Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O NAUČNO-TEHNIČKOJ SARADNjI U OBLASTI POLjOPRIVREDE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNIS

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis, sačinjen 16. juna 2010. godine u Tunisu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis, sačinjen u Tunisu, 16. juna 2010. godine, sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 1. Ustava Republike Srbije koji propisuje da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama i odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije koji propisuje da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za zaključivanje sporazuma

Potpisivanjem i potvrđivanjem Sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis:

– Republika Srbija pokazuje spremnost da unapredi ekonomske odnose i doprinese ukupnom unapređenju međusobnih odnosa;

– saradnja dve zemlje u oblasti poljoprivrede dobiće pravni okvir i podstaći razvoj naučnih i tehničkih veza između Republike Srbije i Republike Tunisa;

povećaće se obim razmene poljoprivredno – prehrambenih proizvoda;

stvoriće se mogućnost za saradnju u oblasti obrazovanja, studijskih boravaka eksperata, razmene iskustava i rezultata naučnog istraživanja.

3. Obrazloženje članova Zakona

Član 1. Zakona propisuje da se potvrđuje Sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis, sačinjen u Tunisu 16. juna 2010. godine, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2. Zakona sadrži tekst Sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. Zakona propisuje stupanje na snagu Zakona tj. da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku – Međunarodni ugovori”.

4. Finansijske obaveze

Međunarodnim ugovorom se ne stvaraju finansijske obaveze u njegovom izvršavanju, te nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede

između

Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Tunis (u daljem tekstu „Strane”),

svesne značaja poljoprivrede i njene uloge u ekonomskom razvoju njihovih zemalja;

uverene u značaj saradnje između njihovih institucija i organizacija, koje su odgovorne za poljoprivrednu proizvodnju, prehrambenu industriju, stočarstvo i ribarstvo;

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Cilj

Cilj ovog sporazuma je jačanje naučno-tehničke saradnje u oblasti poljoprivrede i razmena iskustava i ekspertize između dve zemlje.

Član 2.

Oblasti saradnje

Strane će sarađivati posebno u sledećim oblastima:

1. Naučno istraživanje

– Razmena rezultata istraživanja, kao i publikacija i naučnih izveštaja.

– Podsticanje implementacije zajedničkog naučnog projekta, posebno u oblasti biotehnologije, biogoriva, navodnjavanja, akvakulture, prevencije bolesti bilja i stoke.

– Jačanje saradnje između istraživačkih institucija u poljoprivredi i visokog obrazovanja.

2. Zaštita bilja

– Razmena informacija o fitosanitarnim uslovima i važećim zakonima obe zemlje, koji se odnose na biljni karantin,

– Razmena iskustava u pogledu širenja karantinski štetnih organizama i metoda za suzbijanje štetnih organizama,

– Razmena informacija o karantinu i širenju štetnih organizama.

3. Seme i sadni materijal

– razmena iskustava u oblasti proizvodnje i sertifikacije semena i sadnog materijala, priznavanja i zaštite biljnih sorti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima u kojima su Strane potpisnice;

4. Stočarstvo

– organizovanje razmene iskustava u oblasti ribarstva, veštačkog osemenjavanja, uzgoja i selekcije u stočarstvu, u smislu povećanja produktivnosti;

5. Navodnjavanje

Razmena iskustava i informacija koji se odnose na moderne tehnike navodnjavanja, kao i tehnike za uštedu vode, održavanje mreža, prečišćavanje vode i odstranjivanje soli u oblasti poljoprivrede;

6. Savetodavne službe i obuka

– Razmena iskustva u oblasti pružanja savetodavnih i stručnih usluga i obuke,

– Organizovanje obrazovnih seminara za tehnička lica obe zemlje u oblasti obuke

– Razmena dokumentacije, publikacija i radio i televizijskih programa.

7. Prirodni resursi

Razmena iskustva i podataka u oblasti:

– zaštite prirodnih parkova,

– iskorišćavanja šumskih proizvoda i sporednih proizvoda,

– zaštite prirodnih izvora i adaptacije na klimatske promene.

Član 3.

Partnerstvo

Obe Strane radiće na unapređenju partnerstva u oblasti poljoprivrede, ribarstva, akvakulture i prehrambene industrije, i podsticati privatni sektor obe države da, u tom pogledu, osniva zajednička investiciona preduzeća.

Strane će povećati učešće na privrednim manifestacijama i specijalizovanim sajmovima poljoprivrede i ribarstva i omogućiti misije i posete zainteresovanih strana i investitora obe strane kako bi se sagledale mogućnosti ulaganja u obe zemlje, i povećati razmenu poljoprivrednih proizvoda.

Član 4.

Rešavanje sporova

Sve sporove oko tumačenja ili primene ovog sporazuma, Strane će rešavati prijateljski, putem konsultacija i pregovora ili, ukoliko je potrebno, diplomatskim putem.

Kada sporovi ne mogu da se reše prijateljskim putem, sporna pitanja rešavaće se diplomatskim kanalima.

Član 5.

Stupanje Sporazuma na snagu

Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog (30) dana od datuma primanja poslednjeg pisanog obaveštenja kojim se Ugovorne strane međusobno obeveštavaju, diplomatskim putem, o ispunjenju uslova predviđenih nacionalnim zakondavstvom za stupanje ovog sporazuma na snagu.

Član 6.

Izmene i dopune

Ovaj sporazum može da se menja i dopunjuje samo uz obostranu saglasnost Strana. Svaka izmena ili dopuna stupa na snagu u skladu sa odredbama člana 5. ovog sporazuma.

Član 7.

Trajanje Sporazuma

Ovaj sporazum važi pet godina, a nakon isteka ovog perioda će se automatski produžavati na sledeće petogodišnje periode.

Svaka Strana može, u svakom trenutku, da otkaže ovaj sporazum pismenim obaveštenjem, upućenim diplomatskim kanalima, najmanje šest meseci pre isteka roka važenja.

Sačinjeno u Tunisu, dana 16.06.2010. godine, u po dva originalna primerka svaki na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, engleski tekst imaće prednost.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Republike Tunis

dr Saša Dragin Abdesalem Mansur

Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo poljoprivrde,

šumarstva i vodoprivrede vodnih resursa i ribarstva

Ostavite komentar