Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU

SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE POLjSKE

O SARADNjI I UZAJAMNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANjIMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, potpisan u Varšavi, 15. maja 2007. godine, u originalu na srpskom, poljskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE POLjSKE O SARADNjI I UZAJAMNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANjIMA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Poljske (u daljem tekstu: strane ugovornice);

smatrajući da prekršaji carinskih propisa nanose štetu njihovim privrednim, trgovinskim, poreskim, društvenim, kulturnim, industrijskim i poljoprivrednim interesima;

smatrajući da radnje u sprečavanju kršenja carinskih propisa mogu da budu efikasnije uz tesnu saradnju između njihovih carinskih organa;

imajući u vidu značaj tačnog obračuna carinskih dažbina i drugih naknada koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu i obezbeđenje pravilne primene mera o zabranama, ograničenjima i kontroli, kao i pravilne primene zakonskih odredaba i propisa koji se odnose na falsifikovanu robu i registrovane trgovačke žigove;

smatrajući da promet opojnih droga i psihotropnih supstanci predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i bezbednost;

imajući u vidu Preporuku Saveta za carinsku saradnju o uzajamnoj administrativnoj pomoći od 5. decembra 1953. godine;

saglasile su se o sledećem:

Član 1.

U smislu ovog sporazuma:

1. „carinski propisi” su odredbe zakona koje se primenjuju na teritoriji Republike Srbije i Republike Poljske, a odnose se na uvoz, izvoz i provoz robe, uključujući i na prenos sredstava plaćanja, kao i na carinske dažbine, poreze i druge naknade i na mere zabrane, ograničenja i kontrole u vezi sa uvozom ili izvozom robe;

2. „carinski organ” je u Republici Srbiji, Ministarstvo finansija – Uprava carina i u Republici Poljskoj – ministar finansija, koji su nadležni za primenu mera iz stava 1. ovog člana;

3. „carinski organ molilac” je carinski organ strane ugovornice koji podnosi zahtev za pomoć u carinskim pitanjima;

4. „zamoljeni carinski organ” je carinski organ strane ugovornice koji prima zahtev za pomoć u carinskim pitanjima;

5. „carinski prekršaj” je svako kršenje ili pokušaj kršenja carinskih propisa;

6. „kontrolisana isporuka” je metod kojim se dozvoljava ulaz u, izlaz iz i kretanje u okviru teritorije države svake strane ugovornice robe za koju se zna ili postoji sumnja da je predmet nezakonitog prometa, pod kontrolom nadležnih organa strana ugovornica, s ciljem da se otkriju lica koja su počinila prekršaj;

7. „lice” je fizičko lice ili pravno lice, a u Republici Poljskoj i lice koje nema pravnu personalnost;

8. „lični podaci” su podaci koji se odnose na fizičko lice koje je otkriveno ili na fizičko lice koje može da se identifikuje da krši ili da pokušava da krši carinske propise;

9. „opojne droge” su supstance koje su navedene u Jedinstvenoj konvencije o opojnim drogama iz 1961 godine, sačinjena u Njujorku, 30. marta 1961. godine, i u Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci, sačinjena u Beču, 20. decembra 1988. godine;

10. „psihotropne supstance” su supstance koje su navedene u Konvenciji o psihotropnim supstancama, sačinjena u Beču, 21. februara 1971. godine;

11. „prekursori” su supstance i njihove soli, koje se u međunarodnim konvencijama svrstavaju u materijale koji se koriste u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci navedenih u Spisku I i II Konvencije Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci, usvojene u Beču 20. decembra 1988. godine.

Član 2.

1. U skladu sa odredbama ovog sporazuma, strane ugovornice će, preko svojih carinskih organa, pružati jedna drugoj administrativnu pomoć:

1) u obezbeđivanju primene carinskih propisa;

2) u sprečavanju, istraživanju i borbi protiv carinskih prekršaja.

2. Pomoć u okviru ovog sporazuma strane ugovornice će pružati u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, a u okviru nadležnosti i mogućnosti njihovih carinskih organa.

3. Ovaj sporazum odnosi se isključivo na uzajamnu administrativnu pomoć između strana ugovornica; odredbe ovog sporazuma ne daju pravo bilo kom privatnom licu da dobije, uskrati ili isključi neki dokaz ili da onemogući izvršenje po zahtevu.

Član 3.

Carinski organi dostavljaće jedan drugom, na zahtev ili samoinicijativno, informacije, dokumenta i obaveštenja, na osnovu kojih će se obezbediti propisna primena carinskih propisa i sprečavanje, istraživanje i suzbijanje carinskih prekršaja.

2. Carinski organ, koji sprovodi istrage na zahtev carinskog organa druge strane ugovornice, postupaće kao da radi u svoje ime ili na zahtev drugog vladinog organa u njegovoj državi.

Član 4.

Na zahtev carinskog organa molioca, zamoljeni carinski organ, dostavljaće informacije o nacionalnim carinskim propisima i postupcima koji se odnose na istrage carinskih prekršaja.

Carinski organi će, na zahtev ili samoinicijativno, dostavljati sve raspoložive informacije o:

1) novim tehnikama u primeni carinskih propisa koje su se pokazale efikasnim;

2) novim trendovima, metodama ili sredstvima koja se koriste prilikom kršenja carinskih propisa.

Član 5.

Carinski organi strana ugovornica, na zahtev i posle sprovedenih prethodnih postupaka, ako su bili potrebni, a u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom, razmenjuju informacije koje bi mogle da im pomognu u tačnom utvrđivanju carinskih dažbina, poreza i drugih naknada u vezi sa uvozom ili izvozom robe, posebno informacije koje se odnose na:

1. utvrđivanje carinske vrednosti, tarifnog svrstavanja robe i porekla robe;

2. primenu propisa o zabranama, ograničenjima i kontroli.

Član 6.

Zamoljen carinski organ, na zahtev, dostavljaće sledeće informacije i vršiti poseban nadzor nad:

1. licima za koja carinski organ molilac zna da su izvršila carinski prekršaj ili za koja postoji sumnja da vrše carinski prekršaj, posebno nad licima koja ulaze na ili izlaze sa teritorije države zamoljenog carinskog organa;

2. robom u provozu ili koja je uskladištena, a za koju je carinski organ molilac dostavio obaveštenje da sumnja da je predmet nezakonitog prometa na ili sa teritorije države carinskog organa molioca;

3. prevoznim sredstvima ili mestima za koja se zna ili za koja postoji sumnja da su se koristila, da se koriste ili da bi mogla da se koriste prilikom kršenja carinskih propisa na teritoriji države bilo koje od strana ugovornica.

Član 7.

Carinski organi, na zahtev ili samoinicijativno, dostavljaće jedan drugom informacije, uključujući i obaveštenja o već izvršenim ili planiranim radnjama, koje mogu da predstavljaju carinski prekršaj.

U slučajevima kada bi mogla da se nanese znatna šteta privredi, zdravlju ljudi, javnoj bezbednosti ili nekoj drugoj oblasti od vitalnog značaja za jednu stranu ugovornicu, carinski organ druge strane ugovornice dostaviće informacije, kada je to moguće, samoinicijativno.

Član 8.

Carinski organi, samoinicijativno ili na zahtev, dostavljaju jedan drugom sledeće informacije:

1. da li je roba koja je izvezena sa teritorije države carinskog organa molioca, na propisan način uvezena na teritoriju države zamoljenog carinskog organa;

2. da li je roba koja je uvezena na teritoriju države carinskog organa molioca, na propisan način izvezena sa teritorije države zamoljenog carinskog organa, kao i koji je carinski postupak sproveden nad robom.

Član 9.

Carinski organi:

pružaju pomoć jedan drugom u sprovođenju privremenih mera i postupaka, uključujući i zaplenu ili oduzimanje imovine;

raspolažu imovinom, prihodima ili predmetima koji su oduzeti kao rezultat pomoći koja je pružena na osnovu ovog sporazuma, a u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strana ugovornica.

KONTROLISANA ISPORUKA

Član 10.

Carinski organi mogu, na osnovu uzajamnih aranžmana i u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, da primenjuju metod kontrolisane isporuke robe nedirnute, uklonjene ili zamenjene, u potpunosti ili delimično.

Odluke o primeni metoda kontrolisane isporuke donose se od slučaja do slučaja, a po potrebi, mogu da obuhvate i dogovore o pokriću finansijskih troškova.

BORBA PROTIV NEZAKONITOG PROMETA OPOJNIH DROGA,

PSIHOTROPNIH SUPSTANCI I PREKURSORA

Član 11.

U cilju pokretanja akcije za sprečavanje, istraživanje i borbu protiv nezakonitog prometa opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, carinski organi će, samoinicijativno i u što kraćem roku, dostavljati jedan drugom informacije o:

licima za koja se zna ili za koja postoji sumnja da se bave nezakonitim prometom opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora;

prevoznim sredstvima, uključujući i kontejnerima i poštanskim pošiljkama, za koja se zna ili za koja postoji sumnja da se koriste za nezakonit promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora.

2. Carinski organi će, samoinicijativno, dostavljati jedan drugom informacije o sredstvima i metodama koji se koriste u nezakonitom prometu opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, kao i o novim metodama koje se koriste za kontrolu takvog prometa i o njihovoj efikasnosti.

Informacije koje se navode u stavu 1. i 2. ovog člana mogu da se dostavljaju i drugim vladinim organima, koji su uključeni u borbu protiv zavisnosti od droga i nezakonitog prometa opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora.

Član 12.

Dokumenta, informacije, uključujući i obaveštenja, dobijeni u skladu sa ovim sporazumom uživaće istu zaštitu od nezakonitog otuđenja koju informacije iste vrste uživaju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strane ugovornice koja ih je primila.

Originalna dokumenta mogu se zahtevati samo ako su zvanične kopije nedovoljne i moraju se što pre vratiti.

Uz dokumenta, informacije, uključujući i obaveštenja koji se razmenjuju u skladu sa ovim sporazumom dostaviće se i uputstva neophodna za njihovo tumačenje ili korišćenje.

Član 13.

Informacije, dokumenta i drugi podaci dobijeni na osnovu pružene administrativne pomoći mogu da se koriste u građanskim, krivičnim i upravnim postupcima, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strana ugovornica.

Informacije, uključujući i obaveštenja i dokumenta koji se navode u stavu 1. ovog člana mogu da se daju na uvid i drugim vladinim organima koji nisu obuhvaćeni ovim sporazumom, samo ako carinski organ koji ih je dostavio da dozvolu, i pod uslovom da nacionalnim zakonodavstvom države carinskog organa koji je primio takvu informaciju nije zabranjeno njeno davanje.

3. Odredbe stava 2. ovog člana ne primenjuju se na informacije o prekršajima koji se odnose na opojne droge, psihotropne supstance i prekursore. Takve informacije mogu da se dostavljaju drugim organima koji su neposredno uključeni u borbu protiv nezakonitog prometa opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora.

4. Informacije, uključujući i obaveštenja i dokumenta mogu, kad god je to moguće, da se zamene kompjuterizovanim podacima.

5. Informacije, uključujući i obaveštenja i dokumenta koji su, u skladu sa ovim sporazumom, na raspolaganju carinskom organu moliocu, uživaju zaštitu u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države carinskog organa molioca.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Član 14.

Kad se, u skladu sa ovim sporazumom, razmenjuju informacije o ličnim podacima, strane ugovornice će obezbediti standardnu zaštitu podataka, koja je na istom nivou zaštite, prema nacionalnom zakonodavstvu strane ugovornice koja daje informacije, ili, barem na istom nivou zaštite koja proističe iz primene principa o zaštiti ličnih podataka koji su sadržani u Prilogu „Zaštita ličnih podataka”, koji je odštampan uz ovaj sporazum i čini njegov sastavni deo.

Član 15.

1. Pomoć na osnovu ovog sporazuma ostvaruje se kroz neposredne kontakte između carinskih organa.

2. Zahtevi za pružanje pomoći u skladu sa ovim sporazumom, podnose se u pisanom obliku i uz njih se podnose i dokumenta neophodna za njihovo izvršenje. Ako je potrebno, zbog posebnih okolnosti, mogu da se podnesu i usmeni zahtevi. Takvi zahtevi će odmah pismeno da se potvrde.

3. Zahtevi iz stava 2. ovog člana, sadrže sledeće podatke:

1) naziv carinskog organa molioca;

2) predmet zahteva i razlog za podnošenje zahteva;

3) kraći opis slučaja, koji se pravni akti primenjuju i o kojoj vrsti postupka se radi;

4) imena i adrese lica koja učestvuju u postupku, ako su poznati.

4. Zahtevi se podnose na engleskom jeziku.

5. Zahtevu jednog od carinskih organa radi sprovođenja određenog postupka udovoljiće se, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zamoljene strane ugovornice.

6. Dokumenta, informacije, uključujući i obaveštenja iz ovog sporazuma, dostavljaju se carinskim službenicima, koje je za to posebno odredio svaki carinski organ. Spisak sa imenima ovih službenika dostaviće se carinskom organu druge strane ugovornice.

7. Carinski organi preduzeće odgovarajuće mere da njihovi carinski službenici, koji su odgovorni za istraživanje i suzbijanje carinskih prekršaja, uzajamno lično i neposredno sarađuju.

Član 16.

1. Ako zamoljen carinski organ ne raspolaže traženim dokumentima ili informacijama, on će, u saglasnosti sa svojim nacionalnim zakonodavstvom:

pokrenuti istragu za pribavljanje tih dokumenata ili informacija ili

odmah proslediti zahtev odgovarajućem organu ili

ukazati na odgovarajuće organe.

2. Postupak iz stava 1. ovog člana podrazumeva i uzimanje izjava od lica od kojih je zatražena informacija u vezi sa carinskim prekršajem, kao i od svedoka i eksperata.

Član 17.

1. Na pismeni zahtev, posebno određeni carinski službenici carinskog organa molioca mogu, radi sprovođenja postupka u vezi sa carinskim prekršajem, uz odobrenje zamoljenog carinskog organa i u skladu sa uslovima koje on utvrdi:

1) u prostorijama zamoljenog carinskog organa, da pregledaju dokumenta, registre i ostalu odgovarajuću dokumentaciju radi dobijanja bilo kakve informacije u vezi sa tim carinskim prekršajem;

2) uzimati kopije dokumenata, registara i ostale dokumentacije u vezi sa tim carinskim prekršajem;

3) da prisustvuju istrazi koju vodi zamoljen carinski organ na teritoriji države zamoljene strane ugovornice, a tiče se carinskog organa molioca.

2. Carinski službenici carinskog organa molioca koji, u okolnostima navedenim u stavu 1. ovog člana, borave na teritoriji države druge strane ugovornice, dužni su da pruže dokaz o svom ovlašćenju.

3. Službena lica uživaju isto pravo na zaštitu i pomoć kao službena lica druge strane ugovornice, a u skladu njenim nacionalnim zakonodavstvom.

Član 18.

Na zahtev carinskog organa jedne strane ugovornice, carinski organ druge strane ugovornice ovlastiće, kad god je to moguće, svoje carinske službenike da se pojave u svojstvu svedoka ili eksperata na suđenjima ili u upravnim postupcima u vezi za carinskim prekršajem na teritoriji države strane ugovornice molioca i da dostave dokumenta ili njihove overene kopije u svrhe navedenih postupaka. Da bi se službeno lice pojavilo, treba posebno da se naznači o kakvom postupku se radi i u kom svojstvu je službeno lice pozvano da se pojavi kao svedok ili ekspert.

Zamoljen carinski organ u datom ovlašćenju tačno navodi granice u okviru kojih službena lica mogu da svedoče.

Član 19.

Carinski organi neće potraživati nikakva sredstva na ime troškova nastalih u toku primene ovoga sporazuma, osim sredstava za troškove i dnevnice eksperata i svedoka, kao i sredstava za troškove prevodilaca koji nisu državni službenici, a koji padaju na teret carinskog organa molioca, i osim troškova koji se navode u članu 10. stav 2. ovog sporazuma.

Ako za udovoljavanje zahteva nastanu ili mogu da nastanu značajni i izuzetni troškovi, strane ugovornice dogovoriće se pod kojim će se uslovima udovoljiti zahtevu, kao i o načinu nadoknade tih troškova.

PRIMENA SPORAZUMA

Član 20.

Uputstva za primenu ovog sporazuma neposredno izdaju carinski organi strana ugovornica.

Obrazuje se Mešovita komisija koju čine direktori carinskih službi dve strane ugovornice ili njihovi predstavnici zajedno sa ekspertima. Komisija se sastaje po potrebi, na zahtev bilo kog carinskog organa, radi analize sprovođenja odredaba ovog sporazuma, kao i rešavanja spornih pitanja koja mogu da nastanu u njegovoj primeni.

Sporna pitanja za koja se ne pronađe odgovarajuće rešenje, rešiće se dogovorom između strana ugovornica.

Strane ugovornice sastaju se radi revizije Sporazuma, na zahtev ili po isteku pet godina od dana njegovog stupanja na snagu, osim ako jedna drugu pismeno ne obaveste da takva revizija nije potrebna.

PODRUČJE PRIMENE

Član 21.

Ovaj sporazum se primenjuje na teritoriji Republike Srbije i Republike Poljske.

Član 22.

Kad pomoć predviđena ovim sporazumom može da nanese štetu suverenitetu, bezbednosti, javnom poretku ili drugim bitnim interesima zamoljene strane ugovornice, ili može da dovede do povrede industrijske, trgovinske ili profesionalne tajne, ili nije u saglasnosti sa njenim nacionalnim zakonodavstvom, pomoć može da se odbije.

Ako carinski organ traži pomoć koju ona ne bi mogla da pruži, ona će u svom zahtevu na to ukazati. Zamoljen carinski organ može da ceni da li će da udovolji zahtevu.

Zamoljen carinski organ može da odloži pružanje pomoći ako će takva pomoć da utiče na istragu, krivično gonjenje ili postupke koji su u toku. U tom slučaju zamoljen carinski organ će konsultovati carinski organ molioca da bi se odlučilo da li pomoć može da se pruži pod uslovima zamoljenog carinskog organa.

Ako se pomoć odbije ili odloži, moraju da se saopšte razlozi za to.

STUPANjE NA SNAGU I PRESTANAK VAŽENjA

Član 23.

Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca od dana kada su strane ugovornice pismenim putem obavestile jedna drugu da je ispunjena neophodna procedura za njegovo stupanje na snagu.

Član 24.

1. Sporazum je zaključen na neodređeno vreme, ali svaka strana ugovornica može, u bilo koje doba, da ga otkaže, pismenim putem.

2. Sporazum prestaje da važi po isteku tri meseci od dana kada je druga strana ugovornica primila obaveštenje iz stava 1. ovog člana.

3. U skladu sa odredbama ovog sporazuma, postupci koji su već u toku moraju se okončati.

Član 25.

Stupanjem na snagu ovog sporazuma u odnosima između Republike Srbije i Republike Poljske prestaje da važi Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, potpisan u Varšavi 9. maja 1967. godine.

U potvrdu toga dole potpisani, propisno ovlašćeni za to od strane svojih vlada, potpisali su ovaj sporazum.

SAČINjENO u Varšavi dana 15. maja 2007. godine u tri originalna primerka, na srpskom jeziku, na poljskom jeziku i na engleskom jeziku, s tim što svi tekstovi imaju podjednaku važnost. U slučaju neslaganja u tumačenju odredaba ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Poljske PRILOG

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

1. Lični podaci koji su predmet automatske obrade:

1) pribaviće se i obraditi na zakonom propisan način;

2) čuvaće se za određene zakonom propisane namene i neće se upotrebiti u svrhu koja je u suprotnosti sa tim namenama;

3) biće adekvatni, odgovarajući i prema nameni za koju se čuvaju;

4) biće tačni i, kada je to neophodno, ažurni;

5) čuvaće se u formi koja omogućava identifikovanje njihovog sadržaja, najduže dok je to potrebno za namenu zbog koje se čuvaju.

2. Lični podaci o rasnoj pripadnosti, političkom mišljenju, religioznom ili drugom ubeđenju, kao i lični podaci koji se odnose na zdravlje ili seksualni život, ne mogu da se obrađuju automatskom tehnikom osim ako nacionalno zakonodavstvo ne pruža odgovarajuću zaštitu.

Ovo se primenjuje i na lične podatke koji se odnose na kriminalne radnje.

3. Strane ugovornice preduzeće odgovarajuće mere zaštite ličnih podataka koji se čuvaju u elektronskim zapisima protiv neovlašćenog uništavanja ili slučajnog gubitka, kao i protiv svakog neovlašćenog pristupa, promene ili otkrivanja.

4. Licu će se omogućiti:

1) da utvrdi postojanje elektronskog zapisa sa ličnim podacima, njegovu osnovnu namenu, kao i identitet i mesto boravka ili glavno poslovno sedište kontrolora zapisa;

2) da dobije, u određenim periodima i bez prekomernog zadržavanja ili troškova, potvrdu o tome da li se njegovi lični podaci čuvaju u elektronskim zapisima, kao i obaveštenje o tim podacima u razumljivom obliku;

3) da, u zavisnosti od slučaja, ispravi ili izbriše takve podatke, ako su obrađeni u suprotnosti sa odredbama nacionalnog zakonodavstva, imajući u vidu osnovna načela iz st. 1. i 2. ovog priloga;

4) pravni lek, ako nije udovoljeno zahtevu za dostavljanje obaveštenja, za ispravku ili brisanje, a u skladu sa odredbama pod 2) i 3) ovog stava.

5. Nisu dozvoljena nikakva odstupanja od odredaba st. 1, 2. i 4. ovog priloga, osim u okviru ograničenja definisanih u sledećem stavu.

6. Moguća su odstupanja od odredaba st. 1, 2. i 4. ovog priloga ako je takvo odstupanje predviđeno nacionalnim zakonodavstvom strane ugovornice i ako predstavlja neophodnu meru u demokratskom društvu, a u interesu:

1) zaštite državne bezbednosti, bezbednosti građana, monetarnih interesa države ili suzbijanje kriminalnih radnji;

2) zaštite sadržaja podataka ili prava i sloboda ostalih.

7. Ograničenja u korišćenju prava navedenih u stavu 4. pod 2), 3) i 4) ovog priloga, sadržana su u propisima o elektronskim zapisima ličnih podataka koji se koriste za potrebe statistike ili naučnih istraživanja, gde ne postoji mogućnost rizika da će se podaci zloupotrebiti.

8. Strane ugovornice preuzimaju na sebe obavezu da uvedu odgovarajuće sankcije i pravni lek u slučajevima kršenja odredaba nacionalnog zakonodavstva kojim su regulisana osnovna načela iz ovog priloga.

9. Nijedna odredba iz ovog priloga neće se smatrati ograničavajućom, niti će uticati na mogućnost strane ugovornice da odobri veće mere zaštite od onih koje su predviđene ovim prilogom.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

I Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II Razlozi za donošenje Zakona i ciljevi koji se njime ostvaruju

Ovim zakonom se omogućava sprovođenje dvostranog međunarodnog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima u cilju predupređivanja i suzbijanja kršenja carinskih, spoljnotrgovinskih i deviznih propisa, suzbijanja krijumčarenja, olakšanja i ubrzanja robnog i putničkog prometa između dve zemlje i razmene iskustava u radu carinskih organa.

III Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. predviđa se potvrđivanje Sporazuma.

Član 2. sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima na srpskom i engleskom jeziku

Članom 3. uređuje stupanje na snagu Zakona, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje Zakona nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar