Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU

Član 1.

U Zakonu o rudarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 44/95) u članu 1. stav 1. reči: “rudnog blaga“ zamenjuju se rečima: “mineralnih sirovina“.

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

“Mineralne sirovine, kao prirodno dobro u državnoj svojini, mogu se koristiti pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom.

Za korišćenje mineralnih sirovina plaća se naknada, u skladu sa zakonom.

Mineralne sirovine, u smislu ovog zakona, smatraju se sve neorganske i organske sirovine u čvrstom, tečnom i gasovitom stanju koje se nalaze u ležištu, u nanosima, kao i tehnogene mineralne sirovine nastale procesom eksploatacije (u daljem tekstu: mineralne sirovine).“

Član 3.

U članu 3. stav 1. tačka 5) posle reči: “sirovine“ dodaju se reči: “koje su rezultat eksploatacije i prerade mineralnih sirovina“ .

Član 4.

U članu 4. stav 1 posle reči: “pripremi“ zapeta i reč: “razradi“ brišu se.

U stavu 2. reči: “i oplemenjivanju“ brišu se.

Član 5.

Član 5. menja se i glasi:

“Pripremom mineralnih sirovina, u smislu ovog zakona, smatraju se svi procesi: usitnjavanja mineralnih sirovina (drobljenje, prosejavanje, mlevenje, klasiranje), koncentracije i/ili separacije korisnih minerala od jalovine (ručno ili automatsko odabiranje, gravitacijska, flotacijska, magnetska i elektrostatička koncentracija, luženje mineralnih sirovina i iskopina i dalje pripremanje rastvora u cilju koncentracije korisnih komponenti), odvodnjavanje proizvoda koncentracije odnosno separacije (zgušnjavanje, filtriranje i sušenje). Pod pripremom mineralnih sirovina smatraju se i svi procesi okrupnjavanja mineralnih sirovina i koncentrata (peletizacija i briketiranje), separacije peska, šljunka i kamena, kao i procesi primarne prerade ukrasnog i drugog kamena.“

Član 6.

Član 6. briše se.

Član 7.

U članu 7. posle reči: “uređaja; “ reči: “otvaranju, razradi“, zamenjuju se rečima: “pripremi, otvaranju“.

Član 8.

U članu 8. tačka 1) reči: “objekti, postrojenja i uređaji “ zamenjuju se rečima: “objekti i postrojenja“ .

U tački 2) posle reči: “mineralnih sirovina“ dodaju se reči: “i pripremi mineralnih sirovina“.

U tački 5) posle reči: “nafte“ stavlja se zapeta i dodaju se reči: “kao i drugih materija na eksploatacionom polju“ .

U tački 8) tačka se zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 8) dodaje se tačka 9) koja glasi:

“9) objekti i postrojenja koji služe za separaciju peska, šljunka i kamena.“

Član 9.

U članu 10. reči: “istraživanja radi obnavljanja rezervi“ zamenjuju se rečima: “doistraživanja radi inoviranja stanja rezervi“.

Član 10.

U članu 12. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „odnosno nadležni organ autonomne pokrajine kada se eksploatacija mineralnih sirovina vrši na teritoriji autonomne pokrajine”.

Član 11.

Posle člana 12. dodaje se novo poglavlje Ia i član 12a koji glase :

“ Ia AGENCIJA ZA RUDARSTVO

Član 12a

Obrazuje se Agencija za rudarstvo, kao posebna organizacija za obavaljanje stručnih poslova vezanih za ostvarivanje ciljeva utvrđenih strategijom upravljanja mineralnim sirovinama Republike Srbije ( u daljem tekstu: Agencija).

Agencija ima svojstvo pravnog lica.

Agencija obavlja poslove koji se odnose na:

učestvovanje u izradi strategije upravljanja i razvoja mineralnih sirovina Republike Srbije;

praćenje i prognoziranje trendova proizvodnje i cena berzanskih i drugih mineralnih sirovina u zemlji i inostranstvu;

učestvovanje u izradi bilansa rezervi svih mineralnih sirovina;

pružanje informacija o međunarodnim kretanjima i najboljoj praksi u oblasti rudarstva;

učestvovanje u organizovanju seminara i promotivnih aktivnosti iz oblasti rudarstva, pružanje konsultantskih usluga i periodično izdavanje informatora iz domena svoje delatnosti;

učestvovanje u pripremi dokumentacije za davanje koncesija na eksplotaciju i istraživanje mineralnih sirovina;

učestvovanje u pripremi podzakonskih akata i pravilnika o tehničkim normativima i drugih tehničkih propisa;

promovisanje ulaganja u mineralne sirovine Republike Srbije;

izdavanje licenci u skladu sa ovim zakonom.

Agencija jednom godišnje podnosi izveštaj Vladi o svom radu u prethodnoj godini sa predlogom mera.“

Član 12.

Član 13. menja se i glasi:

“Eksploataciju mineralnih sirovina može da obavlja privredno društvo, preduzeće odnosno drugo pravno lice (u daljem tekstu: preduzeće) koje je registrovano za obavljanje te delatnosti i koje ima licencu za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima.“

Član 13.

Posle člana 13. dodaje se član 13a koji glasi:

“Član 13a

Preduzeće može za sopstvene potrebe na zemljištu čiji je vlasnik odnosno korisnik da vrši eksploataciju lomljenog kamena do 3000 m3, ukrasnog kamena do 150 m3, peska i šljunka do 1500 m3 i opekarske gline do 1000 m3, po prethodno pribavljenom odobrenju koje izdaje Ministarstvo.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za eksploataciju iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

dokaz o svojini ili pravu korišćenja zemljišta;

uprošćeni rudarski projekat;

ugovor sa ovlašćenim izvođačem rudarskih radova;

akt opštinskog organa nadležnog za poslove uređenja prostora i zemljišta u kome je navedena namena i količina mineralne sirovine;

mišljenje organa lokalne samouprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine.

Fizičko lice može da obavlja eksploataciju lomljenog kamena do 300 m3, ukrasnog kamena do 30 m3, peska i šljunka do 100 m3 i opekarske gline do 80 m3, na sopstvenom zemljištu na osnovu prijave koju podnosi opštinskom organu nadležnom za poslove uređenja prostora i zemljišta i Ministarstvu, najkasnije osam dana pre početka izvođenja radova.

Za korišćenje mineralnih sirovina u količinama iz st.1. i 3. ovog člana ne plaća se naknada.

Ispiranje plemenitih metala i drugih minerala iz rečnih nanosa može se odobriti i fizičkom licu pod uslovom da sve isprane količine metala mesečno ponudi Narodnoj banci Srbije po tržišnim cenama.“

Član 14.

Čl. 14. i 15. brišu se.

Član 15.

Član 16. se menja i glasi:

“Preduzeće koje vrši eksploataciju mineralnih sirovina plaća naknadu za korišćenje mineralnih sirovina u skladu sa ovim zakonom.

Naknada iz stava 1. ovog člana utvrđuje se prema sledećim osnovama:

1) za sve vrste uglja i uljnih škriljaca 1% od ukupnog prihoda;

za ugljovodonike u tečnom i gasovitom stanju (nafta i gas) i ostale prirodne gasove 3% od ukupnog prihoda;

za radioaktivne sirovine 2% od ukupnog prihoda;

sve metalične sirovine 3% od neto prihoda od topionice;

tehnogene sirovine koje su rezultat eksploatacije i prerade mineralnih sirovina 4% od ukupnog prihoda;

za nemetalične sirovine i sirovine za dobijanje građevinskog materijala 5% od ukupnog prihoda;

za sve vrste soli i sonih voda 1% od ukupnog prihoda;

za podzemne vode iz kojih se dobijaju korisne mineralne sirovine i geotermalna energija, kao i podzemne vode vezane za rudarsku tehnologiju i gasove koji se sa njima javljaju 1% od ukupnog prihoda.

Ukupan prihod iz stava 2. ovog člana predstavlja iznos koji preduzeće ostvaruje od iskorišćenih ili prodatih mineralnih sirovina, određen na osnovu načela uzročnosti prihoda i rashoda, u skladu sa opšte prihvaćenim međunarodnim standardima i realnom tržišom vrednošću mineralnog proizvoda koje koristi preduzeće.

Neto prihod od topionice prema stavu 2. ovog člana predstavlja ukupan prihod od prodaje krajnjeg proizvoda umanjen za troškove topljenja, rafinacije, transporta, pretovara, osiguranja i prodaje, određen na osnovu načela uzročnosti prihoda i rashoda, u skladu sa opšte prihvaćenim međunarodnim standardima. Neto prihod od topionice ne može se umanjivati po osnovu amortizacije, troškova kapitala ili poreskih olakšica.

Naknada se plaća za sve komponente mineralne sirovine koje se koriste ili prodaju, a ne plaća se za uzorke mineralnih sirovina koji se koriste za tehničko-tehnološka ispitivanja.

Prinudnu naplatu i kontrolu obračuna i uplate naknade za korišćenje mineralnih sirovina vrši nadležni poreski organ. U pogledu prinudne naplate, kontrole, kamate i zastarelosti naknade za korišćenje mineralnih sirovina, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim je uređen poreski postupak.

Način plaćanja naknade iz ovog člana bliže određuje Ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za finansije.“

Član 16.

Posle člana 16. dodaje se novi član 16a koji glasi:

“Član 16a

“Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje mineralnih sirovina u visini od 60% su prihod Republike Srbije, a u visini od 40 % su prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija.

Kada se eksploatacija mineralnih sirovina vrši na teritoriji autonomne prokrajine, sredstva koja su prihod Republike Srbije, u skladu sa stavom 1. ovog člana u visini od 40% su prihod Republike Srbije, a u visini od 60% su prihod autonomne pokrajine.“

Član 17.

Član 17. se menja i glasi:

“Eksploatacija mineralnih sirovina vrši se na osnovu odobrenja za eksploataciju, u roku određenom odobrenjem i po dinamici i u količinama predviđenim rudarskim projektom i ostalom tehničkom dokumentacijom izrađenom u skladu sa zakonom.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje Ministarstvo.

Odobrenje za eksploataciju izdaje se po zahtevu nosioca istraživanja mineralne sirovine na prostoru na kome će se obavljati eksploatacija te mineralne sirovine.

Zahtev za produženje roka u odobrenju iz stava 1. ovog člana može se podneti pre isteka roka u odobrenju.“

Član 18.

Posle člana 17. dodaje se novi član 17a koji glasi:

“ 17a

Preduzeće kome je izdato odobrenje za eksploataciju i Ministarstvo zaključuju ugovor kojim se bliže određuju prava i obaveze vezane za proces eksploatacije mineralne sirovine a naročito: visina, rokovi, način i uslovi plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina, prava i obaveze u pogledu preduzimanja mera na obezbeđivanju opšte sugurnosti, zaštite okoline i drugih mera pri eksploataciji određene vrste mineralne sirovine.“

Član 19.

U članu 18. tački 1) posle broja: “1:25000“ dodaju se reči: “ili u odgovarajućoj razmeri“.

U tački 2) reči: “prema propisima o geološkim istraživanjima“ zamenjuju se rečima: “na osnovu izvršenih istraživanja u skladu sa važećim propisima o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi mineralnih sirovina“.

Tačka 3) menja se i glasi:

“3) studija izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina sa prikazom uslova i načina eksploatacije, pripreme mineralnih sirovina, plasmana mineralnih sirovina, mera zaštite i sanacije životne sredine i uticaja na društvenu zajednicu, potrebnih novčanih sredstava koja će biti angažovana i broja zaposlenih; “

Član 20.

U članu 19. u tački 4) posle reči: “eksploatacijom“ dodaju se reči: “a koji ne može biti kraći od šest meseci“, a tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5) koja glasi:

“5) rok na koji se daje mineralna sirovina na korišćenje.“

Član 21.

U članu 20. posle tačke 3) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se tri tačke koje glase:

“4) ne ispunjavaju prava i obaveze iz ugovora zaključenog u skladu sa ovim zakonom;

5) blagovremeno u skladu sa ovim zakonom ne dostavi nadležnom Ministarstvu godišnji operativni plan za narednu kalendarsku godinu;

6) ne izvode rudarski radovi u toku od godinu dana neprekidno.“

Član 22.

Posle člana 20. dodaje se novi član 20a koji glasi:

“20a

Odobrenje za eksploataciju prestaje da važi:

na zahtev preduzeća;

trajnom obustavom vršenja eksploatacije;

istekom roka na koji se daje mineralna sirovina na korišćenje;

raskidom ugovora.“

Član 23.

U članu 21. stav 1. reči: “po prethodno sprovedenom postupku za davanje na korišćenje mineralnih sirovina“ zamenjuju se rečima: “pod uslovima i na način propisanim ovim zakonom“.

U stavu 2. posle reči: “zakonom“ tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: “ako se time ne ometa eksploatacija već prethodno odobrene mineralne sirovine.“

Član 24.

U članu 24. stav 3. menja se i glasi:

“Ako postoje uslovi za otvaranje više rudarskih objekata na jednom eksploatacionom polju, odobrenjem za eksploataciju eksploataciono polje može se ograničiti samo na jedan deo ležišta mineralne sirovine.“

Član 25.

U članu 26. stav 1. menja se i glasi:

„Rudarski radovi izvode se u skladu sa tehničkom dokumentacijom za izvođenje rudarskih radova.“

U stavu 2. reči: “A i B kategorije“ zamenjuju se rečima: “kategorizovanih i klasifikovanih rezervi u skladu sa propisima o geološkim istraživanjima“.

Član 26.

U članu 27. stav 1. posle reči “godišnje“ dodaje se reč: “operativne“.

U stavu 2. reči: “31. decembra“ zamenjuju se rečima: “30. novembra“.

Član 27.

U članu 28. stav 2. menja se i glasi:

“Glavni rudarski projekat izrađuje se za izgradnju novih podzemnih i površinskih rudarskih objekata i rekonstrukciju sistema otvaranja i pripreme rudarkih objekata radi eksploatacije ležišta mineralnih sirovina, kao i za otvaranje novih rudnih ležišta u postojećim rudnicima. Kao podloga za glavni rudarski projekat uzima se više od 50% utvrđenih bilansnih rezervi mineralnih sirovina.“

U stavu 3. posle reči: “objekata“ dodaju se zapeta i reči: “rekonstrukciju sistema otvaranja i pripreme “.

Stav 4. menja se i glasi:

“ Uprošćeni rudarski projekat izrađuje se za:

sva odstupanja od glavnog ili dopunskog rudarskog projekta ako se ne menja osnovna koncepcija navedenih projekata, s time da rudarski radovi na eksploataciji ležišta obrađeni uprošćenim rudarskim projektom mogu trajati do dve godine;

eksploataciju malih rudnih tela do 15 hiljada tona u okviru eksploatacionog polja čija eksploatacija neće trajati duže od jedne godine;

rudarske radove pri istraživanju mineralnih sirovina;

rudarske radove pri eksploataciji za sopstvene potrebe u skladu sa ovim zakonom;

za izradu pojedinačnih bušotina za naftu, gas i podzemne vode, kao i za nadzemne objekte za eksploataciju, pripremu i transport nafte, gasa i podzemne vode.“

Stav 5. briše se.

Član 28.

U članu 29. posle reči: “projekata,“ dodaju se reči: “studije izvodljivosti eksploatacije,“, a posle reči: “godišnjih“ dodaje se reč: “operativnih“.

Član 29.

U članu 30. stav 1. menja se i glasi:

“’Rudarske projekte može izrađivati preduzeće koje ima licencu za projektovanje rudarskih projekata, a tehničku kontrolu može vršiti preduzeće koje ima licencu za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata. “

Član 30.

Posle člana 30. dodaje se član 30a koji glasi:

“ 30a

Licence koje se izdaju u skladu sa ovim zakonom su:

licenca za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima;

licenca za projektovanje rudarskih projekata;

licenca za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata.

Licence iz stava 1. ovog člana mogu da dobiju preduzeća koja imaju zaposlene sa odgovarajućom stručnom spremom, radnim iskustvom, ovlašćenjem za projektovanje i ovlašćenjem za obavljanje stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom.

Agencija donosi akt o ispunjenosti uslova za izdavanje licenci iz stava 1. ovog člana.

Preduzeće najkasije do 30. novembra tekuće godine, dostavlja Agenciji podatke kojima dokazuje da i dalje ispunjava uslove za izdavanje licenci.

Agencija će doneti rešenje o stavljanju van snage akta o ispunjenosti uslova za izdavanje licenci ako:

se na osnovu dostavljenih podataka utvrdi da više nisu ispunjeni uslovi za važenje iste;

preduzeće ne dostavi podatke pre isteka roka važenja aktuelne licence;

se utvrdi da se rudarski radovi ne izvode u skladu sa izvođačkim projektima, a posebno ako se na taj način ugrožava bezbednost ljudi i rudarskih objekata.

Agencija vodi evidenciju o svim izdatim licencama i o tome redovno izveštava Ministarstvo. U evidenciju imaju pravo uvida svi zainteresovani subjekti.

Ministar bliže propisuje uslove i način izdavanja licenci u skladu sa ovim zakonom.“

Član 31.

U članu 32. stav 5. briše se.

Član 32.

U članu 36. stav 1. tačka 1) reči: “u tri primerka“ brišu se.

Tačka 5) menja se i glasi:

“5) vodoprivredna saglasnost za projekte, ako se izvođenjem rudarskih radova utiče na režim voda;“

Tačka 7. menja se i glasi:

„7) zaključen ugovor o eksploataciji mineralnih sirovina.“

Tačka 8) briše se.

Član 33.

U članu 42. stav 2) tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: “kao i lica zaposlena u Ministarstvu i Agenciji.“

Član 34.

U članu 47. stav 4. reči: “izvođenje radova“ zamenjuju se rečima: “eksploataciju“.

Član 35.

U 53. stav 2. reči: “davanju na korišćenje“ zamenjuju se rečju: “eksploataciji“.

Član 36.

U članu 74. reč: “ zaposleni“ zamenjuje se rečju: “lica“.

Član 37.

U članu 77. stav 1. posle reči: “struke“ dodaje se zapeta i reči: “tri godine radnog iskustva na poslovima tehničkog rukovođenja, nadzora i drugim stručnim poslovima za koje se projekat izrađuje“, a reči: “ovlašćenje za projektovanje“ zamenjuju se rečima: “ovlašćenje za obavljanje tih poslova“.

U stavu 2. reči: “ovlašćenje za projektovanje“ zamenjuju se rečima: “ ovlašćenje za obavljanje tih poslova“.

Član 38.

Član 78. menja se i glasi:

“Tehničkom kontrolom rudarskih projekata može rukovoditi lice koje ima visoku školsku spremu rudarske struke, pet godina radnog iskustva na poslovima tehničkog rukovođenja, nadzora i drugim stručnim poslovima u rudarskim objektima za koje se projekat izrađuje i ovlašćenje za obavljanje tih poslova.

Tehničku kontrolu rudarskih projekata mogu obavljati lica koja ispunjavaju propisane uslove za izradu rudarskih projekata.“

Član 39.

U članu 81. stav 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: “odnosno starešina nadležnog organa autonomne pokrajine za kandidate sa teritorije autonomne pokrajine.“

Član 40.

U članu 85. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

“2) eksploatacija mineralnih sirovina vrši na osnovu odobrenja za eksploataciju, i saglasno ugovoru o eksploataciji i odobrenju za izvođenje rudarskih radova.“

Član 41.

U članu 93. stav 1. tačka 1) reči: “za eksploataciju (član17)“ zamenjuju se rečima: “za eksploataciju i ugovora o eksploataciji (čl. 17 i 17a)“.

Član 42.

U članu 94. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

“3) pristupi izvođenju radova bez odobrenja u skladu sa članom 13a“.

Član 43.

U čl. 23. i 96. Zakona o rudarstvu („Službeni glasnik RS“, broj 44/95) reči: „Narodna banka Jugoslavije“ zamenjuje se rečima u odgovarajućem padežu: „Narodna banka Srbije“.

Član 44.

Preduzeća i druga pravna lica kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona izdato odobrenje za eksploataciju nastavljaju sa eksploatacijom pod uslovima pod kojima su stekli to pravo, s tim što su dužni da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45.

Podzakonski akti na osnovu ovog zakona doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja akta iz člana 15. ovog zakona primenjivaće se Uredba o visini nakande za korišćenje mineralnih sirovina (“Sužbeni glasnik RS,“ broj 28/02).

Član 46.

Zakon o plaćanju i usmeravanju sredstava naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa (“Službeni glasnik RS“, broj 16/90), prestaje da važi po isteku roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 47.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

OBRAZLOŽENjE

I Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Republika Srbije uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine, pravni položaj preduzeća i drugih organizacija, njihovih udruženja i komora, finansijski sistem, sistem u oblastima ekonomskih odnosa sa inostranstvom, tržišta, planiranja, radnih odnosa,zaštite na radu, zapošljavanja, socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti, kao i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa.

Razlozi zbog kojih se predlaže donošenje Zakona o izmena i dopunama Zakona o rudarstvu ogledaju se u potrebi uređivanja uslova i načina eksploatacije rudnog blaga, na način koji bi omogućio efikasnije obavljanje delatnosti eksploatacije mineralnih sirovina, ostvarivanju prihoda države odnosno jedinice autonomne pokrajine i lokalne samouprave koji su od izuzetnog značaja za životni standard stanovništva, kontroli poslovanja preduzeća koja obavljaju delatnost eksploatacije mineralnih sirovine blaga kao prirodnog dobra u državnoj svojini, formiranje Agencije za rudartsvo koja se obrazuje kao posebna organizacija u smislu Zakona o državnoj upravi, i koja će učestvovati u aktivnostima vezanim za poslove koji prate rad državne uprave koji se odnose na rudarstvo, kai i pripremi podloga za dodelu koncesija za istraživanje i eksploataciju.

Odredbom člana 1. ovog zakona određeno je da Zakonom o rudarstvu uređuju uslovi i način eksploatacije mineralnih sirovina i to u zemlji i na njenoj površini.

Članom 2. ovog zakona pojam rudnog blaga zamenjen je pojmom mineralne sirovine, shodno sa odredbom člana 1. Zakona da se ovim zakonom uređuju uslovi i način eksploatacije mineralnih sirovina.

Članom 3. zakona propisano da se tehnogenim mineralnim sirovinama u smislu ovog zakona smatraju one sirovine koje su rezultat eksploatacije i prerade mineralnih sirovina.

Članom 4. ovog zakona brisan je pojam “razradi“ i “oplemenjivanje“ jer isti više nemaju stručno značenje u procesu eksploatacije, a kod eksploatacije nafte i gasa pored pojma separacije dodat je i pojam “priprema“. Shodno odredbama člana 4. brisan je član 6. Zakona o rudarstvu.

Članom 5. ovog zakona potpunije je definisan pojam “priprema mineralnih sirovina“, a članom 7. ovog zakona bkiže je definisan pojam rudarskih radova.

Članom 8. ovog zakona izvršena je dopuna definicije objekata, postrojenja i uređaja koji se u smislu ovog zakona smatraju rudarskim.

Članom 10. ovog zakona pojam “istraživanja radi obnavljanja rezervi“ zamenjen je pojmom “doistraživanja radi inoviranja stanja rezervi“.

S obzirom na prenošenje dela nadležnosti u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina na organe autonomne pokrajine Zakonom o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine, članom 12. ovog zakona izvršeno je usaglašavanje i teksta Zakona o rudarstvu.

Članom 11. ovog Zakona obrazuje se Agencija za rudarstvo, kao posebna organizacija za obavaljanje stručnih poslova vezanih za oblast rudarstva i ostvarivanje ciljeva utvrđenih strategijom upravljanja mineralnim sirovinama Republike Srbije.

Članom 12. ovog zakona uvodi se kontrola nad poslovanjem preduzeća koja obavljaju delatnost eksploatacije mineralnih sirovina kao prirodnog dobra u državnoj svojini putem uvođenja ovlašćenja, odnosno licence koju izdaje Agencija za rudarstvo.

Članom 13a vog zakona regulisano je pod kojim uslovima preduzeća i fizička lica mogu vršiti eksploataciju određenih mineralnih sirovina sa sopstvene potrebe na vlastitom zemljištu.

Članom 14. ovog zakona izvršeno je brisanje člana 14. i 15. Zakona o rudarstvu radi efikasnijeg načina izdavanja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina, pa time i efikasnijeg obavljanja delatnosti eksploatacije mineralnih sirovina.

Članom 15. ovog zakona određeni su osnovi po kojima se određuje visina i način plaćanja naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

Članom 16. ovog zakona određeno je da su sredstva ostvarena od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u visini od 60% prihod Republike Srbije, 40 % su prihod Opštine na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija. Kada se eksploatacija mineralnih sirovina vrši na teritoriji autonomne prokrajine, sredstva koja su prihod Republike Srbije u skladu sa stavom 3. ovog člana, u visini od 40% su prihod Republike, a u visini od 60% su prihod autonomne pokrajine.

Članom 17. ovog zakona propisan je način izdavanja i sadržina odobrenja za eksploataciju. Odobrenja se izdaju po zahtevu preduzeća koje je nosilac istraživanja, i preduzeće, kome je izdato odobrenje za eksploataciju, prema predloženom članu 18. ovog zakona potpisuje sa Ministarstvom ugovor kojim se bližu regulišu prava i obaveze vezane za proces eksploatacije mineralne sirovine prema zakonu o rudarstvu i to: visina, rokovi, način i uslovi plaćanja naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, prava i obaveze u pogledu preduzimanja mera na određene vrste mineralne sirovine. Na taj način postiže se sigurnost nosioca istraživanja za realizaciju daljeg postupka vađenja rude odnosno vršenja eksploatacije mineralnih sirovina.

Članom 19. ovog zakona bliže su određeni uslovi za izdavanje odobrenja za eksploataciju, te je u tački 3. uveden i pojam studije izvodljivosti eksploatacije.

Članom 20. ovog zakona kojim se bliže određuje sadržina odobrenja odobrenja za eksploataciju, određeno je da sastavni deo odobrenja i rok na koji se daje mineralna sirovina na korišćenje. Na taj način postiže se odgovornost preduzeća u načinu vršenja eksploatacije rudnog blaga koje je u državnoj svojini, s obzirom da je odobrenje vremenski ograničeno i produženje ovisi o oceni vršenja eksploatacije u odobrenom periodu.

Članom 21. ovog zakona prošireni su uslovi za ukidanje odobrenja za eksploataciju, i članom 22.ovog zakona određeni su uslovi pod kojim odobrenje za eksploataciju prestaje da važi.

Članom 23. ovog zakona izvršeno je usklađivanje teksta shodno prethodnim izmenama, tako da se pojam “korišćenje mineralnih sirovina“ zamenjuje pojmom “eksploatacija mineralnih sirovina“.

Članom 24. ovog zakona definisano je da se rudarski radovi izvode u skladu sa tehničkom dokumentacijom za izvođenje rudarskih radova, a članom 25 ovog zakona otvorena je mogućnost promene kategorizacije rezervi mineralnih sirovina shodno propisima iz oblasti kategorizacije i klasifikacije mineralnih sirovina, a u skladu sa važećim svetskim standardima.

Članom 26. ovog zakona proširena je definicija godišnjih planova na godišnje operativne planove koje preduzeće treba da dostavi do 30. novembra tekuće godinu za narednu godinu.

Članom 27. ovog zakona proširene su definicije glavnog i dopunskog rudarskog projekta, tako da se istim smatra i projekat za rekonstrukciju sistema otvaranja i pripreme. Proširena je i definicija uprošćenog rudarskog projekta u cilju omogućavanja bolje kontrole radova vezanih za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

Članom 28.ovog zakona omogućeno je bliže propisivanje sadržine studije izvodljivosti eksploatacije, kao jednog od uslova za izdavanje odobrenja za eksploataciju.

Članom 29. ovog zakona prošireni su uslovi koje mora ispuniti preduzeće da može izrađivati projekte i propisani su uslovi koje treba ispuniti preduzeće da može vršiti tehničku kontrolu projekta.

Članom 30. ovog zakona određuje se postupak i uslovi za dobijanje licenci u skladu sa ovim zakonom.

Članom 31. ovog zakona brisan je stav 5. Zakona o rudarstvu s obzirom da su izmenama definisano koje preduzeće može vršiti tehničku kontrolu projekata.

Članom 32.ovog zakona pojednostavljen je i postupak izdavanja odobrenja za izvođenje rudarskih radova, s obzirom da je već kod izdavanja saglasnosti za izvođenje eksploatacije potrebna saglasnost organa nadležnih za primenu propisa o poljoprivrednom zemljištu i šumskom zemljištu, te se predloženim izmenama izbeglo nepotrebno dupliranje postupka. Osim toga više nije potrebno da se uz zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova dostavljaju i potvrde o plaćanju naknade za isečenu šumu i potvrde o plaćenoj naknadi za promenu namene korišćenja poljoprivrednog zemljišta s obzirom da se radi obavezi regulisanoj drugim posebnim propisima.

Članom 33. ovog zakona proširen je krug lica koja ne mogu da učestvuju vršenju tehničkog pregleda rudarskog objekta radi osiguranja objektivnosti i izbegavanja sukoba interesa.

Članom 34. ovog zakona propisano je da preduzeće koje želi da obnovi radove na napuštenom eksploatacionom polju mora pribaviti i odobrenje za eksploataciju, s obzirom da prethodno odobrenje za eksploataciju usled trajne obustave radova prestaje da važi.

Članom 35.ovog zakona izvršeno je usklađivanje teksta shodno prethodnim izmenama, tako da se pojam “korišćenje mineralnih sirovina“ zamenjuje pojmom “eksploatacija mineralnih sirovina“.

Članom 36. ovog zakona određeno je nije neophodno postojanje radnog odnosa kao jednog od uslova za obavljanje poslova regulisanih odredbama Zakona o rudarstvu.

Članom 37. i 38. ovog zakona bliže su definisani uslovi pod kojim lica mogu vršiti izradu rudarskih projekata i vršiti tehničku kontrolu projekata.

Članom 39. ovog zakona izvršene su izmnen s obzirom na prenošenje dela nadležnosti u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina na organe autonomne pokrajine Zakonom o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine.

Članom 40. ovog zakona izvršene su shodno brisanjem akta iz člana 14. Zakona o rudarstvu.

Članom 41, 42. i 43. ovog zakona izvršeno je usklađenje shodno izmenama Zakona.

Članom 44. ovog zakona propisan je način nastavka obavljanja eksploatacije za preduzeća i druga pravna lica kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona izdato odobrenje.

Članom 45. ovog zakona određeno je da danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o plaćanju i usmeravanju sredstava naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa (“Službeni glasnik RS“, broj 16/90), jer je odredbama Zakona o rudarstvu regulisano i pitanje plaćanja naknade za eksploataciju mineralnih sirovina kao rudnog blaga od opšteg interesa.

III Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje akta

Primenom ovog Zakona proističu finansijske obaveze za Vladu radi obrazovanja i obavljanja delatnosti Agencije za rudarstvo, i potrebno je da se obezbede sredstva u Budžetu Republike Srbije za 2006. godinu u iznosu od ukupno 26 miliona dinara.

IV Analiza efekata Predloga zakona

Rešenja predložena u zakonu uticaće na poslovanje preduzeća koja obavljaju delatnost eksploatacije mineralnih sirovina kao prirodnog dobra u državnoj svojini.

Primena zakona izazvaće troškove u privredi s obzirom da preduzeća koja vrše eksploataciju trebaju uskladiti svoje poslovanje sa ovim zakonom, odnosno da započnu sa plaćanjem naknade za korišćenje mineralnih sirovina. Plaćanje ove naknade je bilo predviđeno i prethodnim zakonskim rešenjem, ali nije sprovođeno. Prema predloženim izmenama omogućiće se realizacija naplate naknade u skladu sa savremenim svetskim rešenjima.

S obzirom da će se primenom ovog zakona omogućiti naplata naknade za korišćenje mineralnih sirovina i tako ostvariti prihodi Republike Srbije odnosno jedinice autonomne pokrajine i lokalne samouprave, koji su od izuzetnog značaja za životni standard stanovništva, smatra se da su pozitivni efekti donošenja ovog zakona takvi da opravdavaju troškove koje će izazvati primena ovog akta .

Zakon stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju iz razloga jer se uvodi sigurnost u poslovanje preduzeća koja vrše istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina, tako što eksploataciju može vršiti samo preduzeće koje je i vršilo geološka istraživanja, i tako što se zaključuju ugovori o eksploataciji kojima se bliže određuju obaveze i prava za eksploataciju mineralnih sirovina.

Povodom donošenja ovog zakona sve zainteresovane strane na javnim rasprave koje su organizovane imale su mogućnost da iznesu svoje stavove.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O RUDARSTVU

KOJE SE MENjAJU ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način eksploatacije rudnog blaga MINERALNIH SIROVINA u zemlji i na njenoj površini, na rečnom ili jezerskom dnu ili ispod njega, kao i izgradnja, korišćenje i održavanje rudarskih objekata.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na eksploataciju peska, šljunka i kamena iz korita vodotoka, sprudova, napuštenih korita i sa područja ugroženog erozijom, koji ne sadrže primese drugih korisnih mineralnih sirovina.

Član 2.

Rudno blago, kao prirodno dobro u državnoj svojini, može se koristiti pod uslovima i na način utvrđen zakonom.

Za korišćenje rudnog blaga plaća se naknada, u skladu sa zakonom.

Rudnim blagom, u smislu ovog zakona, smatraju se sve organske i neorganske mineralne sirovine u čvrstom, rastresitom, plastičnom, tečnom i gasovitom stanju ili u prirodnim rastopinama koje se nalaze u primarnom ležištu, u nanosima, rudarskim iskopinama i odlagalištima i tehnogene sirovine (u daljem tekstu: mineralne sirovine).

“MINERALNE SIROVINE, KAO PRIRODNO DOBRO U DRŽAVNOJ SVOJINI, MOGU SE EKSPLOATISATI POD USLOVIMA I NA NAČIN UTVRĐEN OVIM ZAKONOM.

ZA KORIŠĆENjE MINERALNIH SIROVINA PLAĆA SE NAKNADA, U SKLADU SA ZAKONOM.

MINERALNE SIROVINE, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRAJU SE SVE NEORGANSKE I ORGANSKE SIROVINE U ČVRSTOM, TEČNOM I GASOVITOM STANjU KOJE SE NALAZE U LEŽIŠTU, U NANOSIMA, KAO I TEHNOGENE MINERALNE SIROVINE NASTALE PROCESOM EKSPLOATACIJE (U DALjEM TEKSTU: MINERALNE SIROVINE).“

Član 3.

Mineralnim sirovinama, u smislu ovog zakona, smatraju se:

1) sve vrste uglja i uljnih škriljaca;

2) ugljovodonici u tečnom i gasovitom stanju (nafta i gas) i ostali prirodni gasovi;

3) radioaktivne mineralne sirovine;

4) metalične mineralne sirovine i njihova upotrebljiva jedinjenja;

5) tehnogene mineralne sirovine; “ KOJE SU REZULTAT EKSPLOATACIJE I PRERADE MINERALNIH SIROVINA;

6) nemetalične mineralne sirovine i sirovine za dobijanje građevinskog materijala;

7) sve vrste soli i sonih voda;

8) podzemne vode iz kojih se dobijaju korisne mineralne sirovine i geotermalna energija, kao i podzemne vode vezane za rudarsku tehnologiju i gasovi koji se sa njima javljaju (u daljem tekstu: podzemne vode).

Član 4.

Eksploatacijom mineralnih sirovina, u smislu ovog zakona, smatra se izvođenje radova na otvaranju, pripremi, razradi i otkopavanju ležišta kao i transport mineralnih sirovina i izvođenje drugih rudarskih radova u zemlji i na njenoj površini.

Eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se i izvođenje radova na pripremi i oplemenjivanju mineralnih sirovina, a u eksploataciji nafte i zemnih gasova i radovi na separaciji nafte i gasa, pripremi nafte i gasa na eksploatacionom polju za transport i uskladištenje, izdvajanje prirodnih tečnih gasova (etan, propan, butan i prirodni gazolin) u degazolinažama i sličnim postrojenjima, kao i transport ovih sirovina sabirnim naftovodima i gasovodima na eskploatacionom polju.

Član 5.

Pripremom mineralnih sirovina, u smislu ovog zakona, smatra se: odabiranje, klasiranje po krupnoći, drobljenje, mlevenje, mikronizacija, odvajanje korisnih minerala od jalovog materijala, a kod složenih sirovina i odvajanje pojedinih mineralnih sastojaka u cilju koncentracije pojedinih korisnih minerala putem mehanizovanih postupaka, pri čemu se ne menja njihov hemijski sastav; luženje rastvorljivih korisnih mineralnih sirovina i iskopina i dalje pripremanje rastvora u cilju koncentracije korisnih komponenti; primarna prerada ukrasnog i drugog kamena; podzemna i površinska gasifikacija ležišta, bakteriološki i drugi biološki postupci.

“PRIPREMOM MINERALNIH SIROVINA, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRAJU SE SVI PROCESI: USITNjAVANjA MINERALNIH SIROVINA (DROBLjENjE, PROSEJAVANjE, MLEVENjE, KLASIRANjE), KONCENTRACIJE I/ILI SEPARACIJE KORISNIH MINERALA OD JALOVINE (RUČNO ILI AUTOMATSKO ODABIRANjE, GRAVITACIJSKA, FLOTACIJSKA, MAGNETSKA I ELEKTROSTATIČKA KONCENTACIJA, LUŽENjE MINERALNIH SIROVINA I ISKOPINA I DALjE PRIPREMANjE RASTVORA U CILjU KONCENTRACIJE KORISNIH KOMPONENTI), ODVODNjAVANjE PROIZVODA KONCENTRACIJE ODNOSNO SEPARACIJE (ZGUŠNjAVANjE, FILTRIRANjE I SUŠENjE). POD PRIPREMU MINERALNIH SIROVINA SPADAJU I SVI PROCESI OKRUPNjAVANjA MINERALNIH SIROVINA I KONCENTRATA (PELETIZACIJA I BRIKETIRANjE), SEPARACIJE PESKA, ŠLjUNKA I KAMENA KAO I PROCESI PRIMARNE PRERADE UKRASNOG I DRUGOG KAMENA.

Član 6.

Oplemenjivanjem mineralnih sirovina, u smislu ovog zakona, smatraju se svi termički i hemijski postupci radi poboljšanja osobina i vrednosti mineralnih sirovina pri čemu se bitno ne menja njihov hemijski sastav.

Član 7.

Rudarskim radovima, u smislu ovog zakona, smatraju se radovi na: izradi bušotina; u bušotinama i na izradi svih horizontalnih, kosih i vertikalnih jamskih prostorija; rekonstrukciji rudarskih objekata, postrojenja i uređaja;otvaranju, razradi PRIPREMI, OTVARANjU i eksploataciji ležišta; odlaganju jalovog materijala i deponovanju korisnih mineralnih irovina; odlagalištu flotacijske jalovine i svi radovi na eksploatacionom polju koji su u funkciji eksploatacije i pripreme mineralnih sirovina; radovi koji se izvode na osnovu rudarskih projekata i drugih projekata koji su sastavni deo rudarskih projekata, kao i radovi koji se obavljaju u cilju istraživanja mineralnih sirovina.

Član 8.

Rudarskim objektima, postrojenjima i uređajima, u smislu ovog zakona, smatraju se:

1) objekti, postrojenja i uređaji OBJEKTI I POSTROJENjA u sastavu rudnika koji su neposredno vezani za tehnološki proces istraživanja, eksploataciju i pripremu mineralnih sirovina i odlaganje jalovine, šljake, pepela i mineralnih sirovina na deponijama za homogenizaciju;

2) mašine i uređaji namenjeni svim fazama tehnoloških procesa podzemne i površinske eksploatacije mineralnih sirovina I PRIPREMI MINERALNIH SIROVINA;

3) objekti, postrojenja i uređaji za zaštitu rudnika od podzemnih i površinskih voda;

4) objekti, postrojenja i uređaji na naftnim i gasnim poljima koji su neposredno vezani za tehnološki proces istraživanja, eksploataciju i transport nafte, gasa i podzemnih voda na eksploatacionom polju;

5) objekti za podzemno skladištenje prirodnog gasa i sirove nafte I DRUGIH MATERIJA NA EKSPLOATACIONOM POLjU;

6) objekti, postrojenja i uređaji koji čine celinu sa električnom mrežom rudnika;

7) glavni i pomoćni magacini eksploziva i eksplozivnih sredstava na eksploatacionom polju;

8) objekti, postrojenja i uređaji za eksploataciju podzemnih voda ili drugih mineralnih sirovina cevnim sistemom i bušotinama.

“9. OBJEKTI I POSTROJENjA KOJI SLUŽE ZA SEPARACIJU PESKA, ŠLjUNKA I KAMENA..“

Član 10.

Preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje vrši eksploataciju mineralnih sirovina dužno je da istovremeno sa eksploatacijom vrši i istraživanja radi obnavljanja rezervi mineralnih sirovina, DOISTRAŽIVANjA RADI INOVIRANjA STANjA REZERVI, kao i radi planiranja i sprovođenja mera kojima se sprečava ugrožavanje životne sredine u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.

Član 12.

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona, drugih propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta koji se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina, kao i nad primenom mera zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije pri eksploataciji mineralnih sirovina, vrši ministarstvo nadležno za poslove rudarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo). ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE KADA SE EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA VRŠI NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE”.

“1. AGENCIJA ZA RUDARSTVO

ČLAN 12A.

OBRAZUJE SE AGENCIJA ZA RUDARSTVO, KAO POSEBNA ORGANIZACIJA ZA OBAVALjANjE STRUČNIH POSLOVA VEZANIH ZA OSTVARIVANjE CILjEVA UTVRĐENIH STRATEGIJOM UPRAVLjANjA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE SRBIJE (U DALjEM TEKSTU:AGENCIJA).

AGENCIJA IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA.

AGENCIJA ZA RUDARSTVO OBAVLjA POSLOVE KOJI SE ODNOSE NA:

UČESTVOVANjE U IZRADI STRATEGIJE UPRAVLjANjA I RAZVOJA MINERALNIH SIROVINA REPUBLIKE SRBIJE;

PRAĆENjE I PROGNOZIRANjE TRENDOVA PROIZVODNjE I CENA BERZANSKIH I DRUGIH MINERALNIH SIROVINA U ZEMLjI I INOSTRANSTVU;

UČESTVOVANjE U IZRADI BILANSA REZERVI SVIH MINERALNIH SIROVINA;

PRUŽANjE INFORMISIJA O MEĐUNARODNIM KRETANjIMA I NAJBOLjOJ PRAKSI U OBLASTI RUDARSTVA;

UČESTVOVANjE U ORGANIZOVANjU SEMINARA I PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI IZ OBLASTI RUDARSTVA, PRUŽANjE KONSULTANTSKIH USLUGA I PERIODIČNO IZDAVANjE INFORMATORA IZ DOMENA SVOJE DELATNOSTI;

UČESTVOVANjE U PRIPREMI DOKUMENTACIJE ZA DAVANjE KONCESIJA NA EKSPLOTACIJU I ISTRAŽIVANjE MINERALNIH SIROVINA;

UČESTVOVANjE U PRIPREMI PODZAKONSKIH AKATA I PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA I DRUGIH TEHNIČKIH PROPISA;

PROMOVISANjE ULAGANjA U MINERALNE SIROVINE REPUBLIKE SRBIJE;

IZDAVANjE LICENCI U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

AGENCIJA ZA RUDARSTVO JEDNOM GODIŠNjE PODNOSI IZVEŠTAJ VLADI O SVOM RADU U PRETHODNOJ GODINI SA PREDLOGOM MERA.

II. EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA

1. Zajedničke odredbe

Član 13.

Eksploataciju mineralnih sirovina može obavljati preduzeće, odnosno drugo pravno lice (u daljem tekstu: preduzeće) koje je upisano u sudski registar za obavljanje te delatnosti i koje za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, nadzora i drugih stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom ima zaposlene koji ispunjavaju propisane uslove u pogledu vrste i stepena školske spreme, radnog iskustva i ovlašćenja za obavljanje tih poslova.

Eksploataciju mineralnih sirovina mogu da vrše i strana pravna lica pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom i zakonom kojim se uređuju prava stranih lica u pogledu korišćenja dobara od opšteg interesa.

Ispiranje plemenitih metala i drugih minerala iz rečnih nanosa može se odobriti i fizičkom licu pod uslovom da sve isprane količine metala mesečno ponudi Narodnoj banci Jugoslavije po tržišnim cenama.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta, kao i preduzeća kojima su preneta na upravljanje dobra od opšteg interesa, mogu na zemljištu čiji su vlasnici, odnosno korisnici, bez odobrenja Ministarstva, vršiti eksploataciju sirovina za dobijanje građevinskog materijala za sopstvene potrebe u toku jedne godine i to:

1) pravno lice – lomljenog kamena do 1.000 m3, peska i šljunka do 200 m3 i opekarske gline do 80 m3;

2) fizičko lice – lomljenog kamena do 250 m3, ukrasnog kamena do 10 m3, peska i šljunka do 40 m3 i opekarske gline do 25 m3.

Za korišćenje mineralnih sirovina u količinama iz stava 4. ovog člana ne plaća se naknada.

O izvođenju radova iz stava 4. ovog člana, podnosi se prijava Ministarstvu, najkasnije osam dana pre početka izvođenja radova.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i preduzeća iz stava 4. ovog člana, dužni su da po završetku radova na eksploataciji sirovina, a najkasnije u roku od tri meseca od dana prestanka eksploatacije, privedu zemljište prvobitnoj nameni, odnosno preduzmu mere zaštite zemljišta na kome su izvodili radove.

“EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA MOŽE OBAVLjATI PRIVREDNO DRUŠTVO, PREDUZEĆE ODNOSNO DRUGO PRAVNO LICE (U DALjEM TEKSTU: PREDUZEĆE) KOJE JE REGISTROVANO ZA OBAVLjANjE TE DELATNOSTI I IMA LICENCU ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA I ZA VRŠENjE STRUČNOG NADZORA NAD RUDARSKIM RADOVIMA.“

POSLE ČLANA 13. DODAJU SE ČLAN 13A KOJI GLASI:

“ČLAN 13A.

PREDUZEĆE MOŽE ZA SOPSTVENE POTREBE NA ZEMLjIŠTU ČIJI JE VLASNIK ODNOSNO KORISNIK DA VRŠI EKSPLOATACIJU LOMLjENOG KAMENA DO 3000 M3, UKRASNOG KAMENA DO 150 M3, PESKA I ŠLjUNKA DO 1500 M3 I OPEKARSKE GLINE DO 1000 M3 ,.PO PRETHODNO PRIBAVLjENOM ODOBRENjU KOJE IZDAJE MINISTARSTVO.

UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE SAGLASNOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA POTREBNO JE DOSTAVITI:

DOKAZ O SVOJINI ILI PRAVU KORIŠĆENjA ZEMLjIŠTA;

UPROŠĆENI RUDARSKI PROJEKAT;

UGOVOR SA OVLAŠĆENIM IZVOĐAČEM RUDARSKIH RADOVA;

AKT OPŠTINSKOG ORGANA, NADLEŽNOG ZA POSLOVE UREĐENjA PROSTORA I ZEMLjIŠTA U KOME JE NAVEDENA NAMENA I KOLIČINA MINERALNE SIROVINE;

MIŠLjENjE ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE.

FIZIČKO LICE MOŽE DA OBAVLjA EKSPLOATACIJU LOMLjENOG KAMENA DO 300 M3, UKRASNOG KAMENA DO 30 M3, PESKA I ŠLjUNKA DO 100 M3 I OPEKARSKE GLINE DO 80 M3, NA SOPSTVENOM ZEMLjIŠTU NA OSNOVU PRIJAVE KOJI PODNOSI OPŠTINSKOM ORGANU NADLEŽNOM ZA POSLOVE UREĐENjA PROSOTRA I ZEMLjIŠTA I MINISTARSTVU, NAJKASNIJE OSAM DANA PRE POČETKA IZVOĐENjA RADOVA.

ZA KORIŠĆENjE MINERALNIH SIROVINA U KOLIČINAMA IZ STAVA 1. I 3. OVOG ČLANA NE PLAĆA SE NAKNADA.

ISPIRANjE PLEMENITIH METALA I DRUGIH MINERALA IZ REČNIH NANOSA MOŽE SE ODOBRITI I FIZIČKOM LICU POD USLOVOM DA SVE ISPRANE KOLIČINE METALA MESEČNO PONUDI NARODNOJ BANCI SRBIJE PO TRŽIŠNIM CENAMA.“

Član 14.

Mineralne sirovine daju se na korišćenje aktom Vlade Republike Srbije kojim se određuje: vrsta mineralne sirovine koja se daje na korišćenje; prostor na kome će se vršiti eksploatacija; uslovi korišćenja mineralnih sirovina i vreme na koje se daje mineralne sirovina na korišćenje.

Na osnovu akta iz stava 1. ovog člana, preduzeće kome su date na korišćenje mineralne sirovine i Ministarstvo zaključuju ugovor kojim se bliže određuju uslovi korišćenja mineralnih sirovina, rokovi, način i uslovi plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina, kao i prava i obaveze u pogledu preduzimanja mera na obezbeđivanju opšte sigurnosti, zaštite okoline i drugih mera pri korišćenju te vrste mineralne sirovine.

Član 15.

Davanje mineralnih sirovina na korišćenje vrši se javnim nadmetanjem ili prikupljanjem ponuda.

Oglas o javnom nadmetanju sadrži naročito podatke o: vrsti mineralne sirovine koja se daje na korišćenje i prostoru na kome je ležište te mineralne sirovine; uslovima davanja na korišćenje mineralne sirovine; uslovima koje mora ispuniti podnosilac ponude u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i kadrova i drugih uslova za korišćenje određene vrste mineralne sirovine; roku za podnošenje ponude i roku u kome će učesnici biti obavešteni o rezultatima javnog nadmetanja, koji ne može biti duži od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Prikupljanje ponuda vrši se u slučaju kada se daju na korišćenje mineralne sirovine od strateškog značaja za Republiku za čiju eksploataciju je podoban mali broj preduzeća.

Ponude za davanje na korišćenje mineralnih sirovina prikuplja Ministarstvo.

Prioritet u dobijanju mineralnih sirovina na korišćenje ima, pod jednakim uslovima, preduzeće koje je vršilo istraživanje na prostoru na kome će se obavljati eksploatacija te mineralne sirovine.

Ako pravo da koristi mineralne sirovine dobije preduzeće koje nije vršilo istraživanje, preduzeće koje je vršilo istraživanje ima pravo potraživanja uloženih sredstava.

Član 16.

Visinu naknade za korišćenje mineralnih sirovina, kao i bliže uslove za davanje na korišćenje mineralnih sirovina, utvrđuje Vlada Republike Srbije.

Visina naknade iz stava 1. ovog člana određuje se prema:

1) vrsti mineralne sirovine;

2) kvalitetu mineralne sirovine;

3) količini eksploatacionih rezervi mineralne količine;

4) tržišnoj ceni korisnih komponenata sadržanih u mineralnoj sirovini i očekivanom profitu;

5) nameni korišćenja mineralne sirovine (za sopstvene potrebe ili za potrebe tržišta).

Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje mineralnih sirovina u visini od 80% su prihod Republike, a u visini od 20% su prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija mineralnih sirovina i opštine koja je pretrpela štetne posledice eksploatacije mineralnih sirovina, a koriste se prema programu koji donose skupština opština, za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica eksploatacije mineralnih sirovina.

U pogledu naplate, zastarelosti, kamata i kontrole plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina, primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija.

“PREDUZEĆE KOJE VRŠI EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA PLAĆA NAKNADU ZA KORIŠĆENjE MINERALNIH SIROVINA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

NAKNADA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UTVRĐUJE SE PREMA SLEDEĆIM OSNOVAMA:

ZA SVE VRSTE UGLjA I ULjNIH ŠKRILjACA – 1% OD UKUPNOG PRIHODA;

ZA UGLjOVODONIKE U TEČNOM I GASOVITOM STANjU (NAFTA I GAS) I OSTALE PRIRODNE GASOVE – 3% OD UKUPNOG PRIHODA;

ZA RADIOAKTIVNE SIROVINE – 2% OD UKUPNOG PRIHODA;

SVE METALIČNE SIROVINE – 3% OD NETO PRIHODA OD TOPIONICE;

TEHNOGENE SIROVINE KOJE SU REZULTAT EKSPLOATACIJE I PRERADE MINERALNIH SIROVINA – 4% OD UKUPNOG PRIHODA;

ZA NEMETALIČNE SIROVINE I SIROVINE ZA DOBIJANjE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA – 5% OD UKUPNOG PRIHODA;

ZA SVE VRSTE SOLI I SONIH VODA – 1% OD UKUPNOG PRIHODA;

ZA PODZEMNE VODE IZ KOJIH SE DOBIJAJU KORISNE MINERALNE SIROVINE I GEOTERMALNA ENERGIJA, KAO I PODZEMNE VODE VEZANE ZA RUDARSKU TEHNOLOGIJU I GASOVE KOJI SE SA NjIMA JAVLjAJU – 1% OD UKUPNOG PRIHODA.

UKUPAN PRIHOD PREMA STAVU 2. OVOG ČLANA PREDSTAVLjA IZNOS KOJI PREDUZEĆE OSTVARUJE OD ISKORIŠĆENIH ILI PRODATIH MINERALNIH SIROVINA, ODREĐEN NA OSNOVU NAČELA UZROČNOSTI PRIHODA I RASHODA, U SKLADU SA OPŠTE PRIHVAĆENIM MEĐUNARODNIM STANDARDIMA I REALNOM TRŽIŠOM VREDNOŠĆU MINERALNOG PROIZVODA KOJE KORISTI PREDUZEĆE.

NETO PRIHOD OD TOPIONICE PREMA STAVU 2. OVOG ČLANA PREDSTAVLjA UKUPAN PRIHOD OD PRODAJE KRAJNjEG PROIZVODA UMANjEN ZA TROŠKOVE TOPLjENjA, RAFINACIJE, TRANSPORTA, PRETOVARA, OSIGURANjA I PRODAJE, ODREĐEN NA OSNOVU NAČELA UZROČNOSTI PRIHODA I RASHODA, U SKLADU SA OPŠTE PRIHVAĆENIM MEĐUNARODNIM STANDARDIMA. NETO PRIHOD OD TOPIONICE NE MOŽE SE UMANjIVATI PO OSNOVU AMORIZACIJE, TROŠKOVA KAPITALA ILI PORESKIH OLAKŠICA.

NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU PLAĆA SE ZA SVE KOMPONENTE MINERALNE SIROVINE, KOJE SE KORISTE ILI PRODAJU, A NE PLAĆA SE ZA UZORKE MINERALNIH SIROVINA KOJI SE KORISTE ZA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ISPITIVANjA.

NAČIN PLAĆANjA NAKNADE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA BLIŽE ODREĐUJE MINISTAR SPORAZUMNO SA MINISTROM NADLEŽNIM ZA FINANSIJE.

ČLAN 16.

POSLE ČLANA 16. DODAJE SE NOVI ČLAN 16A KOJI GLASI:

“ČLAN 16A

“SREDSTVA OSTVARENA OD NAKNADE ZA KORIŠĆENjE MINERALNIH SIROVINA U VISINI OD 60% SU PRIHOD REPUBLIKE, 40 % SU PRIHOD OPŠTINE NA ČIJOJ TERITORIJI SE VRŠI EKSPLOATACIJA.

KADA SE EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA VRŠI NA TERITORIJI AUTONOMNE PROKRAJINE, SREDSTVA KOJA SU PRIHOD REPUBLIKE U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA, U VISINI OD 40% SU PRIHOD REPUBLIKE, A U VISINI OD 60% SU PRIHOD AUTONOMNE POKRAJINE.

PRINUDNU NAPLATU I KONTROLU OBRAČUNA I UPLATE NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA VRŠI NADLEŽNI PORESKI ORGAN. U POGLEDU PRINUDNE NAPLATE, KONTROLE, KAMATE I ZASTARELOSTI NAKNADE ZA KORIŠĆENjE MINERALNIH SIROVINA, SHODNO SE PRIMENjUJU ODREDBE ZAKONA KOJIM JE UREĐEN PORESKI POSTUPAK.“

2. Odobrenje za eksploataciju

Član 17.

Eksploatacija mineralnih sirovina vrši se na osnovu odobrenja za eksploataciju koje izdaje Ministarstvo.

“EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA SE VRŠI NA OSNOVU ODOBRENjA ZA EKSPLOATACIJU, U ROKU ODREĐENOM ODOBRENjEM I PO DINAMICI I U KOLIČINAMA PREDVIĐENIM RUDARSKIM PROJEKTOM I OSTALOM TEHNIČKOM DOKUMENTACIJOM IZRAĐENOM U SKLADU SA ZAKONOM.

ODOBRENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE MINISTARSTVO.

ODOBRENjE ZA EKSPLOATACIJU IZDAJE SE PO ZAHTEVU NOSIOCA ISTRAŽIVANjA MINERALNE SIROVINE NA PROSTORU NA KOME ĆE SE OBAVLjATI EKSPLOATACIJA TE MINERALNE SIROVINE.

ZAHTEV ZA PRODUŽENjE ROKA U ODOBRENjU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, MOŽE SE PODNETI PRE ISTEKA VAŽENjA ROKA U ODOBRENjU.“

Posle člana 17. dodaje se novi član 17a koji glasi:

“ 17a

PREDUZEĆE KOME JE IZDATO ODOBRENjE ZA EKSPLOATACIJU I MINISTARSTVO ZAKLjUČUJU UGOVOR KOJIM SE BLIŽE ODREĐUJU PRAVA I OBAVEZE VEZANE ZA PROCES EKSPLOATACIJE MINERALNE SIROVINE A NAROČITO: VISINA, ROKOVI, NAČIN I USLOVI PLAĆANjA NAKNADE ZA KORIŠĆENjE MINERALNIH SIROVINA, PRAVA I OBAVEZE U POGLEDU PREDUZIMANjA MERA NA OBEZBEĐIVANjU OPŠTE SUGURNOSTI, ZAŠTITE OKOLINE I DRUGIH MERA PRI EKSPLOATACIJI ODREĐENE VRSTE MINERALNE SIROVINE.“

Član 18.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za eksploataciju podnosi se:

1) situaciona karta u razmeri 1:25000 ILI U ODGOVARAJUĆOJ RAZMERI sa ucrtanim granicama eksploatacionog polja, javnim saobraćajnicama i drugim objektima koji se nalaze na tom polju i naznačenjem vrste mineralne sirovine koja se namerava eksploatisati, opštine na čijoj se teritoriji nalazi eksploataciono polje i početka eksploatacionih radova;

2) potvrda o bilansnim rezervama mineralnih sirovina koja se izdaje prema propisima o geološkim istraživanjima “NA OSNOVU IZVRŠENIH ISTRAŽIVANjA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA O KLASIFIKACIJI I KATEGORIZACIJI REZERVI MINERALNIH SIROVINA;

3) projekat o eksploataciji ležišta mineralnih sirovina sa prikazom načina eksploatacije i podacima o metanoobilnosti, zaprašenosti i zavodnjenosti, oplemenjivanju, upotrebi, plasmanu, merama zaštite i sanacije životne sredine, kao i podacima o potrebnim sredstvima za organizovanje rada i stručnim kadrovima;

‘3). STUDIJA IZVODLjIVOSTI EKSPLOATACIJE LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA SA PRIKAZOM USLOVA I NAČINA EKSPLOATACIJE, PRIPREME MINERALNIH SIROVINA, PLASMANA MINERALNIH SIROVINA, MERA ZAŠTITE I SANACIJE ŽIVOTNE SREDINE I UTICAJA NA DRUŠTVENU ZAJEDNICU, POTREBNIH NOVČANIH SREDSTAVA KOJA ĆE BITI ANGAŽOVANA I BROJA ZAPOSLENIH; “’

4) projekat rekultivacije degradiranog zemljišta;

5) akt organa nadležnog za poslove urbanizma u pogledu usaglašenosti eksploatacije mineralnih sirovina sa odgovarajućim prostornim, odnosno urbanističkim planovima;

6) saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva kada se eksploatacija vrši na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu;

7) saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine;

8) saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede, ako se eksploatacijom mineralnih sirovina utiče na režim voda.

Član 19.

Odobrenjem za eksploataciju određuje se:

1) vrsta mineralne sirovine koja se namerava eksploatisati;

2) kapacitet proizvodnje prema bilansnim rezervama;

3) položaj i tačne granice eksploatacionog polja;

4) rok u kome se moraju završiti pripremni radovi i početi sa eksploatacijom, A KOJI NE MOŽE BITI KRAĆI OD ŠEST MESECI;

5) ROK NA KOJI SE DAJE MINERAKNA SIROVINA NA KORIŠĆENjE

Član 20.

Ministarstvo će ukinuti odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina ako se:

1) ne otpočne sa eksploatacijom u određenom roku;

2) nastavi sa radovima koji se ne izvode u skladu sa rudarskim projektom po isteku roka koji utvrdi rudarski inspektor;

3) eksploatacijom ugrožava život i zdravlje ljudi i životna sredina, a druge mere predviđene ovim zakonom i drugim propisima nisu dovoljne da se to spreči.

“4. NE ISPUNjAVAJU PRAVA I OBAVEZE IZ UGOVORA ZAKLjUČENOG U SKLADU SA OVIMZAKONOM;

5. BLAGOVREMENO U SKLADU SA OVIM ZAKONOM NE DOSTAVI NADLEŽNOM MINISTARSTVU GODIŠNjI OPERATIVNI PLAN ZA NAREDNU KALENDARSKU GODINU;

6. NE IZVODE RUDARSKE RADOVI U TOKU OD GODINU DANA NEPREKIDNO.“

POSLE ČLANA 20. DODAJE SE NOVI ČLAN 20A KOJI GLASI:

“20A

ODOBRENjE ZA EKSPLOATACIJU PRESTAJE DA VAŽI:

NA ZAHTEV PREDUZEĆA ;

TRAJNOM OBUSTAVOM VRŠENjA EKSPLOATACIJE;

ISTEKOM ROKA NA KOJI SE DAJE MINERALNA SIROVINA NA KORIŠĆENjE;

RASKIDOM UGOVORA.“

ČLAN 21.

Preduzeće kome je dato odobrenje za eksploataciju za određene mineralne sirovine, može na istom eksploatacionom polju vršiti i eksploataciju drugih mineralnih sirovina koje nisu obuhvaćene datim odobrenjem, po prethodno sprovedenom postupku za davanje na korišćenje mineralnih sirovina. POD USLOVIMA I NA NAČIN PROPISAN OVIM ZAKONOM

Ako odobrenjem iz stava 1. ovog člana nisu obuhvaćene sve vrste mineralnih sirovina koje se nalaze na određenom eksploatacionom polju, korišćenje obuhvaćenih mineralnih sirovina može se dati drugom preduzeću pod uslovima i na način propisan ovim zakonom, UKOLIKO SE TIME NE OMETA EKSPLOATACIJA VEĆ PRETHODNO ODOBRENE MINERALNE SIROVINE.

.

3. Eksploataciono polje

Član 24.

Eksploatacija mineralnih sirovina vrši se na eksploatacionom polju.

Eksploataciono polje obuhvata istražni prostor u kome su overene bilansne rezerve mineralnih sirovina, kao i prostor predviđen za jalovišta i za izgradnju objekata prerade, održavanja, vodozahvata i drugih objekata, a ograničeno je odgovarajućim linijama na površini ili prirodnim granicama i prostire se neograničeno u dubinu zemlje.

Ako postoje uslovi za otvaranje više rudarskih objekata na jednom eksploatacionom polju, može se aktom o davanju mineralnih sirovina na korišćenje eksploataciono polje ograničiti samo na jedan deo ležišta mineralne sirovine. AKO POSTOJE USLOVI ZA OTVARANJE VIšE RUDARSKIH OBJEKATA NA JEDNOM EKSPLOATACIONOM POLJU, ODOBRENJEM ZA EKSPLOATACIJU EKSPLOATACIONO POLJE MOŽE SE OGRANIčITI SAMO NA JEDAN DEO LEžIšTA MINERALNE SIROVINE.”

Član 26.

Rudarski radovi se izvode u skladu sa tehničkom dokumentacijom za izvođenje rudarskih radova. , koja sadrži dugoročni program eksploatacije mineralnih sirovina, godišnje planove izvođenja radova i rudarske projekte.

Tehnička dokumentacija iz stava 1. ovog člana izrađuje se na osnovu rezultata istraživačkih radova, analiza, elaborata o rezervama mineralnih sirovina A i B kategorije KATEGORIZOVANIH I KLASIFIKOVANIH REZERVI U SKLADU SA PROPISIMA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANjIMA, i druge dokumentacije kojima se razrađuju i analiziraju tehnički, tehnološki i ekonomski uslovi izvođenja radova, uslovi zaštite od požara, zaštite životne sredine, zaštite voda i zaštite na radu i drugi uslovi od uticaja na ocenu tehničko-tehnološke i ekonomske opravdanosti eksploatacije i izvođenja rudarskih radova.

Član 27.

Na osnovu podataka o utvrđenim količinama i kvalitetu mineralnih sirovina i uslova eksploatacije, preduzeće je dužno da izradi dugoročni program eksploatacije ležišta za period od najmanje deset godina i godišnje OPERATIVNE planove izvođenja rudarskih radova.

Godišnje planove iz stava 1. ovog člana preduzeće donosi najkasnije do 31. decembra 30 NOVEMBRA tekuće godine za narednu godinu.

Član 28.

Rudarski projekti jesu: glavni rudarski projekat, dopunski rudarski projekat i uprošćeni rudarski projekat.

Glavni rudarski projekat izrađuje se za izgradnju novih podzemnih i površinskih rudarskih objekata radi eksploatacije ležišta mineralnih sirovina, kao i za otvaranje novih rudnih ležišta u postojećim rudnicima.

GLAVNI RUDARSKI PROJEKAT IZRAĐUJE SE ZA IZGRADNjU NOVIH PODZEMNIH I POVRŠINSKIH RUDARSKIH OBJEKATA I REKONSTRUKCIJU SISTEMA OTVARANjA I PRIPREME RUDARKIH OBJEKATA RADI EKSPLOATACIJE LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA, KAO I ZA OTVARANjE NOVIH RUDNIH LEŽIŠTA U POSTOJEĆIM RUDNICIMA. KAO PODLOGA ZA GLAVNI RUDARSKI PROJEKAT UZIMA SE VIŠE OD 50% UTVRĐENIH BILANSNIH REZERVI MINERALNIH SIROVINA.

Dopunski rudarski projekat izrađuje se za izvođenje rudarskih radova za izgradnju rudarskih objekata, REKONSTRUKCIJU SISTEMA OTVARANjA I PRIPREME, i za unapređenje primenjenih ili uvođenje novih metoda eksploatacije mineralnih sirovina.

Uprošćeni rudarski projekat izrađuje se za sva odstupanja od glavnog, odnosno dopunskog rudarskog projekta, kao i za rudarske radove na istraživanju mineralnih sirovina i rudarske radove na eksploataciji manjih ležišta do 15 hiljada tona čija eksploatacija neće trajati duže od jedne godine.

UPROŠĆENI RUDARSKI PROJEKAT IZRAĐUJE SE ZA:

SVA ODSTUPANjA OD GLAVNOG ILI DOPUNSKOG RUDARSKOG PROJEKTA, AKO SE NE MENjA OSNOVNA KONCEPCIJA NAVEDENIH PROJEKATA. RUDARSKI RADOVI NA EKSPLOATACIJI LEŽIŠTA OBRAĐENI UPROŠĆENIM RUDARSKIM PROJEKTOM MOGU TRAJATI DO DVE GODINE,

EKSPLOATACIJU MALIH RUDNIH TELA DO 15 HILjADA TONA U OKVIRU EKSPLOATACIONOG POLjA, ČIJA EKSPLOATACIJA NEĆE TRAJATI DUŽE OD JEDNE GODINE,

RUDARSKE RADOVE PRI ISTRAŽIVANjU MINERALNIH SIROVINA,

RUDARSKE RADOVE PRI EKSPLOATACIJI ZA SOPSTVENE POTREBE SAGLASNO SA OVIM ZAKONOM,

ZA IZRADU POJEDINAČNIH BUŠOTINA ZA NAFTU, GAS I PODZEMNE VODE, KAO I ZA NADZEMNE OBJEKTE ZA EKSPLOATACIJU, PRIPREMU I TRANSPORT NAFTE, GASA I PODZEMNE VODE.

Uprošćeni rudarski projekat izrađuje se i za izradu pojedinih bušotina za naftu, gas i podzemne vode, kao i za nadzemne objekte za eksploataciju, pripremu i transport nafte, gasa i vode.

Član 29.

Ministar nadležan za poslove rudarstva bliže propisuje sadržinu rudarskih projekata, STUDIJE IZVODLjIVOSTI EKSPLOATACIJE dugoročnog programa i godišnjih OPERATIVNIH planova.

Član 30.

Rudarske projekte iz člana 28. ovog zakona, može izrađivati preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u sudski registar za izradu rudarskih projekata i koje za svaku vrstu projekta koji izrađuje ima zaposlene koji u pogledu vrste i stepena školske spreme, radnog iskustva i ovlašćenja za projektovanje, ispunjavaju propisane uslove.

“’RUDARSKE PROJEKTE MOŽE IZRAĐIVATI PREDUZEĆE, KOJE IMA LICENCU ZA IZRADU RUDARSKIH PROJEKATA, A TEHNIČKU KONTROLU MOŽE VRŠITI PREDUZEĆE KOJE IMA LICENCU ZA VRŠENjE TEHNIČKE KONTROLU RUDARSKIH PROJEKATA I OBJEKATA

Preduzeće, odnosno drugo pravno lice iz stava 1. ovog člana, dužno je da se pri izradi projekata pridržava u svemu propisanih mera zaštite na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požara i eksplozija, standarda i tehničkih normativa za rudarske radove i da koristi pouzdane podatke o utvrđenim količinama i kvalitetu mineralnih sirovina i uslovima eksploatacije.

Rudarske projekte kao i njihove sastavne delove moraju potpisati i lica koja su kao odgovorni projektanti rukovodili njihovom izradom.

POSLE ČLANA 30. DODAJE SE ČLAN 30A KOJI GLASI:

“ 30A

LICENCE KOJE SE IZDAJU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM SU:

LICENCA ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA I ZA VRŠENjE STRUČNOG NADZORA NAD RUDARSKIM RADOVIMA;

LICENCA ZA PROJEKTOVANjE RUDARSKIH PROJEKATA;

LICENCA ZA VRŠENjE TEHNIČKE KONTROLE RUDARSKIH PROJEKATA I OBJEKATA.

LICENCE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOGU DA DOBIJU PREDUZEĆA KOJA IMAJU ZAPOSLENE SA ODGOVARAJUĆOM STRUČNOM SPREMOM, RADNIM ISKUSTVOM, OVLAŠĆENjEM ZA PROJEKTOVANjE I OVLAŠĆENjEM ZA OBAVLjANjE STRUČNIH POSLOVA UTVRĐENIH OVIM ZAKONOM.

AGENCIJA DONOSI AKT O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

PREDUZEĆE NAJKASIJE DO 30. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE, DOSTAVLjA AGENCIJI PODATKE KOJIMA DOKAZUJE DA I DALjE ISPUNjAVA USLOVE ZA IZDAVANjE LICENCI.

AGENCIJA ĆE DONETI REŠENjE O STAVLjANjU VAN SNAGE AKTA O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCI AKO:

SE NA OSNOVU DOSTAVLjENIH PODATAKA UTVRDI DA VIŠE NISU ISPUNjENI USLOVI ZA VAŽENjE ISTE,

U SLUČAJU DA PREDUZEĆE NE DOSTAVI PODATKE PRE ISTEKA ROKA VAŽENjA AKTUELNE LICENCE,

U SLUČAJU DA SE UTVRDI DA SE RUDARSKI RADOVI NE IZVODE U SKLADU SA IZVOĐAČKIM PROJEKTIMA, A POSEBNO AKO SE NA TAJ NAČIN UGROŽAVA BEZBEDNOST LjUDI I RUDARSKIH OBJEKATA.

AGENCIJA VODI EVIDENCIJU O SVIM IZDATIM LICENCAMA I O TOME REDOVNO IZVEŠTAVA MINISTARSTVO. U EVIDENCIJU IMAJU PRAVO UVIDA SVI ZAINTERESOVANI SUBJEKTI.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE ZA IZDAVANjE LICENCI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.“

Član 32.

Glavni i dopunski rudarski projekti podležu tehničkoj kontroli.

Rudarski projekti urađeni u inostranstvu nostrifikuju se i podležu tehničkoj kontroli u skladu sa ovim zakonom.

Tehnička kontrola iz stava 1. ovog člana obuhvata kontrolu u pogledu primene mera i normativa zaštite na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požara i eksplozija, sigurnosti objekata i ljudi i podzemnih, površinskih i susednih objekata, kao i kontrolu u pogledu primene savremenih dostignuća i metoda rudarske nauke i tehnike i usklađenosti sa tehničkim propisima, normativima i standardima.

Tehničkom kontrolom rudarskih projekata urađenih u inostranstvu proverava se da li su primenjeni propisi, mere i uslovi koji odgovaraju jugoslovenskim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta određenih za izvođenje radova koji su predmet rudarskog projekta i usklađenost mera i mernih jedinica i drugih pokazatelja koji se primenjuju kod izrade rudarskih projekata.

Tehničku kontrolu projekata iz stava 1. ovog člana može vršiti preduzeće, odnosno drugo pravno lice ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom za izradu rudarskih projekata.

Član 36.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova po glavnom i dopunskom rudarskom projektu dostavlja se:

1) rudarski projekat u tri primerka sa potvrdom preduzeća, odnosno drugog pravnog lica koje je izvršilo tehničku kontrolu da je projekat urađen u skladu sa propisanim uslovima, izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli, saglasnošću investitora na projekat i potvrdom organa koji je izdao akt o uslovima za uređenje prostora da je rudarski projekat urađen u skladu sa tim aktom;

2) potvrda o overenim bilansnim rezervama, izdata u skladu sa propisima o geološkim istraživanjima;

3) dokaz o pravu svojine ili korišćenja, odnosno službenosti na zemljištu koje je određeno za eksploataciju mineralnih sirovina za površine obuhvaćene projektom;

4) saglasnost organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine o usklađenosti projekata sa uslovima za zaštitu i unapređenje životne sredine;

5) dokaz o plaćenoj naknadi za promenu namene korišćenja poljoprivrednog zemljišta; “5. VODOPRIVREDNA SAGLASNOST ZA PROJEKTE, AKO SE IZVOĐENjEM RUDARSKIH RADOVA UTIČE NA REŽIM VODA

6) projekat o rekultivaciji zemljišta urađen u skladu sa propisima;

7) vodoprivredna saglasnost na projekte;

8) dokaz o plaćenoj naknadi za isečenu šumu.

7. ZAKLjUČEN UGOVOR O EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA;“

Ako su za izvođenje radova iz stava 1. ovog člana, posebnim zakonom propisani i drugi uslovi, uz zahtev se podnose i dokazi o ispunjenosti tih uslova.

Član 42.

Ministarstvo može, obavljanje tehničkog pregleda rudarskog objekta ili njegovog dela, poveriti preduzeću ili drugom pravnom licu koje ispunjava uslove iz člana 30. ovog zakona.

Tehnički pregled rudarskog objekta mogu obavljati, odnosno u obavljanju pregleda ne mogu učestvovati preduzeća i lica koja su izradila, odnosno učestvovala u izradi rudarskog projekta za taj objekat i preduzeća koja su vršila tehničku kontrolu tog projekta, KAO I LICA ZAPOSLENA U MINISTARSTVU I AGENCIJI.

Troškove tehničkog pregleda snosi investitor.

Član 47.

U slučaju trajne obustave radova, preduzeće je dužno da preduzme sve mere zaštite rudarskog objekta i zemljišta na kome su se radovi izvodili i mere zaštite i sanacije životne sredine radi obezbeđenja života i zdravlja ljudi i imovine, u svemu prema dopunskom rudarskom projektu trajne obustave radova. Preduzeće je takođe dužno da uradi glavni projekat o zatvaranju rudnika u kome će se tačno definisati svi potrebni parametri za eventualno kasnije, ponovno, otvaranje rudnika.

Rudarske planove i skice, meračke knjige i ostalu dokumentaciju o stanju rudarskih radova u vreme obustave rada, preduzeće je dužno da preda na čuvanje Ministarstvu, zajedno sa glavnim projektom o zatvaranju rudnika.

Dokumentacija iz stava 2. ovog člana dostupna je svakom pravnom licu koje je zainteresovano za obnovu radova na napuštenom eksploatacionom polju.

Za obnovu radova iz stava 3. ovog člana, pribavlja se odobrenje za izvođenje radova EKSPLOATACIJU, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 74.

Poslove tehničkog rukovođenja i stručnog nadzora, izrade i tehničke kontrole rudarskih projekata, samostalnog obavljanja rudarskih merenja, samostalnog rukovanja eksplozivnim sredstvima i druge stručne poslove pri eksploataciji mineralnih sirovina, mogu obavljati zaposleni LICA koji u pogledu stepena i vrste školske spreme i radnog iskustva ispunjavaju propisane uslove i koji imaju ovlašćenje za obavljanje tih poslova.

Član 77.

Izradu rudarskih projekata može obavljati lice koje ima visoku školsku spremu rudarske struke, “TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA NA POSLOVIMA TEHNIČKOG RUKOVOĐENjA, NADZORA I DRUGIM STRUČNIM POSLOVIMA ZA KOJE SE PROJEKAT IZRAĐUJE“, i ovlašćenje za projektovanje. OVLAŠĆENjE ZA OBAVLjANjE TIH POSLOVA.

Izradu pojedinih delova rudarskog projekta mogu obavljati lica koja imaju visoku školsku spremu odgovarajuće struke i ovlašćenje za projektovanje. OVLAŠĆENjE ZA OBAVLjANjE TIH POSLOVA.

Član 78.

Izradom glavnog i dopunskog rudarskog projekta može rukovoditi lice (odgovorni projektant) koje ima visoku školsku spremu rudarske struke, tri godine radnog iskustva na poslovima tehničkog rukovođenja, nadzora i drugim stručnim poslovima u rudarskim objektima za koje se projekat izrađuje i ovlašćenje za projektovanje.

TEHNIČKOM KONTROLOM RUDARSKIH PROJEKATA MOŽE RUKOVODITI LICE KOJE IMA VISOKU ŠKOLSKU SPREMU RUDARSKE STRUKE, PET GODINA RADNOG ISKUSTVA NA POSLOVIMA TEHNIČKOG RUKOVOĐENjA, NADZORA I DRUGIM STRUČNIM POSLOVIMA U RUDARSKIM OBJEKTIMA ZA KOJE SE PROJEKAT IZRAĐUJE I OVLAŠĆENjE ZA OBAVLjANjE TIH POSLOVA.

TEHNIČKU KONTROLU RUDARSKIH PROJEKATA MOGU OBAVLjATI LICA KOJA ISPUNjAVAJU PROPISANE USLOVE ZA IZRADU RUDARSKIH PROJEKATA.

Član 81.

Ovlašćenje za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, stručnog nadzora, projektovanja i drugih stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom, stiče se polaganjem stručnog ispita.

Stručni ispit iz stava 1. ovog člana polaže se pred komisijom koju obrazuje ministar nadležan za poslove rudarstva, ODNOSNO STAREŠINA NADLEŽNOG ORGANA AUTONOMNE POKRAJINE ZA KANDIDATE SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE.

Ministar nadležan za poslove rudarstva bliže propisuje način, uslove i program za polaganje stručnog ispita, kao i uslove za obavljanje ostalih stručnih poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina.

Član 85.

Rudarski inspektor je ovlašćen i dužan da naročito proverava da li se:

1) pri izvođenju rudarskih radova primenjuju propisane mere i normativi zaštite na radu i propisi o bezbednosti lica i nepokretnih i pokretnih stvari;

2) eksploatacija mineralnih sirovina vrši na osnovu odobrenja za eksploataciju i saglasno tom aktu, odnosno saglasno odredbi člana 14. ovog zakona;

“2) EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA VRŠI NA OSNOVU ODOBRENjA ZA EKSPLOATACIJU, I SAGLASNO TOM AKTU ODNOSNO SAGLASNO UGOVORU I ODOBRENjU ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA.“

3) eksploatacija vrši na nivou parametara iz rudarskog projekta u pogledu stepena iskorišćenosti utvrđenih rezervi mineralnih sirovina i njihovog kvaliteta;

4) pri izvođenju rudarskih radova u svemu primenjuju tehnički propisi koji se odnose na te radove;

5) istovremeno sa eksploatacijom mineralnih sirovina vrše istraživanja radi obnavljanja rudnog blaga;

6) rudarski objekti u jami i na površini grade u skladu sa tehničkim propisima i projektima;

7) rudarski radovi na pripremi i eksploataciji izvode po godišnjem planu tih radova;

8) vrše propisana rudarska merenja, pravilno izrađuju i redovno dopunjavaju rudarski planovi i ostala dokumentacija potrebna za izvođenje rudarskih radova i uredno vode meračke knjige;

9) primenjuju propisani uslovi za raspoređivanje zaposlenih na odgovarajuće poslove i vrši njihovo osposobljavanje za rad na određenim poslovima;

10) transport, uskladištenje i rukovanje eksplozivnim materijalom i tečnim gorivom vrši na propisan način;

11) pripremni radovi kao i radovi na otkopavanju otkrivke na površinskim kopovima vrše u skladu sa projektom;

12) zapunjavanje otkopanih prostora ili podzemnoj eksploataciji, vrši u skladu sa projektom metode otkopavanja.

Rudarski inspektor je ovlašćen da naredi da se:

1) utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi;

2) obustavi dalji rad na rudarskom objektu ili izvođenje pojedinih radova, ako:

a) u određenom roku nisu otklonjene utvrđene nepravilnosti i nedostaci;

b) se radovi na eksploataciji vrše bez odobrenja za izvođenje radova ili se ne vrše prema tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje;

v) utvrdi nedostatke koji predstavljaju neposrednu opasnost po život i zdravlje ljudi ili opasnost po imovinu.

Pored preduzimanja mera iz stava 1. ovog člana, inspektor je ovlašćen i da:

1) odredi mere obezbeđenja u slučaju opasnosti za život i zdravlje ljudi ili za bezbednost imovine;

2) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup i da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

3) obavesti drugi organ, ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan.

Preduzeće kome je rešenjem naloženo otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u smislu stava 2. tačka 1. ovog člana dužno je da po njihovom otklanjanju o tome obavesti rudarskog inspektora u roku određenom rešenjem, koji ne može biti duži od osam dana.

Član 93.

Novčanom kaznom od 15.000 do 80.000 novih dinara, kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako:

1) vrši eksploataciju mineralnih sirovina bez odobrenja za eksploataciju (član 17) “I UGOVORA O EKSPLOATACIJI.

2) izvodi rudarske radove bez odgovarajuće tehničke dokumentacije i bez odobrenja nadležnog organa (čl. 26. i 35);

3) pri izradi rudarskog projekta ne postupi u skladu sa članom 30. stav 2. ovog zakona;

4) ne izvrši tehničku kontrolu rudarskog projekta saglasno odredbama člana 32. ovog zakona;

5) otpočne sa korišćenjem objekta, prostorija i uređaja pre nego što pribavi upotrebnu dozvolu (član 39);

6) ne izvrši tehnički pregled rudarskog objekta saglasno odredbama člana 41. ovog zakona.

Za radnju iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 novih dinara.

Član 94.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 novih dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako:

1) ne obezbeđuje optimalno tehno-ekonomsko iskorišćavanje ležišta mineralnih sirovina u skladu sa savremenim naučnim dostignućima i ako se ne pridržava propisa o zaštiti na radu ili drugih propisa o zaštiti života i zdravlja zaposlenih, kao i mera zaštite za bezbednost lica i imovine (član 9);

2) bez propisane saglasnosti eksploatiše mineralne sirovine na području na kome je za ove radove potrebna posebna saglasnost (član 11);

3) ne postupa u skladu sa članom 13. stav 4. tačka 1) i st. 6. i 7;

3) PRISTUPI IZVOĐENjU RADOVA BEZ SAGLASNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 13a.“

4) pri izvođenju radova na uprošćenom rudarskom projektu ne postupi u skladu sa odredbama člana 37. ovog zakona;

5) ne prijavi u određenom roku početak eksploatacionih radova (član 38);

6) ne postupi u skladu sa čl. 43, 47, 48. i članom 50. stav 3. ovog zakona;

7) nema rudarske planove ili ih redovno ne dopunjava (član 55);

8) ne organizuje obavljanje poslova zaštite na radu, protivpožarne zaštite i spasavanja ili se ne snabde potrebnom opremom i ne organizuje poslove zaštite voda i životne sredine (čl. 60. i 61);

9) ne vodi knjigu rudarskog nadzora (član 65);

10) nastavi sa izvođenjem radova po prijemu rešenja o zabrani njihovog izvođenja pre nego što otkloni utvrđene nepravilnosti i nedostatke (član 85. stav 2. tačka 2).

Za radnju iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 novih dinara.

Ostavite komentar