Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE U BORBI

PROTIV TEŠKIH KRIVIČNIH DELA, NAROČITO

TERORIZMA I ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala, sačinjen u Ankari, dana 10. marta 2011.godine, u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM O SARADNjI

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE TURSKE

U BORBI PROTIV TEŠKIH KRIVIČNIH DELA,

NAROČITO

TERORIZMA I ORGANIZOVANOG KRIMINALA

PREAMBULA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Turske (u daljem tekstu: Strane);

U ŽELjI da unaprede bilateralnu saradnju s ciljem jačanja i razvoja prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Turske radi unapređenja dobrobiti i stabilnosti u mirnoj atmosferi u obe države u okviru principa uzajamnog poštovanja suvereniteta, jednakosti i interesa obeju Strana;

ZABRINUTE zbog sve većeg broja dela međunarodnog terorizma i međunarodnog organizovanog kriminala;

U SKLADU SA principom uspešne zaštite svojih građana i drugih lica u svojim zemljama od dela terorizma i drugih krivičnih dela;

NASTOJEĆI da poboljšaju saradnju u ovoj oblasti kroz potvrdu značaja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala;

IMAJUĆI U VIDU nacionalno zakonodavstvo i međunarodne obaveze obeju Strana;

UZIMAJUĆI U OBZIR osnovne principe definisane u Povelji Ujedinjenih nacija, kao i zaštitu ljudskih prava;

POŠTUJUĆI princip suverenosti i jednakosti država i u želji za daljim jačanjem prijateljskih odnosa između obeju Strana;

SPORAZUMELE SU SE o sledećem:

OBAVEZA SARADNjE

ČLAN 1.

(1) Strane sarađuju, u skladu sa svojim važećim nacionalnim zakonodavstvom i važećim međunarodnim ugovorima, u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito protiv krivičnih dela u vezi sa terorizmom, organizovanim kriminalom, krijumčarenjem migranata, trgovinom ljudima, opojnim drogama i psihotropnim supstancama i njihovim prekursorima.

(2) Ovaj sporazum ne utiče na važeće odredbe o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

OBLASTI SARADNjE

ČLAN 2.

(1) Strane sarađuju, u okviru svojih mogućnosti, radi sprečavanja, suzbijanja i sprovođenja istraga kriminala, uključujući, ali ne isključivo, sledeće:

1) transnacionalni organizovani kriminal, uključujući pranje novca, kompjuterski kriminal, krijumčarenje kulturnih i prirodnih dobara;

2) nedozvoljena proizvodnja i trgovina opojnim drogama, psihotropnim supstancama i njihovim prekursorima;

3) trgovina ljudima i krijumčarenje migranata;

4) nedozvoljena trgovina oružjem, municijom, eksplozivima, nuklearnim, radioaktivnim i otrovnim materijalima;

5) falsifikovanje novca, pasoša, viza i drugih službenih dokumenata;

6) ekonomski kriminal.

(2) Strane takođe sarađuju na sprečavanju i suzbijanju terorističkih akata i finansiranja terorizma, u skladu sa svojim važećim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim obavezama, uključujući relevantne međunarodne konvencije i rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

PROCEDURE SARADNjE

ČLAN 3.

U okviru saradnje, radi sprovođenja člana 2. ovog sporazuma i u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, Strane:

1) razmenjuju operativne informacije o kriminalnim organizacijama i krivičnim delima koja se planiraju ili su izvršena, i o strukturi, sastavu, spoljnim kontaktima i modus operandi tih organizacija s ciljem sprečavanja i borbe protiv teških krivičnih dela, terorističkih akata i terorističkih grupa;

2) u skladu sa nacionalnim zakonima, dogovaraju se o sprovođenju zajedničkih policijskih operacija. O relevatnim operativnim procedurama se dogovaraju organi obeju Strana navedeni u članu 6. ovog sporazuma;

3) preduzimaju mere na sprečavanju i borbi protiv nedozvoljene proizvodnje i trgovine opojnih droga, psihotropnih supstanci i njihovih prekursora;

4) razmenjuju iskustva na planu kontrole legalne trgovine opojnim drogama, psihotropnim supstancama i njihovim prekursorima, i preduzimaju mere na sprečavanju zloupotreba u ovoj oblasti. One takođe razmenjuju i analiziraju informacije o opojnim drogama, psihotropnim supstancama i njihovim prekursorima, mestima i načinima proizvodnje i prerade, kanalima i sredstvima koje koriste krijumčari, uključujući načine skrivanja, kao i o tehnikama analize;

5) razmenjuju operativne informacije s ciljem identifikovanja i otkrivanja lica, predmeta i novca koji su u vezi sa krivičnim delima iz ovog sporazuma;

6) sarađuju u koordiniranju neophodnih mera sprovođenja specijalnih istražnih tehnika i metoda kao što su kontrolisane isporuke i operacije prikrivenih islednika;

7) razmenjuju informacije o tehnikama i metodama koje se primenjuju i razvijaju u borbi protiv maloletničke delinkvencije i krivičnih dela na štetu dece;

8) razmenjuju informacije o tekućim migracionim politikama, praksama i iskustvima, kao i o efektima tih praksi na neregularne migracije;

9) sarađuju putem razmene informacija o glavnim ilegalnim imigracionim tokovima, rutama koje koriste ilegalni migranti, njihovom modus operandi i načinima transporta. Strane mogu da razmenjuju i svoje relevantne izveštaje o proceni rizika;

10) sarađuju putem razmene informacija o pasošima i drugim putnim ispravama, vizama, kao i o ulaznim i izlaznim pečatima s ciljem otkrivanja falsifikovanih isprava;

11) sarađuju na postupanju po zahtevima iz člana 4. ovog sporazuma;

12) preduzimaju sve druge radnje, u skladu sa svojim važećim nacionalnim zakonodavstvom i drugim međunarodnim konvencijama koje obavezuju Strane i u skladu sa svrhom ovog sporazuma;

13) sarađuju na organizovanju uzajamnih kurseva i obuka preko svojih organa iz člana 6 ovog sporazuma.

ZAHTEVI ZA POMOĆ I POSTUPANjE PO NjIMA

ČLAN 4.

(1) Saradnja u okviru ovog sporazuma odvija se na osnovu zahteva za pomoć koje uputi dotični nadležni organ ili na inicijativu nadležnog organa koji smatra da je pomenuta pomoć od interesa za drugi nadležni organ.

(2) Informacije se mogu, bez zahteva, slati drugoj Strani ukoliko postoji razlog da se veruje da one mogu biti od interesa drugoj Strani.

(3) Zahtev za pomoć se dostavlja pismenim putem. U hitnim slučajevima, može se uputiti usmenim putem, ali se potvrđuje pismenim putem najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana upućivanja zahteva za pomoć usmenim putem.

(4) Zahtev za pomoć sadrži:

1) naziv organa Strane koja traži pomoć i naziv organa Strane kojoj je dostavljen zahtev za pomoć;

2) detaljne informacije o predmetu;

3) svrhu i razloge zahteva;

4) opis tražene pomoći;

5) nivo hitnosti;

6) bilo koje druge informacije koje mogu doprineti uspešnom postupanju po zahtevu.

(5) Ukoliko postupanje po zahtevu za pomoć ili neka aktivnost saradnje ugrožava suverenitet ili bezbednost ili je protivna nacionalnom zakonodavstvu, međunarodnim obavezama ili drugim suštinskim interesima jedne od Strana, ta Strana može odbiti da postupi po zahtevu u celosti ili delimično ili može postupiti po zahtevu pod određenim uslovima.

(6) Zamoljena Strana preduzima sve mere koje su neophodne kako bi se najbrže i u potpunosti postupilo po zahtevu.

(7) Tokom postupanja po zahtevu za pomoć primenjuje se zakon zamoljene Strane.

(8) Zamoljena Strana je ovlašćena da zatraži dodatne informacije od Strane molilje, ukoliko se smatra da su neophodne za odgovarajuće postupanje po zahtevu.

(9) Ukoliko zamoljena Strana smatra da trenutno postupanje po zahtevu može da utiče na krivični postupak koji je započet u toj zemlji, zamoljena Strana može odložiti postupanje po zahtevu ili ga usloviti poštovanjem uslova koji su utvrđeni kao neophodni na osnovu konsultacija sa Stranom moliljom. Ukoliko se Strana molilja složi da pruži pomoć pod predloženim uslovima, zamoljena Strana će ih ispuniti.

(10) Nadležni organ zamoljene Strane obaveštava Stranu molilju o rezultatima koji se tiču postupanja po zahtevu u roku od 30 dana od njegovog prijema, osim ako nacionalno zakonodavstvo zamoljene strane ne predviđa druge rokove.

(11) U slučaju potpunog ili delimičnog odbijanja zahteva za pomoć, zamoljena Strana obaveštava Stranu molilju o razlozima odbijanja.

OGRANIČENjA KORIŠĆENjA INFORMACIJA I DOKUMENATA

ČLAN 5.

(1) Strane su saglasne da se informacije i lični podaci prenešeni ovim sporazumom koriste isključivo u svrhe predviđene istim, u skladu sa odredbama međunarodnih konvencija o ljudskim pravima.

(2) Lični podaci, a pogotovu osetljive informacije, razmenjene između Strana se, u skladu sa domaćim zakonima o podacima i informacijama Strana, štite u skladu sa istim standardima koji se primenjuju na nacionalne podatke.

(3) Strane preduzimaju neophodne tehničke i organizacione mere kako bi zaštitile osetljive i lične podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka ili objavljivanja, neovlašćenih izmena ili pristupa ili bilo kog drugog nedozvoljenog oblika obrade. Strane će naročito preduzeti sve neophodne mere da se staraju da samo oni kojima je odobren pristup ličnim podacima mogu imati pristup takvim podacima.

(4) Prema ovom sporazumu informacije i dokumenta neće biti ustupljene trećoj strani bez predhodne saglasnosti nadležnog organa koji ih je dao.

(5) Na zahtev Strane davaoca, Strana primalac u obavezi je da ne koristi, ispravi ili izbriše, u skladu sa nacionalnim zakonom, sve podatke koje je primila na osnovu ovog sporazuma, a koje su netačne ili nepotpune ili ako njihovo prikupljanje ili naknadna obrada nije u skladu sa Sporazumom ili pravilima koja važe za Stranu prenosioca.

(6) U slučajevima kada jedna od Strana postane svesna da su podaci koje je primila od druge Strane, u skladu sa ovim sporazumom, nisu tačni, ona treba da preduzme odgovarajuće mere kako bi se zaštitila od pogrešnog zaključivanja na osnovu tih podataka, što, između ostalog, posebno uključuje zamenu, brisanje ili ispravku takvih podataka.

(7) Svaka od Strana obaveštava onu drugu Stranu, ako postane svesna da materijalni podaci koje je dala drugoj Strani ili primila od druge Strane u skladu sa ovim sporazumom nisu tačni ili su nepouzdani ili mogu pobuditi značajne sumnje.

NADLEŽNI ORGANI ZA SPROVOĐENjE OVOG SPORAZUMA

ČLAN 6.

(1) Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su:

1) za srpsku stranu: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije;

2) za tursku stranu: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Turske.

(2) Trideset dana (30) od dana stupanja na snagu ovog sporazuma, Strane razmenjuju spisak nacionalnih kancelarija koje su ovlašćene za održavanje direktnog kontakta s ciljem sprovođenja odredaba ovog sporazuma i uspostavljanja relevantnih kanala komunikacije.

(3) Strane bez odlaganja obaveštavaju jedna drugu o izmenama spiska nacionalnih kancelarija nadležnih za održavanje direktnog kontakta s ciljem sprovođenja odredaba ovog sporazuma. One takođe obaveštavaju jedna drugu o izmenama vezanim za kanale komunikacije.

(4) Strane, pored gore pomenutih nadležnih kancelarija, sarađuju preko kanala međunarodnih i regionalnih organizacija, preko svojih oficira za vezu i drugih eksperata za krivična dela koja su obuhvaćena ovim sporazumom.

SASTANCI I KONSULTACIJE

ČLAN 7.

(1) Sa ciljem da se omogući lakše sprovođenje ovog sporazuma predstavnici nadležnih organa mogu, u slučaju da je to neophodno, održavati bilateralne sastanke i konsultacije radi procene napretka koji je učinjen u pogledu ovog sporazuma, kao i da analiziraju i unaprede saradnju.

(2) Sastanci se održavaju u Republici Srbiji i Republici Turskoj, naizmenično.

REŠAVANjE SPOROVA

ČLAN 8.

Mogući sporovi koji mogu nastati prilikom tumačenja ili sprovođenja ovog sporazuma rešavaće se na prijateljski način putem konsultacija između nadležnih organa navedenih u članu 6. ovog sporazuma i pregovorima preko diplomatskih kanala.

VEZA IZMEĐU OVOG SPORAZUMA I DRUGIH MEĐUNARODNIH SPORAZUMA

ČLAN 9.

Ovaj sporazum neće uticati na prava i obaveze koje proističu iz drugih međunarodnih sporazuma, čije su potpisnice Strane ovog sporazuma.

TROŠKOVI

ČLAN 10.

(1) Standardne troškove za obradu zahteva, u skladu sa odredbama ovog sporazuma, snosi zamoljena Strana, osim ako drugačije nije dogovoreno, pismenim putem, između Strana. Ako zahtev uključuje i značajne ili vanredne troškove, nadležni organi navedeni u članu 6. ovog sporazuma međusobno se konsultuju kako bi se usaglasili oko odredaba i uslova za obradu zahteva, kao i oko načina podele troškova.

(2) Osim ako drugačije nije dogovoreno, troškove organizacije sastanaka snosi Strana primalac, dok troškove međunarodnog putovanja i smeštaja delegacija snosi Strana pošiljalac.

JEZIK SARADNjE

ČLAN 11.

U svrhe saradnje u skladu sa ovim sporazumom, Strane koriste svoje zvanične jezike i prilažu prevod na zvaničnom jeziku zamoljene Strane ili na engleskom jeziku.

ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 12.

(1) Ovaj sporazum stupa na snagu mesec dana od dana prijema poslednjeg od dva obaveštenja kojim Strane obaveštavaju jedna drugu o završetku unutrašnje pravne procedure.

(2) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređen vremenski period i može biti otkazan nakon prijema pismenog obaveštenja koji upućuje druga Strana. Sporazum ostaje na snazi šest meseci od dana prijema obaveštenja o otkazu od strane druge Strane.

(3) Ovaj sporazum može biti izmenjen i dopunjen uz uzajamnu saglasnost Strana.

KAO POTVRDU TOGA dole potpisani – predstavnici propisno ovlašćeni od strane svojih Vlada- potpisali su i pečatirali ovaj sporazum, (10. marta 2011. godine) u dva istovetna primerka, svaki na srpskom, turskom i engleskom jeziku, svi tekstovi su podjednako važeći. U slučaju neslaganja u tumačenju merodavan je engleski tekst.

ZA VLADUREPUBLIKE SRBIJE ZA VLADUREPUBLIKE TURSKE

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u borbi protiv teških krivičnih dela naročito terorizma i organizovanog kriminala sadržan je u članu 99. stav 1 tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje zakona

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala potpisan je u Ankari, 10. marta 2011. godine, od strane ministara unutrašnjih poslova dve države. Sporazum je sklopljen jer je postojala obostrana volja da se operativna saradnja na suzbijanju kriminala i saradnja policija dve države unapredi i uredi međunarodnim ugovorom.

III. Osnovni pravni instituti i pojedinačna rešenja

Član 1. Zakona propisuje da se potvrđuje Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala, sačinjen u Ankari, 10. marta 2011.godine, u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku.

Član 2. Zakona sadrži tekst Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala, u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. Zakona propisuje stupanje na snagu Zakona, tj. da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije -Međunarodni ugovori”.

IV. Ocena potrebe finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za primenu ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

———————– MINISTAR MINISTAR

UNUTRAŠNjIH POSLOVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Ivica Dačić Osman GÜNES

Ostavite komentar