Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u borbi protiv kriminala

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE

O SARADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u borbi protiv kriminala, potpisan u Minsku, dana 12. marta 2013. godine, u originalu na srpskom, ruskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u borbi protiv kriminala, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Srbije i

Vlade Republike Belorusije

o saradnji u borbi protiv kriminala

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Belorusije (u daljem tekstu: Ugovorne strane),

uzimajući u obzir postojeće prijateljske odnose između država ugovornih strana i pridajući veliki značaj pitanjima bezbednosti,

smatrajući neophodnim unapređenje saradnje u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala, terorizma, nezakonitog prometa opojnih droga, psihotropnih supstanci i njihovih prekursora (u daljem tekstu: narkotici), kao i drugih vrsta krivičnih dela,

pridajući veliki značaj međunarodnoj saradnji u borbi protiv takvih krivičnih dela,

svesne da kriminal negativno utiče na države Ugovorne strane ugrožavajući javni red i mir i bezbednost, uključujući blagostanje, život i zdravlje građana,

rukovodeći se zakonodavstvom i međunarodnim obavezama njihovih država,

poštujući suverenitet obeju država,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Obaveza saradnje

Ugovorne strane sarađuju preko svojih nadležnih organa u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima njihovih država u borbi protiv krivičnih dela koja su bila ili mogu biti izvršena na teritorijama država Ugovornih strana ili uz učešće državljana država strana ugovornica.

Član 2.

Nadležni organi

1. Radi realizacije ovog sporazuma saradnju ostvaruju sledeći nadležni organi država Ugovornih strana:

za Republiku Srbiju – Ministarstvo unutrašnjih poslova.

za Republiku Belorusiju – Ministarstvo unutrašnjih poslova, Komitet državne bezbednosti, Komitet državne kontrole, Kancelarija Generalnog tužilaštva, Državni granični komitet, Državni carinski komitet;

2. U vezi sa pitanjima predviđenim ovim sporazumom nadležni organi država Ugovornih strana međusobno neposredno sarađuju, ako ovim sporazumom nije drugačije predviđeno.

3. O izmenama spiska nadležnih organa Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu diplomatskim putem.

Član 3.

Oblasti saradnje

1. Nadležni organi država Ugovornih strana sarađuju u prevenciji, suzbijanju, otkrivanju i istrazi krivičnih dela, a posebno:

krivičnih dela protiv života i zdravlja, lične slobode, časti i dostojanstva ličnosti;

nezakonite proizvodnje i prometa narkotika, kao i otrovnih, toksičnih sredstava i doping supstanci i ilegalne trgovine njima;

međunarodnog organizovanog kriminala;

terorističke delatnosti, kao i finansiranja takve delatnosti;

trgovine ljudima, posebno u sprečavanju trgovine ljudima radi radne i seksualne eksploatacije;

krivičnih dela protiv polnog integriteta ili polne slobode;

krijumčarenja;

prevare ili falsifikovanja dokumenata, novčanica, hartija od vrednosti, sredstava plaćanja i njihovog puštanja u opticaj;

krivičnih dela vezanih za legalizaciju prihoda stečenih nezakonitim putem;

krivičnih dela u oblasti oporezivanja;

nezakonitog prometa oružja, uključujući biološko, hemijsko i radiološko oružje, municije, eksplozivnih sredstava, nuklearnog i radioaktivnog materijala, kao i otrovnih supstanci;

nezakonitog prometa dragocenih metala i dragog kamenja;

ilegalne migracije;

krivičnih dela protiv imovine;

krivičnih dela vezanih za zagađenje životne sredine;

krivičnih dela vezanih za nezakoniti promet kulturno-istorijskih dobara;

otmica i trgovine vozilima.

2. Nadležni organi država Ugovornih strana mogu sarađivati i u drugim oblastima borbe protiv kriminala.

3. Saradnja u okvirima ovog sporazuma neće uticati na pitanja pružanja pravne pomoći u ekstradicionim i krivičnim stvarima.

Član 4.

Oblici saradnje

1. Radi sprovođenja odredaba člana 3. ovog sporazuma nadležni organi država Ugovorne strane ostvaruju saradnju kroz:

ispunjavanje zahteva za pružanje pomoći;

planiranje i realizaciju koordiniranih operativno-istražnih i preventivnih mera;

otkrivanje organizovanih kriminalnih grupa i pojedinaca koji se bave kriminalnom delatnošću;

razmenu operativnih, referentnih, kriminalističkih i drugih informacija od zajedničkog interesa;

razmenu informacija o izvršenim krivičnim delima ili krivičnim delima koja se pripremaju, kao i preduzimanje mera neophodnih za njihovo sprečavanje;

pružanje pomoći u obuci i dokvalifikaciji kadrova putem organizovanja obrazovnih kurseva za pripadnike nadležnih organa Ugovornih strana;

razmenu zakonodavnih i drugih pravnih informacija od zajedničkog interesa, stručne i specijalizovane literature;

razmenu iskustava, konsultacije, radionice i seminare.

2. Ugovorne strane mogu, takođe, ostvarivati saradnju i kroz druge međusobno prihvatljive oblike.

Član 5.

Zahtev za pružanje pomoći

1. Saradnja u okviru ovog sporazuma ostvaruje se na osnovu zahteva nadležnih organa Ugovornih strana za pružanje pomoći (u daljem tekstu: zahtev). Informacije mogu biti predate nadležnom organu države druge Ugovorne strane i bez zahteva, ako postoje osnove za pretpostavku da su takve informacije od interesa za taj nadležni organ.

2. Zahtev se upućuje u pisanom obliku. U hitnim slučajevima zahtev se može preneti usmeno, uz obavezno naknadno pisano potvrđivanje u roku od najviše tri dana. Pri tome se mogu koristiti tehnička sredstva za prenos teksta. U slučaju nastanka sumnje u autentičnost ili sadržinu zahteva, može se zatražiti njegovo dodatno potvrđivanje.

3. U zahtevu se navode:

a) nazivi nadležnih organa države Ugovorne strane molilje i zamoljene strane ugovornice;

b) kratka sadržina materijala u vezi s kojim se zahtev upućuje;

v) navođenje cilja i obrazloženje zahteva;

g) prema potrebi, opis posebne procedure prilikom ispunjavanja zahteva i obrazloženje te neophodnosti;

d) rokovi u kojima se očekuje ispunjavanje zahteva;

đ) drugi podaci koji mogu biti od koristi prilikom ispunjavanja zahteva.

Nadležni organ države zamoljene Ugovorne strane ima pravo da zatraži dodatne podatke neophodne za adekvatno ispunjavanje zahteva.

4. Zahtev upućen ili potvrđen u pisanom obliku na zvaničnom obrascu nadležnog organa države Ugovorne strane molilje mora potpisati rukovodilac ili lice koje ga zamenjuje i on mora biti overen pečatom navedenog nadležnog organa.

Član 6.

Poverljivost informacija

1. Nadležni organi država Ugovornih strana obezbeđuju poverljivost podataka primljenih u skladu sa ovim sporazumom, uključujući činjenicu prijema i sadržinu zahteva, ako nadležni organ države Ugovorne strane molilje obavesti da nije poželjno otkrivanje njihove sadržine.

2. U slučaju da nije moguće poštovati poverljivost prilikom ispunjavanja zahteva, nadležni organ države zamoljene Ugovorne strane obaveštava o tome nadležni organ države Ugovorne strane molilje radi donošenja odluke o tome da li je ispunjavanje zahteva moguće pod takvim uslovima.

Član 7.

Ispunjavanje zahteva

1. Nadležni organ države zamoljene Ugovorne strane preduzima sve neophodne mere radi obezbeđenja potpunog i kvalitetnog ispunjavanja zahteva u rokovima koje je naveo nadležni organ države molilje.

2. Nadležni organ države molilje se bez odlaganja obaveštava o okolnostima koje sprečavaju ili u znatnoj meri odlažu ispunjavanje zahteva.

3. Ako ispunjavanje zahteva nije u nadležnosti nadležnog organa države Ugovorne strane koji je primio zahtev, navedeni nadležni organ predaje ga bez odlaganja odgovarajućem nadležnom organu države zamoljene Ugovorne strane i o tome obaveštava nadležni organ države Ugovorne strane molilje.

4. Prilikom ispunjavanja zahteva primenjuje se zakonodavstvo zamoljene Ugovorne strane.

5. Nadležni organ zamoljene Ugovorne strane na molbu nadležnog organa Ugovorne strane molilje može omogućiti prisustvo njenih predstavnika prilikom ispunjavanja zahteva.

6. Ako nadležni organ države zamoljene Ugovorne strane smatra da bi hitno ispunjavanje zahteva moglo omesti krivično gonjenje ili druge radnje koje se vrše na teritoriji njene države, ona može odložiti ispunjavanje zahteva ili njegovo ispunjavanje usloviti poštovanjem uslova koji su određeni kao neophodni, posle konsultacija s nadležnim organom države Ugovorne strane molilje. Ako je nadležni organ države Ugovorne strane molilje saglasan s time da joj se pomoć pruži pod predloženim uslovima, on je dužan da poštuje te uslove.

7. Nadležni organ države zamoljene Ugovorne strane u najkraćem mogućem roku obaveštava nadležni organ države Ugovorne strane molilje o rezultatima ispunjavanja zahteva.

Član 8.

Korišćenje rezultata zahteva

1. Bez saglasnosti nadležnog organa države zamoljene Ugovorne strane koji ih je dostavio rezultati ispunjavanja zahteva ne mogu se koristiti u druge svrhe osim onih radi kojih su traženi i dostavljeni.

2. Nadležni organ Ugovorne strane molilje može koristiti rezultate ispunjavanja zahteva u druge svrhe samo uz saglasnost nadležnog organa zamoljene ugovorne strane date u pisanom obliku. U takvim slučajevima nadležni organ ugovorne strane molilje poštuje ograničenja korišćenja rezultata zahteva koje je utvrdio nadležni organ zamoljene Ugovorne strane.

Član 9.

Prenos podataka trećoj strani

Za prenos podataka koje je nadležni organ jedne Ugovorne strane primio na osnovu ovog sporazuma trećoj strani potrebna je prethodna saglasnost u pisanom obliku nadležnog organa druge Ugovorne strane koji je dostavio te podatke.

Član 10.

Odbijanje ispunjavanja zahteva

1. Ispunjavanje zahteva iz ovog sporazuma može biti odbijeno, u potpunosti ili delimično, ako nadležni organ zamoljene Ugovorne strane smatra da ispunjavanje zahteva:

može naneti štetu suverenitetu, bezbednosti ili nacionalnim interesima njene države, javnom redu i miru, kao i pravima i legalnim interesima građana;

nije u skladu sa zakonodavstvom ili međunarodnim obavezama njene države;

može omesti obavljanje istrage ili drugih procesnih radnji na teritoriji države zamoljene Ugovorne strane .

2. U slučaju donošenja odluke o odbijanju ispunjavanja zahteva, nadležni organ zamoljene Ugovorne strane bez odlaganja u pisanom obliku obaveštava nadležni organ Ugovorne strane molilje o svojoj odluci, uz navođenje razloga za odbijanje.

Član 11.

Rešavanje sporova

Sporna pitanja koja mogu nastati u vezi s tumačenjem ili primenom ovog sporazuma Ugovorne strane rešavaju na prijateljskoj osnovi putem konsultacija i pregovora između njihovih nadležnih organa ili diplomatskim putem.

Član 12.

Troškovi

Ugovorne strane same snose troškove koji nastanu prilikom realizacije ovog sporazuma, osim ako u svakom konkretnom slučaju ne bude dogovoren drugačiji način.

Član 13.

Jezik

Prilikom ostvarivanja saradnje na osnovu ovog sporazuma Ugovorne strane koriste svoje zvanične jezike, uz prilaganje prevoda na engleski jezik.

Član 14.

Odnos prema drugim međunarodnim ugovorima

Ovaj sporazum ne zadire u prava i obaveze država Ugovornih strana koje proističu iz drugih međunarodnih ugovora čije su one potpisnice.

Član 15.

Završne odredbe

1. Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg pisanog obaveštenja diplomatskim putem o tome da su Ugovorne strane obavile odgovarajuće unutrašnje pravne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

2. Svaka od ugovornih strana može obustaviti primenu ovog sporazuma upućivanjem pisanog obaveštenja drugoj ugovornoj strani diplomatskim putem. U tom slučaju, Sporazum prestaje da se primenjuje nakon isteka šest (6) meseci od dana prijema navedenog obaveštenja.

3. Ovaj sporazum se može menjati i dopunjavati na osnovu međusobne saglasnosti ugovornih strana kroz protokol koji stupa na snagu na način predviđen ovim članom.

Sačinjeno u Minsku, 12. marta 2013. godine, u dva primerka svaki na srpskom, ruskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi autentični i imaju jednako pravno dejstvo. U slučaju razlika, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Za Vladu Republike Srbije Republike Belorusije

Ivan Mrkić, s.r. Igor Šunjevič,s.r.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona o potvrđivanju Sporazuma

Ustavni osnov za potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u borbi protiv kriminala sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4) Ustava Republike Srbije, prema kojoj je u nadležnosti Narodne skupštine da potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje zakona o potvrđivanju Sporazuma

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u borbi protiv kriminala potpisan je u Minsku, 12. marta 2013. godine. Potpisan je na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije kojim je utvrđena osnova za zaključivanje, usvojen tekst Sporazuma i ovlašćen ministar spoljnih poslova za potpisivanje. Sporazum je zaključen jer je postojala obostrana volja dve države da posredstvom svojih nadležnih organa neposredno sarađuju u borbi protiv kriminala sa međunarodnim elementom, naročito organizovanog kriminala i terorizma.

Potvrđivanjem Sporazuma omogućuje se njegovo stupanje na snagu, kako je predviđeno članom 15. stav 1. Sporazuma.

III. Ocena potrebe finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za primenu ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ukoliko sredstva budu potrebna u narednim godinama, sredstva će biti obezbeđena u okviru limita Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđenog fiskalnom strategijom.

Ostavite komentar