Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Savezne Republike Nemačke o vojnoj saradnji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O VOJNOJ SARADNjI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Savezne Republike Nemačke o vojnoj saradnji, koji je potpisan u Beogradu, 12. aprila 2006. godine, u originalu na srpskom i nemačkom jeziku.

Član 2.

Ovaj zakon donosi se kao zakon Republike Srbije jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Član 3.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između

Saveta ministara Srbije i Crne Gore

i

Vlade Savezne Republike Nemačke

o

vojnoj saradnji

Savet ministara Srbije i Crne Gore i Vlada Savezne Republike Nemačke, u daljem tekstu: Strane

polazeći od ciljeva utvrđenih u Pariskoj povelji za novu Evropu,

u želji da ostvare saradnju o pitanjima bezbednosti,

radi ispunjenja obaveza preuzetih dokumentima Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), a zbog olakšavanja i unapređivanja vojnih kontakata,

nastojeći da intenziviraju odnose između svojih oružanih snaga tešnjom saradnjom,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Predmet

Ovim sporazumom se utvrđuje okvir za razmenu iskustava i saznanja i ostalih oblika vojne saradnje u korist oružanih snaga Strana.

Član 2.

Saradnja

Strane sarađuju ( razmenjuju informacije i iskustava ) u:

1. bezbednosnoj i vojnoj politici;

2. integraciji oružanih snaga u slobodno demokratsko društvo;

3. primeni zakona o vojsci i vojnom pravu;

4. unutrašnjem rukovođenju oružanim snagama (moral);

5. vojnim aspektima kontrole naoružanja;

6. izboru i rukovođenju personalom;

7. školovanju i usavršavanju vojnih i civilnih pripadnika oružanih snaga;

8. vojnoj administraciji i socijalnim pitanjima;

9. organizacionoj strukturi oružanih snaga;

10. načinu planiranja u oružanim snagama;

11. sistemu oružanih snaga u miru;

12. vojnoj medicini;

13. vojnoj istoriji;

14. vojnoj geografiji;

15. zaštiti životne sredine u oružanim snagama;

16. angažovanju oružanih snaga u elementarnim nepogodama i u okviru pružanja humanitarne pomoći;

17. drugim oblastima po dogovoru.

Strane su se saglasile da će unapređivati saradnju u oblasti vojne muzike i sportskih aktivnosti, kao i rada sa rezervnim sastavom.

Član 3.

Oblici saradnje

Saradnja između oružanih snaga ostvaruje se:

Zvaničnim posetama visokih rukovodećih vojnih i civilnih predstavnika ministarstava odbrane;

Štabnim i stručnim razgovorima;

Informativnim i radnim posetama delegacija;

Kontaktima sa vojnim institucijama istog ranga i razgovorima sa stručnjacima;

Kontaktima sa jedinicama koje su predviđene za učešće u mirovnim misijama na osnovu mandata Ujedinjenih nacija;

Kursevima i učešćem na praktičnim vežbama, seminarima, kolokvijumima i simpozijumima;

Studijskim boravcima i posetama u jedinicama i vojnim ustanovama Strana;

Posetama vojnim vazduhoplovima;

Razmenama informacija i materijala o vojnim studijama;

Kulturnim i sportskim priredbama.

Član 4.

Odredbe o sprovođenju Sporazuma

Saradnja Strana se ostvaruje na osnovu posebnih godišnjih programa koji se krajem godine utvrđuju za narednu godinu i kojima se konkretizuje ovaj sporazum. Strane mogu u svako doba sporazumno da izmene dogovorene godišnje programe.

Zvanične posete se posebno dogovaraju, usklađuju i sprovode na osnovu reciprociteta, što važi i za razmenu delegacija i pojedinaca koju Strane ostvaruju u okviru informativnih i radnih poseta.

Ukoliko se drugi oblici saradnje (školovanje i usavršavanje polaznika kurseva) ostvare u obrazovnim ustanovama oružanih snaga ili vojne administracije, moguć je i poseban dogovor.

Mere usklađene u okviru saradnje sprovode se uz poštovanje zakona koji važe u zemlji prijema.

Za pojedinačna područja saradnje mogu se zaključiti i dopunski protokoli uz ovaj sporazum.

Član 5.

Bezbednost

Strane garantuju zaštitu informacija i saznanja koja dobijaju u okviru bilateralnih kontakata, u skladu sa svojim propisima o bezbednosti. Strane se obavezuju da informacije i saznanja neće koristiti na štetu interesa druge strane, niti ih dati na znanje trećim državama bez prethodne pismene izjave o saglasnosti onoga koji je informaciju stavio na raspolaganje.

Član 6.

Stupanje na snagu, rok važenja, izmene i otkazivanje Sporazuma

Ovaj sporazum stupa na snagu kada Savet ministara Srbije i Crne Gore pismeno obavesti Vladu Savezne Republike Nemačke da su ispunjeni uslovi za njegovo stupanje na snagu, koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom Srbije i Crne Gore. Merodavan je dan prispeća obaveštenja o stupanju na snagu ovog Sporazuma.

Ovaj sporazum se zaključuje na period od pet godina. Rok njegovog važenja produžavaće se prećutno za naredni period od po pet godina, osim ako ga jedna od Strana diplomatskim putem pismeno ne otkaže šest meseci pre isteka navedenog roka važenja. Merodavan za računanje roka o otkazivanju ovog sporazuma je dan kada druga strana primi obaveštenje o njegovom otkazivanju.

Ovaj sporazum se može pismeno izmeniti ili dopuniti na osnovu pismenog dogovora Strana.

Ovaj sporazum je potpisan u Beogradu, dana 12. aprila 2006. godine, u dva istovetna primerka, svaki na srpskom i nemačkom jeziku. Oba primerka ovog sporazuma su obavezujuća.

Za Savet ministara Za Vladu

Srbije i Crne Gore Savezne Republike Nemačke

___________________ _________________________

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori ”.

O b r a z l o ž e nj e

1. Osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje navedenog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona i ciljevi koji se žele postići

Sporazumom između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Savezne Republike Nemačke o vojnoj saradnji, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, uspostavljaju se osnove i predviđaju ciljevi i principi na kojima će se zasnivati bilateralna saradnja u oblasti odbrane između ugovornih strana.

Takođe, cilj ovog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa, zasnovanu na principima jednakosti, reciprociteta, suvereniteta i u obostranom interesu, dok se sam Sporazum bazira na Pariskoj povelji i dokumentima OEBS-a.

S obzirom da za sada između ugovornih strana ne postoji validan međunarodni ugovor o saradnji u oblasti odbrane, niti drugi bilateralni ugovor koji bi generalno dao pravni osnov za saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane, smatramo da je donošenje ovog zakona neophodno.

3. Objašnjenje osnovnih rešenja

Odredbom člana 1. Predloga zakona, predviđa se potvrđivanje Sporazuma koji je potpisan 12. aprila 2006. godine.

Članom 2. Predloga zakona, predloženo je da se ovaj zakon donosi kao zakon Republike Srbije, jer je pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Odredba člana 3. Predloga zakona sadrži tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 4. Predlog zakona predviđeno je stupanje na snagu tog zakona.

4. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđena planom finansijskih sredstava Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar