovog zakona, u celosti ili delimično, namenjena u svrhe navedene u članu 5. tačka 1) ovog zakona mora o tome obavestiti nadležno ministarstvo koje će odlučiti, da li je za tu uslugu potrebna dozvola Potpuno usklađeno 5.4. The provisions of Article 8(2), (3) and (4) shall apply to the national measures referred to in paragraphs 2 and 3 of this Article Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 6.1. The transit of non-Community dual-use items listed in Annex I may be prohibited if the items are or may be intended, in their entirety or in part, for uses referred to in Article 4(1) Potpuno usklađeno Ova materija je detaljno regulisana Carinskim zakonom 6.2. Before deciding whether or not to prohibit a transit a Member State may provide that its competent authorities may impose in individual cases an authorisation Potpuno usklađeno Ova materija je detaljno regulisana Carinskim zakonom 6.3. Extention of the application of paragraph 1 Potpuno usklađeno Ova materija je detaljno regulisana Carinskim zakonom 6.4. The provisions of Article 8(2), (3) and (4) shall apply to the national measures referred to in paragraphs 2 and 3 of this Article Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 7. This Regulation does not apply to the supply of services or the transmission of technology if that supply or transmission involves cross-border movement of persons 8.1. Za tehničku pomoć koju lica pružaju van teritorije Republike Srbije potrebna je dozvola ako ih je nadležno ministarstvo obavestilo da se tehnička pomoć namerava koristiti u svrhe navedene u članu 5. stav 1 Delimično usklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 8. 1. A Member State may prohibit or impose an authorisation requirement on the export of dual-use items not listed in Annex I for reasons of public security or human rights considerations 18. Nadležno ministarstvo odbiće rešenjem izdavanje izvozne dozvole te dozvole za pružanje usluga ako utvrdi da postoje razlozi iz člana 18. Potpuno usklađeno 8.2. Member States shall notify the Commission of any measures adopted pursuant to paragraph 1 immediately and indicate the precise reasons for the measures Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 8.3. Member States shall also immediately notify the Commission of any modifications to measures adopted Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 8.4. The Commission shall publish the measures in the C series of the Official Journal of the European Union Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.1. A Community General Export Authorisation for certain exports Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.2. For all other exports for which an authorisation is required shall be granted by the competent authorities of the Member State. This authorisation may be an individual, global or general Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.2.2. Exporters shall supply the competent authorities with all relevant information required for their applications authorisation 22.1.1. Izvoznik, odnosno uvoznik robe dvostruke namene i pružalac usluga dužan je da dostavi dokumentaciju na osnovu koje je moguće izvršiti identifikaciju robe i usluge, kao i osnovne podatke o izvozniku ili uvozniku, kao i druge podatke predviđene ovom tačkom Potpuno usklađeno 9.3. Member States shall process requests for authorisations within a period of time to be determined by national law or practice 15. Propisani rok za odlučivanje o zahtevu za izdavanje dozvole je 15 dana od dana dobijanja saglasnosti svih nadležnih organa Potpuno usklađeno 9.4. National general export authorisations 16.2. Nadležno ministarstvo može izuzetno izdati opštu izvoznu dozvolu za izvoz robe ili pružanje usluga iste vrste pod uslovima nevedenim u ovom stavu. Potpuno uskađeno Stav 3. ovog člana predviđa donošenje podzakonskog akta 9.4.a Exclution from their scope items listed in part 2 of Annex II Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.4.b National general export authorisations shall be defined by national law or practice 16.3. Nadležno ministarstvo će propisati oblik i sadržaj obrasca dozvole Potpuno usklađeno Stav 3. ovog člana predviđa donošenje podzakonskog akta 9.4.2. Notification to Commission and publication n the C series of the Official Journal of the European Union Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.4.c When National general export authorisations is not used 19.1.1. Nadležno ministarstvo doneće rešenje o prestanku važenja izdate dozvole, ako utvrdi da jedan ili više uslova na osnovu kojih je izdata dozvola više ne postoji Potpuno usklađeno 9.5. Right of Member States to maintain or introduce a global export authorisation 16.2. Definicija pojma globalne izvozne dozvole za izvoz robe ili pružanje usluge iste vrste, za jednu ili više država Delimično usklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 9.6. Member States shall supply the Commission with a list of the authorities empowered to Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.6. a Grant export authorisations for dual-use items Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.6.b Decide to prohibit the transit of non-Community dual-use items Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.6.2. The Commission shall publish the list of these authorities in the C series of the Official Journal of the European Union. Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 10.1. Authorisations for brokering services 16.1. Nadležno ministarstvo izdaje izvoznu dozvolu i dozvole za pružanje usluga za svaki pojedinačni izvoz odnosno pruženu uslugu. Potpuno usklađeno 10.1. Authorisations for brokering services 3.1.5. Usluge su pribavljanje koristi, prenošenje prava i ostale poslovne aktivnosti koje se odnose na robu dvostruke namene, uključujući brokerske aktivnosti i tehničku pomoć Potpuno usklađeno 10.2. Obligation of brokers towards competent authorities 22.1.1. Izvoznik, odnosno uvoznik robe dvostruke namene i pružalac usluga dužan je da dostavi dokumentaciju na osnovu koje je moguće izvršiti identifikaciju robe i usluge, kao i osnovne podatke o izvozniku ili uvozniku, kao i druge podatke predviđene ovom tačkom Potpuno usklađeno 10.3. Period of time for authorisations for brokering services 15. Propisani rok za odlučivanje o zahtevu za izdavanje dozvole je 15 dana od dana dobijanja saglasnosti svih nadležnih organa Potpuno usklađeno 10.4. Notification to Commission of the authorities empowered to grant authorisations and publication in the C series of the Official Journal of the European Union Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 11.1. Regulates the relations within the Member States relating to the authorisation Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 11.2. Regulates the relations within the Member States relating to the authorisation Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 12.1. Prescribes the criteria that Member States aply when deciding on applications for an individual or global export authorisation 15. Nadležno ministarstvo kompletan zahtev dostavlja na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, kao i Bezbednosno-informativnoj agenciji. Potpuno usklađeno 12.1. Prescribes the criteria that Member States aply when deciding on applications for an individual or global export authorisation 17. U postupku izdavanja izvozne dozvole te dozvole za pružanje usluga nadležno ministarstvo i organi koji učestvuku u postupku odlučivanja dužni su da vode računa o spoljnopolitičkim, bezbednosnim, odbrambenim i ekonomskim interesima Republike Srbije, njenom međunarodnom kredibilitetu i integritetu i obezbeđenju poštovanja preuzetih međunarodnih obaveza Republike Srbije. Potpuno usklađeno 12.1.a Respecting the international control regimes and international agreements 17. U postupku izdavanja izvozne dozvole te dozvole za pružanje usluga nadležno ministarstvo i organi koji učestvuku u postupku odlučivanja dužni su da vode računa o spoljnopolitičkim, bezbednosnim, odbrambenim i ekonomskim interesima Republike Srbije, njenom međunarodnom kredibilitetu i integritetu i obezbeđenju poštovanja preuzetih međunarodnih obaveza Republike Srbije. Potpuno usklađeno 12.1.b Adherence to the sanctions imposed by Council, or a decision of OSCE or an binding resolution of the Security Council of UN 17. U postupku izdavanja izvozne dozvole te dozvole za pružanje usluga nadležno ministarstvo i organi koji učestvuku u postupku odlučivanja dužni su da vode računa o spoljnopolitičkim, bezbednosnim, odbrambenim i ekonomskim interesima Republike Srbije, njenom međunarodnom kredibilitetu i integritetu i obezbeđenju poštovanja preuzetih međunarodnih obaveza Republike Srbije. Potpuno usklađeno 12.1.c Consideration of foreign and security police, including those covered by Council Common Position2008/944/CFSP 17. U postupku izdavanja izvozne dozvole te dozvole za pružanje usluga nadležno ministarstvo i organi koji učestvuku u postupku odlučivanja dužni su da vode računa o spoljnopolitičkim, bezbednosnim, odbrambenim i ekonomskim interesima Republike Srbije, njenom međunarodnom kredibilitetu i integritetu i obezbeđenju poštovanja preuzetih međunarodnih obaveza Republike Srbije. Potpuno usklađeno 12.1.d Considerations about intended end use and the risk of diversion 12. Uz zahtev za izdavanje dozvole za izvoz robe dvostruke namene podnosilac zahteva dužan je da dostavi originalnu potvrdu o krajnjem korisniku (END USER CERTIFICATE) Potpuno usklađeno 12.2. When assessing an application for a global export authorisation Member States shall take into consideration the application by the exporter of proportionate and adequate means and procedures Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 13.1. The conditions of refusal, cancellation, modifacation to issue a temporary authorisation and the obligation to exchange information on these cases between Member States 18. Odbijanje zahteva za izdavanje dozvole Potpuno usklađeno 13.1. The conditions of refusal, cancellation, modifacation to issue a temporary authorisation and the obligation to exchange information on these cases between Member States 19. Prestanak važenja izdate dozvole Potpuno usklađeno 13.1. The conditions of refusal, cancellation, modifacation to issue a temporary authorisation and the obligation to exchange information on these cases between Member States 20. Oduzimanje izdate dozvole Potpuno usklađeno 13.2. Review denials of authorisations 21. Rešenje iz čl. 18.-20. ovog zakona je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor Potpuno usklađeno 13.3. Notification to Commission of the prohibition of transit of dual- use items by compentent authorities of the Member States Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 13.4. Paragraphs 1 and 2 shall also apply to authorisations forbrokering services 16. Nadležno ministarstvo izdaje izvoznu, uvoznu i dozvolu za pružanje usluga za svaki pojedinačni izvoz i uvoz, odnosno pruženu uslugu Potpuno usklađeno 13.5. Review of earlier decisions made on the prohibition of transit and brokering services in term of the probation identical cases Neusklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 13.6. Information exchange will be made via secure electronic means Neusklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 13.7. All mentioned informations shall be in compliance with the provisions of Article 19(3), (4) and (6) concerning the confidentiality of such information Potpuno usklađeno Postoji praksa nadležnih organa da takve podatke tretiraju kao poverljive 14.1. All authorisations shall be issued in writing or by electronic means on forms 14. Nadležno ministarstvo propisuje obrasce zahteva za izdavanje dozvole, obrasce dozvola, međunarodnog uvoznog sertifikata, potvrde o krajnjem korisniku, kao i obrasce drugih dokumenata koji prate izvoz i uvoz robe dvostruke namene i pružanje usluga Potpuno usklađeno 14.2. At the request of exporters, global export authorisationsthat contain quantitative limitations shall be split Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 15.1. The list of dual-use items shall be updated in conformity with the relevant obligations and commitments,and any modification 4. Vlada, na predlog nadležnog ministarstva, utvrđuje Nacionalnu kontrolnu listu robe dvostruke namene, koja je usklađena sa relevantnom listom Evropske unije. Potpuno usklađeno 15.2. Annex IV shall be updated with regard to Article 30 of the Treaty establishing the European Community, namely the public policy and public security interests of the Member States 4. Vlada, na predlog nadležnog ministarstva, utvrđuje Nacionalnu kontrolnu listu robe dvostruke namene, koja je usklađena sa relevantnom listom Evropske unije Potpuno usklađeno 16.1. Custom procedure begins by providing export authorisation Potpuno usklađeno Carinski postupci su regulisani Carinskim zakonom 16.2 A translation of any documents furnished as proof into an official language of the Member State may be required of the exporter Potpuno usklađeno Carinski postupci su regulisani Carinskim zakonom 16.3. A Member State may also suspend the process of export from its territory, or, if necessary, otherwise prevent the dual-use items where it has grounds for suspicion that Potpuno usklađeno Carinski postupci su regulisani Carinskim zakonom 16.3.a Relevant information was not taken into account when the authorisation was granted Potpuno usklađeno Carinski postupci su regulisani Carinskim zakonom 16.3.b Circumstances have materially changed since the grant of the authorisation Potpuno usklađeno Carinski postupci su regulisani Carinskim zakonom 16.4. In the case referred to in paragraph 3, the competent authorities of the Member State which granted the export authorisation shall be consulted forthwith in order that they may takeaction pursuant to Article 13(1) Neusklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 17.1. Member States may provide that customs formalities for the export of dual-use items may be completed only at customsoffices empowered to that end Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 17.2. Informing the Commission of availing themselves of the option set out in paragraph 1 and publication in the C series of the Official Journal of the European Union Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 18. The provisions of Articles 843 and 912a to 912g of Regulation(EEC) No 2454/93 shall apply to the restrictions relating to the export, re-export and exit from the customs territory of dual-use items for the export Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 19.1. Member States, in cooperation with the Commission shall establish direct cooperation and exchange of information to eliminate the risk that possible disparities in the application of export controls to dual-use items may lead to a deflectionof trade 25. Nadležno ministarstvo učestvuje u razmeni informacija o izvozu i uvozu robe dvostruke namene i pruženim uslugama sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije Potpuno usklađeno 19.2. Taking all appropriate measures to establish direct cooperation and exchange of information to enhance the efficiency of the Community export control 25. Nadležno ministarstvo učestvuje u razmeni informacija o izvozu i uvozu robe dvostruke namene i pruženim uslugama sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije Potpuno usklađeno 19.2.a Informations of exporters deprived, by national sanctions, of the right to use the national general export authorisations or Community General Export Authorisations 25. Nadležno ministarstvo učestvuje u razmeni informacija o izvozu i uvozu robe dvostruke namene i pruženim uslugama sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije Potpuno usklađeno 19.2.b Date on sensitive end users, actors involved in suspicious procurement activities, and, where available, routes taken 25. Nadležno ministarstvo učestvuje u razmeni informacija o izvozu i uvozu robe dvostruke namene i pruženim uslugama sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije Potpuno usklađeno 19.3. Use of Council Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 19.4. Security measures in the echange of informations Nepronosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 19.5 The provision of guidance to exporters and brokers Nepronosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 19.6. The processing of personal data shall be in accordance withthe rules laid down in Directive 95/46/EC and Regulation (EC)No 45/2001 Nepronosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 20.1. Exporters of dual-use items shall keep detailed registers or records of their exports and supporting documents containing sufficient information to allow the following to be identified 22.1.2. Izvoznik koji vrši izvoz robe dvostruke namene i pružalac usluge dužan je da čuva dokumentaciju iz tačke 1) ovog člana najmanje 10 godina od dana izvršenog izvoza. Potpuno usklađeno 20.1. Exporters of dual-use items shall keep detailed registers or records of their exports and supporting documents containing sufficient information to allow the following to be identified 22.2. Nadležno ministarstvo može propisati i druge podatke koje mora sadržati dokumentacija iz tačke 1) ovog člana Potpuno usklađeno 20.1.a The description of the dual-use items 22.1.2. Izvoznik koji vrši izvoz robe dvostruke namene i pružalac usluge dužan je da čuva dokumentaciju iz tačke 1) ovog člana najmanje 10 godina od dana izvršenog izvoza. Potpuno usklađeno 20.1.b The quantity of the dual-use items 22.1.2. Izvoznik koji vrši izvoz robe dvostruke namene i pružalac usluge dužan je da čuva dokumentaciju iz tačke 1) ovog člana najmanje 10 godina od dana izvršenog izvoza. Potpuno usklađeno 20.1.c The name and address of the exporter and of the consignee 22.1.2. Izvoznik koji vrši izvoz robe dvostruke namene i pružalac usluge dužan je da čuva dokumentaciju iz tačke 1) ovog člana najmanje 10 godina od dana izvršenog izvoza. Potpuno usklađeno 20.1.d Where known, the end-use and end-user of the dual-useitems 22.1.2. Izvoznik koji vrši izvoz robe dvostruke namene i pružalac usluge dužan je da čuva dokumentaciju iz tačke 1) ovog člana najmanje 10 godina od dana izvršenog izvoza. Potpuno usklađeno 20.2. Brokers shall keep registers or records for brokering services 22.1.2. Izvoznik, odnosno uvoznik robe dvostruke namene i pružalac usluga dužan je da da čuva dokumentaciju iz tačke 1) ovog člana najmanje 10 godina od dana izvršenog izvoza. Potpuno usklađeno 20.2. Brokers shall keep registers or records for brokering services 22.2. Izvoznik, odnosno uvoznik robe dvostruke namene i pružalac usluga dužan je da da čuva dokumentaciju iz tačke 1) ovog člana najmanje 10 godina od dana izvršenog izvoza. Potpuno usklađeno 20.3. The registers or records and the documents shall be kept for at least three years from the end of the calendar year in which the export took place or the brokering services were provided 22.1.2. Izvoznik, odnosno uvoznik robe dvostruke namene i pružalac usluga dužan je da da čuva dokumentaciju iz tačke 1) ovog člana najmanje 10 godina od dana izvršenog izvoza Potpuno usklađeno 21. Each Member State shall take whatever measures are needed to permitits competent authorities 26. Carinski organi, organi bezbednosnih službi i nadležni inspekcijski organi Republike Srbije sprovode stalnu kontrolu obavljanja poslova u smislu ovog zakona, a u okviru svojih ovlašćenja. Potpuno usklađeno 21.a To gather information on any order or transaction involving dual-use items 26. Carinski organi, organi bezbednosnih službi i nadležni inspekcijski organi Republike Srbije sprovode stalnu kontrolu obavljanja poslova u smislu ovog zakona, a u okviru svojih ovlašćenja Potpuno usklađeno 21.b To establish that the export control measures are being properly applied 26. Carinski organi, organi bezbednosnih službi i nadležni inspekcijski organi Republike Srbije sprovode stalnu kontrolu obavljanja poslova u smislu ovog zakona, a u okviru svojih ovlašćenja Potpuno usklađeno 22.1. An authorisation shall be required for intra-Community transfers of dual-use items listed in Annex IV. Items listed in Part2 of Annex IV shall not be covered by a general authorisation Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.2. A Member State may impose an authorisation requirement for the transfer of other dual-use items from its territory to another Member State in cases where at the time of transfer Član 24 Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.2. – The operator knows that the final destination of the items concerned is outside the Community Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.2.- Export to that final destination is subject to an authorisation requirement pursuant to Articles 3, 4 or 8 in the Member State from which the items are to be transferred,and such export directly from its territory is not authorised by a general authorisation or a global authorisation Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.2.- No processing or working as defined in Article 24 of the Community Customs Code is to be performed on the items in the Member State to which they are to be transferred Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.3. The transfer authorisation must be applied for in the Member State from which the dual-use items are to be transferred Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.4. Cases where the subsequent export of the dual-use items has already been accepted Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.5. A Member State which adopts legislation imposing such are quirement shall inform the Commission of the measures it has taken Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.6. The measures pursuant to paragraphs 1 and 2 involve solely controls which are performed as part of the normal control procedures Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.7. Application of the measures pursuant to paragraphs 1 and 2 may are equal for all countries Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.8. Documents and records of intra-Community transfers of dual-use items shall be kept for at least three years from the end of the calendar year in which a transfer took place Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.9. Delivering additional information Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.10. The relevant commercial documents shall indicate clearly that those items are subject to controls if exported from the Community Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 23.1. A Dual-Use Coordination Group chaired by a representative of the Commission shall be set up Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 23.2. Consultation with exporters, brokers and other relevant stakeholders Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 24. Each Member State shall take appropriate measures to ensure proper enforcement of all the provisions of this Regulation 27.1. Izvoznik, odnosno uvoznik koji vrši poslove izvoza ili uvoza robe dvostruke namene i pružalac usluga kazniće se novčanom kaznom u visini do dvadesetostrukog iznosa vrednosti robe koja je predmet prekršaja u slučajevima predviđenih ovim članom. Potpuno usklađeno Krivičnim zakonikom čija je izrada u toku biće predviđeno krivično delo vezano za promet robe dvostruke namene 24. Each Member State shall take appropriate measures to ensure proper enforcement of all the provisions of this Regulation 27.2. Za prekršaje iz st. 1 predviđene su i kazne za fizičko lice i predstavnika pravnog lica Potpuno usklađeno 24. Each Member State shall take appropriate measures to ensure proper enforcement of all the provisions of this Regulation 27.3. Za prekršaje iz tačke 1. i 2. ovog člana propisano je i izricanje zaštitne mere zabrane obavljanja poslova Potpuno usklađeno 24. Each Member State shall take appropriate measures to ensure proper enforcement of all the provisions of this Regulation 27.4. Mera propisana iz stava 3. traje tri godine od dana pravnosnažnosti presude Potpuno usklađeno 25.1. Obligations of Member States to inform the Commission Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 25.2. Every three years the Commission shall review the implementation of this Regulation and present a report to the European Parliament and the Council on its application Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 26. This Regulation does not affect:-the application of Article 296 of the Treaty establishing the European Community,-the application of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community Neprenosivo Reč je o prelaznim i završnim odredbama 27. Transitional and final provisiones Neprenosivo Reč je o prelaznim i završnim odredbama 28. This Regulation shall enter into force 90 days after the date of its publication in the Official Journal of the European Union Neprenosivo Reč je o prelaznim i završnim odredbama

Ostavite komentar