Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU

SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

O UZAJAMNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANjIMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, potpisan u Beogradu, 1. juna 2007. godine, u originalu na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

O

UZAJAMNOJ POMOĆI U CARINSKIM

PITANjIMA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Slovenije (u daljem tekstu: strane ugovornice);

smatrajući da prekršaji carinskih propisa nanose štetu privrednim, poreskim i trgovinskim interesima njihovih zemalja;

imajući u vidu značaj tačnog obračuna carinskih dažbina i drugih dažbina koje se naplaćuju prilikom uvoza ili izvoza robe, kao i tačnog utvrđivanja vrednosti i porekla takve robe;

priznajući potrebu međunarodne saradnje u pitanjima koja se odnose na administriranje i primenu carinskih propisa;

uverene da radnje u sprečavanju prekršaja carinskih propisa mogu da budu efikasnije uz tešnju saradnju između njihovih carinskih organa;

imajući u vidu Konvenciju o psihotropnim supstancama iz 1971. godine, kao i Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv nazakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci iz 1988. godine, uključujući i onih navedenih u prilogu te konvencije, kao i njene naknadne izmene i dopune;

imajući u vidu Preporuku Saveta za carinsku saradnju o uzajamnoj administrativnoj pomoći od 5. decembra 1953. godine,

saglasile su se o sledećem:

Član 1.

U smislu ovog sporazuma:

a) „carinski propisi” su zakoni i propisi koje primenjuju carinski organi strana ugovornica, kod uvoza, izvoza i provoza robe, a odnose se na carinske dažbine, naknade i druge mere kontrole kretanja robe preko nacionalnih granica;

b) „carinske dažbine” su sve dažbine, porezi, naknade i/ili plaćanja koja se naplaćuju na teritorijama strana ugovornica, prilikom primene carinskih propisa, osim taksa i naknada koje su ograničene na iznos približnih troškova pruženih usluga;

v) „organ molilac” je carinski organ koji, u skladu sa ovim sporazumom, podnosi zahtev za pomoć ili koji prima takvu pomoć;

g) „zamoljeni organ” je carinski organ koji, u skladu sa ovim sporazumom, prima zahtev za pomoć ili koji pruža takvu pomoć;

d) „prekršaj” je svaki prekršaj ili pokušaj prekršaja carinskih propisa;

đ) „carinski organ” u Republici Srbiji je, Ministarstvo finansija – Uprava carina i u Republici Sloveniji – Ministarstvo za finansije – Carinska uprava Republike Slovenije;

e) „lični podaci” su podaci koji se odnose na otkriveno fizičko lice ili na fizičko lice koje može da se identifikuje.

Član 2.

Oblast primene Sporazuma

1. Strane ugovornice pružiće jedna drugoj pomoć, na način i pod uslovima predviđenim ovim sporazumom, u obezbeđivanju pravilne primene carinskih propisa, posebno u sprečavanju, otkrivanju i istraživanju prekršaja ovih propisa.

2. Pomoć u okviru ovog sporazuma, pružaće se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zamoljene strane ugovornice.

Član 3.

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ dostaviće sve odgovarajuće informacije koje mogu da obezbede pravilnu primenu carinskih propisa, uključujući, između ostalog, i informacije o prevozu i isporuci robe, razmeštaju i odredištu takve robe, njenoj vrednosti i poreklu, kao i informacije o izvršenim ili planiranim radnjama kojima se krše ili bi mogli da se prekrše ti propisi.

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ dostaviće obaveštenje da li je roba koja je izvezena sa teritorije jedne od strana ugovornica, na propisan način uvezena na teritoriju druge strane ugovornice, navodeći, po potrebi, vrstu carinskog postupka koji je sproveden nad tom robom.

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ preduzeće neophodne mere da se obezbedi nadzor nad:

određenim fizičkim ili pravnim licima za koja postoji osnovana sumnja da krše ili da su prekršila carinske propise na teritoriji strane ugovornice molioca;

b) mestima gde je roba smeštena na takav način da postoji osnovana sumnja da postoji namera da se roba ne nezakonit način uveze na teritoriju strane ugovornice molioca;

v) kretanjem robe za koju je organ molilac označio da je predmet značajnog prekršaja carinskih propisa na teritoriji strane ugovornice molioca;

g) prevoznim sredstvima za koja postoji osnovana sumnja da su korišćena, da se koriste ili da se mogu koristiti za kršenje carinskih propisa na teritoriji strane ugovornice molioca.

Član 4.

Pomoć po sopstvenoj inicijativi

Strane ugovornice, u okviru svojih nadležnosti, pružaće jedna drugoj pomoć, ako smatraju da je to neophodno radi pravilne primene carinskih propisa, posebno kada raspolažu informacijama koje se odnose na:

radnje kojima su prekršeni, krše se ili bi mogli da se prekrše carinski propisi i koje mogu biti od interesa za drugu stranu ugovornicu;

nova sredstva ili metode koji se koriste u kršenju tih propisa;

robu za koju se zna ili postoji sumnja da je predmet značajnog prekršaja carinskih propisa na teritoriji druge strane ugovornice;

određena lica za koja se zna ili postoji sumnja da krše carinske propise koji su na snazi na teritoriji druge strane ugovornice;

prevozna sredstva i kontejnere, za koja se zna ili sumnja da su korišćena, da se koriste ili da se mogu koristiti radi prekršaja carinskih propisa koji su na snazi na teritoriji druge strane ugovornice.

Član 5.

Pomoć predviđena ovim sporazumom, obuhvata, između ostalog, informacije o:

a) aktivnostima na suzbijanju krijumčarenja koje bi mogle da budu korisne u sprečavanju prekršaja;

b) novim metodama koje se koriste prilikom kršenja carinskih propisa;

v) zapažanjima i otkrićima, koja su rezultat uspešne primene novih sredstava i tehnika u sprečavanju krijumčarenja i

g) novim tehnikama i poboljšanim metodama za postupak sa putnicima i teretom.

2. Carinski organi strana ugovornica će, ako to nije u suprotnosti sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom, tražiti saradnju za:

a) započinjanje, razvoj i usavršavanje posebnih programa stručne obuke za svoje zaposlene;

b) uspostavljanje i održavanje kanala za međusobnu razmenu informacija sa ciljem da se olakša sigurna i brza razmene informacija;

v) omogućavanje efikasne međusobne koordinacije, uključujući i razmenu osoblja, stručnjaka i imenovanje lica za vezu;

g) proučavanje i ispitivanje nove opreme ili postupaka;

d) pojednostavljenje i usaglašavanje njihovih carinskih postupaka i

đ) druga opšta administrativna pitanja, zbog čega će, povremeno, biti potrebna njihova zajednička akcija.

Član 6.

Dostavljanje / Obaveštavanje

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, preduzeće neophodne mere da:

– dostavi odgovarajuća dokumenta,

– obavesti o odgovarajućim rešenjima,

donetim u skladu sa ovim sporazumom od strane carinskog organa molioca, zainteresovana fizička ili pravna lica koja imaju prebivalište na njegovoj teritoriji, odnosno koja su na njegovoj teritoriji registrovana. U tom slučaju primenjuje se član 7. stav 3. ovog sporazuma.

Član 7.

Oblik i sadržina zahteva za pomoć

Zahtevi u skladu sa ovim sporazumom podnose se u pismenom obliku. Uz zahtev, prilažu se dokumenta neophodna za njihovo izvršenje. Ako je potrebno zbog hitnosti slučaja, mogu da se prihvate i usmeni zahtevi, koji moraju odmah da se pismeno potvrde.

Zahtevi iz stava 1. ovog člana treba da sadrže sledeće podatke:

naziv organa molioca;

b) mere koje se zahtevaju;

v) predmet zahteva i razlog za podnošenje zahteva;

g) koji se zakoni, propisi i drugi pravni akti primenjuju;

d) tačne i detaljne podatke o fizičkim ili pravnim licima na koja se zahtev odnosi;

đ) kraći prikaz odgovarajućih činjenica, osim u slučajevima iz člana 6. ovog sporazuma i

e) veza između tražene pomoći i predmeta na koji se ta pomoć odnosi.

3. Zahtevi se podnose na službenom jeziku zamoljenog organa, na engleskom jeziku ili na jeziku prihvatljivom za taj organ.

4. Pomoć predviđena ovim sporazumom ostvaruje se kroz neposredne kontakte između carinskih organa. Ako carinski organ zamoljene strane ugovornice nije odgovarajuća služba koja može da odgovori na zahtev, proslediće zahtev odgovarajućoj službi, koja će postupiti po zahtevu u okviru svojih zakonskih ovlašćenja ili će obavestiti organ molioca o odgovarajućim postupcima za tu vrstu zahteva.

5. Ako zahtev ne ispunjava formalne uslove, može se zatražiti njegova ispravka ili dopuna, koji neće uticati na preduzimanje neophodnih mera.

Član 8.

Postupanje po zahtevu

1. Zamoljeni organ preduzeće neophodne mere da bi postupio po zahtevu i, ako se to zahteva, zatražiće službene ili sudske mere potrebne za izvršenje tog zahteva.

2. Carinski organ jedne strane ugovornice će, na zahtev carinskog organa druge strane ugovornice, sprovesti sve potrebne istražne postupke, uključujući i ispitivanje eksperata i svedoka ili lica za koja postoji sumnja da su izvršila prekršaj i izvršiti potrebne provere, kontrole i ispitati činjenično stanje u vezi sa pitanjima koja su predmet ovog sporazuma.

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ može da dozvoli da službena lica organa molioca, kada god je to moguće, borave na teritoriji zamoljene strane ugovornice u toku istrage koju sprovode njena službena lica, zbog prekršaja carinskih propisa organa molioca.

Organ molilac, na njegov zahtev, biće obavešten o vremenu i mestu sprovođenja zahtevane istrage, u cilju koordiniranja aktivnosti.

Službena lica organa molioca, koja su ovlašćena da sprovode istražne radnje u vezi sa prekršajima, mogu da zahtevaju da zamoljeni organ pregleda odgovarajuće knjige, registre i drugu dokumentaciju ili kompjuterizovane informacije ili da dostavi njihove kopije ili da pruži svaku informaciju koja se odnosi na taj prekršaj.

Član 9.

Oblik informacije

1. Zamoljeni organ dostaviće rezultate istražnih radnji organu moliocu u obliku dokumenta, overenih kopija dokumenata, izveštaja i sl., a kada je to neophodno, i usmeno.

2. Dokumenta iz stava 1. ovog člana mogu da se zamene kompjuterizovanim informacijama koje su date u iste svrhe, u bilo kom obliku, zajedno sa svim podacima i informacijama koje su neophodne za tumačenje ili korišćenje tih kompjuterizovanih informacija.

Član 10.

Izuzeci od obaveze pružanja pomoći

Ako zamoljena strana ugovornica smatra da ispunjavanje zahteva može da nanese štetu njenom suverenitetu, bezbednosti, javnoj politici ili drugim bitnim nacionalnim interesima, ili može da dovede do povrede industrijske, trgovinske ili profesionalne tajne, može da odbije pomoć ili da je pruži uz poštovanje određenih uslova i zahteva. Pomoć može da se odbije i ako zahtev, pored propisa koji se odnose na carinske dažbine, obuhvata i devizne i poreske propise.

2. Ako organ molilac traži pomoć koju on ne bi mogao da pruži u slučaju da je ista pomoć od njega zatražena, on će u svom zahtevu na to ukazati. Zamoljenom organu je u tom slučaju prepušteno da odluči kako će da odgovori na takav zahtev organa molioca.

3. Ako se pomoć uskrati ili odbije, o takvoj odluci, kao i o razlozima za njeno donošenje, mora odmah biti obavešten organ molilac.

Član 11.

Obaveza poverljivosti

1. Svaka informacija saopštena u bilo kom obliku u skladu sa ovim sporazumom je poverljive prirode. Informacija će biti obuhvaćena obavezom službene poverljivosti i uživaće istu zaštitu koju takva informacija uživa u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strane ugovornice koja ju je primila.

Informacije o ličnim podacima mogu da se dostave samo ako je zaštita podataka na istom nivou zaštite, prema nacionalnom zakonodavstvu strana ugovornica. Strane ugovornice će obezbediti zaštitu podataka koja je najmanje na istom nivou zaštite koja proizilazi iz primene načela koji su sadržani u Prilogu uz ovaj sporazum i koji je njegov sastavni deo.

Član 12.

Upotreba informacija

1. Informacije, dokumenta i drugi podaci dobijeni na osnovu uzajamno pružene pomoći mogu da se koriste samo u svrhe navedene u ovom sporazumu, uključujući njihovu upotrebu i u sudskim i upravnim postupcima.

2. Organ molilac neće, bez prethodne pismene saglasnosti zamoljenog organa, koristiti evidencije ili informacije dobijene na osnovu ovog sporazuma u druge svrhe, osim u svrhe koje su navedene u zahtevu.

3. Kad se, u skladu sa ovim sporazumom, razmenjuju informacije o ličnim podacima, carinski organi strana ugovornica će obezbediti da se one koriste isključivo u svrhe navedene u zahtevu i u skladu sa uslovima koje može da postavi zamoljena strana ugovornica.

4. Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se na informacije o prekršajima koji se odnose na opojne droge i psihotropne supstance. Takve informacije mogu da se dostavljaju organima strane ugovornice molioca koji su neposredno uključeni u borbu protiv nezakonitog prometa droga.

Član 13.

Predmeti, dokumenta i svedoci

Carinski organi strana ugovornica dostaviće, na zahtev, dokumenta koja se odnose na prevoz i isporuku robe i koja sadrže podatke o vrednosti, poreklu, razmeštaju i odredištu robe.

Originalni predmeti, dokumenta i drugi materijali mogu se zahtevati samo ako su kopije nedovoljne. Na izričit zahtev, kopije predmeta, dokumenata i drugog materijala će se na propisan način overiti.

Originalni predmeti, dokumenta i drugi materijali, koji su dostavljeni organu moliocu, moraju što pre da se vrate. Prava zamoljenog organa ili trećih strana ostaju nepromenjena. Na zahtev, originali koji su potrebni za pravosudne ili slične svrhe, odmah će se vratiti.

Na zahtev carinskog organa jedne strane ugovornice, carinski organ druge strane ugovornice može, po svom nahođenju, da ovlasti svoja službena lica, uz njihov pristanak, da se pojave u svojstvu svedoka u sudskim ili upravnim postupcima na teritoriji strane ugovornice molioca i da dostave predmete i druga dokumenta ili njihove overene kopije u svrhe navedenih postupaka. U zahtevu mora bliže da se naznači vreme, mesto i o kakvom postupku se radi i u kom svojstvu će službeno lice da svedoči.

Član 14.

Troškovi

Carinski organi strana ugovornica neće potraživati nikakva sredstva na ime troškova nastalih u toku primene ovoga sporazuma, osim sredstava za troškove svedoka, naknada za eksperte, kao i sredstava za troškove prevodilaca, koji nisu državni službenici.

Ako za udovoljavanje zahteva nastanu ili mogu da nastanu značajni i izuzetni troškovi, carinski organi strana ugovornica dogovoriće se pod kojim će se uslovima udovoljiti zahtevu, kao i o načinu nadoknade tih troškova.

Član 15.

Ovaj sporazum sprovodiće carinski organi strana ugovornica. Oni će odlučivati o svim praktičnim merama i aranžmanima neophodnim za njegovu primenu, uzimajući u obzir i pravila o zaštiti podataka.

2. Nakon obavljenih konsultacija, carinski organi strana ugovornica, mogu da izdaju uputstva neophodna za sprovođenje ovog sporazuma.

3. Carinski organi strana ugovornica mogu da organizuju da njihove službe za istragu budu u neposrednoj vezi.

Član 16.

Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca od datuma poslednjeg pismenog obaveštenja da su ispunjeni svi uslovi predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Carinski organi strana ugovornica saglasni su da se, na zahtev jednog od njih ili po isteku roka od pet godina od datuma stupanja na snagu ovog sporazuma, sastanu radi revizije Sporazuma ili analize drugih carinskih pitanja koja mogu da proisteknu iz uzajamne saradnje, osim ako jedni druge ne obaveste, pismeno, da takva revizija nije potrebna.

3. Ovaj sporazum je zaključen na neodređeno vreme, osim ako ga jedna od strana ugovornica ne otkaže, pismenim obaveštenjem, sa otkaznim rokom od šest meseci. Sporazum prestaje da važi po isteku šest meseci od dana prijema takvog obaveštenja.

U POTVRDU TOGA, dole potpisani, propisno ovlašćeni za to od strane svojih vlada, potpisali su ovaj sporazum.

Sačinjeno u Beogradu dana 1. juna 2007. godine, u dva originalna primerka, na srpskom jeziku, na slovenačkom jeziku i na engleskom jeziku, s tim što svi tekstovi imaju podjednaku važnost. U slučaju neslaganja u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za VladuRepublike Srbije Za VladuRepublike Slovenije

PRILOG

ZAŠTITA PODATAKA

1. Lični podaci koji su predmet automatske obrade:

a) pribaviće se i obraditi na zakonom propisan način;

b) čuvaće se za određene zakonom propisane namene i neće se upotrebiti u svrhu koja je u suprotnosti sa tim namenama;

v) biće adekvatni, odgovarajući i prema nameni za koju se čuvaju;

g) biće tačni i, kada je to neophodno, ažurni;

d) čuvaće se u formi koja omogućava identifikovanje njihovog sadržaja, najduže dok je to potrebno za namenu zbog koje se čuvaju.

2. Lični podaci o rasnoj pripadnosti, političkom mišljenju, religioznom ili drugom ubeđenju, kao i oni koji se odnose na zdravlje ili seksualni život, ne mogu biti predmet automatske obrade, osim ako nacionalno zakonodavstvo ne pruža odgovarajuću zaštitu. Ovo se primenjuje i na lične podatke koji se odnose na kriminalne radnje.

3. Strane ugovornice preduzeće odgovarajuće mere zaštite ličnih podataka, koji se čuvaju u elektronskim zapisima, protiv neovlašćenog uništavanja ili slučajnog gubitka, kao i protiv svakog neovlašćenog pristupa, promene ili otkrivanja.

4. Licu će se omogućiti:

a) da utvrdi postojanje elektronskog zapisa sa ličnim podacima, njegovu osnovnu namenu, kao i identitet i mesto boravka ili glavno poslovno sedište kontrolora zapisa;

b) da dobije, u određenim periodima i bez prekomernog zadržavanja ili troškova, potvrdu o tome da li se njegovi lični podaci čuvaju u elektronskim zapisima, kao i obaveštenje o tim podacima u razumljivom obliku;

v) da, u zavisnosti od slučaja, ispravi ili izbriše takve podatke, ako su obrađeni u suprotnosti sa odredbama nacionalnog zakonodavstva, imajući u vidu osnovna načela iz st. 1. i 2. ovog priloga;

g) pravni lek, ako nije udovoljeno zahtevu za dostavljanje obaveštenja, za ispravku ili brisanje, zavisno od slučaja, a u skladu sa odredbama pod b i v ovog stava.

5.1 Nisu dozvoljena nikakva odstupanja od odredaba st. 1, 2. i 4. ovog priloga, osim u okviru ograničenja definisanih u ovim stavovima.

5.2 Moguća su odstupanja od odredaba st. 1, 2. i 4. ovog priloga ako je takvo odstupanje predviđeno nacionalnim zakonodavstvom strane ugovornice i ako predstavlja neophodnu meru u demokratskom društvu, a u interesu:

zaštite državne bezbednosti, bezbednosti građana, monetarnih interesa države ili sprečavanja kriminalnih radnji;

b) zaštite sadržaja podataka ili prava i sloboda ostalih.

5.3 Ograničenja u korišćenju prava navedenih u stavu 4. pod b, v i g ovog priloga, sadržana su u propisima o elektronskim zapisima ličnih podataka koji se koriste za potrebe statistike ili naučnih istraživanja, gde ne postoji mogućnost rizika da će podaci biti zloupotrebljeni.

6. Nijedna odredba iz ovog priloga neće se smatrati ograničavajućom, niti će uticati na mogućnost strane ugovornice da odobri veće mere zaštite od onih koje su predviđene ovim prilogom.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

I Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II Razlozi za donošenje Zakona i ciljevi koji se njime ostvaruju

Ovim zakonom se omogućava sprovođenje dvostranog međunarodnog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima u cilju predupređivanja i suzbijanja kršenja carinskih, spoljnotrgovinskih i deviznih propisa, suzbijanja krijumčarenja, olakšanja i ubrzanja robnog i putničkog prometa između dve zemlje i razmene iskustava u radu carinskih organa.

III Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. predviđa se potvrđivanje Sporazuma.

Član 2. sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima na srpskom i engleskom jeziku

Članom 3. uređuje stupanje na snagu Zakona, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje Zakona nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar