Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADNjI

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske, potpisan 30. novembra 2007. godine u Beogradu, u originalu na srpskom jeziku, bugarskom jeziku i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske, u originalu na srpskom jeziku, glasi:

S P O R A Z U M

o ekonomskoj saradnji između

Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske

PREAMBULA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Bugarske (u daljem tekstu: „Ugovorne strane”),

Uvažavajući da članstvo u Evropskoj uniji Republike Bugarske i obaveze Republike Bugarske koje iz toga proističu zahtevaju dalje unapređivanje i razvijanje ugovorne i pravne osnove bilateralnih ekonomskih odnosa,

Potvrđujući svoju želju za razvijanjem pozitivnog učinka njihovih tradicionalnih ekonomskih odnosa,

Izražavajući svoju spremnost na saradnju u pronalaženju sredstava i načina za jačanje i razvijanje uzajamno korisne saradnje,

Imajući u vidu prava i obaveze koje proističu iz Sporazuma o pristupanju potpisanog 25. aprila, 2005. godine, između Evropske zajednice i njenih zemalja članica, sa jedne strane, i Republike Bugarske, sa druge strane,

Verujući da će pristupanje Republike Bugarske Evropskoj uniji stvoriti nove prilike za proširivanje bilateralne ekonomske saradnje,

Uverene da će ovaj sporazum doprineti razvijanju ekonomskih odnosa između njih u okviru nove realnosti, a posebno unapređivanju uzajamno korisne trgovinske, ekonomske, tehničke i tehnološke saradnje,

dogovorile su se kao što sledi:

Član 1.

Ugovorne strane će doprinositi razvoju i proširivanju svoje uzajamno korisne ekonomske saradnje.

Član 2.

Ugovorne strane će uložiti napore da na širokoj osnovi razviju svoju bilateralnu saradnju, posebno u oblastima koje su navedene u Aneksu 1 ovog sporazuma.

Član 3.

Ugovorne strane će razviti i proširiti svoju bilateralnu saradnju putem sprovođenja mera koje su navedene u Aneksu 2 ovog sporazuma.

Član 4.

Ugovorne strane će osnovati Zajedničku srpsko-bugarsku međuvladinu komisiju za ekonomsku saradnju sa zadacima i načinom rada koji su navedeni u Aneksu 3 ovog sporazuma.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da će njihove interese u oblasti ekonomskih odnosa predstavljati sledeće organizacione jedinice u okviru njihovih diplomatskih misija: za Republiku Srbiju Ambasada Republike Srbije u Republici Bugarskoj, čiji status reguliše Bečka konvencija o diplomatskim odnosima od 18. aprila 1961. godine i za Republiku Bugarsku – Služba za trgovinske i ekonomske poslove pri diplomatskom predstavništvu Republike Bugarske u Republici Srbiji.

Član 6.

Ovaj sporazum neće uticati na prava i obaveze Ugovornih strana koje proizlaze iz drugih međunarodnih sporazuma/ članstva u Evropskoj uniji čije su Republika Srbija i Republika Bugarska strane i/ili iz njihovog članstva u međunarodnim organizacijama.

Član 7.

Ugovorne strane će putem pregovora rešiti sve sporove koji mogu da nastanu između njih u vezi sa sprovođenjem i tumačenjem ovog sporazuma.

Član 8.

Dopune ovog sporazuma biće donesene putem uzajamnog dogovora između Ugovornih strana koji će biti realizovan kroz protokole za svaku dopunu.

Član 9.

Dodaci i protokoli ovog sporazuma predstavljaće njegov sastavni deo.

Član 10.

1. Ovaj sporazum stupa na snagu sa danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjene sve unutrašnje procedure koje su neophodne da bi ovaj sporazum stupio na snagu.

2. Ovaj sporazum biće zaključen na neograničeni vremenski period.

3. Svaka od Ugovornih strana može da raskine ovaj sporazum putem pismenog obaveštenja drugoj Ugovornoj strani. Raskidanje će stupiti na snagu prvog dana četvrtog meseca od datuma kojeg je druga Ugovorna strana primila obaveštenje.

POTVRĐUJUĆI OVO dole potpisani, koji su uz to propisno ovlašćeni, potpisali su ovaj sporazum.

SAČINjENO u duplikatu u Beogradu dana 30. novembra 2007. godine, na srpskom, bugarskom i na engleskom jeziku, pri čemu su svi ovi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Republike Bugarske

Mlađan Dinkić, Petar Dimitrov,

Ministar ekonomije i Ministar ekonomije i

regionalnog razvoja energetike ANEKS 1

Oblasti ekonomske saradnje će obuhvatiti:

1. Industriju:

– mašinsku industriju;

– metalurgiju;

– prerađivačku industriju;

– elektroniku i elektro-mašinsku industriju;

– hemijsku i naftno-prerađivačku industriju;

2. Poljoprivredu:

– industrija hrane;

3. Šumarstvo;

4. Sektor energetike;

5. Istraživanje i razvoj;

6. Građevinsku industriju;

7. Saobraćaj i logistiku;

8. Zaštitu životne sredine;

9. Turizam;

10. Unapređenje investicija,

11. Saradnju malih i srednjih preduzeća;

12. Obuka

ANEKS 2

Mere kojima se proširuje i intenzivira ekonomska saradnja

Jačanje ekonomske saradnje vladinih institucija, profesionalnih organizacija i poslovnih krugova, komora i udruženja, regionalnih i lokalnih organa, uključujući i razmenu ekonomskih informacija od zajedničkog interesa, kao i uzajamne posete predstavnika privrede i institucija Ugovornih strana;

Pružanje podstreka za stvaranje novih i poboljšanje postojećih poslovnih veza, unapređenje uzajamnih kontakata i razmene poseta;

Razmena poslovnih informacija, učešće na međunarodnim sajmovima i izložbama, pružanje pomoći u organizaciji susreta predstavnika privrede, seminara, konferencija, simpozijuma;

Pružanje doprinosa unapređivanju uloge malih i srednjih preduzeća u bilateralnim ekonomskim odnosima;

Saradnja na polju marketinga, konsaltinga i ekspertskih usluga u oblastima od zajedničkog interesa;

Razvijanje bližih odnosa i saradnje finansijskih i bankarskih institucija;

Pružanje pomoći u razvoju bilateralnih investicionih aktivnosti;

Pružanje pomoći u otvaranju predstavništava i ogranaka kompanija iz Ugovornih strana;

Unapređivanje međunarodne saradnje;

Poboljšavanje saradnje na tržištima trećih zemalja;

Razmena informacija o programima i projektima, uz ohrabrivanje preduzetnika da učestvuju u njihovoj realizaciji.

ANEKS 3

Zadaci, struktura i način rada Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju

Zadaci Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju (u daljem tekstu: Komisija), obuhvataju:

– razmatranje pitanja razvoja bilateralnih ekonomskih odnosa;

– pronalaženje novih mogućnosti za razvoj bilateralnih ekonomskih

odnosa;

– razrada predloga za poboljšanje uslova za ekonomsku saradnju

između organizacija iz Ugovornih strana;

– podnošenje predloga u vezi sa sprovođenjem ovog Sporazuma.

Komisija će se sastojati od predstavnika srpske strane i bugarske strane.

Svaka od Ugovornih strana će imenovati predsedavajućeg sa svoje strane, koji će se zvati „Ko-predsedavajući”. Svaki Ko-predsedavajući će imenovati sekretara za svoj deo Komisije.

Radi razmatranja pojedinih pitanja, Komisija može da odluči da osnuje radne grupe, navodeći njihove zadatke i vremenske okvire za sprovođenje tih zadataka.

Komisija će se sastajati najmanje jednom godišnje, naizmenično u Republici Srbiji i Republici Bugarskoj.

Ko-predsedavajući će se dogovoriti o sazivanju i dnevnom redu pojedinih sastanaka Komisije, najmanje jedan mesec unapred.

O pitanjima koja nisu izričito stavljena na preliminarni dnevni red može da se razmatra na sastancima Komisije uz saglasnost Ko-presedavajućih.

Vanredni sastanak Komisije ili njenih Ko-predsedavajućih može da bude sazvan na predlog bilo kog od Ko-predsedavajućih.

Na sastanke Komisije mogu da budu pozvani savetnici i stručnjaci.

Radni jezici Komisije biće srpski i bugarski.

O svakom sastanku i razgovorima koji se na njemu vode, vodiće se zapisnik koji će biti sastavljen na srpskom i bugarskom jeziku.

Tokom perioda između sastanaka Ko-predsedavajući Komisije, ili sekretari na osnovu uputstva Ko-predsedavajućih, razmatraće na operativnoj osnovi pitanja koja se tiču rada Komisije.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Pravni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predvićena obaveza njihovog potvrđivanja.

1. Bilateralna trgovinsko-ekonomska saradnja odvija se na osnovu još uvek važećeg Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji („Službeni list SRJ-Međunarodni ugovori”, broj 4/96).

Inicijativu za zaključivanje Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske, pokrenula je bugarska strana krajem 2005. godine obrazlažući je potrebom blagovremenih priprema svoje zemlje za ulazak u Evropsku uniju.

U skladu sa tim, bugarska strana je predložila stavljanje van snage dosadašnjeg Sporazuma, uz istovremeno zaključivanje novog Sporazuma s obzirom na želju da se i dalje na bilateralnoj osnovi razvija i podstiče ekonomska saradnja.

Osnova za zaključivanje Sporazuma o ekonomskoj saradnji utvrđena je Zaključkom Vlade 05 broj 336-122/2007 od 11. januara 2007. godine.

Polazeći od toga, tekst Sporazuma je usaglašavan na nivou nadležnih ministarstava dve zemlje elektronskim putem i parafiran je 20. aprila 2007. godine u Beogradu.

Sporazum je u ime Vlade Republike Srbije, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj 336-122/2007-002 od 28. juna 2007. godine, potpisao Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja. Sporazum je potpisan u Beogradu 30. novembra 2007. godine. U ime Vlade Republike Bugarske, Sporazum je potpisao Petar Dimitrov, ministar ekonomije i energetike.

U periodu 2001-2006. godine robna razmena je imala tendenciju rasta ali sa izraženim deficitom na našoj strani. U 2006. godini Republika Bugarska se nalazila na 9. mestu spoljnotrgovinskih partnera Republike Srbije.

U proteklom periodu 2007. godine srpski izvoz u Bugarsku je zabeležio rast od 43%, dok je uvoz iz Bugarske porastao za 28,5%, što je rezultat ulaska Bugarske u Evropsku uniju 1. januara 2007. godine, odnosno našeg korišćenja trgovinskih preferencijala EU.

Sa Bugarskom su pored značajnog rasta trgovinske razmene u poslednje dve godine intenzivirana i investiciona ulaganja. Najveće bugarske investicije su ostvarene kroz privatizaciju srpskih fabrika i za period 2000-2006. godine iznose oko 65 mln. dol. (44 mln.evra). Prva srpska investicija u Republici Bugarskoj je kupovina 85% vlasništva lanca supermarketa „Pikadili” od strane „Delta maksi” za oko 70 mln. dolara (septembar 2007).

Prilikom potpisivanja Sporazuma resorni ministri dve zemlje su ocenili značaj Sporazuma za dalji razvoj bilateralnih ekonomskih odnosa. Takođe, naglasili su višestruke mogućnosti, posebno u oblastima energetike, nafte i gasa, unapređenja svih vidova saobraćaja (posebno izgradnja auto-puta Niš-Sofija; modernizacija železnice; zajednički železnički granični prelazi; uspostavljanje avionske linije), turizma i intenziviranja regionalne i pogranične saradnje.

3. Sporazum je zaključen između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske u svojstvu „Strana ugovornica”.

Pored Preambule, koja sadrži zajedničke stavove o potrebi zaključivanja ovog sporazuma radi podsticanja odgovarajućih aktivnosti sa ciljem unapređenja ekonomske saradnje od interesa za obe zemlje, Sporazum čine ukupno 10 članova i tri dodatka Sporazuma.

U čl. 1. i 2. navodi se da će Ugovorne strane doprinositi razvoju i proširivanju ekonomske saradnje, posebno u oblastima specificiranim u Aneksu 1 i na način definisan u Aneksu 2 iz člana 3. Sporazuma.

Članom 4. predviđa se osnivanje Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju sa zadacima i načinom rada navedenim u Aneksu 3 ovog sporazuma.

U članu 6. navodi se da ovaj sporazum neće uticati na prava i obaveze Ugovornih strana koje proizlaze iz drugih međunarodnih sporazuma ili članstva u međunarodnim organizacijama uključujući Evropsku uniju, čije su strane Republika Srbija i Republika Bugarska.

Članom 7. regulisano je rešavanje sporova pregovorima Ugovornih strana.

Čl. 8, 9. i 10. sadrže odredbe o izmenama i dopunama Sporazuma, o dodacima i protokolima Sporazuma, kao i o stupanju na snagu i otkazu ovog sporazuma, koji se zaključuje na neodređeno vreme.

U Aneksu 1 ovog sporazuma navedene su oblasti ekonomske saradnje obuhvaćene ovim sporazumom (industrija, poljoprivreda, šumarstvo, energetika, istraživanje i razvoj, građevinska industrija, saobraćaj i logistika, zaštita životne sredine, turizam, unapređenje investicija, saradnja malih i srednjih preduzeća).

U Aneksu 2 ovog sporazuma navedene su mere kojima se proširuje i intenzivira ekonomska saradnja, a Aneksu 3 navedeni su zadaci, struktura i način rada Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju, koja će se starati o sprovođenju ovog sporazuma i unapređenju bilateralne ekonomske saradnje.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđa se ratifikacija Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona predviđeno je stupanje na snagu Zakona i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sprovođenje Zakona o ratifikaciji Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar