Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Republike Srbije i Vlade Republike Grčke

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE GRČKE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke, koji je potpisan 9. novembra 2006. godine, u originalu na srpskom, grčkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE GRČKE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Grčke, u daljem tekstu: Strane,

uzimajući u obzir i poštujući ciljeve i principe Povelje Ujedinjenih nacija i sledeći obaveze prihvaćene u skladu sa Završnim aktom Konferencije o bezbednosti i saradnji u Evropi, Pariskom poveljom i Bečkim dokumentom, kao i drugim relevantnim dokumentima OEBS-a,

imajući za cilj dalju primenu mera za izgradnju uzajamnog poverenja i bezbednosti, stabilnosti i razvoju odnosa kako na bilateralnom tako i na multilateralnom planu,

u želji da unaprede bilateralnu saradnju u oblasti odbrane,

dogovorile su se:

Član 1.

Cilj i principi saradnje

(1) Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje principa na kojima će se zasnivati razvoj i unapređenje saradnje između Strana u oblasti odbrane.

(2) Strane će zasnivati saradnju u oblasti odbrane, na principima jednakosti, suvereniteta, reciprociteta i u obostranom interesu.

(3) Ovaj sporazum neće uticati na pravo bilo koje od Strana da zaključe slične sporazume sa drugim zemljama.

Član 2.

Definicija termina

Termini koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

1) Strana pošiljalac – država koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju Strane-primaoca;

2) Strana primalac – država na čijoj teritoriji se nalazi osoblje, sredstva i/ili oprema Strane pošiljaoca;

3) Osoblje – vojna i civilna lica na službi u organima Strana.

Član 3.

Oblasti saradnje

Strane će sarađivati u domenu odbrane, posebno u sledećim oblastima:

1) odbrambene i bezbednosne politike;

2) međunarodnih operacija i operacija podrške miru;

3) naučnih istraživanja i ekonomsko-tehničke saradnje;

4) kontroli naoružanja i razoružanja;

5) razvoja, proizvodnje i održavanja naoružanja i vojne opreme;

6) vojnog obrazovanja i obuke;

7) ljudskih resursa;

8) logistike;

9) vojne topografije i kartografije;

10) prava iz vojne oblasti;

11) vojne medicine;

12) upravljanja krizama koje su posledica prirodnih i tehnoloških katastrofa;

13) specijalnih službi;

14) i u drugim oblastima o kojima se Strane međusobno dogovore.

Član 4.

Oblici saradnje

Saradnja između Strana ostvarivaće se:

1) posetama na nivou ministara odbrane, njihovih zamenika, načelnika generalštabova ili drugih predstavnika Strana;

2) posetama radnih i ekspertskih grupa;

3) upućivanjem i/ili razmenom stručnjaka;

4) učešćem u vežbama i/ili međunarodnim operacijama;

5) školovanjem i/ili vojnim obukama pripadnika vojski Strana;

6) razmenom iskustava i konsultacijama u oblastima od zajedničkog interesa;

7) učešćem na konferencijama, simpozijumima, seminarima i radnim sastancima;

8) učešćem na izložbama naoružanja i vojne opreme;

9) i na druge načine o kojima se Strane međusobno dogovore.

Član 5.

Sprovođenje Sporazuma

(1) Nadležni organi Strana za sprovođenje ovog sporazuma su za Vladu Republike Srbije – Ministarstvo odbrane Republike Srbije; a za Vladu Republike Grčke –Ministarstvo nacionalne odbrane Republike Grčke.

(2) Radi realizacije ovog sporazuma, nadležni organi Strana mogu da zaključe protokole i druge dodatne ugovore koje potpisuju njihovi ovlašćeni predstavnici.

Član 6.

Planiranje saradnje

(1) Na osnovu ovog sporazuma, nadležni organi Strana izradiće godišnji plan bilateralne saradnje za narednu godinu.

(2) Radi izrade godišnjeg plana bilateralne saradnje, nadležni organi Strana razmeniće predloge najkasnije do 15. oktobra tekuće godine za narednu godinu.

(3) Godišnji plan bilateralne saradnje treba da sadrži: naziv i opis aktivnosti; broj učesnika, mesto, trajanje i datum održavanja aktivnosti, kao i druge neophodne informacije.

(4) Usaglašeni godišnji plan bilateralne saradnje za narednu godinu potpisaće ovlašćeni predstavnici nadležnih organa Strana, najkasnije do 15. decembra tekuće godine.

(5) Strane mogu formirati zajedničku radnu grupu koja će pratiti sprovođenje ovog sporazuma.

Član 7.

Finansijske obaveze

(1) Troškove koji nastanu tokom sprovođenja ovog sporazuma, snosiće Strane po principu reciprociteta.

(2) Strana pošiljalac snosiće:

1. transportne troškove delegacije od mesta polaska do krajnjeg odredišta u zemlji prijema i nazad;

2. troškove koji se odnose na transport bolesnih i/ili povređenih lica do njihove zemlje.

(3) Strana primalac snosiće:

1. troškove lokalnog transporta delegacije od mesta susreta do mesta planiranih aktivnosti;

2. troškove smeštaja, ishrane i organizovanja kulturnih aktivnosti.

(4) Ukoliko bude potrebno, Strana primalac pružiće hitnu medicinsku pomoć i stomatološku zaštitu u vojnim medicinskim ustanovama članovima delegacije i osoblju Strane pošiljaoca.

Član 8.

Jurisdikcija i odštetni zahtevi

(1) Tokom aktivnosti koje se u skladu sa ovim sporazumom realizuju na teritoriji Strane primaoca, osoblje Strane pošiljaoca je obavezno da poštuje zakone, procedure, propise i običaje Strane primaoca.

(2) Osoblje Strane pošiljaoca disciplinski je odgovorno svom komandantu, odnosno višem državnom službeniku ili vojnom predstavniku na teritoriji Strane primaoca.

(3) Za svako počinjeno krivično delo na teritoriji Strane primaoca, osoblje Strane pošiljaoca, biće pod isključivom krivičnom jurisdikcijom Strane primaoca.

(4) Svaka od Strana se odriče potraživanja naknade odštetnog zahteva u slučaju smrti, povrede ili štete, koje mogu zadesiti osoblje ili imovinu te strane, a koje proističu iz dela ili propusta prouzrokovanih od strane osoblja druge Strane u toku realizacije ovog sporazuma. Odštetni zahtevi se mogu potraživati jedino u slučaju ako se to delo ili propust izvrši namerno ili usled grubog nemara. U tom slučaju, odštetni zahtevi će se rešavati direktnim pregovorima između Strana, bez predavanja trećoj strani u nadležnost na rešavanje.

(5) U slučaju smrti, povrede ili štete koje trećoj strani nanese osoblje Strana u toku vršenja aktivnosti u skladu sa odredbama ovog sporazuma, Strane će se dogovoriti u vezi sa plaćanjem nadoknade. Ukoliko se dogovor ne postigne, slučaj će biti predat nadležnim sudovima u zemlji u kojoj se dogodio incident koji je prouzrokovao štetu.

(6) Svaki zahtev koji nije obuhvaćen odredbama st. 4 i 5. ovog člana, biće rešavan u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strane na čijoj teritoriji se incident dogodio.

(7) Kada Republika Srbija postane zemlja članica Partnerstva za mir ili NATO, pravni status osoblja uključenog u aktivnosti u skladu sa odredbama ovog sporazuma (uključujući sva pitanja koja se odnose na krivičnu jurisdikciju ili odštetne zahteve), biće određen prema sporazumima SOFA Partnerstvo za mir, odnosno SOFA NATO.

Član 9.

(1) Strane će obezbediti zaštitu informacija, dokumenata i podataka stečenih ili razmenjenih tokom sprovođenja ovog sporazuma, u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

(2) Strane neće ustupati informacije, dokumenta i podatke trećoj strani bez prethodnog pisanog odobrenja strane koja je obezbedila te informacije.

(3) Informacije, dokumenta i podatci stečeni ili razmenjeni u toku saradnje na realizaciji ovog sporazuma neće biti korišćene protiv interesa bilo koje od Strana.

Član 10.

Rešavanje sporova

Svaki eventualni spor u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, Strane će rešavati konsultacijama i pregovorima, bez posredovanja treće strane.

Član 11.

Izmene i dopune Sporazuma

Bilo koja od Strana može predložiti pisanim putem izmene i dopune odredaba ovog sporazuma. Kada se Strane saglase oko tih izmena i dopuna, iste stupaju na snagu u skladu sa postupku opisanim u članu 12. ovog sporazuma.

Član 12.

Završne odredbe

(1) Ovaj sporazum stupa na snagu danom razmene diplomatskih nota kojima jedna od Strana obaveštava drugu Stranu o tome da je sprovela svoje unutrašnje pravne procedure neophodne za stupanje na snagu ovog sporazuma. Međutim, tamo gde je to moguće, Strane će delovati u skladu sa odredbama ovog sporazuma od datuma potpisivanja istog.

(2) Ovaj sporazum ostaje na snazi neodređeno vreme. Svaka od Strana može otkazati ovaj sporazum u bilo koje vreme uz prethodno pisano obaveštenje o nameri otkaza, 90 dana unapred.

(3) U slučaju da u vreme otkaza postoje nerešena finansijska pitanja ili odštetni zahtevi, odredbe ovog sporazuma koje se odnose na ta pitanja ili odštetne zahteve, ostaju na snazi do njihovog konačnog izmirenja.

(4) U slučaju prestanka važenja ovog sporazuma, Strane su obavezne da i dalje postupaju u skladu sa odredbama člana 9. ovog sporazuma.

Potpisano u _____________, dana___________ 2006. godine, u dva istovetna primerka, na srpskom, grčkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlika u tumačenju ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Dole potpisani i propisno ovlašćeni, potvrđujući navedeno, potpisali su ovaj sporazum.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Grčke

_______________________ ________________________

Zoran Stanković Evaggelos Meimarakis

ministar odbrane ministar nacionalne odbrane

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Pravni osnov za donošenje Zakona

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije kojim je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke (u daljem tekstu: Sporazum), čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, uspostavljaju se osnove i predviđaju ciljevi i principi na kojima se zasniva bilateralna saradnja u oblasti odbrane između ugovornih strana.

Cilj ovog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju ugovornih strana zasnovanu na principima jednakosti, suvereniteta, reciprociteta i obostranog interesa.

S obzirom da za sada između ugovornih strana ne egzistira opšti međunarodni ugovor o saradnji u oblasti odbrane, niti drugi bilateralni ugovor koji bi generalno dao pravni osnov za saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane, smatramo da je donošenje ovog zakona neophodno. Naime, u suprotnom slučaju, svaka potreba za saradnjom u ovoj oblasti, bez obzira na vrstu, obim i nivo na kom bi trebala da se realizuje, morala bi pojedinačno da bude predmet razmatranja i odlučivanja Vlade Republike Srbije. Ovakva procedura bi u mnogome usložnjavala i usporavala, a možda i onemogućavala mnoge aktivnosti vezane za bilateralnu saradnju u oblasti odbrane. Međutim, donošenjem ovog zakona uspostavlja se osnov i daje mogućnost za svaki oblik buduće saradnje u navedenoj oblasti.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačna rešenja

Odredbom člana 1. Predloga zakona, predviđa se potvrđivanje Sporazuma koji je potpisan 9. novembra 2006. godine, dok odredba člana 2. Predloga zakona, sadrži tekst Sporazuma na srpskom jeziku.

Odredbom čl. 1 i 2. Sporazuma, predviđeni su ciljevi i principi saradnje, kao i definicije termina koji se koriste u Sporazumu. Odredbom čl. 3 i 4. Sporazuma, predviđene su oblasti saradnje (odbrambena i bezbednosna politika, međunarodne operacije i operacije podrške miru, ekonomsko-tehnička saradnja i oblast naučnih istraživanja, kontrola naoružanja i razoružanja, razvoj, proizvodnja i održavanje naoružanja i vojne opreme, vojno obrazovanje i obuka, ljudski resursi, logistika, topografija i kartografija, pravo i medicina, upravljanje krizama usled prirodnih i tehnoloških katastrofa, specijalnih službi, kao i u drugim oblastima o kojima se dogovore), kao i oblici saradnje (posete na raznim nivoima, učešće u vežbama, školovanje, razmena iskustava, učešće na konferencijama, seminarima i sl, kao i na druge načine o kojima se ugovorne strane dogovore).

Odredbom člana 5. Sporazuma navedeni su organi nadležni za sprovođenje Sporazuma, koji su saglasno odredbi člana 2. stav 2. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, ujedno i ovlašćeni za zaključivanje dodatnih, administrativnih ugovora, neophodnih za realizaciju samog Sporazuma.

Član 6. Sporazuma se odnosi na planiranje bilateralne saradnje (godišnji planovi saradnje u oblasti odbrane).

Odredbom člana 7. Sporazuma, ugovoren je princip reciprociteta za troškove koji nastanu tokom sprovođenja Sporazuma, uz posebno, taksativno navođenje finansijskih obaveza strane pošiljaoca (stav 2. ovog člana) i strane primaoca (stav 3. ovog člana).

Stav 1. člana 8. Sporazuma, predviđa obavezu poštovanja zakona, procedure, propisa i običaja za sva lica dok se nalaze na teritoriji države strane primaoca, dok se st. 2 i 3. odnose na disciplinsku i krivičnu odgovornost, a odredbe st. 4, 5 i 6. naknadu štete. Odredbom stava 7. ovog člana, ugovoren je pravni status osoblja nakon pristupanja Republike Srbije Partnerstvu za mir ili NATO.

Zaštita informacija, dokumenata i podataka je sadržana u odredbi člana 9. Sporazuma.

Odredbom čl. 10. Sporazuma, ugovoren je način rešavanje sporova u vezi sa tumačenjem ili primenom Sporazuma, a 11. izmene i dopune Sporazuma.

Članom 12. Sporazuma, ugovoreno je da se Sporazum zaključuje na neodređeno vreme, a uz mogućnost privremene primene od dana potpisivanja, stupa na snagu kada ugovorne strane obaveste jedna drugu da su u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, sprovele propisani postupak.

Članom 3. Nacrta zakona, predviđa se dan stupanja na snagu Zakona.

4. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđena redovnim planom finansijskih sredstava Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar