Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Rrepublike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti energetike (ANEKS Sporazuma od 25. oktobra 2011. godine)

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O SARADNJI U OBLASTI ENERGETIKE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti energetike, sačinjen u Rimu 25. oktobra 2011. godine, u po dva primerka na srpskom, italijanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti energetike na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O SARADNJI U OBLASTI ENERGETIKE

Sa ciljem da unaprede saradnju u oblasti energetike Vlada Republike Italije i Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Strane) su se dogovorile kako sledi:

Član 1.

1. Uslovi predviđeni ovim sporazumom primenjuju se na projekte iz Aneksa 1. Sporazuma koji je potpisan 13. novembra 2009. godine između Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i Ministarstva ekonomskog razvoja Republike Italije o saradnji u oblasti energetike, a naročito na projekat „Sistem HE na Ibru” (partnerske kompanije: „SECI Energia S.p.A.” i JP „Elektroprivreda Srbije”). Uslovi predviđeni ovim Sporazumom takođe se primenjuju na projekt „Srednja Drina”, pod uslovom da sva otvorena pitanja koja se odnose na pomenuti Projekat u BiH budu rešena.

2. Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Italije će zajedno, uz saglasnost Vlade Republike Srpske – BiH, primenjivati uslove ovog Sporazuma za ostale projekte na reci Drini i druge projekte (u daljem tekstu: zajednički projekti) koji su pobrojani u Aneksu ovog Sporazuma.

3. Strane smatraju „zajedničkim projektima” u smislu podtačke 1. i 2. ovog člana izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, te izvoz energije proizvedene u Republiku Italiju u roku iz člana 3,e) kako bi se doprinelo postizanju ciljeva iz potpisanih Sporazuma, Aneksa i ovog Sporazuma, kao i ciljeva koji su za Republiku Italiju propisani direktivom 2009/28/EZ. O tako određenim „zajedničkim projektima“ Vlada Republike Italije obaveštava Komisiju EZ u roku od šezdeset dana od dana potpisivanja ovog sporazuma.

Član 2.

1. Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Italije će u okviru svojih ovlašćenja, a pozivajući se na:

– Protokol o saradnji u oblasti energetike koji je potpisan u Beogradu 9. marta 2009. godine između Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i Ministarstva ekonomskog razvoja Republike Italije u cilju promovisanja strateške saradnje između Strana u energetskom sektoru a naročitio saradnje u oblasti hidroenergetike, izgradnje u Republici Srbiji novih elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i njenog izvoza u Republiku Italiju;

– Sporazum koji je potpisan 9. marta 2009. godine u Beogradu između Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i Ministarstva ekonomskog razvoja Republike Italije, kojim se utvrđuju strateški partneri koji će sarađivati radi ostvarivanja saradnje između Republike Italije i Republike Srbije u oblasti energetike;

– Sporazum koji je potpisan 13. novembra 2009. godine u Rimu između Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, Ministarstva ekonomskog razvoja Republike Italije i Ministarstva za životnu sredinu i zaštitu kopna i mora Republike Italije kojim se predviđa zaključivanje posebnih sporazuma u vezi člana 1. i Protokola o saradnji kojima se identifikuju planovi podsticaja za obnovljive izvore energije koji su primenjivi za obe strane, a naročito oko garancije porekla izdate za električnu energiju iz obnovljivih izvora energije u skladu sa Direktivom 2001/77/EZ i samim tim u skladu sa Direktivom 2009/28/EZ;

– Zajedničko saopštenje koje su potpisali 10. februara 2010. godine u Rimu Predsednik Vlade Republike Srpske – BiH, Ministar ekonomskog razvoja Republike Italije i Ministar privrede, energetike i rudarstva Republike Srpske – BiH, kojim se objavljuje uzajamno interesovanje za razvoj saradnje u oblasti energetike, dajući prednost zajedničkoj realizaciji postrojenja za proizvodnju električne energije, naročito iz obnovljivih izvora energije, između strateških partnera iz Republike Srbije, Republike Italije i Republike Srpske – BiH;

– Sporazum o saradnji koji su potpisali Ministar rudarstva i energetike Republike Srbije i Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske – BiH, 26. aprila 2010. godine u Beogradu, kojim se izražava namera da se istraži hidropotencijal srednjeg toka reke Drine u nameri da se izgrade elektrane, uključujući mogućnost učešća strateških partnera;

– Zajedničko saopštenje o zajedničkom istraživanju, izgradnji i eksploataciji hidroelektrana na srednjem toku reke Drine, koju su potpisali Ministar rudarstva i energetike Republike Srbije, Ministar ekonomskog razvoja Republike Italije i Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske – BiH, 26. aprila 2010. godine u Beogradu, i

– tok sastanaka održanih u Rimu 7. juna 2011. godine u Ministarstvu ekonomskog razvoja, gde su nadležni ministri Republike Srbije, Republike Italije i Republike Srpske – BiH potvrdili svoje namere da u okviru svoje nadležnosti pomognu sprovođenje gore pomenutih sporazuma, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije, Republike Italije i Republike Srpske, usaglašenim sa propisima Evropske unije,

podržati i pratiti sve aktivnosti koje se odnose na realizaciju Sporazuma između Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i Ministarstva ekonomskog razvoja Italije od 9. marta i 13.novembra 2009.godine i Sporazuma između Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, Ministarstva ekonomskog razvoja Republike Italije i Ministarstva za životnu sredinu i zaštitu kopna i mora Republike Italije, koji je potpisan u Rimu 13. novembra 2009. godine, kao i aktivnosti Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom Republike Srbije, kao operatora prenosnog sistema, u skladu sa ovim sporazumima.

2. Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Italije će podržati i pratiti realizaciju člana 2. Protokola o saradnji, odnosno realizaciju projekata predviđenih Aneksom 1 Sporazuma iz stava 1. ovog člana, koji se odnose na projekte za proizvodnju električne energije preko strateških partnera „SECI Energia S.p.A.” i JP „Elektroprivreda Srbije”, i izgradnju infrastrukture i povezivanje sa prenosnim sistemom Republike Srbije, vodeći računa o tome da strateški partneri u realizaciji projekata postupaju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Republici Srbiji, a tako će postupati i operator prenosnog sistema Republike Srbije na čiji sistem će infrastrukura biti povezana.

3. Vlada Republike Srbije će naročito pratiti da li će Operator prenosnog sistema Republike Srbije prilikom prenosa energije iz objekata koji se realizuju u okviru Sporazuma postupati u skladu sa pravilima prenosnog sistema Republike Srbije.

4. U vezi sa realizacijom energetskih projekata obuhvaćenih gore pomenutim Sporazumom, Vlada Republike Srbije će podržati aktivnosti i drugih nadležnih državnih organa.

U tom cilju Vlada Republike Srbije će u skladu sa zakonskim okvirom Republike Srbije, razmotriti pitanja načina i uslova pribavljanja zemljišta, dinamike pripreme planskih dokumenata i izdavanja građevinske dozvole pravnim licima koja realizuju projekte i to u fazama projektovanja i izgradnje energetskih objekata.

5. Strane će, u okviru svojih nadležnosti, obezbediti prenos električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora iz Republike Srbije preko susednih Zemalja u Republiku Italiju u okviru ovog sporazuma za čitav vremenski period naznačen u članu 3e) ovog sporazuma.

Član 3.

1. Da bi se obezbedila tehnička i ekonomska održivost i omogućila praktična implementacija planiranih projekata hidroelektrana predviđenih Aneksom 1.(kao što je izmenjeno ovim Sporazumom) Sporazuma koji je potpisan 13. novembra 2009. godine i obezbedila blagovremena realizacija prenosne infrastrukture koja je potrebna za izvoz energije iz obnovljivih izvora proizvedene u gore pomenutim elektranama, utvrđuju se sledeći uslovi:

a) Italijanski podsticaji koji važe za energiju iz obnovljivih izvora koja se uvozi u Republiku Italiju iz elektrana realizovanih u okviru gore pomenutih sporazuma, što će doprineti postizanju italijanskih nacionalnih ciljeva u vezi obnovljive energije koji su utvrđeni Direktivom 2009/28/EZ (projekat „Ibar” i projekt „Srednja Drina”i drugi projekti dati u Aneksu ovog Sporazuma) – biće po prirodi podsticajna tarifa, koja uključuje vrednost podsticaja i vrednost energije;

b) Sveukupna feed in tarifa ima fiksnu vrednost, bez potencijalnih troškova prenosa vezanih za izvoz energije iz Republike Srbije u Republiku Italiju preko Crne Gore;

c) Definicija fiksne vrednosti sveobuhvatne „feed in” tarife navedene pod tač. b) i e) biće usvojena posebnim dekretom Predsednika Saveta ministara Republike Italije koji se donosi u skladu sa članom 36. stav 2. italijanskog Zakonodavnog dekreta br. 28 od 3. marta 2011. Godine;

d) Svi troškovi prenosa kao i troškovi prenosa vezani za srpsko-crnogorsku interkonekciju u skladu s članom 2.5 ovog sporazuma, kao i troškovi prenosa vezani za javnu italijansko-crnogorsku intekonekciju i u slučaju zagušenja, biće predmet kontrole i biće definisani u kasnijoj fazi uzimajući u obzir takođe ishod javne procedure predviđene članom 40. italijanskog Zakonodavnog dekreta br. 93 od 1. jula 2011. godine, takve varijabilne vrednosti dodavaće se vrednosti preciziranoj u tački b) ovog člana;

e) Podsticajni period traje petnaest godina u fiksnoj vrednosti od 155 € MWh; po isteku podsticajnog roka, proizvedena energija imaće pristup italijanskom tržištu električne energije pod tržišnim uslovima; podsticaji će se odobriti za projekte iz člana 1. ovog sporazuma za hidroelektrane koje budu završene i stavljene u funkciju do kraja 2020. godine;

f) Operator usluga u oblasti energetike Republike Italije „GSE” (Gestore dei Servizi Elettrici) će povući energiju u skladu sa tačkama a), b) i d) tokom podsticajnog perioda na italijanskom veznom čvoru javne interkonekcije između Republike Italije i Crne Gore, bez obzira na instalisanu snagu i vrstu hidroelektrana, i pored važećih propisa u Republici Italiji;

g) Energiju će „GSE” povlačiti na osnovu višegodišnjih ili godišnjih ugovora o kupovini energije, čija se važnost automatski produžava, pod istim uslovima i tarifama tokom celog podsticajnog perioda;

h) Dugoročna dodela prenosnog kapaciteta potrebnog za uvoz u Republiku Italiju obnovljive energije proizvedene u postrojenjima pomenutim u članu 1. ovog sporazuma, u okviru italijanske kvote kapaciteta na italijansko-crnogorskoj interkonekciji slediće nakon usvajanja dekreta od strane Ministra ekonomskog razvoja Republike Italije kojim se utvrđuju pravila za pristupanje prenosnom kapacitetu unapred u odnosu na period faktičkog stavljanja u funkciju nove interkonekcije između Republike Italije i Crne Gore;

i) Dodela italijanske kvote (800 MW) prenosnog kapaciteta preko italijansko-crnogorske interkonekcije izvršiće se javnim postupkom sprovedenim od strane firme „TERNA S.p.A.” eventualno do kraja 2012. godine, u skladu sa odrebom člana 40. italijanskog Zakonodavnog dekreta br. 93 od 1. jula 2011. godine. Posebno, prenosni kapacitet biće prioritetno dodeljen s obzirom na energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije u okviru zajedničkih projekata u skladu sa Direktivom 2009/28/EZ čak i u slučaju zagušenja, na bazi dugoročnih ugovora sa rokom važenja koji se podudara sa trajanjem podsticajnog perioda, strateškim partnerima ili posebnoj kompaniji koju oni budu osnovali u skladu sa italijanskim Zakonodavnim dekretom br. 93 od 1. jula 2011. godine.

Član 4.

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednjeg obaveštenja između Strana kojim se one obaveštavaju, putem diplomatskih kanala, da je u potpunosti okončana interna pravna procedura za njihovo stupanje na snagu, ukoliko je takva procedura potrebna i biće na snazi četiri (4) godine, sa mogućnošću produženja za jednake vremenske periode, ukoliko jedna od Strana ne obavesti drugu o svojoj nameri da ga ne produži, najmanje šest (6) meseci pre datuma isteka naznačenog perioda, odnosno ukoliko jedna od Strana ne dostavi pisano obaveštenje o svojoj želji da se Sporazum raskine, ne kasnije od šest (6) meseci pre isteka roka od četiri (4) godine.

Svaka Strana može, u pisanoj formi, raskinuti ovaj sporazum. Ovaj raskid će stupiti na snagu šest (6) meseci pošto je druga strana dobila obaveštenje.

Raskid ovog sporazuma neće uticati na projekte ili drugu vrstu aktivnosti i saradnju koji su preduzeti ili su u toku a nisu privedeni kraju pre isteka roka.

Sporazum može biti izmenjen uz pismeni pristanak obe Strane.

Sporazum može biti izmenjen u slučaju izmena propisa Evropske unije i direktiva EU u vezi sa garancijom porekla.

Sporazum će biti realizovan u skladu sa odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvima i uz poštovanje međunarodnih obaveza, a u slučaju Italije i u skladu sa obavezama koje proističu iz njenog članstva u Evropskoj uniji.

Sačinjeno u Rimu, 25.oktobra 2011. godine u po dva primerka na srpskom, italijanskom, i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako autentični. U slučaju razlika u tumačenju ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

U ime Vlade Republike Italije Ministar ekonomskog razvoja Republike Italije Paolo Romani U ime Vlade Republike Srbije Ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Potvrđivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti energetike stvaraju se uslovi za realizaciju projekata koji se odnose na hidroenergetski potencijal, odnosno uslovi za korišćenje obnovljivih izvora energije.

Potvrđivanjem ovog sporazuma stvoriće se uslovi za realizaciju investicija velikih vrednosti koje će se realizovati na teritoriji Republike Srbije, čime će se podstaći ekonomski razvoj Republike Srbije investiranjem u oblasti industrije, poljoprivrede i usluga, povećanje zaposlenosti, obrazovanje i zaštita radne snage, uz poštovanje nacionalnih i evropskih normi zaštite životne sredine.

Potvrđivanjem ovog sporazuma unaprediće se uslovi za sigurno, kvalitetno i pouzdano snabdevanje energijom i energentima, razvoj energetske infrastrukture i uvođenje savremenih tehnologija i stvaranje transparentnih, atraktivnih i stabilnih uslova za ulaganja u izgradnju i modernizaciju energetskih objekata, a posebno će se dalje podstaći korišćenje obnovljivih izvora energije.

III. FINANSIJSKE OBAVEZE ZA IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNOG UGOVRA I PROCENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

U izvršavanju međunarodnog ugovora ne stvaraju se finansijske obaveze te stoga nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije za njegovo izvršavanje.

IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku iz razloga što bi se nedonošenjem ovog zakona onemogućile investicije koje se očekuju realizacijom ovog sporazuma, čime bi se nanela šteta daljem ekonomskom razvoju i privredi Republike Srbije, a posebno podsticaju korišćenja obnovljivih izvora energije i dobijanju energije iz obnovljivih izvora energije.

Takođe se ističe da je Sporazum ratifikovan od strane Republike Italije, pa se shodno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) predlaže donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

Ostavite komentar