Predlog zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene (sa tabelama usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA

O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE

UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se način i uslovi pod kojima se vrši izvoz, uvoz i tranzit robe dvostruke namene, kao i pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene.

Cilj zakona

Član 2.

Cilj ovog zakona je uspostavljanje kontrole u oblasti izvoza i uvoza robe dvostruke namene i pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene, radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije, njenog međunarodnog kredibiliteta i obezbeđenja poštovanja međunarodnih obaveza Republike Srbije u ovoj oblasti.

Značenje pojedinih izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

roba dvostruke namene je roba, uključujući softver i tehnologiju, koja se može koristiti kako u civilne, tako i u vojne svrhe, roba koja može biti upotrebljena u neeksplozivne svrhe i roba koja se na bilo koji način može iskoristiti u cilju širenja ili proizvodnje oružja za masovno uništavanje;

izvoz robe dvostruke namene je:

iznošenje, slanje, odnosno isporuka robe sa teritorije Republike Srbije na teritoriju druge države ili carinske teritorije, u skladu sa carinskim propisima;

ponovni izvoz robe u smislu carinskih propisa, izuzimajući robu u tranzitu;

prenos softvera i tehnologije putem elektronskih medija, telefaksom ili telefonom na područje izvan Republike Srbije, kao i mogućnost da se softver i tehnologije učine dostupnim u elektronskoj formi licima izvan Republike Srbije.

uvoz robe dvostruke namene je unošenje, dopremanje, odnosno isporuka robe dvostruke namene sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa propisima;

izvoznik je pravno lice ili preduzetnik:

u čije ime se podnosi izvozna carinska deklaracija, odnosno lice koje, u vreme kada je deklaracija prihvaćena ima zaključen ugovor o izvozu sa primaocem robe u drugoj državi i ima ovlašćenje da odluči o slanju robe iz Republike Srbije. Ako ugovor o izvozu nije zaključen ili ako jedna od strana u ugovoru ne deluje u svoje ime, izvoznik je lice koje ima ovlašćenje da odluči o slanju robe iz Republike Srbije;

koje donosi odluku o prenosu, omogućava prenošenje ili čini dostupnim softver ili tehnologiju elektronskim sredstvima komunikacije uključujući prenos faksom, telefonom, elektronskom poštom ili bilo kojim drugim elektronskim putem izvan Republike Srbije;

sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji Republike Srbije kada izvozi robu u ime i za račun lica sa sedištem izvan Republike Srbije.

uvoznik je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koje uvozi robu dvostruke namene u Republiku Srbiju;

brokerske usluge su pregovaranje ili ugovaranje i posredovanje u ugovaranju poslova u vezi sa kupovinom, prodajom ili nabavkom robe dvostruke namene iz jedne države i njihovu prodaju u drugoj državi, kao i prodaja ili kupovina robe dvostruke namene u jednoj državi radi njenog prenosa u drugu državu.

Brokerskim uslugama ne smatraju se usluge transporta, finansijske usluge, kao ni usluge osiguranja, reosiguranja, oglašavanja i reklamiranja;

broker je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji koje vrši usluge iz tačke 6) ovog člana;

tehnička pomoć je usluga koja se odnosi na razvoj, proizvodnju, modifikaciju, rukovanje, sklapanje, testiranje, popravku, održavanje, skladištenje ili detekciju robe dvostruke namene, kao i druge tehničke usluge koje mogu biti instrukcija, obuka, prenos poslovnog znanja i veština ili stručne i savetodavne usluge, uključujući i pomoć koja se pruža usmeno;

pružalac tehničke pomoći je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji koje pruža usluge iz tačke 8) ovog člana;

tranzit je kopneni, vodeni, vazdušni i kombinovani prevoz robe dvostruke namene, koja ulazi na teritoriju Republike Srbije, prevozi se preko nje (sa i bez pretovara) i izlazi sa teritorije Republike Srbije.

Pod pretovarom se podrazumeva istovar, ponovni utovar ili promena načina transporta robe dvostruke namene na teritoriji Republike Srbije;

Nacionalna kontrolna listarobe dvostrukenameneje lista kojom se utvrđuje klasifikacija ili kodifikacija robe dvostruke namene za čiji je izvoz ili uvoz neophodno pribaviti dozvolu nadležnog organa (u daljem tekstu: Lista);

Nacionalna kontrolna lista naoružanja i vojne opremeje lista kojom se utvrđuje klasifikacija ili kodifikacija naoružanja i vojne opreme za čiji je izvoz ili uvoz neophodno pribaviti dozvolu nadležnog organa;

Krajnja vojna namena je:

(1) ugradnja robe, delova ili komponenti u robu vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme;

(2) upotreba opreme za proizvodnju, ispitivanje ili analizu i njihovih komponenti za razvoj, proizvodnju ili održavanje robe vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme;

(3) upotreba bilo kog nedovršenog proizvoda u postrojenju za proizvodnju robe vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme.

Međunarodni kontrolni izvozni režimi su Vasenarski aranžman, Grupa nuklearnih snabdevača, Australijska grupa, Zanger komitet i Režim kontrole raketne tehnologije.

PODRUČJE PRIMENE

Izvoz i uvoz robe dvostruke namene

Član 4.

Roba dvostruke namene utvrđena u Listi, izvozi se, odnosno uvozi na osnovu dozvole.

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da pre započinjanja izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći utvrdi da li predmetna roba spada u robu dvostruke namene, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Nadležnost za donošenje Liste

Član 5.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), utvrđuje Listu koja je usklađena sa relevantnom listom Evropske unije.

Sveobuhvatna klauzula

Član 6.

Izvoz robe dvostruke namene koja nije obuhvaćena Listom vrši se na osnovu dozvole u slučaju kada je lice koje namerava da izvrši izvoz obavešteno od strane Ministarstva:

da je roba namenjena ili da može biti namenjena, u celini ili delimično, za razvoj, proizvodnju, modifikaciju, rukovanje, sklapanje, testiranje, popravku, raspolaganje, primenu, održavanje, skladištenje, detekciju ili širenje oružja za masovno uništavanje;

da će roba biti iskorišćena ili da može biti u celini ili delimično iskorišćena za krajnju vojnu namenu u državi kupca ili državi krajnjeg korisnika, ako je država pod embargom na naoružanje i vojnu opremu na osnovu odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i drugih međunarodnih organizacija koje obavezuju Republiku Srbiju ili na osnovu relevantnih odredaba nacionalnog zakonodavstva;

da će roba biti korišćena ili da može biti, u celini ili delimično,korišćena kao deo ili komponenta proizvoda naoružanja i vojne opreme iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme, a koja se izvozila sa teritorije Republike Srbije bez dozvole ili u suprotnosti sa uslovima iz dozvole izdate u skladu sa zakonom.

U slučaju da izvoznik zna ili ima razloga da sumnja da je roba dvostruke namene koju namerava da izveze, a koja nije navedena u Listi, namenjena ili se može upotrebiti, u celini ili delimično, za neku od namena iz stava 1. ovog člana dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za taj izvoz potrebna dozvola.

U slučaju kada su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana neophodno je pribaviti dozvolu i za izvoz robe dvostruke namene koja se ne nalazi na Listi.

Tranzit

Član 7.

Ministarstvo može rešenjem zabraniti tranzit robe dvostruke namene navedene u Listi ili robe koja jeste ili može biti namenjena, u celini ili delimično, za namene utvrđene u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ministarstvo o donetom rešenju iz stava 1. ovog člana bez odlaganja obaveštava organe nadležne za unutrašnje poslove i carinske organe.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Brokerske usluge

Član 8.

Za brokerske usluge u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi potrebna je dozvola ako je broker obavešten od strane Ministarstva da ta roba jeste ili može biti namenjena, u celini ili delimično, za bilo koju upotrebu navedenu u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ako broker zna ili ima razlog da sumnja da je roba dvostruke namene navedena u Listi, u celini ili delimično, namenjena u svrhe iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za tu brokersku uslugu potrebna dozvola.

Brokerska usluga iz st. 1. i 2. ovog člana može se pružiti samo ako Ministarstvo izda dozvolu ili ako utvrdi da za tu uslugu nije potrebna dozvola.

Tehnička pomoć

Član 9.

Za tehničku pomoć u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi van teritorije Republike Srbije potrebna je dozvola ako je pružalac tehničke pomoći obavešten od strane Ministarstva da je tehnička pomoć koju namerava da pruži namenjena u svrhe navedene u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ako pružalac tehničke pomoći zna ili ima razlog da sumnja da je tehnička pomoć, koju namerava da pruži u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi, u celini ili delimično, namenjena u svrhe iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za tu tehničku pomoć potrebna dozvola.

Tehnička pomoć iz st. 1. i 2. ovog člana može se pružiti samo ako Ministarstvo izda dozvolu ili ako utvrdi da takva dozvola nije potrebna.

Kada se tehnička pomoć pruža u vidu informacije koja je „javno dostupna” ili je deo „osnovnih naučnih istraživanja” odredbe st. 1, 2. i 3. ovog člana se ne primenjuju.

III. DOZVOLA

Izdavanje dozvole

Član 10.

Dozvola iz člana 4. stav 1, čl. 6. i 8. i člana 9. st. 1, 2. i 3. ovog zakona je isprava koju izdaje Ministarstvo.

Dozvola iz stava 1. ovog člana je pojedinačna, sa rokom važenja do jedne godine.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ukoliko realizacija posla traje duže od godinu dana, dozvola se može izdati na rok za okončanje posla predviđen ugovorom.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, imalac dozvole je dužan da jedanput godišnje izveštava Ministarstvo o realizaciji posla.

Dozvola izdata u skladu sa st. 1. i 3. ovog člana ne može se prenositi na drugo lice.

Zahtev za izdavanje dozvole

Član 11.

Zahtev za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe dvostruke namene, odnosno pružanje brokerske usluge i tehničke pomoći podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) poslovno ime, adresu i matični broj podnosioca zahteva;

2) naziv, opis, tarifnu oznaku, identifikacioni broj i količinu robe iz Liste;

3) namenu korišćenja robe;

4) ukupnu vrednost robe;

5) podatke o ostalim učesnicima u prometu: proizvođaču, prodavcu, vlasniku, kupcu, ovlašćenom zastupniku u carinskom postupku, prevozniku i drugim učesnicima;

6) poslovno ime i adresu krajnjeg korisnika;

7) način plaćanja, odnosno naplate;

8) predlog vremenskog roka važenja dozvole;

9) druge podatke po zahtevu Ministarstva.

Obrazac i sadržaj zahteva za izdavanje dozvole, obrazac dozvole, kao i druge obrasce dokumenata koji prate izvoz i uvoz robe dvostruke namene propisuje Ministarstvo.

Potvrda krajnjeg korisnika

Član 12.

Uz zahtev za izdavanje dozvole iz člana 11. stav 1. ovog zakona podnosilac zahteva dužan je da dostavi originalnu potvrdu krajnjeg korisnika (End User Certificate) dobijenu od strane zvaničnog organa države krajnjeg korisnika, koja nije starija od šest meseci, kao i prevod originalne potvrde overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Originalna potvrda krajnjeg korisnika sadrži sledeće podatke:

1) poslovno ime i adresu izvoznika;

2) poslovno ime i adresu krajnjeg korisnika robe;

3) državu krajnjeg odredišta;

4) opis, količinu i namenu robe;

5) izjavu da se roba neće koristiti u druge svrhe, da se neće reeksportovati ili na drugi način ponovo staviti u promet bez pisanog odobrenja nadležnog ministarstva države isporučioca;

6) potpis, ime i funkciju ovlašćenog lica;

7) broj i datum izdavanja.

Odlučivanje po zahtevu za izdavanje dozvole

Član 13.

Ministarstvo kompletan zahtev za izdavanje dozvole dostavlja na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, kao i organu državne uprave nadležnom za poslove nacionalne bezbednosti.

Ako neki od organa iz stava 1. ovog člana uskrati saglasnost o izdavanju dozvole odlučuje Vlada.

Ministarstvo je dužno da izda dozvolu u roku od 10 dana od dana dobijanja poslednje saglasnosti organa iz st. 1. i 2. ovog člana.

Provera podataka

Član 14.

Ministarstva i organi iz člana 13. stav 1. ovog zakona u postupanju po zahtevu za izdavanje saglasnosti mogu prikupljati i proveravati lične i sa njima povezane podatke, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti.

U postupku iz stava 1. ovog člana može se obaviti razgovor sa licem na koje se podaci odnose, sa licima koja su sa njim u vezi i drugim licima, mogu se prikupljati podaci od drugih organa, organizacija i službi ili iz registara, evidencija, zbirki i baza podataka koje se vode na osnovu zakona i preduzeti druge mere u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Razmatranje zahteva za izdavanje dozvole

Član 15.

Ministarstvo i organi iz člana 13. stav 1. ovog zakona, prilikom odlučivanja o izdavanju dozvole iz člana 10. ovog zakona razmatraju da li izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, odnosno pružanje brokerske usluge i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene:

ugrožava poštovanje međunarodnih obaveza Republike Srbije, koje proističu iz članstva u Ujedinjenim nacijama, Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i drugim međunarodnim organizacijama koje obavezuju Republiku Srbiju, odnosno članstva u međunarodnim kontrolnim izvoznim režimima;

ugrožava poštovanje ljudskih prava u zemlji krajnjeg korisnika;

ugrožava održavanje regionalnog mira, bezbednosti i stabilnosti;

ugrožava bezbednosne ili odbrambene interese Republike Srbije, javnu bezbednost i ustavni poredak;

je suprotan spoljnopolitičkom ili ekonomskom interesu Republike Srbije;

omogućava izbijanje ili nastavak oružanih i drugih sukoba u državi krajnje upotrebe robe;

omogućava upotrebu robe za podsticanje nemira u državi krajnje upotrebe robe;

doprinosi riziku njenog preusmeravanja;

ima negativan uticaj na nacionalnu bezbednost, kao i na ponašanje države krajnjeg korisnika prema terorizmu i međunarodno organizovanom kriminalu, prirodu njenih savezništava i poštovanje međunarodnog prava, i

da li priloženi dokumenti odgovaraju krajnjoj nameni navedenoj u zahtevu.

Izuzeća

Član 16.

Ministarstvo može izuzetno od odredaba čl. 13.-15. ovog zakona, po posebnoj proceduri izdati dozvolu za izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, bez pribavljanja saglasnosti iz člana 13. stav 1. ovog zakona, ako se:

izvozi ili uvozi roba koja pripada bezbednosnim ili odbrambenim snagama Republike Srbije, odnosno bezbednosnim ili odbrambenim snagama druge države, koja ulazi na, prelazi preko, ili izlazi sa teritorije Republike Srbije radi:

(1) ispunjavanja obaveza Republike Srbije koje proističu iz međunarodnih sporazuma i članstva u međunarodnim organizacijama;

(2) učešća u multinacionalnim operacijama;

(3) učešća na međunarodnim vežbama, koje se izvode na ili van teritorije Republike Srbije.

2) izvozi ili uvozi roba u cilju pružanja humanitarne pomoći ili donacije u hitnim slučajevima.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za realizaciju aktivnosti iz stava 1. ovog člana prilaže se izjava krajnjeg korisnika ili drugi dokument koji potvrđuje namenu robe, odnosno odluka nadležnog organa o prijemu ili pružanju humanitarne pomoći ili donacije.

Ministarstvo će dozvolu iz stava 1. ovog člana izdati u roku od 24 sata od dana prijema izjave krajnjeg korisnika, odnosno drugog dokumenta kojim se potvrđuje namena robe.

Odbijanje zahteva za izdavanje dozvole

Član 17.

Ministarstvo rešenjem odbija zahtev za izdavanje dozvole ako utvrdi:

da organi iz člana 13. stav 1. ovog zakona nisu dali saglasnost, a Vlada odluči da se ne izda dozvola;

da roba ne odgovara podacima navedenim u zahtevu;

da su podaci navedeni u zahtevu nepotpuni, nekompletni ili netačni.

Prestanak važenja dozvole

Član 18.

Ministarstvo donosi rešenje o prestanku važenja dozvole, ako:

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ili druga međunarodna organizacija čiji je Republika Srbija član, uvede restriktivne mere prema državi za koju je dozvola izdata ili dođe do drugih promenjenih okolnosti koje mogu uticati na spoljno-politički položaj ili odbrambene interese zemlje;

utvrdi da jedan ili više uslova na osnovu kojih je izdata dozvola više ne postoji.

Za slučajeve iz stava 1. ovog člana, Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu prestankom važenja dozvole.

Oduzimanje dozvole

Član 19.

Ministarstvo rešenjem oduzima dozvolu, ako:

1) izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći ne postupa u skladu sa dozvolom;

2) utvrdi da je dozvola izdata na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka, a podnosilac zahteva je znao ili morao znati da su podaci netačni ili nepotpuni.

Za slučajeve iz stava 1. ovog člana, Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu oduzimanjem dozvole.

Izmena dozvole

Član 20.

Ministarstvo može izuzetno, po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći izmeniti dozvolu.

Ministarstvo može, u slučaju da je tražena bitna izmena, a u zavisnosti od konkretnih okolnosti zatražiti ponovnu saglasnost ministarstava i organa iz člana 13. stav 1. ovog zakona.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu izmenom dozvole.

Upravni spor

Član 21.

Rešenje iz čl. 17-20. ovog zakona je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Izvozna ograničenja i ponovni izvoz

Član 22.

Kada je izvozna dozvola izdata pod posebnim uslovima, izvoznik je dužan da Ministarstvu dostavi dokaz da je o tome upoznao kupca, odnosno krajnjeg korisnika robe dvostruke namene.

Ako krajnji korisnik robe, koja je izvezena iz Republike Srbije na osnovu dozvole izdate pod posebnim uslovima, zatraži saglasnost Ministarstva za ponovni izvoz ili dalju prodaju robe, saglasnost se može dati po proceduri propisanoj za izdavanje dozvole iz čl. 13. i 15. ovog zakona.

Ako krajnji korisnik robe, koja je uvezena u Republiku Srbiju pod uslovom zabrane ponovnog izvoza bez prethodne saglasnosti države porekla ili prodavca robe, namerava da izvrši ponovni izvoz te robe dužan je da uz zahtev za izdavanje dozvole Ministarstvu dostavi dokaz da je postupio u skladu sa datim uslovom.

Obaveze izvoznika i uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći

Član 23.

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da:

vodi evidenciju o izvršenom izvozu, uvozu, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći (trgovinska, finansijska i druga dokumentacija) na osnovu koje se može identifikovati roba dvostruke namene, količina robe dvostruke namene, puno poslovno ime i adresa izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći, primaoca robe i krajnjeg korisnika, kao i nameni robe, opisu brokerske usluge ili tehničke pomoći;

omogući nadležnim organima da prikupe informacije o svakoj narudžbenici ili transakciji koje se odnose na robu dvostruke namene, odnosno da vrše nadzor i kontrolu izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći, transportnih sredstava i dr;

čuva dokumentaciju iz tačke 1) ovog člana najmanje 10 godina od dana izvršenog posla.

Ministarstvo može propisati i druge podatke koje mora sadržati dokumentacija iz stava 1. tačka 1) ovog člana, u vezi sa izvozom, odnosno uvozom robe dvostruke namene, pružanjem brokerske usluge ili tehničke pomoći.

Izveštaji

Član 24.

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da u roku od 15 dana od dana izvoza, uvoza ili pružanja brokerske usluge i tehničke pomoći dostavi izveštaj Ministarstvu o izvozu, uvozu ili pruženoj brokerskoj usluzi i tehničkoj pomoći, kao i da navede broj dozvole na osnovu koje je posao izvršen.

Ministarstvo propisuje oblik i sadržaj izveštaja iz stava 1. ovog člana.

Ako se posle izdavanja dozvole promene podaci iz dokumentacije, izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da o tome u pisanoj formi obavesti Ministarstvo odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka ili saznanja za nastalu promenu.

Sertifikati

Član 25.

Ministarstvo na zahtev podnosioca izdaje Sertifikat krajnjeg korisnika (End User Certificate) i Međunarodni uvozni sertifikat (International Import Certificate) za robu dvostruke namene.

Ministarstvo na zahtev podnosioca izdaje potvrdu o dostavi robe dvostruke namene (Delivery Verification Certificate).

Ministarstvo propisuje obrasce i sadržaj zahteva za izdavanje i obrasce sertifikata i potvrde iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ministarstvo ili krajnji korisnik može, izuzetno, da overi i Sertifikat krajnjeg korisnika propisan od strane države izvoznika.

Uvoznik je dužan da kopiju sertifikata iz stava 4. ovog člana dostavi Ministarstvu uz zahtev za izdavanje dozvole.

Godišnji izveštaj

Član 26.

Ministarstvo vodi bazu podataka o izdatim, odbijenim, oduzetim, izmenjenim i dozvolama koje su prestale da važe, rešenjima o zabrani tranzita, kao i o realizaciji izdatih dozvola i o izdatim sertifikatima i potvrdama.

Ministarstvo mesečno izveštava organe iz člana 13. stav 1. ovog zakona, kao i carinske organe o izdatim, odbijenim, oduzetim, izmenjenim i dozvolama koje su prestale da važe, kao i o rešenjima o zabrani tranzita.

Ministarstvo priprema godišnji izveštaj o realizaciji izvoza i uvoza robe dvostruke namene, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći, uključujući podatke o zabrani tranzita i dostavlja ga Vladi.

Vlada, pošto usvoji izveštaj iz stava 3. ovog člana, dostavlja ga Narodnoj skupštini.

Razmena informacija

Član 27.

Ministarstvo razmenjuje informacije o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći i zabrani tranzita robe dvostruke namene sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije.

IV. KONTROLA

Član 28.

Carinski organi, organi službi bezbednosti i nadležni inspekcijski organi Republike Srbije sprovode stalnu kontrolu obavljanja poslova u smislu ovog zakona, a u okviru svojih ovlašćenja.

Ministarstva, posebne organizacije i drugi organi državne uprave, pored obaveze čuvanja tajnih podataka, imaju pravo i obavezu da razmenjuju podatke o izvoznicima, uvoznicima, kao i o izvezenoj, odnosno uvezenoj robi dvostruke namene koji su neophodni za sprovođenje kontrole u skladu sa odredbama ovog zakona.

Izvoznici, uvoznici, banke i druge finansijske organizacije, kao i druga lica koja raspolažu informacijama neophodnim za sprovođenje kontrole izvoza i uvoza robe dvostruke namene, dužni su da dostave na uvid poslovne knjige, poštu i bilo koju drugu informaciju Ministarstvu, carinskim organima i tužilaštvu na njihov zahtev.

Na brokera, pružaoca tehničke pomoći, prevoznika i ovlašćenog zastupnika u carinskom postupku primenjuju se odredbe st. 2. i 3. ovog člana.

V. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 29.

Pravno lice i preduzetnik koji obavlja poslove izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga, pružanja tehničke pomoći i tranzita, kazniće se novčanom kaznom u visini do dvadesetostrukog iznosa vrednosti robe, odnosno usluge koja je predmet prekršaja, ako:

ne obavesti Ministarstvo da se radi o robi dvostruke namene u smislu člana 6. stav 2. ovog zakona;

vrši tranzit robe dvostruke namene suprotno rešenju iz člana 7. ovog zakona;

pruža brokerske usluge bez dozvole Ministarstva (član 8.);

pruža tehničku pomoć bez dozvole Ministarstva (član 9.);

izvozi, odnosno uvozi robu dvostruke namene ili pruža brokerske usluge i tehničku pomoć bez dozvole u smislu člana 10. ovog zakona;

postupa suprotno odredbama čl. 23. i 24. ovog zakona.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa vrednosti robe.

Za prekršaje iz stava 1. tač. 1) i 5) ovog člana, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu, preduzetniku i odgovornom licu da obavlja posao izvoza, odnosno uvoza robe dvostruke namene, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći.

Mera iz stava 3. ovog člana za pravno lice i preduzetnika traje tri godine, a za odgovorno lice do jedne godine i počinje da se primenjuje od dana pravnosnažnosti presude.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.

Prava iz pojedinačnih akata koja su doneli nadležni organi, a nisu u celini iskorišćena ili su delimično iskorišćena do dana stupanja na snagu ovog zakona, mogu se iskoristiti do isteka roka utvrđenog tim aktima.

Primenu i praćenje sprovođenja ovog zakona, kao i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo u saradnji i uz konsultacije sa predstavnicima organa iz člana 13. stav 1. ovog zakona.

Član 31.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 32.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene („Službeni list SCG ”, br. 7/05 i 8/05-ispravka) u delu koji se odnosi na robu dvostruke namene.

Član 33.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 4. i 6. Ustava Republike Srbije, kojima je između ostalog, predviđeno, da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje bezbednost Republike Srbije i njenih građana kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene („Službeni list SCG”, br. 7/05 i 8/05 – ispravka), donet je početkom 2005. godine, a njegova primena počela je 31. marta iste godine. Navedenim zakonom je nadležnost spoljnotrgovinskog prometa naoružanjem i vojnom opremom po prvi put prešla sa vojnih na civilne strukture. Pored toga, domaće zakonodavstvo je, takođe po prvi put, u skladu sa regulativom (EC) br. 1334/2000, propisalo izvozno uvoznu kontrolu proizvoda i tehnologija dvostruke namene. U vreme donošenja, pomenuti zakon i prateći propisi u oblasti kontrole izvoza i uvoza kontrolisane robe bili su u potpunosti usaglašeni sa pravilima ponašanja u EU i međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Osnovni razlozi za donošenje novog zakona u ovoj oblasti su usklađivanje našeg zakonodavstva sa novim pravilima i procedurama EU, kao i primena međunarodnih sporazuma, konvencija i režima, koje je naša zemlja prihvatila, ili koje namerava da prihvati (Vasenarski aranžman, Grupa nuklearnih snabdevača, Australijska grupa, Zanger komitet i Režim kontrole raketne tehnologije), kao i neophodnost stvaranja pravnog okvira za obezbeđenje čvrstog sistema kontrole u ovoj oblasti i eliminisanje mogućih neželjenih izvoza i trgovine ovim proizvodima. Naime, u zakonodavstvu EU je predviđeno izdavanje dozvola za izvoz robe dvostruke namene, za pružanje brokerskih usluga i pružanje tehničke pomoći. Na taj način obezbeđuje se još čvršća kontrola izvoza robe dvostruke namene. Unošenjem odredbi o kontroli izvoza, uvoza, tranzita, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene, Republika Srbija u potpunosti usaglašava svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU u ovoj oblasti.

Pored toga, Zakon koji je na snazi donet je 2005. godine i odnosio se na državnu zajednicu Srbija i Crna Gora koja je tada postojala. U međuvremenu su sve zemlje u regionu (uključujući i Crnu Goru) donele nacionalne zakone u ovoj oblasti, pa bi to trebalo da učini i Republika Srbija.

Takođe se napominje da su sve zemlje u regionu (Makedonija, Hrvatska, Crna Gora) već donele slične zakone kojima je obuhvaćena kontrola pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene s jedne strane, a sa druge strane, koji će se odnositi samo na izvoz robe dvostruke namene. Izvozna kontrola robe dvostruke namene reguliše se posebnim zakonom, što je usklađeno sa zakonodavstvom EU.

Ovim predlogom, unaprediće se normativne pretpostavke za ispunjenje osnovnog cilja – uspostavljanje jačeg sistema kontrole i nadzora u oblasti izvoza, uvoza i tranzita robe dvostruke namene, kao i pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa tom robom, radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije, njenog međunarodnog kredibiliteta, kao i obezbeđenje poštovanja međunarodnih obaveza koje je preuzela naša zemlja. Donošenje novog zakona će doprineti jačanju mehanizama zaštite u izvozu i uvozu robe dvostruke namene i pružanju pomenutih usluga, kao i tranzita robe dvostruke namene, te ograničiti mogućnost neovlašćenih krajnjih korisnika da dođu do nezakonito izvezenih roba/tehnologija i unaprediti sistem unutrašnje sigurnosti pojedinih privrednih subjekata koji obavljaju poslove spoljne trgovine robom dvostruke namene.

Tekst Predloga zakona je podeljen u šest delova:

Prvi deo sadrži uvodne odredbe;

Drugi deo sadrži odredbe o području primene;

Treći deo sadrži odredbe o dozvoli;

Četvrti deo sadrži odredbe o kontroli;

Peti deo sadrži kaznene odredbe;

Šesti deo sadrži prelazne i završne odredbe.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog ovog zakona u potpunosti je usaglašen sa odredbama člana 3. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane, kao i, Uredbom Saveta (EK) Br. 428/2009 od 5. maja 2009. i 388/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 19. aprila 2012. godine, o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, transferu, brokeringu i tranzitu robe dvostruke namene -COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5. May 2009 and REGULATION (EU) No 388/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 April 2012 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items (čijim je donošenjem i stupanjem na snagu (27.08.2009.) prestala da važi regulativa (EC) br. 1334/2000- COUNCIL REGULATION (EC) No 1334/2000) koja je obavezujući propis za sve zemlje članice Evropske unije u oblasti izvozne kontrole robe dvostruke namene te pružanjem brokerskih usluga, tehničke pomoći, i tranzitom u vezi sa tom robom. Polazeći od napred navedenog, napominje se, da je Predlog zakona u potpunosti usaglašen sa odredbama citirane Uredbe, Pravilima ponašanja u izvozu oružja sa operativnim odredbama – EU Code of Conduct on Arms Export i sa EU Zajedničkom pozicijom o posredovanju u izvozu oružja- EU Common Position on Arms Brokering, koja se primenjuju i na robu dvostruke namene u cilju sprečavanja izvoza ove robe u vojne svrhe; ratifikovanim međunarodnim sporazumima i konvencijama, kao i, međunarodnim kontrolnim režimima u oblasti izvozne kontrole robe dvostruke namene. Pored toga, u skladu je i sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1540 o neširenju oružja za masovno uništenje.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINIH REŠENJA

Članom 1. uređuju se način i uslovi pod kojima se vrši izvoz, uvoz i tranzit robe dvostruke namene, kao i pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene.

Član 2. definiše ciljeve koje donošenjem zakona treba realizovati, i to:

uspostavljanje kontrole u oblasti izvoza i uvoza robe dvostruke namene te pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije i njenog međunarodnog kredibiliteta;

ostvarivanje međunarodnog kredibiliteta Republike Srbije kroz obezbeđenje poštovanja preuzetih međunarodnih obaveza;

uspostavljanje sistema domaćeg zakonodavstva, kojim će se izvesno uticati na veći stepen predvidivosti, stabilnosti, transparentnosti i konzistentnosti saglasno međunarodnim standardima i praksom u ovoj oblasti.

Član 3. sadrži definicije kojima se određuje značenje pojedinih izraza koji su upotrebljeni u tekstu Predloga zakona. Odredbe ovog člana treba da olakšaju primenu i razumevanje zakona i eliminišu potrebu njegovog naknadnog tumačenja.

Čl. 4. i 5. propisano je da se izvoz i uvoz robe dvostruke namene utvrđene u Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene vrši na osnovu dozvole; utvrđuje nadležnost za donošenje nacionalne kontrolne liste, odnosno propisuje – da Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine utvrđuje Nacionalnu kontrolnu listu robe dvostruke namene usklađenu sa relevantnom listom EU (proističe iz obaveze država da ažuriraju navedenu listu). Takođe, propisuje obavezu izvozniku, uvozniku, brokeru i pružaocu tehničke pomoći da, pre započinjanja bilo kog posla utvrdi, da li je roba koja je predmet posla sadržana u Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene.

Članom 6. se u Predlogu zakona uvodi institut „sveobuhvatna klauzula” koji je definisan na savremeniji način, u saglasnosti sa odgovarajućim odredbama regulative EU. Ovom definicijom proširuje se lista roba koje mogu služiti tzv. dvostrukoj nameni i propisuje obaveza dobijanja dozvole za posao izvoza odnosno uvoza čiji je predmet takva roba. Ona je definisana kao roba koja može biti namenjena, u celini ili delimično, za razvoj, proizvodnju, modifikaciju, rukovanje, sklapanje, testiranje, popravku, raspolaganje, primenu, održavanje, skladištenje, detekciju ili širenje oružja za masovno uništavanje, kao i roba koja može biti iskorišćena za krajnju vojnu namenu u zemlji kupca ili zemlji krajnjeg korisnika, ili može biti korišćena kao delovi ili komponente proizvoda naoružanja i vojne opreme iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme, a koja se izvozi sa teritorije Reublike Srbije bez dozvole ili u suprotnosti sa uslovima iz dozvole izdate u skladu sa zakonom.

Članom 7. daje se ovlašćenje ministarstvu nadležnom za poslove spoljne trgovine da može doneti rešenje o zabrani tranzita robe dvostruke namene sa Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene ukoliko je namenjena u nedozvoljene svrhe (utvrđene u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog Predloga, s tim da je dužno da o donetom rešenju bez odlaganja obavesti organe nadležne za unutrašnje poslove i carinske organe.

Član 8 odredbama ovog člana propisana je obaveza pribavljanja dozvole za pružanje brokerskih usluga u vezi sa robom dvostruke namene koja je sadržana u Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene iz člana 4. ovog zakona, ukoliko je, nadležno ministarstvo obavestilo pružaoca usluge, da predmetna roba jeste ili može biti u celosti ili delimično, namenjena u nedozvoljene svrhe (za razvoj, proizvodnju, modifikaciju, rukovanje, sklapanje, testiranje, popravku, raspolaganje, primenu, održavanje, skladištenje, detekciju ili širenje oružja za masovno uništavanje), kao i, obaveza brokera, ukoliko zna ili ima razlog da sumnja da je roba za koju on nudi uslugu u celosti ili delimično, namenjena u nedozvoljene svrhe, da o tome obavesti nadležno ministarstvo, koje će odlučiti- da li je za pružanje te brokerske usluge potrebna dozvola ili ne.

Član 9. propisuje uslove pod kojima pružalac tehničke pomoći može pružati tehničku pomoć van teritorije Reublike Srbije, odnosno, da je za pružanje ove usluge potrebna dozvola ako ga je Ministarstvo obavestilo da se tehnička pomoć namerava koristiti u nedozvoljene svrhe (član 6. stav 1. tačka 1) Predloga). Osim navedenog, pružalac usluge je u obavezi – da ukoliko zna ili ima razlog da sumnja da je roba sa Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene, u celosti ili delimično namenjena u nedozvoljene svrhe, o tome obavesti Ministarstvo, koje će odlučiti- da li je za pružanje te tehničke pomoći potrebna dozvola ili ne. Ukoliko je tehnička pomoć pružena u vidu informacije koja je „javno dostupna” ili je deo „osnovnih naučnih istraživanja” st. 1, 2. i 3. ovog člana se ne primenjuju.

Članom 10. definisan je pojam dozvole za izvoz i uvoz robe dvostruke namene, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa tom robom. Navedene dozvole su pojedinačne sa rokom važenja do jedne godine. Osim toga, ovim članom propisana je mogućnost produženja važenja izdate dozvole za još šest meseci, te da se izdate dozvole ne mogu prenositi na drugo lice.

Čl. 11. i 12. propisan je organ kome se podnosi zahtev za izdavanje dozvole, sadržina zahteva i ovlašćenje ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine da propisuje obrazac i sadržaj zahteva za izdavanje dozvole, obrazac dozvole kao i druge obrasce dokumenata koji prate izvoz i uvoz robe dvostruke namene. Pored toga, propisana je i obaveza podnosioca zahteva za dostavljanjem originalne potvrde krajnjeg korisnika (End User Certificate) izdate od strane zvaničnog organa zemlje krajnjeg korisnika, koja nije starija od šest meseci, i podaci koje ta potvrda treba da sadrži.

Članom 13. uređuje se postupak odlučivanja po zahtevu za izdavanje dozvole. Naime, Ministarstvo komletan zahtev dostavlja na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove i organu državne uprave nadležnom za poslove nacionalne bezbednosti. Za slučaj da neki od navedenih organa uskrati saglasnost za izdavanje dozvolu, odluku donosi Vlada.

Propisani rok za odlučivanje po zahtevu za izdavanje dozvole je deset dana od dana dobijanja poslednje saglasnosti organa iz stava 1. ovog člana. Na ovaj način je izbegnuta mogućnost da se, fiksiranjem rokova za izdavanje dozvole, eventualno podnosilac zahteva obrati sa zahtevom za naknadu štete, a, sa druge strane, ostavljena je mogućnost organima u postupku odlučivanja da sve potrebne provere izvrše neopterećeni kratkim rokovima.

Članom 14. uređen je način postupanja ministarstava i državnih organa iz člana 13. stav 1. ovog Predloga, po zahtevu za izdavanje saglasnosti u skladu sa zakonom koji uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti.

Član 15. prilikom odlučivanja o izdavanju dozvole, Ministarstvo i organi koji učestvuju u postupku odlučivanja po zahtevu za izdavanje dozvole razmatraju da li izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, odnosno pružanje brokerskih usluga ili tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene ugrožava poštovanje međunarodnih obaveza Republike Srbije, ugrožava poštovanje ljudskih prava u zemlji krajnjeg korisnika, ugrožava održavanje regionalnog mira, bezbednosti i stabilnosti, ugrožava bezbednosne ili odbrambene interese Republike Srbije, javnu bezbednost i ustavni poredak, da li je u suprotnosti sa spoljnopolitičkim ili ekonomskim interesom Republike Srbije, da li omogućava izbijanje ili nastavak oružanih i drugih sukoba u državi krajnje upotrebe robe, omogućava upotrebu robe za podsticanje nemira u državi krajnje upotrebe robe ili nameravanom krajnjom upotrebom robe doprinosi riziku njenog preusmeravanja, da li ima negativan uticaj na nacionalnu bezbednost, kao i na ponašanje države krajnjeg korisnika prema terorizmu i međunarodno organizovanom kriminalu, prirodu njenih savezništava i poštovanje međunarodnog prava, te da li priloženi dokumenti odgovaraju krajnjoj nameni navedenoj u zahtevu.

Članom 16. predviđena je mogućnost da Ministarstvo izuzetno može po posebnoj proceduri izdati dozvolu za izvoz i uvoz robe dvostruke namene, bez pribavljanja saglasnosti iz člana 13. stav 1. ovog Predloga, za slučajeve predviđene ovim članom, uz dostavljanje dokumentacije koju predviđa stav 2. ovog člana.

Čl. 17. – 21. propisuju mogućnost i konkretne razloge za odbijanje zahteva za izdavanje dozvole, prestanak važenja, oduzimanje i izmenu izdate dozvole, što Ministarstvo čini posebnim rešenjima. Ovim odredbama takođe je predviđeno da Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prema imaocu dozvole za slučaj prestanka važenja, oduzimanja ili izmenu izdate dozvole. Ujedno je predviđeno pravo izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći na pokretanje upravnog spora protiv rešenja Ministarstva kojim je odbijeno izdavanje dozvole, prestalo važenje izdate dozvole, izmenjena izdata dozvola i kojim je dozvola oduzeta.

Članom 22. propisane su obaveze izvoznika, odnosno krajnjeg korisnika kada je izvozna dozvola izdata pod posebnim uslovima, način izdavanja saglasnosti za ponovni izvoz ili dalju prodaju robe, kao i obaveza krajnjeg korisnika prilikom ponovnog izvoza robe koja je uvezena pod posebnim uslovom zabrane reeksporta.

Čl. 23. i 24. propisuje obaveze izvoznika, uvoznika, brokera i pružalaca tehničke pomoći da vodi evidenciju o izvršenim izvozima, uvozima, pruženim brokerskim uslugama i pruženoj tehničkoj pomoći (trgovinska, finansijska i druga dokumentacija) na osnovu koje se može identifikovati opis robe dvostruke namene, količina robe dvostruke namene, puno poslovno ime i adresa izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći, puno poslovno ime i adresa primaoca robe, puno poslovno ime i adresa krajnjeg korisnika i namena robe, opis brokerske usluge ili tehničke pomoći, kao i puno poslovno ime i adresa primaoca i krajnjeg korisnika). Pobrojana lica su u obavezi da omoguće nadležnim organima prikupljanje informacija o svakoj narudžbenici ili transakciji koja se odnosi na robu dvostruke namene, kao i da vrše nadzor i kontrolu u obavljanju poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći, transportnih sredstava i dr. Ujedno, obaveza izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći je da čuva navedenu dokumentaciju najmanje 10 godina od dana izvršenog posla. Pored toga, daje ovlašćenje Ministarstvu da može propisati i druge podatke koje mora da sadrži dokumentacija iz stava 1. tačke 1) člana 22. ovog Predloga. Članom 23. se takođe propisuje obaveza i rok u kome su pobrojana lica dužna da obaveste Ministarstvo o izvršenom poslu uz navođenje broja dozvole, kao i o promenama podataka iz dokumentacije nastalim posle izdavanja dozvole. Ministarstvo propisuje oblik i sadržaj izveštaja iz stava 1. ovog člana.

Član 25. utvrđuje nadležnost Ministarstva da na zahtev podnosioca izdaje Sertifikat krajnjeg korisnika (End User Certificate) i Međunarodni uvozni sertifikat (International Import Certificate) što je u skladu sa međunarodnom praksom. Prema odredbama ovog člana Potvrdu o dostavi robe dvostruke namene (Delivery Verification Certificate) izdaje Ministarstvo. Ministarstvo propisuje obrasce i sadržaj zahteva za izdavanje i obrasce sertifikata i potvrde iz st. 1. i 2. ovog člana. Izuzetno, Ministarstvo ili krajnji korisnik može overiti i Sertifikat krajnjeg korisnika propisan od strane zemlje izvoznika, čiju je kopiju uvoznik dužan da dostavi uz zahtev za izdavanje dozvole.

Članom 26. propisuje se obaveza Ministarstva da formira bazu podataka o izdatim, odbijenim, oduzetim, izmenjenim i dozvolama koje su prestale da važe, rešenjima o zabrani tranzita, te o realizaciji izdatih dozvola, sertifikata i potvrda. Stavom 2. ovog člana predviđeno je mesečno izveštavanje organa iz stava 1. člana 13. ovog Predloga, kao i carinskih organa o izdatim, odbijenim, oduzetim, izmenjenim, dozvolama koje su prestale da važe i rešenjima o zabrani tranzita. Osim navedenog, propisuje se obaveza izveštavanja i izrade godišnjeg izveštaja o realizaciji izvoza i uvoza robe dvostruke namene, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći, uključujući i podatke o zabrani tranzita, koji Ministarstvo dostavlja Vladi, koja ga, nakon usvajanja, dostavlja Narodnoj skupštini.

Članom 27. propisana je odredba o učešću Ministarstva u razmeni informacija o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, brokerskim uslugama, pruženoj tehničkoj pomoći i zabrani tranzita robe dvostruke namene sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije.

Član 28. propisuje nadležnost za vršenje kontrole u sprovođenju ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kao i međuresorsku saradnju u vršenju ovog nadzora. Takođe, utvrđuje obavezu carinskih organa, organa bezbednosnih službi i nadležnih inspekcijskih organa da sprovode stalnu kontrolu obavljanja poslova u smislu ovog zakona, svako u okviru svojih ovlašćenja. Pored obaveze čuvanja poverljivih informacija, ministarstva, posebne organizacije i drugi organi državne uprave imaju pravo i obavezu da razmenjuju sve podatke o izvoznicima, uvoznicima, kao i izvezenoj, odnosno uvezenoj robi dvostruke namene koji su neophodni za sprovođenje kontrole u skladu sa odredbama ovog zakona. Osim toga, izvoznici, uvoznici, banke i druge finansijske organizacije kao i druga lica koja raspolažu informacijama neophodnim za sprovođenje kontrole izvoza i uvoza robe dvostruke namene, dužni su da dostave na uvid poslovne knjige, poštu i bilo koju drugu informaciju Ministarstvu, carinskim organima i tužilaštvu na njihov zahtev. Ove obaveze primenjuju se na brokera, pružaoca tehničke pomoći, prevoznika i ovlašćenog zastupnika u carinskom postupku.

Članom 29. utvrđuju se kaznene odredbe za prekršaje koje izvrši pravno lice ili preduzetnik koji obavlja poslove izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga, pružanja tehničke pomoći i tranzita. Odredbama ovog člana predviđena je mogućnost izricanja, pored novčanih kazni, i kazne propisivanja određenih zaštitinih mera, shodno odredbama Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 116/08 i 111/09).

Čl. 30. – 33. uređuju prelazne i završne odredbe i stupanje na snagu ovog zakona.

V. OCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA

SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač -Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE

DRAFT LAW ON EXPORT AND IMPORT OF DUAL – USE ITEMS

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Član 3. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Na navedenu obavezu primenjuje se opšti rok za usklađivanje zakonodavstva prema članu 72. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

„potpuno ispunjena”

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Kancelarija za evropske integracije je svojim aktom Broj: 011-00-258/2011-02 od 30.11.2011. godine, predlagaču ovog propisa, a uzimajući u obzir Izjavu o usklađenosti Predloga zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene sa propisima Evropske unije i Tabelu usklađenosti ovog predloga sa Uredbom Saveta br. 428/2009 od 5. maja 2009. godine o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, transferu, brokeringu i tranzitu robe dvostruke namene, dala pozitivno mišljenje na Predlog zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene.

Ujedno napominjemo, da je tekst Predloga ovog zakona Vlada usvojila u prethodnom sazivu, 19. januara 2012. godine. Navedeni zakon nije razmatran u Narodnoj skupštini u prethodnom sazivu, pa je, u skladu sa zaključkom Vlade 05 Broj: 011-4703/2012 od 27. jula 2012. godine, vraćen u ponovnu proceduru usvajanja od strane Vlade.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Međunarodne obaveze koje je Republika Srbija preuzela u oblasti izvozne kontrole robe dvostruke namene (ukljujući softver i tehnologije), posebno članom 3. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane, kao i poštovanje istih, zahtevaju usklađivanje domaćih propisa sa izmenama koje su izvršene u odgovarajućim propisima EU. U tom smislu, Predlog zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene je „potpuno usklađen” sa propisima Evropske unije koji se odnose na izvoz robe dvostruke namene i pružanje usluga u vezi sa tom robom, međunarodnim kontrolnim režimima za izvoz ove robe, međunarodnim konvencijama koje je Republika Srbija potvrdila i koje primenjuje u ovoj oblasti, kao i Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1540.

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

-COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items L 134/1

-REGULATION (EU) No 388/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items L 129/12

-Uredba Saveta (EK) Br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, transferu, brokeringu i tranzitu robe dvostruke namene, čijim je donošenjem i stupanjem na snagu prestala da važi COUNCIL REGULATION (EC) No 1334/2000.

-Uredba (EU) Br. 388/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 19. aprila 2012 o izmeni Uredbe Saveta (EK) Br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, transferu, brokeringu i tranzitu robe dvostruke namene.

Pravila ponašanja u izvozu oružja sa operativnim odredbama – EU Code of Conduct on Arms Export i EU Zajednička pozicija o posredovanju u izvozu oružja- EU Common Position on Arms Brokering, međunarodni kontrolni režimi za izvoz kontrolisane robe Wassenaar Arrangement-WA, Australija Group-AG, Nucllear Suppliers Group-NSG i Missile Technology Control Regime-MTCR.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Uredba Saveta (EK) Br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, transferu, brokeringu i tranzitu robe dvostruke namene je prevedena na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Propis je u postupku prevođenja.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Nemačka Agencija za ekonomiju i izvoznu kontrolu BAFA, sa kojom Ministarstvo kontinuirano sarađuje kroz konsultacije ili regionalne seminare o izvoznoj kontroli robe dvostruke namene te pružanjem usluga u vezi sa tom robom, a koja je ovlašćena da raspolaže fondovima EU u ovoj oblasti, odredila je svog eksperta gospođu Karmen Kovač, koja je neposredno učestvovala u izradi teksta ovog Predloga, takođe zadužena i u Sloveniji za ovu oblast, da prenese predloge i sugestije u cilju izrade što kvalitetnijeg zakona. Tako da se sa sigurnošću može reći da je Predlog zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene u potpunosti usklađen sa Uredbom Saveta (EK) Br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, transferu, brokeringu i tranzitu robe dvostruke namene. Takođe, o Predlogu ovog zakona upoznati su i predstavnici Wassenaar Arrangement-WA u neposrednim kontaktima koje smo imali u Beču.

Naziv propisa EU Uredba Saveta ( EK) Br. 428/2009 od 5. maja 2009 o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, transferu, brokeringu i tranzitu robe dvostruke nameneCOUNCIL REGULATION EC No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items L 134/1 2. „CELEX” oznaka EU propisa 32009R0428 3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 4. datum izrade tabele 19.03.2013. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Zakon o izvozu robe dvostruke namenePREDLOG ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENEDRAFT LAW ON EXPORT AND IMPORT OF DUAL-USE ITEMS 6. Brojčane oznake (šifre) 2008-549 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1. Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 1. Uslovi za izvoz, uvoz, tranzit i pružanje usluga robe dvostruke namene Potpuno usklađeno 2.3. Definition of exporter 3.1.4. Definicija pojma „izvoznik“ Delimično usklađeno Ova definicija biće upotpunjena kasnijim propisima 2.4. Definition of export declaration Potpuno usklađeno Definicija izvozne deklaracije sadržana je u Carinskom zakonu 2.5. Definition of brokering services 3.1.6. Definicija pojmova „usluge“ i „brokering“ Potpuno usklađeno 2.6. Definition of broker 3.1.7. Definicija pojma „broker“ Potpuno usklađeno 2.7. Definition of transit 3.1.10. Definicija pojma tranzit Potpuno usklađeno 2.8. Definition of individual export authorisation 10. Definicija pojma „dozvola“ Potpuno usklađeno 2.9. Definition of Community General Export Authorisation Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 2.10. Definition of global export authorisation Neusklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 2.11. Definition of national general export authorisation Neusklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 2.12. Definition of customs territory of the European Union Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 3.1. An authorisation shall be required for the export of the dual-use items 4.1. Izvoz robe dvostruke namene i pružanje usluga vrši se na osnovu dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo. Potpuno usklađeno Doneta Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene (,,Sl. glasnik RS 20/13“) 3.2. An authorisation may also be required for the export to all or certain destinations of certain dual-use items Potpuno usklađeno Doneta Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene (,,Sl. glasnik RS 20/2013“) 4.1. An authorisation shall be required for the export of Dual-Use items not listed in Annex I if the items are or may be intended for a sensitive end-use („ Catch- All – Controls “) 6.1.1. Uvođenjem instituta „Sveobuhvatna klauzula“ proširuje se lista roba koje mogu služiti tzv. dvostrukoj nameni i propisuje obaveza dobijanje dozvole za posao spoljne trgovine čiji je predmet takva roba Potpuno usklađeno 4.2. An authorisation shall also be required for the export of dual-use items not listed in Annex I if the purchasing country or country of destination is subject to an arms embargo decided by Council, or a decision of OSCE or an binding resolution of the Security Council of UN 6.1.2. Dozvola je potrebna ako roba jeste ili može biti u celini ili delimično upotrebljena za krajnju vojnu namenu u zemlji kupca ili zemlji krajnjeg korisnika koja je pod embargom na naoružanje i vojnu opremu Saveta, OEBS-a i UN Potpuno usklađeno 4.3. An authorisation shall also be required for the export of dual-use items not listed in Annex I if the exporter has been informed by the authorities that the items in question are or may be intended, in their entirety or in part, for use as parts or components of military items listed in the national military list 6.1.3. Tada se roba ne smatra kontrolisanom već je potrebno kontrolisati i ako nije na listi, ako jeste ili može biti korišćena kao deo ili komponenta proizvoda naoružanja i vojne opreme iz NKL NVO, a koja se izvozi bez dozvole ili u suprotnosti sa uslovima iz dozvole izdate u skladu sa ovim zakonom. Potpuno usklađeno 4.4. If an exporter is aware that dual-use items which he proposes to export, not listed in Annex I, are intended, in their entirety or in part, for any of the uses referred to in paragraphs 1,2 and 3, he must notify the authorities which will decide whether or not it is expedient to make the export concerned subject to authorisation 6.2. U slučaju da izvoznik zna ili ima razloga da sumnja da je roba dvostruke namene koju namerava da izveze, a koja nije navedena u NKL RDN, namenjena ili se može upotrebiti, u celini ili delimično, za neku od namena iz stava 1. ovog člana, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo koje će utvrditi da li se za izvoz te robe izdaje dozvola Potpuno usklađeno 4.5. A Member State may adopt or maintain national legislation imposing an authorisation requirement on the export of dual-use items not listed in Annex I if the exporter has grounds for suspecting that those items are or may be intended, in their entirety or in part, for any of the uses referred to in paragraph 1 6.2. U slučaju da izvoznik zna ili ima razloga da sumnja da je roba dvostruke namene koju namerava da izveze, a koja nije navedena u NKL RDN, namenjena ili se može upotrebiti, u celini ili delimično, za neku od namena iz stava 1. ovog člana, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo koje će utvrditi da li se za izvoz te robe izdaje dozvola Potpuno usklađeno 4.6. A Member State which imposes an authorisation requirement, in application of paragraphs 1 to 5, on the export of a dual-use item not listed in Annex I, shall, where appropriate, inform the other Member States and the Commission 26. Ministarstvo razmenjuje informacije o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, brokerskim uslugama, pruženoj tehničkoj pomoći i zabrani tranzita robe dvostruke namene sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije. Potpuno usklađeno Zaključkom Vlade odobrena je razmena informacija sa zemljama u regionu i EU 4.7. The competent authorities of the Member States may refuse to grant an export authorisation and may annul, suspend or revoke an export authorisation which they have already granted. If that happens they shall notify the competent authorities of the other Member States and the Commission 19.1.1. Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju izdate dozvole ako izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći ne postupa u skladu sa dozvolom. Potpuno usklađeno 4.7. The competent authorities of the Member States may refuse to grant an export authorisation and may annul, suspend or revoke an export authorisation which they have already granted. If that happens they shall notify the competent authorities of the other Member States and the Commission 19.1.2. Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju izdate dozvole ako utvrdi da je dozvola izdata na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka, a podnosilac zahteva je znao ili morao znati da su podaci netačni ili nepotpuni. Potpuno usklađeno 4.8. The right of Member States to take national measures under Article 11 of Regulation(EEC) No 2603/69 Potpuno usklađeno Ova odredba je regulisana Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju i Zakonom o međunarodnim merama ograničavanja 5.1. An authorisation shall be required for brokering services of dual-use items listed in Annex I if the broker has been informed by the competent authorities of the Member State established that the items in question are or may be intended, in their entirety or in part, for any of the uses referred to in Article 4(1) 8.1. Brokerske usluge u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi pružaju se na osnovu dozvole ako je broker obavešten od strane Ministarstva da ta roba jeste ili može biti namenjena, u celini ili delimično, za bilo koju upotrebu navedenu u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona. Potpuno usklađeno 5.1. If a broker is aware that the dual-use items listed in Annex I for which he proposes brokering services are intended, in their entirety or in part, for any of the uses referred to inArticle 4(1), he must notify the competent authorities which will decide whether or not it is expedient to make such brokering services subject to authorisation 8.2. Ako broker zna ili ima razlog da sumnja da je roba dvostruke namene navedena u Listi, u celini ili delimično, namenjena u svrhe iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za tu brokersku uslugu potrebna dozvola Potpuno usklađeno 5.2. Extention of the application of paragraph 1 8.1. Brokerske usluge u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi pružaju se na osnovu dozvole ako je broker obavešten od strane Ministarstva da ta roba jeste ili može biti namenjena, u celini ili delimično, za bilo koju upotrebu navedenu u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona. Potpuno usklađeno 5.2. Extention of the application of paragraph 1 8.2. Ako broker zna ili ima razlog da sumnja da je roba dvostruke namene navedena u Listi, u celini ili delimično, namenjena u svrhe iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za tu brokersku uslugu potrebna dozvola Potpuno usklađeno 5.3. A Member State may adopt or maintain national legislation imposing an authorisation requirement on the brokering of dual-use items, if the broker has grounds for suspecting that these items are or may be intended for any of the uses referred to in Article 4(1) 8.2. Ako broker zna ili ima razlog da sumnja da je roba dvostruke namene navedena u Listi, u celini ili delimično, namenjena u svrhe iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za tu brokersku uslugu potrebna dozvola Potpuno usklađeno 5.4. The provisions of Article 8(2), (3) and (4) shall apply to the national measures referred to in paragraphs 2 and 3 of this Article Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 6.1. The transit of non-Community dual-use items listed in Annex I may be prohibited if the items are or may be intended, in their entirety or in part, for uses referred to in Article 4(1) 7.1. Ministarstvo može, po dobijanju obaveštenja od drugog nadležnog organa, rešenjem zabraniti tranzit robe dvostruke namene navedene u Listi ili robe koja je, ili može biti namenjena, u celini ili delimično, za namene utvrđene u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona. Potpuno usklađeno Ova materija je detaljno regulisana Carinskim zakonom 6.2. Before deciding whether or not to prohibit a transit a Member State may provide that its competent authorities may impose in individual cases an authorisation 7.2. Ministarstvo odmah po donošenju rešenja iz stava 1. ovog člana o tome obaveštava organe nadležne za unutrašnje poslove i carinske organe. Potpuno usklađeno Ova materija je detaljno regulisana Carinskim zakonom 6.3. Extention of the application of paragraph 1 7.1. Ministarstvo može, po dobijanju obaveštenja od drugog nadležnog organa, rešenjem zabraniti tranzit robe dvostruke namene navedene u Listi ili robe koja je, ili može biti namenjena, u celini ili delimično, za namene utvrđene u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona. Potpuno usklađeno Ova materija je detaljno regulisana Carinskim zakonom 6.4. The provisions of Article 8(2), (3) and (4) shall apply to the national measures referred to in paragraphs 2 and 3 of this Article Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 7. This Regulation does not apply to the supply of services or the transmission of technology if that supply or transmission involves cross-border movement of persons Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 8. 1. A Member State may prohibit or impose an authorisation requirement on the export of dual-use items not listed in Annex I for reasons of public security or human rights considerations 15. Razmatranje zahteva za izdavanje dozvole Potpuno usklađeno 8.2. Member States shall notify the Commission of any measures adopted pursuant to paragraph 1 immediately and indicate the precise reasons for the measures Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 8.3. Member States shall also immediately notify the Commission of any modifications to measures adopted Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 8.4. The Commission shall publish the measures in the C series of the Official Journal of the European Union Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.1. A Community General Export Authorisation for certain exports Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.2. For all other exports for which an authorisation is required shall be granted by the competent authorities of the Member State. This authorisation may be an individual, global or general Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.2.2. Exporters shall supply the competent authorities with all relevant information required for their applications authorisation 11. Podnošenje i sadržina zahteva za izdavanje dozvole, ovlašćenje Ministarstvu za donošenje podzakonskog akta Potpuno usklađeno 9.2.2. Exporters shall supply the competent authorities with all relevant information required for their applications authorisation 12. Obaveza dostavljanja originalne potvrde (End User Certificate) i njen sadržaj Potpuno usklađeno 9.3. Member States shall process requests for authorisations within a period of time to be determined by national law or practice 13.3. Ministarstvo je dužno da izda dozvolu u roku od 10 dana od dana dobijanja poslednje saglasnosti organa iz stava 1. ovog člana. Potpuno usklađeno 9.4. National general export authorisations Neusklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 9.4.a Exclution from their scope items listed in part 2 of Annex II Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.4.b National general export authorisations shall be defined by national law or practice Neusklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 9.4.2. Notification to Commission and publication n the C series of the Official Journal of the European Union Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.4.c When National general export authorisations is not used Neusklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 9.5. Right of Member States to maintain or introduce a global export authorisation Neusklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 9.6. Member States shall supply the Commission with a list of the authorities empowered to Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.6. a Grant export authorisations for dual-use items Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.6.b Decide to prohibit the transit of non-Community dual-use items Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 9.6.2. The Commission shall publish the list of these authorities in the C series of the Official Journal of the European Union. Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 10.1. Authorisations for brokering services 10.1. Dozvola iz člana 4. stav 1. , čl. 6 i 8. i člana 9. st. 1, 2. i 3. ovog zakona je isprava koju izdaje Ministarstvo. Potpuno usklađeno 10.2. Obligation of brokers towards competent authorities 11. Podnošenje i sadržina zahteva za izdavanje dozvole, ovlašćenje Ministarstvu za donošenje podzakonskog akta Potpuno usklađeno 10.2. Obligation of brokers towards competent authorities 12. Obaveza dostavljanja originalne potvrde (End User Certificate) i njen sadržaj Potpuno usklađeno 10.3. Period of time for authorisations for brokering services 13.3. Ministarstvo je dužno da izda dozvolu u roku od 10 dana od dana dobijanja poslednje saglasnosti organa iz stava 1. ovog člana. Potpuno usklađeno 10.4. Notification to Commission of the authorities empowered to grant authorisations and publication in the C series of the Official Journal of the European Union Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 11.1. Regulates the relations within the Member States relating to the authorisation Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 11.2. Regulates the relations within the Member States relating to the authorisation Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 12.1. Prescribes the criteria that Member States aply when deciding on applications for an individual or global export authorisation 15. Razmatranje zahteva za izdavanje dozvole na osnovu usvojenih kriterijuma. Potpuno usklađeno 12.1. Prescribes the criteria that Member States aply when deciding on applications for an individual or global export authorisation 13.1. Ministarstvo kompletan zahtev za izdavanje dozvole dostavlja na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, kao i organu državne uprave nadležnom za poslove nacionalne bezbednosti. Potpuno usklađeno 12.1.a Respecting the international control regimes and international agreements 15. Razmatranje zahteva za izdavanje dozvole na osnovu usvojenih kriterijuma. Potpuno usklađeno 12.1.b Adherence to the sanctions imposed by Council, or a decision of OSCE or an binding resolution of the Security Council of UN 15. Razmatranje zahteva za izdavanje dozvole na osnovu usvojenih kriterijuma. Potpuno usklađeno 12.1.c Consideration of foreign and security police, including those covered by Council Common Position2008/944/CFSP 15. Razmatranje zahteva za izdavanje dozvole na osnovu usvojenih kriterijuma. Potpuno usklađeno 12.1.d Considerations about intended end use and the risk of diversion 15. Razmatranje zahteva za izdavanje dozvole na osnovu usvojenih kriterijuma. Potpuno usklađeno 12.2. When assessing an application for a global export authorisation Member States shall take into consideration the application by the exporter of proportionate and adequate means and procedures Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 13.1. The conditions of refusal, cancellation, modifacation to issue a temporary authorisation and the obligation to exchange information on these cases between Member States 17. Odbijanje zahteva za izdavanje dozvole Potpuno usklađeno 13.1. The conditions of refusal, cancellation, modifacation to issue a temporary authorisation and the obligation to exchange information on these cases between Member States 18. Prestanak važenja izdate dozvole Potpuno usklađeno 13.1. The conditions of refusal, cancellation, modifacation to issue a temporary authorisation and the obligation to exchange information on these cases between Member States 19. Oduzimanje izdate dozvole Potpuno usklađeno 13.1. The conditions of refusal, cancellation, modifacation to issue a temporary authorisation and the obligation to exchange information on these cases between Member States 20. Izmena izdate dozvole Potpuno usklađeno 13.2. Review denials of authorisations 21. Rešenje iz čl. 17.-20. ovog zakona je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor Potpuno usklađeno 13.3. Notification to Commission of the prohibition of transit of dual- use items by compentent authorities of the Member States Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 13.4. Paragraphs 1 and 2 shall also apply to authorisations forbrokering services 10.1. Dozvola iz člana 4. stav 1. , čl. 6 i 8. i člana 9. st. 1, 2. i 3. ovog zakona je isprava koju izdaje Ministarstvo. Potpuno usklađeno 13.5. Review of earlier decisions made on the prohibition of transit and brokering services in term of the probation identical cases Neusklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 13.6. Information exchange will be made via secure electronic means Neusklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 13.7. All mentioned informations shall be in compliance with the provisions of Article 19(3), (4) and (6) concerning the confidentiality of such information Potpuno usklađeno Postoji praksa nadležnih organa da takve podatke tretiraju kao poverljive 14.1. All authorisations shall be issued in writing or by electronic means on forms 11.3. Obrazac i sadržaj zahteva za izdavanje dozvole, obrazac dozvole kao i druge obrasce dokumenata koji prate izvoz i uvoz robe dvostruke namene propisuje Ministarstvo Potpuno usklađeno 14.2. At the request of exporters, global export authorisationsthat contain quantitative limitations shall be split Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 15.1. The list of dual-use items shall be updated in conformity with the relevant obligations and commitments,and any modification 4.2. Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine utvrđuje Listu koja je usklađena sa relevantnom listom Evropske unije. Potpuno usklađeno 15.2. Annex IV shall be updated with regard to Article 30 of the Treaty establishing the European Community, namely the public policy and public security interests of the Member States 4.2. Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine utvrđuje Listu koja je usklađena sa relevantnom listom Evropske unije. Potpuno usklađeno 16.1. Custom procedure begins by providing export authorisation Potpuno usklađeno Carinski postupci su regulisani Carinskim zakonom 16.2 A translation of any documents furnished as proof into an official language of the Member State may be required of the exporter Potpuno usklađeno Carinski postupci su regulisani Carinskim zakonom 16.3. A Member State may also suspend the process of export from its territory, or, if necessary, otherwise prevent the dual-use items where it has grounds for suspicion that Potpuno usklađeno Carinski postupci su regulisani Carinskim zakonom 16.3.a Relevant information was not taken into account when the authorisation was granted Potpuno usklađeno Carinski postupci su regulisani Carinskim zakonom 16.3.b Circumstances have materially changed since the grant of the authorisation Potpuno usklađeno Carinski postupci su regulisani Carinskim zakonom 16.4. In the case referred to in paragraph 3, the competent authorities of the Member State which granted the export authorisation shall be consulted forthwith in order that they may takeaction pursuant to Article 13(1) Neusklađeno Biće regulisano kasnijim propisima 17.1. Member States may provide that customs formalities for the export of dual-use items may be completed only at customsoffices empowered to that end Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 17.2. Informing the Commission of availing themselves of the option set out in paragraph 1 and publication in the C series of the Official Journal of the European Union Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 18. The provisions of Articles 843 and 912a to 912g of Regulation(EEC) No 2454/93 shall apply to the restrictions relating to the export, re-export and exit from the customs territory of dual-use items for the export Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 19.1. Member States, in cooperation with the Commission shall establish direct cooperation and exchange of information to eliminate the risk that possible disparities in the application of export controls to dual-use items may lead to a deflectionof trade 26. Ministarstvo razmenjuje informacije o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, brokerskim uslugama, pruženoj tehničkoj pomoći i zabrani tranzita robe dvostruke namene sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije. Potpuno usklađeno 19.2. Taking all appropriate measures to establish direct cooperation and exchange of information to enhance the efficiency of the Community export control 26. Ministarstvo razmenjuje informacije o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, brokerskim uslugama, pruženoj tehničkoj pomoći i zabrani tranzita robe dvostruke namene sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije. Potpuno usklađeno 19.2.a Informations of exporters deprived, by national sanctions, of the right to use the national general export authorisations or Community General Export Authorisations 26. Ministarstvo razmenjuje informacije o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, brokerskim uslugama, pruženoj tehničkoj pomoći i zabrani tranzita robe dvostruke namene sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije. Potpuno usklađeno 19.2.b Date on sensitive end users, actors involved in suspicious procurement activities, and, where available, routes taken 26. Ministarstvo razmenjuje informacije o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, brokerskim uslugama, pruženoj tehničkoj pomoći i zabrani tranzita robe dvostruke namene sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije. Potpuno usklađeno 19.3. Use of Council Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 19.4. Security measures in the echange of informations Nepronosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 19.5 The provision of guidance to exporters and brokers Nepronosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 19.6. The processing of personal data shall be in accordance withthe rules laid down in Directive 95/46/EC and Regulation (EC)No 45/2001 Nepronosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 20.1. Exporters of dual-use items shall keep detailed registers or records of their exports and supporting documents containing sufficient information to allow the following to be identified 22.1. Obaveze izvoznika i uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći. Potpuno usklađeno 20.1. Exporters of dual-use items shall keep detailed registers or records of their exports and supporting documents containing sufficient information to allow the following to be identified 22.2. Ministarstvo može propisati i druge podatke koje mora sadržati dokumentacija iz stava 1. tačka 1) ovog člana, u vezi sa izvozom, uvozom, pružanjem brokerske usluge ili tehničke pomoći. Potpuno usklađeno 20.1.a The description of the dual-use items 22.1.1. Vođenje evidenciju o izvršenom izvozu, uvozu, pruženim brokerskim uslugama i pruženoj tehničkoj pomoći (trgovinska, finansijska i druga dokumentacija) na osnovu koje se može identifikovati roba dvostruke namene, količina robe dvostruke namene, puno ime i adresa izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći, puno ime i adresa primaoca robe, puno ime i adresa krajnjeg korisnika i namena robe, opis brokerske usluge ili tehničke pomoći, kao i pun naziv i adresa primaoca i krajnjeg korisnika Potpuno usklađeno 20.1.b The quantity of the dual-use items 22.1.1. Vođenje evidenciju o izvršenom izvozu, uvozu, pruženim brokerskim uslugama i pruženoj tehničkoj pomoći (trgovinska, finansijska i druga dokumentacija) na osnovu koje se može identifikovati roba dvostruke namene, količina robe dvostruke namene, puno ime i adresa izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći, puno ime i adresa primaoca robe, puno ime i adresa krajnjeg korisnika i namena robe, opis brokerske usluge ili tehničke pomoći, kao i pun naziv i adresa primaoca i krajnjeg korisnika Potpuno usklađeno 20.1.c The name and address of the exporter and of the consignee 22.1.1. Vođenje evidenciju o izvršenom izvozu, uvozu, pruženim brokerskim uslugama i pruženoj tehničkoj pomoći (trgovinska, finansijska i druga dokumentacija) na osnovu koje se može identifikovati roba dvostruke namene, količina robe dvostruke namene, puno ime i adresa izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći, puno ime i adresa primaoca robe, puno ime i adresa krajnjeg korisnika i namena robe, opis brokerske usluge ili tehničke pomoći, kao i pun naziv i adresa primaoca i krajnjeg korisnika Potpuno usklađeno 20.1.d Where known, the end-use and end-user of the dual-useitems 22.1.1. Vođenje evidenciju o izvršenom izvozu, uvozu, pruženim brokerskim uslugama i pruženoj tehničkoj pomoći (trgovinska, finansijska i druga dokumentacija) na osnovu koje se može identifikovati roba dvostruke namene, količina robe dvostruke namene, puno ime i adresa izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći, puno ime i adresa primaoca robe, puno ime i adresa krajnjeg korisnika i namena robe, opis brokerske usluge ili tehničke pomoći, kao i pun naziv i adresa primaoca i krajnjeg korisnika Potpuno usklađeno 20.2. Brokers shall keep registers or records for brokering services 22.1.2. Omogućavanje nadležnim organima da prikupe informacije o svakoj narudžbenici ili transakciji koje se odnose na robu dvostruke namene, odnosno da vrše nadzor i kontrolu izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći, transportnih sredstava i dr Potpuno usklađeno 20.2. Brokers shall keep registers or records for brokering services 22.1.1. Vođenje evidenciju o izvršenom izvozu, uvozu, pruženim brokerskim uslugama i pruženoj tehničkoj pomoći (trgovinska, finansijska i druga dokumentacija) na osnovu koje se može identifikovati roba dvostruke namene, količina robe dvostruke namene, puno ime i adresa izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći, puno ime i adresa primaoca robe, puno ime i adresa krajnjeg korisnika i namena robe, opis brokerske usluge ili tehničke pomoći, kao i pun naziv i adresa primaoca i krajnjeg korisnika Potpuno usklađeno 20.2. Brokers shall keep registers or records for brokering services 23. Izveštaji izvoznika, uvoznika, brokera i pružalaca tehničke pomoći Potpuno usklađeno 20.3. The registers or records and the documents shall be kept for at least three years from the end of the calendar year in which the export took place or the brokering services were provided 22.1.3. Čuvanje dokumentaciju iz tačke 1) ovog člana najmanje 10 godina od dana izvršenog posla. Potpuno usklađeno 21. Each Member State shall take whatever measures are needed to permitits competent authorities 27. Carinski organi, organi bezbednosnih službi i nadležni inspekcijski organi Republike Srbije sprovode stalnu kontrolu obavljanja poslova u smislu ovog zakona, a u okviru svojih ovlašćenja. Potpuno usklađeno 21.a To gather information on any order or transaction involving dual-use items 27. Carinski organi, organi bezbednosnih službi i nadležni inspekcijski organi Republike Srbije sprovode stalnu kontrolu obavljanja poslova u smislu ovog zakona, a u okviru svojih ovlašćenja. Potpuno usklađeno 21.b To establish that the export control measures are being properly applied 27. Carinski organi, organi bezbednosnih službi i nadležni inspekcijski organi Republike Srbije sprovode stalnu kontrolu obavljanja poslova u smislu ovog zakona, a u okviru svojih ovlašćenja. Potpuno usklađeno 22.1. An authorisation shall be required for intra-Community transfers of dual-use items listed in Annex IV. Items listed in Part2 of Annex IV shall not be covered by a general authorisation Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.2. A Member State may impose an authorisation requirement for the transfer of other dual-use items from its territory to another Member State in cases where at the time of transfer Član 24 Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.2. – The operator knows that the final destination of the items concerned is outside the Community Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.2.- Export to that final destination is subject to an authorisation requirement pursuant to Articles 3, 4 or 8 in the Member State from which the items are to be transferred,and such export directly from its territory is not authorised by a general authorisation or a global authorisation Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.2.- No processing or working as defined in Article 24 of the Community Customs Code is to be performed on the items in the Member State to which they are to be transferred Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.3. The transfer authorisation must be applied for in the Member State from which the dual-use items are to be transferred Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.4. Cases where the subsequent export of the dual-use items has already been accepted Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.5. A Member State which adopts legislation imposing such are quirement shall inform the Commission of the measures it has taken Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.6. The measures pursuant to paragraphs 1 and 2 involve solely controls which are performed as part of the normal control procedures Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.7. Application of the measures pursuant to paragraphs 1 and 2 may are equal for all countries Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.8. Documents and records of intra-Community transfers of dual-use items shall be kept for at least three years from the end of the calendar year in which a transfer took place Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.9. Delivering additional information Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 22.10. The relevant commercial documents shall indicate clearly that those items are subject to controls if exported from the Community Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 23.1. A Dual-Use Coordination Group chaired by a representative of the Commission shall be set up Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 23.2. Consultation with exporters, brokers and other relevant stakeholders Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 24. Each Member State shall take appropriate measures to ensure proper enforcement of all the provisions of this Regulation 28.1. Pravno lice i preduzetnik koji obavlja poslove izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga, pružanja tehničke pomoći i tranzita, kazniće se novčanom kaznom u visini do dvadesetostrukog iznosa vrednosti robe, odnosno usluge koja je predmet prekršaja Potpuno usklađeno Krivičnim zakonikom koji je na snazi je u članu 377. predviđeno krivična odgovornost 24. Each Member State shall take appropriate measures to ensure proper enforcement of all the provisions of this Regulation 28.2. Za prekršaje iz st. 1 predviđena je kazna i za odgovorno lice u pravnom licu Potpuno usklađeno 24. Each Member State shall take appropriate measures to ensure proper enforcement of all the provisions of this Regulation 28.3. Za prekršaje iz tačke 1. i 2. ovog člana propisano je i izricanje zaštitne mere zabrane obavljanja poslova Potpuno usklađeno 24. Each Member State shall take appropriate measures to ensure proper enforcement of all the provisions of this Regulation 28.4. Mera propisana iz stava 3. traje tri godine od dana pravnosnažnosti presude Potpuno usklađeno 25.1. Obligations of Member States to inform the Commission Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 25.2. Every three years the Commission shall review the implementation of this Regulation and present a report to the European Parliament and the Council on its application Neprenosivo Sistemi zajednice u kojima ne možemo da učestvujemo 26. This Regulation does not affect:-the application of Article 296 of the Treaty establishing the European Community,-the application of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community Neprenosivo Reč je o prelaznim i završnim odredbama 27. Transitional and final provisiones Neprenosivo Reč je o prelaznim i završnim odredbama 28. This Regulation shall enter into force 90 days after the date of its publication in the Official Journal of the European Union Neprenosivo Reč je o prelaznim i završnim odredbama

Ostavite komentar