Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u oblasti sprečavanja širenja oružja za masovno uništenje i unapređivanje odbrambenih i vojnih odnosa

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE SRBIJE I CRNE GORE I

VLADE SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA O SARADNjI U OBLASTI

SPREČAVANjA ŠIRENjA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENjE

I UNAPREĐIVANjE ODBRAMBENIH I VOJNIH ODNOSA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u oblasti sprečavanja širenja oružja za masovno uništenje i unapređivanju odbrambenih i vojnih odnosa, koji je potpisan u Beogradu, 5. aprila 2006. godine, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Ovaj zakon donosi se kao zakon Republike Srbije jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Član 3.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE

SRBIJE I CRNE GORE

I

VLADE

SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA

O

SARADNjI U OBLASTI SPREČAVANjA ŠIRENjA ORUŽJA

ZA MASOVNO UNIŠTENjE

I UNAPREĐIVANjU ODBRAMBENIH I VOJNIH ODNOSA

Vlada Srbije i Crne Gore i Vlada Sjedinjenih Američkih Država, u daljem tekstu Strane,

u cilju sprečavanja širenja oružja za masovno uništenje, tehnologije, materijala i ekspertize u vezi s tim,

u želji da se spreči neovlašćeni transfer i transport, uključujući i tranzit nuklearnog, biološkog i hemijskog oružja i pripadajućeg materijala, tehnologije i ekspertize,

podrazumevajući da se saradnja u skladu sa ovim sporazumom odnosi i na radioaktivne materijale (što uključuje, ali se ne ograničava na radioaktivne izvore) koji se mogu koristiti za uređaje za širenje radijacije,

u nameri da se unapredi saradnja između Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u oblasti odbrambenih i vojnih odnosa,

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država može pružiti pomoć Vladi Srbije i Crne Gore, na njen zahtev, u postizanju sledećih ciljeva:

a) u suzbijanju širenja oružja za masovno uništenje, pripadajućih tehnologija, materijala i ekspertiza koje mogu biti ilegalno unete u Srbiju i Crnu Goru i iznete iz Srbije i Crne Gore;

b) u sprečavanju neovlašćenog transfera, uključujući tranzit i transport nuklearnog, biološkog i hemijskog oružja, te pripadajućeg materijala, tehnologije i ekspertize;

v) u unapređenju odbrambenih i vojnih odnosa, uključujući ali ne ograničavajući se na redovne sastanke vojnih predstavnika srednjeg i višeg nivoa, posete, razmene i ostale bilateralne aktivnosti;

g) i drugih ciljeva o kojima se Strane sporazumeju u pisanoj formi.

Član 2.

1. Strane mogu preko nadležnih organa za primenu sporazuma i preko drugih ministarstava i državnih organa zaključiti dodatne sporazume ili aranžmane kako bi ostvarile ciljeve navedene u članu 1. ovog sporazuma. Primena dodatnih sporazuma ili aranžmana može obuhvatiti, ali neće biti ograničena na:

a) odredbe koje se odnose na pristup materijalu, obuci ili uslugama obezbeđenim na licu mesta ili za potrebe nadzora ili inspekcije;

b) odredbe koje se odnose na preglede, ispitivanje, nadzor i upravljanje.

2. U slučaju neslaganja između ovog sporazuma i bilo kog dodatnog sporazuma ili aranžmana, prednost će imati odredbe ovog sporazuma.

Član 3.

Svaka Strana će odrediti nadležni organ za primenu ovog sporazuma. Za Srbiju i Crnu Goru nadležni organ biće Ministarstvo odbrane Srbije i Crne Gore, osim ako Vlada Srbije i Crne Gore drugačije ne izvesti Vladu Sjedinjenih Američkih Država. Za Vladu Sjedinjenih Američkih Država nadležni organ biće Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država, osim ako Vlada Sjedinjenih Američkih Država drugačije ne izvesti Vladu Srbije i Crne Gore.

Član 4.

Ako ovim sporazumom ili dodatnim sporazumom nije drugačije predviđeno, odredbe ovog sporazuma će se primenjivati na svu opremu, zalihe, materijal i druga sredstva, kao i na tehnologiju, obuku ili usluge koje proizlaze iz ovog sporazuma ili dodatnih sporazuma, kao i na pripadajuće aktivnosti i osoblje.

Član 5.

1. Vlada Srbije i Crne Gore će omogućiti ulazak i izlazak na teritoriju i sa teritorije Srbije i Crne Gore službenicima Vlade Sjedinjenih Američkih Država i ugovornom osoblju Sjedinjenih Američkih Država, radi ostvarivanja aktivnosti koje proizlaze iz ovog sporazuma.

2. Vazduhoplovi i plovila koja nisu vazduhoplovi i plovila u redovnom komercijalnom saobraćaju, a koje Vlada Sjedinjenih Američkih Država bude koristila u skladu sa aktivnostima koje proizlaze iz ovog sporazuma, biće oslobođeni carinskog pregleda, carinskih taksi, taksi za sletanje odnosno navigaciju, lučkih taksi, putarina i ostalih obaveznih naknada na teritoriji Srbije i Crne Gore.

3. Ukoliko Vlada Sjedinjenih Američkih Država za transport u Srbiju i Crnu Goru koristi vazduhoplov koji nije vazduhoplov u redovnom komercijalnom saobraćaju, plan leta tog vazduhoplova će se prijaviti u skladu sa postupcima Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) koji se odnose na civilne vazduhoplove, s tim da će u deo plana leta koji se odnosi na napomene biti uneta i potvrda o prethodno pribavljenoj odgovarajućoj dozvoli leta. Vlada Srbije i Crne Gore će Vladi Sjedinjenih Američkih Država obezbediti, bez naknade, sigurnosnu zaštitu i usluge za vazduhoplove Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Član 6.

Bez prethodno dobijene pisane saglasnosti Vlade Sjedinjenih Američkih Država, Vlada Srbije i Crne Gore neće polagati pravo na vlasništvo niti prenositi pravo svojine ili državinu na opremi, zalihama, materijalu ili drugim sredstvima, kao ni tehnologiju, obuku ili usluge koje proizlaze iz ovog sporazuma – nijednoj organizaciji ili licu koje nije službenik, zaposleni ili zastupnik jedne od strana u ovom sporazumu, niti će dozvoliti korišćenje opreme, zaliha, materijala, ili drugih sredstava, tehnologije, obuke ili usluga u druge svrhe osim za one za koje su predviđeni. Vlada Srbije i Crne Gore će preduzeti sve mere, koje su u njenoj nadležnosti, kako bi obezbedila sigurnost opreme, zaliha, materijala i ostalih sredstava i usluga koje proizlaze iz ovog sporazuma, i zaštitiće ih od plenidbe i zloupotrebe.

Član 7.

1. Vlada Srbije i Crne Gore će, u smislu zakonskih postupaka i potraživanja, osim ugovorne odgovornosti, Vladu Sjedinjenih Američkih Država i sve osoblje, ugovorne partnere i osoblje ugovornih partnera Vlade Sjedinjenih Američkih Država osloboditi od svake zakonske odgovornosti i potraživanja za eventualnu štetu na imovini, smrt ili povredu bilo koga na teritoriji Srbije i Crne Gore do kojih bi moglo doći zbog aktivnosti iz ovog sporazuma.

2. Zahteve trećih strana, koji proizlaze iz činjenja ili nečinjenja Strana, njihovog osoblja, ugovornih partnera ili osoblja ugovornih partnera, a koji su učinjeni u vezi sa aktivnostima iz ovog sporazuma, rešavaće Srbija i Crna Gora.

3. Odredbe ovog člana neće sprečavati Strane da određuju naknade štete u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima.

4. Nijedna odredba ovog člana neće biti tumačena tako da sprečava pravne postupke ili potraživanja prema građanima Srbije i Crne Gore, odnosno prema licima sa stalnim boravkom na teritoriji Srbije i Crne Gore.

Član 8.

Aktivnosti Vlade Sjedinjenih Američkih Država, u skladu sa ovim sporazumom, uslovljene su raspoloživošću odgovarajućih novčanih sredstava.

Član 9.

Vojno i civilno osoblje Vlade Sjedinjenih Američkih Država (uključujući i pripadnike Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država) koje se nalazi na teritoriji Srbije i Crne Gore radi aktivnosti u vezi sa ovim sporazumom, imaće privilegije i imunitete istovetne onima koji se dodeljuju administrativnom i tehničkom osoblju u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima od 18. aprila 1961. godine.

Član 10.

1. Vlada Sjedinjenih Američkih Država, osoblje, ugovorni partneri i osoblje ugovornih partnera Vlade Sjedinjenih Američkih Država neće biti obavezni da plaćaju poreze ili slične naknade koje propisuje Vlada Srbije i Crne Gore ili nadležni organi Srbije odnosno Crne Gore, a radi aktivnosti u vezi sa ovim sporazumom.

2. Vlada Sjedinjenih Američkih Država, osoblje, ugovorni partneri i osoblje ugovornih partnera Vlade Sjedinjenih Američkih Država mogu da uvoze u Srbiju i Crnu Goru ili da izvoze iz Srbije i Crne Gore opremu, zalihe, materijale ili druga sredstva, tehnologiju, obuku ili usluge potrebne za izvršenje ovog sporazuma. Takav uvoz i izvoz proizvoda i usluga neće biti predmet carinske kontrole, i biće izuzet od svih dozvola, drugih ograničenja, carinske takse, poreza ili drugih naknada koje propisuje Vlada Srbije i Crne Gore ili nadležni organi Srbije odnosno Crne Gore.

Član 11.

U slučaju da Vlada Sjedinjenih Američkih Država zaključi ugovore o nabavci proizvoda i izvršenju usluga, uključujući izgradnju objekata radi izvršenja ovog sporazuma, takvi ugovori biće zaključeni u skladu sa zakonima i drugim propisima Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Nabavka proizvoda i izvršenje usluga u Srbiji i Crnoj Gori koje vrši Vlada Sjedinjenih Američkih Država ili koje se vrše u ime Vlade Sjedinjenih Američkih Država, radi izvršenja ovog sporazuma neće biti predmet oporezivanja, carinske takse ili sličnih naknada koje propisuje Vlada Srbije i Crne Gore ili nadležni organi Srbije i Crne Gore.

Član 12.

Na osnovu pisanog zahteva podnetog trideset (30) dana unapred, predstavnici Vlade Sjedinjenih Američkih Država imaju pravo da tokom perioda važenja ovog sporazuma i tri godine posle isteka važnosti sporazuma kontrolišu i ispituju upotrebu opreme, zaliha, materijala i drugih sredstava, tehnologije, obuke ili usluga obezbeđenih u skladu sa ovim sporazumom na mestima gde se oni nalaze ili upotrebljavaju, i imaće pravo da kontrolišu i ispituju svu evidenciju ili dokumentaciju koja se odnosi na upotrebu opreme, zaliha, materijala ili drugih sredstava, tehnologije, obuke ili usluga koje je obezbedila Vlada Sjedinjenih Američkih Država u skladu sa ovim sporazumom.

Član 13.

Svaki spor između Strana u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma rešavaće se konsultacijama isključivo diplomatskim putem.

Član 14.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema druge note, dostavljene diplomatskim putem kojom se Strane međusobno obaveštavaju da su ispunile uslove neophodne za njegovo stupanje na snagu, u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom i zaključuje se na period od sedam godina. Ovaj sporazum može biti izmenjen ili dopunjen pisanim dogovorom Strana i svaka Strana ga može otkazati, u kom slučaju sporazum prestaje da važi po isteku roka od devedeset dana od dana prijema obaveštenja jedne strane dostavljenog drugoj strani o nameri otkaza sporazuma. Bez obzira na otkaz ovog Sporazuma ili dodatnih sporazuma, obaveze Vlade Srbije i Crne Gore predviđene odredbama članova 6, 7, 9. i 10. ovog sporazuma će se i dalje neograničeno primenjivati, osim ako se Strane u pisanoj formi drugačije dogovore. Bez obzira na otkaz ovog sporazuma ili dodatnih sporazuma zaključenih na osnovu ovog sporazuma, prava Vlade Sjedinjenih Američkih Država prema članu 12. ovog sporazuma važiće i dalje, u skladu sa odredbama tog člana.

Potpisano u Beogradu, 5. aprila 2006. godine, u po dva istovetna primerka na srpskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako autentična.

Za Vladu Za Vladu

Srbije i Crne Gore Sjedinjenih Američkih Država

ministar odbrane ambasador

Zoran Stanković Majkl Polt

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije kojom je predviđeno da, između ostalog, Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Cilj ovog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma između Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u oblasti sprečavanja širenja oružja za masovno uništenje i unapređivanju odbrambenih i vojnih odnosa (u daljem tekstu: Sporazum), čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju ugovornih strana po pitanju suzbijanja oružja za masovno uništenje i pripadajućih tehnologija i materijala, kao i unapređivanju odbrambenih vojnih odnosa.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačna rešenja

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma koji je potpisan u Beogradu, 5. aprila 2006. godine, dok odredba člana 3. Predloga zakona, sadrži tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku.

Odredbom člana 1. Sporazuma preciziran je predmet ovog sporazuma, odnosno mogućnost pružanja pomoći Vlade Sjedinjenih Američkih Država Vladi Republike Srbije u postizanju ciljeva suzbijanja oružja za masovno uništenje, kao i njemu pripadajućih tehnologija, materijala i ekspertiza.

Članom 2. Sporazuma propisana je mogućnost zaključivanja dodatnih, administrativnih ugovora, dok su odredbom člana 3. definisani nadležni organi ugovornih strana za primenu ovog sporazuma.

Odredbom člana 4. Sporazuma određen je obim primene Sporazuma.

Čl. 5 i 6. propisan je postupak ulaska/izlaska službenika Vlade Sjedinjenih Američkih Država na/sa teritorije Republike Srbije, odnosno pravo vlasništva i/ili njegovog prenosa na opremi, zalihama, materijalu ili drugim sredstvima koja proizilaze iz Sporazuma.

Odredbe čl. 7 i 8. Sporazuma odnose se na naknadu štete.

Odredbom člana 9. Sporazuma definiše se status vojnog i civilnog osoblja Vlade Sjedinjenih Američkih Država tokom aktivnosti u vezi sa realizacijom ovog sporazuma.

Članom 10. Sporazuma Vlada Sjedinjenih Američkih Država, kao i njeni ugovorni partneri, oslobođeni su plaćanja poreza i sličnih nadoknada tokom realizacije aktivnosti u skladu sa Sporazumom.

Članom 11. Sporazuma stvara se mogućnost zaključenja ugovora Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa drugim licima, a u cilju realizacije Sporazuma.

Kontrola i ispitivanje upotrebe opreme, zaliha, materijala i drugih sredstava, obezbeđenih u skladu sa ovim sporazumom, ugovorena je članom 12. Sporazuma.

Odredbom člana 13. Sporazuma regulisano je rešavanje sporova, a 14. stupanje na snagu Sporazuma.

Ovaj sporazum je potpisan 5. aprila 2006. godine.

Članom 4. Predloga zakona predviđa se dan stupanja na snagu Zakona.

4. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđena planom finansijskih sredstava Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Ostavite komentar