Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Države Izrael o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I

DRŽAVE IZRAEL O UKIDANjU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH,

SLUŽBENIH I ZVANIČNIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Države Izrael o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša, potpisan u Jerusalimu 5. novembra 2006. godine, u originalu na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku, jednako verodostojnih.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Republika Srbija, sa jedne strane, i Država Izrael, sa druge strane, (u daljem tekstu «strane»),

U želji da unaprede i dalje razviju već postojeće prijateljske odnose između dve zemlje,

U nastojanju da olakšaju putovanja između dve zemlje za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Državljani bilo koje od ugovornih strana, nosioci važećih diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša, izuzimaju se od obaveze pribavljanja viza u cilju ulaska na teritoriju druge strane radi posete ili boravka u trajanju do 90 (devedeset) dana od dana ulaska.

Član 2.

Državljani obe zemlje, nosioci važećih diplomatskih i službenih i zvaničnih pasoša, koji nameravaju da borave na teritoriji druge zemlje u periodu dužem od 90 (devedeset) dana, obavezni su da unapred pribave vizu. Vizu će, bez naplate takse, izdati diplomatska misija odnosne zemlje.

Član 3.

Državljani obe strane, nosioci važećih diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša, koji obavljaju zvanične dužnosti u zemlji druge strane kao članovi diplomatskog ili konzularnog osoblja, kao i članovi njihovih porodica koji su deo domaćinstva, obavezni su da pribave vizu u roku od 30 dana od dana ulaska. Viza iz ovog člana važiće do završetka njihovog službovanja.

Član 4.

Svaka strana zadržava pravo da uskrati ulazak ili boravak državljanima druge strane koje smatra nepoželjnim.

Član 5.

1. Strane će izvršiti razmenu uzoraka važećih pasoša diplomatskim putem najkasnije 30 (trideset) dana pre stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2. Ako jedna strana izda novi model pasoša ili izmeni onaj koji je već razmenjen, druga strana će o tim izmenama biti obaveštena diplomatskim putem 30 (trideset) dana pre datuma početka važenja novih pasoša ili izmena postojećih. Uz obaveštenje se prilaže uzorak novog ili izmenjenog dokumenta kao i informacija o njegovoj primeni.

Član 6.

1. Ovaj Sporazum, koji će važiti tokom inicijalnog perioda od godinu dana, stupa na snagu 90 (devedeset) dana od datuma druge diplomatske note kojom se strane uzajamno obaveštavaju da su ispunjene procedure predviđene nacionalnim propisima za stupanje na snagu ovog Sporazuma. Ovaj Sporazum se automatski produžava na dodatni period od godinu dana.

2. Ovaj Sporazum ostaje na snazi sve dok bilo koja strana ne obavesti diplomatskom notom drugu stranu o njegovom otkazivanju, najmanje 90 (devedeset) dana pre datuma predviđenog za otkazivanje Sporazuma.

Sačinjeno u Jerusalimu na dan 05.11.2006. godine, što odgovara 15. danu Chesvan 5767, na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA ZA

REPUBLIKU SRBIJU DRŽAVU IZRAEL

Vuk Drašković Tzipi Livni

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona, sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, kao i u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Između Srbije i Izraela na snazi je vizni režim, s tim što se u skladu sa Sporazumom o ukidanju takse na vize, zaključenim između dve zemlje 1964. godine, vize izdaju bez naplate konzularne takse. Jednostranom odlukom Saveta ministara Srbije i Crne Gore od 29. maja 2003. godine, za državljane Izraela, pored još 40 zemalja, ukinuta je obaveza pribavljanja viza na sve vrste pasoša za ulazak i boravak u Republici Srbiji do 90 dana. Izraelska strana, međutim, prema Republici Srbiji i dalje primenjuje puni vizni režim.

U cilju unapređenja bilateralne ugovorne regulative, inicirano je sa naše strane zaključenje Sporazuma o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša čije je usaglašavanje diplomatskim putem trajalo više godina. Naime, u skladu sa obostrano izraženim interesom na radnim konsultacijama ministarstava inostranih poslova dve zemlje u Jerusalimu, septembra 1998, tekst predloga Sporazuma dostavljen je radi usaglašavanja Ambasadi Države Izrael u Beogradu 26.09.2000. godine. Izraelska strana je tek posle četiri godine odgovorila (29.10.2004.) na naš predlog kontranacrtom teksta Sporazuma koji u bitnom ne odstupa od odredbi našeg Nacrta sporazuma..

Vlada Republike Srbije je ovlastila ministra spoljnih poslova Republike Srbije da sa ministrom spoljnih poslova Države Izrael potpiše Sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša – što je realizovano 5. novembra 2006. u Jerusalimu, prilikom zvanične posete tadašnjeg ministra spoljnih poslova Republike Srbije Državi Izrael.

III. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar