Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o razmeni sredstava i dokumentacije

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE CRNE GORE O RAZMENI SREDSTAVA I DOKUMENTACIJE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o razmeni sredstava i dokumentacije, koji je potpisan u Beogradu, 14. aprila 2010. godine, u originalu na srpskom i crnogorskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE

O RAZMENI SREDSTAVA I DOKUMENTACIJE

Vlada Republike Srbije i Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Strane),

rukovodeći se međusobnom težnjom za dalji razvoj svestrane saradnje,

uzimajući u obzir Sporazum o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, koji je potpisan u Podgorici, 20.11.2007. godine,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Strane su saglasne da ovim sporazumom utvrde osnove za razmenu sredstava i dokumentacije.

Član 2.

U cilju realizacije ovog sporazuma, Vlada Crne Gore predaće u svojinu Vladi Republike Srbije sledeća sredstva i dokumentaciju:

1) 6 (šest) aviona tipa N-62 (G-4); evidencioni br. 23625, 23626, 23627, 23641, 23644 i 23745. sa pripadajućim kompletima zemaljske opreme, 1:1;

2) rezervene delove za helikoptere Mi-8, prema specifikaciji u Aneksu 1. ovog sporazuma;

3) dokumenta stambenih dosijea za sve profesionalne pripadnike Vojske Srbije koji penziju ostvaruju preko Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Ministarstva odbrane Republike Srbije, čija se dosijea nalaze u Ministarstvu odbrane Crne Gore.

Član 3.

U cilju realizacije ovog sporazuma, Vlada Republike Srbije predaće u svojinu Vladi Crne Gore sledeća sredstva i dokumentaciju:

1) 1 (jedan) pokretni noćni start, remontovan i kompletan;

2) 171.577 (sto sedamdeset jedna hiljada pet stotina sedamdeset sedam) akcija u privrednom društvu «Novi Prvoborac» Hereg Novi;

3) dokumentaciju i to:

a) zdravstvenu dokumentaciju pilota koji su na službi u Crnoj Gori;

b) overene kopije sledećih dokumenata: dosijea personalnih podataka broj I (DPP-I) za sve profesionalne i penzionisane pripadnike Vojske čije je mesto prebivališta u Crnoj Gori, kao i lica koja su se nalazila u vojnoj službi, a ista im je prestala po bilo kom osnovu, a čije je mesto prebivališta u Crnoj Gori; dokumenata o matičnoj evidenciji vojnih osiguranika koja su se vodila kod Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za sve sadašnje i bivše pripadnike Vojske u Crnoj Gori i finansijska dokumenta iz Računovodstvenog centra za sve bivše pripadnike Vojske čije je mesto prebivališta u Crnoj Gori, prema spiskovima lica koje će dostaviti Vlada Crne Gore;

c) zbirke isprava imovinsko-pravne, geodetske dokumentacije i projektno-tehničke dokumentacije vojnih kompleksa, koja se odnosi na prostorne planove infrastrukture sistema odbrane za teritoriju Crne Gore, generalne urbanističke planove garnizona i garnizonskih mesta na teritoriji Crne Gore i detaljne urbanističke planove kasarnskih i drugih vojnih kompleksa na teritoriji Crne Gore, prema zahtevima koje će dostaviti Vlada Crne Gore.

Strane se mogu dogovoriti da mikrofilmuju dokumentaciju iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Član 4.

Strane su saglasne da obaveze utvrđene odredbama čl. 2 i 3. tač. 1) i 2) Sporazuma, realizuju najkasnije do 30. juna 2010. godine, a da se obaveze utvrđene odredbama čl. 2 i 3. tačka 3) Sporazuma, realizuju najkasnije do 31. decembra 2010. godine.

Član 5.

Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su Ministarstvo odbrane Republike Srbije za Vladu Republike Srbije i Ministarstvo odbrane Crne Gore za Vladu Crne Gore.

U cilju realizacije ovog sporazuma, Strane i/ili njihovi nadležni organi, mogu da zaključe protokole i dodatne ugovore.

Član 6.

Na promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije ovog sporazuma, ne plaćaju se carine, takse i druge dažbine uključujući i PDV.

Član 7.

Strane se obavezuju na čuvanje tajnosti podataka sadržanih u predmetima razmene saglasno ovom sporazumu i to za sva sredstva i dokumentaciju koja su prema nacionalnim propisima država Strana, određeni kao tajni podatci od interesa za odbranu.

Član 8.

Sporazum se može menjati u bilo koje vreme zajedničkom saglasnošću Strana. Usaglašene izmene stupiće na snagu u skladu sa članom 10. ovog sporazuma.

Član 9.

Svi eventualni sporovi koji mogu nastati u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, biće rešavani isključivo putem konsultacija i pregovora između Strana.

Član 10.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednje note kojom Strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjeni uslovi predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu Sporazuma.

Sporazum se privremeno primenjuje od dana potpisivanja.

Privremena primena ovog sporazuma prestaje njegovim stupanjem na snagu ili 30 (trideset) dana nakon prijema obaveštenja jedne od Strana da ne želi da postane članica Sporazuma.

Potpisano u Beogradu, dana___________________2010. godine, u dva istovetna primerka, svaki na srpskom i crnogorskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako autentična.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE CRNE GORE

_________________________ _______________________

ministar odbrane ministar odbrane

Dragan Šutanovac Boro Vučinić

Aneks 1.

uz Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore

o razmeni sredstava i dokumentacije

Strane su se dogovorile da crnogorska Strana preda srpskoj Strani sledeće rezervne delove za helikoptere Mi-8:

Red.broj Naziv Fabrički broj Količina 1 Hladnjak vazdušni 2281 3 2 Prekidač 2416-4 2 3 Kočnica 56-1400-00 1 4 Polica (pult upravljanja) 6S2.390.007 1 5 Agregat, IS 6S2.399.000 3 6 Agregat, NS 6S2.399.000 4 7 Automat iskošenosti 8-1940-000 2 8 Vrteška (repni rotor) 8-3904-000 2 9 Sklop 8A-5100-00/3 2 10 Ručica 8A-5100-00-5 2 11 Prigušivač udara 8A-6921-190 2 12 Međureduktor, IS 8AT-1520-00 1 13 Međureduktor, NS 8AT-1520-00 2 14 Reduktor repni 8AT-1720-00 1 15 Uređaj blok prečistača 8AT-6104-00 2 16 Elektromagnet, IS 94D 9 17 Časovnik, IS AČS-1 5 18 Automat pritiska, IS AD-50 1 19 Automat pritiska, NS AD-50 2 20 Aviohorizont, IS AGB-ZK 6 21 Aviohorizont, NS AGB-ZK 6 22 Kompresor, IS AK-50TI 6 23 Kompresor, NS AK-50TI 2 24 Autopilot AP-34B 1 25 Armatura (svetiljka) BANO-45 19 26 Armatura krilna BANO-45*ZB 17 27 Brava DG-64 1 28 Davač požara DTBG 15 29 Pumpa gorivna, IS ECN-75 3

30 Generator GS-18TP 2 31 Osigurač IP-50, ZOV 17 32 Osigurač IP75M, ZOV 8 33 Obrtomer, IS ITE-2 6 34 Kalem, IS KP4716 2 35 Točak KT-96A 2 36 Svetiljka. IS MSL-3 1 37 Pumpa hidro, IS NŠ-39M 1 38 Pumpa hidro, NS NŠ-39M 2 39 Pumpa, IS PCR1-Š 5 40 Primopredajnik, IS R-860 5 41 Primopredajnik, NS R-860 1 42 Hidropokretač, NS RA-60A 5 43 Kabl RG-58/U 150 44 Davač RIO-3 3 45 Svetiljka SBK 13 46 Sijalica SC 4 47 Generator, IS SGD-30U 2 48 Agregat SKNA-22-2A 1 49 Blok SSP-FK-BIS 2 50 Kontaktor TKS-601D0D 2 51 Kontaktor TKS-6PD0D 4 52 Motor, IS TV2-P7 2 53 Termometar TV-45K 1 54 Pokazivač, IS URT-27 2 55 Brzinomer, IS US-450K 1 56 Brzinomer, NS US-350K 6 57 Visinomer, IS VD-10K 5 58 Umetak VPZB-1-10A 65 Ukupna vrednost: 346.458,00 evra 346.458,00 evra

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o razmeni sredstava i dokumentacije, sadržan je u članu 99. stav 1. tač. 4. i 7. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja, odnosno donosi zakone iz nadležnosti Republike Srbije.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o razmeni sredstava i dokumentacije (u daljem tekstu: Sporazum), čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, utvrđuju se osnove za razmenu sredstava i dokumentacije između ugovornih strana.

Navedenim sporazumom precizirane su obaveze kako Vlade Republike Srbije, tako i Vlade Crne Gore u cilju realizacije razmene konkretnih sredstava i tačno opredeljene dokumentacije.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Odredbom člana 1. Nacrta zakona, predviđa se potvrđivanje Sporazuma, potpisanog u Beogradu, 14. aprila 2010. godine, dok odredba člana 2. Nacrta zakona, sadrži tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku.

Odredbom člana 1. Sporazuma, preciziran je cilj Sporazuma. Čl. 2 i 3. Sporazuma, sadrže sredstva i dokumentaciju koja su predmet razmene između ugovornih strana, dok su članom 4. Sporazuma, precizirani rokovi za realizaciju istih, odnosno rokovi za predaju konkretnih sredstava i dokumentacije.

Odredbom člana 5. stav. 1. Sporazuma, opredeljena su ministarstva odbrane Republike Srbije i Crne Gore, kao nadležni organi za realizaciju Sporazuma, dok je odredbom stava 2. istog člana, dat pravni osnov za zaključivanje administrativnih ugovora na nivou nadležnih organa.

Član 6. Sporazuma, sadrži odredbu o izuzimanja dobara i usluga koje se vrše u okviru realizacije Sporazuma, od troškova carina, taksi i drugih dažbina uključujući i PDV.

Odredba člana 7. Sporazuma, sadrži odredbu o obavezi čuvanja tajnosti podataka sadržanih u predmetima razmene saglasno Sporazumu.

Prelazne i završne odredbe sadržane su u čl. 8–10. Sporazuma i obuhvataju pravila i principe za izmenu Sporazuma, način rešavanja sporova koji mogu nastati tokom tumačenja i primene Sporazuma, kao i dan stupanja Sporazuma na snagu, pravilo privremene primene od dana njegovog potpisivanja, kao i prestanak privremene primene Sporazuma.

Takođe, Sporazum sadrži mesto, datum i jezike na kojima je potpisan.

Sporazum su potpisali za Vladu Republike Srbije, ministar odbrane Dragan Šutanovac i za Vladu Crne Gore, ministar odbrane Boro Vučinić.

Članom 3. Nacrta zakona, predviđa se dan stupanja na snagu ovog zakona.

4. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma predviđena planom finansijskih sredstava Ministarstva odbrane Republike Srbije.

5. Razlozi za donošenje Zakona po hitnom postupku

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, sadržani su u potrebi što skorijeg stupanja na snagu Sporazuma i samim tim prestanka privremene primene Sporazuma. Naime, odredbom člana 4. Sporazuma, predviđeni su rokovi za realizaciju Sporazuma i to 30. jun 2010. godine, za realizaciju razmene šest aviona tipa N-62 (G-4), rezervnih delova za helikoptere Mi-8, ukupne vrednosti od 346.458,00 evra, jednog pokretnog noćnog starta i 171.577 akcija u privrednom društvu „Novi Prvoborac” Herceg Novi, odnosno do kraja 2010. godine, za razmenu dokumentacije.

Imajući u vidu navedene rokove za realizaciju Sporazuma, predloženo je razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku.

Ostavite komentar