Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske

Sporazum o slobodnoj trgovini

između Republike Srbijei Republike Turske

PREAMBULA

Republika Srbija i Republika Turska (u daljem tekstu: „Strane“ ili „Srbija“ i „Turska“ gde je pogodno),

U želji da razvijaju i jačaju prijateljske odnose, posebno u oblastima ekonomske i trgovinske saradnje, u cilju davanja doprinosa razvoju ekonomske saradnje i povećanja obima međusobne trgovinske razmene;

Potvrđujući svoju nameru da aktivno učestvuju u procesu ekonomske integracije u Evropi i Mediteranskom basenu i izražavajući svoju spremnost da sarađuju u iznalaženju puteva i načina da ojačaju ovaj proces;

Uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije i Evropske unije i njenih država članica i Sporazum kojim se uspostavlja pridruživanje između Republike Turske i Evropske ekonomske zajednice;

Poštujući iskustvo stečeno tokom razvijanja međusobne saradnje, kao i sopstveno sa glavnim trgovinskim partnerima;

Izražavajući svoju spremnost da preduzmu aktivnosti u cilju unapređivanja skladnog razvoja trgovine, kao i proširivanja njihove uzajamne saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, uključujući i oblasti koje nisu obuhvaćene Sporazumom o slobodnoj trgovini (u daljem tekstu: „ovaj Sporazum“), stvarajući na taj način okvir i povoljno okruženje zasnovano na jednakosti, nediskriminaciji i ravnoteži prava i obaveza;

Pozivajući se na obostran interes za stalno jačanje multilateralnog trgovinskog sistema i smatrajući da odredbe i instrumenti Opšteg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. godine (u daljem tekstu: GATT 1994) i Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: STO) predstavljaju osnovu njihove spoljnotrgovinske politike;

Odlučne da u tom cilju donesu propise usmerene ka postepenom ukidanju prepreka u međusobnoj trgovini u skladu sa odredbama tih propisa, posebno onih koji se tiču uspostavljanja zona slobodne trgovine;

Uzimajući u obzir privrženost Strana slobodnoj trgovini, u saglasnosti sa pravima i obavezama koje proističu iz članstva u STO;

Uvereni da će ovaj Sporazum stvoriti novu klimu u međusobnim ekonomskim odnosima, a pre svega rast trgovinske razmene i investicija, koji su presudan faktor ekonomskog restrukturiranja i modernizacije.

Odlučile su da radi postizanja ovih ciljeva, zaključe ovaj sporazum.

Ciljevi

Član 1.

Uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije i Evropske unije i obaveze Republike Turske koje proističu iz carinske unije sa Evropskom unijom, Strane će postepeno uspostavljati područje slobodne trgovine u svim oblastima njihove međusobne trgovine tokom prelaznog perioda koji će trajati najviše 6 godina počevši od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma u skladu sa odredbama Sporazuma i u skladu sa članom XXIV GATT 1994 i ostalih multilateralnih sporazuma o trgovini robom koji su pridodati Sporazumu o osnovanju STO.

Ciljevi sporazuma su:

a) povećanje i unapređenje ekonomske saradnje između Strana i porast životnog standarda njihovog stanovništva;

b) postepeno uklanjanje teškoća i ograničenja u trgovini robom;

v) unapređenje skladnog razvoja ekonomskih odnosa između Strana, kroz proširivanje obostrane trgovine;

g) stvaranje pravednih uslova za konkurenciju u trgovini između Strana;

d) doprinošenje, uklanjanjem prepreka u trgovini, skladnom razvoju i širenju svetske trgovine;

đ) stvaranje uslova za dalje podsticanje investicija, posebno za razvoj zajedničkih ulaganja u obe zemlje;

e) unapređenje trgovine i saradnje između Strana na tržištima trećih zemalja.

Bazne carine

Član 2.

U trgovini između Strana obuhvaćenoj ovim Sporazumom, Strane primenjuju svoje carinske tarife za klasifikaciju robe prilikom uvoza.

Za potrebe ovog Sporazuma, carine i takse koje imaju isto dejstvo kao i carine, uključuju bilo koju dažbinu ili taksu nametnutu na bilo koji način u vezi sa uvozom ili izvozom robe, uključujući bilo koji oblik dopunskog poreza ili doplate na uvoz ili izvoz, ali ne uključuju:

a) takse jednakog dejstva kao unutrašnji porez nametnut u skladu sa odredbama stava 2. člana III GATT 1994;

b) antidampinške ili kompenzatorne mere,

v) naknade ili dažbine koje su proporcionalne pruženim uslugama.

Bazna carina za svaki proizvod na koji će se primenjivati postepena sniženja određena ovim Sporazumom, biće na erga omnes osnovi, koja je bila na snazi u Stranama na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Ako se nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, primeni bilo koje sniženje carina na erga omnes osnovi, posebno u slučaju sniženja carina nastalog kao rezultat:

a) carinskih pregovora u okviru STO, ili

b) pristupanja Srbije STO, ili

v) kasnijih smanjenja nakon pristupanja Srbije STO,

tako smanjene carine zameniće bazne carine navedene u stavu 3. ovog člana od dana primene takvog smanjenja.

Snižene carine, koje će Srbija i Turska obračunavati u skladu sa Sporazumom zaokruživaće se na ceo broj pomoću uobičajenog aritmetičkog principa. Tako, se svi brojevi koji imaju decimalu od 0.50 ili manje zaokružuju na prvi manji ceo broj, a svi brojevi koji imaju decimalu veću od 50 na prvi veći ceo broj.

Srbija i Turska međusobno će obaveštavati jedna drugu o svojim baznim carinama i njihovim izmenama.

I GLAVA

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Obuhvat

Član 3.

Odredbe ove glave odnosiće se na proizvode poreklom iz Strana, obuhvaćene glavama 25 – 97 Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe, izuzev proizvoda navedenih u Aneksu I ovog Sporazuma.

Uvozne carine i takse jednakog dejstva

Član 4.

Od dana stupanja na snagu Sporazuma, u trgovini između Strana ugovornica, neće se uvoditi nove uvozne carine ili takse jednakog dejstva kao carine.

Uvozne carine u Turskoj za proizvode poreklom iz Srbije, ukinuće se od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Danom stupanja na snagu ovog Sporazuma ukinuće se sve carine na uvoz u Srbiju proizvoda poreklom iz Turske, osim za proizvode navedene u Spisku A, Spisku B i Spisku C Aneksa II.

Postepeno će se ukidati carinske stope na proizvode koji se uvoze u Srbiju poreklom iz Turske navedene u Spisku A, Spisku B i Spisku C Aneksa II u skladu sa predviđenom dinamikom njihovog ukidanja.

Strane ugovornice će u međusobnoj trgovini ukinuti sve takse jednakog dejstva kao uvozne carine od dana stupanja na snagu Sporazuma.

Fiskalna davanja

Član 5.

Odredbe koje se odnose na ukidanje uvoznih carina će se primenjivati i na dažbine fiskalne prirode.

Izvozne carine i takse jednakog dejstva

Član 6.

Od dana stupanja na snagu Sporazuma neće se uvoditi bilo kakve nove izvozne carine ili takse jednakog dejstva u trgovini između Strana.

Sve izvozne carine ili takse jednakog dejstva između Strana će se ukinuti danom stupanja na snagu Sporazuma.

Količinska ograničinja uvoza i mere jednakog dejstva

Član 7.

Od dana stupanja na snagu Sporazuma, u trgovini između Strana, neće se uvoditi nova količinska ograničenja uvoza ili mere jednakog dejstva.

Sva količinska ograničenja uvoza i mere jednakog dejstva između Strana ukinuće se na dan stupanja na snagu Sporazuma.

Količinska ograničenja izvoza i mere jednakog dejstva

Član 8.

Od dana stupanja na snagu Sporazuma u trgovini između Strana neće se uvoditi nova količinska ograničenja izvoza ili mere jednakog dejstva.

Sva količinska ograničenja izvoza i mere jednakog dejstva između Strana, ukinuće se na dan stupanja na snagu Sporazuma.

Tehničke prepreke trgovini

Član 9.

Prava i obaveze Strana u pogledu standarda ili tehničkih propisa i srodnih mera određuje Sporazum STO o tehničkim preprekama trgovini.

Svaka Strana će, na zahtev druge Strane, dostaviti informacije o pojedinačnim slučajevima standarda, tehničkih propisa i primenjenih mera.

Strane će se truditi da uklone tehničke prepreke trgovini. Kako bi postigle ovaj cilj, Strane pristupaju pregovorima, tamo gde je to neophodno, radi zaključenja sporazuma o međusobnom priznavanju u oblasti ocene usaglašenosti u duhu preporuka Sporazuma STO o tehničkim preprekama trgovini.

II GLAVA

POLjOPRIVREDNI I RIBOLOVNI PROIZVODI

Obuhvat

Član 10.

Odredbe ove glave primenjivaće se na poljoprivredne proizvode i ribe i riblje proizvode poreklom iz Strana.

Za potrebe Sporazuma, termin „poljoprivredni proizvodi i ribe i riblji proizvodi“ (u daljem tekstu: poljoprivredni proizvodi) podrazumeva proizvode obuhvaćene glavama 1 – 24 Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe i proizvoda navedenih u Aneksu I ovog Sporazuma.

Razmena olakšica

Član 11.

Strane odobravaju jedna drugoj olakšice predviđene Protokolom I Sporazuma u skladu sa odredbama ove glave.

Uzimajući u obzir ulogu poljoprivrede u svojim privredama, razvoj trgovine poljoprivrednim proizvodima između Strana, posebnu osetljivost poljoprivrednih proizvoda i propise iz oblasti agrarne politike, Strane će, u okviru Zajedničkog komiteta, ispitati mogućnost odobravanja daljih međusobnih olakšica u trgovini poljoprivrednim proizvodima.

Sanitarne i fitosanitarne mere

Član 12.

Strane neće primenjivati svoje propise u oblasti sanitarnih i fitosanitarnih mera na način koji predstavlja proizvoljnu ili neopravadanu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje međusobne trgovine. Strane će primenjivati ove mere u duhu odredaba GATT 1994 i odgovarajućih sporazuma STO.

Posebne zaštitne mere

Član 13.

Bez obzira na ostale odredbe Sporazuma posebno člana 22, s obzirom na posebnu osetljivost poljoprivrednih proizvoda ako uvoz proizvoda poreklom iz Strane, za koje važe olakšice odobrene Sporazumom, prouzrokuje ozbiljan poremećaj na tržištu ili u regulatornom sistemu druge Strane, Strane će odmah započeti konsultacije radi pronalaženja odgovarajućeg rešenja. U očekivanju takvog rešenja, odnosna Strana može preduzeti mere koje smatra potrebnim, u skladu sa odgovarajućim pravilima STO.

III GLAVA

Usluge i ulaganja

Član 14.

Strane su svesne sve većeg značaja usluga i ulaganja. U svojim naporima da postepeno razviju i prošire međusobnu saradnju, posebno u kontekstu evropskih integracija, sarađivaće u cilju postizanja progresivne liberalizacije i uzajamnog otvaranja svojih tržišta za ulaganja i trgovinu uslugama, uzimajući pri tom u obzir odgovarajuće odredbe Opšteg sporazuma o trgovini uslugama (General Agreement onTrade in Services – GATS).

Strane će o ovoj saradnji razgovarati u okviru Zajedničkog komiteta u cilju razvijanja i produbljivanja međusobnih odnosa u skladu sa ovim članom.

IV GLAVA

OPŠTE ODREDBE

Unutrašnje oporezivanje

Član 15.

Strane će se uzdržavati od bilo kakvih mera ili praksi unutrašnje fiskalne prirode koje neposredno ili posredno stvaraju diskriminaciju između proizvoda jedne Strane i sličnih proizvoda poreklom iz druge Strane.

Na proizvode koji se izvoze na teritoriju jedne od Strana ne može se koristiti povraćaj unutrašnjeg poreza, koji je veći od iznosa propisanog za te proizvode.

Carinske unije, zone slobodne trgovine i pogranični aražmani

Član 16.

Sporazum ne sprečava postojanje ili uspostavljanje carinskih unija, zona slobodne trgovine ili pograničnih trgovinskih aranžmana Strana sa trećim zemljama, ako isti ne utiču negativno na trgovinski režim i posebno na odredbe koje se odnose na pravila o poreklu predviđena Sporazumom.

Informacije o sporazumima kojim se uspostavljaju takve carinske unije ili zone slobodne trgovine, će se, na zahtev jedne ili druge Strane razmenjivati u okviru Zajedničkog komiteta.

Strukturno prilagođavanje

Član 17.

Vanredne mere ograničenog trajanja, koje predstavljaju odstupanje u odnosu na odredbe člana 4. Sporazuma, može da preduzima bilo koja Strana u obliku povećanih carina.

Ove mere mogu da se odnose samo na industrije u početnoj fazi razvoja, na određene sektore podvrgnute restruktuiranju ili one koje se suočavaju sa ozbiljnim teškoćama, naročito tamo gde te teškoće prouzrokuju značajne socijalne probleme.

Uvozne carine primenjene u Strani na proizvode poreklom iz druge Strane uvedene na osnovu ovih mera ne mogu premašiti 25% ad valorem iznosa i predstavljaće element povlastice za proizvode koji vode poreklo iz druge Strane. Ukupna vrednost uvoza proizvoda na koje se ove mere odnose ne može premašiti 15% ukupnog iznosa uvoza industrijskih proizvoda iz druge Strane, kao što je definisano članom 3. Sporazuma, tokom poslednje godine za koju postoje dostupni statistički podaci.

Ove mere će se primenjivati u periodu koji neće biti duži od pet godina, osim ako Zajednički komitet ne produži njihovo trajanje. One prestaju da se primenjuju najkasnije kada istekne prelazni period.

Takve mere se ne mogu primenjivati na proizvod u slučaju da je prošlo više od tri godine od ukidanja svih carina i kvantitativnih ograničenja ili taksi ili mera jednakog dejstva koje se odnose na taj proizvod.

Strane obaveštavaju Zajednički komitet o bilo kakvim vanrednim merama koje nameravaju da preduzmu i na zahtev bilo koje Strane, u okviru Zajedničkog komiteta će se održati konsultacije o takvim merama i o sektorima na koje se odnose pre nego što se započne sa njihovom primenom. Kada preduzimaju takve mere Strane dostavljaju Zajedničkom komitetu vremenski raspored za ukidanje carina koje su uvedene po ovom članu. Ovaj vremenski raspored će omogućiti postepeno ukidanje carina, počevši najmanje dve godine od njihovog uvođenja, u jednakim stopama. Zajednički komitet može da odluči o nekom drugačijem vremenskom rasporedu.

Damping i subvencije

Član 18.

Ukoliko jedna od Strana utvrdi da se u međusobnoj trgovini primenjuje damping i/ili subvencije, ta Strana može preduzeti odgovarajuće mere protiv takve prakse u skladu sa Sporazumom STO o primeni člana VI GATT 1994 i Sporazumom STO o subvencijama i kompenzatornim merama, kao i u skladu sa svojim domaćim zakonodavstvom.

Ništa u Sporazumu ne može sprečiti bilo koju Stranu da preduzme odgovarajuće mere u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Opšte zaštitne mere

Član 19.

Ukoliko se neki proizvod uvozi u bilo koju Stranu u povećanim količinama, svaka Strana ugovornica zadržava svoja prava i obaveze u skladu sa članom XIX GATT 1994 i Sporazumom STO o zaštitnim merama. Sporazum ne daje ni jedno dodatno pravo ili obavezu Stranama u odnosu na zaštitne mere.

Ponovni izvoz i ozbiljna nestašica

Član 20.

Ako postupanje u skladu sa odredbama čl. 6. i 8. Sporazuma dovede do:

a) ponovnog izvoza u treću zemlju u odnosu na koji u Strani izvoznici za neki proizvod postoje količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mere jednakog dejstva; ili

b) ozbiljne nestašice ili preti da dovede do ozbiljne nestašice proizvoda koji je od suštinskog značaja za Stranu izvoznicu;

i tamo gde gore opisane situacije izazivaju ili mogu da izazovu velike poteškoće Strani izvoznici, ta Strana može preduzeti odgovarajuće mere pod uslovima i u skladu sa procedurom utvrđenom u članu 22. Sporazuma. Mere će biti nediskriminatorne i ukidaju se onda kada okolnosti više ne opravadavaju njihovo postojanje.

Državni monopoli

Član 21.

Strane će postepeno prilagođavati svaki državni monopol komercijalne prirode, kako do kraja šeste godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, više ne bi bilo diskriminacije u pogledu uslova nabavke i plasmana robe između državljana iz Strana u skladu sa STO pravilima.

Zajednički komitet će biti obavešten o merama usvojenim radi sprovođenja ovog cilja.

Procedura obaveštavanja i konsultacija za primenu mera

Član 22.

Pre pokretanja postupka za primenu bilo kojih mera navedenih u čl. 13, 20, 25 i 33 ovog Sporazuma, Strane će nastojati da reše sve međusobne razlike putem neposrednih konsultacija i o tome obaveštavati jedna drugu.

Strana koja razmatra da uvede mere o tome odmah obaveštava Zajednički komitet. Strana koja je u pitanju dostavlja Zajedničkom komitetu sve relevantne informacije i pruža mu neophodnu pomoć kako bi ispitala slučaj. Strane se bez odlaganja konsultuju u okviru Zajedničkog komiteta sa ciljem da pronađu zajednički prihvatljivo rešenje.

Ako u roku od 30 radnih dana od podnošenja predmeta Zajedničkom komitetu Strana ne okonča praksu protiv koje je uložen prigovor ili ne reši teškoće o kojim je obaveštena, druga Strana, u odsustvu odluke Zajedničkog komiteta po tom pitanju, može usvojiti mere koje smatra potrebnim da bi poboljšala situaciju.

O preduzetim merama odmah se obaveštava Zajednički komitet. Te mere će biti ograničene po obimu i vremenu trajanja, na ono što je najnužnije da bi se popravila nastala situacija, koja je dovela do uvođenja mera i neće biti nesrazmerna u odnosu na nanetu štetu prouzrokovanu spornom praksom ili teškoćama. Prioritet će biti dat merama kojima se najmanje remeti sprovođenje Sporazuma.

Preduzete mere biće predmet redovnih konsultacija u okviru Zajedničkog komiteta u cilju njihovog ublažavanja ili ukidanja, kada uslovi za njihovu primenu više ne budu opravdani.

Kada vanredne okolnosti zahtevaju hitno delovanje, uz nemogućnost prethodnog ispitivanja, zainteresovana Strana može odmah primeniti mere predostrožnosti, u slučajevima iz čl. 13, 20, 25. i 33. ovog Sporazuma, koje su neophodne da bi se popravila nastala situacija. Mere se bez odlaganja saopštavaju Zajedničkom komitetu i konsultacije između Strana će se obaviti u okviru Zajedničkog komiteta.

Pravila o poreklu i saradnja carinskih organa

Član 23.

Protokol II Sporazuma utvrđuje pravila o poreklu i načine administrativne saradnje.

Plaćanja

Član 24.

Strane se obavezuju da dozvole sva plaćanja i transfere na tekuće račune platnog bilansa između Srbije i Turske u slobodnoj konvertibilnoj valuti, saglasno odredbama člana VIII Statuta Međunarnog monetarnog fonda.

Za plaćanja u konvertibilnim valutama u vezi sa komercijalnim transakcijama u okviru Sporazuma i za prenos takvih plaćanja na teritoriju Strane na kojoj je sedište poverioca, neće biti nikakvih ograničenja.

Strane će se uzdržavati od bilo kakvih deviznih ili administrativnih ograničenja za odobravanje, otplatu ili primanje kratkoročnih ili srednjoročnih kredita, osim onih koji su na snazi u Stranama, u vezi sa komercijalnim transakcijama u kojima učestvuje lice sa sedištem u jednoj od Strana.

Bez obzira na odredbe stava 3. ovog člana, sve mere u vezi sa tekućim plaćanjima koja se odnose na promet robe biće u skladu sa uslovima iz člana VIII Statuta Međunarodnog monetarnog fonda.

Pravila konkurencije u preduzetništvu i državna pomoć

Član 25.

Dole navedeno nije u saglasnosti sa valjanom primenom Sporazuma, ukoliko je od uticaja na trgovinu između Strana:

a) svi ugovori između preduzetnika, odluke udruženja preduzetnika ili zajedničko delovanje preduzetnika čiji je cilj ili efekat sprečavanje, ograničavanje ili ometanje konkurencije;

b) zloupotreba dominantnog položaja od strane jednog ili više preduzetnika na celoj teritoriji jedne od Strana ili na njenom većem delu;

v) bilo koja pomoć države koja uništava ili preti da uništi konkurenciju favorizovanjem određenih poslovnih aktivnosti ili proizvodnju određenih vrsta robe.

Svaka Strana će obezbediti javnost u oblasti državne pomoći. Na zahtev jedne Strane ugovornice, druga Strana će pružiti informacije o određenim pojedinačnim slučajevima državne pomoći.

Ako bilo koja Strana smatra da je određena praksa nespojiva sa uslovima iz stava 1. ovog člana i:

a) da se ona nije na odgovarajući način rešila prema pravilima o sprovođenju koja su naznačena u stavu 4. ovog člana, ili

b) u odsustvu takvih pravila, i ako takve prakse izazivaju ili prete da izazovu ozbiljne štete po interese druge Strane ili materijalne štete njenoj domaćoj industriji, uključujući i njenu uslužnu delatnost,

ona može preduzeti odgovarajuće mere posle obavljenih konsultacija u okviru Zajedničkog komiteta, ili posle trideset radnih dana po upućivanju na takve konsultacije.

U slučaju praksi, koje nisu u saglasnosti sa stavom 1 v) ovog člana, takve odgovarajuće mere, na koje se primenjuje STO/GATT 1994, mogu biti usvojene isključivo u skladu sa procedurama i pod uslovima određenim STO/GATT 1994 i drugim relevantnim instrumentima o kojima se pod njenim okriljem pregovaralo, a koje su primenjive među Stranama.

U slučaju da jedna Strana vodi istragu vezanu za konkurenciju u preduzetništvu protiv privrednog subjekta sa teritorije druge Strane i ukoliko zahteva saradnju u obezbeđivanju zvaničnih dokumenata potrebnih za tu istragu, Strana kojoj je takav zahtev upućen će učiniti sve da obezbedi iste posredstvom nadležnih vladinih institucija, u što kraćem roku.

Bez obzira na bilo koje odredbe koje su usvojene suprotno ovom članu, Strane razmeniće informacije uzimajući u obzir ograničenja koja nameću obaveze profesionalne i poslovne tajnosti.

Platno bilansne teškoće

Član 26.

Ukoliko je bilo koja od Strana u ozbiljnim platno bilansnim teškoćama ili joj takve teškoće prete, ta Strana može saglasno odgovarajućim odredbama STO/ GATT 1994 i čl. VIII i XIV Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, uvesti mere ograničenja, koje će biti ograničenog trajanja i neće prelaziti ono što je neophodno za poboljšanje stanja platnog bilansa. Ta Strana će odmah obavestiti drugu Stranu o njihovom uvođenju i što je pre moguće dostaviti joj vremenski raspored njihovog ukidanja.

Zaštita intelektualne i industrijske svojine

Član 27.

Strane će obezbediti odgovarajuću i delotvornu zaštitu prava intelektualne i industrijske svojine u skladu sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPs) i drugih međunarodnih sporazuma. Ovo uključuje delotvorna sredstva za sprovođenje takvih prava.

Strane će redovno ocenjivati primenu ovog člana. Ako se teškoće koje utiču na trgovinu pojave u vezi sa pravima intelektualne i industrijske svojine, bilo koja Strana može zahtevati hitne konsultacije kako bi se pronašlo obostrano prihvatljivo rešenje.

Javna nabavka

Član 28.

Strane smatraju liberalizaciju njihovih tržišta za javnu nabavku jednim od ciljeva Sporazuma. Strane nameravaju da omoguće postupak za dodelu javnih ugovora na osnovu nediskriminacije i reciprociteta.

Strane će postepeno razvijati svoje propise, uslove i praksu o javnim nabavkama sa ciljem da obezbede dobavljačima druge Strane pristup procedurama za dodelu ugovora na svojim tržištima javnih nabavki pod uslovima koji nisu manje povoljni od onih koji se dodeljuju kompanijama bilo koje zemlje ili teritorije.

Zajednički komitet će razmotriti razvoj događaja vezan za postizanje ciljeva ovog člana i može predložiti praktične modalitete za sprovođenje odredaba stava 2. ovog člana kako bi se obezbedio slobodan pristup, javnost i zajednička otvorenost njihovih tržišta javnih nabavki.

Tokom razmatranja koje se odnosi na stav 3. ovog člana, Zajednički komitet može da uzme u obzir, posebno u svetlu međunarodnog razvoja i propisa u ovoj oblasti, mogućnost proširenja obima i/ili stepena otvorenosti tržišta iz stava 1. ovog člana.

Strane će nastojati da pristupe relevantnim sporazumima o kojima se pregovara pod pokroviteljstvom GATT 1994 i Sporazuma iz Marakeša, kojim je osnivan STO.

Osnivanje Zajedničkog komiteta

Član 29.

Osniva se Zajednički komitet u kome su zastupljene obe Strane. Zajednički komitet će biti zadužen za primenu Sporazuma i obezbediće njegovo pravilno sprovođenje.

U cilju pravilnog sprovođenja Sporazuma, Strane razmenjuju informacije i na zahtev bilo koje od njih održavaće se konsultacije u okviru Zajedničkog komiteta. Zajednički komitet će stalno razmatrati mogućnost daljeg uklanjanja prepreka u trgovini između Strana.

Zajednički komitet može, u skladu sa odredbama stava 3. člana 30. ovog Sporazuma, donositi odluke u slučajevima predviđenim Sporazumom. U ostalim slučajevima Zajednički komitet može davati preporuke.

Rad Zajedničkog komiteta

Član 30.

Radi pravilnog sprovođenja Sporazuma, Zajednički komitet će se sastajati, na odgovarajućem nivou kad god to bude potrebno, ali najmanje jednom godišnje. Svaka Strana može da zatraži održavanje sastanka.

Zajednički komitet će postupati prema zajedničkom dogovoru.

Ukoliko predstavnik Strane u okviru Zajedničkog komiteta prihvati odluku sa rezervom ispunjenja unutrašnjih pravnih uslova, ta odluka će stupiti na snagu, ukoliko u njoj nije sadržan kasniji datum, na dan prijema pismenog obaveštenja o ispunjenju takvih uslova.

Zajednički komitet će doneti svoj poslovnik o radu, koji će, između ostalog, sadržati odredbe o sazivanju sastanaka i određivanju predsedavajućeg i njegovog mandata.

Zajednički komitet može da odluči o osnivanju pod-komiteta i radnih grupa za koje bude smatrao da su neophodni kao pomoć u ispunjavanju njegovih zadataka.

Izuzeća iz razloga bezbednosti

Član 31.

Ništa u Sporazumu ne sprečava Strane da preduzmu bilo kakve mere za koje smatraju da su neophodne zbog:

a) sprečavanja objavljivanja informacija suprotno osnovnim interesima bezbednosti;

b) zaštite osnovnih bezbednosnih interesa ili radi sprovođenja međunarodnih obaveza ili nacionalnih politika:

– u vezi sa prometom oružja, municije i vojnog materijala i u vezi sa takvim prometom drugom robom, materijalima i uslugama direktno ili indirektno namenjenim snabdevanju vojske; ili

– u vezi sa neširenjem biološkog i hemijskog oružja, nuklearnog oružja ili drugih eksplozivnih nuklearnih naprava; ili

– u vreme rata ili drugih ozbiljnih međunarodnih sukoba, koje predstavljaju pretnju ratom.

Opšta izuzeća

Član 32.

Sporazum neće sprečavati zabrane ili ograničenja na uvoz, izvoz ili robu u tranzitu, kada je to opravdano na osnovu javnog morala, javne politike ili javne bezbednosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka i životne sredine; zaštite nacionalnih dobara koja imaju umetničku, istorijsku ili arheološku vrednost; zaštitu intelektualne i industrijske svojine, ili pravila u vezi sa prometom zlata ili srebra ili očuvanjem iscrpivih prirodnih resursa, ukoliko su takve mere delotvorne zajedno sa ograničenjima na domaću proizvodnju ili potrošnju. Takve zabrane ili ograničenja, međutim, neće predstavljati sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikrivena ograničenja trgovine između Strana.

Izvršenje obaveza

Član 33.

Strane će preduzeti sve neophodne mere da bi se obezbedilo postizanje ciljeva i ispunjenje njihovih obaveza po osnovu Sporazuma.

Ukoliko bilo koja Strana smatra da druga Strana nije ispunila neku od obaveza iz Sporazuma, ta Strana može preduzeti odgovarajuće mere pod uslovima i u skladu sa procedurama predviđenim članom 22. Sporazuma.

Razvojna klauzula

Član 34.

Ako bilo koja Strana smatra da bi u interesu privreda Strana bilo korisno unaprediti odnose uspostavljene Sporazumom njihovim proširenjem na oblasti saradnje koje Sporazumom nisu obuhvaćene, uputiće drugoj Strani obrazloženi zahtev. Strane mogu dati nalog Zajedničkom komitetu da ispita takav zahtev i, tamo gde je to opravdano, da im da preporuke, naročito radi započinjanja pregovora.

Sporazumi koji su zaključeni u skladu sa postupkom iz stava 1. ovog člana ratifikovaće ili odobriti Strane u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Izmene i dopune

Član 35.

Izmene i dopune Sporazuma, kao i aneksi i protokoli, stupaju na snagu danom prijema poslednjeg pismenog obaveštenja diplomatskim putem, kojim Strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjeni svi nacionalni zakonski uslovi potrebni za stupanje ovog Sporazuma na snagu.

Protokoli i aneksi

Član 36.

Protokoli i aneksi Sporazuma čine njegov sastavni deo. Zajednički komitet može da odluči da izmeni i dopuni protokole i anekse u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana.

Važenje i otkazivanje

Član 37.

Sporazum se zaključuje na neograničen period vremena.

Svaka Strana može da otkaže Sporazum pismenim obaveštenjem drugoj Strani. Sporazum prestaje da važi prvog dana sedmog meseca od dana kada je druga Strana primila takvo obaveštenje.

Strane su se sporazumele, da u slučaju pristupanja jedne od Strana EU, Sporazum prestaje da važi jedan dan pre datuma pristupanja EU.

Stupanje na snagu

Član 38.

Strane će ratifikovati Sporazum u skladu sa svojim nacionalnim procedurama.

Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca posle dana prijema poslednjeg pismenog obaveštenja diplomatskim putem, kojim Strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjeni svi potrebni uslovi predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvima za stupanje Sporazuma na snagu.

U potvrdu čega su dole potpisani, propisno ovlašćeni opunomoćenici, potpisali Sporazum.

Sačinjeno u Istambulu, dana 1. juna 2009. godine u dva originalna primerka, svaki na srpskom, turskom i engleskom jeziku, pri čemu sva tri teksta imaju jednaku važnost. U slučaju različitog tumačenja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Republiku SrbijuZa Republiku Tursku

Mlađan Dinkić Zafer Kaglajan

Potpredsednik Vlade i Državni ministar

ministar ekonomije i

regionalnog razvoja

(naveden u Članu 11. Sporazuma)

Poljoprivredni proizvodi poreklom iz Republike Turske dati u Aneksu 1 ovog Protokola će se uvoziti u Republiku Srbiju u skladu sa uslovima utvrđenim u tom Aneksu.

Poljoprivredni proizvodi poreklom iz Republike Srbije dati u Aneksu 2 ovog Protokola će se uvoziti u Republiku Tursku u skladu sa uslovima utvrđenim u tom Aneksu.

Član 3

Strane će dodeliti jedna drugoj preferencijalni tretman za prizvode navedene u aneksima ovog Protokola u skladu sa odredbama Protokola 2, koji se odnosi na utvrđivanje pravila o poreklu.

Aneks 1 Protokola I

Uvoz u Republiku Srbiju sledećih proizvoda poreklom iz Republike Turske podleže dole navedenim koncesijama:

Tarifna oznaka Naimenovanje kvota (t/hl) stopa carine u okviru kvote (%) Glava 03 osim 0301 93 00 0302 11 0302 69 110302 69 19 Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaciosim:Šaran, živiPastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), sveže ili rashlađeneŠaran, sveži ili rashlađenOstala slatkovodna riba, sveža ili rashlađena 1.000 100% MFN sniženje 0603 Sečeno cveće i cvetni pupoljci vrsta podesnih za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni 5 100% MFN sniženje Sezonska carina (20%) nastaviće da se primenjuje od 15. maja do 4. oktobra 0702 Paradajz, sveži ili rashlađen 1.500 50% MFN sniženje, Posebne dažbine se neće primenjivatiSezonska carina (20%) nastaviće da se primenjuje od 15. maja do 15. septembra 0703 90 Praziluk i ostali lukovi 600 67% MFN sniženje, 0706 10 Šargarepa i broskva ili repa ugarnjača (bela repa) 1.000 50% MFN sniženje, Sezonska carina (20%) nastaviće da se primenjuje od 1. maja do 1. novembra 0709 60 Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno: Paprike iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta 200 25% MFN sniženje, Posebne dažbine se neće primenjivatiSezonska carina (20%) nastaviće da se primenjuje za dole navedene proizvode – 0709 60 10 od 1. juna do 3. novembra,- 0709 60 91, 0709 60 95 i 0709 60 99 od 15. juna do 15.septembra 0713 20 Slanutak, (naut) (garbanzos) 400 100% MFN sniženje, 0802 22 Lešnici (Corylus spp.): bez ljuske 1.000 100% MFN sniženje, 0802 50 Pistaći 200 100% MFN sniženje, 0804 20 90 Smokve: suve 1.000 100% MFN sniženje, 0805 10 Pomorandže 50.000 100% MFN sniženje, 0805 20 Mandarine (uključujući tangerske i satsumas), klementine, vilking i slični hibridi agruma 0805 40 Grejpfrut, uključujući pomelo (pomelos) 0805 50 Limun (Citrus limon, Citrus limonum) i limeta (Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia) 0806 20 Grožđe: suvo 400 100% MFN sniženje 0813 10 Voće, suvo: Kajsije 400 100% MFN sniženje 1509 Maslinovo ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani 750 100% MFN sniženje 1517 Margarin; mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broj 1516 100 33% MFN sniženje, Posebne dažbine se neće primenjivati 1604 Pripremljena ili konzerivisana riba; kavijar i zamene kavijara pripremljeni od ribljih jaja 250 60% MFN sniženje 1704 Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu) bez kakaa 1.000 50% MFN sniženje 1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao 750 50% MFN sniženje 1902 Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen 750 50% MFN sniženje 1905 Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafore i hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi 1.000 50% MFN sniženje 2002 Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom 300 50% MFN sniženje 2008 osim2008 99 452008 99 85 Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeniosimOstalo: bez dodatka alkohola: sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg : šljive i suve šljiveOstalo: bez dodatka alkohola: bez dodatka šećera: kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var saccharata) 400 50% MFN sniženje 2203 00 Pivo dobijeno od slada 10.000 hl 50% MFN sniženje

Aneks 2 Protokola I

Uvoz u Republiku Tursku sledećih proizvoda poreklom iz Republike Srbije podleže dole navedenim koncesijama:

Tarifna oznaka Naimenovanje kvota (t/hl) stopa carine u okviru kvote (%) 0602 40 Ruže, kalemljene ili nekalemljene 100 100% MFN sniženje 0602 90 41 Šumsko drveće 200 100% MFN sniženje 0602 90 49 Biljke otvorenog prostora: drveće, šiblje i žbunje: ostalo 200 100% MFN sniženje 0603 osim0603 90 Sečeno cveće i cvetni pupoljci vrsta podesnih za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni osimostalo 5 100% MFN sniženje 0701 10 Krompir: Semenski 500 100% MFN sniženje 0702 Paradajz, sveži ili rashlađen 1.500 70% MFN sniženje (od 1. juna do 30. septembra) 0703 90 Praziluk i ostali lukovi 500 70% MFN sniženje 0704 90 10 Kupus, beli i crveni 500 100% MFN sniženje 0706 10 Šargarepa i broskva ili repa ugarnjača (bela repa), sveža ili rashlađena 1.000 60% MFN sniženje 0708 10 Grašak (Pisum sativum), svež ili rashlađen 50 100% MFN sniženje 0708 90 Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, sveže ili rashlađeno: Ostalo 100 100% MFN sniženje 0709 60 Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno: Paprike iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta 200 50% MFN sniženje (od 1. juna do 30. septembra) 0710 21 Grašak (Pisum sativum), smrznut 350 100% MFN sniženje 0710 22 Pasulj i boranija (Vigna spp, Phaseolus spp.), smrznut 300 100% MFN sniženje 0710 40 Kukuruz šećerac 1.000 EU tretman 0713 90 Sušeno mahunasto povrće u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno: ostalo 250 100% MFN sniženje 0811 10 Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje: Jagode 300 100% MFN sniženje 0811 20 Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje: Maline, kupine, dudinje, loganjske bobice, crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi 1.000 100% MFN sniženje 0811 90 75 Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje: višnje (Prunus cerasus) 300 100% MFN sniženje 0813 20 Voće, suvo: šljive 200 100% MFN sniženje 0909 50 Seme komorača; bobice kleke 250 100% MFN sniženje 0910 99 Ostali začini 200 100% MFN sniženje 1001 90 99 ostali pir, obična pšenica i napolica, osim za setvu 10.000 100% MFN sniženje 1005 90 00 Kukuruz: ostali 5.000 100% MFN sniženje 1008 30 Seme za ptice 200 100% MFN sniženje 1208 10 Brašno i griz: od soje 1.000 100% MFN sniženje 1209 10 Seme šećerne repe, za setvu 200 100% MFN sniženje 1209 21 Seme krmnog bilja: seme lucerke (Alfalfa): za setvu 200 100% MFN sniženje 1209 29 10 seme grahorice; seme roda Poa (Poa palustris L, Poa trivialis L.); seme ježevine (Dactylis glomerata L.); seme pirevine (Agrostis) 200 100% MFN sniženje 1209 29 80 Seme krmnog bilja: ostalo 200 100% MFN sniženje 1209 91 90osim1209 91 90 00 11 Seme povrća: ostaloosimSeme zelene tikvice 200 100% MFN sniženje 1209 99 10 Seme šumskog drveća 200 100% MFN sniženje 1211 90 85 osim 1211 90 85 00 13 Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove) sveže ili sušeno, sečeno ili celo, drobljeno ili mleveno, vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe: ostaloosimčaura maka 200 100% MFN sniženje 1517 Margarin; mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broj 1516 100 20% 1518 00 31 Neisparljiva neetarska biljna ulja, tečna, mešana, za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu: sirova 50 100% MFN sniženje 1604 Pripremljena ili konzerivisana riba; kavijar i zamene kavijara pripremljeni od ribljih jaja 100 5% 1704 Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu) bez kakaa 1.000 60% MFN sniženje 1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao 750 60% MFN sniženje 1901 10 Proizvodi za ishranu dece, u pakovanjima za prodaju na malo 300 EU tretman 1902 Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen 750 50% MFN sniženje 1905 Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafore i hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi 1.000 50% MFN sniženje 2001 10 Krastavci i kornišoni, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini 200 100% MFN sniženje 2001 90 30 Kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata), pripremljen ili konzervisan u sirćetu ili sirćetnoj kiselini 200 EU tretman 2004 90 50 Grašak (Pisum sativum) i boranija vrste Phaseolus spp, u mahuni, pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto 200 50% MFN sniženje 2008 osim2008 11 10 2008 19 19 2008 19 95 2008 302008 99 85 2008 99 91 Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeniosimmaslac od kikirikijaostalo, uključujući mešavine: u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg: ostaloostalo, uključujući mešavine: u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg: ostaloAgrumiOstalo: bez dodatka alkohola: bez dodatka šećera: kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var saccharata)Ostalo: bez dodatka alkohola: bez dodatka šećera: jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja, koji sadrže 5% ili više skroba po masi 200 50% MFN sniženje 2009 osim 2009 11 2009 12 2009 19 2009 31 2009 39 2009 71 2009 79 Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodataka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanjeosimSok od pomorandže: smrznutiSok od pomorandže: nesmrznut, čija Brix vrednost ne prelazi 20Sok od pomorandže: ostaloSok od ostalih pojedinačnih agruma: čija Brix vrednost ne prelazi 20Sok od ostalih pojedinačnih agruma: ostaloSok od jabuka: čija Brix vrednost ne prelazi 20Sok od jabuka: ostalo 200 100% MFN sniženje 2104 Supe i čorbe i preparati za te proizvode; homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi 50 100% MFN sniženje 2105 00 Sladoled i drugi slični proizvodi sa dodatkom ili bez dodatka kakaa 150 EU tretman 2106 10 20 Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: Koncentrati belančevina i teksturirane belančevinaste materije: bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglikoze, glikoze ili skroba ili sa sadržajem, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba 100 100% MFN sniženje 2106 90 Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: Ostalo 100 EU tretman 2204 Vino od svežeg grožđa, uključujući ojačana vina; šira od grožđa osim one iz tar. broja 2009 500 hl 50% MFN sniženje

PROTOKOL II

O DEFINICIJI POJMA „PROIZVODI SA POREKLOM”

I METODAMA ADMINISTRATIVNE SARADNjE

SADRŽAJ

Glava I OPŠTE ODREDBE

– Član 1. Definicije

Glava II DEFINICIJA POJMA „PROIZVODI SA POREKLOM”

– Član 2. Opšti uslovi

– Član 3. Kumulacija u Turskoj

– Član 4. Kumulacija u Srbiji

– Član 5. Potpuno dobijeni proizvodi

– Član 6. Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

– Član 7. Nedovoljni postupci obrade ili prerade

– Član 8. Kvalifikaciona jedinica

– Član 9. Pribor, rezervni delovi i alati

– Član 10. Setovi

– Član 11. Neutralni elementi

Glava III TERITORIJALNI USLOVI

– Član 12. Načelo teritorijalnosti

– Član 13. Direktni transport

– Član 14. Izložbe

Glava IV POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENjA

– Član 15. Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine

Glava V DOKAZ O POREKLU

– Član 16. Opšti uslovi

– Član 17. Postupak izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1

– Član 18. Naknadno izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1

– Član 19. Izdavanje duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1

– Član 20. Izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 na osnovu izdatog ili prethodno popunjenog dokaza o poreklu

– Član 21. Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

– Član 22. Uslovi za popunjavanje izjave na fakturi

– Član 23. Ovlašćeni izvoznik

– Član 24. Važnost dokaza o poreklu

– Član 25. Podnošenje dokaza o poreklu

– Član 26. Sukcesivni uvoz

– Član 27. Izuzeća od dokazivanja porekla

– Član 28. Prateći dokumenti

– Član 29. Čuvanje dokaza o poreklu i prateće dokumentacije

– Član 30. Neslaganje i formalne greške

– Član 31. Iznosi izraženi u evrima

Glava VI METODI ADMINISTRATIVNE SARADNjE

– Član 32. Međusobna pomoć

– Član 33. Provera dokaza o poreklu

– Član 34. Rešavanje sporova

– Član 35. Kazne

– Član 36. Slobodne zone

Glava VII ZAVRŠNE ODREDBE

– Član 37. Roba u provozu ili u skladištu

– Član 38. Prilozi

– Član 39. Izmene Protokola

Lista priloga

Prilog I: Uvodne napomene uz Listu u Prilogu II

Prilog II: Lista obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porekla kako bi prerađeni proizvod mogao da stekne status proizvoda sa poreklom

Prilog III: Obrasci uverenja o kretanju robe EUR.1 i zahteva za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1

Prilog IV: Tekst izjave na fakturi

Prilog V: Proizvodi isključeni iz kumulacije predviđene u čl. 3. i 4.

Zajednička deklaracija

G l a v a I

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Definicije

Za potrebe ovog Protokola:

(a) „izrada” znači bilo koju vrstu obrade ili prerade, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

(b) „materijal” znači bilo koji sastojak, sirovinu, komponentu ili deo itd. koji se koriste u izradi proizvoda;

(v) „proizvod” znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namenjen za kasniju upotrebu u nekom drugom postupku izrade;

(g) „roba” znači i materijale i proizvode;

(d) „carinska vrednost” znači vrednost utvrđenu u skladu sa Sporazumom o primeni člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini GATT (WTO Sporazum o carinskoj vrednosti) iz 1994;

(đ) „cena franko fabrika” znači cenu plaćenu za proizvod proizvođaču u Turskoj ili u Srbiji u čijem je preduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uslovom da ta cena uključuje vrednost svih upotrebljenih materijala, uz odbitak unutrašnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobijenog proizvoda;

(e) „vrednost materijala” znači carinsku vrednost u vreme uvoza upotrebljenih materijala bez porekla ili, ako ona nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi a koja se za te materijale plaća u Turskoj ili u Srbiji;

(ž) „vrednost materijala sa poreklom” znači vrednost materijala iz tačke (e) primenjenu mutatis mutandis;

(z) „dodata vrednost” podrazumeva cenu proizvoda na paritetu franko fabrika, umanjenu za carinsku vrednost svakog uključenog materijala poreklom iz zemalja iz čl. 3. i 4. ili, ako carinska vrednost nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja se za te materijale plaća u Turskoj ili u Srbiji;

(i) „glave” i „tarifni brojevi” znače glave i tarifne brojeve (četvorocifrene oznake) korišćene u nomenklaturi koja čini Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka roba (u daljem tekstu „Harmonizovani sistem” ili „HS”);

(j) „svrstan” se odnosi na svrstavanje proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

(k) „pošiljka” znači proizvode koje jedan izvoznik istovremeno šalje jednom primaocu ili proizvode obuhvaćene jednim prevoznim dokumentom koji pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primaoca ili, u nedostatku takvog dokumenta, proizvode obuhvaćene jednom fakturom;

(l) „teritorije” uključuje teritorijalne vode;

G l a v a II

DEFINICIJA POJMA „PROIZVODI SA POREKLOM”

Član 2.

Opšti uslovi

1. Za svrhe sprovođenja ovog sporazuma, sledeći proizvodi će se smatrati proizvodima sa poreklom iz Turske:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Turskoj u smislu člana 5. ovog protokola;

(b) proizvodi dobijeni u Turskoj koji uključuju materijale koji nisu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u Turskoj u smislu člana 6. ovog protokola.

2. Za svrhe sprovođenja ovog sporazuma, sledeći proizvodi će se smatrati proizvodima sa poreklom iz Srbije:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Srbiji u smislu člana 5. ovog protokola;

(b) proizvodi dobijeni u Srbiji koji uključuju materijale koji nisu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u Srbiji u smislu člana 6. ovog Protokola.

Član 3.

Kumulacija u Turskoj

1. U smislu odredaba člana 2. stav 1, proizvodi će se smatrati proizvodima poreklom iz Turske ukoliko su tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom iz Srbije, iz Turske ili bilo koje druge zemlje ili teritorije koja je uključena ili povezana u Proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji[?] ili sadrže materijale poreklom iz Zajednice na koje se primenjuje Odluka Veća za udruživanje Evropske zajednice i Turske br. 1/95 od 22. decembra 1995. godine,[?] pod uslovom da su u Turskoj bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu.

2. Ukoliko obrada ili prerada izvršena u Turskoj ne premašuje postupke navedene u članu 7, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom poreklom iz Turske samo ukoliko je tamo dodata vrednost veća od vrednosti korišćenih materijala sa poreklom iz bilo koje zemlje ili teritorije navedene u stavu 1. Ukoliko to nije slučaj, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom sa poreklom one zemlje ili teritorije čiji materijal sa poreklom, korišćen u proizvodnji u Turskoj, učestvuje sa najvećom vrednošću.

3. Proizvodi poreklom iz jedne zemlje ili teritorije navedene u stavu 1, koji u Turskoj nisu bili predmet nikakve obrade ili prerade, zadržavaju svoje poreklo ukoliko se izvoze u neku od tih zemalja ili teritorija.

4. Kumulacija predviđena u ovom članu može se primeniti samo pod uslovom:

(a) da se između zemalja ili teritorija uključenih u sticanje statusa robe sa poreklom i zemalja ili teritorija odredišta primenjuje sporazum o preferencijalnoj trgovini, u skladu sa čl. XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT);

(b) da su materijali i proizvodi stekli status robe sa poreklom primenom pravila o poreklu koja su identična pravilima datim u ovom protokolu;

i

(v) da su obaveštenja o ispunjenosti nužnih uslova za primenu kumulacije objavljena u Službenom glasniku u Turskoj i u Srbiji, u skladu sa nacionalnim propisima.

Turska će dostaviti Srbiji detalje Sporazuma i odgovarajućih pravila o poreklu, koji se primenjuju sa drugim zemljama i teritorijama navedenim u stavu 1.

Kumulacija predviđena u ovom članu ne primenjuje se na proizvode obuhvaćene Prilogom V.

Član 4.

Kumulacija u Srbiji

1. U smislu odredaba člana 2. stav 2, proizvodi će se smatrati proizvodima poreklom iz Srbije ukoliko su tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom iz Turske, iz Srbije ili bilo koje druge zemlje ili teritorije koja je uključena ili povezana u Proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji[?] ili sadrže materijale poreklom iz Zajednice na koje se primenjuje Odluka Veća za udruživanje Evropske zajednice i Turske br. 1/95 od 22. decembra 1995. godine,[?] pod uslovom da su u Srbiji bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu.

2. Ukoliko obrada ili prerada izvršena u Srbiji ne premašuje postupke navedene u članu 7, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom poreklom iz Srbije samo ukoliko je tamo dodata vrednost veća od vrednosti korišćenih materijala sa poreklom iz bilo koje zemlje ili teritorije navedene u stavu 1. Ukoliko to nije slučaj, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom sa poreklom one zemlje ili teritorije čiji materijal sa poreklom, korišćen u proizvodnji u Srbiji, učestvuje sa najvećom vrednošću.

3. Proizvodi poreklom iz jedne zemlje ili teritorije navedene u stavu 1, koji u Srbiji nisu bili predmet nikakve obrade ili prerade, zadržavaju svoje poreklo ukoliko se izvoze u neku od tih zemalja ili teritorija.

4. Kumulacija predviđena u ovom članu može se primeniti samo pod uslovom:

(a) da se između zemalja ili teritorija uključenih u sticanje statusa robe sa poreklom i zemalja ili teritorija odredišta primenjuje sporazum o preferencijalnoj trgovini, u skladu sa čl. XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT);

(b) da su materijali i proizvodi stekli status robe sa poreklom primenom pravila o poreklu koja su identična pravilima datim u ovom protokolu;

i

(v) da su obaveštenja o ispunjenosti nužnih uslova za primenu kumulacije objavljena u Službenom glasniku u Turskoj i u Srbiji, u skladu sa nacionalnim propisima.

Srbija će dostaviti Turskoj detalje Sporazuma, uključujući datume njihovog stupanja na snagu, i odgovarajućih pravila o poreklu, koji se primenjuju sa drugim zemljama i teritorijama navedenim u stavu 1.

Kumulacija predviđena u ovom članu ne primenjuje se na proizvode obuhvaćene Prilogom V.

Član 5.

Potpuno dobijeni proizvodi

1. Potpuno dobijenim proizvodima u Turskoj ili u Srbiji smatraju se:

(a) mineralni proizvodi izvađeni iz zemlje ili morskog dna;

(b) tamo ubrani ili požnjeveni biljni proizvodi;

(v) tamo okoćene i uzgojene žive životinje;

(g) proizvodi dobijeni od tamo uzgojenih živih životinja;

(d) proizvodi tamo dobijeni lovom ili ribolovom;

(đ) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koji su izvađeni iz mora van teritorijalnih voda Turske ili Srbije, njenim plovilima;

(e) proizvodi izrađeni na njenim brodovima fabrikama isključivo od proizvoda iz stava (đ);

(ž) tamo prikupljeni upotrebljavani predmeti, namenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući upotrebljavane automobilske gume koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad;

(z) otpad i otpadne materije od proizvodnih aktivnosti sprovedenih tamo;

(i) proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja van njenih teritorijalnih voda, pod uslovom da ona ima isključiva prava na obradu tog dna ili podzemlja;

(j) roba tamo proizvedena isključivo od proizvoda navedenih u stavovima (a) do (i).

2. Pojmovi „njena plovila” i „njeni brodovi fabrike” u stavu 1. tačke (đ) i (e) primenjuju se samo na plovila i brodove fabrike:

(a) koji su registrovani ili se vode u Turskoj ili u Srbiji;

(b) koji plove pod zastavom Turske ili Srbije;

(v) koji su najmanje 50% u vlasništvu državljana Turske ili Srbije, ili firme sa sedištem u jednoj od tih država, u kojoj direktor ili direktori, predsednik poslovodnog ili nadzornog odbora te većina članova tih odbora su državljani Turske ili Srbije, te u kojima, dodatno, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću najmanje polovina kapitala pripada tim državama ili javnim telima ili državljanima tih država;

(g) na kojima su komandant i oficiri državljani Turske ili Srbije; i

(d) na kojima su najmanje 75% posade državljani Turske ili Srbije.

Član 6.

Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1. Za potrebe člana 2, proizvodi koji nisu potpuno dobijeni moraju se smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim kad su ispunjeni uslovi navedeni u listi iz Priloga II.

Gore pomenuti uslovi označavaju za sve proizvode obuhvaćene ovim sporazumom obradu ili preradu koje se moraju obaviti na materijalima bez porekla koji se koriste u izradi, te se primenjuju u odnosu samo na takve materijale. Iz toga sledi da ako se proizvod koji je stekao poreklo ispunjenjem uslova navedenih u listi, koristi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnose uslovi primenljivi na proizvod u koji se on ugrađuje, te se ne uzimaju u obzir materijali bez porekla koji su eventualno korišćeni u njegovoj izradi.

2. Bez obzira na uslove iz stava 1, materijali bez porekla koji se prema uslovima iz liste ne bi smeli koristiti u izradi određenog proizvoda, ipak se mogu koristiti, pod uslovom:

(a) da njihova ukupna vrednost ne prelazi 10% cene proizvoda franko fabrika;

(b) da se primenom ovog stava ne prekorači bilo koji od procenata navedenih u listi kao maksimalna vrednost materijala bez porekla.

Ovaj stav ne primenjuje se na proizvode obuhvaćene Glavama 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

3. Na st. 1. i 2. primenjuju se odredbe člana 7.

Član 7.

Nedovoljni postupci obrade ili prerade

1. Uzimajući u obzir odredbe stava 2. ovog člana, sledeće operacije treba smatrati obradom ili preradom koja nije dovoljna da bi proizvod dobio status proizvoda sa poreklom, bilo da su ili ne ispunjeni uslovi iz člana 6:

a) postupci za očuvanje robe u dobrom stanju za vreme prevoza i skladištenja;

b) rastavljanje i sastavljanje pošiljki;

v) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, korozije, ulja, boje ili drugih materija za prekrivanje;

g) peglanje ili presovanje tekstila;

d) jednostavni postupci bojenja i poliranja;

đ) komišanje, beljenje, delimično ili u celini, poliranje i glaziranje žita i pirinča;

e) postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki;

ž) guljenje, uklanjanje koštica i ljuštenje voća, oraščića i povrća;

z) brušenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje;

i) prebiranje, prosejavanje, sortiranje, razvrstavanje, gradiranje i sparivanje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

j) jednostavno pakovanje u tegle, konzerve, čuture, kesice, sanduke, kutije, učvršćivanje na kartone ili ploče, itd., kao i svi ostali postupci pakovanja;

k) dodavanje oznaka, nalepnica, natpisa i drugih sličnih znakova za razlikovanje proizvoda i njihove ambalaže;

l) jednostavno mešanje proizvoda, bili oni različiti ili ne; mešanje šećera sa bilo kojim drugim materijalom;

lj) jednostavno sklapanje delova kako bi se proizveo celovit proizvod, ili rastavljanje proizvoda na delove;

m) kombinacija dva ili više postupaka, navedenih u podstavovima od a) do lj);

n) klanje životinja.

2. Kada se utvrđuje da li je obrada ili prerada izvršena na proizvodu nedovoljna u smislu stava 1, svi postupci obavljeni na proizvodu u Turskoj ili u Srbiji uzeće se u obzir zajedno.

Član 8.

Kvalifikaciona jedinica

1. Kvalifikaciona jedinica za primenu odredbi ovog protokola konkretni je proizvod, koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba svrstava primenom nomenklature Harmonizovanog sistema.

Iz tog proizlazi da:

(a) kad se proizvod koji se sastoji od grupe ili sklopa elemenata, svrstava u jedan tarifni broj Harmonizovanog sistema, takva celina čini jednu kvalifikacionu jedinicu;

(b) kad se pošiljka sastoji od niza istih proizvoda svrstanih u isti tarifni broj Harmonizovanog sistema, svaki proizvod mora se uzimati pojedinačno prilikom primene odredbi ovog protokola.

2. Kada se, u skladu sa Osnovnim pravilom 5 za tumačenje Harmonizovanog sistema, ambalaža svrstava zajedno sa proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja porekla.

Član 9.

Pribor, rezervni delovi i alati

Pribor, rezervni delovi i alati isporučeni sa opremom, mašinom, uređajem ili vozilom, koji su deo normalne opreme i uključeni u njenu cenu ili koji nisu posebno fakturisani, smatraju se sastavnim delom te opreme, mašine, uređaja ili vozila.

Član 10.

Setovi

Setovi, kako su definisani Osnovnim pravilom 3 Harmonizovanog sistema, smatraju se proizvodom sa poreklom, kada sve komponente seta imaju poreklo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda sa poreklom i proizvoda bez porekla, smatraće se proizvodom sa poreklom pod uslovom da vrednost proizvoda bez porekla ne premašuje 15% cene seta franko fabrika.

Član 11.

Neutralni elementi

Da bi se utvrdilo da li je neki proizvod sa poreklom, nije potrebno određivati poreklo onoga što je moglo biti korišćeno u njegovoj izradi, kako sledi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(v) mašine i alati;

(g) roba koja ne ulazi niti je namenjena tome da uđe u konačni sastav proizvoda.

G l a v a III

TERITORIJALNI USLOVI

Član 12.

Načelo teritorijalnosti

1. Osim u slučajevima predviđenim u čl. 3. i 4. i stavu 3. ovog člana, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom navedeni u Glavi II moraju biti ispunjeni bez prekida u Turskoj ili u Srbiji.

2. Osim u slučajevima predviđenim u čl. 3. i 4, kada se proizvodi sa poreklom, izvezeni iz Turske ili iz Srbije u neku drugu zemlju vrate, moraju se smatrati proizvodima bez porekla, osim kada je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:

(a) da je vraćena roba ona ista koja je bila izvezena; i

(b) da nije bila podvrgnuta nikakvom drugom postupku osim onom koji je bio potreban da se roba očuva u dobrom stanju dok je bila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Za sticanje statusa proizvoda sa poreklom u skladu sa uslovima iznetim u Glavi II neće biti od uticaja obrada ili prerada izvršena van Turske ili Srbije na materijalima izvezenim iz Turske ili iz Srbije i naknadno ponovo uvezenim tamo, pod uslovom:

(a) da su ti materijali u potpunosti dobijeni u Turskoj ili u Srbiji ili su pre izvoza prošli obradu ili preradu koja premašuje postupke navedene u članu 7;

i

(b) da je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:

1) da je ponovno uvezena roba dobijena obradom ili preradom izvezenih materijala; i

2) da ukupna dodata vrednost ostvarena van Turske ili Srbije primenom odredaba ovog člana ne prelazi 10% cene proizvoda franko fabrika krajnjeg proizvoda za koji se traži status proizvoda sa poreklom.

4. Za potrebe stava 3, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom izneti u Glavi II neće se primeniti na obradu ili preradu obavljenu van Turske ili Srbije. Ali kada je, u listi u Prilogu II, za određivanje statusa porekla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrednost za sve ugrađene materijale bez porekla, ukupna vrednost materijala bez porekla ugrađenih u zemlji ili teritoriji odnosne strane, zajedno sa ukupnom dodatom vrednošću ostvarenom van Turske i Srbije uz primenu odredaba ovog člana, ne sme premašiti navedeni procenat.

5. Za potrebe primene odredbi st. 3. i 4. „ukupna dodata vrednost” znači sve troškove koji nastanu van Turske ili Srbije, uključujući vrednost tamo ugrađenih materijala.

6. Odredbe st. 3. i 4. neće se primeniti na proizvode koji ne ispunjavaju uslove navedene u listi u Prilogu II ili koji se mogu smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim jedino ukoliko se primene opšta odstupanja predviđena članom 6. stav 2.

7. Odredbe st. 3. i 4. neće se primenjivati na proizvode koji se svrstavaju u glave 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

8. Svaka vrsta obrade ili prerade obuhvaćena odredbama ovog člana obavljena van Turske ili Srbije, treba da bude obavljena po postupku pasivnog oplemenjivanja, ili sličnom postupku.

Član 13.

Direktni transport

1. Povlašćeni tretman predviđen Sporazumom primenjuje se samo na proizvode koji zadovoljavaju uslove iz ovog protokola, koji se direktno transportuju između Turske i Srbije ili preko teritorija drugih zemalja ili teritorija navedenih u čl. 3. i 4. Međutim, proizvodi koji čine jednu jedinstvenu pošiljku mogu se transportovati preko drugih teritorija i mogu se, ako to okolnosti nalažu, pretovariti ili privremeno uskladištiti na tim teritorijama, pod uslovom da roba ostane pod nadzorom carinskih organa u zemlji tranzita ili skladištenja i da se ne podvrgava drugim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kog postupka namenjenog njenom očuvanju u dobrom stanju.

Proizvodi sa poreklom mogu se cevovodima transportovati preko drugih područja van Turske ili Srbije.

2. Dokazi o tome da su ispunjeni uslovi iz stava 1. pružiće se carinskim organima zemlje uvoznice podnošenjem:

(a) transportnog dokumenta koji obuhvata put od zemlje izvoznice kroz zemlju tranzita; ili

(b) uverenja izdatog od strane carinskih organa zemlje tranzita:

(1) koje sadrži tačan opis proizvoda;

(2) u kome se navodi datum istovara i ponovnog utovara proizvoda i, gde je to moguće, imena brodova ili druge oznake upotrebljenih prevoznih sredstava;

i

(3) u kome se potvrđuju uslovi pod kojima su se proizvodi nalazili u zemlji tranzita; ili

(v) u nedostatku pomenutih, sve druge uverljive dokumente.

Član 14.

Izložbe

1. Na proizvode sa poreklom koji se šalju na izložbu u zemlju ili teritoriju, osim onih navedenih u čl. 3. i 4, i nakon izložbe se prodaju radi uvoza u Tursku ili Srbiju primenjivaće se odredbe Sporazuma pod uslovom da se carinskim organima na zadovoljavajući način dokaže:

(a) da je izvoznik poslao te proizvode iz Turske ili iz Srbije u zemlju u kojoj se održavala izložba i da ih je tamo izlagao;

(b) da je izvoznik prodao proizvode ili ih je na neki drugi način ustupio nekom licu u Turskoj ili u Srbiji;

(v) da su proizvodi isporučeni za vreme ili odmah posle izložbe, u stanju u kojem su bili i upućeni na izložbu;

i

(g) da proizvodi, nakon upućivanja na izložbu, nisu bili korišćeni ni za kakvu drugu svrhu osim pokazivanja na izložbi.

2. Dokaz o poreklu mora se izdati ili popuniti u skladu sa odredbama Glave V i predati carinskim organima zemlje uvoznice na uobičajen način. Na njemu mora stajati ime i adresa izložbe. U slučaju potrebe mogu se zahtevati dodatni dokumentarni dokazi o uslovima pod kojima su proizvodi bili izlagani.

3. Odredbe stava 1. primenjuju se na bilo koju trgovinsku, industrijsku, poljoprivrednu ili zanatsku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izlaganje koji se ne organizuju u privatne svrhe u trgovinama i poslovnim prostorima sa namerom prodaje stranih proizvoda, i za vreme kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

Glava IV

POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENjA

Član 15.

Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine

1. Materijali bez porekla koji su upotrebljeni za izradu proizvoda sa poreklom u Turskoj, u Srbiji ili u nekoj drugoj zemlji ili teritoriji navedenoj u čl. 3. i 4, za koji je dokaz o poreklu izdat ili sačinjen u skladu s odredbama Glave V, neće u Turskoj ili u Srbiji biti predmet povraćaja ili oslobođenja od plaćanja carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz stava 1. primenjivaće se na svaki postupak kojim se predviđa povraćaj, oslobođenje ili neplaćanje, bilo delimično ili potpuno, carina ili dažbina sa istovetnim učinkom koje se u Turskoj ili u Srbiji primenjuju na materijal upotrebljen u proizvodnji ako se takav povraćaj, oslobađanje ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primenjuje kada se proizvodi dobijeni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće upotrebe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o poreklu mora biti spreman da u svakom trenutku, na zahtev carinskih organa, podnese sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi sa materijalom bez porekla, koji je upotrebljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povraćaj carine i da su sve carine ili dažbine sa istovetnim učinkom koje se primenjuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.

4. Odredbe st. 1-3. takođe će se primenjivati u vezi sa ambalažom u smislu člana 8. stav 2, priborom, rezervnim delovima i alatima u smislu člana 9. i proizvodima u setu u smislu člana 10, ako su takvi proizvodi bez porekla.

5. Odredbe st. 1-4. primenjivaće se isključivo u vezi sa materijalom one vrste na koju se Sporazum primenjuje. Takođe, ove odredbe ne isključuju primenu instituta povraćaja izvoznih carina na poljoprivredne proizvode koji se pri izvozu primenjuje u skladu sa odredbama Sporazuma.

G l a v a V

DOKAZ O POREKLU

Član 16.

Opšti uslovi

1. Proizvodi sa poreklom iz Turske će kod uvoza u Srbiju, a proizvodi poreklom iz Srbije će kod uvoza u Tursku imati olakšice u okviru Sporazuma ukoliko je podnet jedan od sledećih dokumenata:

(a) Uverenje o kretanju robe EUR.1, čiji uzorak je dat u Prilogu III, ili

(b) U slučajevima navedenim u članu 22. stav 1, izjava (u daljem tekstu: „izjava na fakturi”), koju izvoznik unosi na fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dovoljno detaljno opisuje proizvode o kojima je reč i tako omogućuje njihovu identifikaciju, čiji tekst je dat u Prilogu IV.

2. Pored slučajeva navedenih u stavu 1, proizvodi sa poreklom u smislu ovog Protokola, u slučajevima navedenim u članu 27, koristiće pogodnosti ovog sporazuma bez obaveze podnošenja bilo kog od dokaza o poreklu navedenih u stavu 1.

Član 17.

Postupak izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1

1. Uverenja o kretanju robe EUR.1 izdaju carinski organi u zemlji izvoznici na pismeni zahtev izvoznika ili njegovog ovlašćenog predstavnika, a na odgovornost izvoznika.

2. Za tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašćeni predstavnik popunjava uverenje o kretanju robe EUR.1 i obrazac zahteva, čiji su uzorci dati u Prilogu III. Pomenuti obrasci popunjavaju se na jednom od jezika na kojima je Sporazum potpisan i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva zemlje izvoznice. Ako se obrasci popunjavaju rukom, treba pisati mastilom i štampanim slovima. Opis proizvoda unosi se u rubriku rezervisanu za tu namenu, bez praznih redova. Ako polje nije sasvim popunjeno povlači se vodoravna linija ispod zadnjeg reda opisa, a prazan prostor se precrtava.

3. Izvoznik koji podnosi zahtev za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 mora biti spreman da u svako doba na zahtev carinskih organa zemlje izvoznice u kojoj je izdato uverenje o kretanju robe EUR.1 podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo proizvoda na koji se to odnosi, kao i to da su ispunjeni drugi uslovi iz ovog protokola.

4. Uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaju carinski organi Turske ili Srbije, ako se proizvodi o kojima je reč mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Turske, iz Srbije ili iz neke od zemalja ili teritorija navedenih u čl. 3. i 4. i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

5. Carinski organi koji izdaju uverenja o kretanju robe EUR.1 preduzeće sve potrebne korake za proveru porekla proizvoda i ispunjenja drugih uslova iz ovog protokola. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i da sprovedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom. Oni će takođe obezbediti da se obrasci navedeni u stavu 2. pravilno popunjavaju. Posebno će proveravati da li je prostor rezervisan za opis proizvoda popunjen na način koji isključuje svaku mogućnost neistinitih dopunjavanja.

6. Datum izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1 naznačava se u rubrici 11 uverenja.

7. Uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaju carinski organi i stavljaju ga na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili obezbedi stvarni izvoz.

Član 18.

Naknadno izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1

1. Bez obzira na član 17. stav 7, uverenje o kretanju robe EUR.1 može se izuzetno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ono odnosi, ako:

(a) ono nije bilo izdato u vreme izvoza zbog grešaka ili nenamernih propusta ili posebnih okolnosti;

ili

(b) ako se carinskim organima na zadovoljavajući način dokaže da je uverenje o kretanju robe EUR.1 bilo izdato, ali pri uvozu nije bilo prihvaćeno zbog tehničkih razloga.

2. Za primenu stava 1, izvoznik mora u svom zahtevu naznačiti vreme i mesto izvoza proizvoda na koje se odnosi uverenje o kretanju robe EUR.1 i navesti razloge svog zahteva.

3. Carinski organi mogu naknadno izdati uverenje o kretanju robe EUR.1 jedino nakon što proverom utvrde da se podaci iz izvoznikovog zahteva slažu sa onima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdato uverenje o kretanju robe EUR.1 mora biti označeno sledećom napomenom na engleskom jeziku:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”,

5. Napomena iz stava 4. unosi se u rubriku „Napomene” uverenja o kretanju robe EUR.1.

Član 19.

Izdavanje duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja uverenja o kretanju robe EUR.1, izvoznik može podneti zahtev carinskim organima koji su izdali uverenje za izdavanje duplikata na osnovu izvozne dokumentacije koju poseduje.

2. Tako izdat duplikat mora biti označen sledećom napomenom na engleskom jeziku:

„DUPLICATE”,

3. Napomena iz stava 2. unosi se u rubriku „Napomene” duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1.

4. Duplikat mora nositi datum izdavanja originalnog uverenja o kretanju robe EUR.1 i važi od tog datuma.

Član 20.

Izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 na osnovu izdatog

ili prethodno sačinjenog dokaza o poreklu

Kad se proizvodi sa poreklom nalaze pod carinskim nadzorom u Turskoj ili u Srbiji, originalni dokaz o poreklu biće moguće zameniti sa jednim ili više uverenja o kretanju robe EUR.1 u cilju slanja svih ili nekih od tih proizvoda na druga mesta u Turskoj ili u Srbiji. Zamensko uverenje(a) o kretanju robe EUR.1 izdaje carinarnica pod čijim se nadzorom proizvodi nalaze.

Član 21.

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili materijalne poteškoće u čuvanju odvojenih zaliha materijala sa poreklom i materijala bez porekla, koji su jednaki ili međusobno zamenjivi, carinski organi mogu, na pismeni zahtev zainteresovanih, dozvoliti takozvani metod “odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja” (u daljem tekstu: metod), za vođenje takvih zaliha.

2. Ovaj metod mora biti sposoban da obezbedi, u određenom periodu, da broj dobijenih proizvoda koji se smatraju proizvodima sa poreklom bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile fizički odvojene.

3. Carinski organi mogu dati takvo odobrenje navedeno u stavu 1. pod bilo kojim uslovima, koji se smatraju potrebnim.

4. Ovaj metod se evidentira i primenjuje na osnovu opštih knjigovodstvenih načela koja važe u zemlji u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ove olakšice može sačiniti odnosno zatražiti dokaz o poreklu, u zavisnosti od slučaja, za one količine proizvoda koje se mogu smatrati proizvodima sa poreklom. Na zahtev carinskog organa, korisnik će dati izjavu o načinu vođenja količina.

6. Carinski organi će kontrolisati korišćenje odobrenja i mogu ga oduzeti u bilo kom trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi ili propusti da ispuni neki od uslova propisanih ovim protokolom.

Član 22.

Uslovi za sačinjavanje izjave na fakturi

1. Izjavu na fakturi iz člana 16. stav 1. tačka (b) može sačiniti:

(a) ovlašćeni izvoznik u smislu člana 23,

ili

(b) bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode sa poreklom, čija ukupna vrednost ne prelazi 6.000 evra.

2. Izjava na fakturi može se sačiniti ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Turske, iz Srbije ili iz neke druge zemlje ili teritorije navedene u čl. 3. i 4. i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

3. Izvoznik koji sačinjava izjavu na fakturi biće spreman da u bilo koje vreme, na zahtev carinskih organa zemlje izvoznice, podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo za odgovarajuću robu, kao i to da su ispunjeni ostali uslovi iz ovog protokola.

4. Izjavu na fakturi izvoznik će sačiniti tako što će je otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu čiji se tekst nalazi u Prilogu IV koristiti jednu od jezičkih verzija navedenih u tom prilogu i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva zemlje izvoznice. Ako se izjava ispisuje rukom, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima.

5. Izjave na fakturi moraju nositi originalni svojeručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašćeni izvoznik u smislu člana 23. ne mora potpisivati takve izjave pod uslovom da se pred carinskim organima zemlje izvoznice pismeno obaveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na fakturi koja ga identifikuje, kao da ju je sam svojeručno potpisao.

6. Izjavu na fakturi izvoznik može sačiniti kad se proizvodi na koje se ona odnosi izvoze, ili nakon njihovog izvoza uz uslov da se ista u zemlji uvoznici predoči najkasnije u roku od dve godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Član 23.

Ovlašćeni izvoznik

1. Carinski organi zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika (u daljem tekstu „ovlašćeni izvoznik”), koji često obavlja isporuke proizvoda na osnovu ovog sporazuma, za sačinjavanje izjava na fakturi bez obzira na vrednost proizvoda o kojima je reč. Izvoznik koji traži takvo ovlašćenje mora pružiti, na način koji zadovoljava carinske organe, sve garancije nužne za dokazivanje statusa proizvoda sa poreklom, kao i za ispunjavanje drugih uslova iz ovog protokola.

2. Carinski organi mogu odobriti status ovlašćenog izvoznika uz bilo koji uslov koji smatraju potrebnim.

3. Carinski organi ovlašćenom izvozniku dodeljuju broj carinskog ovlašćenja koji se unosi u izjavu na fakturi.

4. Carinski organi nadziraće korišćenje ovlašćenja ovlašćenog izvoznika.

5. Carinski organi mogu u bilo kom trenutku oduzeti ovlašćenje. To će učiniti onda kad ovlašćeni izvoznik više ne pruža garancije iz stava 1, kad ne ispunjava uslove iz stava 2. ili na neki drugi način nepravilno upotrebljava ovlašćenje.

Član 24.

Važnost dokaza o poreklu

1. Dokaz o poreklu važi četiri meseca od dana izdavanja u zemlji izvoznici i mora se u tom periodu podneti carinskim organima zemlje uvoznice.

2. Dokazi o poreklu koji se podnose carinskim organima zemlje uvoznice nakon isteka roka za podnošenje navedenog u stavu 1, mogu se prihvatiti u cilju primene povlašćenog tretmana kad je nepodnošenje tih dokumenata pre isteka krajnjeg roka bilo izazvano vanrednim okolnostima.

3. U ostalim slučajevima zakasnelog podnošenja carinski organi zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o poreklu kad su proizvodi isporučeni pre napred navedenog krajnjeg roka.

Član 25.

Podnošenje dokaza o poreklu

Dokazi o poreklu podnose se carinskim organima zemlje uvoznice u skladu sa postupcima koji se primenjuju u toj zemlji. Pomenuti organi mogu zahtevati prevod dokaza o poreklu, a takođe mogu zahtevati da uvoznu deklaraciju prati i izjava uvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uslove potrebne za primenu ovog sporazuma.

Član 26.

Sukcesivni uvoz

Kad se na zahtev uvoznika i pod uslovima koje su odredili carinski organi zemlje uvoznice, uvoze u više pošiljki, rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Osnovnog pravila 2(a) Harmonizovanog sistema, koji se svrstavaju u odeljke XVI i XVII ili u tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmonizovanog sistema, carinskim organima se za takve proizvode podnosi samo jedan dokaz o poreklu pri uvozu prve delimične pošiljke.

Član 27.

Izuzeća od dokazivanja porekla

1. Proizvodi koje privatna lica u malim paketima šalju privatnim licima ili koji su deo ličnog prtljaga putnika priznaju se kao proizvodi sa poreklom pa se za iste ne zahteva podnošenje dokaza o poreklu, pod uslovom da se takvi proizvodi ne uvoze za trgovačke svrhe, i da su deklarisani kao proizvodi koji ispunjavaju uslove iz ovog protokola, i kad nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda poslatih poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu hartije koji se prilaže tom dokumentu.

2. Pojedinačni uvoz koji se isključivo sastoji od proizvoda za ličnu upotrebu primaoca ili putnika ili njihovih porodica ne smatra se uvozom trgovačke prirode ako je iz prirode i količine proizvoda očigledno da nisu namenjeni za komercijalnu upotrebu.

3. Ukupna vrednost tih proizvoda ne može prelaziti 500 evra u slučaju malih paketa ili 1.200 evra u slučaju proizvoda koji su deo ličnog prtljaga putnika.

Član 28.

Prateća dokumenta

Dokumenti iz člana 17. stav 3. i člana 22. stav 3. koji se koriste u cilju dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom na fakturi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Turske, iz Srbije ili iz jedne od drugih zemalja ili teritorija navedenih u čl. 3. i 4, i da ispunjavaju ostale uslove iz ovog protokola, mogu se između ostalog sastojati od sledećeg:

(a) direktnih dokaza o postupcima koje je preduzeo izvoznik ili dobavljač za dobijanje odnosne robe, sadržanih na primer u njegovim računima ili unutrašnjem knjigovodstvu;

(b) dokumenata koji dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdatih ili sačinjenih u Turskoj ili u Srbiji, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

(v) dokumenata koji dokazuju obradu ili preradu materijala u Turskoj ili u Srbiji, izdatih ili sačinjenih u Turskoj ili u Srbiji, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

(g) uverenja o kretanju robe EUR.1 ili izjave na fakturi koje dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdatih ili sačinjenih u Turskoj ili u Srbiji u skladu sa ovim protokolom, ili u nekoj od drugih zemalja ili teritorija navedenih u čl. 3. i 4, u skladu sa pravilima o poreklu koja su identična pravilima u ovom protokolu.

(d) odgovarajućih dokaza koji se odnose na obradu ili preradu izvršenu izvan Turske ili Srbije primenom člana 12, kojima se dokazuje da su ispunjeni uslovi iz tog člana.

Član 29.

Čuvanje dokaza o poreklu i prateće dokumentacije

1. Izvoznik koji podnese zahtev za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 čuvaće dokumente iz člana 17. stav 3. najmanje tri godine.

2. Izvoznik koji sačinjava izjavu na fakturi najmanje tri godine čuvaće kopiju te izjave na fakturi, kao i dokumente iz člana 22. stav 3.

3. Carinski organi zemlje izvoznice koje izdaju uverenje o kretanju robe EUR.1 čuvaće najmanje tri godine obrazac zahteva iz člana 17. stav 2.

4. Carinski organi zemlje uvoznice čuvaće najmanje tri godine uverenje o kretanju robe EUR.1 i izjave na fakturi koji su im podneti.

Član 30.

Neslaganje i formalne greške

1. Pronalaženje manjih neslaganja između izjava u dokazu o poreklu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim organima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvoda neće ipso facto učiniti dokaz o poreklu nevažećim i ništavnim ako se ispravno ustanovi da taj dokument zaista odgovara dostavljenim proizvodima.

2. Očite formalne greške, poput kucanih, u dokazu o poreklu neće biti razlog odbijanja tog dokumenta, ako te greške nisu takve da izazivaju sumnju u tačnost izjava datih u tom dokumentu.

Član 31.

Iznosi izraženi u evrima

1. Za primenu odredaba iz člana 22. stav 1. tačka (b) i člana 27. stav 3. u slučajevima kad se faktura ispostavi u nekoj drugoj valuti, a ne u evrima, iznosi u nacionalnoj valuti Turske, Srbije i drugih zemalja ili teritorija navedenih u čl. 3. i 4, biće od strane svake zemlje na koju se to odnosi jednom godišnje iskazani u iznosima izraženim u evrima.

2. Za pošiljku se mogu uvažiti pogodnosti iz člana 22. stav 1. tačka (b) i člana 27. stav 3. pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, u skladu sa iznosom koji je utvrdila zemlja na koju se to odnosi.

3. Iznosi koje treba primeniti u bilo kojoj od domaćih valuta su one protivvrednosti u onoj nacionalnoj valuti, koje su jednake iznosima izraženima u evrima prema kursu na prvi radni dan u oktobru. Strane ugovornice dostaviće jedna drugoj navedene iznose do 15. oktobra, a primenjivaće ih od 1. januara sledeće godine.

4. Zemlja može iznos, koji dobije prilikom preračunavanja iznosa izraženog u evrima u domaću valutu, zaokružiti prema gore ili prema dole. Zaokruženi iznos ne sme se razlikovati od iznosa koji se dobije prilikom preračunavanja za više od 5%. Zemlja može zadržati i neizmenjenu protivvrednost u domaćoj valuti kao iznos izražen u evrima, ako prilikom godišnjeg usklađivanja predviđenog stavom 3, preračunata protivvrednost tog iznosa, pre bilo kakvog zaokruživanja, rezultira povećanjem koje je manje od 15% iznosa izraženog u nacionalnoj valuti. Protivvrednost u domaćoj valuti može ostati neizmenjena, ako bi se zbog preračunavanja smanjila protivvrednost u toj nacionalnoj valuti.

5. Zajednički komitet može, na zahtev Turske ili Srbije, ponovo razmotriti iznose izražene u evrima. Prilikom tog razmatranja, Zajednički komitet će uzeti u obzir želju očuvanja stvarnih efekata predmetnih vrednosnih ograničenja. U tom cilju može se doneti odluka o promeni iznosa izraženih u evrima.

G l a v a VI

METODI ADMINISTRATIVNE SARADNjE

Član 32.

Međusobna pomoć

1. Carinski organi Turske i Srbije dostaviće jedna drugoj uzorke otisaka pečata koji se koriste u njihovim carinarnicama za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 zajedno sa adresama carinskih organa zaduženih za proveru tih uverenja i izjava na fakturi.

2. Radi obezbeđivanja pravilne primene ovog protokola, Turska i Srbija pomagaće jedna drugoj putem nadležnih carinskih administracija u proveri ispravnosti uverenja o kretanju robe EUR.1 ili izjava na fakturi i tačnosti podataka iz tih dokumenata.

Član 33.

Provera dokaza o poreklu

1. Naknadne provere dokaza o poreklu obavljaće se nasumice ili u svakom slučaju opravdane sumnje carinskih organa zemlje uvoznice u ispravnost takvih dokumenata, poreklo robe o kojoj se radi ili u ispunjenje drugih uslova iz ovog protokola.

2. U cilju sprovođenja odredbi iz stava 1, carinski organi zemlje uvoznice vratiće uverenje o kretanju robe EUR.1 i fakturu, ukoliko je bila podneta, izjavu na fakturi, ili kopiju tih dokumenata, carinskim organima zemlje izvoznice, uz navođenje razloga za proveru, gde je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i podaci koji ukazuju na to da je podatak u dokazu o poreklu netačan biće dostavljeni kao dokaz uz zahtev za proveru.

3. Proveru će izvršiti carinski organi zemlje izvoznice. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i da sprovedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom.

4. Ako carinski organi zemlje uvoznice odluče suspendovati odobrenje povlašćenog tretmana za konkretne proizvode u očekivanju rezultata provere, uvozniku će biti ponuđeno preuzimanje robe uz sve potrebne mere predostrožnosti.

5. Carinski organi koji zatraže proveru biće obavešteni o rezultatima te provere što pre. Ti rezultati moraju jasno pokazivati da li su dokumenti verodostojni i mogu li se konkretni proizvodi smatrati proizvodima sa poreklom iz Turske, iz Srbije ili iz neke druge zemlje ili teritorije navedene u čl. 3. i 4. i da li ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

6. Ako u slučaju opravdane sumnje odgovor ne stigne u roku od deset meseci od dana podnošenja zahteva za proveru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje verodostojnosti dokumenta o kojem je reč ili stvarnog porekla proizvoda, carinski organi koji su podneli zahtev će, osim u izuzetnim okolnostima, uskratiti pravo na povlašćeni tretman.

Član 34.

Rešavanje sporova

Ako dođe do sporova u odnosu na postupke provere iz člana 33. koji se ne mogu rešiti između carinskih organa koji su podneli zahtev za proveru i carinskih organa odgovornih za obavljanje provere, ili kad se u njima postavlja pitanje tumačenja ovog protokola, isti se upućuju Zajedničkom komitetu.

U svim slučajevima rešavanje sporova između uvoznika i carinskih organa zemlje uvoznice primenjuje se zakonodavstvo te zemlje.

Član 35.

Kazne

Kazniće se svako lice koje izradi ili omogući da se izradi dokument koji sadrži netačne podatke u cilju pribavljanja povlašćenog tretmana za proizvode.

Član 36.

Slobodne zone

1. Turska i Srbija preduzeće sve potrebne mere za obezbeđenje da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, te tokom transporta koriste slobodnu zonu smeštenu na njihovom području, ne budu zamenjeni drugom robom i da ne budu podvrgnuti drugom postupanju osim normalnih postupaka za sprečavanje njihovog propadanja.

2. Izuzimajući od odredbe sadržane u stavu 1, kada se proizvodi sa poreklom iz Turske ili iz Srbije uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podležu obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o kretanju robe EUR.1 na zahtev izvoznika, ako je izvršena obrada ili prerada u skladu s odredbama ovog protokola.

G l a v a VII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

Roba u provozu ili u skladištu

Roba koja ispunjava uslove iz Glave II i koja se na dan stupanja na snagu Sporazuma nalazi u transportu ili je privremeno smeštena u Turskoj ili u Srbiji u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, može se smatrati proizvodima sa poreklom pod uslovom da se, u roku od četiri meseca od tog datuma, carinskoj službi Strane ugovornice – uvoznice podnese naknadno izdat ili sačinjen dokaz o poreklu, kao i bilo koje dokaze kojima se potvrđuju uslovi transporta.

Član 38.

Prilozi

Prilozi I, II, III, IV i V uz ovaj protokol čine njegov sastavni deo.

Član 39.

Izmene Protokola

Zajednički komitet može odlučivati o izmenama odredbi ovog protokola.

PRILOG I

UVODNE NAPOMENE UZ LISTU U PRILOGU II

Napomena 1:

U listi se utvrđuju uslovi koje treba da ispune svi proizvodi da bi se smatrali da su bili predmet dovoljne obrade ili prerade u smislu člana 6. Protokola.

Napomena 2:

2.1. U prve dve kolone u listi daje se opis proizvoda koji se dobija. U prvoj koloni navodi se tarifni broj ili broj glave iz Harmonizovanog sistema, dok se u drugoj koloni navodi naimenovanje robe, koje se u tom sistemu koristi za taj tarifni broj ili za tu glavu. Za svaki podatak koji se nalazi u prve dve kolone, postoji pravilo koje se navodi u koloni 3 ili 4. Ako se, u nekim slučajevima, ispred tarifnog broja u prvoj koloni nalazi oznaka „ex”, to znači da se pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju samo na deo tog tarifnog broja, kako je navedeno u koloni 2.

2.2. Ako se u koloni 1 nalazi, grupisano, nekoliko tarifnih brojeva ili je naveden broj jedne glave, zbog čega je naimenovanje proizvoda u koloni 2 dato uopšteno, pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju se na sve proizvode koji se, po Harmonizovanom sistemu, svrstavaju u tarifne brojeve iz te glave ili u bilo koji od grupisanih tarifnih brojeva u koloni 1.

2.3. Ako je u listi navedeno nekoliko različitih pravila, koja se primenjuju na različite proizvode u okviru jednog tarifnog broja, u svakoj alineji dato je naimenovanje dela tog tarifnog broja na koji se odnose susedna pravila u koloni 3 ili 4.

2.4. Kada su, uz podatke u prve dve kolone, navedena pravila i u koloni 3 i u koloni 4, izvoznik može da bira da li će da primeni pravilo iz kolone 3 ili pravilo iz kolone 4. Ako u koloni 4 nije navedeno pravilo za sticanje statusa proizvoda sa poreklom, primeniće se pravilo navedeno u koloni 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe člana 6 ovog protokola, koje se odnose na proizvode koji su stekli status proizvoda sa poreklom, a upotrebljavaju u procesu proizvodnje drugog proizvoda, primenjuju se, bez obzira da li su proizvodi stekli taj status u fabrici gde su upotrebljeni ili u nekoj drugoj fabrici u Strani ugovornici.

Primer:

Motor iz tarifnog broja 8407, za koji, na osnovu navedenog pravila, vrednost materijala bez porekla koji mogu da se ugrade u njega, ne sme da bude veća od 40% cene franko fabrika, proizvodi se od „ostalih legiranih čelika a grubo oblikovanih kovanjem” koji se svrstavaju u tarifni broj ex 7224.

Ako je otkivak dobijen kovanjem u Turskoj na ingotu bez porekla, u tom slučaju on je već stekao status porekla na osnovu pravila uz tarifni broj ex 7224 u listi. Prema tome, prilikom utvrđivanja vrednosti motora, može se smatrati da je on sa poreklom, bez obzira da li je proizveden u istoj ili u nekoj drugoj fabrici u Turskoj. Stoga se vrednost ingota bez porekla neće uzeti u obzir kada se dodaje vrednost upotrebljenih materijala bez porekla.

3.2. Pravilom u listi navodi se minimalan stepen obrade ili prerade koju treba izvršiti, a i sa višim stepenom obrade ili prerade se, takođe, stiče status proizvoda sa poreklom; nasuprot tome, sa nižim stepenom obrade ili prerade ne može da se stekne status proizvoda sa poreklom. Prema tome, ako se pravilom predviđa da, na određenom nivou proizvodnje, može da se upotrebi materijal bez porekla, taj materijal može da se upotrebi u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, dok njegova upotreba u nekoj kasnijoj fazi proizvodnje, nije dozvoljena.

3.3. Bez obzira na napomenu 3.2, kada se u pravilu upotrebljava izraz „Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja”, tada materijali iz bilo kog tarifnog broja (uključujući materijale istog naimenovanja i tarifnog broja kao i proizvod) mogu biti upotrebljeni, ali uz određena ograničenja koja takođe mogu biti sadržana u pravilu.

Međutim, pod pojmom „Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja … ” ili „Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod”, se podrazumeva da se mogu upotrebljavati materijali iz bilo kog tarifnog broja izuzev onih istog naimenovanja kao proizvod, kao što je navedeno u koloni 2 u listi.

3.4. Ako se u pravilu iz liste navodi da u proizvodnji proizvoda može da se upotrebi više od jednog materijala, to znači da može da se upotrebi jedan ili više materijala. Nije neophodno da se upotrebe svi materijali.

Primer:

U pravilu koji se odnosi na tkanine iz tar. br. 5208 do 5212, navodi se da se mogu upotrebiti prirodna vlakna, kao i da se, između ostalih materijala, mogu, takođe, upotrebiti i hemijski materijali. To ne znači da se moraju upotrebiti oba materijala; može da se upotrebi jedan ili drugi, ili oba.

3.5. Ako se u pravilu iz liste navodi da proizvod mora da se proizvede od određenog materijala, očigledno je da ovaj uslov nije prepreka da se upotrebe i drugi materijali koji, zbog svoje svojstvene prirode, ne mogu da zadovolje uslovima iz pravila. (videti, takođe, Napomenu 6.2. koja se odnosi na tekstile).

Primer:

Pravilom koje se odnosi na proizvode za ishranu iz tar. br. 1904, kojim se posebno isključuje upotreba žitarica i njihovih derivata, ne sprečava se upotreba mineralnih soli, hemikalija i drugih aditiva, koji nisu proizvodi žitarica.

Međutim, ovo se ne primenjuje u slučaju proizvoda koji, premda ne mogu da se proizvedu od određenih materijala navedenih u listi, mogu da se proizvedu, u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, od materijala iste prirode.

Primer:

U slučaju odeće od netkanih materijala iz ex. Glave 62, ako se za ovu vrstu proizvoda dozvoljava upotreba samo prediva bez porekla, proizvodnja ne može da se započne od netkane tkanine – čak i ako netkane tkanine ne mogu normalno biti izrađene od prediva. U takvim slučajevima, polazni materijal koji bi trebalo da se koristi je onaj materijal, koji u fazi obrade neposredno prethodi predivu – tj. koji je u stadijumu vlakna.

3.6. Ako su u pravilu iz liste date dve procentualne vrednosti za maksimalnu vrednost materijala bez porekla koji se mogu koristiti, onda se ovi procenti ne mogu sabirati. Drugim rečima, maksimalna vrednost materijala bez porekla koji mogu da se koriste ne sme ni u kom slučaju da premaši najveći navedeni procenat. Štaviše, pojedinačni procenti ne smeju biti premašeni u odnosu na određeni materijal na koji se odnose.

Napomena 4:

4.1. Pod pojmom „prirodna vlakna”, koji se koristi u listi, podrazumevaju se vlakna, osim veštačkih ili sintetičkih. Ograničava se na vlakna u fazama pre predenja, uključujući i na otpatke i, ako nije na drugi način navedeno, na vlakna koja nisu vlačena, češljana ili na drugi način obrađena, ali nepredena.

4.2. Pod pojmom „prirodna vlakna” podrazumevaju se i konjska dlaka iz tar. br. 0503, svila iz tar. br. 5002 i 5003, kao i vunena vlakna, fina ili gruba životinjska dlaka iz tar. br. 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tar. br. 5201 do 5203 i ostala biljna vlakna iz tar. br. 5301 do 5305.

4.3. Pod pojmom „tekstilna celuloza”, „hemijski materijali”, i „materijali za proizvodnju hartije”, koji se koriste u listi, podrazumevaju se materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, koji se mogu upotrebiti za proizvodnju veštačkih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili prediva.

4.4. Pod pojmom „veštačka ili sintetička vlakna, sečena”, koji se koristi u listi, podrazumevaju se kablovi od sintetičkih ili veštačkih filamenata, sečena vlakna ili otpaci, iz tar. br. 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kada se za određen proizvod iz liste, upućuje na ovu napomenu, uslovi navedeni u koloni 3 ne primenjuju se na osnovne tekstilne materijale koji se koriste u proizvodnji tog proizvoda i koji, svi zajedno, predstavljaju 10% ili manje od ukupne mase svih upotrebljenih osnovnih tekstilnih materijala. (videti takođe napomene 5.3. i 5.4).

5.2. Međutim, tolerancija navedena u napomeni 5.1 može da se primeni samo na mešane proizvode koji su izrađeni od dva ili više osnovna tekstilna materijala.

Sledeće se smatra osnovnim tekstilnim materijalima:

– svila,

– vuna,

– gruba životinjska dlaka,

– fina životinjska dlaka,

– konjska dlaka,

– pamuk,

– materijali za proizvodnju hartije i hartija,

– lan,

– prirodna konoplja,

– juta i ostala tekstilna likasta vlakna,

– sisal i ostala tekstilna vlakna roda Agave,

– kokosovo vlakno, abaka, ramija i ostala biljna tekstilna vlakna,

– sintetički filamenti,

– veštački filamenti,

– provodljivi filamenti,

– sintetička vlakna od polipropilena, sečena,

– sintetička vlakna od poliestera, sečena,

– sintetička vlakna od poliamida, sečena,

– sintetička vlakna od poliakrilonitrila, sečena,

– sintetička vlakna od polimida, sečena,

– sintetička vlakna od politetrafluoretilena, sečena,

– sintetička vlakna od polifenilensulfida, sečena,

– sintetička vlakna od polivinilhlorida, sečena,

– ostala sintetička vlakna, sečena,

– veštačka vlakna od viskoze, sečena,

– ostala veštačka vlakna, sečena,

– predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,

– predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima poliestra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,

– proizvodi iz tar. br. 5605 (metalizovano predivo) sa ugrađenom trakom koja se sastoji od jezgra aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza,

– ostali proizvodi iz tar. br. 5605.

Primer:

Predivo iz tar. br. 5205, izrađeno od pamučnih vlakana iz tar. br. 5203 i od sintetičkih sečenih vlakana iz tar. br. 5506 predstavlja predivo od mešanih vlakana. Prema tome, sintetička sečena vlakna bez porekla koja zadovoljavaju uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze), mogu se koristiti, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase prediva.

Primer:

Tkanina od vune iz tar. br. 5112, izrađena od vunenog prediva iz tar br. 5107 i od sintetičkog prediva od sečenih vlakana iz tar. br. 5509, predstavlja mešanu tkaninu. Prema tome, sintetičko predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze) ili vuneno predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (koja zahtevaju izradu od prirodnih vlakana nevlačenih, niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje) ili njihova kombinacija, mogu da se koriste, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase tkanine.

Primer:

Taftovana tekstilna tkanina iz tar. br. 5802, izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od pamučne tkanine iz tar. br. 5210, je mešani proizvod samo ako je pamučna tkanina sama po sebi mešana tkanina izrađena od prediva koja se svrstavaju u dva odvojena tarifna broja ili ako su upotrebljena pamučna prediva, i sama mešavina.

Primer:

Ako je predmetna taftovana tekstilna tkanina izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od sintetičke tkanine iz tar. br. 5407, onda je očigledno da su prediva koja se koriste dva odvojena osnovna tekstilna materijala, pa je, prema tome, i taftovana tekstilna tkanina mešani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji sadrže „predivo izrađeno od poliuretana razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno”, dozvoljeno odstupanje je 20% u odnosu na ovo predivo.

5.4. U slučaju proizvoda sa ugrađenom „trakom, koja se sastoji od jezgra od aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza”, dozvoljeno odstupanje je 30% u odnosu na ovu traku.

Napomena 6:

6.1. Kada se u listi upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali (sa izuzetkom postava i međupostava), koji ne ispunjavaju uslove iz pravila u koloni 3 liste, a koje se odnosi na gotove predmetne proizvode, mogu se upotrebiti pod uslovom da se svrstavaju u drugi tarifni broj, a ne u tarifni broj u koji se svrstava sam proizvod i da njihova vrednost nije veća od 8% cene proizvoda franko fabrika.

6.2. Bez obzira na napomenu 6.3, u proizvodnji proizvoda od tekstila mogu slobodno da se upotrebe materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, bez obzira da li sadrže ili ne sadrže tekstile.

Primer:

Ako se pravilom u listi predviđa da se za određen tekstilni predmet (kao što su pantalone) mora upotrebiti predivo, to ne zabranjuje upotrebu metalnih predmeta, kao što su dugmad, pošto se dugmad ne svrstavaju u Glave 50 do 63. Iz istog razloga to ne sprečava da se upotrebe patent-zatvarači, i pored toga što patent-zatvarači normalno sadrže tekstile.

6.3. Kada se primenjuje procentualno pravilo prilikom utvrđivanja vrednosti upotrebljenih materijala bez porekla, mora da se uzme u obzir vrednost materijala koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63.

Napomena 7:

7.1. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, pod pojmom „specifični procesi” podrazumeva se sledeće:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom:

(v) kreking;

(g) davanje drugih oblika;

(d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarivača;

(đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(e) polimerizacija;

(ž) alkilacija;

(z) izomerizacija.

7.2. U svrhe primene tar. br. 2710, 2711 i 2712, pod pojmom „specifični procesi” podrazumeva se sledeće:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;

(v) kreking;

(g) davanje drugog oblika;

(d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača;

(đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima: dekolarizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(e) polimerizacija;

(ž) alkilacija;

(z) izomerizacija;

(i) samo u slučaju teških ulja koja se svrstavaju u tar. br. ex 2710, desumporizacija sa hidrogenom čiji je rezultat smanjenje najmanje 85% sadržaja sumpora kod proizvoda koji se obrađuju (ASTM D 1266-59 T metod);

(j) samo u slučaju proizvoda koji se svrstavaju u tar. br. 2710, deparafinizacija nekim drugim procesom, a ne filtriranjem;

(k) samo u slučaju teških ulja iz tar. br. ex 2710, tretman sa hidrogenom pod pritiskom od preko 20 bara i na temperaturi iznad 250°C uz upotrebu nekog drugog katalizatora, a ne onog koji izaziva desumporizaciju, kada hidrogen predstavlja aktivni element u hemijskoj reakciji. Dalji tretman ulja za podmazivanje iz tar. br. ex 2710 sa hidrogenom (npr.: hidrofiniš ili dekolorizacija) u cilju, naročito, poboljšanja boje i stabilnosti, neće se smatrati specifičnim procesom;

(l) samo u slučaju ulja za gorivo iz tar. br. ex 2710, atmosferska destilacija, pod uslovom da manje od 30% zapremine ovih proizvoda, uključujući i gubitke, destiliše na temperaturi od 300°C po metodu ASTM D 86;

(lj) samo u slučaju teških ulja, osim gasnih ulja i goriva koji se svrstavaju u tar. br. ex 2710, postupak pomoću visokofrekventnih električnih pražnjenja bez iskrenja;

(m) samo u slučaju sirovih proizvoda iz tarifnog broja ex 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od lignita ili treseta, parafina koji sadrže po masi manje od 0,75% ulja), uklanjanje ulja frakcionom kristalizacijom.

7.3. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, jednostavne radnje, kao što su čišćenje, pretakanje, otklanjanje soli, izdvajanje vode, filtriranje, bojadisanje, stavljanje oznaka, dobijanje sumpornog sadržaja, kao rezultata mešanja proizvoda sa raznim sumpornim sadržajima, odnosno bilo koja kombinacija ovih ili sličnih radnji ne dodeljuju status porekla.

PRILOG II

LISTA OBRADE ILI PRERADE KOJU TREBA IZVRŠITI NA MATERIJALIMA BEZ POREKLA KAKO BI PRERAĐENI PROIZVOD

MOGAO DA STEKNE STATUS PROIZVODA SA POREKLOM

Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti obuhvaćeni ovim sporazumom. Iz tog razloga neophodno je konsultovati ostale delove Sporazuma.

HS tarifni broj Naimenovanje Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, a koja im daje status proizvoda sa poreklom (1) (2) (3) ili (4) Glava 1 Žive životinje Sve upotrebljene životinje iz Glave 1 biće u potpunosti dobijene Glava 2 Meso i drugi klanični proizvodi za jelo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glava 1 i 2 u potpunosti dobijeni Glava 3 Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni ex Glava 4 0403 Mleko i proizvodi od mleka; živinska i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porekla, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu; osim:Mlaćenica, kiselo mleko, kisela pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko ili pavlaka, koncentrovani, nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem, jezgrastim voćem ili kakaom Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeniProizvodnja kod koje: – su svi upotrebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeni,- su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete ili grejpfruta), iz tar. br. 2009, sa poreklom, i- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 5 ex 0502 Proizvodi životinjskog porekla, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; osim:Pripremljene čekinje od pitomih ili divljih svinja Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 5 u potpunosti dobijeniČišćenje, dezinfekcija, sortiranje i ispravljanje čekinja i dlaka Glava 6 Živo drveće i druge biljke; lukovice, korenje i slično; sečeno cveće i ukrasno , lišće Proizvodnja kod koje:- su svi upotrebljeni materijali iz Glave 6 u potpunosti dobijeni, i – vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 7 Povrće, korenje i krtole za jelo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 7 u potpunosti dobijeni Glava 8 Voće za jelo; kore agruma ili dinja i lubenica Proizvodnja kod koje: – je svo voće koje se koristi u potpunosti dobijeno, i- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 9 Kafa, čaj, mate čaj i začini; osim: Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 9 u potpunosti dobijeni 0901 Kafa, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; ljuspice i opne kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja 0902 Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja ex 0910 Mešavine začina Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja Glava 10 Žitarice Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 10 u potpunosti dobijeni ex Glava 11 Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice; osim: Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice, jestivo povrće, korenje i krtole (gomolje) iz tar. br. 0714 ili voće u potpunosti dobijeni ex 1106 Brašno, griz i prah, od suvog oljuštenog mahunastog povrća iz tar. br. 0713 Sušenje i mlevenje mahunastog povrća iz tar. br. 0708 Glava 12 Uljano semenje i plodovi; razno zrnevlje, seme i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana (kabasta) Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 12 u potpunosti dobijeni 1301 Šelak: prirodne gume, smole, gume-smole i uljane smole (npr.: balzami) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 1301 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgrušivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani: – Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani Proizvodnja od nemodifikovane sluzi i sredstava za zgušnjavanje – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 14 Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 14 u potpunosti dobijeni ex Glava 15 Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masnoće; voskovi živo-tinjskog i biljnog porekla; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 1501 Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća, osim onih iz tar. br. 0209 ili 1503: – Masnoće od kostiju ili otpadaka Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz tar. br. 0506 – Ostalo Proizvodnja od mesa ili drugih jestivih klaničnih proizvoda od svinjskog mesa iz tar. br. 0203 ili 0206 ili od mesa i jestivih otpadaka od živine iz tar. br. 0207 1502 Masnoće od životinja vrste goveda, ovaca i koza, osim onih iz tar. br. 1503: – Masnoće od kostiju ili otpadaka Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 0201, 0202, 0204 ili 0206 ili od kostiju iz tar. br. 0506 – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni 1504 Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: – Čvrste frakcije Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1504 – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni ex 1505 Prečišćeni (rafinisani) lanolin Proizvodnja od sirove masnoće od vune iz tar. br. 1505 1506 Ostale masti ili ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: – Čvrste frakcije Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1506 – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni 1507 do 1515 Ulja biljnog porekla i njihove frakcije:- Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosovog oraha (kopre), ulje od palminog jezgra (koštice), ulje od „babasua”, tungovo ulje, oitikika ulje, vosak smreče i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke i industrijske namene, osim za proizvodnju hrane za ljudsku ishranu Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod – Čvrste frakcije, osim onih od jojoba ulja Proizvodnja od ostalih materijala iz tar. br. 1507 do 1515 – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni 1516 Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni Proizvodnja kod koje su:- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni, i- svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513 1517 Margarin, mešavine i preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. br. 1516 Proizvodnja kod koje su:- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 4 u potpunosti dobijeni, i- svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513 Glava 16 Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka Proizvodnja od:- životinja iz Glave 1 i/ili- svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 biće u potpunosti dobijeni ex Glava 17 Šećer i proizvodi od šećera; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 1701 Šećer od šećerne trske i šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materijama za bojenje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 1702 Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med i mešavine veštačkog i prirodnog meda; karamel: – Hemijski čista maltoza ili fruktoza Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1702 – Ostali šećeri u čvrstom obliku, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali sa poreklom ex 1703 Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 1704 Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu), bez kakaa Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika Glava 18 Kakao i proizvodi od kakaa Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost ovih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 1901 Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, ječma, griza, skroba i ekstrakta slada bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u prahu u količini manjoj od 40% po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni; prehrambeni proizvodi od robe iz tar. br. 0401 do 0404 bez dodatka kakao praha ili sa sadržajem kakaa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugommestu nepomenuti, niti obuhvaćeni: – Ekstrakt slada Proizvodnja od žitarica iz Glave 10 – Ostalo Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 1902 Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijalima) ili na drugi način pripremljene, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljeni ili nepripremljeni: – sa sadržajem 20% ili manje po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice i njeni derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata), u potpunosti dobijeni – sa sadržajem više od 20% po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca Proizvodnja kod koje su:- sve upotrebljene žitarice i njeni derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata) u potpunosti dobijeni, i- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni 1903 Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli i sličnih oblika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od skroba od krompira iz tar. br. 1108 1904 Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr.: kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza), u zrnu ili u obliku pahuljica ili na drugi način obrađenog zrna (osim brašna, ječma i griza), prethodno kuvane ili na drugi način pripremljene, na drugom mestu nepomenute, niti obuhvaćene Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 1806,- kod koje su sve upotrebljene žitarice i brašno (osim tvrde pšenice i kukuruza vrste Zea indurata maize i njihovih derivata) u potpunosti dobijeni, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 1905 Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz Glave 11 ex Glava 20 Proizvodi od povrća, voća ili ostalih delova bilja, osim: Proizvodnja kod koje je svo upotrebljeno voće ili povrće u potpunosti dobijeno ex 2001 Jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja sa sadržajem najmanje 5% po masi skroba, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 2004 i ex 2005 Krompir u obliku brašna, griza, ljuspi, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 2006 Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (kandirani) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 2007 Džemovi, voćni želei, marmelade, voćni pirei i voćne paste dobijeni kuvanjem, sa dodavanjem ili bez dodavanja šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 2008 – Jezgrasto voće, bez dodatka šećera ili alkohola Proizvodnja kod koje je vrednost svog upotrebljenog jezgrastog voća sa poreklom i zrna uljarica iz tar. br. 0801, 0802 i 1202 do 1207, veća od 60% cene proizvoda franko fabrika – Puter od kikirikija; mešavine od žitarica; palmina jezgra; kukuruz Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod – Ostalo, osim voća i jezgrastog voća kuvanog na drugi način, osim u vodi ili na pari, bez dodatka šećera, smrznuto Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 2009 Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 21 Razni proizvodi za ishranu; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja, mate čaja ili preparata na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje je cikorija koja se upotrebljava u potpunosti dobijena 2103 Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno od slačice i pripremljena slačica (senf): – Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, može da se upotrebe brašno ili griz od slačice ili pripremljena slačica – Brašno od slačice i pripremljena slačica Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja ex 2104 Supe i čorbe i preparati za te proizvode Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od pripremljenog ili konzervisanog povrća iz tar. br. 2002 do 2005 2106 Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franro fabrika ex Glava 22 Pića, alkoholi i sirće; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa u potpunosti dobijeni 2202 Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se svrstavaju u tar. br. 2009 Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim sokova od ananasa, limete ili grejpfruta) sa poreklom 2207 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% zapremine ili jači; etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 2207 ili 2208, i- kod koje su upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa, u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine 2208 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% zapr.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 2207 ili 2208, i- kod koje su upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa, u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine ex Glava 23 Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 2301 Brašno od kita; brašno, prah i pelete od riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobni za ljudsku ishranu Proizvodnja kod koje su upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni ex 2303 Ostaci od proizvodnje skroba od kukuruza (isključujući koncentrisana močila) sa sadržajem belančevina preko 40% po masi, računato na suvi proizvod Proizvodnja kod koje je upotrebljen kukuruz u potpunosti dobijen ex 2306 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom maslinovog ulja sa sadržajem više od 3% maslinovog ulja Proizvodnja kod koje su upotrebljene masline u potpunosti dobijene 2309 Proizvodi koji se upotrebljavaju za ishranu životinja Proizvodnja kod koje su:- upotrebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mleko u potpunosti dobijeni, i- svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni ex Glava 24 Duvan i proizvodi zamene duvana; osim: Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 24 u potpunosti dobijeni 2402 Cigare, cigarilosi i cigarete od duvana ili zamene duvana Proizvodnja kod koje je najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401 sa poreklom ex 2403 Duvan za pušenje Proizvodnja kod koje je najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401 sa poreklom ex Glava 25 So; sumpor; zemlja; kamen; gips; kreč i cement; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 2504 Prirodni kristalni grafit sa obogaćenim sadržajem ugljenika, prečišćen i mleven Obogaćivanje sadržaja ugljenika, prečišćavanje i mlevenje sirovog kristalnog grafita ex 2515 Mermer, samo sečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog), debljine do 25 cm Rezanje mermera debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isečen) ex 2516 Granit, porfir, bazalt, peščar i ostali kamen za spomenike, građevinarstvo i drugo, sečen testerom ili na drugi način u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog) debljine do 25cm Rezanje kamena, debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isečen) ex 2518 Dolomit, pečen Pečenje nepečenog dolomita ex 2519 Usitnjen prirodni magnezijum-karbonat (magnezit) u hermetički zapečaćenim kontejnerima i magnezijum-oksid, čist ili nečist, osim topljenog magnezijum-oksida ili sintermagnezita Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, dozvoljena je upotreba prirodnog magnezijum-karbonata (magnezita) ex 2520 Gips posebno pripremljen za zubarstvo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 2524 Prirodna azbestna vlakna Proizvodnja od minerala azbesta (azbestnog koncentrata) ex 2525 Liskun u prahu Mlevenje liskuna ili otpadaka od liskuna ex 2530 Zemljane boje, pečene ili u prahu Pečenje ili mlevenje zemljanih boja Glava 26 Rude, zgure i pepeli Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 27 Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenozne materije; mineralni voskovi, osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 2707 Ulja, kod kojih masa aromatskih sastojaka prelazi masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobijenimdestilacijom katrana kamenog uglja na visokoj temperaturi, od kojih više od 65% zapr. destiliše na temperaturi od 250°C (uključujući mešavine esencije nafte i benzola), namenjena za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ([?]) iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 2709 Sirova ulja dobijena od bitumenoznih minerala Suva destilacija bitumenoznih materijala 2710 Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi na drugom mestu nepomenuti iliobuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ako predstavljaju osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ([?]) iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 2711 Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ([?]) iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 2712 Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ([?])iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 2713 Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenoznih minerala Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ([?]) iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 2714 Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenozni i uljni škriljci i ter-pesak; asfaltiti i asfaltne stene Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ([?])ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 2715 Bitumenske mešavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr.: bitumen kit, „cutbacks”) Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ([?]) iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 28 Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala, metala retkih zemlji, radioaktivnih elemenata ili izotopa; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 2805 „Misch-metal” Proizvodnja elektrolitičkim ili termalnim postupkom, kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 2811 Sumpor-trioksid Proizvodnja od sumpordioksida Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 2833 Sulfat aluminijuma Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 2840 Natrijum-perborat Proizvodnja od disodium-tetraborat pentahidrata Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 2852 – Jedinjenja žive zasićenih acikličnih monokarbonskih kiselina i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2852, 2915 i 2916 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Jedinjenja žive internih etera i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2909 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Jedinjenja žive heterocikličnih jedinjenja samo sa hetero-atomom (atomima) azota Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2852, 2932 i 2933 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Jedinjenja žive nukleinskih kiselina i njihovih soli, hemijski određena ili neodređena; ostala heterociklična jedinjenja Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2852, 2932, 2933 i 2934 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Jedinjenja žive naftenskih kiselina, njihovih soli nerastvorljivih u vodi i njihovih estra Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostala jedinjenja žive koja se odnose na: pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijske proizvode i preparate hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 29 Organski hemijski proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 2901 Aciklični ugljovodonici za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ([?]) iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 2902 Ciklani i cikleni (osim azulena), benzol, toluol, ksiloli, za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ([?]) iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava prozvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 2905 Alkoholati metala od alkohola iz ovog tar. br. i od etil-alkohola Proizvodnja od materijala iz bilo kod tar. br., uključujući i od ostalih materijale iz tar. br. 2905. Međutim, mogu da se upotrebe alkoholati metala iz ovog tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 2915 Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2915 i 2916 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 2932 Unutrašnji etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2909 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ciklični acetali i unutrašnji hemiacetali i njihovi halogeni, sulfo-, nitro-, nitrozo derivati Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 2933 Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom ili heteroatomima azota Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932 i 2933 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 2934 Nukleinske kiseline i njihove soli hemijski definisane ili nedefinisane; ostala heterociklična jedinjenja Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932, 2933 i 2934 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 2939 Koncentrati od slamki maka sa sadržajem ne manje od 50%, po masi, alkaloida Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 30 Farmaceutski proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika 3002 Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserum i ostale frakcije krvi i modifikovani imunološki proizvodi, bilo da su dobijeni putem biotehnoloških procesa ili ne; vakcine, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični proizvodi: – Proizvodi koji se sastoje od dva ili više sastojaka, koji su pomešani za upotrebu u terapeutske ili profilaktičke svrhe, ili nepomešani proizvodi za ove svrhe, pripremljeni u odmerene doze, ili u oblike ili pakovanja za maloprodaju Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo: – – ljudska krv Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika — životinjska krv pripremljena za terapeutske ili profilaktičke svrhe Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika — frakcije krvi, osim antiseruma, hemoglobina i krvnih globulina i serumskih globulina Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika — hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika — ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika 3003 i 3004 Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 3002, 3005 ili 3006): – Dobijeni od amikacina iz tar. br. 2941 Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3003 i 3004, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veće od 20% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz tar. br. 3003 i 3004, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% od cene proizvoda franko fabrika ex 3006 Farmaceutski otpaci kako se navode u Napomeni 4(i) uz ovu glavu Poreklo proizvoda kod ovog svrstavanja se neće promeniti – Sterilna hirurška ili zubarska sredstva za sprečavanje adhezije, bez obzira da li se mogu apsorbovati ili ne: — izrađena od plastične mase Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika — izrađena od tkanine Proizvodnja od:- prirodnih vlakana, – veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika – Sredstva za koja se može utvrditi da se koriste za stome Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 31 Đubriva; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3105 Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa-azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili sličnih oblika ili u pakovanjima do 10 kg bruto mase, osim: – natrijum-nitrata- kalcijum-cijanamida- kalijum sulfata- magnezijum-kalijum sulfata Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost u svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 32 Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje, pigmenti i ostale materije za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge zaptivne mase, štamparske boje i mastila; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3201 Tanini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati Proizvodnja od ekstrakta za štavljenje, biljnog porekla Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 3205 Lak-boje; preparati predviđeni napomenom 3 uz ovu glavu, na bazi lak-boja ([?]) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 3203, 3204 i 3205. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3205, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 33 Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 3301 Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući tzv. „concretes” i „absolute”; rezinoidi, ekstrahovane uljane smole, koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeterskim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja, vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od materijala različite „grupe” ([?]) ovog tar. br. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz iste grupe, kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 34 Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, veštački voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, sveće i slični proizvodi, paste za modeliranje, „zubarski voskovi” i zubarski preparati na bazi gipsa; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3403 Preparati za podmazivanje koji sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala Postupak rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ([?]) iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3404 Veštački voskovi i pripremljeni voskovi: – Na bazi parafina, naftnih voskova, voskova dobijenih od bitumenoznih minerala, presovanog parafina ili parafina sa odstranjenim uljem Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od:- hidrogenizovanih ulja iz tar. br. 1516, koja imaju svojstva voska,- masnih kiselina, koje nisu definisane ili industrijski masnih alkohola, koji nemaju svojstva voskova, iz tar. br. 3823, i- materijala iz tar. br. 3404Međutim, ovi materijali mogu da se upotrebe, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 35 Belančevinaste materije; modifikovani skrobovi; lepkovi; enzimi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 3505 Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (npr. preželatinizovani i esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova: – Skrobni etri i estri Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3505 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 1108 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3507 Pripremljeni enzimi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 36 Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure; zapaljivi preparati Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 37 Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 3701 Fotografske ploče i plan-filmovi, osetljivi na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osetljivi na svetlost, neosvetljeni, u kasetama ili bez kaseta: – Plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju u boji, u kasetama Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 3701 ili 3702. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3702, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 3701 ili 3702. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3701 i 3702, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 3702 Fotografski filmovi u rolnama osetljivi na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; filmovi u rolnama za trenutne (brze) fotografije, osetljivi na svetlost, neosvetljeni Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3701 i 3702 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 3704 Fotografske ploče, filmovi, hartije, karton i tekstil osvetljeni ali nerazvijeni Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3701 do 3704 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 38 Razni proizvodi hemijske industrije; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3801 – Koloidni grafit u rastvoru ulja i polukoloidni grafit; ugljenične paste za elektrode Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika – Grafit u obliku paste, gde mešavina grafita i mineralnih ulja učestvuje sa više od 30% po masi Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 3403 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3803 Tal-ulje, rafinisano Rafinisanje sirovog tal-ulja Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3805 Sulfatno terpentinsko ulje, prečišćeno Prečišćavanje destilacijom ili rafinisanjem sirovog sulfatnog terpentinskog ulja Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3806 Smolni estri Proizvodnja od smolnih kiselina Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3807 Katran od drveta (smola od katrana od drveta) Destilacija katrana od drveta Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (npr.: sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3809 Sredstva za doradu, nosači boja, odnosno sredstva za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (npr.: sredstva za apreturu i nagrizanje) koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože i sličnim industrijama, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3810 Preparati za dekapiranje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za lemljenje i zavarivanje; praškovi i paste za lemljenje i zavarivanje koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgro ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3811 Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao mineralna ulja: – Pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže naftna ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 3811 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3812 Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3813 Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara, napunjene granate za gašenje požara Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3814 Složeni organski rastvarači i razređivači, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje premazanih sredstava ili lakova Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3818 Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3819 Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi naftnog ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3820 Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 3821 Pripremljene podloge za razvoj i održavanje mikroorganizama (uključujući viruse i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih ćelija Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3822 Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, bez obzira da li su na podlozi ili ne, osim onih iz tar. br. 3002 ili 3006; sertifikovani referentni materijali Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3823 Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi: – Industrijske monokarbonske masne kiseline, kisela ulja od rafinacije Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod – Industrijski masni alkoholi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3823 3824 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra, hemijski proizvodi i preparati hemijske industrije ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni: – Sledeći proizvodi iz ovog tar. br.:– pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra na bazi prirodnih smolnih proizvoda– naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri– sorbitol, osim sorbitola iz tar. br. 2905– naftni sulfonati, isključujući nafte sulfonata alkalnih metala, amonijuma ili etanolamina; tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja koja su dobijena od bitumenoznih minerala i njihove soli– izmenjivači jona– apsorpciona sredstva za vakuum cevi– alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gasa– tekući amonijum gas i upotrebljen oksid dobijen prečišćavanjem gasa od uglja — sulfonaftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri — Fuzelovo i Dipelovo ulje — mešavine soli koje sadrže različite anione– paste za kopiranje na bazi želatina, uključujući i na podlozi od hartije ili tekstila Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3901 do 3915 Plastične mase u primarnim oblicima, otpaci, strugotina i ostaci od plastičnih masa; osim onih iz tar. br. ex 3907 i 3912, za koji važe dole navedena pravila – Proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera Proizvodnja kod koje:- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i – u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika ([?]) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika ([?]) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 3907 – Kopolimer, od polikarbonata i akrilonitril-butadien-stirolnog kopolimera (ABS) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ([?]) – Poliester Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika i/ili proizvodnja od polikarbonata tetrabroma (bisfenol A) 3912 Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima Proizvodnja kod koje vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika 3916 do 3921 Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih masa; osim proizvoda iz tar. br. ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921, za koje važe dole navedena pravila: – Pljosnati proizvodi, koji su obrađeni na drugi način, a ne samo površinski obrađeni ili koji su sečeni u oblike različite od pravougaonih (uključujući i kvadratne); ostali proizvodi, koji su obrađeni na drugi način, a ne samo površinski obrađeni Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo: – – proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera Proizvodnja kod koje:- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika ([?]) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika – – ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika ([?]) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 3916 iex 3917 Profilni oblici i cevi Proizvodnja kod koje:- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz istog tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 3920 – Listovi ili filmovi jonomera Proizvodnja od termoplastične delimične soli koja je kopolimer etilena i metakrilne kiseline, delimično neutralizovana jonima metala, uglavnom cinka i natrijuma Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika – Listovi od regenerisane celuloze, poliamida ili polietilena Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika ex 3921 Folije od plastičnih masa, metalizirane Proizvodnja od visoko transparentne poliesterske folije, debljine manje od 23mikrona ([?]) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 3922 do 3926 Proizvodi od plastičnih masa Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 40 Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 4001 Laminirane ploče od krep gume za cipele Laminiranje listova prirodnog kaučuka 4005 Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, osim prirodnog kaučuka, nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 4012 Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune gume i gume sa vazdušnim komorama, protektori (gazeći sloj) i zaštitni ulošci (pojasevi), od gume: – Protektirane gume, pune gume i gume sa vazdušnim komorama, od gume Protektiranje upotrebljenih guma – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4011 i 4012 ex 4017 Proizvodi od tvrde gume Proizvodnja od tvrde gume ex Glava 41 Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža, osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 4102 Sirova ovčija ili jagnjeća koža, bez vune Struganje ovčijih i jagnjećih koža sa vunom 4104 do 4106 Štavljena ili „crust” koža, bez vune ili dlake, sečena ili nesečena, ali dalje nepripremljena Ponovno štavljenje kože, ili Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 4107,4112 i 4113 Koža dalje obrađena posle štavljenja ili čišćenja uključujući sušenu kožu, bez vune, sečenu ili nesečenu, osim kože iz tar. br. 4114 Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4104 do 4113 ex4114 Lakovana koža i lakovana slojevita koža; metalizovana koža Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 41.04 do 4106, 4107, 4112 ili 4113 pod uslovom da njihova vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 42 Proizvodi od kože, sedlarski i sarački proizvodi; predmeti za putovanja, ručne torbe i slični kontejneri; proizvodi od životinjskih creva (osim od svilenog ketguta) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 43 Prirodno i veštačko krzno, proizvodi od krzna; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 4302 Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena: – Ploče, krstovi i slični oblici Beljenje ili bojenje, sa rezanjem ili sastavljanjem od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna – Ostalo Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna 4303 Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna iz tar. br. 4302 ex Glava 44 Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 4403 Drvo, grubo obrađeno učetvoreno Proizvodnja od trupaca sa korom ili bez kore ili samo otesano ex 4407 Drvo obrađeno po dužini, rezanjem, glodanjem ili sečenjem ili ljuštenjem, debljine preko 6 mm, rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima Rendisanje, brušenje ili spajanje na krajevima ex 4408 Listovi furnira (uključujući dobijene rezanjem drveta) i listovi za šper ploče debljine do 6 mm, spojeni, i ostalo drvo dužno rezano, sečeno na nožu ili ljušteno, debljine do 6 mm rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima Spajanje, rendisanje, brušenje, spajanje na krajevima ex 4409 Drvo, profilisano po dužini bilo koje ivice ili lica, uključujući brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno: – Brušeno ili spojeno na krajevima Brušenje ili spajanje na krajevima – Oblikovane lajsne i venci Prerada u oblik lajsni ili venaca ex 4410 do ex 4413 Lajsne i venci od drveta za predmete domaćinstva, okvire za unutrašnju dekoraciju Prerada u oblik lajsni ili venaca ex 4415 Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta Proizvodnja od dasaka koje nisu isečene na određenu veličinu ex 4416 Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi, od drveta Proizvodnja od duga, dalje neobrađenih, osim sečenih testerom na dve glavne po-vršine ex 4418 – Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo, od drveta Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti ploče sa saćem, šindra rezana ili cepana – Lajsne i venci Prerada u oblik lajsni ili venaca ex 4421 Drvca za šibice; drveni ekserčići i klinčići za obuću Proizvodnja od drveta iz bilo kog tar. br., osim od drvene žice iz tar. br. 4409 ex Glava 45 Pluta i proizvodi od plute; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 4503 Proizvodi od prirodne plute Proizvodnja od plute iz tar. br. 4501 Glava 46 Proizvodi od slame i esparta ili od ostalih materijala za pletariju; korparski i pletarski proizvodi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Glava 47 Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; hartija ili karton za ponovnu preradu (otpaci i ostaci) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 48 Hartija i karton; proizvodi od hartijine mase, hartije ili od kartona; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 4811 Hartija i karton, špartani, sa linijama ili kockama Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47 4816 Karbon hartija, samokopirajuća hartija i ostale hartije za kopiranje ili prenošenje (osim onih iz tar. br. 4809), matrice za umnožavanje i ofset ploče od hartije, u kutijama ili bez kutija Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47 4817 Koverti, pisma-koverti, dopisnice i karte za dopisivanje (bez slike) od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 4818 Toaletna hartija Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47 ex 4819 Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 4820 Blokovi listova za pisanje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 4823 Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47 ex Glava 49 Štampane knjige; novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije, rukopisi, kucani tekstovi i planovi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 4909 Poštanske razglednice, čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata, ili ukrasa Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911 4910 Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove: – Kalendari tzv. večiti sa zamenjivim blokovima montiranim na podlozi ili postolju od drugog materijala, osim od hartije ili kartona Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911 ex Glava 50 Svila; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 5003 Otpaci od svile (uključujući čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale), vlačeni ili češljani Vlačenje ili češljanje otpadaka od svile 5004 doex 5006 Svileno predivo i prediva od otpadaka svile Proizvodnja od: ([?])- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, – ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije 5007 Tkanine od svile ili od otpadaka od svile: – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva ([?]) – Ostalo Proizvodnja od: ([?]) – prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartijeiliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 51 Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 5106 do 5110 Predivo od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake: Proizvodnja od: ([?])- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, – ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije 5111 do 5113 Tkanine od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake: – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva([?]) – Ostalo Proizvodnja od: ([?]) – prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartije iliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 52 Pamuk; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 5204 do 5207 Predivo i konac od pamuka Proizvodnja od:([?])- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, – ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije 5208 do 5212 Tkanine od pamuka: – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva ([?]) – Ostalo Proizvodnja od: ([?]) – prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartijeiliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 53 Ostala biljna tekstilna vlakna; predivo od hartije i tkanine od prediva od hartije; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 5306 do 5308 Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; predivo od hartije Proizvodnja od: ([?])- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, – ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije 5309 do5311 Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od prediva od hartije: – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva ([?]) – Ostalo Proizvodnja od: ([?]) – prediva od kokosovog vlakna, – juta prediva, – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartijeiliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika 5401 do 5406 Predivo, monofilamenti i konac od veštačkih ili sintetičkih filamenata Proizvodnja od: ([?])- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, – ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije 5407 do 5408 Tkanine od prediva veštačkih ili sintetičkih filamenata: – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva ([?]) – Ostalo Proizvodnja od: ([?]) – prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartijeiliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika 5501 do 5507 Veštačka ili sintetička sečena vlakna Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze 5508 do 5511 Predivo i konac za šivenje od veštačkih ili sintetičkih vlakana, sečenih (štapel) Proizvodnja od: ([?])- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, – ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije 5512 do 5516 Tkanine od veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana: – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva ([?]) – Ostalo Proizvodnja od: ([?]) – prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana,- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartije iliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje; završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 56 Vata, filc i netkani materijali; specijalna prediva; kanapi, užad, konopci i kablovi i proizvodi od njih; osim: Proizvodnja od: ([?])- prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze ili – materijala za proizvodnju hartije 5602 Filc, uključujući impregnisan, prevučen, ili laminiran: – Iglani filc Proizvodnja od: ([?])- prirodnih vlakana, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celulozeMeđutim, smeju se koristiti:- polipropilenski filament iz tar. br. 5402,- polipropilenska sečena vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506 ili – kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 5501,kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja od: ([?])- prirodnih vlakana – sečenih vlakana dobijenih od kazeina, ili – hemijskih materija ili tekstilne celuloze 5604 Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilno predivo, trake i slično iz tar. br. 5404 ili 5405, impregnisani, prevučeni, obloženi gumom ili plastičnom masom: – Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom Proizvodnja od gumenih niti i korda koji nisu prekriveni tekstilnim materijalom – Ostalo Proizvodnja od: ([?])- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za proizvodnju hartije 5605 Metalizirano predivo, uključujući obavijeno predivo, koje se sastoji od tekstilnog prediva, traka ili sličnih oblika iz tar. br. 5404 ili 5405, kombinovanih sa metalom u obliku niti, traka ili praha ili prekrivenih metalom Proizvodnja od: ([?])- prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana, nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za proizvodnju hartije 5606 Obavijeno predivo, obavijene trake i slični oblici iz tar. br. 5404 ili 5405, osim obavijenih proizvoda iz tar. br. 5605, i obavijenog prediva od konjske dlake (iz grive i repa); žanila predivo (uključujući flokovano žanila predivo); efektno (zamkasto) predivo Proizvodnja od: ([?])- prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih vlakana nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili- materijala za izradu hartije Glava 57 Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači: – Od iglanog filca Proizvodnja od: ([?])- prirodnih vlakana, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celulozeMeđutim, smeju se koristiti:- polipropilenski filament iz tar. br. 5402,- polipropilenska vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506, ili – kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 5501,kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrikaTkanine od jute smeju se koristiti kao podloga – Od ostalog filca Proizvodnja od: ([?])- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze – Ostalo Proizvodnja od: ([?])- prediva od kokosovog vlakna ili jute, – sintetičkog ili veštačkog filament prediva, – prirodnih vlakana, ili – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenjeTkanine od jute smeju se koristiti kao podloga ex Glava 58 Specijalne tkanine; taftovani tekstilni materijali; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez; osim: – Kombinovani, sa gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva: ([?]) – Ostalo Proizvodnja od: ([?]) – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih vlakana sečenih, koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,iliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika 5805 Tapiserije ručno tkane (vrsta: goblena, flandrijske bove, obison i slične) i tapiserije iglom rađene (npr.: sitnim bodom i unakrsnim bodom), uključujući i konfekcionirane Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 5810 Vez u metraži, u trakama ili motivima Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 5901 Tekstilni materijali prevučeni lepkom ili skrobnim materijama, koji se upotrebljavaju za spoljno povezivanje knjiga ili za slične svrhe; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; bugram i slični kruti tekstilni materijali koji se koriste za izradu šešira Proizvodnja od prediva 5902 Kord tkanine za spoljne pneumatske gume od prediva od najlona ili drugih poliamida, poliestera i viskoznog rajona, velike jačine: – Sa sadržajem do 90% po masi tekstilnih materijala Proizvodnja od prediva – Ostalo Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze 5903 Tekstilni materijali impregnisani, premazani, prevučeni ili prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tar. br. 5902 Proizvodnja od prediva iliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika 5904 Linoleum, uključujući sečen u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući sečene u oblike Proizvodnja od prediva ([?]) 5905 Zidni tapeti od tekstila: – Impregnisani, premazani, prekriveni ili laminirani gumom, plastičnim ili drugim materijalima Proizvodnja od prediva – Ostalo Proizvodnja od: ([?]) – prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze iliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika 5906 Kaučukovani ili gumirani tekstilni materijali, osim onih iz tar. br. 5902: – Pleteni ili kukičani tekstilni materijali Proizvodnja od: ([?])- prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze – Ostali tekstilni materijali izrađeni od prediva od sintetičkih filamenata, koje sadrži više od 90% tekstilnih materijala po masi Proizvodnja od hemijskih materijala – Ostalo Proizvodnja od prediva 5907 Tekstilni materijali na drugi način impregnisani, premazani, prevučeni ili prekriveni; platna slikana za pozorišne kulise, podloge od tekstilnih materijala za ateljea ili slično Proizvodnja od prediva ili Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika 5908 Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za lampe, peći, upaljače, sveće i slično; čarapice za gasno osvetljenje i cevasto pleteni materijali za čarapice, impregnisani ili neimpregnisani: – Čarapice za gasno osvetljenje, impregnisane Proizvodnja od cevasto pletenog materijala za gasno osvetljenje – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 5909 do 5911 Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu: – Diskovi ili prstenovi za poliranje, osim od filca iz tar. br. 5911 Proizvodnja od prediva ili otpadaka od tekstilnih materijala ili krpa iz tar. br. 6310 – Tkanine, koje se najčešće upotrebljavaju u proizvodnji hartije ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnisane, odnosno prevučene ili ne, cevaste ili beskonačne sa jednožičnom ili višežičnom osnovom i/ili potkom, ili ravno tkane sa višestrukom osnovom i/ili potkom iz tar. br. 5911 Proizvodnja od: ([?])- prediva od kokosovog vlakna, – sledećih materijala: — prediva od politetrafluoroetilena, ([?]) — prediva, višežičnog, od poliamida, prevučenog, impregnisanog ili pokrivenog fenolnom smolom, — prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana aromatizovanih poliamida, koja su dobijena polikondenzacijom m-fenilenediamina i izoftalne kiseline, — monofila politetrafluoretilena, ([?]) — prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana od poli-p-fenilen tereftalamida, — prediva od staklenih vlakana prevučenog fenolnom smolom i obavijenog predivom od akrila, ([?]) — kopoliester monofilamenata od poliestera i smole tereftalne kiseline i 1,4 cikloheksanedietanola i izoftalne kiseline, — prirodnih vlakana, — veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili — hemijskih materijala ili tekstilne celuloze – Ostalo Proizvodnja od: ([?]) – prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana, – veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Glava 60 Pleteni ili kukičani materijali Proizvodnja od: ([?])- prirodnih vlakana, – veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Glava 61 Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani: – Dobijeni šivenjem ili na drugi način sastavljanjem dva ili više komada pletenog ili kukičanog materijala koji je iskrojen u potrebnom obliku ili direktno dobijen u odgovarajućem obliku Proizvodnja od prediva ([?])([?]) – Ostalo Proizvodnja od: ([?])- prirodnih vlakana,- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze ex Glava 62 Odeća i pribor za odeću, nepleteni i nekukičani; osim: Proizvodnja od prediva ([?])([?]) ex 6202, ex 6204,ex 6206, ex 6209 i ex 6211 Odeća za žene, devojčice i bebe i gotov pribor za odeću, vezeni Proizvodnja od prediva ([?]) iliProizvodnja od nevezenih tekstilnih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nevezenih tekstilnih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ([?]) ex 6210 i ex 6216 Vatrootporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha Proizvodnja od prediva ([?]) ili Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ([?]) 6213 i 6214 Maramice, maramice za džep, šalovi, ešarpe, marame, šamije, zarovi, velovi, koprene i slični proizvodi: – Vezeni Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva ([?])([?]) iliProizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ([?]) – Ostalo Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva ([?])([?])iliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost svih korišćenih neštampanih proizvoda iz tar. br. 6213 i 6214 nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika 6217 Ostali gotov pribor za odeću; delovi odeće ili pribora za odeću, osim onih iz tar. br. 6212: – Vezeni Proizvodnja od prediva ([?]) iliProizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ([?]) – Vatrootporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha Proizvodnja od prediva ([?]) ili Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala pod uslovom da vrednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ([?]) – Postava za kragne, manžetne, skrojena Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja od prediva ([?]) ex Glava 63 Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi; iznošena i dotrajala odeća i dotrajali proizvodi od tekstila; krpe; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 6301 do 6304 Ćebad, pokrivači, posteljno rublje, itd. zavese itd.; ostali proizvodi za unutrašnje opremanje: – Od filca, od netkanih materijala Proizvodnja od: ([?])- prirodnih vlakana, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze – Ostali: — vezeni Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva ([?])([?])iliProizvodnja od nevezenih materijala (osim pletenih ili kukičanih), pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika — ostalo Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva ([?])([?]) 6305 Vreće i vrećice za pakovanje robe Proizvodnja od: ([?])- prirodnih vlakana, – veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze 6306 Cerade, platneni krovovi i spoljne platnene roletne (tende); šatori; jedra (za plovila, daske za jedrenje ili suvozemna vozila); proizvodi za kampovanje: – Od netkanih materijala Proizvodnja od: ([?])([?])- prirodnih vlakana, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze – Ostalo Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva ([?])([?]) 6307 Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odeću Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 6308 Setovi koji se sastoje od komada tkanine i prediva, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stoljnjaka i salveta ili sličnih proizvoda od tekstila, pripremljeni u pakovanjima za prodaju na malo Svaki proizvod u setu mora da zadovoljava pravilo koje bi se na njega primenilo i da nije u setu. Međutim, u setu mogu da budu proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika ex Glava 64 Obuća, kamašne i slični proizvodi, delovi tih proizvoda; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od spojenih gornjišta pričvršćenih na unutrašnje đonove ili na druge komponente đona iz tar. br. 6406 6406 Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); izmenljivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 65 Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi delovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 6505 Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana ([?]) ex 6506 Šeširi i druge pokrivke za glavu, od filca, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tar. br. 6501, uključujući i postavljene ili ukrašene Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana ([?]) ex Glava 66 Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi delovi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 6601 Kišobrani i suncobrani (uključujući i štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 67 Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; veštačko cveće; proizvodi od ljudske kose Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 68 Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, betona, azbesta, liskuna i sličnih materijala; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 6803 Proizvodi od škriljca ili od aglomerisanog škriljca Proizvodnja od obrađenog škriljca ex 6812 Proizvodi od azbesta; proizvodi od mešavina na bazi azbesta ili mešavina na bazi azbesta i magnezijum-karbonata Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. ex 6814 Proizvodi od liskuna, uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna na podlozi od hartije, kartona ili ostalih materijala Proizvodnja od obrađenog liskuna (uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna) Glava 69 Keramički proizvodi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 70 Staklo i proizvodi od stakla; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 7003 ex 7004 i ex 7005 Staklo sa nereflektujućim slojem Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001 7006 Staklo iz tar. br. 7003, 7004 ili 7005, savijeno, sa obrađenim ivicama, gravirano, brušeno, emajlirano ili na drugi način obrađeno, neuokvireno, niti spojeno sa drugim materijalima: – Podloge staklenih ploča, prevučene dielektričnim tankim slojem i stepena poluprovodljivosti u skladu sa standardima SEMII ([?]) Proizvodnja od podloga staklenih ploča iz tar. br. 7006, neprevučenih – Ostalo Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001 7007 Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001 7008 Višezidni panel elementi za izolaciju, od stakla Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001 7009 Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001 7010 Valoni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzervisanje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, iliBrušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 7013 Proizvodi od stakla koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. br. 7010 ili 7018) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod iliBrušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrikailiUkrašavanje rukom (sa izuzetkom sito štampe) ručno duvanih staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost ručno duvanih staklenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 7019 Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva) Proizvodnja od:- neobojenih snopova staklenih vlakana, rovinga, prediva i sečenih niti, ili – od staklene vune ex Glava 71 Prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima i proizvodi od njih; imitacije nakita; metalni novac; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 7101 Prirodni ili kultivisani biseri, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta Proizvodnja kod koje ukupna vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 7102, ex 7103 i ex 7104 Obrađeno drago ili poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstituisano) Proizvodnja od neobrađenog dragog ili poludragog kamenja 7106, 7108 i 7110 Plemeniti metali: – Neobrađeni Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 7106, 7108 ili 7110, iliElektrolitička, termička ili hemijska separacija plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108 i 7110iliLegiranje plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108, 7110, međusobno ili sa prostim metalima – U obliku poluproizvoda ili u obliku praha Proizvodnja od plemenitih metala, neobrađenih ex 7107,ex 7109 i ex 7111 Metali platirani plemenitim metalima, u obliku poluproizvoda Proizvodnja od metala platiranih plemenitim metalima, neobrađenim 7116 Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 7117 Imitacije nakita Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, iliProizvodnja od delova prostih metala neprevučenih niti prekrivenih plemenitim metalima, pod uslovom da ukupna vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 72 Gvožđe i čelik; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 7207 Poluproizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7201, 7202, 7203, 7204 i 7205 7208 do 7216 Pljosnati valjani proizvodi, žica i šipke, profili od gvožđa ili nelegiranog čelika Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206 7217 Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7207 ex 7218, 7219 do7222 Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, šipke i profili od nerđajućih čelika Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7218 7223 Hladno dobijena žica od nerđajućeg čelika Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7218 ex 7224, 7225 do 7228 Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, toplo valjana žica i šipka u labavo namotanim koturovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za burgije od legiranog ili nelegiranog čelika Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206, 7218 i 7224 7229 Hladno dobijena žica od ostalih legiranih čelika Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7224 ex Glava 73 Proizvodi od gvožđa i čelika; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 7301 Talpe Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206 7302 Delovi za izgradnju železničkih i tramvajskih koloseka, od gvožđa ili čelika: šine, šine-vođice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi delovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice, klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvrsne pločice, distantne šipke i motke, drugi delovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje ili pričvršćivanje šina Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206 7304, 7305 i 7306 Cevi i šuplji profili, od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206, 7207, 7218 ili 7224 ex 7307 Pribor za cevi od nerđajućeg čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji se sastoji od nekoliko delova Izvrtanje, bušenje, proširivanje, narezivanje, čišćenje peščanim mlazom kovanih grubo uobličenih („blanks”) proizvoda za profile pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 35% cene proizvoda franko fabrika 7308 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njlh, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, profili, cevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama od gvožđa ili čelika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, zavareni uglovi, kalupi i profili iz tar. br. 7301 ne smeju da se koriste ex 7315 Lanci protiv klizanja Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 7315 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 74 Bakar i proizvodi od bakra; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 7401 Bakrenac; cement bakar (precipitat bakra) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 7402 Nerafinisani bakar; bakarne anode za elektrolitičku rafinaciju Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 7403 Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi: – Rafinisani bakar Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod – Legure bakra i rafinisani bakar sa sadržajem drugih elemenata Proizvodnja od rafinisanog bakra, sirovog, ili od otpadaka i ostataka od bakra 7404 Ostaci i otpaci, od bakra Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 7405 Predlegure bakra Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 75 Nikl i proizvodi od nikla; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 7501 do 7503 Niklov kamenac, sinterovani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla; sirovi nikl; otpaci i ostaci od nikla Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 76 Aluminijum i proizvodi od aluminijuma; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 7601 Aluminijum, sirovi Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika iliProizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegiranog aluminijuma ili od otpadaka i ostataka od aluminijuma 7602 Otpaci i ostaci od aluminijuma Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod eh 7616 Proizvodi od aluminijuma osim gaze, tkanina, rešetki, mreža, ograda ili zaklona, materijala za ojačavanje i sličnih materijala (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice, i rešetki od razvučenog metala od aluminijuma Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe (gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograde ili zakloni, materijali za ojačavanje i slični materijali (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice ili rešetki od razvučenog metala od aluminijuma, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 77 Rezervisana za moguću kasniju upotrebu u HS ex Glava 78 Olovo i proizvodi od olova; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 7801 Sirovo olovo: – Rafinisano olovo Proizvodnja od „mekanog olova” (buljon olova) ili od „radnog olova” – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 7802 7802 Otpaci i ostaci, od olova Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 79 Cink i proizvodi od cinka; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala ia tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 7901 Cink, sirovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu se koristiti otpaci i ostaci iz tar. br. 7902 7902 Otpaci i ostaci, od cinka Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 80 Kalaj i proizvodi od kalaja; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 8001 Kalaj, sirovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 8002 8002 i 8007 Otpaci i ostaci, od kalaja; ostali proizvodi od kalaja Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Glava 81 Ostali prosti metali, kermeti; proizvodi od njih: – Ostali prosti metali, sirovi; proizvodi od njih Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz istog tar. br. u koji se svrstava sam proizvod nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika – Ostali Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 82 Alati, nožarski proizvodi, kašike i viljuške, od prostih metala; njihovi delovi od prostih metala; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 8206 Alati, iz dva ili više od tar. br. 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 8202 do 8205. Međutim, alati iz tar. br. 8202 do 8205 mogu da budu komponente seta, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika 8207 Izmenjivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatljike (npr. za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje), uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranje metala, i alat za bušenje stena i zemlje Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8208 Noževi i sečiva, za mašine ili mehaničke sprave Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 8211 Noževi sa sečivom, nazubljenim ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tar. br. 8208 Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe sečiva i drške za nožarske proizvode od prostih metala 8214 Ostali nožarski proizvodi (na primer, mašine za šišanje, mesarske ili kuhinjske satare i mesarske sekire, noževi za seckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i turpije za nokte) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške za nožarske proizvode od prostih metala 8215 Kašike, viljuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski i stoni pribor Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške od prostih metala ex Glava 83 Razni proizvodi od prostih metala; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 8302 Ostali okovi, pribor i slični proizvodi za građevine, i automatski zatvarači vrata Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drugi materijali iz tar. br. 8302, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika ex 8306 Statuete i drugi ukrasi od prostih metala Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se koriste i drugi materijali iz tar. br. 8306, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 84 Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji; njihovi delovi; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 8401 Nuklearni gorivni elementi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ([?]) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8402 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grejanje koji mogu da proizvedu paru niskog pritiska); kotlovi za pregrejanu vodu Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8403 i ex 8404 Kotlovi za centralno grejanje, osim kotlova iz tar. br. 8402 i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grejanje Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 8403 i 8404 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8406 Turbine na vodenu i drugu paru Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8407 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8408 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel motori) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8409 Delovi pogodni isključivo ili uglavnom za motore iz tar. br. 8407 ili 8408 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8411 Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale gasne turbine Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8412 Ostale pogonske mašine i motori Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene prozvoda franko fabrika ex 8413 Pumpe za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 8414 Industrijski ventilatori, duvaljke i slično Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8415 Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može posebno regulisati Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8418 Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ostali; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. broja 8415 Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od ukupne vrednosti upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 8419 Mašine i uređaji za industriju drveta, hartijine mase, i kartona Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8420 Kalanderi i ostale mašine za valjanje, osim za metale ili staklo, i valjci za njih Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8423 Vage (osim vaga osetljivosti do 5 centigrama), uključujući i mašine za brojanje i kontrolu, koje rade na bazi merenja mase; tegovi za vage svih vrsta Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8425 do 8428 Mašine i aparati za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8429 Buldožeri, angldozeri, mašine za ravnanje (grederi), skreperi, bageri, utovarivači sa lopatom, mašine za nabijanje i drumski valjci, samohodni: – Drumski valjci Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostali Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431 nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8430 Ostale mašine za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; makare i mašine za vađenje šipova; snežni plugovi i duvaljke za sneg Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431 nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 8431 Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa drumskim valjcima Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8439 Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili za proizvodnju ili dovršavanje hartije ili kartona Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8441 Ostale mašine za preradu hartijine mase, hartije ili kartona, uključujući i mašine za sečenje svih vrsta Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 8443 Štampači za kancelarijske mašine (npr. za mašine za automatsku obradu podataka, mašine za obradu teksta itd.) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8444 do 8447 Mašine iz ovih tar. br. za upotrebu u tekstilnoj industriji Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 8448 Pomoćne mašine za upotrebu sa mašinama iz tar. br. 8444 i 8445 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8452 Mašine za šivenje, osim mašina za prošivanje knjiga iz tar. br. 8440; nameštaj, stalci i poklopci predviđeni za mašine za šivenje; igle za mašine za šivenje: – Mašine za šivenje (samo sa veražnim bodom) sa glavom mase do 16 kg, bez motora, ili do 17 kg, sa motorom Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, – kod koje vrednost svih materijala bez porekla koji su upotrebljeni u sastavljanju glave (bez motora) nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom, i – kod koje su mehanizmi za zatezanje konca, kukičanje i cik-cak rad, koji se koriste, sa poreklom – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8456 do 8466 Mašine alatke, njihovi delovi i pribor, iz tar. br. 8456 do 8466 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8469 do 8472 Kancelarijske mašine (npr. pisaće mašine, mašine za računanje, mašine za automatsku obradu podataka, mašine za umnožavanje, mašine za spajanje) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8480 Kalupnice za livnice metala; modelne ploče, livački modeli; kalupi za metal (osim kalupa za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materijale, gumu i plastične mase Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 8482 Kuglični ili kotrljajni ležajevi Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8484 Zaptivači od metalnih listova kombinovani sa drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala; setovi zaptivača, različiti po sastavu materijala, u kesama, omotima ili sličnim pakovanjima; mehanički zaptivači Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 8486 – Mašine alatke za obradu (skidanjem) materijala svih vrsta laserom ili drugim svetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrohemijskim postupkom, elektronskim snopom, jonskim snopom ili mlazom plazme Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Mašine alatke (uključujući prese) za obradu metala savijanjem, ispravljanjem, ravnanjem, sečenjem, prosecanjem ili isecanjem – Mašine alatke za obradu kamena, keramike, betona, azbestcementa i sličnih mineralnih materijala ili za obradu stakla na hladno – Delovi i pribor podesni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa mašinama iz tar. br. 8456, 8462 i 8464 – Šablonski aparati pogodni za proizvodnju maski i mrežica od podloga prevučenih fotoosetljivim materijama; njihovi delovi i pribor – Kalupi, za livenje pod pritiskom ili brizganjem Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika – Ostale mašine za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika – Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa mašinama iz tar. br. 8428 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Kamere za pripremanje štamparskih slova i cilindara koje predstavljaju šablonske aparate pogodne za proizvodnju maski i mrežica od podloga prevučenih fotoosetljivim materijama; njihovi delovi i pribor Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8487 Delovi mašina bez električnih priključaka, izolatora, kalema, kontakata ili drugih električnih delova, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 85 Električne mašine i oprema i njihovi delovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka i delovi i pribor za te proizvode; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8501 Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata) Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 8503, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8502 Električni generatorski agregati i rotacioni konvertori (pretvarači) Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 8501 i 8503, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 8504 Jedinice za napajanje mašina za automatsku obradu podataka Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 8517 Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u bežičnoj mreži (kao što su lokalna – LAN ili širokopojasna mreža – WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tar. br. 8443, 8525, 8527 i 8528 Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 8518 Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audiofrekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8519 Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8521 Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8522 Delovi i pribor koji se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8519 do 8521 Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8523 – Nesnimljeni diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije i druge podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomena, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz Glave 37 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Snimljeni diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije i druge podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomena, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz Glave 37 Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8523, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika – Kartice za detekciju („proximity cards”) i pametne kartice („smart cards”) sa dva ili više elektronska integrisana kola Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrikailiPostupak difuzije, kod kog se integrisana kola formiraju na podlozi poluprovodnika selektivnim uvođenjem odgovarajuće primese (dopanta), bez obzira da li su sastavljena ili nesastavljena i/ili testirana u nekoj drugoj zemlji, a ne u nekoj od zemalja navedenih u čl. 3. i 4 . Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika – Pametne kartice („smart cards”) sa jednim elektronskim integrisanim kolom Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8525 Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi) Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8526 Radari, uređaji za radio-navigaciju i uređaji za radio-daljinsko upravljanje Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8527 Prijemnici za radio-difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa časovnikom Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8528 – Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika, vrste koja se koristi uglavnom za sisteme za automatsku obradu podataka iz tar. br. 8471 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostali monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8529 Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528: – Pogodni za upotrebu, isključivo ili uglavnom, sa aparatima za snimanje ili reprodukciju slike Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Pogodni za upotrebu, isključivo ili uglavnom, sa monitorima i projektorima, bez ugrađenih televizijskih prijemnika, vrste koja se koristi uglavnom za sisteme za automatsku obradu podataka iz tar. br. 8471 Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8535 Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola, ili za priključivanje za ili u električnim strujnim kolima, za napone preko 1000 V Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8536 – Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola, ili za priključivanje za ili u električnim strujnim kolima, za napone do 1000 V Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika – Konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove: — od plastične mase Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika — od keramike, od gvožđa ili čelika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod — od bakra Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 8537 Table, ploče, pultovi, stolovi, ormani i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više aparata iz tar. br. 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili razvođenje električne struje, uključujući i one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacionih aparata iz tar. br. 8517 Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 8541 Diode, tranzistori i ostali slični poluprovodnički elementi, osim diskova (pločica) još neisečenih u mikropločice (čipove) Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 8542 Elektronska integrisana kola i mikrosklopovi: – Monolitna integrisana kola Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrikailiPostupak difuzije, kod kog se integrisana kola formiraju na podlozi poluprovodnika selektivnim uvođenjem odgovarajuće primese (dopanta), bez obzira da li su sastavljena ili nesastavljena i/ili testirana u nekoj drugoj zemlji, a ne u nekoj od zemalja navedenih u čl. 3. i 4. Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika – Multičipna integrisana kola koja su delovi mašina i aparata, nepomenuta niti obuhvaćena na drugom mestu u ovoj glavi Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostala Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8544 Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana kombinovani ili ne, sa električnim provodnicima sa ili bez konektora Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8545 Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugalj za sijalice, ugalj za baterije i drugi proizvodi od grafita ili drugog ugljena, sa ili bez metala, za električne svrhe Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8546 Električni izolatori od bilo kog materijala Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8547 Izolacioni delovi za električne mašine, uređaje ili opremu, izrađeni u potpunosti od izolacionog materijala ili samo sa manjim komponentama od metala (npr.: čaure sa navojem) ugrađenim za vreme presovanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tar. br. 8546; cevi za električne provodnike i spojnice za njih, od prostih metala obložene izolacionim materijalom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8548 Ostaci i otpaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni električni akumulatori; električni delovi mašina i aparata nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 86 Šinska vozila i njihovi delovi; železnički i tramvajski kolosečni sklopovi i pribor i njihovi delovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za saobraćaj svih vrsta; osim: Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8608 Železnički i tramvajski šinski sklopovi i pribor; mehanička (uključujući i elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili komandovanje saobraćajem na železničkim i tramvajskim prugama, drumovima, unutrašnjim vodenim putevima, parkiralištima, lučkim instalacijama ili aerodromima; njihovi delovi Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 87 Vozila, osim železničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi delovi i pribor; osim: Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8709 Samohodna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili manipulaciju, koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kratkim rastojanjima: vučna vozila koja se koriste na peronima železničkih stanica; delovi navedenih vozila Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8710 Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem i njihovi delovi Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8711 Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindra: — Do 50 cm3 Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika — Preko 50 cm3 Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika — Ostalo Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 8712 Bicikli bez kotrljajućih ležajeva Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 8714 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8715 Dečja kolica i njihovi delovi Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 88 Vazduhoplovi, kosmičke letilice i njihovi delovi, osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 8804 Rotošuti Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 8804 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8805 Oprema za lansiranje vazduhoplova; palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; delovi navedenih proizvoda Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika Glava 89 Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, nije dozvoljena upotreba brodskih korita iz tar. br. 8906 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 90 Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski i hirurški instrumenti i aparati; njihovi delovi i pribor; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9001 Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana, kablovi od optičkih vlakana, osim onih iz tar. br. 8544; listovi i ploče od polarizujućeg materijala; sočiva (uključujući i kontaktna sočiva), prizme, ogledala i ostali optički elementi, od bilo kog materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9002 Sočiva, prizme ogledala i drugi optički elementi od bilo kog materijala, montirani, koji su delovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih elemenata od stakla, optički neobrađenih Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9004 Naočare i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 9005 Durbini (sa jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja, osim astronomskih refrakcionlh teleskopa i njihova postolja Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 9006 Fotografski aparati (osim filmskih kamera); fotografski fleš aparati i fleš sijalice, osim fleš sijalica sa električnim paljenjem Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9007 Filmske kamere i projektori, uključujući i sa ugrađenim aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9011 Optički mikroskopi, uključujući i one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 9014 Ostali navigacioni instrumenti i aparati Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9015 Geodetski (uključujući fotogrametrijske), hidrografski, okeanografski, hidrološki, meteorološki i geofizički instrumenti i aparati, osim kompasa; daljinomeri Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9016 Vage osetljivosti do 5 centigrama, uključujući sa tegovima Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9017 Instrumenti i aparati za crtanje, obeležavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, uglomeri, pribor za crtanje u setu, logaritmari i kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za merenje dužine, koji se drže u ruci (npr.: merne šipke i trake, mikrometarska merila, merila sa nonijusom) nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9018 Instrumenti i aparati za medicinu, hirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate i aparate za ispitivanje vida: – Zubarske stolice, sa ugrađenim zubarskim uređajima ili zubarskim pljuvaonicama Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 9018 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 9019 Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, veštačko disanje i ostali terapeutski aparati za disanje Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 9020 Ostali aparati za disanje i gas maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih delova i izmenljivih filtera Proizvodnja kod koje:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 9024 Mašine i aparati za ispitivanje tvrdoće, čvrstoće na kidanje ili sabijanje, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava (npr. metala, drveta, tekstila, hartije, plastičnih masa) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9025 Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, uključujući kombinacije ovih instrumenata, sa ili bez mogućnosti registrovanja Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9026 Instrumenti i aparati za merenje ili kontrolu protoka, nivoa, pritiska ili drugih promenljivih veličina tečnosti ili gasova (npr.: merači protoka, pokazivači nivoa, manometri, merači količine toplote), osim instrumenata i aparata iz tar. br. 9014, 9015, 9028 ili 9032 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9027 Instrumenti i aparati za fizičke i hemijske analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu gasa ili dima), instrumenti i aparati za merenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, ekspanzije površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska merenja ili kontrolu (uključujući i ekspozimetre); mikrotomi Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9028 Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući i merače za njihovo baždarenje: – Delovi i pribor Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostali Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9029 Brojači obrtaja, brojači proizvodnje, taksimetri, brojači kilometara, brojači koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9014 ili 9015; stroboskopi Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9030 Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za merenje i kontrolu električnih veličina, isključujući merače iz tar. br. 9028; instrumenti i aparati za merenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rendgenskih, kosmičkih ili drugih jonizujućih zračenja Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9031 Instrumenti, aparati i mašine za merenje ili kontrolu, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi; projektori profila Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9032 Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9033 Delovi i pribor (nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi) za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz Glave 90 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 91 Časovnici i njihovi delovi; osim: Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9105 Ostali časovnici Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9109 Ostali mehanizmi za časovnike, kompletni i sastavljeni Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9110 Kompletni mehanizmi za časovnike (lične ili druge), nesastavljeni ili delimično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni mehanizmi za časovnike (lične i druge), sastavljeni; grubi mehanizmi za časovnike (lične ili druge) Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 9114, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9111 Kutije za lične časovnike i delovi kutija Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9112 Kutije za kućne, kancelarijske i slične časovnike i kutije slične vrste za ostale proizvode iz ove glave, i delovi kutija Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9113 Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i delovi za kaiševe i narukvice: – Od prostih metala, uključujući pozlaćene ili posrebrene ili prevučene ili platirane plemenitim metalima Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostali Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 92 Muzički instrumenti; delovi i pribor tih proizvoda Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Glava 93 Oružje i municija; njihovi delovi i pribor Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 94 Nameštaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svetleća tela, na drugom mestu nepomenuti ili uključeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično; montažne zgrade; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 9401 i ex 9403 Nameštaj od prostih metala, sa ugrađenom nenapunjenom pamučnom tkaninom mase 300 g/m2 ili manje Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvodiliProizvodnja od pamučne tkanine, koja je već konfekcionirana za upotrebu sa proizvodima iz tar. br. 9401 ili 9403, pod uslovom da:- vrednost tkanine nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika, i- da su svi drugi upotrebljeni materijali sa poreklom i da se svrstavaju u neki drugi tar. br., a ne u tar. br. 9401 ili 9403 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9405 Lampe, i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom, i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 9406 Montažne zgrade Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 95 Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi delovi i pribor; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 9503 Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom; slagalice (zagonetke) svih vrsta Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 9506 Palice za golf i ostala oprema za golf Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe grubo oblikovani blokovi za izradu glava palica za golf ex Glava 96 Razni proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 9601 i ex 9602 Proizvodi od materijala za rezbarenje, životinjskog, biljnog ili mineralnog porekla Proizvodnja od “obrađenih” materijala za rezbarenje iz istog tar. br. ex 9603 Metle i četke (osim metli i metlica od pruća, sa ili bez drške i četki od dlake kuna i veverica), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, ulošci i valjci za bojenje, brisači za podove i pajalice Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 9605 Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odela Svaki proizvod u setu mora da zadovolji pravilo koje bi se na njega primenjivalo da se ne nalazi u setu. Međutim, u setu mogu da se nalaze i proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika 9606 Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje i ostali delovi tih proizvoda; nedovršena dugmad Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 9608 Hemijske olovke; flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera; pera za kopiranje; patent olovke; držalje za pera, držalje za olovke i slične držalje; delovi (uključujući kape i klipsove) navedenih proizvoda, osim onih iz tar. br. 9609 Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti pera i njihovi vrhovi koji se svrstavaju u isti tarifni broj kao i sam proizvod 9612 Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili na drugi način pripremljene za davanje otisaka, uključujući i na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 9613 Upaljači sa piezo paljenjem Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 9613 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 9614 Lule za pušenje i glave lula Proizvodnja od grubo obrađenih blokova Glava 97 Predmeti umetnosti, kolekcija i starina Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

PRILOG III

OBRASCI UVERENjA O KRETANjU ROBE EUR.1 I ZAHTEVA

ZA IZDAVANjE UVERENjA O KRETANjU ROBE EUR.1

Uputstvo za štampanje:

1. Svaki formular će biti 210 x 297 milimetara; može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se koristiti beli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m2. Na pozadini će biti otisnut zeleni “guilloche” uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.

2. Nadležni organi Strana ugovornica mogu zadržati pravo štampanja uverenja ili taj posao mogu poveriti ovlašćenoj štampariji. U poslednjem slučaju, svaki formular mora sadržati belešku o takvom ovlašćenju. Svaki formular mora imati odštampan naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Takođe će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu koga se može prepoznati.

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country) EUR.1 No A 000000 See notes overleaf before completing this form. 2. Certificate used in preferential trade between ………………………………………………………and…………………………………………(Insert appropriate countries, groups of countries or territories) 3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional) 4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating 5. Country, group of countries or territory of destination 6. Transport details (Optional) 7. Remarks 8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); Description of goods 9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3, etc.) 10. Invoice(Optional) 11. CUSTOMS ENDORSEMENTDeclaration certified Export document (2)Form ………………….. No …………….Of ……………………………………………..Customs office : …………………………. Issuing country or territory………………………………………………………………. StampPlace ………………. , date ………………. ……………………………………….. (Signature) 12. DECLARATION BY THE EXPORTERI, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.Place ………………., date ………………… ……………………………………………………………….(Signature)

_____________________________

([?]) If goods are not packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate

(2) Complete only where the regulations of the exporting country require

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 14. RESULT OF VERIFICATION Verification carried out shows that this certificate(1)was issued by the Customs Office indicated andthat the information contained therein is accurate.does not meet the requirements as to authenticityand accuracy (see remarks appended).………………………….………………………….(Place and date)Stamp…………………………….…(Signature)_____________(1) Insert X in the appropriate box. Verification of the authenticy and accuracy of this certificate is requested.Place and date ………………………………………Stamp…………………………….…(Signature)

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

1. Exporter (Name, full address, country) EUR.1 No A 000000 See notes overleaf before completing this form. 2. Application for a certificate used in preferential trade between ………………………………………………………and…………………………………………(Insert appropriate countries, groups of countries or territories) 3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional) 4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating 5. Country, group of countries or territory of destination 6. Transport details (Optional) 7. Remarks 8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); Description of goods 9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3, etc.) 10. Invoice(Optional)

([?]) If goods are note packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..………

SUBMIT the following supporting documents (1):

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..………

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

…………………………………………………………

(Place and date)

………………..……………….………….………

(Signature)

_________________

(1) For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer’s declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

PRILOG IV

TEKST IZJAVE NA FAKTURI

Izjava na fakturi, čiji tekst je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa fusnotama. Međutim, fusnote nije potrebno upisivati.

Turska verzija

İşbu Belge (Gümrük Onay No ………([?])) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin ………..([?]) tercihli maddeler olduğunu beyan eder.

Srpske verzija

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br………..(1) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ………….(2) preferencijalnog porekla.

ili

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br………..(1) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ………….(2) preferencijalnog porekla.

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin.

…………………………………………………….(3)

(Mesto i datum)

…………………………………………………….(4)

(Potpis izvoznika, dodatno mora

biti čitko navedeno ime lica

koje je izjavu potpisalo)

_______________________________

(1) Kada je izjava na fakturi data od strane ovlašćenog izvoznika ovde mora biti upisan broj ovlašćenja. Kada izjava na fakturi nije data od strane ovlašćenog izvoznika, reči u zagradi se ispuštaju ili se taj prostor ostavlja prazan.

(2) Navodi se poreklo proizvoda.

(3) Ovi navodi se mogu ispustiti ako je podatak sadržan u samom dokumentu.

(4) U slučajevima kada se ne zahteva potpis izvoznika, izuzeće potpisa se takođe odnosi na navođenje imena potpisnika.

Prilog V

Proizvodi isključeni iz kumulacije predviđene u čl. 3. i 4.

1704 90 99 Ostali proizvodi od šećera koji ne sadrže kakao. 1806 10 301806 10 901806 20 95 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:- Kakao u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:- – koji sadrži od 65% do 80% saharoze po masi (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza- – koji sadrži 80% i više po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza- Ostali proizvodi u blokovima, tablama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u sudovima ili neposrednim pakovanjima, sa sadržajem preko 2 kg:– ostalo:— ostalo 1901 90 99 Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaoa ili sa dodatkom kakaoa u količini manjoj od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. brojeva 0401 do 0404 bez dodatka kakaoa ili sa sadržajem kakaoa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:- Ostalo:- – ostalo: (osim ekstrakta slada)- – – ostalo 2101 12 98 Ostali preparati na bazi kafe. 2101 20 98 Ostali preparati na bazi čaja ili mate-čaja. 2106 90 59 Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:- Ostalo:- – ostali:- – – ostali:- – – – ostali 2106 90 98 Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:- Ostalo (osim koncentrata belančevina i teksturirane belančevinaste materije):- – ostali:- – – ostali 3302 10 29 Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića:- Koji se upotrebljavaju u industriji hrane i pića:- – za upotrebu u industriji pića:- – – preparati koji sadrže sva aromatična sredstva, karakteristična za pića:- – – – stvarne alkoholne jačine, po zapremini, preko 0,5%- – – – ostalo:- – – – – koji ne sadrže mlečne masti, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob ili koji sadrže, po masi, manje od 1,5% mlečne masti, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba- – – – – ostalo

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA

Strane ugovornice vršiće nužne izmene Protokola II o pravilima o poreklu robe, u skladu sa Protokolom 3 za primenu odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i Republike Srbije.

Aneks I Lista proizvoda koji se odnose na čl. 3 i 10. Sporazuma 2905.43 (manitol) 2905.44 (sorbitol) 33.01 (eterična ulja) 3302.10 (mirisne materije) 35.01 to 35.05 (kazein, albumini, želatin, peptoni, dekstrini) 3809.10 (supstance za doradu) 3824.60 (sorbitol, osim iz tar. podbr. 2905.44) 41.01 to 41.03 (sirove kože) 43.01 (sirovo krzno) 50.01 to 50.03 (sirova svila, otpaci od svile) 51.01 to 51.03 (vuna, životinjska dlaka, otpaci) 52.01 to 52.03 (pamuk nekardiran ili nečešljan, otpaci od pamuka, pamuk kardiran ili nečešljan) 53.01 (sirov lan) 53.02 (sirova konoplja)

LISTA A

ANEKS II

(naveden u Članu 4 Sporazuma)

Carinske stope će se snižavati sledećim redosledom:

(a) 1. januara 2010. godine, carinske stope će se sniziti na 70% osnovne carine,

(b) 1. januara 2011. godine, carinske stope će se sniziti na 40% osnovne carine,

(c) 1. januara 2012. godine, ukinuće se preostale carinske stope.

Tarifna oznaka Naimenovanje 2501 00 So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoru ili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost; morska voda – Obična so (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i hemijski čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoruili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost: – – ostalo: – – – ostalo: 2501 00 91 – – – – so namenjena za ljudsku ishranu 2501 00 99 – – – – ostalo 2515 Mermer, travertin, ekosin i ostali krečnjački kamen za spomenike ili građevinarstvo, prividne specifične mase 2,5 ili veće, i alabaster uključujući i grubo tesane ili sečene testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika 2517 Obluci, šljunak, lomljeni ili drobljeni kamen, koji se obično upotrebljavaju kao agregati za beton, za nasipanje drumova ili železničkih pruga ili za druga nasipanja, krupni beluci, uključujući i termički obrađivane; makadam od zgure, šljake i sličnih industrijskih otpadaka, uključujući i mešane sa materijalima iz prvog dela ovog tarifnog broja; termakadam; granule, odlomci i prah od kamena iz tar. br. 2515 ili 2516, uključujući termički obrađene 2521 00 00 Krečnjački kamen koji se upotrebljava kao topitelj; krečnjački kamen, koji se upotrebljava za proizvodnju kreča i cementa 2522 Kreč negašen, gašeni kreč i hidraulični kreč, osim kalcijum oksida i hidroksida iz tar. broja 2825: 2522 20 00 – Kreč gašen 2522 30 00 – Hidraulični kreč 2523 Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi uključujući obojene i u obliku klinkera: 2529 Feldspat; leucit; nefelin i nefelin sijenit i fluorit: 2529 10 00 – Feldspat 2702 Mrki ugalj (lignit), aglomerisan ili neaglomerisan, osim gagata 2703 00 00 Treset (uključujući tresetnu slamu), neaglomerisan ili anglomerisan 2711 Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici: – Tečni: 2711 12 – – Propan: – – – propan čistoće ne manje od 99%: 2711 12 11 – – – – za pogonsko gorivo ili za grejanje – – – ostalo: – – – – za ostale svrhe: 2711 12 94 – – – – – čistoće preko 90%, ali manje od 99% 2711 12 97 – – – – – ostalo 2711 14 00 – – etilen, propilen, butilen i butadien 2801 Fluor, hlor, brom i jod: 2801 10 00 – Hlor 2802 00 00 Sumpor, sublimisan ili taložen; koloidni sumpor 2804 Vodonik, retki gasovi i ostali nemetali: – Retki gasovi: 2804 21 00 – – argon 2804 29 – – ostali 2804 30 00 – Azot 2804 40 00 – Kiseonik 2806 Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina); hlorosulfonska kiselina: 2806 10 00 – Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina) 2807 00 Sumporna kiselina; oleum 2808 00 00 Azotna kiselina; sulfoazotne kiseline 2809 Difosfor pentoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, hemijski određene ili neodređene: 2809 10 00 – Difosfor pentoksid 2811 Ostale neorganske kiseline i ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala: – Ostale neorganske kiseline: 2811 19 – – Ostale: 2811 19 10 – – – bromovodonik (bromovodonična kiselina) – Ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala: 2811 21 00 – – Ugljen dioksid 2811 29 – – Ostala: 2812 Halogenidi i oksihalogenidi nemetala: 2812 90 00 – Ostalo 2814 Amonijak, bezvodni ili u vodenom rastvoru: 2816 Magnezijum hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma: 2816 10 00 – Hidroksid i peroksid magnezijuma 2817 00 00 Cink oksid; cink peroksid 2818 Veštački korund, hemijski određen ili neodređen; aluminijum oksid; aluminijum hidroksid: 2818 30 00 – Aluminijum hidroksid 2820 Oksidi mangana: 2825 Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli; ostale neorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi metala: 2825 50 00 – Oksidi i hidroksidi bakra 2825 80 00 – Oksidi antimona 2826 Fluoridi, fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale kompleksne soli fluora: 2826 90 – Ostali: 2826 90 80 – – ostalo ex 2826 90 80 – – – fluorosilikati natrijuma i kalijuma 2827 Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi: 2827 10 00 – Amonijum hlorid 2827 20 00 – Kalcijum hlorid – Ostali hloridi: 2827 35 00 – – nikla 2827 39 – – ostali: 2827 39 10 – – – kalaja 2827 39 20 – – – gvožđa 2827 39 30 – – – kobalta 2827 39 85 – – – ostali: ex 2827 39 85 – – – – cinka – Oksihloridi i hidroksihloridi: 2827 41 00 – – bakra 2827 49 – – ostali 2827 60 00 – Jodidi i oksijodidi 2828 Hipohloriti; komercijalni kalcijum hipohlorit; hloriti; hipobromiti: 2828 90 00 – Ostalo 2829 Hlorati i perhlorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati: – Hlorati: 2829 19 00 – – ostali 2829 90 – Ostalo: 2829 90 10 – – perhlorati 2829 90 80 – – ostalo 2830 Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili neodređeni: 2830 90 – Ostalo: 2830 90 11 – – sulfidi kalcijuma, antimona ili gvožđa 2830 90 85 – – ostalo ex 2830 90 85 – – – Osim cink – sulfida i kadmijum – sulfida 2831 Ditioniti i sulfoksilati: 2831 90 00 – Ostalo 2832 Sulfiti; tiosulfati: 2832 10 00 – Natrijum sulfiti 2832 20 00 – Ostali sulfiti 2833 Sulfati; stipse; peroksosulfati (persulfati): – Natrijum sulfati: 2833 19 00 – – ostali – Ostali sulfati: 2833 21 00 – – magnezijuma 2833 25 00 – – bakra 2833 29 – – ostali: 2833 29 20 – – – kadmijuma; hroma; cinka 2833 29 60 – – – olova 2833 29 80ex 2833 29 80 – – – ostalo:- – – – osim gvožđa 2833 30 00 – Stipse 2833 40 00 – Peroksosulfati (persulfati) 2834 Nitriti; nitrati: 2834 10 00 – Nitriti – Nitriti: 2834 29 – – ostali: 2835 Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, hemijski određeni ili neodređeni: – Fosfati: 2835 22 00 – – mono- ili dinatrijuma 2835 24 00 – – kalijuma 2835 25 – – kalcijum hidrogenortofosfat (dikalcijum fosfat): 2835 26 – – ostali fosfati kalcijuma 2835 29 – – ostali – Polifosfati: 2835 31 00 – – natrijum trifosfat (natrijum tripolifosfat) 2835 39 00 – – ostali 2836 Karbonati; peroksokarbonati (perkarbonati); komercijalni Amonijum karbonat koji sadrži amonijum karbamat: 2836 40 00 – Kalijum karbonati 2836 50 00 – Kalcijum karbonat – Ostalo: 2836 99 – – ostalo: – – – karbonati: 2836 99 17 – – – – ostalo: ex 2836 99 17 – – – – – komercijalni amonijum karbonat i ostali amonijum karbonati ex 2836 99 17 – – – – – olovo karbonati 2839 Silikati; komercijalni silikati alkalnih metala: – Natrijuma: 2839 11 00 – – natrijum metasilikati 2839 19 00 – – ostali 2841 Oksi ili peroksi soli kiselina metala: – Manganiti, manganati i permanganati: 2841 61 00 – – kalijum permanganat 2841 69 00 – – ostalo 2842 Ostale soli neorganskih kiselina ili peroksokiselina (uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene), osim azida: 2842 10 00 – Dvostruki ili kompleksni silikati, uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene 2842 90 – Ostali: 2842 90 10 – – soli, dvojne ili kompleksne soli selenovih i telurovih kiselina 2843 Plemeniti metali u koloidnom stanju; neorganska i organska jedinjenja plemenitih metala, hemijski određena ili neodređena; amalgami plemenitih metala 2849 Karbidi, hemijski određeni ili neodređeni: 2849 90 – Ostali: 2849 90 30 – – volframa 2853 00 Ostala neorganska jedinjenja (uključujući destilisanu ili elektro-provodljivu vodu i vodu slične čistoće); tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim-inertnim gasovima); komprimovani vazduh; amalgami, osim amalgama plemenitih metala: 2853 00 10 – Destilisana i elektroprovodljiva voda i voda slične čistoće 2853 00 30 -Tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim-inertnim gasovima); komprimovani vazduh 2903 Halogeni derivati ugljovodonika: – Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika: 2903 13 00 – – hloroform (trihlorometan) 2909 Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona (hemijski određeni ili neodređeni) i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: 2909 50 00 – Etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: eh 2909 50 00 – – osim gvalakol i gvajakol- sulfonat kalijuma 2910 Epoksidi, epoksi-alkoholi, epoksi-fenoli i epoksietri, sa tročlanim prstenom, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: 2910 40 00 – dildrin (ISO,INN) 2910 90 00 – Ostalo 2912 Aldehidi, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija; ciklični polimeri aldehida; paraformaldehid: – Aciklični aldehidi bez drugih kiseoničnih funkcija: 2912 11 00 – – metanal (formaldehid) 2915 Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: – Sirćetna kiselina i njene soli; anhidrid sirćetne kiseline: 2915 29 00 – – ostalo 2917 Polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: 2917 20 00 – Ciklanske, ciklenske i cikloterpenske polikarbonske 2918 Karbonske kiseline sa dodatnom kiseoničnom funkcijom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: – Karbonske kiseline sa alkoholnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,perkiseline i njihovi derivati: 2918 14 00 – – limunska kiselina 2930 Organsko-sumporna jedinjenja: 2930 30 00 – Tiuram mono-, di- ili tetra-sulfidi 3004 Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. broja 3002, 3005 ili 3006), koji se sastoje od pomešanih ili nepomešanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu, pripremljeni u odmerene doze (uključujući i one za primenjivanje preko kože) ili u oblike ili pakovanja za prodaju na malo: 3004 90 – Ostalo: – – pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo: 3004 90 19 – – – ostalo 3102 Azotna đubriva, mineralna ili hemijska: 3102 10 – Urea, u vodenom rastvoru ili ne: – Amonijum sulfat; dvogube soli i mešavine amonijum sulfata i amonijum nitrata: 3102 29 00 – – ostalo 3102 30 – Amonijum nitrat, u vodenom rastvoru ili ne: 3102 40 – Mešavine amonijum nitrata sa kalcijum karbonatom ili drugim neorganskim neđubrivim materijama 3102 90 00 – Ostala, uključujući mešavine koje nisu navedene u prethodnim tar. podbrojevima ex 3102 90 00 – – osim kalcijum cijanamid 3105 Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; ili proizvodi iz ove Glave u obliku tableta ili sličnim oblicima u pakovanjima bruto mase ne preko 10 kg: 3105 20 – Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum 3202 Sintetičke organske materije za štavljenje; neorganske materije za štavljenje; preparati za štavljenje, bez obzira na to da li sadrže prirodne materije za štavljenje; enzimski preparati za predštavu: 3202 90 00 – Ostalo 3205 00 00 Lak boje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu na bazi lak boja 3206 Ostale materije za bojenje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu, osim onih iz tar. brojeva 3203, 3204 ili 3205; neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, hemijski određeni ili neodređeni: – Pigmenti i preparati na bazi titan dioksida: 3206 19 00 – – ostali 3206 20 00 – Pigmenti i preparati na bazi jedinjenja hroma – Ostale materije za bojenje i ostali preparati: 3206 49 – – ostalo: 3206 49 30 – – – pigmenti i preparati na bazi jedinjenja kadmijuma 3208 Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkihpolimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovanih ili rastvorenih u nevodenom medijumu; rastvoridefinisani Napomenom 4. uz ovu Glavu: 3208 90 – Ostalo: – – rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu: 3208 90 13 – – – kopolimer od p-krezola i divinilbenzena u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera 3210 00 Ostale boje i premazi (uključujući emajle, lakove i vodene pigmente); pigmenti pripremljeni u vodi koji se koriste za doradu kože: 3212 Pigmenti (uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovani u nevodenom medijumu, u obliku tečnosti ili paste, koji se upotrebljavaju u proizvodnji boja (uključujući emajle); folije za štampanje; boje i ostale materije za bojenje, pripremljeni u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo: 3212 90 – Ostalo: – – pigmenti(uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovaniu nevodenom medijumu, u obliku tečnosti ili paste, koji se upotrebljavaju za proizvodnju boja (uključujući emajle): 3212 90 31 – – – na bazi aluminijuma u prahu 3212 90 38 – – – ostalo 3212 90 90 – – boje i ostale materije za bojenje, pripremljene u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo 3214 Staklorezački kit, kalemarski kit, smolni cementi, mase za zaptivanje i ostali kitovi; punila za molersko – farbarske radove; nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada, unutrašnjih zidova, podova, tavanica ili slično 3506 Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena; proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg: – Ostalo: 3506 91 00 – – sredstva za lepljenje na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do 3913 ili na bazi kaučuka 3601 00 00 Barut 3602 00 00 Pripremljeni eksplozivi, osim baruta 3603 00 Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne ili detonirajuće kapisle; upaljači; električni detonatori 3605 00 00 Šibice, osim pirotehničkih proizvoda iz tar. broja 3604 3606 Ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima; proizvodi od zapaljivih materijala navedenih u Napomeni 2. uz ovu Glavu: 3606 90 – Ostalo: 3606 90 10 – – ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima 3802 Aktivni ugalj; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjsko crnilo, uključujući upotrebljeno životinjsko crnilo: 3802 10 00 – Aktivni ugalj 3806 Kolofonijum i smolne kiseline i njihovi derivati; pinolin i kolofonijumska ulja; tečne smole: 3806 20 00 – Soli kolofonijuma i smolnih kiselina ili derivata 3807 00 Katran od drveta; ulja od katrana od drveta; kreozot od drveta; nafta od drveta; biljna smola; pivarska smola i slični preparati na bazi kolofonijuma, smolnih kiselina ili biljnih smola 3810 Preparati za nagrizanje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za meko ili tvrdo lemljenje ili zavarivanje; praškovi i paste za meko i tvrdo lemljenje ili zavarivanje, koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgra ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje: 3810 90 – Ostalo: 3810 90 90 – – ostalo 3817 00 Mešani alkilbenzoli i mešani alkilnaftalini, osim onih iz tar. broja 2707 ili 2902: 3817 00 50 – Linearni alkilbenzol 3819 00 00 Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala 3820 00 00 Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za 3824 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: 3824 30 00 – Neaglomerisani karbidi metala, međusobno pomešani ili pomešani sa metalnim vezivima 3824 40 00 – Pripremljeni aditivi za cemente, maltere ili betone 3824 50 – Nevatrostalni malteri i betoni 3824 90 – Ostalo: 3824 90 40 – – složeni neorganski rastvarači i razređivači za premaze i slične proizvode – – ostalo: – – – proizvodi i preparati za farmaceutsku ili hiruršku upotrebu: 3824 90 61 – – – – međuproizvodi u procesu proizvodnje antibiotika, dobijeni fermentacijom “Streptomyces tenebrarius”, osušen ili neosušen, za upotrebu u proizvodnji lekova za humanu medicinu iz tar. broja 3004 3824 90 64 – – – – ostalo 3901 Polimeri etilena u primarnim oblicima: 3901 10 – Polietilen, specifične gustine manje od 0,94: 3901 10 90 – – ostalo 3916 Monofilamenti dimenzije poprečnog preseka preko 1 mm, šipke,štapovi i profilni oblici od plastičnih masa, površinski obrađeni ili neobrađeni ali drukčije neobrađivani: 3916 20 – Od polimera vinil hlorida: 3916 20 10 – – od poli (vinil hlorida) 3916 90 – Od ostalih plastičnih masa: 3916 90 90 – – ostalo 3917 Cevi, creva i pribor za njih (npr.: spojnice, kolena, prirubnice) od plastičnih masa: 3917 10 – Veštačka creva (omoti za kobasičarske proizvode) od očvrsutih belančevina ili celuloznih materijala: 3917 10 10 – – od očvrsnutih belančevina – Ostale cevi i creva: 3917 31 00 – – fleksibilne cevi i creva, koje mogu podneti pritisak od najmanje 27,6 MPa: ex 3917 31 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 3917 32 – – ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, bez pribora: – – – ostalo: 3917 32 91 – – – – veštačka creva za kobasice 3917 40 00 – Pribor: ex 3917 40 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 3919 Samolepljive ploče, listovi, filmovi, folije, trake i ostali slični oblici od plastičnih masa, uključujući i one u rolnama: 3920 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od plastičnih masa, koje nisu ćelijaste strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili koji nisu kombinovani sa drugim materijalima: 3920 10 – Od polimera etilena: – – debljine ne preko 0,125 mm: – – – od polimera etilena specifične gustine: – – – – manje od 0,94: 3920 10 23 – – – – – polietilenski film, debljine 20 mikrometara ili veće,ali ne preko 40 mikrometara, za proizvodnju foto-otpornih filmova, koji se koriste za izradu poluprovodničkih ili štampanih kola – – – – – ostalo: – – – – – – neštampani: 3920 10 24 – – – – – – – rastegljiv (streč) film 3920 10 26 – – – – – – – ostalo 3920 10 27 – – – – – – štampani 3920 10 28 – – – – 0,94 ili veće 3920 10 40 – – – ostalo – – debljine preko 0,125 mm: 3920 10 89 – – – ostalo 3920 20 – Od polimera propilena: 3920 30 00 – Od polimera stirola – Od polimera vinil hlorida: 3920 43 – – koji sadrže, po masi, 6% i više plastifikatora 3920 49 – – ostali – Od akrilnih polimera: 3920 51 00 – – od poli (metil metakrilata) 3920 59 – – ostalo – Od polikarbonata, alkidnih smola, polialil estara ili drugih poliestara: 3920 61 00 – – od polikarbonata 3920 62 – – od poli(etilen tereftalata) 3920 63 00 – – od nezasićenih poliestara 3920 69 00 – – od ostalih poliestara – Od celuloze ili njenih hemijskih derivata: 3920 71 – – od regenerisane celuloze: 3920 71 10 – – – listovi, filmovi ili trake, savijene ili nesavijene, debljine manje od 0,75 mm: ex 3920 71 10 – – – – osim za dijalizatore 3920 71 90 – – – ostalo 3920 73 – – od celuloznog acetata: 3920 73 50 – – – listovi, filmovi ili trake, savijeni ili ne, debljine manje od 0,75 mm 3920 73 90 – – – ostalo 3920 79 – – od ostalih derivata celuloze 3920 79 90 – – – Ostalo – Od ostalih plastičnih masa: 3920 92 00 – – od poliamida 3920 93 00 – – od amino-smola 3920 94 00 – – od fenolnih smola 3920 99 – – od ostalih plastičnih masa: – – – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih: 3920 99 21 – – – – listovi i trake od poliimida, neprevučeni, ili prevučeni ili samo pokriveni plastičnom masom 3920 99 28 – – – – ostalo – – – od proizvoda adicione polimerizacije: 3920 99 55 – – – – biaksijalno usmeren film od poli(vinil-alkohola), koji sadrži po masi 97% ili više poli(vinil-alkohola), neprevučeni, debljine ne preko 1 mm 3920 99 59 – – – – ostalo 3920 99 90 – – – ostalo 3921 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa: 3921 90 – Ostalo 4002 Sintetički kaučuk i faktis dobijeni iz ulja, u primarnim oblicima, ili u obliku ploča, listova ili traka; mešavine bilo kog proizvoda iz tar. broja 4001 sa bilo kojim proizvodom iz ovog tar. broja, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka: – Stiren-butadien kaučuk (SBR); karboksilovani stiren-butadien kaučuk (XSBR): 4002 19 – – ostalo 4005 Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka: – Ostalo: 4005 99 00 – – ostalo 4007 00 00 Niti i konop (kord) od vulkanizovanog kaučuka (gume) 4008 Ploče, listovi, trake, šipke i profili od gume, osim od tvrde gume: – Od celularne (ćelijaste, penaste) gume: 4008 11 00 – – ploče, listovi i trake 4008 19 00 – – ostalo – Od necelularne gume: 4008 29 00 – – ostalo ex 4008 29 00 – – – osim za civilne vazduhoplove 4010 Trake ili remenje od gume za transportne ili transmisione svrhe: – Trake i remenje za transportne svrhe: 4010 11 00 – – ojačani samo metalom 4011 Nove spoljne pneumatske gume: 4011 20 – Za autobuse ili kamione: 4011 20 10 – – sa indeksom opterećenja ne preko 121: ex 4011 20 10 – – – dimenzija naplatka ne preko 61 cm – Ostale, sa strelastom ili sličnom šarom: 4011 61 00 – – vrsta koje se koriste za poljoprivredna ili šumska vozila i mašine 4011 62 00 – – vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka ne preko 61 cm 4011 63 00 – – vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka preko 61 cm – Ostale: 4011 92 00 – – vrsta koje se koriste za poljoprivredna ili šumska vozila i mašine 4011 93 00 – – vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka ne preko 61 cm 4011 94 00 – – vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka preko 4205 00 Ostali proizvodi od kože ili od veštačke kože: – vrsta koje se upotrebljavaju u mašinama ili mehaničkim uređajima ili za ostale tehničke upotrebe : 4205 00 11 – – transportni ili transmisioni kaiševi ili pogonsko remenje 4205 00 19 – – ostalo 4206 00 00 Proizvodi izrađeni od creva (osim svilenog ketguta) crevnih potkožica, bešike ili od tetiva: ex 4206 00 00 – osim ketguta 4411 Ploče vlaknatice od drveta ili ostalih drvenastih materijala aglomerisane ili neaglomerisane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima: – Ostale: 4411 94 – – gustine ne preko 0,5 g/cm3: 4411 94 10 – – – mehanički neobrađene ili površinski neprevučene: ex 4411 94 10 – – – – gustine ne preko 0,35 g/cm3 4411 94 90 – – – ostale ex 4411 94 90 – – – – gustine ne preko 0,35 g/cm3 4412 Šper ploče, furnirane ploče i slični slojeviti proizvodi od drveta: – Ostale šper ploče, koje se sastoje samo od furnirskih listova od drveta (osim od bambusa), čije su pojedinačne debljine ne preko 6 mm: 4412 31 – – sa najmanje jednim spoljnim slojem od tropskog drveta navedenog u napomeni 1. za tarifne podbrojeve uz ovu glavu: 4412 31 10 – – – od acajou d’Afrique, tamnocrveni meranti, svetlocrveni meranti, limba, mahogany (Switenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rosa, sapelli, sipo, virola i beli lauan – Ostalo: 4412 94 – – panel ploče, slojevite ploče od drveta i druge višeslojne drvene ploče: 4412 94 10 – – – koji sadrži najmanje jedan spoljni sloj od nečetinarskog drveta ex 4412 94 10 – – – – osim koji sadrže najmanje jedan sloj od iverice 4412 99 – – ostale: 4412 99 70 – – – ostale 4413 00 00 Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča, traka ili profila 4416 00 00 Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi, od drveta, uključujući i duge 4419 00 Stono i kuhinjsko posuđe od drveta 4420 Marketerija i intarzija od drveta; kovčežići i kutije za nakit, za pribor za jelo i slični proizvodi od drveta; statuete i drugi ukrasi od drveta; proizvodi od drveta za unutrašnje opremanje koji se ne svrstavaju u Glavu 94 4602 Korparski, pletarski i slični proizvodi izrađeni direktno u oblike, od materijala za pletarstvo ili od proizvoda koji se svrstavaju u tar. broj 4601; proizvodi od lufe: – Od biljnih materijala: 4602 11 00 – – od bambusa ex 4602 11 00 – – – osim omota od slame za boce ili korparskih, pletarskih i sličnih proizvoda, izrađenih direktno u oblike od materijala za pletarstvo 4602 12 00 – – od ratana ex 4602 12 00 – – – osim omota od slame za boce ili korparskih, pletarskih i sličnih proizvoda, izrađenih direktno u oblike od materijala za pletarstvo 4602 19 – – ostalo: – – – ostalo: 4602 19 99 – – – – ostalo 4602 90 00 – Ostalo 4802 Nepremazana hartija i karton, koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje ili ostale grafičke svrhe, uključujući neprobušenu hartiju i karton za bušene kartice i trake u rolnama ili pravougaonim (uključujući četvrtastim) listovima, bilo koje veličine, osim hartije iz tar. broja 4801 ili 4803; ručnoizrađena hartija i karton: – Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko – mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% po masi od ukupnog sadržaja vlakana: 4802 55 – – mase 40 g/m2 ili veće, ali ne preko 150 g/m2, u rolnama – Ostala hartija i karton, od kojih više od 10% po masi od ukupnog sadržaja vlakana čine vlakna dobijena mehaničkim ilihemijsko – mehaničkim postupkom: 4802 61 – – u rolnama 4802 61 15 – – – mase manje od 72 g/m2 i gde više od 50% mase od ukupne sadržine vlakana se sastoji od vlakana dobijenih mehaničkim postupkom ex 4802 61 15 – – – – osim podloge od hartije za karbon hartiju 4802 61 80 – – – Ostalo 4802 62 00 – – u listovima sa jednom stranom ne preko 435 mm a drugom stranom ne preko 297 mm, u nepresavijenom stanju ex 4802 62 00 – – – osim podloga od hartije za karbon hartiju 4802 69 00 – – ostala ex 4802 69 00 – – – osim podloga od hartije za karbon hartiju 4804 Kraft hartija i karton nepremazani, u rolnama ili listovima osim onih iz tar. broja 4802 ili 4803 – Ostala kraft hartija i karton, mase 225 g/m2 ili veće: 4804 59 – – ostalo 4805 Ostala nepremazana hartija i karton, u rolnama ili listovima, dalje neobrađivana, osim kao što je navedeno u Napomeni 3. uz ovu Glavu: – Fluting hartija: 4805 11 00 – – fluting talasasta hartija od polu-hemijske celuloze 4805 12 00 – – fluting talasasta hartija od celuloze dobijene od slame 4805 19 – – ostala: – Testlajner (reciklirani slojeviti karton): 4805 24 00 – – mase 150 g/m2 ili manje 4805 25 00 – – mase veće od 150 g/m2 4805 30 – Sulfitna omotna hartija – Ostalo: 4805 91 00 – – mase 150 g/m2 ili manje 4810 Hartija i karton, premazani sa jedne ili obe strane kaolinom ili drugim neorganskim materijama sa vezivnim sredstvima ili bez vezivnih sredstava, i bez drugog premaza, bojeni ili nebojeni po površini, ukrašeni ili neukrašeni po površini, štampani ili neštampani, u rolnama ili pravougaonim (uključujući kvadratnim)listovima, bilo koje veličine: – Hartija i karton za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe, kod kojih više od 10% po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, čine vlakna dobijena mehaničkim ili hemijsko -mehaničkim postupkom: 4810 29 – – ostala – Kraft hartija i karton, osim onih koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe: 4810 31 00 – – beljeni u masi, koji od ukupne količine vlakana sadrže više od 95% po masi drvnih vlakana dobijenih hemijskim postupkom, mase ne veće od 150 g/m2 4810 32 – – beljeni u masi, koji od ukupne količine vlakana sadrže više od 95% po masi drvnih vlakana dobijenih hemijskim postupkom, mase veće od 150 g/m2 4810 39 00 – – ostalo – Ostala hartija i karton: 4810 92 – – višeslojna 4810 99 – – ostalo: 4811 Hartija, karton, celulozna vata, listovi i trake od celuloznih vlakana, premazani, impregnisani, prekriveni, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili štamapani, u rolnama ili pravougaonim (uključujući kvadratnim) listovima, bilo kojih veličina, osim proizvoda iz tar. broja 4803, 4809 ili 4810: 4811 10 00 – Hartija i karton, prevučeni katranom, bitumenom ili asfaltom – Hartija i karton, premazani, impregnisani ili prekriveni plastičnim masama (isključujući lepkove): 4811 51 00 – – beljena, mase veće od 150 g/m2 ex 4811 51 00 – – – pokrivači za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečeni ili sečeni u određene veličine 4811 59 00 – – ostalo ex 4811 59 00 – – – pokrivači za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečeni ili sečeni u određene veličine 4811 90 00 – Ostala hartija, karton, celulozna vata i trake i listovi od celuloznih vlakana 4818 Toaletna hartija i slična hartija, celulozna vata ili listovi i trake od celuloznih vlakana, za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama širine ne preko 36 cm ili sečena u određene dimenzije ili oblike; maramice, maramice za čišćenje, peškiri, stolnjaci, salvete, pelene za bebe, higijenski ulošci, tamponi, čaršavi i slični predmeti za domaćinstvo, bolnice i sanitarne potrebe, odevni predmeti i pribor za odevanje od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka od celuloznih vlakana 4818 10 – Toaletna hartija: 4818 10 10 – – mase, po sloju, 25 g/m2 ili manje 4818 10 90 – – mase, po sloju, veće od 25 g/m2 4818 40 – Sanitarni peškiri i tamponi, pelene za bebe i podmetači zapelene i slični sanitarni predmeti: – – sanitarni peškiri, tamponi i slični predmeti: 4818 40 19 – – – ostalo 4818 50 00 – Odeća i pribor za odeću 4823 Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana: 4823 90 – Ostalo: 4823 90 85 – – ostalo ex 4823 90 85 – – – pokrivači za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečeni ili sečeni u određene veličine 4908 Hartije za preslikavanje (dekalkomanije) 6501 00 00 Tuljci, konusi i slični proizvodi od filca, neuobličeni i bez oboda; krugovi i cilindri (uključujući sečene cilindre) od filca 6502 00 00 Tuljci, konusi i slični proizvodi pleteni ili izrađeni sastavljanjem traka od bilo kog materijala, neuobličeni i bez boda, nepostavljeni i neukrašeni 6504 00 00 Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili izrađeni sastavljanjem traka od bilo kog materijala, uključujući i postavljene ili ukrašene 6505 Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene 6506 Ostale pokrivke za glavu, uključujući postavljene ili ukrašene: 6506 10 – Zaštitne (kacige, šlemovi i sl.): 6506 10 80 – – od ostalih materijala – Ostalo: 6506 91 00 – – od kaučuka, gume ili plastične mase 6506 99 – – od ostalih materijala 6507 00 00 Trake za unutrašnje opšivanje, postave, navlake, osnove i skeleti, štitnici i podbradnici, za pokrivke za glavu 6601 Kišobrani i suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane): 6603 Delovi, ukrasi i pribor proizvoda iz tar. broja 6601 i 6602: 6603 20 00 – Kosturi za kišobrane, uključujući i montirane kosture na šipkama (štapovima) 6603 90 – Ostalo: 6603 90 10 – – ručice i okrugle drške 6703 00 00 Ljudska kosa, uređena, istanjena, beljena ili drukčije obrađena; vuna, dlaka ili ostali tekstilni materijal, pripremljeni za upotrebu u izradi perika ili sličnih proizvoda 6704 Perike, lažne brade, obrve, trepavice, kike i slično od ljudske kose, životinjske dlake ili od tekstilnih materijala; proizvodi od ljudske kose na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni 6804 Mlinsko kamenje, brusevi, brusne ploče i slično bez postolja, za mlevenje, brušenje, oštrenje, poliranje, izravnanje ili sečenje, brusevi za ručno oštrenje ili poliranje i njihovi delovi od prirodnog kamena, od aglomerisanog prirodnog ili veštačkog abrazivnog materijala ili od keramike, sa ili bez delova od drugih materijala: – Ostalo mlinsko kamenje, kamenje za brušenje, brusne ploče i slično: 6804 22 – – od ostalih aglomerisanih abrazivnih materijala ili od keramike 6805 Abrazivni materijali prirodni ili veštački u obliku praha ili zrna naneti na podlogu od tekstila, hartije, kartona ili drugih materijala, uključujući isečene u određene oblike, prošivene ili drukčije sastavljene 6807 Proizvodi od bitumena ili od sličnih materijala (npr.: od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog uglja) 6808 00 00 Ploče, pločice, blokovi i slični proizvodi od biljnih vlakana,slame, šuške, iverja, strugotine ili drugih otpadaka od drveta, aglomerisane sa cementom, gipsom ili drugim mineralnim vezivnim sredstvima 6809 Proizvodi od gipsa ili od mešavina na bazi gipsa 6811 Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa sa celuloznim vlaknima ili slično 6812 Prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata; proizvodi od tih mešavina ili od azbesta (npr.: predivo, tkanine, odeća, pokrivke za glavu, obuća, zaptivači), ojačani ili neojačani, osim proizvoda iz tar.broja 6811 ili 6813: 6812 80 – Od plavog azbesta: 6812 80 10 – – prerađena vlakna; mešavine na bazi plavog azbesta ili na bazi plavog azbesta i magnezijum-karbonata ex 6812 80 10 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 6812 80 90 – – ostala ex 6812 80 90 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostalo: 6812 91 00 – – odeća, pribor za odeću, obuća i pokrivke za glavu 6812 92 00 – – hartija, karton i filc 6812 93 00 – – zaptivni materijal od presovanih azbestnih vlakana u obliku listova, ploča ili rolni 6812 99 – – ostalo: 6812 99 10 – – – prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata ex 6812 99 10 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 6812 99 90 – – – ostalo ex 6812 99 90 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 6813 Frikcioni materijal i proizvodi od frikcionog materijala (npr.: ploče, valjci, trake, segmenti, diskovi, podmetači, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na bazi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, pa i kombinovani sa tekstilom ili drugim materijalima: – Koji ne sadrže azbest: 6813 89 00 – – ostalo ex 6813 89 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 6814 Liskun obrađen i proizvodi od liskuna, uključujući aglomerisani ili rekonstituisani liskun na podlozi ili bez podloge od hartije, kartona ili ostalih materijala: 6814 90 00 – Ostalo 6815 Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući ugljena vlakna, proizvode od ugljenih vlakana i proizvode od treseta), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: 6815 20 00 – Proizvodi od treseta 6902 Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili od sličnih silikatnih zemlji: 6902 10 00 – Koji sadrže, po masi, pojedinačno ili zajedno, više od 50% sledećih elemenata: Mg, Ca ili Cr izraženih kao MgO, CaO ili Cr2O3: ex 6902 10 00 – – blokovi za staklarske peći 6902 20 – Sa sadržajem preko 50% po masi aluminijum oksida (Al2O3), silicijum dioksida (SiO2) ili mešavina ili jedinjenja tih proizvoda: – – ostalo: 6902 20 99 – – – ostalo: ex 6902 20 99 – – – – blokovi za staklarske peći 6903 Ostali vatrostalni keramički proizvodi (npr.: retorte, topionički lonci, tave, mlaznice-izlivnici, čepovi, podloge, kupele, cevi, obloge i šipke), osim od silikatnog fosilnog brašna ili od slične silikatne zemlje: 6903 10 00 – Sa sadržajem, po masi, preko 50% grafita ili nekog drugog ugljenika ili mešavine ovih proizvoda 7002 Staklo u obliku kugli (osim kuglica iz tar. broja 7018), šipke ili cevi, neobrađeni: 7002 20 – Šipke – Cevi: 7002 32 00 – – od ostalog stakla koje ima linearni koeficijent širenja (dilatacije) ne preko 5×10-6 po Kelvinu, na temperaturi između0ºC i 300ºC 7004 Vučeno ili duvano staklo u obliku listova ili ploča, sa ili bez sloja za apsorpciju, refleksiju ili nerefleksiju, ali drugačije neobrađeno: 7004 907004 90 80 – Ostalo staklo:- – ostalo: eh 7004 90 80 – – – staklene ploče za hortikulturu 7006 00 Staklo iz tar. brojeva 7003, 7004 ili 7005, savijeno, sa obrađenim ivicama, gravirano, bušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno, ali neuokvireno niti spojeno sa drugim materijalima: 7006 00 90 – Ostalo 7009 Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore: – Ostalo: 7009 91 00 – – neuramljena 7009 92 00 – – uramljena 7010 Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla: 7010 20 00 – Čepovi, poklopci i ostali zatvarači 7016 Blokovi, cigle, kocke, pločice i ostali proizvodi od presovanog ili livenog stakla, armirani ili nearmirani, koji se upotrebljavaju u građevinarstvu; staklene kockice i ostala sitna staklena roba na podlozi ili bez podloge za mozaik ili slične ukrasne svrhe; olovom uokvirena prozorska okna u boji (“vitražno”, “katedralno”, “umetničko”) i slično; multicelularno ili penasto staklo u obliku blokova, panela, ploča ili sličnih oblika: 7016 90 – Ostalo 7017 Proizvodi od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe, graduisani ili negraduisani, baždareni ili nebaždareni 7018 Perle od stakla, imitacija bisera, imitacija dragog ili poludragog kamenja i slična sitna staklena roba i predmeti od tih proizvoda, osim imitacije nakita, oči od stakla, osim protetičkih predmeta; statuete i ostali ukrasi od stakla izrađeni na duvaljkama, osim imitacije nakita; staklene kuglice prečnika ne preko 1 mm: 7018 90 – Ostalo: 7018 90 10 – – oči od stakla; proizvodi od sitne staklene robe 7019 Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih (npr: predivo, tkanine): – Snopovi staklenih vlakana, roving, predivo i sečene niti: 7019 12 00 – – roving 7019 19 – – ostalo: 7019 19 90 – – – od rezanih vlakana – Koprene (voal), mreže, mat, asure, ploče i slični netkani proizvodi: 7019 32 00 – – koprena (voal): ex 7019 32 00 – – – širine ne preko 2 m – Ostali tkani materijali: 7019 51 00 – – širine ne preko 30 cm 7019 90 – Ostalo 7101 Biseri, prirodni i kultivisani, obrađeni ili neobrađeni, nesortirani, sortirani ali nenanizani, nemontirani ili neuglavljeni; biseri, prirodni ili kultivisani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta 7102 Dijamanti, neobrađeni ili obrađeni, ali nemontirani niti uglavljeni: 7102 10 00 – Nesortirani – Neindustrijski: 7102 31 00 – – neobrađeni ili samo sečeni testerom, cepani ili tesani 7102 39 00 – – ostali 7103 Drago kamenje (osim dijamanata) i poludrago kamenje, neobrađenoili obrađeno, nesortirano niti uglavljeno; nesortirano drago kamenje (osim dijamanata) i poludrago kamenje privremeno nanizano radi lakšeg transporta 7104 Sintetičko ili rekonstituisano drago ili poludrago kamenje, obrađeno ili neobrađeno, nesortirano ili sortirano, ali nenanizano,nemontirano, neuglavljeno; nesortirano sintetičko ili rekonstituisano drago ili poludrago kamenje, privremeno nanizano radi lakšeg transporta: 7104 20 00 – Ostalo, neobrađeno ili samo sečeno testerom ili grubo uobličeno 7104 90 00 – Ostalo 7106 Srebro (uključujući srebro pozlaćeno ili platinirano) neobrađeno, sirovo ili u obliku poluproizvoda ili praha 7107 00 00 Prosti metali platirani srebrom, neobrađeni, ili u obliku poluproizvoda 7108 Zlato (uključujući platinirano) neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili u obliku praha: – Nemonetarno: 7108 11 00 – – prah 7108 13 – – poluproizvodi 7108 20 00 – Monetarno 7109 00 00 Prosti metali ili srebro, platirani zlatom, neobrađeni ili u obliku poluproizvoda 7110 Platina, neobrađena, ili u obliku poluproizvoda ili u prahu 7111 00 00 Prosti metali, srebro ili zlato, platirani platinom, neobrađeni, ili u obliku poluproizvoda 7112 Otpaci i ostaci od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalom; ostali ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale ili jedinjenja plemenitih metala, onih vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju za ponovno dobijanje plemenitih metala 7115 Ostali predmeti od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima: 7115 90 – Ostalo 7116 Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog) 7117 Imitacija nakita: – Od prostih metala, uključujući i koji su prevučeni plemenitim metalima: 7117 11 00 – – dugmad za manžetne i slična dugmad 7117 19 – – ostalo: – – – bez delova od stakla: 7117 19 91 – – – – pozlaćeni, posrebreni ili prevučeni platinom 7118 Metalni novac 7213 Toplo valjana žica u koturovima, od gvožđa ili nelegiranog čelika: – Ostala: 7213 91 – – kružnog poprečnog preseka, prečnika manjeg od 14 mm: 7213 91 10 – – – za armiranje betona 7307 Pribor za cevi (npr.: spojnice, kolena, mufovi), od gvožđa ili čelika: – Liveni pribor: 7307 11 – – od netemperovanog livenog gvožđa: 7307 11 90 – – – ostali 7307 19 – – ostali – Ostali, od nerđajućeg čelika: 7307 21 00 – – prirubnice 7307 22 – – kolena, lukovi i mufovi, sa navojem: 7307 22 90 – – – kolena i lukovi 7307 23 – – pribor koji se sučeono zavaruje 7307 29 – – ostalo 7307 29 10 – – – sa navojem 7307 29 90 – – – Ostalo – Ostalo: 7307 91 00 – – prirubnice 7307 92 – – kolena, lukovi i mufovi, sa navojem: 7307 92 90 – – – kolena i lukovi 7307 93 – – pribor koji se sučeono zavaruje: – – – najvećeg spoljašnjeg prečnika ne preko 609,6 mm: 7307 93 11 – – – – kolena i lukovi 7307 93 19 – – – – ostalo – – – najvećeg spoljašnjeg prečnika preko 609,6 mm: 7307 93 91 – – – – kolena i lukovi 7307 99 – – ostalo 7308 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, vrata za ustave, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, cevii slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđaili čelika: 7308 30 00 – Vrata, prozori i okviri za njih i pragovi za vrata 7308 90 – Ostalo: 7308 90 10 – – ustave, brane, vrata za ustave, fiksni dokovi, pristanišni mostovi i ostale konstrukcije za hidrogradnju – – ostalo: – – – isključivo ili pretežno od lima: 7308 90 59 – – – – ostalo 7309 00 Rezervoari, tankovi, bačve i slični kontejneri, za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova), od gvožđa ili čelika, zapremine preko 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije ali neopremljeni mehaničkim ili termičkim uređajima: – Za tečnosti: 7309 00 30 – – sa oblogom ili toplotnom izolacijom – – ostali, zapremine: 7309 00 51 – – – preko 100 000 l 7309 00 59 – – – ne preko 100 000 l 7309 00 90 – Za čvrste materijale 7314 Tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke, mreže i ograde, od gvozdene ili čelične žice; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake) od gvožđa ili čelika: – Ostale rešetke, mreže i ograde, od žice: 7314 41 – – prevučene cinkom: 7314 41 90 – – – ostale 7315 Lanci i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: – Zglobno-člankasti lanci i njihovi delovi: 7315 11 – – valjkasti lanci: 7315 11 90 – – – ostali 7315 12 00 – – ostali lanci 7315 19 00 – – delovi 7315 20 00 – Lanci protiv klizanja – Ostali lanci: 7315 82 – – ostali, zavareni člankasti: 7315 82 10 – – – izrađeni od materijala maksimalne dimenzije poprečnog preseka ne preko 16 mm 7315 89 00 – – ostali 7315 90 00 – Ostali delovi 7403 Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi: – Rafinisani bakar: 7403 12 00 – – valjaoničke gredice 7403 13 00 – – valjaonički trupci 7403 19 00 – – ostalo – Legure bakra: 7403 22 00 – – legure bakra i kalaja (bronza) 7403 29 00 – – ostale legure bakra (osim predlegura bakra iz tarifnog broja 7405) 7405 00 00 Predlegure bakra 7408 Žica od bakra: – Od rafinisanog bakra: 7408 11 00 – – maksimalne dimenzije poprečnog preseka preko 6 mm 7410 Bakarne folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije, kartona, plastične mase ili sličnih materijala) debljine ne preko 0,15 mm (ne računajući podlogu): – Bez podloge: 7410 12 00 – – od legura bakra 7413 00 Upredena žica, užad, pletene trake i slično od bakra, električno neizolovane: 7413 00 20 – od rafinisanog bakra: ex 7413 00 20 – – osim sa ugrađenim priborom, za civilne vazduhoplove 7413 00 80 – od legura bakra: ex 7413 00 80 – – osim sa ugrađenim priborom, za civilne vazduhoplove 7415 Ekseri, klinci, ekserčići za crtaće table, pojedinačne prošivne spajalice (osim onih iz tar. broja 8305) i slični proizvodi od bakra ili gvožđa i čelika sa bakarnom glavom; vijci, navrtke, matice, vijci sa kukom, zakivci, klinovi, rascepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi od bakra 7418 Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od bakra: sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od bakra; sanitarni predmeti i njihovi delovi, od bakra: – Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično: 7418 11 00 – – sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje i poliranje, rukavice i slično 7418 19 – – ostalo 7419 Ostali proizvodi od bakra: 7419 10 00 – Lanci i njihovi delovi – Ostali: 7419 91 00 – – odlivci, otpresci i otkivci, dalje neobrađeni 7419 99 – – ostalo: 7419 99 10 – – – tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke i mrežeod bakarne žice poprečnog preseka do 6 mm; rešetkedobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake, od bakra 7419 99 30 – – – opruge od bakra 7607 Aluminijumske folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije, kartona, plastične mase ili sličnih materijala) debljine ne preko 0,20 mm (ne računajući podlogu): – Bez podloge: 7607 11 – – samo valjane 7607 19 – – ostale: 7607 19 10 – – – debljine manje od 0,021 mm – – – debljine od 0,021 mm, ali ne preko 0,2 mm: 7607 19 99 – – – – ostale 7607 20 – Sa podlogom: 7607 20 10 – – debljine manje od 0,021 mm (ne računajući podlogu) – – debljine od 0,021 mm, ali ne preko 0,2 mm (ne računajući podlogu): 7607 20 99 – – – ostale 7610 Konstrukcije od aluminijuma (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, ograde i stubovi); limovi, šipke, profili, cevi i slično odaluminijuma, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama: 7610 90 – Ostalo: 7610 90 90 – – ostalo 8202 Ručne testere; listovi za testere svih vrsta (uključujući listove testera za urezivanje, prerezivanje kao i listovi testera bez zubaca): 8202 20 00 – Listovi za tračne testere – Kružni listovi za testere, uključujući testerasta glodala: 8202 31 00 – – sa radnim delom od čelika 8202 39 00 – – ostalo, uključujući delove – Ostali listovi za testere: 8202 91 00 – – pravi (ravni) listovi za testere, za obradu metala 8202 99 – – ostali: – – – sa radnim delom od čelika: 8202 99 19 – – – – za obradu ostalih materijala 8203 Turpije, rašpe, klešta (uključujući klešta za sečenje), pincete, makaze za sečenje metala, sekači cevi, sekači svornjaka, klešta za bušenje i sličan ručni alat: 8203 10 00 – Turpije, rašpe i sličan alat 8203 20 – Klešta (uključujući i klešta za sečenje), pincete i sličan alat: 8203 20 90 – – ostalo 8203 30 00 – Makaze za sečenje metala i sličan alat 8203 40 00 – Sekači cevi, sekači svornjaka, klešta za bušenje i sličan alat 8204 Obični i francuski ključevi za vijke, ručni (uključujući moment ključeve), izmenljivi ulošci za ključeve, sa ili bez drške 8207 Izmenljivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatke (npr.: za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje, umeci za odvrtke) uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranjemetala i alat za bušenje stena i zemlje: 8207 20 – Matrice za vučenje ili ekstrudiranje metala: 8207 20 90 – – sa radnim delom od ostalih materijala 8210 00 00 Mehaničke sprave na ručni pogon, mase od 10 kg ili manje, koje se upotrebljavaju za pripremanje ili posluživanje hrane ili pića 8301 Katanci i brave (na ključ, šifru ili električne), od prostih metala; zatvarači i okovi sa zatvaračima, koji imaju ugrađene brave od prostih metala; ključevi za bilo koji od pomenutih proizvoda, od prostih metala: 8301 20 00 – Brave za motorna vozila 8302 Okov, pribor i slični proizvodi od prostih metala, za nameštaj, vrata, stepenište, prozore, roletne, karoserije, sedlarsku robu, kofere, sanduke, kutije i slično; kuke za vešanje šešira, konzole i slično, od prostih metala; točkići (za nameštaj i sl.), sa elementima za pričvršćivanje, od prostih metala, automatski zatvarači vrata, od prostih metala: 8302 10 00 – Šarke ex 8302 10 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8302 20 00 – Točkići ex 8302 20 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostali okov, pribor i slični proizvodi: 8302 42 00 – – ostali, za nameštaj ex 8302 42 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8302 49 00 – – ostali ex 8302 49 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8302 50 00 – Kuke za vešanje šešira, konzole i slično 8302 60 00 – Automatski zatvarači vrata ex 8302 60 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8303 00 Kase, sefovi, vrata i pregradci za trezore, prenosive sigurnosne kasete za novac ili dokumenta i slično, od prostih metala: 8303 00 10 – Kase i sefovi 8303 00 90 – Prenosive sigurnosne kasete za novac ili dokumenta i slično 8305 Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle, spajalice za akta i pisma, jahači za kartoteke i slični kancelarijski predmeti, od prostih metala; prošivne spajalice u “traci” (npr.: za kancelarije, tapetariju, pakovanje), od prostih metala: 8305 10 00 – Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle 8306 Zvona, gongovi i slično, neelektrični od prostih metala; statuete i drugi ukrasi od prostih metala, ramovi za fotografije, slike i slično, od prostih metala; ogledala od prostih metala: – Statuete i drugi ukrasi: 8306 29 – – ostalo 8306 30 00 – Ramovi za fotografije, slike i slično; ogledala 8307 Savitljive cevi, od prostih metala, sa ili bez pribora: 8307 90 00 – Od ostalih prostih metala 8308 Zatvarači, okovi sa zatvaračima, pređice, zatvarači sa pređicama, kopče, ringlice i slično, za odeću, obuću, ručne torbe, putne predmete i druge gotove proizvode; cevasti ili račvasti zakivci, od prostih metala; perle i šljokice, od prostih metala 8309 Zatvarači (uključujući krunske zatvarače, navojne zatvarače i zatvarače kroz koje se sipa), poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakovanje, od prostih metala: 8309 90 – Ostalo: 8309 90 10 – – poklopci od olova; poklopci od aluminijuma prečnika preko 21 mm 8309 90 90 – – ostalo: ex 8309 90 90 – – – osim lakootvarajućih poklopaca za limenke od aluminijuma 8310 00 00 Ploče sa natpisima, oznakama, adresama i slične ploče, brojevi, slova i drugi znaci, od prostih metala osim iz tar. broja 9405 8311 Žica, šipke, cevi, ploče, elektrode i slični proizvodi, od prostih metala ili metalnih karbida, obloženi ili ispunjeni topiteljima, koji se upotrebljavaju za meko lemljenje, tvrdo lemljenje, zavarivanje ili nanošenje metala ili metalnog karbida; žice i šipke aglomerisane od praha prostih metala, za metalizaciju prskanjem: 8311 30 00 – Obložene šipke i žica sa jezgrom, od prostih metala, za meko lemljenje, tvrdo lemljenje i zavarivanje plamenom 8415 Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature: 8415 10 – Prozorski ili zidni, vrste kao samostalne (kompaktne) jedinice ili kao “split-sistemi”- razdvojene jedinice: 8415 10 90 – – razdvojene jedinice – (“split-sistemi”) – Ostalo: 8415 82 00 – – ostalo, sa ugrađenom rashladnom jedinicom: ex 8415 82 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8415 83 00 – – bez ugrađene rashladne jedinice: ex 8415 83 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8415 90 00 – Delovi: ex 8415 90 00 – – osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnih podbrojeva 8415 81, 8415 82 ili 8415 83, za civilne vazduhoplove 8418 Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415: 8418 10 – Kombinacije frižidera i zamrzivača, sa zasebnim vratima: 8418 10 20 – – zapremine preko 340 l: ex 8418 10 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8418 10 80 – – ostalo: ex 8418 10 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Delovi: 8418 99 – – ostalo 8419 Mašine, uređaji ili laboratorijska oprema, električno zagrevani ili ne (osim peći i ostale opreme iz tarifnog broja 8514), za obradu materijala promenom temperature, kao što je: grejanje, kuvanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje,evaporizacija, vaporizacija, kondenzacija ili rashlađivanje,osim mašina i uređaja za domaćinstvo; protočni i akumalacionigrejači vode, neelektrični: – Sušare: 8419 32 00 – – drveta, hartijine mase, hartije ili kartona 8419 40 00 – Uređaji za destilaciju ili rektifikaciju 8419 50 00 – Izmenjivači toplote: ex 8419 50 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostale mašine, uređaji i oprema: 8419 89 – – ostalo: 8419 89 10 – – – rashladni tornjevi i slična postrojenja za direktno hlađenje (bez razdelnog zida), pomoću vode koja recirkuliše 8419 89 98 – – – ostalo 8421 Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje; uređaji za filtriranje i prečišćavanje tečnosti ili gasova: – Delovi: 8421 91 00 – – centrifuga i mašina za centrifugalno sušenje 8421 99 00 – – ostali 8424 Mehanički uređaji (uključujući na ručni pogon) za izbacivanje, disperziju ili raspršavanje tečnosti ili praha; aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne; pištolji za prskanje i slični uređaji; mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza: 8424 30 – Mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine zaizbacivanje mlaza – Ostali uređaji: 8424 81 – – za poljoprivredu ili hortikulturu 8425 Dizalice koturače i čekrci, osim skip čekrka; horizontalna i vertikalna vitla; dizalice za velike terete sa malom visinom dizanja: – Dizalice koturače i čekrci, osim skip čekrka ili dizalica koje se koriste za podizanje vozila: 8425 19 – – ostalo: 8425 19 20 – – – ručne lančane ex 8425 19 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8425 19 80 – – – ostalo: ex 8425 19 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8426 Brodske dizalice (derik dizalice); ostale dizalice sa krakom i kabl dizalice; mostne dizalice i pretovarni mostovi, portalne dizalice, portalne autokare i autokare opremljene dizalicama: – Mostne dizalice i pretovarni mostovi, portalne dizalice (osim onih sa obrtnom strelom) i portalne autokare: 8426 11 00 – – mostne dizalice na fiksnim stubovima 8426 20 00 – Toranjske dizalice 8427 Viljuškari; ostale autokare sa uređajima za dizanje ili manipulaciju 8428 Ostale mašine za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar (npr.: liftovi i pokretne stepenice, transporteri i žičare): 8428 10 – Liftovi i skipovi: 8428 10 20 – – na električni pogon: ex 8428 10 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8428 10 80 – – ostali: ex 8428 10 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8430 Ostale mašine za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; makare i mašine za vađenje šipova; snežni plugovi i duvaljke za sneg: – Ostale mašine za bušenje (uključujući na velike dubine): 8430 49 00 – – ostale 8430 50 00 – Ostale mašine, samohodne 8450 Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše: 8450 20 00 – Mašine kapaciteta suvog rublja preko 10 kg 8450 90 00 – Delovi 8465 Mašine alatke (uključujući mašine za spajanje ekserima, žičanim kopčama, lepljenjem ili na drugi način) za obradu drveta, plute, kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili sličnih tvrdih materijala: 8465 10 – Mašine koje mogu da izvode razne vrste obrade bez izmene alata između takvih obrada – Ostale: 8465 91 – – mašinske testere 8465 92 00 – – mašine za rendisanje, glodanje ili oblikovanje rezanjem 8465 93 00 – – mašine za brušenje ili poliranje 8465 94 00 – – mašine za savijanje ili spajanje 8465 95 00 – – mašine za bušenje ili dubljenje 8465 96 00 – – mašine za cepanje ili ljuštenje 8465 99 – – ostale: 8465 99 90 – – – ostale 8470 Mašine za računanje i mašine džepnih dimenzija za beleženje, reprodukciju i prikazivanje podataka, sa funkcijama za računanje; knjigovodstvene mašine, mašine za frankiranje, mašine za izdavanje karata i slične mašine, sa ugrađenim uređajem za računanje; registar kase: 8470 50 00 – Registar kase 8474 Mašine za sortiranje, prosejavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mlevenje, mešanje ili gnječenje zemlje, kamena, ruda ili drugih mineralnih materijala u čvrstom stanju (uključujući prah i masupastu); mašine za aglomerisanje, modeliranje ili oblikovanje čvrstih mineralnih goriva, keramičke mase, cementa, gipsa ili drugih mineralnih proizvoda u obliku praha ili mase-paste; mašine za izradu livačkih kalupa od peska: 8474 20 – Mašine za drobljenje ili mlevenje: – Mašine za mešanje ili gnječenje: 8474 31 00 – – mešalice za beton ili malter 8474 90 – Delovi 8476 Automatske mašine za prodaju robe (npr.: mašine za poštanske marke, cigarete, hranu ili napitke), uključujući mašine za menjanje novca: – Automatske mašine za prodaju napitaka: 8476 21 00 – – sa ugrađenim uređajem za zagrevanje ili hlađenje 8476 90 00 – Delovi 8479 Mašine i mehanički uređaji sa posebnim funkcijama, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu u ovoj glavi: 8479 50 00 – Industrijski roboti, na drugom mestu nepomenuti niti 8480 Kalupnice za livnice metala; modelne ploče; livački modeli; kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materije, gumu i plastične mase: 8480 30 – Livački modeli: 8480 30 90 – – ostali 8480 60 – Kalupi za mineralne materijale – Kalupi za gumu ili plastične mase: 8480 71 00 – – za livenje pod pritiskom ili brizganjem 8480 79 00 – – ostali 8481 Slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile: 8481 10 – Ventili za smanjenje pritiska 8481 20 – Ventili za uljno-hidraulične ili pneumatske transmisije 8481 30 – Nepovratni ventili 8481 40 – Sigurnosni ventili: 8481 80 – Ostali uređaji: – – ostali: – – – regulacioni ventili: 8481 80 51 – – – – za regulaciju temperature – – – ostali: 8481 80 81 – – – – ventili sa kuglicom ili čepom 8482 Kotrljajni ležaji: 8482 30 00 – Sferno-valjkasti ležaji (bačvasti) 8482 50 00 – Ostali cilindrično-valjkasti ležaji 8483 Transmisiona vratila (uključujući bregasta vratila i kolenasta vratila) i krivaje; kućišta za ležaje i klizni ležaji; zupčanici, zupčasti i frikcioni prenosnici; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta; zamajci, kajišnici i užanici (uključujući za koturače); uključno-isključne spojnice i spojnice za vratila (uključujući zglobne spojnice): 8483 10 – Transmisiona vratila (uključujući bregasta i kolenasta vratila) i krivaje: 8483 10 95 – – ostala: ex 8483 10 95 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 20 – Kućišta za ležaje, sa ugrađenim kotrljajnim ležajima: 8483 20 90 – – ostala 8483 30 – Kućišta za ležaje, bez ugrađenih kotrljajnih ležaja; klizni ležaji – – kućišta za ležaje: 8483 30 32 – – – za kuglične ili valjkaste ležaje: ex 8483 30 32 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 30 38 – – – ostala: ex 8483 30 38 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 40 – Zupčasti i frikcioni prenosnici, isključujući zupčanike, i ostale transmisione elemente isporučene posebno; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta: – – zupčasti prenosnici (osim frikcionih prenosnika): 8483 40 21 – – – sa cilindričnim zupčanicima sa pravim i kosim (helikoidnim) zubima: ex 8483 40 21 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 40 23 – – – sa konusnim zupčanicima sa pravim, kosim i spiroidnim zubima: ex 8483 40 23 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 40 25 – – – pužni: ex 8483 40 25 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 40 29 – – – ostali: ex 8483 40 29 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – menjačke kutije i drugi menjači brzina: 8483 40 51 – – – menjačke kutije: ex 8483 40 51 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 40 59 – – – ostalo: ex 8483 40 59 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 50 – Zamajci, kaišnici i užanici (uključujući za koturače): 8483 50 20 – – od livenog gvožđa ili livenog čelika: ex 8483 50 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 50 80 – – ostali: ex 8483 50 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 90 – Zupčanici, lančanici i ostali transmisioni elementi, isporučeni posebno; delovi: – – ostali: 8483 90 81 – – – od livenog gvožđa ili livenog čelika: ex 8483 90 81 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 90 89 – – – ostali: ex 8483 90 89 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8484 Zaptivači od metalnih listova kombinovani s drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala; setovi zaptivača različiti po sastavu materijala u kesama, omotima ili pakovanjima; mehanički zaptivači: 8484 90 00 – Ostalo: ex 8484 90 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 Električni transformatori, statički konvertori (npr: ispravljači) i induktivni kalemovi: 8504 40 – Statički konvertori (pretvarači): 8504 40 30 – – za telekomunikacije, mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice: ex 8504 40 30 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8505 Elektromagneti; permanentni magneti i proizvodi predviđeni da postanu permanentni magneti posle magnetisanja; stezne glave, stezne naprave i slični držači radnih predmeta, na bazi elektromagneta ili permanentnih magneta; elektromagnetne spojnice i kočnice; elektromagnetske glave za dizanje: 8505 90 – Ostalo, uključujući delove: 8505 90 10 – – elektromagneti 8510 Aparati za brijanje i šišanje i aparati za depilaciju, sa ugrađenim elektromotorom: 8510 10 00 – Aparati za brijanje 8510 20 00 – Aparati za šišanje 8510 30 00 – Aparati za depilaciju 8512 Električna oprema za osvetljavanje i signalizaciju (osim proizvoda iz tarifnog broja 8539), brisači vetrobrana, uređajiza odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje, za bicikle i motorna vozila: 8512 20 00 – Ostala oprema za osvetljavanje i vizuelnu signalizaciju 8512 30 – Oprema za zvučnu signalizaciju: 8512 30 10 – – alarmi za zaštitu od krađe, za motorna vozila 8512 90 – Delovi 8513 Prenosne električne svetiljke sa sopstvenim izvorom energije (npr.: primarne baterije, akumulatori ili diname), osim opreme za osvetljavanje iz tar. broja 8512: 8516 Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose (npr: aparati za sušenje kose, aparati za kovrdžanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektrotermički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545: – Električni aparati za grejanje prostora i električni aparati za grejanje tla: 8516 29 – – ostali: 8516 29 10 – – – radijatori napunjeni tečnošću 8517 Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanicaili za druge bežične mreže; ostali aparati za prenos iliprijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparateza komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što sulokalna-LAN ili širokopojasna mreža-WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528: – Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanicaili za druge bežične mreže: 8517 11 00 – – telefoni sa bezgajtanskim ručnim setom 8517 12 00 – – telefoni za mrežu stanica ili za druge bežične mreže: ex 8517 12 00 – – – mobilni telefoni 8517 18 00 – – Ostali – Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugihpodataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna-LAN ili širokopojasna mreža-WAN): 8517 61 00 – – Bazne stanice ex 8517 61 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8517 62 00 – – mašine za prijem, konverziju i prenos ili regeneracijuglasa, slike ili drugih podataka, uključujući komutacione i usmerivačke aparate ex 8517 62 00 – – – osim komutacionih aparata za telefoniju i telegrafiju 8517 70 – Delovi: – – Antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu sa njima: 8517 70 11 – – – antene za radio-telefonske i radio-telegrafske aparate ex 8517 70 11 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8521 Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera (prijemnika): 8521 10 – S magnetnom trakom: 8521 10 95 – – ostali ex 8521 10 95 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8523 Diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije, «pametne kartice» («smart cards») i druge podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomena, snimljeni ili ne, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz glave 37: – Magnetne podloge: 8523 21 00 – – kartice sa ugrađenom magnetnom trakom 8523 29 – – ostale: – – – magnetne trake; magnetni diskovi: – – – – ostale: 8523 29 33 – – – – – za reprodukciju instrukcija, podataka, formi, koje mašina može da očita, i sposobni za obradu ili menjanje ili da omogućavaju interaktivnost korisniku, pomoću mašine za automatsku obradu podataka ex 8523 29 33 – – – – – – prečnika preko 6,5 cm 8523 29 39 – – – – – ostali ex 8523 29 39 – – – – – – prečnika preko 6,5 cm 8523 40 – Optičke podloge: – – ostali: – – – Diskovi za sisteme koji rade na principu laserskogsistema očitavanja: 8523 40 25 – – – – za reprodukciju ostalih fenomena, osim zvuka i slike – – – – samo za reprodukciju zvuka: 8523 40 39 – – – – – prečnika preko 6,5 cm – – – – ostali: – – – – – ostali: 8523 40 51 – – – – – – DVD diskovi (digital versatile discs) 8523 40 59 – – – – – – ostali 8525 Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi): 8525 80 – Televizijske kamere, digitalne kamere i video kameresa rekorderima (kamkoderi): – – televizijske kamere: 8525 80 19 – – – ostale – – video kamere sa rekorderima (kamkoderi): 8525 80 99 – – – ostale 8529 Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528: 8529 10 – Antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu sa njima: – – antene: – – – spoljne antene za radio-difuzne i televizijske prijemnike: 8529 10 39 – – – – ostale 8531 Električni aparati za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju (npr.: zvona, sirene, pokazne (indikatorske) table, alarmni aparati za zaštitu od krađe ili požara), osim onih iz tar. br. 8512 i 8530: 8531 10 – Alarmni aparati za zaštitu od krađe ili požara i slični aparati: 8531 10 30 – – za građevinske objekte 8531 10 95 – – ostali: ex 8531 10 95 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8531 90 – Delovi: 8531 90 85 – – ostali 8536 Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima (npr.: prekidači, releji, osigurači, prigušivači talasa visoke frekvencije, utikači i utičnice, sijalična grla i ostali konektori, razvodne kutije), za napone ne preko 1000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove: 8536 90 – Ostali aparati: 8536 90 10 – – priključci i kontaktni elementi za žice i kablove 8543 Električne mašine i aparati s posebnim funkcijama, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi: 8543 70 – Ostale mašine i aparati: 8543 70 30 – – antenski pojačivači – – ležajevi za sunčanje, lampe za sunčanje i slična oprema za sunčanje: – – – koji koriste fluorescentne cevi sa ultravioletnim A zracima: 8543 70 55 – – – – ostalo 8543 70 90 – – ostalo ex 8543 70 90 – – – osim registratori leta, električni sinhronizatori i oscilatorni pretvarači, uređaji za odmrzavanje i odmagljivanje sa električnim otpornicima, za civilne vazduhoplove 8544 Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora: – Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1000 V: 8544 42 – – sa konektorima: 8544 42 10 – – – vrste koje se upotrebljavaju u telekomunikacijama ex 8544 42 10 – – – – za napon ne preko 80 V 8544 49 – – ostali: 8544 49 20 – – – vrste koje se upotrebljavaju u telekomunikacijamaza napon ne preko 80 V 8703 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući “karavan” i “kombi” vozila i vozila za trke: 8703 10 – Vozila konstruisana za vožnju po snegu; specijalna vozila za prevoz lica na terenima za golf i slična vozila 8703 90 – Ostala 8707 Karoserije (uključujući i kabine) za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705: 8707 10 – Za vozila iz tar. br. 8703: 8707 10 90 – – ostale 8709 Samohodna radna kolica (autokare) bez uređaja za dizanje i manipulaciju, koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kratkim rastojanjima; vučna vozila, koja se koriste na peronima železničkih stanica; delovi navedenih vozila 8711 Motocikli (uključujući mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice: 8711 20 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 50 cm3 , ali ne preko 250 cm3 8711 30 – Sa klipnim motorom (osim rotacioih klipnih motora) zapremine cilindara preko 250 cm3 , ali ne preko 500 cm3 8711 40 00 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 500 cm3 , ali ne preko 800 cm3 8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi: – Ostale prikolice i poluprikolice za prevoz robe: 8716 39 – – ostale: – – – ostale: – – – – nove: – – – – – ostale: 8716 39 59 – – – – – – ostale 8901 Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti, teretni brodovi, barže i slična plovila za prevoz lica ili robe: 8901 90 – Ostali brodovi za prevoz robe i ostala plovila za prevoz i putnika i robe: – – ostalo: 8901 90 91 – – – bez mehaničkog pogona 8901 90 99 – – – ostalo 8903 Jahte i ostala plovila za sport ili razonodu; čamci na vesla i kanui: – Ostalo: 8903 99 – – ostalo: 8903 99 10 – – – mase ne preko 100 kg – – – ostalo: 8903 99 99 – – – – dužine preko 7,5 m 9001 Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kablovi od optičkih pojedinačno neoplaštenih vlakana, osim onih iz tar. broja 8544; listovi i ploče od polarizujućeg materijala; sočiva (uključujući kontaktna sočiva), prizme, ogledala i ostali optički elementi od bilo kog materijala, nemontirani, osimtakvih optički neobrađenih elemenata od stakla: 9001 10 – Optička vlakna, snopovi optičkih vlakana i kablovi od optičkih pojedinačno neoplaštenih vlakana: 9001 10 90 – – ostalo 9003 Okviri za naočare ili slične proizvode i njihovi delovi: – Okviri: 9003 11 00 – – od plastičnih masa 9003 19 – – od ostalih materijala: 9003 19 30 – – – od prostih metala 9003 19 90 – – – od ostalih materijala 9028 Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući merače za njihovo baždarenje: 9028 90 – Delovi i pribor: 9028 90 90 – – ostali 9107 00 00 Vremenski prekidači sa mehanizmom za časovnike ili sinhronim motorom 9401 Sedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležajeve, i njihovi delovi: 9401 10 00 – Sedišta za vazduhoplove: ex 9401 10 00 – osim neprevučena kožom za civilne vazduhoplove 9405 Lampe i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: 9405 60 – Osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično: 9405 60 80 – – od ostalih materijala ex 9405 60 80 – – – osim za civilne vazduhoplove – Delovi: 9405 99 00 – – Ostali: ex 9405 99 00 – – – osim za civilne vazduhoplove 9406 00 Montažne zgrade: – ostale: – – od gvožđa ili čelika: 9406 00 31 – – – staklenici i plastenici sa čeličnom konstrukcijom 9506 Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; bazeni za plivanje i bazeni za decu: – Skije za sneg i ostala skijaška oprema za sneg: 9506 11 – – skije: 9506 12 00 – – vezovi za skije 9506 19 00 – – ostalo – Skije za vodu, daske za vožnju na talasima, daske za jedrenje i ostala oprema za sportove na vodi: 9506 21 00 – – daske za jedrenje 9506 29 00 – – ostalo – Palice za golf i ostala oprema za golf: 9506 31 00 – – palice, kompletne 9506 32 00 – – lopte 9506 39 – – ostalo 9506 40 – Sprave i oprema za stoni tenis – Reketi za tenis, badminton i slično, sa žicom ili bez žice: 9506 51 00 – – reketi za tenis, sa ili bez žice 9506 59 00 – – ostalo – Lopte, osim lopti za golf i lopti za stoni tenis: 9506 61 00 – – za tenis 9506 62 – – na naduvavanje: 9506 62 10 – – – od kože 9506 69 – – ostale 9506 70 – Klizaljke i koturaljke, uključujući cipele sa pričvršćenim klizaljkama ili koturaljkama: 9506 70 10 – – klizaljke 9506 70 90 – – delovi i pribor – Ostalo: 9506 91 – – pribor i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku i atletiku: 9506 99 – – ostalo 9507 Štapovi, udice i ostali pribor, za ribolov; mreže za izvlačenje upecanih riba; mreže za leptire i slične mreže; “ptice” za mamljenje (osim onih iz tar. br. 9208 i 9705) i slični rekviziti za lov i streljaštvo: 9507 30 00 – Čekrci za ribolov 9606 Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje i ostali delovi tih proizvoda; nedovršena dugmad 9607 Patentni zatvarači i njihovi delovi: 9607 20 – Delovi

LISTA B

ANEKS II

(navedeno u Članu 4 Sporazuma)

Carinske stope će se snižavati sledećim redosledom:

(a) 1. januara 2010. godine, carinske stope će se sniziti na 80% osnovne carine,

(b) 1. januara 2011. godine, carinske stope će se sniziti na 60% osnovne carine,

(c) 1. januara 2012. godine, carinske stope će se sniziti na 40% osnovne carine,

(d) 1. januara 2013. godine, carinske stope će se sniziti na 20% osnovne carine,

(e) 1. januara 2014. godine, ukinuće se preostale carinske stope.

Tarifna oznaka Naimenovanje 2915 Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: – Sirćetna kiselina i njene soli; anhidrid sirćetne kiseline: 2915 21 00 – – sirćetna kiselina 2930 Organsko-sumporna jedinjenja: 2930 90 – Ostalo: 2930 90 85 – – ostalo: ex 2930 90 85 – – – ditiokarbonati (ksantati) 3006 Farmaceutska roba navedena u Napomeni 4. uz ovu Glavu: 3006 10 – Sterilni hirurški ketgut, slični sterilni materijali za ušivanje (uključujući sterilni hirurški i zubarski konac koji se može apsorbovati) i sterilna lepljiva sredstva za tkiva, koja se koriste uhirurgiji za zatvaranje rana; sterilna laminarija i sterilna gaza za laminariju; sterilna sredstva koja se mogu apsorbovati i koja se koriste za zaustavljanje krvarenja u hirurgiji i zubarstvu; sterilna hirurška ili zubarska sredstva za sprečavanje prijanjanja, bez obzira da li se mogu apsorbovati ili ne: 3006 10 30 – – sterilna hirurška ili zubarska sredstva za sprečavanje prianjanja, bez obzira da li se mogu apsorbovati ili ne: ex 3006 10 30 – – – ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa, celularne (ćelijaste) strukture, osim od polimer stirola ili polimer vinilhlorida 3208 Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovanih ili rastvorenih u navodenom medijumu; rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu: 3208 20 – Na bazi akrilnih ili vinilnih polimera 3208 90 – Ostalo: – – rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu: 3208 90 11 – – – poliuretan od 2,2′-(tert-butilimino)dietanola i 4,4′-metilendicikloheksil diizocijanola, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera 3208 90 19 – – – ostalo ex 3208 90 19 – – – – osim:- elektroizolacioni lakovi na bazi poliuretana (PU) od 2,2′ –(tert-butilamino) dietanola i 4,4′- metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 20% ili više (max 36 %) polimera – elektroizolacioni lakovi na bazi poliesterimida (PEI); elektroizolacioni lakovi na bazi kopolimera od p-krezola i divinilbenzola u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 20 % ili više (max 40 %) polimera – elektroizolacioni lakovi na bazi poliamidimida (PAI) od anhidrida trimelitne kiseline i diizocijanata u obliku rastvora u N-metilpirolidonu, koji sadrži, po masi, 25 % ili više (max 40%) polimera – – ostalo: 3208 90 91 – – – na bazi sintetičkih polimera 3208 90 99 – – – na bazi hemijski modifikovanih prirodnih polimera 3209 Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovani ili rastvoreni u vodi: 3304 Preparati za ulepšavanje ili šminkanje i preparati za negovanje kože (osim lekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačanje pigmentacije pri sunčanju; preparati za manikir ili pedikir: – Ostalo: 3304 99 00 – – ostalo 3305 Preparati za kosu: 3305 10 00 – Šamponi 3306 Preparati za higijenu usta ili zuba, uključujući i praškove i paste za pričvršćivanje veštačkih vilica; konac koji se upotrebljava za čišćenje prostora između zuba, u pakovanjima za prodaju na malo: 3306 10 00 – Paste i praškovi za zube 3306 90 00 – Ostalo 3307 Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja, dezodoransi za ličnu upotrebu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimisani ili neparfimisani, uključujući i one koji imaju dezinfekciona svojstva: – Preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija, uključujući mirisne preparate za religiozne obrede: 3307 41 00 – – “agarbatti” i ostali mirisni preparati koji mirišu prilikom sagorevanja 3401 Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju namalo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; hartija, vata, filci netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom: 3401 20 – Sapun u ostalim oblicima 3401 30 00 – Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna 3402 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje sa dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 3401: 3402 20 – Preparati pripremljeni za prodaju na malo 3402 90 – Ostalo: 3402 90 90 – – preparati za pranje i preparati za čišćenje 3405 Sredstva za poliranje i kreme, za obuću, nameštaj, podove, karoserije, staklo ili metal, paste i praškovi za uklanjanje masnoća i slični preparati (bez obzira na to da li su u obliku hartije, vate, filca, netkanih tkanina, plastičnih masa ćelijske strukture ili gume ćelijske strukture, impregnisani, premazani ili prevučeni takvim preparatima), osim voskova iz tar. broja 3404 3406 00 Sveće, svećice i slično 3407 00 00 Mase za modelovanje, uključujući one pripremljene za zabavu dece; preparati poznati kao “zubarski vosak” ili kao “smeše za zubarske otiske”, u setovima, u pakovanjima za prodaju na malo ili u obliku pločica, potkovica, štapića ili slično; ostali preparati za upotrebu u zubarstvu na bazi gipsa (pečenog gipsa ili kalcijum – sulfata): ex 3407 00 00 – osim preparata za zubarstvo 3506 Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena; proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg: 3506 10 00 – Proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg – Ostalo: 3506 99 00 – – ostalo 3604 Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protiv gradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi: 3604 90 00 – Ostalo 3606 Ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima; proizvodi od zapaljivih materijala navedenih u Napomeni 2. uz ovu Glavu: 3606 10 00 – Tečna goriva ili gasovita goriva prevedena u tečno stanje, koja se upotrebljavaju za punjenje ili dopunjavanje upaljača za cigarete i sličnih upaljača, u sudovima zapremine ne preko 300 cm3 3606 90 – Ostalo: 3606 90 90 – – ostalo 3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (na primer, sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva) 3825 Ostatni proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; gradski otpad; talog iz kanalizacije; ostali otpad naveden u Napomeni 6. uz ovu Glavu: 3825 90 – Ostalo: 3825 90 10 – – alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gasova 3915 Otpaci, strugotine i ostaci od plastičnih masa 3916 Monofilamenti dimenzije poprečnog preseka preko 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastičnih masa, površinski obrađeni ili neobrađeni ali drukčije neobrađivani: 3916 10 00 – Od polimera etilena 3916 20 – Od polimera vinil hlorida: 3916 20 90 – – ostalo 3916 90 – Od ostalih plastičnih masa: – – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih: 3916 90 11 – – – od poliestara 3916 90 13 – – – od poliamida 3916 90 15 – – – od epoksidnih smola 3916 90 19 – – – ostali – – od proizvoda adicione polimerizacije: 3916 90 51 – – – od polimera propilena 3916 90 59 – – – ostalo 3917 Cevi, creva i pribor za njih (npr.: spojnice, kolena, prirubnice) od plastičnih masa: – Cevi i creva, kruti: 3917 21 – – od polimera etilena: 3917 21 10 – – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali drugačije neobrađene 3917 21 90 – – – ostalo ex 3917 21 90 – – – – osim sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove 3917 22 – – od polimera propilena: 3917 22 10 – – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali drugačije neobrađene 3917 22 90 – – – ostalo ex 3917 22 90 – – – – osim sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove 3917 23 – – od polimera vinil hlorida: 3917 23 10 – – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali drugačije neobrađene 3917 23 90 – – – ostalo ex 3917 23 90 – – – – osim sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove 3917 29 – – od ostalih plastičnih masa: – Ostale cevi i creva: 3917 32 – – ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, bez pribora: – – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali drugačije neobrađene: 3917 32 10 – – – – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih – – – – od proizvoda adicione polimerizacije: 3917 32 31 – – – – – od polimera etilena 3917 32 35 – – – – – od polimera vinil hlorida: ex 3917 32 35 – – – – – – osim za dijalizatore 3917 32 39 – – – – – ostalo 3917 32 51 – – – – ostalo – – – ostalo: 3917 32 99 – – – – ostalo 3917 33 00 – – ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, sa priborom ex 3917 33 00 – – – osim za civilne vazduhoplove 3917 39 – – ostale: 3918 Pokrivači podova od plastičnih masa, samolepljivi ili nesamolepljivi, u rolnama ili u obliku ploča; tapeti za zidove ili tavanice od plastičnih masa, definisani u Napomeni 9. uz ovu Glavu 3921 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa: – Celularne (ćelijaste) strukture: 3921 13 – – od poliuretana 3921 14 00 – – od regenerisane celuloze 3921 19 00 – – od ostalih plastičnih masa 3923   Proizvodi za transport ili pakovanje robe, od plastičnih masa; zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa:   – Vreće i kese (uključujući kupaste): 3923 29 – – od ostalih plastičnih masa 3923 30 – Baloni, boce, bočice i slični proizvodi 3923 40 – Kalemovi, kopsovi, cevčice i slične podloge 3923 50 – Zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači: 3923 50 10 – – zatvarači i zaklopci za boce 3923 90 – Ostalo 3924 Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali proizvodi za domaćinstvo i higijenski ili toaletni proizvodi, od plastičnih masa: 3924 90 – Ostalo 3925 Građevinski proizvodi za ugrađivanje, od plastičnih masa, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: 3925 10 00 – Rezervoari, cisterne, kace i slični sudovi, zapremine preko 300 l 3925 90 – Ostalo 3926 Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tar. brojeva 3901 do 3914: 3926 30 00 – Fitinzi za nameštaj, karoserije i slično 3926 40 00 – Statuete i ostali ukrasni predmeti 3926 90 – Ostalo: 3926 90 50 – – perforisane korpe i slični proizvodi, koji se koriste za filtriranje vode na ulazu odvoda – – ostalo 3926 90 92 – – – izrađeni od listova 3926 90 97 – – – – Ostalo: ex 3926 90 97 – – – – osim higijenskih i farmaceutskih proizvoda (uključujući cucle za bebe), blenkova za kontaktna sočiva i ostalog za tehničku upotrebu, za civilne vazduhoplove 4003 00 00 Regenerisana guma u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka 4004 00 00 Otpaci, strugotine i ostaci od gume (osim tvrde gume), prah i granule dobijeni od tih proizvoda 4009 Cevi i creva od gume, osim od tvrde gume sa priborom ili bez pribora (na primer: spojnice, kolena, prirubnice): – Neojačani ili nekombinovani sa drugim materijalima: 4009 11 00 – – bez pribora 4009 12 00 – – sa priborom ex 4009 12 00 – – – osim onih pogodnih za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove – Ojačani ili na drugi način kombinovani samo sa metalom 4009 21 00 – – bez pribora 4009 22 00 – – sa priborom ex 4009 22 00 – – – osim onih pogodnih za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove – Ojačani ili na drugi način kombinovani samo sa tekstilnim materijalima: 4009 31 00 – – bez pribora 4009 32 00 – – sa priborom ex 4009 32 00 – – – osim onih pogodnih za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove – Ojačani ili na drugi način kombinovani sa drugim materijalima: 4009 41 00 – – bez pribora 4009 42 00 – – sa priborom ex 4009 42 00 – – – osim onih pogodnih za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove 4010 Trake ili remenje od gume za transportne ili transmisione svrhe: – Trake i remenje za transportne svrhe: 4010 12 00 – – ojačani samo tekstilnim materijalima 4010 19 00 – – ostali – Trake ili remenje za transmisione svrhe: 4010 31 00 – – beskrajno transmisiono remenje trapezoidnog poprečnog preseka (V remenje), V rebrasti, spoljašnjeg obima preko 60 cm, ali ne preko 180 cm 4010 32 00 – – beskrajno transmisiono remenje trapezoidnog poprečnog preseka (V remenje), osim V rebrastih, spoljašnjeg obima preko 60 cm, ali ne preko 180 cm 4010 33 00 – – beskrajno transmisiono remenje trapezoidnog poprečnog preseka (V remenje), V rebrasti, spoljašnjeg obima preko 180 cm, ali ne preko 240 cm 4010 34 00 – – beskrajno transmisiono remenje trapezoidnog poprečnog preseka (V remenje), osim V rebrastih, spoljašnjeg obima preko 180 cm, ali ne preko 240 cm 4010 35 00 – – beskrajno sinhroni remenje, spoljašnjeg obima preko 60 cm, ali ne preko 150 cm 4010 36 00 – – beskrajni sinhroni kaiševi, spoljašnjeg obima preko 150 cm, ali ne preko 198 cm 4010 39 00 – – ostali 4011 Nove spoljne pneumatske gume: 4011 10 00 – Za putničke automobile (uključujući karavan i trkačke automobile) 4011 20 – Za autobuse ili kamione: 4011 20 90 – – sa indeksom opterećenja preko 121: ex 4011 20 90 – – – dimenzija naplatka ne preko 61 cm 4011 40 – Za motocikle: 4011 50 00 – Za bicikle – Ostale, sa strelastom ili sličnom šarom: 4011 69 00 – – ostalo – Ostale: 4011 99 00 – – ostalo 4013 Unutrašnje gume: 4013 10 00 – Za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile), za autobuse ili kamione: eh 4013 10 90 – – za autobuse ili kamione 4013 20 00 – Za bicikle 4013 90 00 – Ostale 4015 Predmeti odeće i pribor za odeću (uključujući i rukavice sa ili bez prstiju), za sve vrste namene, od gume, osim od tvrde gume: – Rukavice sa ili bez prstiju: 4015 19 – – ostalo 4015 90 00 – Ostalo 4016 Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume: – Ostalo: 4016 91 00 – – pokrivači podova, prostirači i otirači 4016 92 00 – – gume za brisanje 4016 93 00 – – proizvodi za zaptivanje ex 4016 93 00 – – – osim za tehničke potrebe, za civilne vazduhoplove 4016 95 00 – – ostali proizvodi na naduvavanje 4016 99 – – ostalo: – – – za motorna vozila iz tar. brojeva 8701 do 8705 : 4016 99 52 – – – – delovi od gume spojene za metal 4016 99 57eh 4016 99 57 – – – – ostalo:- – – – – osim spojnica (naglavaka) za tehničke potrebe, za civilne vazduhoplove – – – ostalo: 4016 99 91 – – – – delovi od gume spojene na metal ex 4016 99 91 – – – – – osim za tehničke potrebe, za civilne vazduhoplove 4016 99 97 – – – – ostalo ex 4016 99 97 – – – – – osim spojnica (naglavaka) za tehničke potrebe, za civilne vazduhoplove 4017 00 Tvrda guma (npr.: ebonit) u svim oblicima, uključujući otpatke i ostatke; proizvodi od tvrde gume 4201 00 00 Sedlarski i sarački proizvodi za bilo koje životinje (uključujući štrange za amove, povodce, kolenice, korpe za njuške, podmetače i jastuke za sedla, torbe-bisage, kapute za pse i slično), od bilo kog materijala 4203 Odeća i pribor za odeću, od kože ili veštačke kože 4302 Štavljena ili obrađena krzna (uključujući glave, repove, šape i druge komade ili odsečke), nesastavljena ili sastavljena (sa dodavanjem ili bez dodavanja drugih materijala), osim onih koji se svrstavaju u tar. broj 4303 4303 Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna 4304 00 00 Veštačko krzno i proizvodi od veštačkog krzna ex 4304 00 00 – Proizvodi od veštačkog krzna 4410 Ploče iverice, ploče zvane “ oriented strand board “ (OSB)i slične ploče (npr.:”wafer-board”) od drveta ili drugih drvenastih (ligninskih) materijala, neaglomerisanih ili aglomerisanih smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima: – Od drveta: 4410 11 – – ploče iverice: 4410 11 10 – – – neobrađene ili dalje neobrađivane sem brušenja 4410 11 30 —površinski prevučene hartijom koja je impregnisana melaminom 4410 11 50 —površinski prevučene sa ukrasnim laminatima od plastičnih masa 4410 11 90 – – – ostale 4410 19 00 – – ostale ex 4410 19 00 – – – Osim ploče zvane „wafer-board “ 4410 90 00 – Ostalo 4411 Ploče vlaknatice od drveta ili ostalih drvenastih materijala aglomerisane ili neaglomerisane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima: – Ploče vlaknatice, srednje gustine (MDF): 4411 12 – – debljine ne preko 5 mm: 4411 12 10 – – – mehanički neobrađene ili površinski neprevučene: ex 4411 12 10 – – – – gustine preko 0,8 g/cm3 4411 12 90 – – – ostale: ex 4411 12 90 – – – – gustine preko 0,8 g/cm3 4411 13 – – debljine preko 5 mm, ali ne preko 9 mm: 4411 13 10 – – – mehanički neobrađene ili površinski neprevučene: ex 4411 13 10 – – – – gustine preko 0,8 g/cm3 4411 13 90 – – – ostale: ex 4411 13 90 – – – – gustine preko 0,8 g/cm3 4411 14 – – debljine preko 9 mm: 4411 14 10 – – – mehanički neobrađene ili površinski neprevučene: ex 4411 14 10 – – – – gustine preko 0,8 g/cm3 4411 14 90 – – – ostale: ex 4411 14 90 – – – – gustine preko 0,8 g/cm3 – ostale: 4411 92 – – gustine preko 0,8 g/cm3 4412 Šper ploče, furnirane ploče i slični slojeviti proizvodi od drveta: 4412 10 00 – Od bambusa: ex 4412 10 00 — osim sa najmanje jednim spoljnim slojem od nečetinarskog drveta, koje sadrže najmanje jedan sloj od iverice – Ostale šper ploče, koje se sastoje samo od furnirskih listova od drveta (osim od bambusa), čije su pojedinačne debljine ne preko 6 mm: 4412 32 00 – – ostale, sa najmanje jednim spoljnim slojem od nečetinarskog drveta 4412 39 00 – – ostale 4414 00 Drveni okviri za slike, fotografije, ogledala i slične proizvode: 4414 00 10 – Od tropskog drveta navedenog u Dodatnoj napomeni 2. za tarifne podbrojeve ove Glave 4418 Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo od drveta, uključujući ploče sa ćelijastom strukturom, sastavljene podne ploče, rezana i cepana šindra: 4418 40 00 – Oplata za betonske građevinske radove 4418 60 00 – Stubovi i grede 4418 90 – Ostalo: 4418 90 10 – – lepkom laminirana građa 4418 90 80 – – ostalo 4421 Ostali proizvodi od drveta: 4421 10 00 – Vešalice za odela 4421 90 – Ostalo: 4421 90 91 – – od ploča vlaknatica 4602 Korparski, pletarski i slični proizvodi izrađeni direktno u oblike, od materijala za pletarstvo ili od proizvoda koji se svrstavaju u tar. broj 4601; proizvodi od lufe: – Od biljnih materijala: 4602 11 00 – – od bambusa ex 4602 11 00 – – – omoti od slame za boce ili korparski, pletarski i slični proizvodi, izrađeni direktno u oblike 4602 12 00 – – od ratana ex 4602 12 00 – – – omoti od slame za boce ili korparski, pletarski i slični proizvodi, izrađeni direktno u oblike 4602 19 – – ostalo: – – – ostalo: 4602 19 91 – – – – korparski, pletarski i slični proizvodi, izrađeni direktno u oblike od materijala za pletarstvo 4808 Hartija i karton, talasasti (sa ili bez zalepljenih ravnih površinskih listova), naborani (krepovani, plisirani), reljefni ili bušeni, u rolnama ili listovima, osim one vrste hartije koja je opisana u tar. broju 4803: 4808 10 00 – Hartija i karton talasasti, uključujući bušene 4814 Tapeti za zidove i slične zidne obloge od hartije; vitrofanije za prozore, od hartije 4818 Toaletna hartija i slična hartija, celulozna vata ili listovi i trake od celuloznih vlakana, za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama širine ne preko 36 cm ili sečena u određene dimenzije ili oblike; maramice, maramice za čišćenje, peškiri, stolnjaci, salvete, pelene za bebe, higijenski ulošci, tamponi, čaršavi i slični predmeti za domaćinstvo, bolnice isanitarne potrebe, odevni predmeti i pribor za odevanje od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka od celuloznih vlakana: 4818 30 00 – Stolnjaci i salvete 4818 90 – Ostalo 4821 Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta, štampane i neštampane: 4821 90 – Ostale 4823 Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana: 4823 70 – Liveni ili presovani proizvodi od hartijine mase 4907 00 Poštanske, taksene ili slične marke, neponištene, koje su u opticaju ili su namenjene da budu u opticaju u zemlji u kojoj imaju ili će imati priznatu nominalnu vrednost; hartije sa utisnutim žigom; banknote, čekovi, akcije, deonice, obveznicei slična dokumenta 4909 00 00eh 4909 00 00 Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata ili ukrasa: – Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice 4911 Ostali štampani materijal, uključujući štampane slike i – Ostalo: 4911 91 00 – – slike, gravure i fotografije 5702 Tepisi i ostali podni pokrivači tkani, ali netaftovani, neflokovani, dovršeni ili nedovršeni, uključujući „Kelim“,“Šumak“, „Karamani“ i slične ručno tkane prostirke 5703 Tepisi i ostali podni pokrivači od tekstila, taftovani, dovršeni ili nedovršeni 6401 Nepromočiva obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase, čije lice nije pričvršćeno za đon niti spojeno s njim ušivanjem, zakivanjem zakivcima ili ekserima, pomoću vijaka, čepova ili sličnim postupcima: 6401 10 – Obuća sa zaštitnom metalnom kapnom – Ostala obuća: 6401 92 – – koja pokriva gležanj, ali ne i kolena 6401 99 00 – – Ostalo: ex 6401 99 00 – – – osim onih koja pokrivaju kolena 6402 Ostala obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase: – Sportska obuća: 6402 12 – – skijaške cipele, cipele za skijaški kros – kontri i cipele za dasku za sneg 6402 19 00 – – ostalo 6403 Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili veštačke kože i licem (gornjištem), od kože: – Sportska obuća: 6403 12 00 – – skijaške cipele, cipele za skijaški kros-kontri i cipele za dasku za sneg 6403 19 00 – – ostala 6403 20 00 – Obuća sa đonovima od kože i licem (gornjištem) od kožnih kaiševa, koji idu preko risa i oko palca – Ostala obuća sa đonovima od kože: 6403 59 – – ostalo: – – – ostalo : – – – – obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili nekoliko isečenih delova : 6403 59 11 – – – – – sa kombinacijom đona i pete, visine preko 3 cm – – – – – ostalo, sa unutrašnjim đonom dužine: 6403 59 31 – – – – – – manjim od 24 cm – – – – – – 24 cm i većim: 6403 59 35 – – – – – – – za muškarce 6403 59 39 – – – – – – – za žene 6403 59 50 – – – – papuče i druga obuća za po kući – – – – ostala, sa unutrašnjim đonom dužine: 6403 59 91 – – – – – manjim od 24 cm – – – – – 24 cm i većim: 6403 59 95 – – – – – – za muškarce 6403 59 99 – – – – – – za žene 6404 Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, od kože ili veštačke kože i licem (gornjištem) od tekstilnih materijala 6406 Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi 6506 Ostale pokrivke za glavu, uključujući postavljene ili ukrašene: 6506 10 – Zaštitne (kacige, šlemovi i sl.): 6506 10 10 – – od plastičnih masa 6602 00 00 Štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i sl. 6603 Delovi, ukrasi i pribor proizvoda iz tar. broja 6601 i 6602: 6603 90 – Ostalo: 6603 90 90 – – ostalo 6701 00 00 Kože i drugi delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje, delovi perja, paperje i proizvodi od njih (osim proizvoda iz tar. broja 0505 i obrađenih badrljica i perja) 6801 00 00 Kocke za kaldrmu, ivičnjaci i ploče za trotoare od prirodnog kamena (osim od škriljaca) 6802 Obrađeni kamen za spomenike i građevine (osim škriljaca) i proizvodi od njih, osim proizvoda iz tar. broja 6801; kockice za mozaik i slično od prirodnog kamena (uključujući i od škriljaca) na podlozi ili bez podloge; veštački obojene granule, ljuspice i prah od prirodnog kamena (uključujući i od škriljaca) 6803 00 Škriljac obrađen, proizvodi od škriljca ili aglomerisanog škriljca 6806 Vuna od šljake-zgure, vuna od kamena i slične mineralne vune; ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline, penušava zgura i slični ekspandirani mineralni materijali; mešavine i proizvodi od mineralnih materijala za termičku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbovanje zvuka, osim onih iztar. broja 6811, 6812 ili iz Glave 69: 6806 20 – Vermikulit cepan u listove, ekspandirana glina, penušava šljaka i slični ekspandirani mineralni materijali (uključujući međusobne mešavine) 6806 90 00 – Ostalo 6810 Proizvodi od cementa, betona ili veštačkog kamena, armirani ili nearmirani 6813 Frikcioni materijal i proizvodi od frikcionog materijala (npr.: ploče, valjci, trake, segmenti, diskovi, podmetači, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na bazi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, pa i kombinovani sa tekstilom ili drugim materijalima: 6813 20 00 – Koji sadrže azbest: ex 6813 20 00 – – obloge i pločice za kočnice, osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Koji ne sadrže azbest: 6813 81 00 – – obloge i pločice za kočnice: ex 6813 81 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 6815 Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući ugljena vlakna, proizvode od ugljenih vlakana i proizvode od treseta), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: – Ostali proizvodi: 6815 91 00 – – koji sadrže magnezit, dolomit ili hromit 6815 99 – – ostalo: 6815 99 10 – – – od vatrostalnih materijala, hemijski vezanih 6815 99 90 – – – ostalo 6902 Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili od sličnih silikatnih zemlji: 6902 90 00 – Ostalo: ex 6902 90 00 – – osim na bazi ugljenika ili cirkona 6904 Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi, nosači i slično 6905 Crepovi, delovi dimnjaka, ukrasi i ostali proizvodi za građevinarstvo, od keramike 6906 00 00 Keramičke cevi, odvodi, oluci i pribor za cevi 6908 Glazirane keramičke pločice za popločavanje ili oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično za mozaik na podlozi ili bez podloge: 6908 90 – Ostalo: – – ostalo: – – – ostalo: – – – – ostalo: 6908 90 99 – – – – – ostalo 6909 Keramički proizvodi za laboratorijsku, hemijsku ili ostalu tehničku upotrebu; korita, kade i slični sudovi koji se upotrebljavaju u poljoprivredi; keramički lonci, tegle i slični proizvodi koji se upotrebljavaju za transport ili pakovanje robe: – Keramički proizvodi za laboratorijsku, hemijsku i ostalu tehničku upotrebu: 6909 12 00 – – proizvodi čija je tvrdoća po “Mohs” skali, 9 ili veća 6909 19 00 – – ostalo 6909 90 00 – Ostalo 6911 Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo 6911 90 00 – Ostalo 6912 00 Keramičko stono i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo i toaletnu upotrebu od keramike, osim od porcelana 6913 Statuete i ostali ukrasni proizvodi od keramike 6914 Ostali proizvodi od keramike: 6914 90 – Ostalo 7007 Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla: – Kaljeno sigurnosno staklo: 7007 11 – – veličine i oblika podesnog za ugrađivanje u vozila, vazduhoplove, vasionske brodove ili plovila 7007 19 – – ostalo: 7007 19 20 – – – obojeno u masi, neprovidno, plakirano ili sa slojem za apsorpciju ili refleksiju 7007 19 80 – – – ostalo – Laminirano (slojevito) sigurnosno staklo: 7007 21 – – veličine i oblika pogodnog za ugradnju u vozila, vazduhoplove, vasionske brodove i plovila: 7007 21 20 – – – veličine i oblika podesnog za ugradnju u motorna vozila 7007 21 80 – – – ostalo: ex 7007 21 80 – – – – osim vetrobranskog stakla, neuramljenog, za civilne vazduhoplove 7007 29 00 – – ostalo 7008 00 Višezidni panel elementi za izolaciju, od stakla 7009 Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore: 7009 10 00 – Retrovizori (ogledala za vozila) 7010 Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla: 7010 90 – Ostalo: – – ostalo: – – – ostalo, zapremine od: – – – – manje od 2,5 l: – – – – – za piće i hranu: – – – – – – boce: – – – – – – – od neobojenog stakla, zapremine od: 7010 90 45 – – – – – – – – 0,15 l ili više ali ne više od 0,33 l – – – – – – – od obojenog stakla, zapremine od: 7010 90 53 – – – – – – – – više od 0,33 l ali manje od 1 l 7010 90 55 – – – – – – – – 0,15 l ili više ali ne više od 0,33 l 7011 Stakleni omotači (uključujući balone i cevi), otvoreni i njihovi stakleni delovi bez fitinga, za električne sijalice, katodne cevi ili slično: 7011 90 00 – Ostalo 7014 00 00 Proizvodi od stakla za signalizaciju i optički delovi od stakla (osim onih iz tar. broja 7015), optički neobrađeni 7015 Stakla za časovnike i slična stakla, stakla za nekorektivne i korektivne naočare, iskrivljena, savijena, izdubljena i slično obrađena, optički neobrađena; izdubljena sferna stakla i segmenti za proizvodnju takvih stakala: 7015 90 00 – Ostalo 7016 Blokovi, cigle, kocke, pločice i ostali proizvodi od presovanog ili livenog stakla, armirani ili nearmirani, koji se upotrebljavaju u građevinarstvu; staklene kockice i ostala sitna staklena roba na podlozi ili bez podloge za mozaik ili slične ukrasne svrhe; olovom uokvirena prozorska okna u boji (“vitražno”, “katedralno”, “umetničko”) i slično; multicelularno ili penasto staklo u obliku blokova, panela, ploča ili sličnih oblika: 7016 10 00 – Staklene kockice i ostala sitna staklena roba, na podlozi ili bez podloge, za mozaike ili slične dekorativne svrhe 7018 Perle od stakla, imitacija bisera, imitacija dragog ili poludragog kamenja i slična sitna staklena roba i predmeti od tih proizvoda, osim imitacije nakita, oči od stakla, osim protetičkih predmeta; statuete i ostali ukrasi od stakla izrađeni na duvaljkama, osim imitacije nakita; staklene kuglice prečnika ne preko 1 mm: 7018 10 – Perle od stakla, imitacije bisera, imitacije dragog ili poludragog kamenja i slična sitna staklena roba 7018 20 00 – Staklene kuglice prečnika ne preko 1 mm 7018 90 – Ostalo: 7018 90 90 – – ostalo 7019 Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih (npr: predivo, tkanine): – Snopovi staklenih vlakana, roving, predivo i sečene niti: 7019 11 00 – – sečene niti, dužine ne preko 50 mm – Koprene (voal), mreže, mat, asure, ploče i slični netkani proizvodi: 7019 39 00 – – ostalo 7019 40 00 – Tkani materijali od rovinga – Ostali tkani materijali: 7019 52 00 – – širine preko 30 cm, platnenog prepletaja, mase manje od 250 g/m2, od filamenata numeracije po jednoj žici ne preko 136 teksa 7019 59 00 – – ostalo 7020 00 Ostali proizvodi od stakla: 7020 00 05 – Kvarcne cevi i držači za reaktore, namenjene za stavljanje u difuzione i oksidacione peći za proizvodnju poluprovodničkih materijala – ulošci za termos boce ili ostale vakuum sudove: 7020 00 10 – – od topljenog kvarca ili od drugog topljenog silicijum 7020 00 30 – – od stakla koje ima linearni koeficijenat širenja ili dilatacije ne preko 5 x 10-6 po Kelvinu, na temperaturi od 0ºC do 300ºC 7020 00 80 – – ostalo 7117 Imitacija nakita: – Od prostih metala, uključujući i koji su prevučeni plemenitim metalima: 7117 19 – – ostalo: 7117 19 10 – – – sa delovima od stakla – – – bez delova od stakla: 7117 19 99 – – – – ostalo 7117 90 00 – Ostalo 7208 Toplo valjani pljosnati proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, neplatirani i neprevučeni: – Ostali, u koturovima, samo toplo valjani: 7208 39 00 – – debljine manje od 3 mm 72147214 20 00 7214 997214 99 10 Šipke od gvožđa ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplo valjane, toplo vučene ili toplo ekstrudirane, uključujući onekoje su usukane posle valjanja- Sa udubljenjima, rebrima, žlebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja- Ostale:- – Ostale:- – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi:- – – -za armiranje betona 7216 Profili od gvožđa ili nelegiranog čelika: – Ostali: 7216 91 – – hladno dobijeni ili hladno dovršeni od pljosnatih valjanih proizvoda 7216 99 00 – – ostali 7217 Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika: 7217 10 – Neprevučena, polirana ili nepolirana: – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi: – – – maksimalne dimenzije poprečnog preseka 0,8 mm ili veće: 7217 10 39 – – – – ostala 7217 20 – Prevučena cinkom: – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi , maksimalne dimenzije poprečnog preseka: 7217 20 30 – – – 0,8 mm i veće 7217 20 50 – – sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi 7302 Materijal za izgradnju železničkih i tramvajskih koloseka, od gvožđa ili čelika: šine, šine vođice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi delovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice, klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvrsne pločice, distantne šipke i motke, drugi delovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje šina: 7302 40 00 – Vezice i podložne pločice 7302 90 00 – Ostalo 73067306 307306 30 80eh 7306 30 80 Ostale cevi i šuplji profili (npr: sa otvorenim spojevima, zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način), od gvožđa ili čelika- Ostale, zavarene, kružnog poprečnog preseka, od gvožđa ili nelegiranog čelika:- – ostale:- – – ostale, spoljašnjeg prečnika:- – – – preko 168,3 mm, ali ne preko 406,4 mm:- – – – – osim sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove 7310 Tankovi, burad, bačve, limene kutije i slični kontejneri, za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova), od gvožđa ili čelika, zapremine ne preko 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili termičkim uređajima: 7312 Upredena žica, užad, kablovi, pletene trake i slično, od gvožđa ili čelika, električno neizolovani: 7312 10 – Upredena žica, užad i kablovi: 7312 10 20 – – od nerđajućeg čelika: ex 7312 10 20 – – – osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove – – ostali, sa maksimalnom dimenzijom poprečnog preseka: – – – ne preko 3 mm: 7312 10 49 – – – – ostali: ex 7312 10 49 – – – – – osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove – – – preko 3 mm: – – – – upredena žica:: 7312 10 61 – – – – – neprevučena: ex 7312 10 61 – – – – – – osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove – – – – – prevučena: 7312 10 65 – – – – – – prevučena cinkom: ex 7312 10 65 – – – – – – – osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove 7312 10 69 – – – – – – ostala ex 7312 10 69 – – – – – – – osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove 7312 90 00 – Ostali: ex 7312 90 00 – – osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove 7314 Tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke, mreže i ograde, od gvozdene ili čelične žice; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake) od gvožđa ili čelika: 7314 20 – Rešetke, mreže i ograde, zavarene na mestima ukrštanja, od žice maksimalne dimenzije poprečnog preseka od 3 mm ili većeg i koji imaju otvore veličine 100 cm2 ili veće – Ostale rešetke, mreže i ograde, zavarene na mestima ukrštanja: 7314 39 00 – – ostale 7317 00 Ekseri, klinci, ekserčići za crtaće table, valoviti ekseri, zašiljeni kramponi (osim onih iz tar broja 8305) i slični predmeti, od gvožđa ili čelika, sa ili bez glave od drugog materijala, ali isključujući takve proizvode sa glavom od bakra 7318 Vijci, navrtke, tirfoni, vijci sa kukom, zakivci, zatezni klinovi, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od gvožđa ili čelika 7320 Opruge i listovi za opruge, od gvožđa ili čelika 7321 Peći za zagrevanje prostorija, štednjaci, rešetkasta ognjišta, kuhinjske peći (uključujući i sa pomoćnim kazanom za centralno grejanje), roštilji, mangali, gasni rešoi, grejači tanjira i slični aparati za domaćinstvo, neelektrični, i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: – Ostali aparati: 7321 89 00 – – ostalo, uključujući aparate na čvrsta goriva ex 7321 89 00 – – – na čvrsta goriva 7322 Radijatori za centralno grejanje, neelektrično zagrevani i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika; grejači vazduha i distributori toplog vazduha (uključujući distributore koji takođe mogu distribuirati svež ili kondicioniran vazduh), neelektrično zagrevani, sa ugrađenim motornim ventilatorom, i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: – Radijatori i njihovi delovi: 7322 11 00 – – od livenog gvožđa 7322 19 00 – – ostali 7323 Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika; vuna od gvožđa ili čelika, sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od gvožđa ili čelika: – Ostalo: 7323 91 00 – – od livenog gvožđa, neemajlirani 7323 93 – – od nerđajućeg čelika 7323 94 – – od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika, emajlirani: 7323 94 10 – – – proizvodi za stonu upotrebu 7323 99 – – ostali: 7323 99 10 – – – proizvodi za stonu upotrebu – – – ostalo: 7323 99 99 – – – – ostalo 7324 Sanitarni proizvodi i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: – Kade: 7324 21 00 – – od livenog gvožđa, emajlirane ili neemajlirane 7324 90 00 – Ostalo, uključujući i delove: ex 7324 90 00 – – osim sanitarnih proizvoda (uključujući njihove delove), za civilne vazduhoplove 7325 Ostali liveni proizvodi od gvožđa ili čelika 7326 Ostali proizvodi od gvožđa ili čelika 7403 Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi: – Legure bakra: 7403 21 00 – – legure bakra i cinka (mesing) 7407 Šipke i profili, od bakra: – Od legura bakra: 7407 29 – – Ostale: 7408 Žica od bakra: – Od rafinisanog bakra: 7408 19 – – ostala – Od legura bakra: 7408 22 00 – – od legura bakra i nikla (kupro-nikl) ili bakra, nikla i cinka (novo srebro) 7410 Bakarne folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije, kartona, plastične mase ili sličnih materijala) debljine ne preko 0,15 mm (ne računajući podlogu): – Bez podloge: 7410 11 00 – – od rafinisanog bakra 7418 Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od bakra: sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od bakra; sanitarni predmeti i njihovi delovi, od bakra: 7418 20 00 – Sanitarni predmeti i njihovi delovi 7419 Ostali proizvodi od bakra: – Ostali: 7419 99 – – ostalo: 7419 99 90 – – – ostalo 7605 Žica od aluminijuma: – Od nelegiranog aluminijuma: 7605 19 00 – – ostala – Od legura aluminijuma: 7605 21 00 – – maksimalne dimenzije poprečnog preseka preko 7 mm 7605 29 00 – – ostala 7608 Cevi od aluminijuma: 7608 20 – Od legura aluminijuma: – – ostale: 7608 20 81 – – – samo ekstrudirane ex 7608 20 81 – – – – osim sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove 7609 00 00 Pribor za cevi od aluminijuma (npr.: spojnice, kolena, mufovi) 7611 00 00 Rezervoari, tankovi, bačve i slični kontejneri, od aluminijuma, za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova) zapremine veće od 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili termičkim uređajima 7612 Burad, doboši, limenke, kutije i slični kontejneri (uključujući krute i savitljive cevaste kontejnere), za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova) zapremine koja ne prelazi 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili termičkimuređajima 7613 00 00 Kontejneri od aluminijuma za komprimovane ili tečne gasove 7614 Upredena žica, užad, pletene trake i slično, od aluminijuma, električno neizolovani 7615 Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od aluminijuma; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od aluminijuma; sanitarni predmeti i njihovi delovi, od aluminijuma 7616 Ostali proizvodi od aluminijuma 8201 Ručni alat: ašovi, lopate, krampovi, budaci, motike, vile i grabulje; sekire, kosiri i sličan alat za sečenje; makaze svih vrsta za rezanje grana: kose, srpovi, noževi za seno, makaze za živu ogradu, klinovi za cepanje stabala i ostali alat koji se koristi u poljoprivredi, hortikulturi ili šumarstvu: 8202 Ručne testere; listovi za testere svih vrsta (uključujući listove testera za urezivanje, prerezivanje kao i listovi testera bez zubaca): 8202 10 00 – Ručne testere 8205 Ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante), koji na drugom mestu nije pomenut niti uključen; lampe za lemljenje; mengele, stege i slično, osim pribora i delova za mašine alatke; nakovnji; prenosne kovačnice; tocila sa postoljem, okretana rukom ili pedalom 8206 00 00 Alat iz dva ili više tar. br. 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo 8207 Izmenljivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatke (npr.: za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje, umeci za odvrtke) uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranjemetala i alat za bušenje stena i zemlje: – Alat za bušenje stena i zemlje: 8207 13 00 – – sa radnim delom od kermeta 8207 19 – – ostalo, uključujući delove: 8207 19 90 – – – ostalo 8207 30 – Alat za presovanje, kovanje, izvlačenje ili prosecanje 8207 40 – Alat za narezivanje ili urezivanje navoja 8207 50 – Alat za bušenje, osim za bušenje stena i zemlje 8207 60 – Alat za proširivanje otvora, uključujući bušenjem 8207 70 – Alat za glodanje 8207 80 – Alat za struganje 8207 90 – Ostali izmenljivi alat: – – sa radnim delom od ostalih materijala: 8207 90 30 – – – umeci za odvijanje i zavijanje vijaka 8207 90 50 – – – alat za izradu ozubljenja – – – ostali sa radnim delom: – – – – od kermeta: 8207 90 71 – – – – – za obradu metala 8207 90 78 – – – – – ostali – – – – od ostalih materijala: 8207 90 91 – – – – – za obradu metala 8207 90 99 – – – – – ostali 8208 Noževi i sečiva, za mašine ili mehaničke sprave 8209 00 Pločice, štapići, vrhovi i slično za alat, nemontirani, od kermeta 8211 Noževi sa sečivom, nazubljeni ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tar. broja 8208, i sečiva za noževe: 8211 10 00 – Setovi – Ostalo: 8211 91 – – stoni noževi sa fiksiranim sečivom 8211 92 00 – – ostali noževi sa fiksiranim sečivom 8211 93 00 – – noževi sa nefiksiranim sečivima 8211 94 00 – – sečiva 8212 Aparati za brijanje, brijači i sečiva za brijanje, žileti i dr. (uključujući nedovršena sečiva u traci) 8213 00 00 Makaze (uključujući krojačke i slične makaze) i sečiva za njih 8214 Ostali nožarski proizvodi (npr.: mašine za šišanje ili strižu, mesarske ili kuhinjske satare, mesarske sekire i noževi za seckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i turpije za nokte) 8215 Kašike, viljuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stoni pribor: 8215 10 – Setovi, koji sadrže najmanje jedan proizvod prevučen plemenitim metalom 8215 20 – Ostali setovi – Ostali: 8215 99 – – ostali 8301 Katanci i brave (na ključ, šifru ili električne), od prostih metala; zatvarači i okovi sa zatvaračima, koji imaju ugrađene brave od prostih metala; ključevi za bilo koji od pomenutih proizvoda, od prostih metala: 8301 10 00 – Katanci 8301 30 00 – Brave za nameštaj 8301 40 – Ostale brave 8301 50 00 – Zatvarači i okovi sa zatvaračima, koji imaju ugrađene brave 8301 60 00 – Delovi 8301 70 00 – Ključevi isporučeni posebno 8302 Okov, pribor i slični proizvodi od prostih metala, za nameštaj, vrata, stepenište, prozore, roletne, karoserije, sedlarsku robu, kofere, sanduke, kutije i slično; kuke za vešanje šešira, konzole i slično, od prostih metala; točkići (za nameštaj i sl.), sa elementima za pričvršćivanje, od prostih metala, automatski zatvarači vrata, od prostih metala: 8302 30 00 – Ostali okov, pribor i slični proizvodi, za motorna vozila – Ostali okov, pribor i slični proizvodi: 8302 41 00 – – građevinski okov 8305 Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle, spajalice za akta i pisma, jahači za kartoteke i slični kancelarijski predmeti, od prostih metala; prošivne spajalice u “traci” (npr.: za kancelarije, tapetariju, pakovanje), od prostih metala: 8305 20 00 – Prošivne spajalice u “traci” 8305 90 00 – Ostalo, uključujući delove 8307 Savitljive cevi, od prostih metala, sa ili bez pribora: 8307 10 00 – Od gvožđa ili čelika: ex 8307 10 00 – – osim sa priborom za civilne vazduhoplove 8309 Zatvarači (uključujući krunske zatvarače, navojne zatvarače i zatvarače kroz koje se sipa), poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakovanje, od prostih metala: 8309 10 00 – Krunski zatvarači 8311 Žica, šipke, cevi, ploče, elektrode i slični proizvodi, od prostih metala ili metalnih karbida, obloženi ili ispunjeni topiteljima, koji se upotrebljavaju za meko lemljenje, tvrdo lemljenje, zavarivanje ili nanošenje metala ili metalnog karbida; žice i šipke aglomerisane od praha prostih metala, za metalizaciju prskanjem: 8311 10 – Obložene elektrode od prostih metala, za elektrolučno zavarivanje 8311 20 00 – Žica od prostog metala sa jezgrom, za elektrolučno zavarivanje 8402 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grejanje koji mogu da proizvedu paru niskog pritiska); kotlovi za pregrejanu vodu: – Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare: 8402 11 00 – – kotlovi sa vodogrejnim cevima i proizvodnjom pare preko 45 t/h 8402 12 00 – – kotlovi sa vodogrejnim cevima i proizvodnjom pare ne preko 5 t/h 8402 19 – – ostali kotlovi za proizvodnju pare, uključujući hibridne kotlove 8402 20 00 – Kotlovi za pregrejanu vodu 8403 Kotlovi za centralno grejanje, osim kotlova iz tar. broja 8402 8404 Pomoćni uređaji za kotlove iz tar. br. 8402 ili 8403 (npr.: ekonomajzeri, pregrejači, odstranjivači čađi, rekuperatori gasa); kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru: 8404 10 00 – Pomoćni uređaji za kotlove iz tar. br. 8402 ili 8403 8404 20 00 – Kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru 8407 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću svećice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa:vozila iz Glave 87: – Klipni motori sa naizmeničnim kretanjem klipa, za pogon vozila iz Glave 87: 8407 31 00 – – zapremine ne preko 50 cm3 8407 32 – – zapremine preko 50 cm3, ali ne preko 250 cm3 8407 33 – – zapremine preko 250 cm3 , ali ne preko 1000 cm3: 8407 33 90 – – – ostali 8407 34 – – zapremine preko 1000 cm3: 8407 34 10 – – – za industrijsku montažu:- jednoosovinskih traktora iz tarifnog podbroja 8701 10;- motornih vozila iz tar. broja 8703;- motornih vozila iz tarifnog broja 8704 sa motorom zapremine manje od 2 800 cm3;- motornih vozila iz tar. broja 8705: ex 8407 34 10 – – – – osim za motorna vozila iz tar. broja 8703 – – – ostali – – – – novi, zapremine: 8407 34 91 – – – – – ne preko 1500 cm3 8407 34 99 – – – – – preko 1500 cm3 8407 90 – Ostali motori: 8408 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): 8408 20 – Motori za pogon vozila iz Glave 87: – – ostali: – – – za poljoprivredne ili šumske traktore točkaše, snage: 8408 20 31 – – – – ne preko 50 kW 8408 20 35 – – – – preko 50 kW, ali ne preko 100 kW – – – za ostala vozila iz Glave 87, snage: 8408 20 51 – – – – ne preko 50 kW 8408 20 55 – – – – preko 50 kW, ali ne preko 100 kW: ex 8408 20 55 – – – – – osim za industrijsku montažu 8408 90 – Ostali motori: – – ostali: – – – novi, snage: 8408 90 41 – – – – ne preko 15 kW: ex 8408 90 41 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8408 90 43 – – – – preko 15 kW, ali ne preko 30 kW: ex 8408 90 43 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8408 90 45 – – – – preko 30 kW, ali ne preko 50 kW: ex 8408 90 45 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8408 90 47 – – – – preko 50 kW, ali ne preko 100 kW: ex 8408 90 47 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 Ostale pogonske mašine i motori: – Hidraulične pogonske mašine i hidraulični motori: 8412 21 – – sa linearnim kretanjem (cilindri): 8412 21 20 – – – hidraulični sistemi: ex 8412 21 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 21 80 – – – ostalo: ex 8412 21 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 29 – – ostalo: 8412 29 20 – – – hidraulični sistemi: ex 8412 29 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – ostali: 8412 29 81 – – – – hidraulični motori: ex 8412 29 81 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 29 89 – – – – ostali: ex 8412 29 89 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Pneumatske pogonske mašine i pneumatski motori: 8412 31 00 – – sa linearnim kretanjem (cilindri): ex 8412 31 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 39 00 – – ostalo: ex 8412 39 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 80 – – ostalo: 8412 80 10 – – pogonske mašine na vodenu ili drugu paru 8412 80 80 – – ostalo: ex 8412 80 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 90 – Delovi: 8412 90 20 – – reaktivnih motora, osim turbomlaznih: ex 8412 90 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 90 40 – – hidrauličnih pogonskih mašina i hidrauličnih motora: ex 8412 90 40 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 90 80 – – ostalo: ex 8412 90 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 Pumpe za tečnosti, opremljene ili ne mernim uređajima; elevatori tečnosti: – Pumpe opremljene ili predviđene da budu opremljene mernim uređajima: 8413 11 00 – – pumpe za gorivo ili mazivo, koje se upotrebljavaju na benzinskim stanicama ili garažama 8413 19 00 – – ostale: ex 8413 19 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 20 00 – Ručne pumpe, osim onih iz tar. podbrojeva 8413 11 i 8413 19: ex 8413 20 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 30 – Pumpe za gorivo, mazivo i rashladne medijume klipnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem: 8413 30 80 – – ostale: ex 8413 30 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 40 00 – Pumpe za beton 8413 50 – Ostale pumpe za potiskivanje sa naizmeničnim kretanjem: 8413 50 20 – – hidraulični agregati: ex 8413 50 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 50 40 – – dozirne pumpe: ex 8413 50 40 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – ostale: – – – klipne pumpe: 8413 50 61 – – – – hidraulične: ex 8413 50 61 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 50 69 – – – – ostale ex 8413 50 69 – – – – – osim klipno – membranske kapaciteta većeg od 15 l/s i osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 50 80 – – – ostali ex 8413 50 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 60 – Ostale pumpe za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem: 8413 60 20 – – hidraulični agregati: ex 8413 60 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – ostale: – – – zupčaste pumpe: 8413 60 31 – – – – hidraulične: ex 8413 60 31 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 60 39 – – – – ostale: ex 8413 60 39 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – krilne pumpe: 8413 60 61 – – – – hidraulične: ex 8413 60 61 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 60 69 – – – – ostale: ex 8413 60 69 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 60 70 – – – vijčane pumpe: ex 8413 60 70 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 60 80 – – – ostale: ex 8413 60 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 70 – Ostale centrifugalne pumpe: – – potapajuće pumpe: 8413 70 21 – – – jednostepene 8413 70 29 – – – višestepene 8413 70 30 – – cirkulacione pumpe za grejne sisteme i snabdevanje toplom vodom – – ostale, sa izlaznim prečnikom: 8413 70 35 – – – ne preko 15 mm: ex 8413 70 35 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – preko 15 mm: 8413 70 45 – – – – pumpe sa kanalnim i bočnokanalnim lopatičnim kolom (obodne): ex 8413 70 45 – – – – -osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – – radijalne protočne pumpe: – – – – – jednostepene: – – – – – – sa jednim ulaznim lopatičnim kolom: 8413 70 51 – – – – – – – u jednom bloku: ex 8413 70 51 – – – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 70 59 – – – – – – – ostale ex 8413 70 59 – – – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 70 65 – – – – – – sa više od jednog ulaznog lopatičnog kola: ex 8413 70 65 – – – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 70 75 – – – – – višestepene: ex 8413 70 75 – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – – ostale centrifugalne pumpe: 8413 70 81 – – – – – jednostepene: ex 8413 70 81 – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 70 89 – – – – – višestepene: ex 8413 70 89 – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostale pumpe; elevatori tečnosti: 8413 81 00 – – pumpe: ex 8413 81 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 82 00 – – elevatori tečnosti – Delovi: 8413 91 00 – – pumpi: ex 8413 91 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 92 00 – – elevatora tečnosti 8414 Vazdušne ili vakuum pumpe, vazdušni ili gasni kompresori i ventilatori; ventilacioni ili recirkulacioni odstranjivači mirisa sa ugrađenim ventilatorom, uključujući one opremljene filterima: 8414 30 – Kompresori za rashladne uređaje: 8414 30 20 – – snage ne preko 0,4 kW: ex 8414 30 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – snage preko 0,4 kW: 8414 30 89 – – – ostali: ex 8414 30 89 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 40 – Vazdušni kompresori ugrađeni na šasiji prikolice – Ventilatori: 8414 51 00 – – stoni, podni, zidni, prozorski, plafonski ili krovni ventilatori sa ugrađenim elektromotorom snage ne preko 125 : ex 8414 51 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 59 – – ostali: 8414 59 20 – – – aksijalni ventilatori: ex 8414 59 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 59 40 – – – centrifugalni ventilatori: ex 8414 59 40 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 59 80 – – – ostali: ex 8414 59 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 60 00 – Odstranjivači mirisa sa maksimalnom horizontalnom stranicom ne preko 120 cm 8414 80 – Ostalo: – – turbokompresori: 8414 80 11 – – – jednostepeni: ex 8414 80 11 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 80 19 – – – višestepeni: ex 8414 80 19 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – kompresori sa naizmeničnim kretanjem: – – – pritiska ne preko 15 bar: 8414 80 22 – – – – kapaciteta ne preko 60 m3 / h: ex 8414 80 22 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 80 28 – – – – kapaciteta preko 60 m3 / h: ex 8414 80 28 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – pritiska preko 15 bar: 8414 80 51 – – – – kapaciteta ne preko 120 m3 / h: ex 8414 80 51 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 80 59 – – – – kapaciteta preko 120 m3 / h: ex 8414 80 59 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – rotacioni kompresori: 8414 80 73 – – – jednoosovinski: ex 8414 80 73 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – višeosovinski: 8414 80 75 – – – – vijčani kompresori: ex 8414 80 75 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 80 78 – – – – ostali: ex 8414 80 78 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 80 80 – – ostali: ex 8414 80 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8416 Gorionici za ložišta na tečno gorivo, na čvrsto gorivo u prahu ili na gas; mehanički uređaji za loženje, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke odstranjivače pepela i slične uređaje: 8416 10 – Gorionici za ložišta na tečno gorivo: 8416 30 00 – Mehanički uređaji za loženje, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke odstranjivače pepela i slične uređaje 8417 Industrijske ili laboratorijske peći, uključujući peći za spaljivanje, neelektrične: 8417 20 – Pekarske peći, uključujući peći za keks: 8417 80 – Ostale: 8417 80 308417 80 50 – – peći za pečenje keramičkih proizvoda- – peći za pečenje cementa, stakla i hemijskih proizvoda 8417 80 70eh 8417 80 70 – – ostale- – – osim peći za spaljivanje otpada 8418 Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415: – Frižideri za domaćinstvo: 8418 21 – – kompresioni: 8418 21 10 – – – zapremine preko 340 l – – – ostali: – – – – ostali, zapremine: 8418 21 91 – – – – – ne preko 250 l 8418 21 99 – – – – – preko 250 l, ali ne preko 340 l 8418 29 00 – – ostali ex 8418 29 00 – – – osim apsorpcioni, električni 8418 30 – Zamrzivači u obliku sanduka, zapremine ne preko 800 l: 8418 30 20 – – zapremine ne preko 400 l: ex 8418 30 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8418 30 80 – – zapremine preko 400 l, ali ne preko 800 l: ex 8418 30 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8418 40 – Zamrzivači u obliku ormara, zapremine ne preko 900 l: 8418 40 20 – – zapremine ne preko 250 l: ex 8418 40 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8418 40 80 – – zapremine preko 250 l, ali ne preko 900 l: ex 8418 40 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8418 50 – Ostala oprema (sanduci, ormani, pultovi, vitrine i slično) – – rashladne vitrine i pultovi (sa ugrađenom rashladnom jedinicom ili isparivačem): 8418 50 19 – – – ostalo – – ostala oprema za hlađenje: 8418 50 91 – – – za duboko zamrzavanje, osim onih iz tarifnih podbrojeva 8418 30 i 8418 40 8418 50 99 – – – ostalo – Ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje; toplotne pumpe: 8418 61 00 – – toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415: ex 8418 61 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8418 69 00 – – ostalo: ex 8418 69 00 – – – osim apsorpcionih toplotnih pumpi koje se koriste za civilne vazduhoplove i osim ostalih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Delovi: 8418 91 00 – – kućišta za ugradnju uređaja za hlađenje ili zamrzavanje 8419 Mašine, uređaji ili laboratorijska oprema, električno zagrevani ili ne (osim peći i ostale opreme iz tarifnog broja 8514), za obradu materijala promenom temperature, kao što je: grejanje, kuvanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje,evaporizacija, vaporizacija, kondenzacija ili rashlađivanje,osim mašina i uređaja za domaćinstvo; protočni i akumalacionigrejači vode, neelektrični: – Protočni i akumulacioni grejači vode, neelektrični: 8419 11 00 – – protočni grejači vode na gas 8419 19 00 – – ostali – Sušare: 8419 31 00 – – poljoprivrednih proizvoda 8419 39 – – ostale – Ostale mašine, uređaji i oprema: 8419 81 – – za pripremu toplih napitaka ili za kuvanje ili grejanje hrane: 8419 81 20 – – – perkolatori i ostali aparati za pripremanje kafe i ostalih toplih pića: ex 8419 81 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8419 81 80 – – – ostalo: ex 8419 81 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8421 Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje; uređaji za filtriranje i prečišćavanje tečnosti ili gasova: – Uređaji za filtriranje i prečišćavanje gasova: 8421 39 – – ostali: 8421 39 20 – – – uređaji za filtriranje i prečišćavanje vazduha: ex 8421 39 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – uređaji za filtriranje i prečišćavanje ostalih gasova: 8421 39 40 – – – – vlažnim postupkom: ex 8421 39 40 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8421 39 90 – – – – ostali: ex 8421 39 90 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8422 Mašine za pranje posuđa; mašine za čišćenje i sušenje boca i drugih sudova; mašine za punjenje, zatvaranje, hermetičko zatvaranje i etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća i drugih kontejnera; mašine za kapsliranje boca, tegli, tuba i sličnih kontejnera; ostale mašine za pakovanje i zavijanje (uključujućimašine koje rade pomoću termoskupljajućih folija); mašine zagaziranje pića: – Mašine za pranje posuđa: 8422 11 00 – – za domaćinstvo 8422 19 00 – – ostale 8423 Vage (osim vaga osetljivosti do 5 centigrama) uključujući i mašine za brojanje i kontrolu, koje rade na bazi merenja mase; tegovi za vage svih vrsta: 8423 10 – Vage za merenje mase osoba, uključujući vage za bebe; vage za domaćinstvo 8423 30 00 – Vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unapred određene mase materijala u kese, vreće ili kontejnere, uključujući dozirne vage – Ostale vage: 8423 81 – – maksimalnog opsega merenja mase ne većeg od 30 kg: 8423 82 – – maksimalnog opsega merenja mase preko 30 kg ali ne većeg od 5000 kg 8423 89 00 – – ostalo 8424 Mehanički uređaji (uključujući na ručni pogon) za izbacivanje, isperziju ili raspršavanje tečnosti ili praha; aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne; pištolji za prskanje i slični uređaji; mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza: 8424 10 – Aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne: 8424 10 20 – – mase ne preko 21 kg: ex 8424 10 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8424 10 80 – – ostali: ex 8424 10 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8425 Dizalice koturače i čekrci, osim skip čekrka; horizontalna i vertikalna vitla; dizalice za velike terete sa malom visinom dizanja: – Dizalice koturače i čekrci, osim skip čekrka ili dizalica koje se koriste za podizanje vozila: 8425 31 00 – – na električni pogon: ex 8425 31 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove i osim izvoznih uređaja za okna, vitla specijalno građena za upotrebu ispod zemlje 8425 39 – – ostala: 8425 39 30 – – – pokretana klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem: ex 8425 39 30 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove i osim izvoznih uređaja za okna, vitla specijalno građena za upotrebu ispod zemlje 8425 39 90 – – – ostala: ex 8425 39 90 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove i osim izvoznih uređaja za okna, vitla specijalno građena za upotrebu ispod zemlje – Dizalice za velike terete sa malom visinom dizanja; dizalice za podizanje vozila: 8425 41 00 – – nepokretne dizalice za ugradnju u radionice za opravku drumskih vozila 8425 42 00 – – ostale, hidraulične: ex 8425 42 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8425 49 00 – – ostale: ex 8425 49 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8426 Brodske dizalice (derik dizalice); ostale dizalice sa krakom i kabl dizalice; mostne dizalice i pretovarni mostovi, portalne dizalice, portalne autokare i autokare opremljene dizalicama – Ostale dizalice, samohodne: 8426 41 00 – – na točkovima 8426 49 00 – – ostale – Ostale dizalice: 8426 91 – – predviđene za ugradnju na drumska vozila 8426 99 00 – – ostale ex 8426 99 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8428 Ostale mašine za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar (npr.: liftovi i pokretne stepenice, transporteri i žičare): 8428 20 – Transporteri, pneumatski 8428 20 30 – – posebno konstruisani za upotrebu u poljoprivredi – – ostali: 8428 20 91 – – – za rastresite materijale 8428 20 98 – – – ostali: ex 8428 20 98 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostali transporteri koji rade kontinualno, za robu ili materijal: 8428 33 00 – – ostali, s trakom: ex 8428 33 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8428 39 – – ostali: 8428 39 20 – – – valjkasti transporteri: ex 8428 39 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8428 39 90 – – – ostali: ex 8428 39 90 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8428 90 – Ostale mašine: 8428 90 30 – – mašine za manipulaciju u valjaonicama; stolovi sa valjcima za donošenje i odnošenje proizvoda; istovarivači i manipulatori za ingote, kugle, šipke i slabove – – ostale: – – – utovarivači, specijalno konstruisani za upotrebu u poljoprivredi: 8428 90 71 – – – – konstruisani za priključak na poljoprivredne traktore 8428 90 79 – – – – ostale – – – ostale: 8428 90 91 – – – – mehanički utovarivači za rastresite materijale 8428 90 95 – – – – ostali: ex 8428 90 95 – – – – – osim gurači rudarskih vagoneta, lokomotivske i vagonske prenosnice, istovarni uređaji za vagone i slična manipulativna oprema za železničke vagone 8429 Buldožeri, angldozeri, mašine za ravnanje (grederi), skreperi,bageri, utovarivači sa lopatom, mašine za nabijanje i drumski valjci, samohodni: – Buldožeri i angldozeri: 8429 11 00 – – guseničari: ex 8429 11 00 – – – snage ne preko 250 kW 8429 19 00 – – ostalo 8429 40 – Mašine za nabijanje i drumski valjci: – Bageri i utovarivači: 8429 51 – – utovarivači sa prednjom lopatom: – – – ostali: 8429 51 91 – – – – utovarivači sa lopatom, guseničari 8429 51 99 – – – – ostali 8429 52 – – mašine sa nadgradnjom, koja se obrće 360º 8429 59 00 – – ostali 8433 Mašine za berbu, žetvu i vršidbu, uključujući prese za baliranje slame i stočne hrane; travokosačice i druge mašine za košenje; mašine za čišćenje, sortiranje ili selekciju jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim mašina iz tar. br. 8437: – Travokosačice za travnjake, parkove i sportske terene: 8433 11 – – sa motorom i horizontalno rotirajućim reznim uređajem 8433 19 – – ostale 8433 20 – Ostale kosačice, uključujući polužne priključne kosačice za montažu na traktoru 8433 30 00 – Ostale mašine za seno 8433 40 – Prese za baliranje slame i stočne hrane, uključujući i mašine za skupljanje i vezivanje u bale – Ostale mašine za ubiranje poljoprivrednih proizvoda (žetvu, berbu itd); mašine za odvajanje zrna od biljke (vršidbu, krunjenje itd): 8433 51 00eh 8433 51 00 – – kombajni za ubiranje poljoprivrednih proizvoda, sa odvajanjem zrna od biljke- – – osim za industrijsku montažu (sklapanje), u nesastavljenom stanju 8433 52 00 – – ostale mašine za odvajanje zrna od biljke (vršidbu, krunjenje, itd) 8433 53 – – mašine za vađenje korenastih ili gomoljastih plodova: 8433 53 30 – – – kombajni za repu 8433 59 – – ostale: – – – kombajni za silažu: 8433 59 11 – – – – samohodni 8433 59 19 – – – – ostali 8433 60 00 – Mašine za čišćenje ili sortiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda 8435 Prese, muljače i slične mašine, koje se koriste u proizvodnji vina, jabukovače, voćnih sokova ili sličnih napitaka i pića: 8435 10 00 – Mašine 8436 Ostale mašine za poljoprivredu, hortikulturu, šumarstvo, živinarstvo i pčelarstvo, uključujući uređaje za klijanje snabdevene mehaničkom ili termičkom opremom; inkubatori i tople baterije za piliće 8437 Mašine za čišćenje ili sortiranje semena, zrnevlja ili sušenog mahunastog povrća; mašine za mlinarsku industriju ili za preradu žitarica ili sušenog mahunastog povrća, osim mašina za poljoprivredna gazdinstva: 8437 10 00 – Mašine za čišćenje ili sortiranje semena, zrnevlja ili sušenog mahunastog povrća 8437 80 00 – Ostale mašine 8438 Mašine koje se ne svrstavaju u druge tar. brojeve ove glave, za industrijsko pripremanje ili proizvodnju hrane ili pića, osim mašina za ekstrakciju ili pripremanje životinjskih ili biljnih masti ili ulja 8450 Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše: – Mašine kapaciteta suvog rublja ne većeg od 10 kg: 8450 11 – – potpuno automatske mašine: 8450 11 90 – – – kapaciteta suvog rublja preko 6 kg, ali ne preko 10 kg 8450 12 00 – – ostale, sa uređajem za centrifugalno sušenje 8450 19 00 – – ostale 8451 Mašine (osim mašina iz tar. br. 8450) za pranje, čišćenje, ceđenje, sušenje, peglanje (uključujući prese za oblikovanje i fiksiranje formi), beljenje, bojenje, apretiranje, dovršavanje, prevlačenje ili impregnisanje tekstilnog prediva, tkanina, pletenina i dr., ili gotovih tekstilnih predmeta i mašine zananošenje preparata na osnovnu tkaninu ili drugu podlogu kojase koristi u proizvodnji podnih pokrivki kao što je linoleum;mašine za namotavanje, odmotavanje, savijanje, sečenje ili zupčasto izrezivanje tekstilnih tkanina: – Mašine za sušenje: 8451 21 – – kapaciteta suvog rublja ne preko 10 kg 8451 29 00 – – ostale 8456 Mašine alatke za obradu (skidanjem) materijala svih vrsta laserom ili drugim svetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrohemijskim postupkom, elektronskim snopom, jonskim snopom ili mlazom plazme: 8456 10 00 – Laserom, drugim svetlosnim ili fotonskim snopom ex 8456 10 00 – – osim vrsta koje se koriste u proizvodnji poluprovodničkih pločica (wafers) ili poluprovodničkih elemenata 8456 20 00 – Ultrazvukom 8456 30 – Elektroerozijom 8456 90 00 – Ostale 8457 Obradni centri, obradne jedinice i transfer mašine, za metale 8458 Strugovi (uključujući centre za struganje) za obradu metala 8459 Mašine alatke (uključujući obradne glave na kliznim nosačima) za obradu metala: bušenjem, proširivanjem otvora, glodanjem, urezivanjem ili narezivanjem navoja, osim strugova i centara za struganje iz tar. br. 8458 8460 Mašine alatke za čišćenje (abrazivom i sl.), oštrenje, brušenje, honovanje, lepovanje, poliranje ili druge završne obrade metala ili kermeta pomoću bruseva, abraziva ili proizvoda za poliranje, osim mašina za rezanje, brušenje ili drugu završnu obradu zupčanika iz tar. br. 8461 8461 Mašine alatke za rendisanje, provlačenje, izradu zupčanika: rezanjem, brušenjem ili drugom završnom obradom, sečenje testerom ili na drugi način i ostale mašine alatke za obradu metala ili kermeta, skidanjem strugotine, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene 8462 Mašine alatke (uključujući prese) za obradu metala slobodnim ili kovanjem u kalupu; mašine alatke za obradu metala savijanjem, ispravljanjem, sečenjem, prosecanjem ili isecanjem; prese za obradu metala ili metalnih karbida koje nisu prethodno pomenute 8463 Ostale mašine alatke za obradu metala ili kermeta, bez skidanja strugotine: 8463 10 – Mašine za vučenje šipki, cevi, profila, žice i sl.: 8463 10 90 – – ostale 8463 20 00 – Mašine za izradu navoja valjanjem 8463 30 00 – Mašine za obradu žice 8463 90 00 – Ostale 8468 Mašine i aparati za lemljenje i zavarivanje, uključujući i one koje mogu da režu, osim mašina iz tar. broja 8515; mašine i aparati na gas za površinsko kaljenje 8474 Mašine za sortiranje, prosejavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mlevenje, mešanje ili gnječenje zemlje, kamena, ruda ili drugih mineralnih materijala u čvrstom stanju (uključujući prah i masupastu); mašine za aglomerisanje, modeliranje ili oblikovanje čvrstih mineralnih goriva, keramičke mase, cementa, gipsa ili drugih mineralnih proizvoda u obliku praha ili mase-paste; mašine za izradu livačkih kalupa od peska: – Mašine za mešanje ili gnječenje: 8474 32 00 – – mašine za mešanje mineralnih materijala sa bitumenom 8474 39 – – ostale 8474 80 – Ostale mašine 8479 Mašine i mehanički uređaji sa posebnim funkcijama, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu u ovoj glavi: – Ostale mašine i mehanički uređaji: 8479 82 00 – – mašine za mešanje, gnječenje, drobljenje, mlevenje, prosejavanje, rešetanje, homogenizaciju i emulzifikaciju 8479 89 – – ostalo: 8479 89 60 – – – sistemi za centralno podmazivanje 8481 Slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile: 8481 80 – Ostali uređaji: – – slavine i ventili za sudopere, umivaonike, bidee, kotliće za vodu, kade i sl: 8481 80 11 – – – ventili za mešanje 8481 80 19 – – – ostalo – – ventili za radijatore za centralno grejanje: 8481 80 31 – – – termostatski 8481 80 39 – – – ostali 8481 80 40 – – ventili za spoljašnje i unutrašnje pneumatske gume – – ostali: – – – regulacioni ventili: 8481 80 59 – – – – ostali – – – ostali: – – – – zasuni: 8481 80 61 – – – – – od livenog gvožđa 8481 80 63 – – – – – od čelika 8481 80 69 – – – – – ostali – – – – zaporni ventili: 8481 80 71 – – – – – od livenog gvožđa 8481 80 73 – – – – – od čelika 8481 80 79 – – – – – ostali 8481 80 85 – – – – leptirasti ventili 8481 80 87 – – – – membranski ventili 8481 90 00 – Delovi 8482 Kotrljajni ležaji: 8482 10 – Kuglični ležaji: 8482 10 90 – – ostali 8483 Transmisiona vratila (uključujući bregasta vratila i kolenasta vratila) i krivaje; kućišta za ležaje i klizni ležaji; zupčanici, zupčasti i frikcioni prenosnici; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta; zamajci, kajišnici i užanici (uključujući za koturače); uključno-isključne spojnice i spojnice za vratila (uključujući zglobne spojnice): 8483 10 – Transmisiona vratila (uključujući bregasta i kolenasta vratila) i krivaje: – – krivaje i kolenasta vratila: 8483 10 21 – – – od livenog gvožđa ili livenog čelika: ex 8483 10 21 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 10 25 – – – od čelika kovanog u otvorenom kalupu: ex 8483 10 25 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 10 29 – – – ostala: ex 8483 10 29 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 10 50 – – zglobna vratila: ex 8483 10 50 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 30 – Kućišta za ležaje, bez ugrađenih kotrljajnih ležaja; klizni ležaji: 8483 30 80 – – klizni ležaji: ex 8483 30 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 40 – Zupčasti i frikcioni prenosnici, isključujući zupčanike, i ostale transmisione elemente isporučene posebno; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta: 8483 40 30 – – navojna vretena sa kuglicama ili valjcima: ex 8483 40 30 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 40 90 – – ostalo: ex 8483 40 90 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 60 – Uključno – isključne spojnice i spojnice za vratila (uključujući zglobne spojnice): 8483 60 20 – – od livenog gvožđa ili livenog čelika: ex 8483 60 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 60 80 – – ostale: ex 8483 60 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8486 Mašine i aparati one vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom za proizvodnju poluprovodničkih ingota («boules») ili diskova («wafers»), poluprovodničkih elemenata, elektronskih integrisanih kola ili ravnih displeja; mašine i aparati posebno navedeni u napomeni 9 pod (V) uz ovu glavu; delovi i pribor: 8486 30 – Mašine i aparati za proizvodnju ravnih displeja: 8486 30 30 – – aparati za suvo nagrizanje električnih veza na podloge uređaja sa tečnim kristalima (LCD) 8501 Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata): 8501 10 – Motori snage ne preko 37,5 W: 8501 20 00 – Univerzalni motori za naizmeničnu i jednosmernu struju, snage preko 37,5 W: ex 8501 20 00 – – osim snage preko 735 W do 150 kW za civilne vazduhoplove – Ostali motori jednosmerne struje; generatori jednosmerne struje: 8501 31 00 – – snage ne preko 750 W: ex 8501 31 00 – – – osim motora snage preko 735 W, generatora jednosmerne struje, za civilne vazduhoplove 8501 32 – – snage preko 750 W, ali ne preko 75 kW: 8501 32 20 – – – snage preko 750 W, ali ne preko 7,5 kW: ex 8501 32 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 32 80 – – – snage preko 7,5 kW, ali ne preko 75 kW: ex 8501 32 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 33 00 – – snage preko 75 kW, ali ne preko 375 kW: ex 8501 33 00 – – – osim motora snage do 150 kW i generatora, za civilne vazduhoplove 8501 34 – – snage preko 375 kW: 8501 34 50 – – – vučni motori – – – ostali, snage: 8501 34 92 – – – – preko 375 kW, ali ne preko 750 kW: ex 8501 34 92 – – – – – osim generatora za civilne vazduhoplove 8501 34 98 – – – – preko 750 kW: ex 8501 34 98 – – – – – osim generatora za civilne vazduhoplove – Ostali motori naizmenične struje, višefazni: 8501 53 – – snage preko 75 kW: – – – ostali, snage: 8501 53 94 – – – – preko 375 kW, ali ne preko 750 kW 8501 53 99 – – – – preko 750 kW – Generatori naizmenične struje: 8501 62 00 – – snage preko 75 kVA, ali ne preko 375 kVA: ex 8501 62 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 63 00 – – snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA: ex 8501 63 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 64 00 – – snage preko 750 kVA 8502 Električni generatorski agregati i rotacioni konvertori (pretvarači): – Generatorski agregati sa klipnim motorom s unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel motori): 8502 11 – – snage ne preko 75 kVA: 8502 11 20 – – – snage ne preko 7,5 kVA: ex 8502 11 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 11 80 – – – snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 75 kVA: ex 8502 11 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 12 00 – – snage preko 75 kVA, ali ne preko 375 kVA: ex 8502 12 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 13 – – snage preko 375 kVA: 8502 13 20 – – – snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA: ex 8502 13 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 13 40 – – – snage preko 750 kVA , ali ne preko 2000 kVA: ex 8502 13 40 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 13 80 – – – snage preko 2000 kVA: ex 8502 13 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 20 – Generatorski agregati sa klipnim motorom s unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: 8502 20 20 – – snage ne preko 7,5 kVA: ex 8502 20 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 20 40 – – snage preko 7,5 kVA , ali ne preko 375 kVA: ex 8502 20 40 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 20 60 – – snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA: ex 8502 20 60 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 20 80 – – snage preko 750 kVA: ex 8502 20 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostali generatorski agregati: 8502 39 – – ostali: 8502 39 20 – – – turbogeneratori: ex 8502 39 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 39 80 – – – ostali: ex 8502 39 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 40 00 – Električni rotacioni konvertori (pretvarači): ex 8502 40 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 Električni transformatori, statički konvertori (npr.: ispravljači) i induktivni kalemovi: 8504 10 – Balasti za sijalice sa pražnjenjem: 8504 10 20 – – indukcioni kalemovi, sa ili bez priključenog kondenzatora: ex 8504 10 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 10 80 – – ostali: ex 8504 10 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostali transformatori: 8504 31 – – snage ne preko 1 kVA: – – – merni: 8504 31 21 – – – – naponski ex 8504 31 21 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 31 29 – – – – ostali ex 8504 31 29 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 31 80 – – – ostali: ex 8504 31 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 34 00 – – snage preko 500 kVA 8504 40 – Statički konvertori (pretvarači): – – ostali: 8504 40 40 – – – polikristalni poluprovodnički ispravljači (selenski): ex 8504 40 40 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – ostali: – – – – ostali: – – – – – invertori: 8504 40 84 – – – – – – snage ne preko 7,5 kVA: ex 8504 40 84 – – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 50 – Ostali induktivni kalemovi: 8504 50 95 – – ostali: ex 8504 50 95 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8505 Elektromagneti; permanentni magneti i proizvodi predviđeni da postanu permanentni magneti posle magnetisanja; stezne glave, stezne naprave i slični držači radnih predmeta, na bazi elektromagneta ili permanentnih magneta; elektromagnetnespojnice i kočnice; elektromagnetske glave za dizanje: 8505 20 00 – Elektromagnetne spojnice, kvačila i kočnice 8505 90 – Ostalo, uključujući delove: 8505 90 30 – – elektromagnetne i permanentno magnetne stezne glave, stezne naprave i slični držači radnih predmeta 8505 90 90 – – delovi 8506 Primarne ćelije i primarne baterije: 8506 10 – Sa mangan dioksidom: – – alkalne: 8506 10 11 – – – cilindrične ćelije 8507 Električni akumulatori, uključujući separatore za njih, pravougaone ili ne (uključujući kvadratne): 8507 10 – Olovni akumulatori za pokretanje klipnih motora: – – mase ne preko 5 kg: 8507 10 41 – – – sa tečnim elektrolitom: ex 8507 10 41 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 10 49 – – – ostali: ex 8507 10 49 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – mase preko 5 kg: 8507 10 92 – – – sa tečnim elektrolitom: ex 8507 10 92 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 10 98 – – – ostali: ex 8507 10 98 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 20 – Ostali olovni akumulatori: – – vučni akumulatori (za pogon elektromotora vozila ili mašina): 8507 20 41 – – – sa tečnim elektrolitom ex 8507 20 41 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 20 49 – – – ostali ex 8507 20 49 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – ostali: 8507 20 92 – – – sa tečnim elektrolitom: ex 8507 20 92 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 20 98 – – – ostali: ex 8507 20 98 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 30 – Nikl-kadmijum akumulatori: 8507 30 20 – – hermetički (nepropusno) zatvoreni: ex 8507 30 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – ostali: 8507 30 81 – – – vučni akumulatori (za pogon elektromotora vozila ili mašina) ex 8507 30 81 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 30 89 – – – ostali: ex 8507 30 89 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 40 00 – Nikl-gvožđe akumulatori: ex 8507 40 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 80 – Ostali akumulatori: 8507 80 20 – – nikl-hidridni: ex 8507 80 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 80 30 – – litijum-jonski: ex 8507 80 30 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 80 80 – – ostali: ex 8507 80 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 90 – Delovi: 8507 90 20 – – ploče za akumulatore: ex 8507 90 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 90 30 – – separatori: ex 8507 90 30 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 90 90 – – ostalo: ex 8507 90 90 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8514 Industrijske i laboratorijske električne peći (uključujući indukcione ili dielektrične); ostala industrijska ili laboratorijska oprema za indukcionu ili dielektričnu termičku obradu materijala: 8514 10 – Peći zagrevane električnim otporom 8514 20 – Indukcione i dielektrične peći 8514 40 00 – Ostala oprema za indukcionu ili dielektričnu termičku obradu materijala 8516 Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose (npr: aparati za sušenje kose, aparati za kovrdžanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektrotermičkiuređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545: 8516 60 – Ostale pećnice; štednjaci, aparati za kuvanje, rešoi, roštilji i ražnjevi: 8516 60 10 – – štednjaci (koji imaju najmanje jednu pećnicu i grejnu ploču) 8516 80 – Električni grejni otpornici: 8516 80 20 – – opremljeni nosačem od izolacionog materijala: ex 8516 80 20 – – – osim opremljenih samo sa jednostavnim izolacionim nosačem i električnim priključnicama, za zaštitu od mraza ili za odmrzavanje, za civilne vazduhoplove 8516 80 80 – – ostali ex 8516 80 80 – – – osim za civilne vazduhoplove 8516 90 00 – Delovi 8517 Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanicaili za druge bežične mreže; ostali aparati za prenos iliprijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparateza komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što sulokalna-LAN ili širokopojasna mreža-WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528: – Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna-LAN ili širokopojasna mreža-WAN): 8517 62 00 – – mašine za prijem, konverziju i prenos ili regeneracijuglasa, slike ili drugih podataka, uključujući komutacionei usmerivačke aparate: ex 8517 62 00 – – – komutacioni aparati za telefoniju i telegrafiju 8518 Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika; audio-frekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanjezvuka: – Zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama: 8518 21 00 – – zvučne kutije sa jednim zvučnikom: ex 8518 21 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8518 22 00 – – zvučne kutije sa više zvučnika: ex 8518 22 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8518 29 – – ostalo: 8518 29 95 – – – ostalo: ex 8518 29 95 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8525 Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujućione sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi): 8525 60 00 – Predajnici sa ugrađenim prijemnikom: ex 8525 60 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8528 Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:: – Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike: 8528 72 – – ostali, u boji: – – – ostali: – – – – sa katodnom cevi: – – – – – sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5 dijagonalne dimenzije ekrana: 8528 72 35 – – – – – – preko 52 cm , ali ne preko 72 cm 8535 Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima (npr.: prekidači, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavači napona, prigušivači talasa visoke frekvencije, utikači i drugi konektori, razvodne kutije), za napone preko 1000 V: 8535 10 00 – Osigurači – Automatski prekidači strujnih kola: 8535 21 00 – – za napon manji od 72,5 kV 8535 29 00 – – ostali 8535 30 – Rastavljači i prekidači 8535 90 00 – Ostalo 8536 Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima (npr.: prekidači, releji, osigurači, prigušivači talasa visoke frekvencije, utikači i utičnice, sijalična grla i ostali konektori, razvodne kutije), za napone ne preko 1000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove: 8536 10 – Osigurači 8536 20 – Automatski prekidači strujnih kola 8536 30 – Ostali aparati za zaštitu električnih strujnih kola – Sijalična grla, utikači i utičnice: 8536 61 – – sijalična grla 8536 70 – Konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ilikablove 8536 90 – Ostali aparati: 8536 90 01 – – dovršeni šinski razvodnici za električne provodnike 8536 90 85 – – ostali 8537 Table, ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više proizvoda iz tar. brojeva 8535 i 8536, za električno upravljanje ili razvođenje električne energije, uključujući one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje,osim komutacionih aparata iz tar. broja 8517 8539 Električne sijalice sa vlaknima i električne sijalice sa pražnjenjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške sa ugrađenim sijalicama i ultraljubičaste i infracrvene sijalice; lučne sijalice: 8539 10 00 – Zatvoreni reflektorski ulošci sa ugrađenim sijalicama: ex 8539 10 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Sijalice sa pražnjenjem, osim ultraljubičastih sijalica: 8539 32 – – sijalice sa živinom ili natrijumovom parom; sijalice sa metalnim halogenidima 8539 39 00 – – ostale – Ultraljubičaste i infracrvene sijalice; lučne sijalice: 8539 41 00 – – lučne sijalice 8539 49 – – ostale: 8539 49 10 – – – ultraljubičaste sijalice 8539 90 – Delovi: 8539 90 10 – – podnožja za sijalice 8540 Termojonske, hladnokatodne i fotokatodne elektronske cevi (npr: vakuumske cevi ili cevi punjene parom ili gasom, ispravljačke cevi sa živinim lukom, katodne cevi, cevi za televizijske kamere): 8540 20 – Cevi za televizijske kamere; pretvarači i pojačivači slike; ostale fotokatodne cevi: 8540 20 80 – – ostalo 8540 40 00 – Cevi za displeje za davanje podataka ili za grafičke displeje, u boji, sa razmakom fosfornih tačaka na ekranu manjim od 0,4 mm 8540 50 00 – Cevi za displeje za davanje podataka ili za grafičke displeje, crno bele i ostale jednobojne 8540 60 00 – Ostale katodne cevi – Mikrotalasne cevi (npr.: magnetroni, klistroni, cevi sa progresivnim talasima i karcinotroni), osim cevi sa upravljačkom rešetkom: 8540 71 00 – – magnetroni 8540 72 00 – – klistroni 8540 79 00 – – ostale – Ostale elektronske cevi: 8540 81 00 – – prijemne i pojačivačke cevi 8540 89 00 – – ostale 8544 Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora: – Žica za namotaje: 8544 11 – – od bakra 8544 19 – – ostala 8544 70 00 – Kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana 8546 Električni izolatori od bilo kog materijala 8605 00 00 Železnički ili tramvajski putnički vagoni, nesamohodni; prtljažni vagoni, poštanski vagoni i ostali železnički ili tramvajski vagoni za specijalne svrhe, nesamohodni (osim onih iz tar. broja 8604) 8606 Železnički ili tramvajski teretni vagoni, nesamohodni: 8606 10 00 – Vagoni cisterne i slično 8606 30 00 – Samoistovarni vagoni, osim onih iz tar. podbroja 8606 10 – Ostali: 8606 91 – – sa krovom i zatvoreni: 8606 91 80 – – – ostali: ex 8606 91 80 – – – – vagoni sa izolacijom ili hlađenjem, osim onih iz tar. podbroja 8606 10 8606 99 00 – – ostali 8701 Traktori (osim onih iz tar. broja 8709): 8701 20 – Drumski tegljači (“šleperi”) za poluprikolice: 8701 20 10 – – novi 8701 90 – Ostali: – – poljoprivredni traktori (osim jednoosovinskih) i šumski traktori, točkaši: – – – novi, snage motora: 8701 90 35 – – – – preko 75 kW, ali ne preko 90 kW 8703 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući “karavan” i “kombi” vozila i vozila za trke: – Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom: 8703 21 – – zapremine cilindara ne preko 1000 cm3: 8703 21 10 – – – nova: ex 8703 21 10 – – – – prvog stepena rastavljenosti 8703 22 – – zapremine cilindara preko 1000 cm3, ali ne preko 1500 cm3: 8703 22 10 – – – nova: ex 8703 22 10 – – – – osim onih koji su drugog stepena rastavljenosti 8703 22 90 – – – upotrebljavana 8703 23 – – zapremine cilindara preko 1500 cm3, ali ne preko 3000 cm3: – – – nova: 8703 23 11 – – – – za stanovanje ili kampovanje 8703 23 19 – – – – ostala: ex 8703 23 19 – – – – – osim onih koji su drugog stepena rastavljenosti 8703 23 90 – – – upotrebljavana 8703 24 – – zapremine cilindara preko 3000 cm3: 8703 24 10 – – – nova: ex 8703 24 10 – – – – prvog stepena rastavljenosti – Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): 8703 31 – – zapremine cilindara ne preko 1500 cm3: 8703 31 10 – – – nova: ex 8703 31 10 – – – – prvog stepena rastavljenosti 8703 32 – – zapremine cilindara preko 1500 cm3, ali ne preko 2500 cm3: – – – nova: 8703 32 11 – – – – za stanovanje ili kampovanje 8703 32 19 – – – – ostala: ex 8703 32 19 – – – – – osim onih koji su drugog stepena rastavljenosti 8703 32 90 – – – upotrebljavana 8703 33 – – zapremine cilindara preko 2500 cm3: – – – nova: 8703 33 11 – – – – za stanovanje ili kampovanje 8703 33 19 – – – – ostala: ex 8703 33 19 – – – – – prvog stepena rastavljenosti 8704 Motorna vozila za prevoz robe: – Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): 8704 21 – – bruto mase ne preko 5 t: 8704 21 10 – – – konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija – – – ostala: – – – – zapremine cilindara preko 2 500 cm3: 8704 21 31 – – – – – nova: ex 8704 21 31 – – – – – – prvog stepena rastavljenosti – – – – zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3: 8704 21 91 – – – – – nova: ex 8704 21 91 – – – – – – prvog stepena rastavljenosti 8704 22 – – bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t: 8704 22 10 – – – konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija – – – ostala: 8704 22 91 – – – – nova: ex 8704 22 91 – – – – – prvog stepena rastavljenosti 8704 23 – – bruto mase preko 20 t: 8704 23 10 – – – konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija – – – ostala: 8704 23 91 – – – – nova: ex 8704 23 91 – – – – – prvog stepena rastavljenosti – Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: 8704 31 – – bruto mase ne preko 5 t: 8704 31 10 – – – konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija – – – ostala: – – – – zapremine cilindara preko 2 800 cm3: 8704 31 31 – – – – – nova: ex 8704 31 31 – – – – – – prvog stepena rastavljenosti – – – – zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3: 8704 31 91 – – – – – nova: ex 8704 31 91 – – – – – – prvog stepena rastavljenosti 8704 32 – – bruto mase preko 5 t: 8704 32 10 – – – konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija – – – ostala: 8704 32 91 – – – – nova: ex 8704 32 91 – – – – – prvog stepena rastavljenosti 8706 00 Šasije sa ugrađenim motorom za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705 8707 Karoserije (uključujući i kabine) za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705: 8707 10 – Za vozila iz tar. br. 8703: 8707 10 10 – – za industrijsku montažu 8710 00 00 Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem, i njihovi delovi 8711 Motocikli (uključujući mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice: 8711 10 00 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara ne preko 50 cm3 8711 50 00 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 800 cm3 8711 90 00 – Ostalo 8714 Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: – Za motocikle (uključujući i mopede): 8714 11 00 – – sedišta 8714 19 00 – – ostalo – Ostali: 8714 91 – – ramovi i viljuške i njihovi delovi 8714 92 – – naplaci i paoci točkova 8714 93 – – glavčine, osim glavčina sa kočnicom i kočnica za glavčine, i slobodni lančanici 8714 94 – – kočnice, uključujući glavčine sa kočnicom i kočnice za glavčine, i njihovi delovi 8714 95 00 – – sedišta 8714 96 – – pedale i krivajni mehanizmi, i njihovi delovi 8714 99 – – ostalo 8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi: 8716 10 – Prikolice i poluprikolice za stanovanje ili kampovanje 8716 20 00 – Samoutovarne ili samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredne svrhe – Ostale prikolice i poluprikolice za prevoz robe: 8716 31 00 – – prikolice-cisterne i poluprikolice-cisterne 8716 39 – – ostale: 8716 39 10 – – – konstruisane za prevoz visoko radioaktivnih materija – – – ostale: – – – – nove: 8716 39 30 – – – – – poluprikolice – – – – – ostale: 8716 39 51 – – – – – – jednoosovinske 8716 39 80 – – – – upotrebljavane 8716 40 00 – Ostale prikolice i poluprikolice 8716 80 00 – Ostala vozila 8716 90 – Delovi 9003 Okviri za naočare ili slične proizvode i njihovi delovi: – Okviri: 9003 19 – – od ostalih materijala: 9003 19 10 – – – od plemenitih metala ili metala platiranih plemenitim metalima 9004 Naočare i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali: 9004 10 – Naočare za sunce 9028 Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući merače za njihovo baždarenje: 9028 10 00 – Gasomeri 9028 20 00 – Merači tečnosti 9028 30 – Električna brojila 9028 90 – Delovi i pribor: 9028 90 10 – – za električna brojila 9101 Ručni, džepni i drugi lični časovnici, uključujući i štoperice istog tipa, sa kutijom od plemenitog metala ili od metala platiranog plemenitim metalom 9102 Ručni, džepni i drugi lični časovnici, uključujući i štoperice istog tipa, osim onih iz tar. broja 9101 9103 Kućni, kancelarijski i slični časovnici sa mehanizmom za lične časovnike, isključujući časovnike iz tar. broja 9104 9105 Ostali časovnici (osim časovnika sa mehanizmom za lične časovnike) 9113 Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i delovi za kaiševe i narukvice 9401 Sedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležajeve, i njihovi delovi 9401 20 00 – Sedišta za motorna vozila 9401 30 – Obrtna sedišta sa podešavanjem visine: 9401 30 10 – – tapacirana, sa naslonom za leđa i sa točkićima ili klizačima 9401 80 00 – Ostala sedišta 9401 90 – Delovi: 9401 90 10 – – za sedišta za vazduhoplove – – ostali: 9401 90 80 – – – ostali 9403 Ostali nameštaj i njegovi delovi: 9403 10 – Metalni kancelarijski nameštaj 9403 20 – Ostali metalni nameštaj: 9403 20 20 – – kreveti ex 9403 20 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 9403 20 80 – – ostalo ex 9403 20 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 9403 70 00 – Nameštaj od plastičnih masa: ex 9403 70 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Nameštaj od ostalih materijala, uključujući trsku, pruće, bambus i slične materijale: 9403 81 00 – – od bambusa ili ratana 9403 89 00 – – ostala 9403 90 – Delovi: 9403 90 10 – – od metala 9404 Nosači madraca; predmeti posteljine i slična roba (npr.: madraci, jorgani, perine, jastuci, jastučići) sa oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene: 9404 10 00 – Nosači madraca – Madraci: 9404 21 – – od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene 9404 30 00 – Vreće za spavanje 9404 90 – Ostalo 9405 Lampe i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: 9405 10 – Lusteri i ostala električna plafonska ili zidna svetleća tela, osim za osvetljavanje javnih otvorenih prostora ili saobraćajnica: – – od plastičnih masa: 9405 10 21 – – – za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima 9405 10 28 – – – ostale ex 9405 10 28 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 9405 10 30 – – od keramike 9405 10 50 – – od stakla – – od ostalih materijala: 9405 10 91 – – – za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima 9405 10 98 – – – ostale ex 9405 10 98 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 9405 20 – Električne lampe za postavljanje na sto, pored kreveta ili na pod 9405 30 00 – Setovi za osvetljavanje novogodišnjih jelki 9405 40 – Ostale električne lampe i svetleća tela 9405 50 00 – Neelektrične lampe i svetleća tela 9405 60 – Osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično: 9405 60 20 – – od plastičnih masa ex 9405 60 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Delovi: 9405 91 – – od stakla – – – proizvodi za električna svetleća tela (isključujući reflektore): 9405 92 00 – – od plastičnih masa ex 9405 92 00 – – – osim za civilne vazduhoplove 9406 00 Montažne zgrade: – ostale: – – od gvožđa ili čelika: 9406 00 38 – – – ostale 9406 00 80 – – od ostalih materijala 9503 00 Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima; kolica za lutke; lutke; ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom; slagalice svih vrsta: 9503 00 10 – Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima: ex 9503 00 10 – osim kolica za lutke – Lutke u obliku ljudskih bića, delovi i pribor za njih: 9503 00 21 – – lutke 9503 00 29 – – delovi i pribor 9503 00 30 – Električni vozovi, uključujući koloseke, signale i drugi pribor za njih; kompleti za sastavljanje umanjenih modela – Ostali setovi konstrukcija i konstrukcione igračke: 9503 00 35 – – od plastičnih masa 9503 00 39 – – od ostalih materijala ex 9503 00 39 – – – osim od drveta – Igračke u obliku životinja i neljudskih bića: 9503 00 41 – – punjene 9503 00 49 – – ostale ex 9503 00 49 – – – osim od drveta 9503 00 55 – Muzički instrumenti i muzički aparati, u obliku igrački – Slagalice: 9503 00 69 – – ostale 9503 00 70 – Ostale igračke, u setovima ili na podlogama – Ostale igračke i modeli, sa ugrađenim motorom: 9503 00 75 – – od plastičnih masa 9503 00 79 – – od ostalih materijala – Ostalo: 9503 00 81 – – igračke u obliku oružja 9503 00 85 – – liveni minijaturni modeli od metala – – ostalo: 9503 00 95 – – – od plastike 9503 00 99 – – – ostalo 9504 Proizvodi za vašarske, stone ili društvene igre, uključujući flipere, bilijar, specijalne stolove za kazino igre i opremu za automatske kuglane: 9504 10 00 – Elektronske video igre, za upotrebu sa TV prijemnikom 9504 20 – Stolovi i pribor za bilijar svih vrsta: 9504 20 90 – – ostalo 9504 30 – Ostale igre, koje se puštaju u rad metalnim novcem, banknotama,bankovnim karticama, žetonimaili drugim sredstvima plaćanja, osim opreme za automatske kuglane 9504 40 00 – Karte za igranje 9504 90 – Ostalo 9505 Praznični, karnevalski i drugi proizvodi za razonodu, uključujući za mađioničarske trikove i slično 9507 Štapovi, udice i ostali pribor, za ribolov; mreže za izvlačenje upecanih riba; mreže za leptire i slične mreže; “ptice” za mamljenje (osim onih iz tar. br. 9208 i 9705) i slični rekviziti za lov i streljaštvo: 9507 10 00 – Štapovi za ribolov 9507 20 – Udice, uključujući sa strukovima 9507 90 00 – Ostalo 9508 Vrteške, ljuljaške, streljane i druge vašarske razonode; putujući cirkusi i putujuće menažerije; putujuća pozorišta: 9603 Metle, četke (uključujući četke koje predstavljaju delove mašina, aparata ili vozila), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, pajalice i peruške; pripremljeni čvorovi i poveske za izradu metli ili četki; ulošci i valjci za bojenje; brisači za podove, prozore i sl. (osim brisača sa valjkom): – Četkice za zube, četkice za brijanje, četke za kosu, četke za nokte, četke za trepavice i druge toaletne četke za ličnu toaletu, uključujući četke koje predstavljaju delove aparata za ličnu toaletu: 9603 21 00 – – četkice za zube, uključujući četkice za zubne proteze 9603 29 – – ostalo 9603 30 – Četkice za umetnike, četkice za pisanje i slične četkice za nanošenje kozmetike: 9603 30 90 – – četkice za nanošenje kozmetike 9603 40 – Četke za bojenje, premazivanje i slično (osim četki iz tar. podbroja 9603 30); jastučići za nanošenje boje i valjci za bojenje 9603 50 00 – Ostale četke koje predstavljaju delove mašina, aparata ili vozila 9605 00 00 Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odela 9607 Patentni zatvarači i njihovi delovi: – Patentni zatvarači: 9607 11 00 – – sa zupcima od prostih metala 9607 19 00 – – ostali 9608 Hemijske olovke; flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog materijala; naliv-pera i slična pera; pera za kopiranje; patent olovke; držalja za pera, držalja za olovke i slična držalja; delovi (uključujući kape i klipsove) navedenih proizvoda, osim onih iz tar. broja 9609 9610 00 00 Tablice i table za pisanje ili crtanje, uramljene ili neuramljene 9611 00 00 Datumari, žigovi i numeratori i slično (uključujući i sprave za štampanje ili utiskivanje na etiketama) predviđeni za rad u ruci; ručne slagaljke i garniture za štampanje koje sadrže takve slagaljke 9612 Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili drugačije pripremljene za davanje otisaka, uključujući na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije: 9612 10 – Trake 9613 Upaljači za cigarete i drugi upaljači, uključujući mehaničke ili električne, i njihovi delovi, osim kremena i fitilja 9614 00 Lule za pušenje (uključujući glave lula) i muštikle za cigare ili cigarete, i njihovi delovi 9615 Češljevi, kopče za kosu i slično; ukosnice, igle za uvojke, držači uvojaka, vikleri za kosu i slično, osim onih iz tar. broja 8516, i njihovi delovi 9616 Prskalice mirisa i slične toaletne prskalice, uređaji i glave za njih; puder-pufne i jastučići za nanošenje kozmetičkih ili toaletnih preparata 9617 00 Termos-boce i ostali termos sudovi, sa vakuumskom izolacijom, kompletni; njihovi delovi, osim staklenih uložaka 9701 Slike, crteži i pasteli, izrađeni u potpunosti rukom, osim crteža iz tar. broja 4906 i zanatskih proizvoda slikanih ili ukrašenih rukom; kolaži i slične ukrasne ploče 9702 00 00 Originalne gravure, štampane slike i litografije 9703 00 00 Originalne skulpture i kipovi, od bilo kog materijala 9704 00 00 Poštanske i taksene marke, prigodni koverti, prigodni koverti prvog dana, odštampane, frankirane pismonosne pošiljke i slično, upotrebljeni ili neupotrebljeni, osim onih iz tarifnog broja 4907 9705 00 00 Kolekcije i primerci od zoološkog, botaničkog, minerološkog, anatomskog, istorijskog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog interesa 9706 00 00 Antikviteti (starine), stariji od sto godina

LISTA C

ANEKS II

(navedeno u Članu 4 Sporazuma)

Carinske stope će se snižavati sledećim redosledom:

(a) 1. januara 2010. godine, carinske stope će se sniziti na 85% osnovne carine,

(b) 1. januara 2011. godine, carinske stope će se sniziti na 70% osnovne carine,

(c) 1. januara 2012. godine, carinske stope će se sniziti na 55% osnovne carine,

(d) 1. januara 2013. godine, carinske stope će se sniziti na 40% osnovne carine,

(e) 1. januara 2014. godine, carinske stope će se sniziti na 20% osnovne carine,

(f) 1. januara 2015. godine, ukinuće se preostale carinske stope.

Tarifna oznaka Naimenovanje 3006 Farmaceutska roba navedena u Napomeni 4. uz ovu Glavu: – Ostali: 3006 92 00 – – farmaceutski otpad 3303 00 Parfemi i toaletne vode 3304 Preparati za ulepšavanje ili šminkanje i preparati za negovanje kože (osim lekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačanje pigmentacije pri sunčanju; preparati za manikir ili pedikir: 3304 10 00 – Preparati za šminkanje usana 3304 20 00 – Preparati za šminkanje očiju 3304 30 00 – Preparati za manikir ili pedikir – Ostalo: 3304 91 00 – – puderi, kompaktni ili nekompaktni 3305 Preparati za kosu: 3305 20 00 – Preparati za trajno kovrdžanje ili ispravljanje kose 3305 30 00 – Lakovi za kosu 3305 90 – Ostalo 3307 Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja, dezodoransi za ličnu upotrebu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimisani ilineparfimisani, uključujući i one koji imaju dezinfekciona svojstva: 3307 10 00 – Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja 3307 20 00 – Dezodoransi za ličnu upotrebu i preparati protiv znojenja 3307 30 00 – Parfimisane soli i ostali preparati za kupanje – Preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija, uključujući mirisne preparate za religiozne obrede: 3307 49 00 – – ostalo 3307 90 00 – Ostalo 3401 Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju namalo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; hartija, vata, filci netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom: – Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, i hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom: 3401 11 00 – – za toaletnu upotrebu (uključujući proizvode sa lekovitim materijama) 3401 19 00 – – ostalo 3402 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje sa dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 3401: 3402 90 – Ostalo: 3402 90 10 – – površinski aktivni preparati: ex 3402 90 10 – – – osim onih koji se koriste za za flotaciju rude (penušavci) 3604 Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi: 3604 10 00 – Pirotehnički proizvodi za vatromete 3825 Ostatni proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; gradski otpad; talog iz kanalizacije; ostali otpad naveden u Napomeni 6. uz ovu Glavu: 3825 10 00 – Gradski otpad 3825 20 00 – Talog iz kanalizacije 3825 30 00 – Klinički otpad – Otpadni organski rastvarači: 3825 41 00 – – halogenovani 3825 49 00 – – ostali 3825 50 00 – Otpad od tečnosti za nagrizanje metala, hidrauličnih tečnosti, kočionih tečnosti i antifriza – Ostali otpad od hemijske ili srodnih industrija: 3825 61 00 – – koji uglavnom sadrži organske sastojke 3825 69 00 – – ostali 3825 90 – Ostalo: 3825 90 90 – – ostalo 3922 Kade, tuš-kade, lavaboi, bidei, klozetske šolje, sedišta i poklopci, vodokotlići i slični sanitarni proizvodi, od plastičnih masa 3923 Proizvodi za transport ili pakovanje robe, od plastičnih masa; zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa: 3923 10 00 – Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi – Vreće i kese (uključujući kupaste): 3923 21 00 – – od polimera etilena 3923 50 – Zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači: 3923 50 90 – – ostalo 3924 Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali proizvodi za domaćinstvo i higijenski ili toaletni proizvodi, odplastičnih masa: 3924 10 00 – Stono i kuhinjsko posuđe i pribor 3925 Građevinski proizvodi za ugrađivanje, od plastičnih masa, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: 3925 20 00 – Vrata, prozori i okviri za njih, pragovi za vrata 3925 30 00 – Kapci, roletne (uključujući venecijanske roletne) i slični proizvodi i njihovi delovi 3926 Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tar. brojeva 3901 do 3914: 3926 10 00 – Proizvodi za kancelarije ili škole 3926 20 00 – Odeća i pribor za odeću (uključujući rukavice, sa ili bez prstiju) 4012 Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune gume ili gume sa vazdušnim komorama, gazeći sloj (izmenljivi protektori) i zaštitni ulošci (pojasevi), od gume: – Protektirane pneumatske gume: 4012 11 00 – – vrsta koje se koriste za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile) 4012 12 00 – – vrsta koje se koriste za autobuse ili kamione 4012 13 00 – – vrsta koje se koriste za vazduhoplove ex 4012 13 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 4012 19 00 – – ostalo 4012 20 00 – Upotrebljavane pneumatske spoljne gume ex 4012 20 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 4012 90 – Ostalo 4013 Unutrašnje gume: 4013 10 – Za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile), za autobuse ili kamione: 4013 10 10 – – za putničke automobile (uključujući karavan i trkačke automobile) 4016 Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume: – Ostalo: 4016 94 00 – – odbojnici za brodove ili dokove (bokobrani) na naduvavanje ili bez naduvavanja 4202 Kovčezi, koferi, neseseri, ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe, futrole za dvoglede, futrole za naočare, futrole za kamere, futrole za muzičke instrumente, futrole za puške, futrole za pištolje i slični kontejneri; putne torbe, termoizolovane torbe za hranu ili piće, toaletne torbe, ruksaci, ručne tašne, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za metalni novac, tašne za mape, tabakere, kese za duvan, torbe za alat, sportske torbe, futrole za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični kontejneri, od kože ili veštačke kože, od folije od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona ili potpuno ili pretežno presvučeni sa tim materijalima ili hartijom 4205 00 Ostali proizvodi od kože ili od veštačke kože: 4205 00 90 – ostalo 4414 00 Drveni okviri za slike, fotografije, ogledala i slične proizvode: 4414 00 90 – Od ostalog drveta 4415 Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta; doboši (kalemovi) za kablove, od drveta; palete, sandučaste palete i druge utovarne table, od drveta; potpore za palete, od drveta 4417 00 00 Alati, kućišta za alate, držalje za alate, kućišta i drške za metle i četke, od drveta; kalupi za obuću od drveta 4418 Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo od drveta, uključujući ploče sa ćelijastom strukturom, sastavljene podne ploče, rezana i cepana šindra: 4418 10 – Prozori, vrata – prozori i okviri 4418 20 – Vrata i njihovi okviri i pragovi 4421 Ostali proizvodi od drveta: 4421 90 – Ostalo: 4421 90 98 – – ostalo 4817 Koverti, pisma – koverti, dopisnice i karte za dopisivanje, od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona 4818 Toaletna hartija i slična hartija, celulozna vata ili listovi i trake od celuloznih vlakana, za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama širine ne preko 36 cm ili sečena u određene dimenzije ili oblike; maramice, maramice za čišćenje, peškiri, stolnjaci, salvete, pelene za bebe, higijenski ulošci,tamponi, čaršavi i slični predmeti za domaćinstvo, bolnice isanitarne potrebe, odevni predmeti i pribor za odevanje odhartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka od celuloznih vlakana: 4818 20 – Maramice, maramice za čišćenje ili za lice i peškiri 4819 Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana; registratori, kutije za pisma i slični kartonažni proizvodi od hartije ili kartona, koji se upotrebljavaju u kancelarijama, prodavnicama ili slično 4820 Registri, knjigovodstvene knjige, notesi, knjige za narudžbine, priznanične knjige, agende, memorandum – blokovi, dnevnici i slični proizvodi, sveske, podmetači za pisanje kombinovani sa upijajućom hartijom, povezi za knjige (za sisteme slobodnih listova ili drugi), mape, košuljice i fascikle za spise, poslovni obrasci u više primeraka, setovi sa umetnutom karbon hartijom i slični proizvodi za pisanje, od hartije ili kartona; albumi za uzorke ili kolekcije i omoti za knjige, od hartije ili kartona 4821 Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta, štampane i neštampane: 4821 10 – Štampane 4823 Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana: – Poslužavnici, činije, tanjiri, šolje i slično, od hartije ili kartona : 4823 61 00 – – od bambusa 4823 69 – – ostalo 4823 90 – Ostalo: 4823 90 40 – – hartija i karton, koji se koriste za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe 4823 90 85 – – ostalo ex 4823 90 85 – – – Osim pokrivača za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečenih ili sečenih u određene veličine 4909 00 00 Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata ili ukrasa: eh 4909 00 00 – ostalo, osim štampanih ili ilustrovanih poštanskih razglednica 4910 00 00 Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove 4911 Ostali štampani materijal, uključujući štampane slike i fotografije: 4911 10 – Trgovački reklamni materijal, trgovački katalozi i slično – Ostalo: 4911 99 00 – – ostalo: ex 4911 99 00 – – – osim onih koji se koriste kao štampani optički varijabilni elementi (hologrami) 54025402 34 00 Predivo od sintetičkih filamenata (osim konca za šivenje), nepripremljeno za prodaju na malo, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa:- Teksturirano predivo:- – od polipropilena 5701 Tepisi i ostali pokrivači za pod, čvorovani, dovršeni ili nedovršeni: 5704 Tepisi i ostali podni pokrivači od filca, koji nisu taftovani niti flokovani, dovršeni ili nedovršeni: 5705 Ostali tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači, dovršeni ili nedovršeni: 5904 Linoleum, uključujući sečen u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući sečene u oblike: 61 ODEĆA I PRIBOR ZA ODEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI 62 ODEĆA I PRIBOR ZA ODEĆU, OSIM PLETENIH I KUKIČANIH PROIZVODA 6401 Nepromočiva obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase, čije lice nije pričvršćeno za đon niti spojeno s njim ušivanjem, zakivanjem zakivcima ili ekserima, pomoću vijaka, čepova ili sličnim postupcima: – Ostala obuća: 6401 99 00 – – Ostalo: ex 6401 99 00 – – – koja pokriva kolena 6402 Ostala obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase: 6402 20 00 – Obuća sa licem (gornjištem) od traka ili kaiševa spojenih sa đonom ukivanjem čepova – Ostala obuća: 6402 91 – – koja pokriva gležanj 6402 99 – – ostalo 6403 Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili veštačke kože i licem (gornjištem), od kože: 6403 40 00 – Ostala obuća sa kapnom od metala – Ostala obuća sa đonovima od kože: 6403 51 – – koja pokriva gležanj 6403 59 – – ostalo: 6403 59 05 – – – obuća izrađena od drvenog đona, bez tabanice – Ostala obuća: 6403 91 – – koja pokriva gležanj 6403 99 – – ostalo 6405 Ostala obuća 6702 Veštačko cveće, lišće i plodovi i njihovi delovi; proizvodi izrađeni od veštačkog cveća, lišća ili plodova 6806 Vuna od šljake-zgure, vuna od kamena i slične mineralne vune; ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline, penušava zgura i slični ekspandirani mineralni materijali; mešavine i proizvodi od mineralnih materijala za termičku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbovanje zvuka, osim onih iztar. broja 6811, 6812 ili iz Glave 69: 6806 10 00 – Vuna od šljake-zgure, vuna od kamena i slične mineralne vune (uključujući međusobne mešavine), u rasutom stanju, listovima,pločama ili rolnama 6901 00 00 Opeke, blokovi, pločice i ostali proizvodi od silikatnog fosilnog brašna (npr., od kiselgura, tripolita ili diatomita) ili od sličnih silikatnih zemlji 6902 Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili od sličnih silikatnih zemlji: 6902 10 00 – Koji sadrže, po masi, pojedinačno ili zajedno, više od 50% sledećih elemenata: Mg, Ca ili Cr izraženih kao MgO, CaO ili Cr2O3: ex 6902 10 00 – – osim onih koji se koriste kao blokovi za staklarske peći 6902 20 – Sa sadržajem preko 50% po masi aluminijum oksida (Al2O3), silicijum dioksida (SiO2) ili mešavina ili jedinjenja tih proizvoda: 6902 20 10 – – sa sadržajem, po masi, 93% ili više silicijum dioksida (SiO2) – – ostalo: 6902 20 91 – – – sa sadržajem, po masi, više od 7%, ali manje od 45% alumijum oksida (Al2O3) 6902 20 99 – – – ostalo: ex 6902 20 99 – – – – osim onih koji se koriste kao blokovi za staklarske peći 6907 Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke kockice za mozaik i slično na podlozi ili bez podloge 6908 Glazirane keramičke pločice za popločavanje ili oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično za mozaik na podlozi ili bez podloge: 6908 10 – Pločice, kockice i slični proizvodi pravougaonih ili drugih oblika, kod kojih se površina najveće strane može uklopiti u kvadrat stranice manje od 7 cm 6908 90 – Ostalo: – – od obične keramike: 6908 90 11 – – – dvostruke pločice tipa “Spaltplatten” – – – ostalo, maksimalne debljine: 6908 90 21 – – – – ne preko 15 mm 6908 90 29 – – – – preko 15 mm – – ostalo: 6908 90 31 – – – dvostruke pločice tipa “Spaltplatten” – – – ostalo: 6908 90 51 – – – – sa licem ne preko 90 cm2 – – – – ostalo: 6908 90 91 – – – – – proizvodi od keramike (kamenine) 6908 90 93 – – – – – proizvodi od fajansa ili fine keramike 6910 Sudopere, lavaboi, stubovi za lavaboe, kade, bidei, klozetske šolje, vodokotlići, pisoari i slični proizvodi 6911 Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo ili toaletnu upotrebu, od porcelana: 6911 10 00 – Stono i kuhinjsko posuđe 6914 Ostali proizvodi od keramike: 6914 10 00 – Od porcelana 7010 Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla: 7010 90 – Ostalo: 7010 90 10 – – posude za konzervisanje (sterilisanje) – – ostalo: 7010 90 21 – – – izrađeno od staklenih cevi – – – ostalo, zapremine od: 7010 90 31 – – – – 2,5 l ili više – – – – manje od 2,5 l: – – – – – za piće i hranu: – – – – – – boce: – – – – – – – od neobojenog stakla, zapremine od: 7010 90 41 – – – – – – – – 1 l ili više 7010 90 43 – – – – – – – – više od 0,33 l ali manje od 1 l 7010 90 47 – – – – – – – – manje od 0,15 l – – – – – – – od obojenog stakla, zapremine od: 7010 90 51 – – – – – – – – 1 l ili više 7010 90 57 – – – – – – – – manje od 0,15 l – – – – – – ostale, zapremine od: 7010 90 61 – – – – – – – 0,25 l ili više 7010 90 67 – – – – – – – manje od 0,25 l – – – – – za ostale proizvode: 7010 90 91 – – – – – – od neobojenog stakla 7010 90 99 – – – – – – od obojenog stakla 7013 Proizvodi od stakla vrsta koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. broja 7010ili 7018) 7020 00 Ostali proizvodi od stakla: – ulošci za termos boce ili ostale vakuum sudove: 7020 00 07 – – nedovršeni 7020 00 08 – – dovršeni 7113 Nakit i delovi nakita od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima 7114 Predmeti zlatarstva ili kujundžijstva i njihovi delovi, od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima 7208 Toplo valjani pljosnati proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, neplatirani i neprevučeni: 7208 10 00 – U koturovima, samo toplo valjani, sa šarama u reljefu: ex 7208 10 00 – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi – Ostali, u koturovima, samo toplo valjani, dekapirani: 7208 25 00 – – debljine 4,75 mm i veće 7208 26 00 – – debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm 7208 27 00 – – debljine manje od 3 mm – Ostali, u koturovima, samo toplo valjani: 7208 36 00 – – debljine preko 10 mm 7208 37 00 – – debljine 4,75 mm, ali ne preko 10 mm 7208 38 00 – – debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm 7208 40 00 – Nenamotani (u tablama), samo toplo valjani, sa reljefnom površinom – Ostali, nenamotani (table), samo toplo valjani: 7208 51 – – debljine preko 10 mm: – – – debljine preko 10 mm, ali ne preko 15 mm, širine: 7208 51 98 – – – – manje od 2050 mm 7208 52 – – debljine 4,75 mm, ali ne preko 10 mm: – – – ostali, širine: 7208 52 99 – – – – manje od 2050 mm 7208 53 – – debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm: 7208 53 90 – – – ostali 7208 54 00 – – debljine manje od 3 mm 7208 90 – Ostali: 7208 90 20 – – bušeni: ex 7208 90 20 – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7208 90 80 – – ostali: ex 7208 90 80 – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7209 Pljosnati valjani proizvodi, od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm i veće, samo hladno valjani (hladno redukovani), neplatirani i neprevučeni: – U koturovima, samo hladno valjani (hladno redukovani): 7209 15 00 – – debljine 3 mm i veće 7209 16 – – debljine preko 1 mm, ali manje od 3 mm: 7209 16 90 – – – ostali: ex 7209 16 90 – – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7209 17 – – debljine 0,5 mm, ali ne preko 1 mm: 7209 17 90 – – – ostali: ex 7209 17 90 – – – – osim:- sa sadržajem ugljenika 0,6% i više, po masi- ostalih, širine preko 1500 mm- ostalih, širine 1350 mm, ali ne preko1500 mm i debljine 0,6 mm, ali ne preko 0,7 mm 7209 18 – – debljine manje od 0,5 mm: – – – ostali: 7209 18 91 – – – – debljine 0,35 mm ili veće, ali manje od 0,5 mm: ex 7209 18 91 – – – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7209 18 99 – – – – debljine manje od 0,35 mm: ex 7209 18 99 – – – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi – Nenamotani (u tablama), samo hladno valjani (hladno redukovani): 7209 26 – – debljine preko 1 mm, ali manje od 3 mm: 7209 26 90 – – – ostali 7209 27 – – debljine 0,5 mm, ali ne preko 1 mm: 7209 27 90 – – – ostali: ex 7209 27 90 – – – – osim:- širine preko 1500 mm- širine 1350 mm, ali ne preko1500 mm i debljine 0,6 mm, ali ne preko 0,7 mm 7209 90 – Ostali: 7209 90 20 – – bušeni: ex 7209 90 20 – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7209 90 80 – – ostali: ex 7209 90 80 – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7210 Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, platirani ili prevučeni: – Prevučeni kalajem: 7210 11 00 – – debljine 0,5 mm i veće 7210 12 – – debljine manje od 0,5 mm: 7210 12 20 – – – beli lim: ex 7210 12 20 – – – – debljine 0,2 mm i veće 7210 12 80 – – – ostali 7210 70 – Obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom 7210 90 – Ostali: 7210 90 40 – – kalajisani i štampani 7210 90 80 – – ostali 7211 Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, neplatirani i neprevučeni: – Samo toplo valjani: 7211 14 00 – – ostali, debljine 4,75 mm i veće 7211 19 00 – – ostali – Samo hladno valjani (hladno redukovani): 7211 23 – – sa sadržajem ugljenika po masi manjim od 0,25%: – – – ostali: 7211 23 30 – – – – debljine 0,35 mm i veće 7211 29 00 – – ostali 7211 90 – Ostali: 7211 90 20 – – bušeni: ex 7211 90 20 – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7211 90 80 – – ostali: ex 7211 90 80 – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7212 Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika širine manje od 600 mm, platirani ili prevučeni: 7212 10 – Prevučeni kalajem: 7212 10 90 – – ostali 7212 40 – Obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom 7216 Profili od gvožđa ili nelegiranog čelika: – Profili samo hladno dobijeni ili hladno dovršeni: 7216 61 – – dobijeni iz pljosnatih valjanih proizvoda 7216 69 00 – – ostali 7217 Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika: 7217 10 – Neprevučena, polirana ili nepolirana: – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi: 7217 10 10 – – – maksimalne dimenzije poprečnog preseka manje od 0,8 mm – – – maksimalne dimenzije poprečnog preseka 0,8 mm ili veće: 7217 10 31 – – – -sa udubljenjima, rebrima, žlebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja 7217 10 50 – – sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi 7217 20 – Prevučena cinkom: – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi , maksimalne dimenzije poprečnog preseka: 7217 20 10 – – – manje od 0,8 mm 7217 30 – Prevučena ostalim prostim metalima: – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi: 7217 30 41 – – – prevučena bakrom 7217 90 – Ostala: 7217 90 20 – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi 7217 90 50 – – sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi 7306 Ostale cevi i šuplji profili (npr.: sa otvorenim spojevima, zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način), od gvožđa ili čelika: – Cevi za naftovode ili gasovode: 7306 11 – – Zavarene, od nerđajućeg čelika: 7306 11 10 – – – podužno zavarene ex 7306 11 10 – – – – spoljašnjeg prečnika ne preko168,3 mm 7306 19 – – ostala: 7306 19 10 – – – podužno zavarene: eh 7306 19 10 – – – – spoljašnjeg prečnika ne preko168,3 mm 7306 30 – Ostale, zavarene, kružnog poprečnog preseka, od gvožđa ili nelegiranog čelika: – – ostale: – – – ostale, spoljašnjeg prečnika: – – – – ne preko 168,3 mm: 7306 30 77 – – – – – ostale: ex 7306 30 77 – – – – – – Osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostale, zavarene, koje nisu kružnog poprečnog preseka: 7306 61 – – Kvadratnog ili pravougaonog poprečnog preseka: 7306 61 92 – – – ostale:- – – – sa zidom debljine ne preko 2 mm: ex 7306 61 92 – – – – – osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove 7306 61 99 – – – – sa zidom debljine preko 2 mm: ex 7306 61 99 – – – – – osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove 7306 69 – – od ostalih poprečnih preseka koji nisu kružni: 7306 69 90 – – – ostale: ex 7306 69 90 – – – – osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove 7312 Upredena žica, užad, kablovi, pletene trake i slično, od gvožđa ili čelika, električno neizolovani: 7312 10 – Upredena žica, užad i kablovi: – – ostali, sa maksimalnom dimenzijom poprečnog preseka: – – – preko 3 mm: – – – – užad i kablovi (uključujući i one zatvorene konstrukcije): – – – – – neprevučeni ili samo prevučeni cinkom, maksimalne dimenzije poprečnog preseka: 7312 10 81 – – – – – – preko 3 mm, ali ne preko 12 mm: ex 7312 10 81 – – – – – – – osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove 7312 10 83 – – – – – – preko 24 mm, ali ne preko 48 mm: ex 7312 10 83 – – – – – – – osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove 7312 10 85 – – – – – – preko 24 mm, ali ne preko 48 mm: ex 7312 10 85 – – – – – – – osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove 7312 10 89 – – – – – – preko 48 mm: ex 7312 10 89 – – – – – – – osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove 7312 10 98 – – – – – ostali: ex 7312 10 98 – – – – – – osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove 7321 Peći za zagrevanje prostorija, štednjaci, rešetkasta ognjišta, kuhinjske peći (uključujući i sa pomoćnim kazanom za centralno grejanje), roštilji, mangali, gasni rešoi, grejači tanjira i slični aparati za domaćinstvo, neelektrični, i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: – Aparati za kuvanje i grejači tanjira: 7321 11 – – na gas ili i na gas i na druga goriva 7321 12 00 – – na tečna goriva 7321 19 00 – – ostali, uključujući aparate na čvrsta goriva ex 7321 19 00 – – – na čvrsta goriva – Ostali aparati: 7321 81 – – na gas ili i na gas i na druga goriva 7321 82 – – na tečna goriva: 7321 90 00 – Delovi 7323 Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika; vuna od gvožđa ili čelika, sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od gvožđa ili čelika: 7323 10 00 – Vuna od gvožđa ili čelika; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice ili slično – Ostalo: 7323 92 00 – – od livenog gvožđa, emajlirani 7323 94 – – od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika, emajlirani: 7323 94 90 – – – ostalo 7323 99 – – ostali: – – – ostalo: 7323 99 91 – – – – lakirano ili obojeno 7324 Sanitarni proizvodi i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: 7324 10 00 – Sudopere i lavaboi, od nerđajućeg čelika: ex 7324 10 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Kade: 7324 29 00 – – ostale 7407 Šipke i profili, od bakra: 7407 10 00 – Od rafinisanog bakra – Od legura bakra: 7407 21 – – od legura bakra i cinka (mesing) 7408 Žica od bakra: – Od rafinisanog bakra: – Od legura bakra: 7408 21 00 – – od legura bakra i cinka (mesing) 7408 29 00 – – ostala 7409 Ploče, limovi i trake, od bakra, debljine preko 0,15 mm 7411 Cevi od bakra 7412 Pribor za cevi, od bakra (npr.: spojnice, kolena, mufovi): 7604 Šipke i profili, od aluminijuma: 7604 10 – Od nelegiranog aluminijuma – Od legura aluminijuma: 7604 21 00 – – šuplji profili 7604 29 – – ostalo: 7606 Ploče, limovi i trake, od aluminijuma, debljine preko 0,20 mm: – Pravougaoni (uključujući i kvadratne): 7606 11 – – od nelegiranog aluminijuma 7606 12 – – od legura aluminijuma: 7606 12 10 – – – trake za žaluzine – – – ostali: 7606 12 50 – – – – premazani, lakirani ili prevučeni plastičnom masom – – – – ostali, debljine: 7606 12 93 – – – – – 3 mm i veće ali manje od 6 mm 7606 12 99 – – – – – 6 mm i veće – Ostali: 7606 91 00 – – od nelegiranog aluminijuma 7606 92 00 – – od legura aluminijuma 7608 Cevi od aluminijuma: 7608 10 00 – Od nelegiranog aluminijuma ex 7608 10 00 – – osim sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove 7608 20 – Od legura aluminijuma: 7608 20 20 – – zavarene ex 7608 20 20 – – – osim sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove – – ostale: 7608 20 89 – – – ostale ex 7608 20 89 – – – – osim sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove 7610 Konstrukcije od aluminijuma (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, ograde i stubovi); limovi, šipke, profili, cevi i slično odaluminijuma, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama: 7610 10 00 – Vrata, prozori i okviri za njih i pragovi za vrata 7610 90 – Ostalo: 7610 90 10 – – mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stubovi 8215 Kašike, viljuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stoni pribor: – Ostali: 8215 91 00 – – prevučeni plemenitim metalom 8407 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću svećice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa: – Klipni motori sa naizmeničnim kretanjem klipa, za pogon vozila iz Glave 87: 8407 34 – – zapremine preko 1000 cm3: – – – ostali: 8407 34 30 – – – – upotrebljavani 8408 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): 8408 10 – Pogonski motori za plovila: – – upotrebljavani: 8408 10 19 – – – ostali 8408 90 – Ostali motori: – – ostali: 8408 90 27 – – – upotrebljavani ex 8408 90 27 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8415 Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature: – Ostalo: 8415 81 00 – – reverzibilne toplotne pumpe sa ventilatorom na motorni pogon i ex 8415 81 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8418 Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415: 8418 50 – Ostala oprema (sanduci, ormani, pultovi, vitrine i slično)za čuvanje i izlaganje, sa ugrađenim uređajima za hlađenje ili zamrzavanje: – – rashladne vitrine i pultovi (sa ugrađenom rashladnom jedinicom ili isparivačem): 8418 50 11 – – – za čuvanje zamrznute hrane 8432 Mašine za pripremanje i kultivisanje zemlje u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu; valjci za travnjake i sportske terene: 8432 10 – Plugovi: – Drljače, tanjirače, aeratori, kultivatori, plevilice i kopačice: 8432 21 00 – – tanjirače 8432 29 – – ostale 8432 30 – Mašine za sejanje, sađenje i presađivanje: 8432 40 – Rasturači đubriva 8432 80 00 – Ostale mašine 8450 Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše: – Mašine kapaciteta suvog rublja ne većeg od 10 kg: 8450 11 – – potpuno automatske mašine: – – – kapaciteta suvog rublja ne preko 6 kg: 8450 11 11 – – – – mašine koje se pune sa prednje strane 8450 11 19 – – – – mašine koje se pune odozgo 8501 Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata): 8501 40 – Ostali motori naizmenične struje, monofazni: 8501 40 20 – – snage ne preko 750 W: ex 8501 40 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove snage preko 735 W 8501 40 80 – – snage preko 750 W: ex 8501 40 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove snage ne preko 150 kW − Ostali motori naizmenične struje, višefazni: 8501 51 00 – – snage ne preko 750 W: ex 8501 51 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove snage preko 735 W 8501 52 – – snage preko 750 W, ali ne preko 75 kW: 8501 52 20 – – – snage preko 750 W, ali ne preko 7,5 kW: ex 8501 52 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 52 30 – – – snage preko 7,5 kW, ali ne preko 37 kW: ex 8501 52 30 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 52 90 – – – snage preko 37 kW, ali ne preko 75 kW: ex 8501 52 90 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 53 – – snage preko 75 kW: 8501 53 50 – – – vučni motori – – – ostali, snage: 8501 53 81 – – – – preko 75 kW, ali ne preko 375 kW: ex 8501 53 81 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Generatori naizmenične struje: 8501 61 – – snage ne preko 75 kVA: 8501 61 20 – – – snage ne preko 7,5 kVA: ex 8501 61 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 61 80 – – – snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 75 kVA: ex 8501 61 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 Električni transformatori, statički konvertori (npr.: ispravljači) i induktivni kalemovi: – Transformatori sa tečnim dielektrikom: 8504 21 00 – – snage ne preko 650 kVA 8504 22 – – snage preko 650 kVA, ali ne preko 10 000 kVA: 8504 22 10 – – – snage preko 650 kVA, ali ne preko 1600 kVA 8504 22 90 – – – snage preko 1600 kVA, ali ne preko 10000 kVA 8504 23 00 – – snage preko 10000 kVA – Ostali transformatori: 8504 32 – – snage preko 1 kVA, ali ne preko 16 kVA: 8504 32 20 – – – merni ex 8504 32 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 32 80 – – – ostali: ex 8504 32 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 33 00 – – snage preko 16 kVA, ali ne preko 500 kVA: ex 8504 33 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 40 – Statički konvertori (pretvarači): – – ostali: – – – ostali: 8504 40 55 – – – – punjači akumulatora: ex 8504 40 55 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – – ostali: 8504 40 81 – – – – – ispravljači: ex 8504 40 81 – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – – – invertori: 8504 40 88 – – – – – – snage preko 7,5 kVA: ex 8504 40 88 – – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 40 90 – – – – – ostali: ex 8504 40 90 – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8508 Usisivači: – sa ugrađenim elektromotorom: 8508 11 00 – – snage ne preko 1,500 W i sa vrećom za prašinu ili drugim prihvatačem za prašinu kapaciteta ne preko 20 l 8508 19 00 – – ostali 8508 70 00 – Delovi 8509 Elektromehanički aparati za domaćinstvo, sa ugrađenim elektromotorom, osim usisivača iz tarifnog broja 8508: 8516 Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose (npr: aparati za sušenje kose, aparati za kovrdžanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektrotermički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545: 8516 10 – Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači – Električni aparati za grejanje prostora i električni aparati za grejanje tla: 8516 21 00 – – akumulacioni 8516 29 – – ostali: 8516 29 50 – – – konvekcioni grejači – – – ostali: 8516 29 91 – – – – sa ugrađenim ventilatorom 8516 29 99 – – – – ostali – Elektrotermički aparati za uređivanje kose i sušenje ruku: 8516 31 – – aparati za sušenje kose 8516 32 00 – – ostali aparati za uređivanje kose 8516 33 00 – – aparati za sušenje ruku 8516 40 – Električne pegle: 8516 50 00 – Mikrotalasne pećnice 8516 60 – Ostale pećnice; štednjaci, aparati za kuvanje, rešoi, roštilji i ražnjevi – – aparati za kuvanje i rešoi, sa jednom ili više grejnih ploča: 8516 60 51 – – – za ugradnju 8516 60 59 – – – ostalo 8516 60 70 – – roštilji i ražnjevi 8516 60 80 – – pećnice za ugradnju 8516 60 90 – – ostalo – Ostali elektrotermički uređaji: 8516 71 00 – – aparati za pripremanje kafe ili čaja 8516 72 00 – – tosteri 8516 79 – – ostalo 8517 Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanicaili za druge bežične mreže; ostali aparati za prenos iliprijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparateza komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što sulokalna-LAN ili širokopojasna mreža-WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528: – Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna-LAN ili širokopojasna mreža-WAN): 8517 69 – – Ostali: – – – Prijemni aparati za radio-telefoniju radiotelegrafiju: 8517 69 39 – – – – ostali ex 8517 69 39 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8518 Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika; audio-frekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanjezvuka: 8518 10 – Mikrofoni i njihovi stativi: 8518 10 95 – – ostali: ex 8518 10 95 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8518 30 – Slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika: 8518 30 95 – – Ostali: ex 8518 30 95 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8518 40 – Audio-frekventni električni pojačivači: 8518 40 30 – – pojačivači za telefoniju ili merenja ex 8518 40 30 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – ostali: 8518 40 81 – – – sa samo jednim kanalom: ex 8518 40 81 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8518 40 89 – – – ostali: ex 8518 40 89 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8518 90 00 – Delovi 8521 Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera (prijemnika): 8521 90 00 − Ostali 8525 Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujućione sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi): 8525 50 00 – Predajnici 8527 Prijemnici za radio- difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili časovnikom 8528 Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike: – Monitori sa ugrađenom katodnom cevi: 8528 49 – – ostali – Ostali monitori: 8528 59 – – ostali – Projektori: 8528 69 – – ostali – Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike: 8528 71 – – bez ekrana 8528 72 – – ostali, u boji: 8528 72 10 – – – televizijski projekcioni uređaji 8528 72 20 – – – aparati sa ugrađenim uređajem za snimanje ilireprodukciju slike – – – ostali: – – – – sa katodnom cevi: – – – – – sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5 dijagonalne dimenzije ekrana: 8528 72 31 – – – – – – ne preko 42 cm 8528 72 33 – – – – – – preko 42 cm , ali ne preko 52 cm 8528 72 39 – – – – – – preko 72 cm – – – – – ostali: – – – – – – sa parametrom skeniranja ne preko 625 linija, dijagonalne dimenzije ekrana: 8528 72 51 – – – – – – – ne preko 75 cm 8528 72 59 – – – – – – – preko 75 cm 8528 72 75 – – – – – – sa parametrom skeniranja preko 625 linija – – – – ostali: 8528 72 91 – – – – – sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5 8528 72 99 – – – – – ostali 8528 73 00 – – ostali, crno beli i ostali jednobojni (monohromatski) 8529 Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528: 8529 10 – Antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu sa njima: – – antene: – – – spoljne antene za radio-difuzne i televizijske prijemnike: 8529 10 31 – – – – za prijem preko satelita 8529 10 65 – – – unutrašnje (sobne) antene za radio-difuzne i televizijske prijemnike, uključujući antene za ugradnju u aparate ex 8529 10 65 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8529 10 69 – – – Ostalo: ex 8529 10 69 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8529 10 80 – – filteri i skretnice za antene ex 8529 10 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8529 10 95 – – ostalo ex 8529 10 95 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8539 Električne sijalice sa vlaknima i električne sijalice sa pražnjenjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške sa ugrađenim sijalicama i ultraljubičaste i infracrvene sijalice; lučne sijalice: – Ostale sijalice sa vlaknima, isključujući ultraljubičaste i infracrvene: 8539 21 – – volfram-halogene 8539 22 – – ostale, snage ne preko 200 W i za napone preko 100 V 8539 29 – – ostale – Sijalice sa pražnjenjem, osim ultraljubičastih sijalica: 8539 31 – – fluorescentne, sa užarenom katodom 8544 Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora: 8544 20 00 – Koaksijalni kablovi i ostali koaksijalni električni provodnici – Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1000 V: 8544 42 – – sa konektorima: 8544 42 90 – – – ostali 8544 49 – – ostali: – – – ostali: 8544 49 91 – – – – žice i kablovi, čiji pojedinačni provodnici imaju prečnik veći od 0,51 mm – – – – ostali: 8544 49 93 – – – – – za napon ne preko 80 V 8544 49 95 – – – – – za napon preko 80 V ali manji od 1 000 V 8544 49 99 – – – – – za napon od 1 000 V 8544 60 – Ostali električni provodnici, za napon preko 1000 V 8701 Traktori (osim onih iz tar. broja 8709): 8701 10 00 – Traktori jednoosovinski 8701 20 – Drumski tegljači (“šleperi”) za poluprikolice: 8701 20 90 – – upotrebljavani 8701 30 00 – Traktori guseničari: eh 8701 30 00 – – osim onih za uređivanje snežnih terena 8701 90 – Ostali: – – poljoprivredni traktori (osim jednoosovinskih) i šumski traktori, točkaši: – – – novi, snage motora: 8701 90 11 – – – – ne preko 18 kW 8701 90 20eh 8701 90 20 – – – – preko 18 kW, ali ne preko 37 kW:- – – – – osim za industrijsku montažu (sklapanje), u nesastavljenom stanju 8701 90 25 – – – – preko 37 kW, ali ne preko 59 kW 8701 90 31 – – – – preko 59 kW, ali ne preko 75 kW 8701 90 50 – – – upotrebljavani 8702 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: 8702 10 – Sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel) 8702 90 – Ostala: – – sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: – – – zapremine cilindara preko 2 800 cm3: 8702 90 11 – – – – nova 8702 90 19 – – – – upotrebljavana – – – zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3: 8702 90 31 – – – – nova 8702 90 39 – – – – upotrebljavana 8703 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući “karavan” i “kombi” vozila i vozila za trke: – Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom: 8703 21 – – zapremine cilindara ne preko 1000 cm3: 8703 21 10 – – – nova: ex 8703 21 10 – – – osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8703 21 90 – – – upotrebljavana 8703 24 – – zapremine cilindara preko 3000 cm3: 8703 24 10 – – – nova: ex 8703 24 10 – – – – osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8703 24 90 – – – upotrebljavana – Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): 8703 31 – – zapremine cilindara ne preko 1500 cm3: 8703 31 10 – – – nova: ex 8703 31 10 – – – – osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8703 31 90 – – – upotrebljavana 8703 33 – – zapremine cilindara preko 2500 cm3: – – – nova: 8703 33 19 – – – – ostala: ex 8703 33 19 – – – – – osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8703 33 90 – – – upotrebljavana 8704 Motorna vozila za prevoz robe: – Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): 8704 21 – – bruto mase ne preko 5 t: – – – ostala: – – – – zapremine cilindara preko 2 500 cm3: 8704 21 31 – – – – – nova: ex 8704 21 31 – – – – – – osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8704 21 39 – – – – – upotrebljavana – – – – zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3: 8704 21 91 – – – – – nova: ex 8704 21 91 – – – – – – osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8704 21 99 – – – – – upotrebljavana 8704 22 – – bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t: – – – ostala: 8704 22 91 – – – – nova: ex 8704 22 91 – – – – – osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8704 22 99 – – – – upotrebljavana 8704 23 – – bruto mase preko 20 t: – – – ostala: 8704 23 91 – – – – nova: ex 8704 23 91 – – – – – osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8704 23 99 – – – – upotrebljavana – Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: 8704 31 – – bruto mase ne preko 5 t: – – – ostala: – – – – zapremine cilindara preko 2 800 cm3: 8704 31 31 – – – – – nova: ex 8704 31 31 – – – – – – osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8704 31 39 – – – – – upotrebljavana – – – – zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3: 8704 31 91 – – – – – nova: ex 8704 31 91 – – – – – – osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8704 31 99 – – – – – upotrebljavana 8704 32 – – bruto mase preko 5 t: – – – ostala: 8704 32 91 – – – – nova: ex 8704 32 91 – – – – – osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8704 32 99 – – – – upotrebljavana 8704 90 00 – Ostala 8705 Motorna vozila za specijalne svrhe (npr: vozila bez tovarne platforme za prevlačenje automobila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom, vozila za čišćenje puteva, vozila za prskanje i posipanje, vozila-pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice), osim onih konstruisanih prvenstveno za prevoz putnika ili robe: 8705 30 00 – Vatrogasna vozila 8705 40 00 – Vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom 8712 00 Bicikli i slična vozila (uključujući dostavne tricikle), bez motornog pogona: 9301 Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tar. broja 9307 9302 00 00 Revolveri i pištolji, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9303 i 9304 9303 Ostalo vatreno oružje i slični uređaji koji funkcionišu paljenjem eksplozivnog punjenja (npr.: sportske puške, sačmarice i lovački i sportski karabini, vatreno oružje koje se puni spreda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri zaispaljivanje manevarske municije, pištolji sa privezanim klinom za humano ubijanje životinja, bacači brodskih užadi) 9304 00 00 Ostalo oružje (npr.: opružne, vazdušne i gasne puške i pištolji; pendreci) osim oružja iz tar. broja 9307 9305 Delovi i pribor proizvoda iz tar. br. 9301 do 9304 9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično i njihovi delovi; meci, ostala municija i projektili, njihovi delovi, uključujući sačmu i čepove za patrone 9307 00 00 Mačevi, sablje, bajoneti, koplja i slična oružja, njihovi delovi i kanije za to oružje 9401 Sedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležajeve, i njihovi delovi: 9401 30 – Obrtna sedišta sa podešavanjem visine: 9401 30 90 – – ostalo 9401 40 00 – Sedišta, osim baštenskih sedišta ili kamping opreme, koja se mogu pretvoriti u ležajeve – Sedišta od trske, pruća, bambusa ili sličnih materijala: 9401 51 00 – – od bambusa ili ratana 9401 59 00 – – ostala – Ostala sedišta s drvenim kosturima: 9401 61 00 – – tapacirana 9401 69 00 – – ostala – Ostala sedišta, sa metalnim kosturima: 9401 71 00 – – tapacirana 9401 79 00 – – ostala 9401 90 – Delovi: – – ostali: 9401 90 30 – – – od drveta 9403 Ostali nameštaj i njegovi delovi: 9403 30 – Drveni kancelarijski nameštaj 9403 40 – Drveni kuhinjski nameštaj 9403 50 00 – Drveni nameštaj za spavaće sobe 9403 60 – Ostali drveni nameštaj 9403 90 – Delovi: 9403 90 30 – – od drveta 9403 90 90 – – od ostalih materijala 9404 Nosači madraca; predmeti posteljine i slična roba (npr.: madraci, jorgani, perine, jastuci, jastučići) sa oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene: – Madraci: 9404 29 – – od ostalih materijala 9406 00 Montažne zgrade: 9406 00 11 – prenosne kuće za stanovanje – ostale: 9406 00 20 – – od drveta 9503 00 Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa tačkovima; kolica za lutke; lutke; ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom; slagalice svih vrsta: 9503 00 10 – Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima ex 9503 00 10 – – kolica za lutke – Ostali setovi konstrukcija i konstrukcione igračke: 9503 00 39 – – od ostalih materijala ex 9503 00 39 – – – od drveta – Igračke u obliku životinja i neljudskih bića: 9503 00 49 – – ostale ex 9503 00 49 – – – od drveta – Slagalice: 9503 00 61 – – od drveta 9504 Proizvodi za vašarske, stone ili društvene igre, uključujući flipere, bilijar, specijalne stolove za kazino igre i opremu za automatske kuglane: 9504 20 – Stolovi i pribor za bilijar svih vrsta: 9504 20 10 – – bilijarski stolovi sa ili bez nogara 9506 Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; bazeni za plivanje i bazeni za decu: – Lopte, osim lopti za golf i lopti za stoni tenis: 9506 62 – – na naduvavanje: 9506 62 90 – – – ostale 9601 Slonova kost, kost, kornjačevina, rog, paroške, koral, sedef i drugi materijal za rezbarenje životinjskog porekla, obrađeni i proizvodi od ovih materijala (uključujući proizvode dobijene oblikovanjem) 9603 Metle, četke (uključujući četke koje predstavljaju delove mašina, aparata ili vozila), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, pajalice i peruške; pripremljeni čvorovi i poveske za izradu metli ili četki; ulošci i valjci za bojenje; brisači za podove, prozore i sl.(osim brisača sa valjkom): 9603 10 00 – Metle i četke, koje se sastoje od šiblja ili drugog biljnog materijala povezanog zajedno, sa ili bez drški 9603 90 – Ostalo 9604 00 00 Ručna sita i ručna rešeta 9609 Olovke (osim olovaka iz tar. broja 9608), pisaljke, mine za olovke, pastele, ugalj za crtanje, krede za pisanje ili crtanje i krojačke krede 9612 Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili drugačije pripremljene za davanje otisaka, uključujući na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije: 9612 20 00 – Jastučići za žigove 9618 00 00 Krojačke lutke i druge figure za izlaganje; automati i druge pokretne (animirane) figure za uređivanje izloga

Ostavite komentar