Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta hitne sanacije saobraćaja

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA HITNE SANACIJE SAOBRAĆAJA

Kontragarancija Republike Srbije

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u delu koji se odnosi na Republiku Srbiju, u iznosu do 50 miliona evra po osnovu Ugovora o finansiranju između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke, potpisanog 13. decembra 2001. godine u Beogradu, za finansiranje Projekta hitne sanacije saobraćaja.

Obaveza Republike Srbije

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske investicione banke za Projekat hitne sanacije saobraćaja („Službeni list SRJ“, broj 23/02), kojim se Savezna Republika Jugoslavija zadužuje u svoje ime, a za račun Republike Srbije, u iznosu do 50 miliona evra kod Evropske investicione banke, za finansiranje Projekta hitne sanacije saobraćaja i Zakona o potvrđivanju Ugovora o finansiranju između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke za Projekat hitne sanacije saobraćaja („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori“, broj 4/02).

Korisnik zajma

Član 3.

Korisnici zajma iz člana 1. ovog zakona u Republici Srbiji su Republička direkcija za puteve i Javno preduzeće Aerodrom „Beograd“ (u daljem tekstu: korisnici zajma).

Način povlačenja sredstava zajma

Član 4.

Sredstva zajma povlače se po zahtevu korisnika zajma, preko Ministarstva finansija, na specijalni račun – „EIB T.R.P. Loan F.R.Y. (Srbija)“, koji će biti otvoren na ime Republike Srbije kod Narodne banke Srbije.

Otplata zajma

Član 5.

Otplata zajma vrši se po nalogu zajmoprimca, preko Narodne banke Srbije, u evrima.

Obaveze korisnika zajma

Član 6.

Sredstva za otplatu zajma obezbediće korisnici zajma.

Korisnici zajma dužni su da sredstva za otplatu zajma obezbeđuju prema planu otplate za svaku povučenu tranšu, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove.

Korisnici zajma obezbeđivaće sredstva za otplatu zajma iz sopstvenih prihoda, uplatom dinarske protivvrednosti dospelih deviznih obaveza po obračunu Narodne banke Srbije i obaveštenju Ministarstva finansija.

Ako po osnovu izdate kontragarancije Republika Srbija izvrši obavezu umesto korisnika zajma, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od korisnika zajma naplati obračunatu zakonsku kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 4. ovog člana Republika Srbija ostvariće tako što će korisniku zajma umanjiti sredstva od utvrđenih budžetskih aproprijacija i subvencija ili, ako korisnik zajma nije korisnik budžetskih sredstava Republike Srbije, inicirati naplatu sa računa korisnika zajma, na osnovu ovlašćenja dobijenog od korisnika zajma ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Stupanje na snagu

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom i odredbi člana 5. stav 1. Zakona o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske investicione banke za Projekat hitne sanacije saobraćaja („Službeni list SRJ“, broj 23/02 – u daljem tekstu: Zakon o zaduženju), kojom je propisano da će radi izmirenja obaveza po osnovu Ugovora o finansiranju između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke – u daljem tekstu: Ugovor o finansiranju, Republika Srbija i Republika Crna Gora, dati Saveznoj Republici Jugoslaviji kontragaranciju za uredno izmirenje obaveza po tom ugovoru, za deo dugova preduzeća sa njihovih teritorija.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u odredbi člana 5. stav 1. Zakona o zaduženju kojom je propisano da će radi izmirenja obaveza po osnovu Ugovora o finansiranju, Republika Srbija i Republika Crna Gora, dati Saveznoj Republici Jugoslaviji kontragaranciju za uredno izmirenje obaveza po tom ugovoru, za deo dugova preduzeća sa njihovih teritorija. Naime, Savezna Republika Jugoslavija zadužuje se u iznosu do 66 miliona evra kod Evropske investicione banke u svoje ime, a za račun Republike Srbije i Republike Crne Gore, s tim da će se sredstvima ovog zajma u visini do 50 miliona evra finansirati Projekat hitne sanacije saobraćaja u Republici Srbiji.

Ugovor o finansiranju između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke potvrđen je Zakonom o potvrđivanju Ugovora o finansiranju između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke za Projekat hitne sanacije saobraćaja („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori“, broj 4/02). Ovaj ugovor zaključen je u cilju realizacije prioritetnih investicija u saobraćajnu infrastrukturu u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u delu koji se odnosi na Republiku Srbiju, u iznosu do 50 miliona evra po osnovu Ugovora o finansiranju.

U članu 2. Predloga zakona uređuje se pitanje koje se odnosi na obaveze Republike Srbije, pa se shodno istom, kontragarancija iz člana 1. ovog predloga zakona daje Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju.

U članu 3. Predloga zakona uređuje se pitanje korisnika zajma, koji su u ovom slučaju, Republička direkcija za puteve i Javno preduzeće Aerodrom „Beograd“.

U odredbama čl. 4. i 5. Predloga zakona predviđen je način povlačenja sredstava zajma, kao i kako se vrši otplata zajma.

U članu 6. Predloga zakona uređena su pitanja koja se odnose na obaveze koje korisnici zajma imaju u vezi sa ovim zajmom.

U odredbi člana 7. Predloga zakona predviđeno je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenja predviđena u Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta hitne sanacije saobraćaja, imaju efekat u smislu obezbeđenja Republike Srbije, kao kontragaranta, s obzirom na to da se Predlogom zakona, korisnici zajma, u konkretnom slučaju, Republička direkcija za puteve i Javno preduzeće Aerodrom „Beograd“, obavezuju da obezbede sredstva za otplatu zajma, iz sopstvenih prihoda, jer bi u protivnom Republika Srbija imala direktnu obavezu otplate zajma, što bi izazvalo dodatno opterećenje budžeta. Istovremeno, rešenja predviđena u Predlogu zakona imaju efekat i u pogledu zaštite Evropske investicione banke, kao zajmodavca, s obzirom na to da Republika Srbija, shodno odredbama Predloga zakona, preuzima obavezu da izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, u delu koji se odnosi na Republiku Srbiju, u visini do 50 miliona evra, po osnovu Ugovora o finansiranju.

Takođe, dobijanjem ovog zajma omogućeno je finansiranje, sanacija i rekonstrukcije puteva, stabilizacija klizišta, popravka mostova i izgradnja novih objekata na graničnim prelazima, kao i sanacija glavne infrastrukture aerodroma, uključujući i objekte i površine za vazdušni i drumski saobraćaj. Obnova navedenih objekata koji bi se finansirali iz ovog zajma, dovela bi do modernizacije drumskog i vazdušnog saobraćaja u Republici Srbiji, što pozitivno utiče na nesmetan protok roba i ljudi kao i postizanje većeg finansijskog efekta usled obimnijeg korišćenja saobraćajnica u Republici Srbiji kao i vazdušne luke.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava po ovom zajmu kod Evropske investicione banke u iznosu do 50 miliona evra, izdavanje kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori, kako bi Republička direkcija za puteve i Javno preduzeće Aerodrom „Beograd“, kao korisnici zajma, što pre počeli da koriste sredstva po ovom zajmu.

Ostavite komentar