Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj pomoći i carinskim pitanjima

PREDLOG ZAKONA

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UZAJAMNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANjIMA

Član 1.

Ratifikuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, potpisan u Zagrebu 15. decembra 2005. godine, u originalu na srpskom i hrvatskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima u originalu na srpskom i hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

O

UZAJAMNOJ POMOĆI

U

CARINSKIM PITANjIMA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Hrvatske (u daljem tekstu: „strane ugovornice“);

smatrajući da prekršaji carinskih propisa nanose štetu njihovim privrednim, trgovinskim, poreskim, društvenim, kulturnim, industrijskim i poljoprivrednim interesima;

smatrajući da radnje u sprečavanju prekršaja carinskih propisa mogu da budu efikasnije uz tesnu saradnju između njihovih carinskih službi;

imajući u vidu značaj tačnog obračuna carinskih dažbina i drugih naknada koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu i obezbeđenje pravilne primene mera o zabranama, ograničenjima i kontroli, kao i pravilne primene zakona i drugih propisa o falsifikovanoj robi i registrovanim trgovačkim žigovima;

smatrajući da promet opojnih droga i psihotropnih supstanci predstavlja opasnost za javno zdravlje i društvo;

imajući u vidu Konvenciju o psihotropnim supstancama iz 1971. godine, kao i Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv nazakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci iz 20. decembra 1988. godine, uključujući i onih navedenih u prilogu te konvencije, kao i njene naknadne izmene i dopune;

imajući u vidu Preporuku Saveta za carinsku saradnju o uzajamnoj administrativnoj pomoći od 5. decembra 1953. godine;

saglasile su se o sledećem:

Član 1.

U smislu ovoga sporazuma:

1) “ carinski propisi“ su zakoni i propisi koje primenjuju dve carinske službe, a odnose se na:

uvoz, izvoz, provoz i skladištenje robe i kapitala, uključujući i sredstva plaćanja;

naplatu, garanciju i povraćaj dažbina i naknada vezano za uvoz i izvoz;

mere zabrane, ograničenja i kontrole, uključujući i propise o deviznoj kontroli;

borbu protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci;

2) (carinska služba( u Republici Srbiji je, Ministarstvo finansija – Uprava carina i u Republici Hrvatskoj – Ministarstvo financija – Carinska uprava, koje su nadležne za primenu mera iz tačke 1) ovog člana;

3) „carinska služba molilac“ je carinska služba strane ugovornice koja podnosi zahtev za pomoć u carinskim pitanjima;

4) „zamoljena carinska služba“ je carinska služba strane ugovornice kojoj je upućen zahtev za pomoć u carinskim pitanjima;

5) „carinski prekršaj“ je svaki prekršaj ili pokušaj prekršaja carinskih propisa;

6) „uvozne i izvozne dažbine i naknade“ su uvozne i izvozne dažbine i druge naknade, takse ili porezi koji se naplaćuju prilikom uvoza ili izvoza;

7) „kontrolisana isporuka“ je radnja u toku koje se, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strana ugovornica, vrši nadzor ili dozvoljava prolaz preko teritorije pošiljki sa opojnim drogama ili psihotropnim supstancama ili druge robe, s ciljem da se otkriju prekršaji u vezi sa uvozom ili izvozom takve robe, kao i da se otkriju lica koja su uključena u takav prekršaj;

8) „lice“ je fizičko lice ili pravno lice;

9) „lični podaci“ su podaci koji se odnose na otkriveno lice ili na lice koje može da se identifikuje;

10)“opojne droge i psihotropne supstance“ su svi proizvodi navedeni u Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv nazakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci iz 20. decembra 1988. godine, uključujući i proizvode koji su navedeni u prilogu te konvencije i u njenim naknadnim izmenama i dopunama.

Član 2.

1. U skladu sa odredbama ovog sporazuma, strane ugovornice će preko svojih carinskih službi pružati jedna drugoj administrativnu pomoć u:

– obezbeđivanju pravilne primene carinskih propisa;

– sprečavanju, istraživanju i borbi protiv kršenja carinskih propisa.

2. Pomoć predviđenu ovim sporazuma svaka strana ugovornica će pružati u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom, a u okviru nadležnosti i mogućnosti kojima raspolaže njena carinska služba.

Ovaj sporazum odnosi se isključivo na uzajamnu administrativnu pomoć između strana ugovornica. Odredbe ovog sporazuma ne daju pravo bilo kom licu da dobije, uskrati ili isključi neki dokaz ili da onemogući izvršenje zahteva.

Ovim sporazumom se ne omogućava naplata carinskih dažbina i drugih naknada na teritoriji carinske službe molioca, a koji su nastali na teritoriji države zamoljene carinske službe.

Član 3.

Carinske službe, na zahtev ili samoinicijativno, dostavljaće jedna drugoj, informacije, podatke i dokumenta, na osnovu kojih će se obezbediti pravilna primena carinskih propisa i sprečavanje, istraživanje i suzbijanje carinskih prekršaja.

2. Carinska služba koja sprovodi istragu u ime druge carinske službe, postupaće kao da radi u svoje ime ili na zahtev drugog nacionalnog organa.

3. Na zahtev carinske službe molioca, zamoljena carinska služba dostavljaće podatke o nacionalnim carinskim propisima i postupcima koji se odnose na istrage o carinskom prekršaju.

OBLICI PRUŽANjA POMOĆI

Član 4.

Carinske službe će, na zahtev ili samoinicijativno, dostavljati sve raspoložive informacije o:

– novim tehnikama u primeni carinskih propisa koje su se pokazale efikasnim;

– novim trendovima, metodama ili sredstvima koja se koriste prilikom carinskih prekršaja.

2. Carinske službe strana ugovornica, na zahtev i posle sprovedene prethodne istrage, ako je bila potrebna, a u okviru nacionalnog zakonodavstva, razmenjuju informacije koje mogu da im pomognu u tačnoj naplati carinskih dažbina i poreza, posebno informacije koje mogu da olakšaju:

– utvrđivanje carinske vrednosti, tarifnog svrstavanja i porekla robe;

– primenu propisa o zabranama, ograničenjima i kontroli.

Član 5.

Zamoljena carinska služba, na zahtev, dostavljaće sledeće informacije i vršiti poseban nadzor nad:

– licima za koja carinska služba molilac zna ili za koja postoji sumnja da krše ili da su prekršila carinske propise, posebno nad licima koja ulaze u ili izlaze iz carinskog područja zamoljene carinske službe;

– robom u provozu ili koja je uskladištena, a za koju je carinska služba molilac dostavila obaveštenje da sumnja da je predmet nezakonitog prometa u ili iz carinskog područja carinske službe molioca;

– prevoznim sredstvima za koja carinska služba molilac sumnja da su se koristila prilikom kršenja carinskih propisa u carinskom području bilo koje od strana ugovornica;

– mestima za koja carinska služba molilac sumnja da se koriste ili da su se koristila prilikom kršenja carinskih propisa u carinskom području bilo koje od strana ugovornica.

Član 6.

Carinske službe, na zahtev ili samoinicijativno, dostavljaće jedna drugoj informacije i obaveštajne podatke o izvršenim ili planiranim radnjama, koje predstavljaju ili bi mogle da predstavljaju carinski prekršaj.

U slučajevima zbog kojih bi mogla da se nanese znatna šteta privredi, javnom zdravlju, javnoj bezbednosti ili nekoj drugoj oblasti od vitalnog značaja za jednu stranu ugovornicu, carinska služba druge strane ugovornice će, kada je to moguće, dostaviti informacije samoinicijativno.

Član 7.

1. Carinske službe, samoinicijativno ili na zahtev, dostavljaće jedna drugoj sledeće informacije i podatke:

da li je roba koja je izvezena sa teritorije države carinske službe molioca, na propisan način uvezena na teritoriju države zamoljene carinske službe;

da li je roba koja je uvezena na teritoriju države carinske službe molioca, na propisan način izvezena sa teritorije države zamoljene carinske službe, kao i koji je carinski postupak sproveden nad robom;

da li je roba, za koju je odobren povlašćen tretman prilikom izvoza sa teritorije države jedne strane ugovornice, na propisan način uvezena na teritoriju države druge strane ugovornice, što podrazumeva da takva informacija treba da sadrži i podatak o merama carinske kontrole koje su sprovedene.

2. Carinske službe će pružati pomoć jedna drugoj u sprovođenju privremenih mera i postupaka, uključujući i zaplenu, stavljanje pod carinski nadzor ili oduzimanje robe.

KONTROLISANA ISPORUKA

Član 8.

Carinske službe strana ugovornica, na osnovu uzajamnog dogovora i u okviru ovlašćenja koja imaju shodno nacionalnom zakonodavstvu, mogu da koriste metod kontrolisane isporuke radi kontrole pošiljki opojnih droga, psihotropnih supstanci ili druge robe u cilju otkrivanja carinskih prekršaja i identifikacije lica koja vrše carinski prekršaj.

Nezakonite pošiljke čije se isporuke kontrolišu mogu, uz saglasnost nadležnih organa biti zaustavljene ili se može dozvoliti nastavak kretanja, a da roba ostane nedirnuta ili da se roba iz stava 1. ovog člana ukloni ili zameni u potpunosti ili delimično.

Član 9.

Originalna dokumenta mogu se zahtevati samo ako su zvanične kopije nedovoljne i moraju se što pre vratiti; prava zamoljene carinske službe ili trećih zainteresovanih strana ostaju nepromenjena.

Uz dokumenta, informacije i podatke koji se razmenjuju u skladu sa ovim sporazumom dostaviće se i sve informacije neophodne za njihovo tumačenje ili korišćenje.

Član 10.

Informacije, dokumenta i drugi podaci dobijeni na osnovu pružene administrativne pomoći mogu da se koriste u građanskim, krivičnim i upravnim postupcima, pod uslovima utvrđenim u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strana ugovornica i samo u svrhe navedene u ovom sporazumu.

Informacije, dokumenta i drugi podaci mogu da se daju i drugim vladinim organima koji nisu obuhvaćeni ovim sporazumom, samo ako carinska služba koja ih je dostavila da izričitu dozvolu, i pod uslovom da nacionalnim zakonodavstvom države zamoljene carinske službe nije zabranjeno davanje tih obaveštenja.

3. Odredbe stava 2. ovog člana ne primenjuju se na informacije i podatke o prekršajima u vezi sa opojnim drogama i psihotropnim supstancama. Takve informacije i podaci mogu da se dostavljaju samo drugim organima koji su neposredno uključeni u borbu protiv nezakonitog prometa droga.

4. Informacije, dokumenta i drugi podaci mogu se, kad god je to moguće, zameniti informacijama u elektronskom obliku koje se dostavljaju u iste svrhe, u bilo kom obliku.

5. Informacije, dokumenta i drugi podaci koji su, radi sprovođenja ovog sporazuma, na raspolaganju carinskoj službi moliocu, uživaju istu zaštitu koju te informacije i dokumenta uživaju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom navedene carinske službe.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Član 11.

Kad se, u skladu sa ovim sporazumom, razmenjuju informacije o ličnim podacima, strane ugovornice će obezbediti zaštitu podataka, koja je na istom nivou zaštite, prema zakonodavstvu strane ugovornice koja daje informaciju, ili, približno na istom nivou zaštite koja proističe iz primene načela o zaštiti ličnih podataka koji su sadržani u Prilogu koji je odštampan uz ovaj sporazum i čini njegov sastavni deo.

Član 12.

1. Pomoć predviđena ovim sporazumom razmenjivaće se neposredno između carinskih službi.

2. Zahtevi za pružanje pomoći u skladu sa ovim sporazumom, podnose se u pismenom obliku i uz njih se podnose i dokumenta neophodna za njihovo izvršenje. Ako je potrebno, zbog posebnih okolnosti, mogu da se podnesu i usmeni zahtevi. Takvi zahtevi moraju odmah pismeno da se potvrde.

3. Zahtevi iz stava 2. ovog člana, sadrže sledeće podatke:

– naziv carinske službe molioca;

– predmet zahteva i razlog za podnošenje zahteva;

– kratak opis slučaja, koji se pravni akti primenjuju i o kojoj vrsti postupka se radi;

– imena i adrese lica na koja se postupak odnosi, ako su poznati.

4. Zahtevi se podnose na srpskom ili na hrvatskom jeziku.

5. Zahtevu jedne od carinskih službi kojim se traži sprovođenja određenog postupka udovoljiće se, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zamoljene carinske službe.

6. Informacije, podaci i dokumenta iz ovog sporazuma, dostavljaće se nadležnoj službi unutar carinske službe.

7. Carinske službe preduzeće neophodne mere da njihovi službenici, koji su odgovorni za sprovođenje istrage i suzbijanje carinskih prekršaja, uzajamno lično i neposredno sarađuju.

Član 13.

1. Ako zamoljena carinska služba ne raspolaže traženim informacijama, podacima ili dokumentima, ona će, u saglasnosti sa nacionalnim zakonodavstvom svoje države:

– pokrenuti postupak za pribavljanje tih informacija, podataka ili dokumenata ili

– odmah proslediti zahtev nadležnoj službi, ili

– obavestiti drugu stranu ugovornicu, kojoj nadležnoj službi da prosledi zahtev.

2. Postupak iz stava 1. ovog člana podrazumeva i uzimanje izjava od lica od kojih je zatražena informacija u vezi sa carinskim prekršajem, kao i od svedoka i eksperata.

Član 14.

1. Na pismeni zahtev, posebno određeni službenici carinske službe molioca mogu, radi istraživanja carinskih prekršaja, uz odobrenje zamoljene carinske službe i u skladu sa uslovima koje zamoljena carinska služba utvrdi:

u prostorijama zamoljene carinske službe, da pregledaju dokumenta, registre i ostalu odgovarajuću dokumentaciju radi dobijanja informacije u vezi sa tim carinskim prekršajem;

uzimati kopije dokumenata, registara i ostale dokumentacije u vezi sa tim carinskim prekršajem;

da prisustvuju istrazi koju sprovodi zamoljena carinska služba, u carinskom području zamoljene strane ugovornice, a koja je važna za carinsku službu molioca.

2. Kad, u okolnostima navedenim u stavu 1. ovog člana, službenici carinske službe molioca borave na teritoriji države druge strane ugovornice, dužni su da pruže dokaz o svom ovlašćenju.

Oni će, za vreme svoga boravka, uživati ista prava na zaštitu i pomoć kao carinski službenici druge strane ugovornice, u skladu sa važećim propisima i odgovorni su za svaki prekršaj koji počine.

Službenici iz stava 1 ovog člana ne smeju da nose službenu uniformu, niti da nose oružje.

Član 15.

Na zahtev carinske službe jedne strane ugovornice, carinska služba druge strane ugovornice može da ovlasti, kad god je to moguće, svoje službenike da se pojave u svojstvu svedoka ili eksperata na suđenjima ili u upravnim postupcima u vezi za carinskim prekršajima zbog kojih se prekršajni postupak vodi na teritoriji države strane ugovornice molioca i da dostave predmete i druga dokumenta ili njihove overene kopije u svrhe navedenih postupaka. U zahtevu da se pojavi, mora tačno da se naznači o kakvom postupku se radi i u kom svojstvu je službenik pozvan da svedoči.

Carinska služba koja je primila zahtev, ako se od nje zahteva, u datom ovlašćenju tačno navodi granice u okviru kojih njeni službenici mogu da svedoče.

Član 16.

Carinske službe neće potraživati nikakva sredstva na ime troškova nastalih u toku primene ovoga sporazuma, osim sredstava za troškove i naknade eksperata i svedoka, kao i sredstava za troškove prevodilaca koji nisu državni službenici, a koji padaju na teret carinske službe molioca.

Ako za udovoljavanje zahteva nastanu ili mogu da nastanu značajni i izuzetni troškovi, strane ugovornice će se dogovoriti pod kojim će se uslovima udovoljiti zahtevu, kao i o načinu nadoknade tih troškova.

Član 17.

Kada pomoć predviđena ovim sporazumom može da nanese štetu suverenitetu, bezbednosti, javnom poretku ili drugim bitnim nacionalnim interesima države zamoljene strane ugovornice, ili može da dovede do povrede industrijske, trgovinske ili profesionalne tajne, ili nije u saglasnosti sa njenim nacionalnim zakonodavstvom, pomoć može da se odbije, da se pruži delimično ili da se pruži uz poštovanje određenih uslova ili zahteva.

Ako carinska služba traži pomoć koju ona ne bi mogla da pruži, ona će na to ukazati u svom zahtevu. Pravo je zamoljene carinske službe da ceni li će da udovolji zahtevu.

Zamoljena carinska služba može da odloži pružanje pomoći ako će takva pomoć da utiče na istragu, krivično gonjenje ili postupke koji su u toku. U tom slučaju zamoljena carinska služba će konsultovati carinsku službu molioca da bi se odlučilo da li pomoć može da se pruži pod uslovima zamoljene carinske službe.

Ako se pomoć odbije ili odloži, moraju da se navedu razlozi za to.

SPROVOĐENjE SPORAZUMA

Član 18.

Odredbe ovog sporazuma neposredno primenjuju carinske službe strana ugovornica. One će odlučivati o načinu na koji će se olakšati sprovođenje ovog sporazuma.

Osniva se Mešovita srpsko – hrvatska komisija koju čine direktori carinskih služba strana ugovornica ili njihovi predstavnici zajedno sa ekspertima. Komisija se sastaje po potrebi, na zahtev bilo koje carinske službe, radi analize sprovođenja odredaba ovog sporazuma, kao i rešavanja problema koji mogu da nastanu u njegovoj primeni.

Carinske službe strana ugovornica sastaju se, na zahtev ili po isteku roka od pet godina od dana stupanja na snagu Sporazuma radi njegove revizije, osim ako jedna drugu pismeno ne obaveste da takva revizija nije potrebna.

PODRUČJE NA KOM SE PRIMENjUJE SPORAZUM

Član 19.

Ovaj sporazum se primenjuje u carinskim područjima država strana ugovornica, koja su kao takva utvrđena njihovim nacionalnim zakonodavstvom .

STUPANjE NA SNAGU I PRESTANAK VAŽENjA

Član 20.

1. Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca od dana kada su strane ugovornice pismeno obavestile jedna drugu da je ispunjena neophodna nacionalna zakonska procedura za njegovo stupanje na snagu.

2. Sporazum je zaključen na neodređeno vreme, ali svaka strana ugovornica može, u bilo koje doba, da ga otkaže, pismenim obaveštenjem drugoj strani ugovornici. U tom slučaju, Sporazum prestaje da važi po isteku tri (3) meseci od dana kada je druga strana ugovornica primila obaveštenje o otkazu.

3. U skladu sa odredbama ovog sporazuma, postupci koji su u trenutku otkaza u toku, okončaće se.

SAČINjENO u Zagrebu dana_ 15. decembra 2005 . godine u dva originalna primerka, na srpskom jeziku i na hrvatskom jeziku, s tim što oba teksta imaju podjednaku važnost.

Za VladuRepublike Srbije Za VladuRepublike Hrvatske

PRILOG SPORAZUMU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UZAJAMNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANjIMA

O

OSNOVNIM NAČELIMA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

1. Lični podaci koji su predmet automatske obrade:

1.1 pribaviće se i obraditi na zakonom propisan način;

1.2 čuvaće se za određene zakonom propisane namene i neće se upotrebiti u svrhu koja je u suprotnosti sa tim namenama;

1.3 biće adekvatni, odgovarajući i prema nameni za koju se čuvaju;

1.4 biće tačni i, kada je to neophodno, ažurni;

1.5 čuvaće se u formi koja omogućava identifikovanje njihovog sadržaja, najduže dok je to potrebno za namenu zbog koje se čuvaju.

2. Lični podaci o rasnoj pripadnosti, političkom mišljenju, religioznom ili drugom ubeđenju, kao i lični podaci koji se odnose na zdravlje ili seksualni život, ne mogu da se obrađuju automatskom tehnikom, osim ako nacionalno zakonodavstvo ne pruža odgovarajuću zaštitu. Ovo se primenjuje i na lične podatke koji se odnose na kriminalne radnje.

3. Strane ugovornice preduzeće odgovarajuće mere zaštite ličnih podataka koji se čuvaju u elektronskim zapisima protiv neovlašćenog uništavanja ili slučajnog gubitka, kao i protiv svakog neovlašćenog pristupa, promene ili otkrivanja.

4. Licu će se omogućiti:

4.1 da utvrdi postojanje elektronskog zapisa sa ličnim podacima, njegovu osnovnu namenu, kao i identitet i mesto boravka ili glavno poslovno sedište kontrolora zapisa;

4.2 da dobije, u određenim periodima i bez prekomernog zadržavanja ili troškova, potvrdu o tome da li se njegovi lični podaci čuvaju u elektronskim zapisima, kao i obaveštenje o tim podacima u razumljivom obliku;

4.3 da, u zavisnosti od slučaja, takvi podaci budu ispravljeni ili izbrisani, ako su obrađeni u suprotnosti sa odredbama nacionalnog zakonodavstva, imajući u vidu osnovna načela iz st. 1. i 2. ovog priloga;

4.4 pravni lek, ako nije udovoljeno zahtevu za dostavljanje obaveštenja, za ispravku ili brisanje, a u skladu sa odredbama pod 4.2 i 4.3 ovog stava.

5 Nisu dozvoljena nikakva odstupanja od odredaba st. 1, 2. i 4. ovog priloga, osim u okviru ograničenja definisanih u sledećim odredbama.

Moguća su odstupanja od odredaba st. 1, 2. i 4. ovog priloga ako je takvo odstupanje predviđeno nacionalnim zakonodavstvom strane ugovornice i ako predstavlja neophodnu meru u demokratskom društvu, a u interesu:

– zaštite državne bezbednosti, bezbednosti građana, monetarnih interesa države ili suzbijanje kriminalnih radnji;

– zaštite subjekata na koje se podaci odnose ili prava i sloboda ostalih.

Ograničenja u korišćenju prava navedenih u stavu 4. pod 4.2, 4.3 i 4.4 ovog priloga, mogu biti predviđena nacionalnim zakonodavstvom kada se elektronski zapisi ličnih podataka koriste za potrebe statistike ili naučnih istraživanja, kada nema opasnosti da će da se povredi privatnost lica na koja se podaci odnose.

6. Svaka strana ugovornica preuzima na sebe obavezu da uvede odgovarajuće sankcije i pravni lek u slučajevima kršenja odredaba nacionalnog zakonodavstva kojim su regulisana osnovna načela iz ovog priloga.

7. Ni jedna odredba iz ovog priloga neće se smatrati ograničavajućom, niti će uticati na mogućnost strane ugovornice da odobri veće mere zaštite od onih koje su predviđene ovim prilogom.

UGOVOR

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

O

MEĐUSOBNOJ POMOĆI

U

CARINSKIM PITANJIMA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu ugovorne stranke),

Smatrajući da povrede carinskih propisa štete njihovim gospodarskim, trgovačkim, fiskalnim, socijalnim, kulturnim, industrijskim i poljoprivrednim interesima;

Smatrajući da radnje u sprječavanju povreda carinskih propisa mogu biti učinkovitije kroz usku suradnju između njihovih carinskih službi;

Imajući u vidu važnost točnog utvrđivanja carinskih davanja i drugih pristojbi koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu i osiguranja prikladne primjene mjera zabrane, ograničenja i kontrole, kao i pravilne primjene zakona i drugih propisa o krivotvorenoj robi i registriranim trgovačkim oznakama;

Imajući u vidu da promet opojnim drogama i psihotropnim tvarima predstavlja opasnost za javno zdravlje i društvo;

Vodeći računa o Konvenciji o psihotropnim supstancama iz 1971. godine, kao i Konvenciji Ujedinjenih naroda protiv nedozvoljenog prometa drogama i psihotropskim supstancama od 20. prosinca 1988., uključujući one navedene u prilozima navedene Konvencije, kao i njene naknadne izmjene i dopune;

Imajući u vidu Preporuku Vijeća za carinsku suradnju o uzajamnoj upravnoj pomoći od 05. prosinca 1953.;

Sporazumjele su se kako slijedi:

DEFINICIJE

Članak 1.

U smislu ovog Ugovora:

1)“carinski propisi” su zakoni i propisi koje primjenjuju carinske službe, a odnose se na:

uvoz, izvoz, provoz i smještaj roba i vrijednosti, uključujući i sredstva plaćanja;

naplatu, garancije i povrat davanja i naknada u svezi sa uvozom i izvozom;

mjere zabrane, ograničenja i kontrole, uključujući i propise o deviznoj kontroli;

borbu protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih tvari;

2)“carinska služba” u Republici Srbiji Ministarstvo financija- Uprava carina, i u Republici

Hrvatskoj- Ministarstvo financija – Carinska uprava, koje su nadležne za provedbu mjera

navedenih u točki 1) ovog članka;

3)“carinska služba tražiteljica“ je carinska služba ugovorne stranke koja

podnosi zahtjev za pomoć u carinskim pitanjima;

4)“zatražena carinska služba“ je carinska služba ugovorne stranke, kojoj je upućen

zahtjev za pomoć u carinskim pitanjima;

5)“carinski prekršaj” je svaka povreda ili pokušaj povrede carinskih propisa;

6)“uvozna i izvozna davanja i naknade“ su uvozna i izvozna davanja i druge naknade,

pristojbe ili porezi koji se naplaćuju prilikom uvoza ili izvoza;

7)“kontrolirana isporuka” je radnja tijekom koje se, u skladu s nacionalnim

zakonodavstvom ugovornih stranaka, vrši nadzor ili dopušta prolazak preko

državnog područja pošiljci s opojnim drogama ili psihotropnim tvarima ili drugim robama,

u svrhu otkrivanja prekršaja vezanih uz uvoz ili izvoz takovih roba, kao i otkrivanja osoba

uključenih u takav prekršaj;

8)“osoba“ je fizička ili pravna osoba;

9)“osobni podaci su podatci koji se odnose na određenu osobu ili odredivu osobu;

10)“opojne droge i psihotropne tvari“ su svi proizvodi navedeni u Konvenciji

Ujedinjenih naroda protiv nedozvoljenog prometa drogama i psihotropskim supstancama

od 20. prosinca 1988., uključujući i proizvode navedene u prilogu te Konvencije, i u

njenim naknadnim izmjenama i dopunama.

PODRUČJE PRIMJENE UGOVORA

Članak 2.

U skladu sa odredbama ovog Ugovora ugovorne stranke će putem svojih carinskih službi pružati jedna drugoj administrativnu pomoć u:

-osiguranju pravilne primjene carinskih propisa;

-sprječavanju, istrazi i borbi protiv kršenja carinskih propisa.

Pomoć predviđenu ovim Ugovorom svaka će ugovorna stranka pružati u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom, a u okviru nadležnosti i mogućnosti kojima raspolaže njezina carinska služba.

Ovaj Ugovor odnosi se isključivo na uzajamnu administrativnu pomoć između ugovornih stranaka. Odredbe ovog Ugovora ne daju pravo bilo kojoj osobi da pribavi, uskrati ili isključi bilo koji dokaz ili onemogući izvršenje zahtjeva.

Ovim Ugovorom se ne osigurava naplata carinskih davanja i drugih naknada na državnom području zatražene carinske službe, a koje su nastale na državnom području carinske službe tražiteljice.

PODRUČJE PRUŽANJA POMOĆI

Članak 3.

Carinske službe će, bilo na zahtjev ili samoinicijativno, dostavljati jedna drugoj informacije, podatke i dokumente koji će pomoći u osiguranju pravilne primjene carinskih propisa i sprječavanje, istragu i suzbijanje carinskih prekršaja.

Carinska služba koja provodi istragu u ime druge carinske službe, postupati će kao da radi u svoje ime ili na zahtjev drugog državnog tijela.

Na zahtjev carinske službe tražiteljice, zatražena carinska služba dostaviti će sve podatke u svezi s nacionalnim carinskim propisima i postupcima koji se odnose na istrage o carinskom prekršaju.

Članak 4.

Carinske službe će, na zahtjev ili samoinicijativno, dostavljati sve raspoložive podatke o:

-novim tehnikama u primjeni carinskih propisa koje su se pokazale djelotvornim;

-novim trendovima, metodama ili sredstvima koja se koriste prilikom carinskih prekršaja;

Carinske službe ugovornih stranaka, na zahtjev i nakon provedene prethodne istrage, ako je bila potrebna, a u okviru nacionalnog zakonodavstva, razmjenjuju podatke koji im mogu pomoći u pravilnoj naplati carinskih pristojbi i poreza, posebno podatke koji mogu olakšati:

-utvrđivanje carinske vrijednosti, tarifno razvrstavanje i podrijetlo robe ;

-primjenu propisa o zabranama, ograničenjima i kontroli.

Zatražena carinska služba će, na zahtjev, dostavljati sljedeće informacije i vršiti specijalni nadzor nad:

-osobama za koje carinska služba tražiteljica zna ili za koje postoji sumnja da krše ili da su prekršile carinske propise, posebno nad osobama koje ulaze u i izlaze iz carinskog područja zatražene carinske službe;

-robom u provozu ili koja je uskladištena, a za koju je carinska služba tražiteljica dostavila obavijest da sumnja da je predmet nezakonitog prometa u ili iz carinskog područja zatražene carinske službe;

-prijevoznim sredstvima za koja carinska služba tražiteljica sumnja da su se koristila prilikom kršenja carinskih propisa u carinskom području bilo koje od ugovornih stranaka;

-mjestima za koja carinska služba tražiteljica sumnja da se koriste ili su bila korištena

prilikom kršenja carinskih propisa u carinskom području bilo koje od ugovornih stranaka.

Članak 6.

Carinske službe će, na zahtjev ili samoinicijativno, dostavljati jedna drugoj informacije i

obavještajne podatke o izvršenim ili planiranim radnjama, koje predstavljaju ili bi mogle

predstavljati carinski prekršaj.

U slučajevima u kojima bi se mogla nanijeti znatna šteta gospodarstvu, javnom zdravlju,

javnoj sigurnosti ili nekom drugom području od vitalnog interesa za jednu od ugovornih

stranaka, carinska služba druge ugovorne stranke će, kada je to moguće, dostaviti

informacije samoinicijativno.

Carinske službe će, samoinicijativno ili na zahtjev, dostavljati jedna drugoj slijedeće

informacije i podatke:

-da li je roba koja je izvezena iz državnog područja carinske službe tražiteljice, na

propisan način uvezena na državno područje zatražene carinske službe;

-da li je roba koja je uvezena na državno područje carinske službe tražiteljice, na propisan

način izvezena iz državnog područja zatražene carinske službe, kao i koji je carinski

postupak proveden nad robom;

-da li je roba za koju je odobren povlašteni tretman prilikom izvoza iz državnog područja

države jedne ugovorne stranke na propisan način uvezena u državno područje druge

ugovorne stranke, što podrazumijeva da takva informacija treba sadržavati i podatak o

mjerama carinske kontrole koje su poduzete.

Carinske službe će pružati pomoć jedna drugoj u provedbi privremenih mjera i

postupaka, uključujući i zapljenu, stavljanje pod carinski nadzor ili oduzimanje robe.

Članak 8.

Carinske službe ugovornih stranaka, na osnovu međusobnog dogovora i u okviru ovlaštenja koja imaju sukladno nacionalnom zakonodavstvu, mogu koristiti način kontrolirane isporuke radi kontrole pošiljki opojnih droga,psihotropnih tvari ili druge robe, u cilju otkrivanja carinskih prekršaja i identifikacije osoba koje čine carinske prekršaje.

Nezakonite pošiljke čije se isporuke kontroliraju mogu, uz suglasnost nadležnih tijela, biti zaustavljene, ili se može dozvoliti nastavak kretanja, a da roba ostane netaknuta, ili da se roba iz stavka 1.ovog članka ukloni ili zamijeni u cijelosti ili djelomično.

DOKUMENTI I OBAVIJESTI

Članak 9.

Izvorni dokumenti mogu se zatražiti samo ako su službene preslike nedovoljne i moraju se što prije vratiti; prava zatražene carinske službe ili trećih zainteresiranih strana ostaju nepromijenjena.

Uz dokumente, informacije i podatke koji se razmjenjuju u skladu s ovim Ugovorom dostaviti će se i sve informacije neophodne za njihovo za tumačenje ili uporabu.

UPORABA INFORMACIJA I DOKUMENATA

Članak 10.

Informacije, dokumenti i drugi podaci primljeni na osnovi pružene administrativne pomoći, mogu se koristiti u građanskim, kaznenim i upravnim postupcima, pod uvjetima utvrđenim u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka i samo u svrhe navedene u ovom Ugovoru.

Informacije, dokumenti i drugi podaci mogu se dati i drugim državnim tijelima, koja nisu obuhvaćena ovim Ugovorom, samo ako carinska služba koja ih je dostavila to izričito dozvoli i pod uvjetom da nacionalnim zakonodavstvom zatražene carinske službe nije zabranjeno davanje tih obavijesti.

Odredbe stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se na informacije i podatke o prekršajima u vezi sa opojnim drogama i psihotropnim tvarima. Takve informacije i podaci mogu se dostavljati samo drugim tijelima koja su izravno uključena u borbu protiv nezakonitog prometa droga.

Informacije, dokumenti i drugi podaci mogu se, kada je to moguće, zamijeniti informacijama u elektronskom obliku koje se dostavljaju u iste svrhe, u bilo kojem obliku.

Informacije, dokumenti i drugi podaci koji su, radi provedbe ovog Ugovora, na raspolaganju carinskoj službi tražiteljici, uživaju jednaku zaštitu koju te informacije i dokumenti uživaju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom navedene carinske službe.

Članak 11.

Kada se, sukladno ovom Ugovoru, razmjenjuju informacije o osobnim podacima, ugovorne stranke će osigurati zaštitu podataka, koja je na istom nivou zaštite, prema zakonodavstvu ugovorne strane koja daje informaciju, ili, približno na istom nivou zaštite koja proizlazi iz primjene načela o zaštiti osobnih podataka, sadržanih u Dodatku koji je tiskan uz ovaj Ugovor i čini njegov sastavni dio.

Članak 12.

Pomoć predviđena ovim Ugovorom ostvarivat će se izravno između carinskih službi.

Zahtjevi za pružanje pomoći u skladu sa ovim Ugovorom, podnose se pisanom obliku, i uz njih se podnose i dokumenti neophodni za njihovo izvršenje. Ako je potrebno, zbog posebnih okolnosti, mogu se podnijeti i usmeni zahtjevi. Takvi zahtjevi se moraju odmah pisano potvrditi.

Zahtjevi iz stavka 2. ovog članka, sadrže slijedeće podatke :

-naziv carinske službe tražiteljice;

-predmet zahtjeva i razlog podnošenja zahtjeva;

-kratak opis predmeta, koji se pravni akti primjenjuju i o kojoj vrsti postupka se radi;

-imena i adrese osoba na koje se postupak odnosi, ako su poznati.

Zahtjevi se podnose na srpskom ili na hrvatskom jeziku.

Zahtjevu jedne od carinskih službi kojim se traži provođenje određenog postupka udovoljiti će se, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zatražene carinske službe.

Informacije, podaci i dokumenti, iz ovog Ugovora, dostavljati će se nadležnoj službi unutar carinske službe.

Carinske službe će poduzeti potrebne mjere da njihovi djelatnici, koji su odgovorni za provođenje istrage i suzbijanje carinskih prekršaja, međusobno osobno i neposredno surađuju.

Članak 13.

Ako zatražena carinska služba ne raspolaže traženim informacijama, podacima ili

dokumentima, ona će, sukladno nacionalnom zakonodavstvu svoje države:

-pokrenuti postupak za pribavljanje tih informacija, podataka ili dokumenata ili

-odmah proslijediti zahtjev nadležnoj službi, ili

-izvijestiti drugu ugovornu stranku, kojoj nadležnoj službi da proslijedi zahtjev.

Postupak iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva i uzimanje izjava od osoba od kojih je

zatražena informacija u vezi sa carinskim prekršajem, kao i od svjedoka i vještaka.

Članak 14.

Na pisani zahtjev, posebno određeni službenici carinske službe tražiteljice mogu, radi istraživanja carinskih prekršaja, uz odobrenje zatražene carinske službe i sukladno uvjetima koje zatražena carinska služba utvrdi:

-u prostorijama zatražene carinske službe pregledati dokumente, registre i ostalu odgovarajuću dokumentaciju radi dobivanja informacije u vezi s tim carinskim prekršajem;

-uzimati preslike dokumenata, registara i ostale dokumentacije u vezi s tim carinskim prekršajem;

-biti nazočni istrazi koju provodi zatražena carinska služba, u carinskom području zatražene ugovorne stranke, a koja je bitna za carinsku službu tražiteljicu.

Kada, u okolnostima navedenim u stavku 1. ovog članka, službenici carinske službe tražiteljice borave na državnom području države druge ugovorne stranke dužni su pružiti dokaz o svojem službenom statusu.

Oni će, za vrijeme svojeg boravka, uživati ista prava na zaštitu i pomoć kao carinski službenici druge ugovorne stranke, u skladu sa važećim propisima i odgovorni su za svaki prekršaj koji počine.

Službenici iz stavka 1. ovog članka ne smiju nositi službenu odoru, niti nositi oružje.

Članak 15.

Na zahtjev carinske službe jedne ugovorne stranke, carinska služba druge ugovorne stranke može ovlastiti, kad god je to moguće, svoje službenike da se pojave u svojstvu vještaka ili svjedoka na suđenjima ili u upravnim postupcima u svezi sa carinskim prekršajima zbog kojih se prekršajni postupak vodi na državnom području države ugovorne stranke tražiteljice i da dostave predmete i druge dokumente ili njihove ovjerene preslike u svrhe navedenih postupaka. U zahtjevu za pojavljivanjem mora točno biti naznačeno o kakvom postupku se radi i u kojem svojstvu je službenik pozvan svjedočiti.

Carinska služba koja je primila zahtjev, ako se od nje zahtijeva, u izdanom ovlaštenju, točno navodi granice u okviru kojih njezini službenici mogu svjedočiti.

Članak 16.

Carinske službe neće potraživati nikakva sredstva na ime troškova nastalih u toku provedbe ovog Ugovora, osim sredstava za troškove i naknade vještacima i svjedocima, kao i sredstva za troškove prevoditelja koji nisu državni službenici, a koji padaju na teret carinske službe tražiteljice.

Ako za ispunjenje zahtjeva nastanu ili mogu nastati značajni i izuzetni troškovi, ugovorne stranke će se dogovoriti pod kojim će se uvjetima udovoljiti zahtjevu, kao i o načinu podmirenja tih troškova.

Članak 17.

Kada pomoć predviđena ovim Ugovorom može nanijeti štetu suverenitetu, sigurnosti, javnom poretku ili drugim temeljnih nacionalnim interesima države zatražene ugovorne stranke, ili bi mogla dovesti do kršenja industrijske, trgovačke ili profesionalne tajne, ili nije u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom, pomoć se može odbiti, pružiti djelomično ili se može pružiti uz udovoljavanje određenim uvjetima ili zahtjevima.

Ako carinska služba traži pomoć koju ona ne bi mogla pružiti, ona će na to upozoriti u svojem zahtjevu. Pravo je zatražene carinske službe da odluči da li će udovoljiti zahtjevu.

Zatražena carinska služba može odgoditi pružanje pomoći ukoliko bi takva pomoć mogla utjecati na istragu, krivično gonjenje ili postupke koji su u tijeku. U tom slučaju zatražena carinska služba će konzultirati carinsku službu tražiteljicu kako bi utvrdila da li pomoć može biti pružena pod uvjetima zatražene carinske službe.

Ako se pomoć odbije ili odgodi, moraju se navesti razlozi za to.

Članak 18.

Odredbe ovog Ugovora neposredno primjenjuju carinske službe ugovornih stranaka. One će odlučivati o načinu na koji će se olakšati provedba ovog Ugovora.

Osniva se Mješovito srpsko-hrvatsko povjerenstvo kojeg čine ravnatelji carinskih službi ugovornih stranaka ili njihovi predstavnici zajedno sa stručnjacima. Povjerenstvo se sastaje po potrebi, na zahtjev bilo koje carinske službe, radi analize provođenja odredaba ovog Ugovora kao i rješavanja problema koji mogu nastati u njegovoj primjeni.

Carinske službe ugovornih stranaka sastaju se na zahtjev ili po isteku roka od pet godina od dana stupanja na snagu ovog Ugovora radi njegove revizije, osim ako se međusobno pisano ne izvijeste da takva revizija nije potrebna.

Članak 19.

Ovaj Ugovor primjenjuje se na carinskim područjima država ugovornih stranaka, koja su kao takova utvrđena njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 20.

1.Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma kada su se ugovorne stranke međusobno pisano izvijestile da su ispunjeni svi unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme ali svaka ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme otkazati ovaj Ugovor pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci. U tom slučaju, Ugovor prestaje tri (3) mjeseca od dana kada je druga ugovorna stranka primila obavijest o otkazu.

Postupci koji su u trenutku otkaza u tijeku okončat će se u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 15. prosinca 2005…u dva izvornika, svaki na srpskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Republike Hrvatske

———————————– —————————————–

———————————– —————————————–

1. Osobni podaci koji su predmet automatske obrade:

1.1 pribavljat će se i obrađivati na zakonom propisan način;

1.2 pohranjivat će se za određene zakonom propisane svrhe i neće se koristiti u svrhu koja je u suprotnosti s tim svrhama;

1.3 biti će primjereni, bitni i ne preopširni glede svrhe za koju su pohranjeni;

1.4 biti će točni i po potrebi ažurirani;

1.5 biti će pohranjeni u obliku koji dozvoljava određivanje sadržaja podataka toliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju pohranjeni.

2. Osobni podaci o rasnom podrijetlu, političkom mišljenju, vjerskom ili drugom uvjerenju, kao i osobni podaci koji su u vezi sa zdravljem i spolnim životom, ne mogu se automatski obrađivati osim ako nacionalno zakonodavstvo ne osigura prikladnu zaštitu. Isto će se primijeniti na osobne podatke povezane sa kaznenim djelima.

3. Ugovorne stranke će poduzeti odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka pohranjenih u automatske baze podataka protiv neovlaštenog uništenja ili slučajnog gubitka, kao i protiv neovlaštenog pristupa, izmjena ili otkrivanja.

4. Svakoj osobi će se omogućiti:

4.1 utvrđivanje postojanja automatske baze osobnih podataka, njezine glavne svrhe, kao i identiteta i prebivališta ili glavnog sjedišta službe koja kontrolira bazu podataka;

4.2 dobivanje u razumnim vremenskim razmacima i bez prekomjernog odgađanja ili troškova, potvrde o tome jesu li osobni podaci koji se odnose na nju pohranjeni u automatskoj bazi podataka, kao i priopćavanje tih podataka u njoj razumljivom obliku;

4.3 da ovisno o slučaju takvi podaci budu ispravljeni ili brisani ako su obrađeni suprotno odredbama nacionalnog zakonodavstva uzimajući u obzir osnovna načela iz stavaka 1. i 2. ovog Dodatka;

4.4 pravni lijek, ako nije udovoljeno zahtjevu za dostavljanje obavijesti, ispravak ili brisanje, u skladu s odredbama 4.2 i 4.3 ovog stavka.

5. Nisu dopuštena nikakva odstupanja od odredaba iz stavaka 1,2 i 4 ovog Dodatka, osim u granicama određenim u odredbama koje slijede.

Moguća su odstupanja od odredaba iz stavaka 1.,2. i 4 ovog Dodatka ako je takvo

odstupanje predviđeno nacionalnim zakonodavstvom ugovorne stranke i ako predstavlja

neophodnu mjeru u demokratskom društvu, a u interesu:

-zaštite državne sigurnosti, sigurnosti građana, monetarnih interesa države ili suzbijanje kaznenih djela;

-zaštitu subjekata na koje se podaci odnose ili prava i sloboda drugih.

Ograničenje u primjeni prava navedenih u točkama 4.2, 4.3 i 4.4 stavka 4. ovog Dodatka može biti predviđeno nacionalnim zakonodavstvom kada se automatske baze osobnih podataka koriste za potrebe statistike ili znanstvenih istraživanja, kada nema opasnosti od povrede privatnosti osoba na koje se podaci odnose.

6. Svaka ugovorna stranka se obvezuje uspostaviti prikladne sankcije i mjere za kršenje odredbi nacionalnog zakonodavstva kojima su uređena temeljna načela iz ovog Dodatka.

7. Niti jedna odredba ovog Dodatka neće se tumačiti tako da ograničava ili utječe na mogućnost ugovorne stranke da osigura višu razinu zaštite od one predviđene ovim Dodatkom.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

OBRAZLOŽENjE

I Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 72. stav 1. tačka 1. Ustava Republike Srbije, prema kom Republika Srbija uređuje i obezbeđuje njen međunarodni položaj i odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama.

II Razlozi za donošenje Zakona

Ovim zakonom se omogućava sprovođenje dvostranog međunarodnog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima u cilju predupređivanja i suzbijanja kršenja carinskih propisa, suzbijanja krijumčarenja i razmene iskustava u radu carinskih organa.

III Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. predviđa se ratifikacija Sporazuma.

Član 2. sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima na srpskom i hrvatskom jeziku

Član 3. uređuje stupanje na snagu Zakona, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

IV Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje Sporazuma nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar