Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske i Narodne Alžirske Republike u oblasti zdravlja životinja

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE DEMOKRATSKE I NARODNE ALŽIRSKE REPUBLIKE

U OBLASTI ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske i Narodne Alžirske Republike u oblasti zdravlja životinja, sačinjen u Alžiru, 13. februara 2012. godine u dva istovetna primerka na srpskom, arapskom i francuskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske i Narodne Alžirske Republike u oblasti zdravlja životinja u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE DEMOKRATSKE I NARODNE ALŽIRSKE REPUBLIKE

U OBLASTI ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

PREAMBULA

Vlada Republike Srbije i Vlada Demokratske i Narodne Alžirske Republike (u daljem tekstu: Strane),

u želji da olakša promet životinja i proizvoda životinjskog porekla i da istovremeno onemogući unošenje zaraznih bolesti i po zdravlje štetnih proizvoda životinjskog porekla, kao i da razvije saradnju u oblasti veterinarstva,

saglasile su se o sledećem:

Član 1.

Nadležni organi za primenu ovog sporazuma su:

u ime Republike Srbije: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu.

u ime Demokratske i Narodne Alžirske Republike: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja koje zastupa direktor veterinarske službe.

Član 2.

Ugovorne strane će sarađivati u oblasti izvoza, uvoza i provoza životinja i proizvoda životinjskog porekla poštujući veterinarsko – sanitarne mere zemlje uvoznice koje su definisane u veterinarskim uverenjima.

Član 3.

Nadležni organi strana:

razmenjivaće informacije o veterinarsko sanitarnim uslovima za izvoz, uvoz i provoz životinja i njihovih proizvoda.

razmenjivaće mesečne izveštaje o stanju zaraznih bolesti životinja na njihovim teritorijama, koja podležu obaveznom prijavljivanju, navodeći nazive mesta, oznake i imena epizootološkog i epidemiološkog regiona;

obaveštavaće se uzajamno u roku od 24 časa, u pisanim putem, o pojavi žarišta zaraznih bolesti životinja sa bivše liste A Zdravstvenog Koda za Kopnene životinje Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE). U slučaju pojavljivanja slinavke i šapa, navesti tip virusa, izvor bolesti, karakter bolesti i preduzete mere za njihovo sprečevanje i suzbijanje.

Član 4.

Nadležni organi država strana se obavezuju da pruže garancije koje su neophodne da bi se dokazalo da proizvodi životinjskog porekla namenjeni izvozu ne sadrže hormone, ili lekove, ili pesticide, ili mikro organizme, ili koji bilo drugi faktor štetan po ljudsko zdravlje.

Član 5.

Strane će omogućiti :

saradnju i tehničku pomoć među laboratorijama veterinarskih službi država strana.

razmenu veterinara specijalista u cilju međusobnog informisanja zdravstvenom stanju životinja i proizvoda životinjskog porekla, kao i o naučnim i tehničkim proizvodima iz ove oblasti.

razmenu informacija u odnosu na veterinarsko – sanitarne aspekte metoda za obradu, preradu i industrijsku proizvodnju proizvoda životinjskog porekla namenjenih izvozu.

razmenu propisa i stručnih publikacija koje se odnose na oblast veterinarstva.

učešće zainteresovanih specijalista na simpozijumima i seminarima koje Strane organizuju.

Član 6.

Ako veterinarsko – sanitarna kontrola pokaže tokom tranzita ili posle isporuke na teritoriju države druge strane da prevezene životinje ili životinjski proizvodi ne ispunjavaju veterinarsko sanitarne uslove predviđene u povrdama, nadležna služba zemlje kroz koju se vrši tranzit ili koja je krajnja destinacija, a u kojoj je navedeni nedostatak otkriven, odmah će obavestiti nadležni organa države druge strane i preduzeće neophodne mere u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Član 7.

1. Ako se na teritoriji države jedne od Strana utvrdi neka od zaraznih bolesti životinja, nadležni organ države druge Strane može da ograniči ili zabrani uvoz i provoz pošiljaka životinja koje pripadaju vrsti podložnoj na tu zarazu, sa područja na kome se zaraza pojavila ili sa cele teritorije države Strane.

2. Ograničenje i zabrana uvoza i provoza može se primeniti uz iste uslove i na ostale pošiljke kojima se može prenositi bolest.

Član 8.

Sporovi nastali u primenom ovog sporazuma rešavaju se preko predstavnika nadležnih organa država Strana. Ukoliko se na ovaj način ne postigne željeni rezultat, sporovi će se rešavati diplomatskim putem.

Član 9.

Odredbe ovog sporazuma mogu se dopunjavati i/ili menjati uz pisani pristanak Strana u skladu sa odredbama člana 11. ovog sporazuma i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana.

Član 10.

Ovaj Sporazum ne utiče na prava i obaveze ugovornih strana, koje proističu iz međunarodnih sporazuma, čije su one potpisnice.

Član 11.

1. Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog (30) dana od datuma primanja poslednjeg pisanog obaveštenja kojim se Strane međusobno obeveštavaju, diplomatskim putem, o ispunjenju uslova predviđenih nacionalnim zakondavstvom za stupanje ovog sporazuma na snagu.

2. Ovaj sporazum zaključuje se na period od pet (5) godina, a zatim se prećutno produžava za dalje jednogodišnje periode, sve dok ga bilo koja od Strana ne otkaže, u pismenoj formi, diplomatskim putem, najkasnije šest (6) meseci pre isteka tekućeg perioda.

Sastavljeno u Alžiru dana 13.02.2012. u tri orginala svaki na srpskom, arapskom i francuskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni.

ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJE Nebojša Ćirić ZA VLADU DEMOKRATSKE I NARODNE ALŽIRSKE REPUBLIKE Abdelmalek Selal

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske i Narodne Alžirske Republike u oblasti zdravlja životinja sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Vlada je Zaključkom 05 broj: 018-9642/2010 od 23. decembra 2010. godine utvrdila Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske i Narodne Alžirske Republike u oblasti zdravlja životinja i ovlastila dr Sašu Dragina, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da, u ime Vlade potpiše sporazum.

Tadašnje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja predložilo je da se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske i Narodne Alžirske Republike u oblasti zdravlja životinja potpiše u Alžiru tokom održavanja XIX zasedanja Mešovitog komiteta za ekonomsku i naučno-tehničku saradnju između Republike Srbije i Demokratske i Narodne Republike Alžir 12. i 13. februara 2012. godine, kao i da sa srpske strane Sporazum potpiše kopredsednik MK Nebojša Ćirić, tadašnji ministar ekonomije i regionalnog razvoja. Vlada je na sednici održanoj 9. februara 2012. godine donela Zaključak 05 Broj: 018-865/2012 kojim je ovlastila Nebojšu Ćirića da, u ime Vlade potpiše navedeni sporazum.

Ovim sporazumom uređuju se pitanja od značaja za saradnju u oblasti veterinarstva, kao što su: promet životinja i proizvoda životinjskog porekla, razmena obrazaca (sertifikata) za potrebe uvoza i provoza proizvoda životinjskog porekla, razmena izveštaja o pojavi, stanju i kretanju zaraznih bolesti životinja, preduzimanju mera za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti životinja, načine saradnje, međusobno obaveštavanje u slučaju kada pošiljka nezadovoljava veterinarsko – sanitarne uslove iz uverenja koje ga prati, uslove za ograničenje ili zabranu uvoza i provoza pošiljaka životinja, rešavnje spornih pitanja, nadležni organi za sprovođenje sporazuma, primena, važenje i postupak izmene i dopune sporazuma.

Na osnovu navedenog, zaključuje se da su razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske i Narodne Alžirske Republike sadržani u želji potpisnica Sporazuma da:

doprinesu unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje;

saradnja dve zemlje u oblasti veterine dobije pravni okvir kako bi se;

se stvore uslovi za olakšan promet i povećanje obima razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda životinjskog porekla;

se stvore mogućnosti za saradnju nadležnih veterinarskih organa dve zemlje, naučnih ustanova i predstavnika agroindustrijskog kompleksa.

3. Finansijske obaveze u izvršavanju međunarodnog ugovora

Izvršavanjem ovog sporazuma ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

4. Procena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje međunarodnog ugovora

Za realizaciju ovog sporazuma u 2014. godini nisu potrebna finansijska sredstva, dok će u narednim godinama biti obezbeđena u okviru limita Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine utvrđenog fiskalnom strategijom.

Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora po hitnom postupku

Predlaže se da se Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Alžirske Republike u oblasti zdravlja životinja donese po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), radi izvršenja međunarodnih obaveza Republike Srbije.

Ostavite komentar