Predlog zakona o potvrđivanju Dopuna Konvencije o stvaranju Saveta za carinsku saradnju

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU DOPUNA

KONVENCIJE O STVARANjU SAVETA ZA CARINSKU SARADNjU

Član 1.

Potvrđuju se Dopune Konvencije o stvaranju Saveta za carinsku saradnju, sačinjene 30. juna 2007. godine u Briselu, u originalu na francuskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Dopuna Konvencije o stvaranju Saveta za carinsku saradnju u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

RECOMMENDATION OF THE CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL

CONCERNING THE AMENDMENT OF THE CONVENTION ESTABLISHING A CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL

Amend Article VIII (a) of the Convention to read as follows:

ARTICLE VIII

(a) With the exception of Customs or Economic Union Members, for which the Council shall make specific provisions, each Member of the Council shall have one vote except that a Member shall not have a vote on any question relating to the interpretation, application or amendment of any of the Conventions referred to inArticle III (d) which is in force and which does not apply to that Member.

Insert a new sub-paragraph (d) in Article XVIII of the Convention, which will then read as follows:

ARTICLE XVIII

(a) The Government of any State which is not a signatory to the present Convention may accede thereto as from 1 April 1951.

(b) Instruments of accession shall be deposited with the Belgian Ministry of Foreign Affairs, which shall notify all signatory and acceding Governments and the Secretary General of each such deposit.

(c) The present Convention shall come into force for any acceding Government on the deposit of its instrument of accession, but not before it comes into force in accordance with paragraph (a) of Article XVII.

(d) Any Customs or Economic Union may become, in accordance with paragraphs (a), (b) and (c) above, a Contracting Party to this Convention. Any request from a Customs or Economic Union to become a Contracting Party shall first be submitted to the Council for

approval. For the purposes of this Convention, “Customs or Economic Union” means a Union constituted by, and composed of, States which has competence to adopt its own regulations that are binding on those States in respect of matters governed by this Convention, and hascompetence to decide, in accordance with its internal procedures, to

accede to this Convention.

DOPUNE

KONVENCIJE O STVARANjU SAVETA ZA CARINSKU SARADNjU

U Konvenciji o stvaranju Saveta za carinsku saradnju u članu VIII dopunjeni stav (a) glasi:

ČLAN VIII

(a) Sa izuzetkom carinskih ili ekonomskih unija koje su članice, za koje će Savet doneti posebne odredbe, svaka članica Saveta raspolaže jednim glasom; međutim, nijedna članica ne može učestvovati u glasanju o pitanjima koja se odnose na tumačenje i primenu konvencija koje su na snazi, o kojima je reč u članu III (d), koja se na nju ne primenjuju, niti o izmenama i dopunama tih konvencija.

U članu XVIII Konvencije, dodaje se stav (d), tako da član XVIII glasi:

ČLAN XVIII

(a) Vlada svake države koja nije članica ove konvencije, može da joj pristupi počev od 1. aprila 1951. godine.

(b) Instrumenti o pristupanju biće deponovani kod Ministarstva inostranih poslova Belgije koje će o svakom deponovanju obavestiti sve vlade koje su Konvenciju potpisale i pristupile, kao i generalnog sekretara.

(c) Ova konvencija će stupiti na snagu za svaku vladu koja joj je pristupila na dan deponovanja njenog instrumenta o pristupanju ali ne pre njenog stupanja na snagu kako je to utvrđeno u članu XVII (a).

(d) Svaka carinska ili ekonomska unija može, u skladu sa gore navedenim st. (a), (b) i (c) da postane strana ugovornica Konvencije. Svaki zahtev carinske ili ekonomske unije da postane strana ugovornica dostaviće se prvo Savetu na odobravanje. U smislu ove konvencije „carinska ili ekonomska unija” je unija sačinjena od, i sastavljena od, država koja je nadležna da usvaja svoje propise koji su obavezujući za te države u pitanjima koja uređuje Konvencija, i koja je nadležna da donosi odluku, u skladu sa njenim unutrašnjim postupcima, da pristupi ovoj konvenciji.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje Zakona i ciljevi koji se njime ostvaruju

Svoju misiju Svetska carinska organizacija sprovodi razvijajući međunarodne instrumente sa ciljem pojednostavljenja i veće efikasnosti carinskih postupaka, kao i njihove ujednačene primene. Takođe pomaže svojim članicama u naporima da se modernizuju putem programa za unapređenje kapaciteta, obezbeđuje forum za međunarodnu saradnju na globalnom i regionalnom nivou, podstiče saradnju između carinskih administracija, kao i između carinskih administracija i trgovinske zajednice, i dr. Svetska carinska organizacija predstavlja forum gde delegati mogu ravnopravno da pokrenu sva pitanja iz oblasti carina. Funkcioniše preko svojih komiteta i sekretarijata u realizaciji ključnih aktivnosti.

Federativna Narodna Republika Jugoslavija pristupila je ovoj organizaciji 1960. godine ratifikacijom Konvencije o stvaranju Saveta za carinsku saradnju (objavljena u „Službenom listu FNRJ – Međunarodni ugovori” br. 11 iz 1960. godine). Do juna 1991. godine predstavnici naše zemlje redovno su učestvovali u svim aktivnostima Svetske carinske organizacije. Nakon desetogodišnjeg neučešća, Savezna Republika Jugoslavija je 2001. godine ponovo postala punopravni član ove organizacije, a Republika Srbija, kao njen međunarodno-pravni sledbenik, od 2006. godine.

Predstavnici nadležnih službi Uprave carina Republike Srbije aktivno učestvuju u radu stručnih komiteta Svetske carinske organizacije, među kojima su najbitniji Stalni tehnički komitet, Komitet za suzbijanje krijumčarenja, Komitet za carinsku tarifu, Tehnički komitet za carinsku vrednost, Tehnički komitet za pravila o poreklu robe.

Svetska carinska organizacija obezbeđuje saradnju između carinskih administracija i primenu međunarodnih carinskih instrumenata. Istovremeno je zadužena i za pružanje neophodne tehničke pomoći u izgradnji kapaciteta svojih članica.

Pod okriljem Svetske carinske organizacije doneto je 15 međunarodnih konvencija i veliki broj preporuka čiji je zajednički cilj pojednostavljivanje i usaglašavanje carinskih procedura, a samim tim ubrzanje prometa robe preko graničnih linija.

Generalni sekretar Svetske carinske organizacije, obratio se pismom Upravi carina Republike Srbije, kojim ukazuje da je Savet za carinsku saradnju na plenarnoj 109/110 sednici, koja je održana u junu 2007. godine, usvojio Preporuku o Dopunama Konvencije o osnivanju Saveta za carinsku saradnju. Preporuka se odnosi na izmenu i dopunu čl. VIII i XVIII Konvencije, kako bi se stvorio pravni osnov i omogućilo carinskim ili ekonomskim unijama da postanu strane ugovornice Konvencije, a samim tim, članice Svetske carinske organizacije. Potreba za Dopunom Konvencije javila se zbog značajno uvećane uloge koju imaju carinske ili ekonomske unije u svetskim poslovima, naročito u pitanjima koja se odnose na trgovinu, kao i zbog njihovog aktivnog učešća u radu Svetske carinske organizacije.

Dopunom člana XVIII Konvencije propisuje se način na koji carinska ili ekonomska unija postaje strana ugovornica Konvencije i daje se definicija pojma „carinske ili ekonomske unije“ u smislu odredaba Konvencije.

Odredbama člana XX Konvencije o osnivanju Saveta za carinsku saradnju propisan je postupak za izmenu i dopunu Konvencije. Naime, Savet može stranama ugovornicama da preporuči izmene i dopune Konvencije, pri čemu se svaka strana ugovornica koja prihvati neku izmenu i dopunu obavezuje da o svom prihvatanju obavesti, u pisanom obliku, diplomatskim putem, depozitara, Ministarstvo inostranih poslova Belgije. Ministarstvo inostranih poslova Belgije će, pošto dobije notifikacije o prihvatanju od svih strana ugovornica o tome obavestiti sve vlade koje su potpisale Konvenciju ili joj pristupile, kao i generalnog sekretara.

Takođe, odredbama navedenog člana je propisano da će izmena i dopuna stupiti na snagu tri meseca nakon što Ministarstvo inostranih poslova Belgije dobije pisano obaveštenje o prihvatanju od svih strana ugovornica.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Član 1. Zakona predviđa potvrđivanje Dopuna Konvencije o stvaranju Saveta za carinsku saradnju, sačinjene 30. juna 2007. godine u Briselu, u originalu na francuskom i engleskom jeziku.

Član 2. Zakona sadrži tekst Dopuna Konvencije o stvaranju Saveta za carinsku saradnju u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

Član 3. Zakona uređuje stupanje na snagu Zakona i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje Zakona nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar