Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE

O NAUČNOJ I TEHNOLOŠKOJ SARADNjI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, potpisan u Beču, 13. jula 2010. godine, u originalu na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji u originalu na srpskom jeziku glasi:

5

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna Skupština Republike Srbije potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

1. Inicijativu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji (u daljem tekstu: Sporazum) pokrenule su obe strane tokom 2009. godine radi ugovornog regulisanja bilateralne naučne saradnje.

2. U cilju unapređenja i intenziviranja naučne i tehnološke saradnje između naučno-istraživačkih timova Republike Srbije i Republike Austrije obostrano je konstatovan interes za oživljavanje, nastavak i jačanje saradnje u oblasti nauke, istraživanja i stručno-tehničke saradnje dve zemlje. Shodno tome, austrijska strana dostavila je Predlog sporazuma Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj, kao nadležnom organu za pitanja međunarodne naučne i tehnološke saradnje. Dve strane, svesne značaja i uloge međunarodne saradnje u daljem razvoju naučno-tehnoloških sistema u svojim zemljama, posebno imajući u vidu potrebe naučnog i tehnološkog razvoja i njegov značaj za razvoj privreda dve zemlje, izrazile su interes da zaključe Sporazum kako bi se na taj način dao doprinos daljem jačanju korisnih veza između naučnih i stručnih institucija i organizacija i naučnika i stručnjaka iz dve zemlje i omogućilo efikasnije korišćenje njihovih naučnih i tehnoloških potencijala.

3. Sporazum predstavlja uobičajeni pravni okvir za institucionalizaciju saradnje u ovoj oblasti. Sporazum se sastoji od devet članova. Sporazum, kao nosioce saradnje, označava naučno-istraživačke organizacije čiji je interes da uspostave i razviju saradnju sa odgovarajućim austrijskim institucijama kroz zajedničke projekte, naučne i stručne studijske posete i obuku, konsultantske misije, razmenu dokumentacije i naučno-tehničkih informacija i dr. Tekst ovog sporazuma odražava aktuelne potencijale i nameravane aktivnosti u odnosima institucija dve zemlje, jasno definiše obostrane interese, kao i neposredne nosioce aktivnosti (član 2). Sporazum, između ostalog, definiše specifične oblasti nauke i tehnologije u kojima se saradnja prioritetno ostvaruje (član 3), utvrđuje modalitete ostvarivanja saradnje i zaštitu intelektualne svojine (čl. 4, 5, 6).

4. O realizaciji, odnosno sprovođenju Sporazuma na nacionalnom planu, staraće se Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i Federalno ministarstvo nauke i istraživanja Republike Austrije (član 7). Stupanje na snagu, period važenja, izmene i raskid Sporazuma regulisani su čl. 8. i 9. Postojnost Sporazuma, svojim

2

potpisom, potvrdili su Božidar Đelić, potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj i Dr. Beatrix Karl, ministar nauke i istraživanja Republike Austrije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA ZAKONA

Članom 1. Zakona propisuje se potvrđivanje Sporazuma.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma.

Članom 3. Zakona propisano je stupanje Sporazuma na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Zaključenje ovog sporazuma ne zahteva posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije. Sredstva potrebna za realizaciju aktivnosti koje su predmet Sporazuma biće obezbeđena u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), na razdelu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, kao organa nadležnog za naučno-tehničku i tehnološku saradnju.

Ostavite komentar