Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti veterinarstva

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN

O SARADNJI U OBLASTI VETERINARSTVA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti veterinarstva, sačinjen u Bakuu, dana 8. februara 2013. godine, u dva originala svaki na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti veterinarstva u originalu na srpskom jeziku glasi:

Sporazum

između

Vlade Republike Srbije

i

Vlade Republike Azerbejdžan

o saradnji u oblasti veterinarstva

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Azerbejdžan (u daljem tekstu: Strane),

u želji da olakšaju promet životinja i proizvoda životinjskog porekla i da istovremeno onemoguće unošenje zaraznih bolesti životinja i po zdravlje štetnih proizvoda životinjskog porekla, kao i da razvijaju saradnju u oblasti veterinarstva,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

1. Uvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog porekla (u daljem tekstu: pošiljka) između država Strana može se obavljati samo ako su ispunjeni propisani veterinarsko-sanitarni uslovi i ako je prethodno pribavljeno odobrenje nadležnog organa zemlje uvoznice, odnosno zemlje preko čije se teritorije pošiljka provozi.

2. Nadležni organi država Strana razmenjivaće obrasce međunarodnih veterinarskih potvrda (u daljem tekstu: sertifikat), koji prate pošiljke u Republiku Srbiju i Republiku Azerbejdžan i uzajamno se obaveštavati o njihovim izmenama i dopunama.

3. Uverenja moraju biti izdata na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Nadležni organi država Strana će:

uzajamno obaveštavati jedni druge o veterinarsko-sanitarnim uslovima za uvoz i provoz pošiljaka;

razmenjivati šestomesečne izveštaje o statusu zaraznih bolesti životinja sa Liste OIE, za koje je to obaveštavanje obavezno, merama preduzetim radi sprečavanja njihove pojave, širenja kao i njihovog iskorenjivanja, u skladu sa procedurama i preporukama Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE);

informisati jedni druge u roku od 24 časa o pojavi i drugim informacijama koje se odnose na mere i rezultate suzbijanja zaraznih bolesti životinja.

Član 3.

Radi razvijanja saradnje u oblasti veterinarstva nadležni organi država Strana će:

razmenjivati propise i stručne publikacije koje se odnose na oblast veterinarstva;

razmenjivati planove uzorkovanja za tekuću godinu i rezultate uzorkovanja iz predhodne godine;

unapređivati saradnju naučnih i stručnih institucija u oblasti zdravstvene zaštite životinja i veterinarsko – sanitarnog sistema kontrole proizvoda životinjskog porekla, kao i saradnju dijagnostičkih i analitičkih laboratorija;

pružati uzajamnu pomoć u proizvodnji i nabavci potrebnih sredstava za suzbijanje bolesti i lečenje životinja;

razmenjivati ukoliko je neophodno sojeve uzročnika zaraznih i parazitskih bolesti u eksperimentalne i dijagnostičke svrhe, kao i dijagnostička sredstva;

unapređivati saradnju veterinarskih službi i razmenu veterinarskih stručnjaka, radi upoznavanja organizacije i delovanja veterinarskih službi država Strana, stanja izvoznih objekata i zdravstvenog stanja životinja;

nastojati da se organizuju godišnji sastanci eksperata, na osnovu uzajamnosti.

Član 4.

Ukoliko se na graničnom prelazu ili u odredištu utvrdi da pošiljka ne zadovoljava veterinarsko-sanitarne uslove iz sertifikata, nadležni organ države Strane, na čijoj teritoriji je utvrđen nedostatak, odmah će o tome obavestiti nadležni organ

države druge Strane i preduzeti mere u skladu sa svojim nacionalnim propisima.

Član 5.

1. Ako se na teritoriji jedne od država Strana utvrdi neka od zaraznih bolesti životinja, nadležni organ države druge Strane može da ograniči ili zabrani uvoz i provoz pošiljaka životinja koje pripadaju vrsti neotpornoj na tu zarazu, koje dolazi sa cele ili dela teritorije na kojoj se zaraza pojavila.

2. Ograničenje i zabrana uvoza i provoza može se produžiti, pod istim uslovima na ostale pošiljke kojima se bolest može preneti.

Član 6.

Sporna pitanja koja proizađu iz primene odredaba ovog sporazuma rešavaće se između predstavnika nadležnih organa država Ugovornih strana uzimajući u obzir preporuke i/ili uputstva doneta u okviru Kodeks Alimentarijusa i Svetske organizacije za zdravlje životinja u oblasti međunarodnog prometa. Ako se na taj način ne postigne željeni rezultat, sporna pitanja rešavaće se diplomatskim putem.

Član 7.

1. Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Srbiji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu.

2. Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Azerbejdžan je Državna veterinarska služba u okviru Ministarstva poljoprivrede.

Član 8.

Ovaj sporazum nema uticaja na prava i obaveze država Strana koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora, u kojima su one ugovorne strane.

Član 9.

Sporazum se može dopunjavati ili menjati uz pristanak obe države Strane kroz formu odvojenih protokola koji čine sastavni deo ovog Sporazuma i stupaju na snagu u skladu sa članom 10. ovog sporazuma.

Član 10.

1. Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog (30) dana od datuma prijema poslednjeg pismenog obaveštenja kojim se Strane međusobno obeveštavaju, diplomatskim putem, da su ispunjeni svi uslovi predviđeni nacionalnim zakondavstvom za stupanje ovog sporazuma na snagu.

2. Ovaj sporazum zaključuje se na period od pet (5) godina i biće prećutno produžavan na naredne jednogodišnje periode, sve dok ga jedna od strana ne otkaže, u pismenoj formi, diplomatskim putem, šest (6) meseci unapred.

Sastavljeno u Bakuu, dana 8. februara 2013. godine, u dva originala svaki na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju nesporazuma u tumačenju tekst na engleskom jeziku imaće prednost.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Azerbejdžan Ivan Mrkić Elmar Mamadjarov

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1.Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti veterinarstva, sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2.Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 018-7002/2011 koji je donela na sednici održanoj 22. septembra 2011. godine utvrdila Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti veterinarstva i ovlastila Dušana Petrovića, ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede da, u ime Vlade potpiše Sporazum.

Ministarstvo spoljnih poslova nas je dopisom broj 645 od 9. januara 2013. godine obavestilo da će Tomislav Nikolić, predsednik Republike Srbije učiniti zvaničnu posetu Republici Azerbejdžan u periodu od 7. do 9. februara 2013. godine. Sa azerbejdžanskom stranom je dogovoreno da se tokom ove posete potpiše Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti veterinarstva. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saglasilo se da navedeni sporazum u ime Vlade Republike Srbije potpiše Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova i član državne delegacije koja je na čelu sa predsednikom Republike Srbije Tomislavom Nikolićem posetila Republiku Azerbejdžan od 7. do 9. februara 2013. godine. Shodno tome Vlada je na sednici održanoj 4. februara 2013. godine donela Zaključak 05 Broj: 018-784/2013 o izmeni Zaključka 05 Broj: 018-7002/2011, i ovlastila Ivana Mrkića, ministra spoljnih poslova da, u ime Vlade potpiše navedeni Sporazum. U ime Vlade Republike Azerbejdžan navedeni Sporazum je potpisao Elmar Mamadjarov, ministar spoljnih poslova.  

Predlog zakona o potvrđivanju navedenog sporazuma Vlada je prosledila Narodnoj Skupštini i u skupštinskoj proceduri je bio od 19. jula 2013. godine. Zbog formiranja nove Vlade 27. aprila 2014. godine, kao i raspuštanja Narodne Skupštine navedeni sporazum je povučen iz skupštinske procedure, pa se iz tog razloga obnavlja postupak potvrđivanja istog.

Ambasada Republike Azerbejdžan nas je 3. juna 2013. godine obavestila da je navedeni sporazum azerbejdžanska strana ratifikovala 19. aprila 2013. godine, pod brojem 602-IVQ.

Ovim sporazumom uređuju se pitanja od značaja za saradnju u oblasti veterinarstva, kao što su: promet životinja i proizvoda životinjskog porekla, razmena obrazaca (sertifikata) za potrebe uvoza i provoza proizvoda životinjskog porekla, razmena izveštaja o pojavi, stanju i kretanju zaraznih bolesti životinja, preduzimanju mera za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti životinja, načine saradnje, međusobno obaveštavanje u slučaju kada pošiljka nezadovoljava veterinarsko – sanitarne uslove iz uverenja koje ga prati, uslove za ograničenje ili zabranu uvoza i provoza pošiljaka životinja, rešavnje spornih pitanja, nadležni organi za sprovođenje sporazuma, primena, važenje i postupak izmene i dopune sporazuma.

Na osnovu navedenog, zaključuje se da su razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti veterinarstva sadržani u želji potpisnica Sporazuma da:

doprinesu razvoju ukupnih ekonomskih odnosa dve zemlje;

saradnja dve zemlje u oblasti veterine dobije pravni okvir, čime se stvaraju mogućnosti i za ostale segmente saradnje u oblasti poljoprivrede;

se stvore uslovi za saradnju nadležnih veterinarskih organa dve zemlje, kao i za razvoj naučnih i tehnoloških veza;

se stvori osnov za uspostavljanje poslovnih veza predstavnika poljoprivredno-prehrambene industrije dve zemlje;

se poveća obim razmene poljoprivredno – prehrambenih proizvoda i stvore uslovi za povećanje našeg izvoza.

3. Da li se međunarodnim ugovorom stvaraju finansijske obaveze za njegovo izvršavanje za Republiku Srbiju

Ovim sporazumom ne stvaraju se finansijske obaveze za njegovo izvršavanje za njegovo izvršavanje za Republiku Srbiju

4.Procena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje međunarodnog ugovora

Finansijska sredstva za realizaciju ovog sporazuma obezbeđena su u okviru sredstava Ministarstva poljoprivrede i životne sredine utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, glava 24.2 – Uprava za veterinu, ekonomska klasifikacija 422 u iznosu od 11.373.000,00 dinara, dok će u narednim godinama biti obezbeđena u okviru limita Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine utvrđenog fiskalnom startegijom.

Ostavite komentar