Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o spoljnim poslovima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPOLjNIM POSLOVIMA

Član 1.

U Zakonu o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07 i 126/07-ispravka), u članu 5. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

„Načela za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu propisuje Vlada, na predlog ministra spoljnih poslova (u daljem tekstu: ministar).

Poslove bezbednosti iz tačke 25. ovog člana, Ministarstvo obavlja na način koji propisuje Vlada, na predlog ministra.”

Član 2.

U članu 6. reči: „spoljnih poslova (u daljem tekstu: ministar)” brišu se.

Član 3.

U članu 42. posle stava 1. dodaju se novi st. 2–4. koji glase:

„Ministar može bez sprovođenja internog i javnog konkursa doneti rešenje o prijemu drugih lica u radni odnos na određeno vreme − do četiri godine, radi obavljanja odgovarajućih poslova u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Broj zaposlenih koji zasnuju radni odnos u skladu sa stavom 2. ovog člana ne može preći 5% od ukupnog broja sistematizovanih radnih mesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Zaposlenom iz stava 2. ovog člana koji, za vreme trajanja radnog odnosa u Ministarstvu, odsustvuje sa rada kod poslodavca kod koga je bio u radnom odnosu miruju prava i obaveze koje se kod tog poslodavca stiču na radu i po osnovu rada – saglasno zakonu kojim se uređuje rad. Pravo na mirovanje radnog odnosa ima i njegov supružnik dok sa njim boravi u inostranstvu.”

Dosadašnji st. 2−4. postaju st. 5−7.

Član 4.

U članu 67. stav 2. reči: „1. januara 2009. godine”, zamenjuju se rečima: „1. januara 2010. godine”.

Član 5.

Podzakonski opšti akti koji su predviđeni ovim zakonom biće doneti u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, izuzev odredbe člana 4. koja stupa na snagu 1. januara 2009. godine.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je Ustavu Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti radnih odnosa (član 97. tačka 8. Ustava) i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa (član 97. tačka 16. Ustava).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Imajući u vidu da odredba člana 32. Zakona o spoljnim poslovima predviđa da su diplomate posebna vrsta državnih službenika, kao i da odredba člana 36. Zakona predviđa osam diplomatskih zvanja, što je dva puta više od zvanja ostalih državnih službenika sa fakultetskim obrazovanjem u sistemu državne uprave Republike Srbije – neophodno je da načela za sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu spoljnih poslova budu posebno propisana. Polazeći od specifičnosti savremene svetske diplomatije po čijem modelu bi i diplomatska služba Republike Srbije trebalo da bude organizovana, istim podzakonskim opštim aktom bila bi uređena i načela unutrašnjeg uređenja Ministarstva (uključujući i diplomatsko-konzularna predstavništva, kao eksteritorijalne organizacione jedinice u sistemu državne uprave).

Odredbom člana 5. stav 1. tačka 25. zakona o spoljnim poslovima predviđeno je da Ministarstvo obavlja poslove bezbednosti Ministarstva, diplomatsko-konzularnih predstavništava i zaposlenih. Ova oblast bi morala biti razrađena podzakonskim aktom.

Član 42. Zakona o spoljnim poslovima reguliše posebne mere za unapređenje diplomatskog kadra Ministarstva spoljnih poslova. Stavovi čije se dodavanje predlaže regulisali bi posebnu situaciju u kojoj bi moglo doći do prijema u radni odnos lica za rad u diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Imajući u vidu da je taj rad zakonom ograničen na određeno vreme do četiri godine (član 44. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima), predložena odredba bi uvela mogućnost zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme i to upravo do četiri godine. Po sadašnjim propisima, takva mogućnost ne postoji.

Odredbom člana 67. stav 2. Zakona o spoljnim poslovima određeno je da će član 54, koji reguliše naknadu troškova za zdravstveno osiguranje zaposlenih u Ministarstvu za vreme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, stupiti na snagu 1. januara 2009. godine. S obzirom na to da sredstva za ove namene nisu obezbeđena u budžetu Republike Srbije za 2009. godinu neophodno je odložiti početak primene odredbe kojom se ustanovljava pravo na naknadu troškova za zdravstveno osiguranje.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o spoljnim poslovima predviđeno je da Vlada donosi uredbu o načelima o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu spoljnih poslova, kao i uredbu o načinu obavljanja poslova bezbednosti u Ministarstvu i diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Vlada bi oba akta donosila na predlog ministra spoljnih poslova.

Članom 2. Predloga zakona izvršeno je pravno-tehničko usaglašavanje, u saglasnosti sa predloženim izmenama u članu 1. Predloga zakona.

Članom 3. Predloga zakona uvodi se mogućnost zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme do četiri godine. Broj zaposlenih koji zasnuju radni odnos u skladu sa stavom 2. ovog člana ograničava se do 5% od ukupnog broja sistematizovanih radnih mesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Pored toga, zaposlenom iz stava 2. ovog člana koji, za vreme trajanja radnog odnosa u Ministarstvu, odsustvuje sa rada kod poslodavca kod koga je bio u radnom odnosu miruju prava i obaveze koje se kod tog poslodavca stiču na radu i po osnovu rada – saglasno zakonu kojim se uređuje rad. Pravo na mirovanje radnog odnosa ima i njegov supružnik dok sa njim boravi u inostranstvu.

Članom 4. Predloga zakona predlaže se da naknada troškova za zdravstveno osiguranje naših diplomata i ostalih državnih službenika i nameštenika u diplomatsko-konzularnim predstavništvima počne da se primenjuje od 2010. godine.

Imajući u vidu da se Predlog zakona razmatra i donosi u 2009. godini, članom 6. predviđeno je da se odredba člana 54. stav 1. počne primenjivati od 1. januara 2010. godine, kao i da ta odredba stupa na snagu od 1. januara 2009. godine, čime bi se izbegle štetne posledice po rad Ministarstva spoljnih poslova.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna posebna finansijska sredstva.

V. OPŠTI INTERES ZBOG KOGA SE PREDLAŽE POVRATNO DEJSTVO POJEDINIH ODREDABA ZAKONA

Opšti interes da se odloži primena odredbe o naknadi troškova za zdravstveno osiguranje zaposlenih u Ministarstvu za vreme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu (član 4) izražen je u potrebi da se obezbedi nesmetan rad diplomatskog osoblja, a time i rad Ministarstva i otklone eventualni problemi koji bi mogli ozbiljno ugroziti rad i funkcionisanje države, odnosno njenih organa.

VI. RAZLOZI ZA HITNOST POSTUPKA

Hitnim usvajanjem predloženog zakona i donošenjem podzakonskih opštih akata predviđenim u članu 1. Predloga zakona, stvoriće se uslovi za adekvatno obavljanje poslova bezbednosti u oblasti diplomatije, kao i pretpostavke za efikasnije i racionalnije uređenje Ministarstva spoljnih poslova i vođenje kadrovske politike u skladu sa izmenjenim okolnostima i potrebama tog ministarstva, odnosno diplomatije Republike Srbije, te bi s toga, u suprotnom, nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad državnih organa.

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O SPOLjNIM POSLOVIMA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjAVAJU

Član 5.

Ministarstvo u okviru svoje nadležnosti obavlja sledeće poslove:

1) predstavlja, uz predsednika Republike, Republiku Srbiju u odnosima sa drugim državama, međunarodnim organizacijama, međunarodnim sudovima i drugim međunarodnim institucijama, kao i sa njihovim predstavništvima u Republici Srbiji;

2) štiti interese Republike Srbije, njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu;

3) predlaže Vladi spoljnu politiku koju ona utvrđuje;

4) predlaže Vladi uspostavljanje i prekid diplomatskih odnosa sa drugim državama;

5) predlaže Vladi učlanjenje, odnosno učešće Republike Srbije u međunarodnim organizacijama i integracijama, kao i u drugim oblicima međunarodne saradnje;

6) predlaže Vladi ambasadore, generalne i počasne konzule Republike Srbije u inostranstvu;

7) učestvuje u poslovima u vezi sa akreditacijom zvaničnih predstavnika država i međunarodnih organizacija u Republici Srbiji;

8) organizuje zvanične posete na državnom i diplomatskom nivou;

9) učestvuje u pripremama za učešće predstavnika Republike Srbije na međunarodnim pregovorima i konferencijama;

10) analizira međunarodni položaj Republike Srbije i bilateralne odnose sa drugim državama;

11) analizira spoljnopolitičke aspekte odbrane i nacionalne bezbednosti;

12) analizira i predviđa razvoj regionalnih i globalnih odnosa i pojava, naročito u oblasti spoljne politike, bezbednosti, međunarodnog javnog i privatnog prava, ekonomije, ekologije, prosvete i kulture i stanja ljudskih prava, koja su od značaja za ostvarivanje međunarodnih odnosa Republike Srbije;

13) prikuplja i analizira informacije stranih medija koje se odnose na Republiku Srbiju;

14) priprema nacrte zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti spoljnih poslova, daje mišljenje o nacrtima zakona i drugih propisa u vezi sa spoljnim poslovima za koje su nadležni drugi organi državne uprave, a koji su od interesa za međunarodni položaj Republike Srbije;

15) priprema pravna mišljenja o pitanjima iz međunarodnog prava za potrebe predsednika Republike, Vlade i drugih državnih organa;

16) predlaže Vladi strategiju razvoja spoljnih poslova i druge mere kojima se oblikuje spoljna politika Vlade; priprema dokumentaciju, informacije i analize iz oblasti spoljne politike;

17) u saradnji sa nadležnim državnim organima pokreće postupak i koordinira vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora, učestvuje u postupku njihovog potvrđivanja i prati njihovu primenu; čuva originale svih međunarodnih ugovora, zajedničkih saopštenja i deklaracija Republike Srbije i njenih međunarodnopravnih prethodnika;

18) informiše vlade drugih država i međunarodnu javnost, kao i iseljenike, lica srpskog porekla i državljane Republike Srbije u inostranstvu o politici Republike Srbije i, u saradnji sa drugim nadležnim organima državne uprave, radi na promociji političkih stavova Vlade radi jačanja ugleda Republike Srbije u međunarodnim odnosima;

19) u saradnji sa Ministarstvom za dijasporu, unapređuje poštovanje ljudskih i manjinskih prava iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije u inostranstvu;

20) u saradnji sa drugim nadležnim organima državne uprave, sprovodi glasanje državljana Republike Srbije koji imaju prebivalište ili boravište u inostranstvu za vreme izbora i referenduma na republičkom nivou;

21) u saradnji sa drugim organima državne uprave, obavlja poslove razgraničenja sa susednim državama, izrađuje i čuva dokumentaciju o državnoj granici;

22) prikuplja i čuva dokumentaciju o spoljnoj politici Republike Srbije, podstiče naučnoistraživački rad u oblasti spoljne politike i međunarodnih odnosa;

23) sprovodi postupak sticanja, održavanja i raspolaganja nepokretnom imovinom u inostranstvu koja je neophodna za rad diplomatsko-konzularnih predstavništava;

24) organizuje, održava i štiti sisteme informatičkih, telekomunikacionih, kurirskih i drugih veza sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima i drugim informacionim sistemima;

25) obavlja poslove bezbednosti Ministarstva, diplomatsko-konzularnih predstavništava i zaposlenih;

26) u saradnji sa drugim nadležnim organima saglasno posebnom zakonu obezbeđuje učešće u međunarodnim misijama;

27) obavlja i druge poslove određene zakonom.

Poslove iz svog delokruga Ministarstvo vrši neposredno i preko diplomatsko-konzularnih predstavništava.

NAČELA ZA UNUTRAŠNjE UREĐENjE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PROPISUJE VLADA, NA PREDLOG MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA (U DALjEM TEKSTU: MINISTAR).

POSLOVE BEZBEDNOSTI IZ TAČKE 25. OVOG ČLANA, MINISTARSTVO OBAVLjA NA NAČIN KOJI PROPISUJE VLADA, NA PREDLOG MINISTRA.

Član 6.

U cilju stručnijeg i svestranijeg formulisanja predloga strategije spoljne politike i unapređenja ukupnih aktivnosti Ministarstva, ministar spoljnih poslova (u daljem tekstu: ministar) može da osniva savetodavna tela, sastavljena od uglednih stručnjaka iz odgovarajućih oblasti, čije bi angažovanje u savetodavnim telima bilo počasne prirode.

Član 42.

U izuzetnim slučajevima, kada potrebe diplomatske službe to uslove, ministar može bez sprovođenja konkursa doneti rešenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme lica sa odgovarajućim iskustvom u naučnoistraživačkom radu, značajnim diplomatskim iskustvom, profesionalnim znanjima i veštinama, ili iskustvom u radu u međunarodnim i drugim organizacijama.

MINISTAR MOŽE BEZ SPROVOĐENjA INTERNOG I JAVNOG KONKURSA DONETI REŠENjE O PRIJEMU DRUGIH LICA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME – DO ČETIRI GODINE, RADI OBAVLjANjA ODGOVARAJUĆIH POSLOVA U DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU.

BROJ ZAPOSLENIH KOJI ZASNUJU RADNI ODNOS U SKLADU SA STAVOM 2. OVOG ČLANA NE MOŽE PREĆI 5% OD UKUPNOG BROJA SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA.

ZAPOSLENOM IZ STAVA 2.OVOG ČLANA KOJI, ZA VREME TRAJANjA RADNOG ODNOSA U MINISTARSTVU, ODSUSTVUJE SA RADA KOD POSLODAVCA KOD KOGA JE BIO U RADNOM ODNOSU MIRUJU PRAVA I OBAVEZE KOJE SE KOD TOG POSLODAVCA STIČU NA RADU I PO OSNOVU RADA – SAGLASNO ZAKONU KOJIM SE UREĐUJE RAD. PRAVO NA MIROVANjE RADNOG ODNOSA IMA I NjEGOV SUPRUŽNIK DOK SA NjIM BORAVI U INOSTRANSTVU.

Po odluci ministra, Diplomatska akademija organizuje povremene provere znanja, znanja jezika i veština diplomata, kao i drugih zaposlenih u Ministarstvu, u cilju utvrđivanja njihove stručnosti i sposobnosti za bavljenje poslovima radnog mesta na koje su raspoređeni.

Zaposleni koji ne pokaže da poseduje znanja i veštine neophodne za određeno radno mesto premešta se na odgovarajuće radno mesto u Ministarstvu, a ako takvog slobodnog radnog mesta nema, stiče status neraspoređenog u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i dužnosti državnih službenika.

Postupak provere znanja ministar određuje direktivom.

Član 67.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Odredba člana 54. stav 1. stupa na snagu 1. januara 2010. godine.

Ostavite komentar