Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADNJI

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije, sačinjen u Skoplju, 16. februara 2015. godine, u originalu na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

O EKONOMSKOJ SARADNJI

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Makedonije (u daljem tekstu: Ugovorne strane),

UZIMAJUĆI u obzir značaj trgovinskih i ekonomskih odnosa između Ugovornih strana,

VOĐENE zajedničkom željom za razvijanjem odnosa koji su u zajedničkom interesu i u duhu uzajamnog razumevanja,

IZRAŽAVAJUĆI svoju spremnost za saradnju u pronalaženju sredstava i načina za jačanje i razvijanje uzajamno korisne saradnje,

UVERENE da će ovaj sporazum doprineti razvijanju međusobnih ekonomskih odnosa,

dogovorile su se kao što sledi:

Član 1.

Ugovorne strane će doprinositi razvoju i proširivanju uzajamno korisne ekonomske saradnje.

Član 2.

Ugovorne strane će uložiti napore da na širokoj osnovi razviju bilateralnu ekonomsku saradnju, posebno u sledećim oblastima:

industrija,

poljoprivreda,

šumarstvo,

vodoprivreda,

energetika,

istraživanje i razvoj,

građevinska industrija,

saobraćaj i logistika,

zaštita životne sredine,

turizam,

unapređenje investicija,

saradnja malih i srednjih preduzeća.

Član 3.

Ugovorne strane će razvijati i proširivati ekonomsku saradnju putem sprovođenja sledećih mera:

Jačanje ekonomske saradnje između nadležnih organa, poslovnih i profesionalnih organizacija, komora i udruženja, regionalnih i lokalnih organa, uključujući i razmenu ekonomskih informacija od zajedničkog interesa, kao i uzajamne posete predstavnika privrede i institucija država Ugovornih strana;

Pružanje podstreka za stvaranje novih i poboljšanje postojećih poslovnih veza, unapređenje uzajamnih kontakata i razmenu poseta fizičkih lica i preduzetnika;

Razmena poslovnih informacija, učešće na međunarodnim sajmovima i izložbama, pružanje pomoći u organizaciji susreta predstavnika privrede, seminara, konferencija, simpozijuma;

Pružanje doprinosa unapređivanju uloge malih i srednjih preduzeća u bilateralnim ekonomskim odnosima;

Saradnja na polju marketinga, konsaltinga i ekspertskih usluga u oblastima od zajedničkog interesa;

Uspostavljanje i unapređenje odnosa i saradnje finansijskih i bankarskih institucija;

Podsticanje razvoja bilateralnih investicionih aktivnosti;

Pružanje pomoći u otvaranju predstavništava i ogranaka kompanija iz država Ugovornih strana;

Poboljšavanje saradnje na tržištima trećih zemalja;

Razmena informacija o programima i projektima, uz ohrabrivanje preduzetnika da učestvuju u njihovoj realizaciji.

Član 4.

Ugovorne strane će osnovati Mešovitu komisiju za ekonomsku saradnju (u daljem tekstu: Komisija) sačinjenu od predstavnika nadležnih organa država Ugovornih strana.

Komisija će se sastajati najmanje jednom godišnje, naizmenično u Republici Srbiji i Republici Makedoniji sa sledećim zadacima:

razmatranje pitanja razvoja bilateralnih ekonomskih odnosa;

iznalaženje novih mogućnosti za razvoj bilateralnih ekonomskih odnosa;

identifikovanje problema koji ograničavaju razvoj ekonomske saradnje i predlaganje odgovarajućih mera u cilju njihovog otklanjanja;

razrada predloga za poboljšanje uslova za ekonomsku saradnju između organizacija i institucija iz država Ugovornih strana;

podnošenje predloga u vezi sa sprovođenjem ovog sporazuma.

Svaka od Ugovornih strana će imenovati predsedavajućeg sa svoje strane (u daljem tekstu: kopredsedavajući). Svaki kopredsedavajući će imenovati sekretara za svoj deo Komisije.

Radi razmatranja pojedinih pitanja, Komisija može odlučiti da osnuje radne grupe, navodeći njihove zadatke i rokove za sprovođenje tih zadataka.

Član 5.

Ovaj sporazum neće uticati na prava i obaveze Ugovornih strana koje proizlaze iz drugih međunarodnih sporazuma čije su Republika Srbija i Republika Makedonija strane i/ili iz njihovog članstva u međunarodnim organizacijama.

Član 6.

Ugovorne strane će putem pregovora rešiti sve eventualne sporove koji mogu da nastanu između njih, u vezi sa sprovođenjem i tumačenjem ovog sporazuma.

Član 7.

Dopune ovog sporazuma biće donesene putem uzajamnog dogovora Ugovornih strana, koji će biti realizovan kroz protokole za svaku dopunu.

Član 8.

Prilozi i protokoli uz ovaj sporazum predstavljaće njegov sastavni deo.

Član 9.

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednjeg obaveštenja, kojim Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjene sve unutrašnje procedure koje su neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum zaključuje se na period od tri (3) godine, a po isteku tog roka automatski će se obnavljati svake godine, osim ako jedna od Ugovornih strana ne raskine ovaj sporazum slanjem pismenog obaveštenja drugoj Ugovornoj strani o svojoj nameri da ga raskine, najkasnije četiri (4) meseca pre isteka njegovog važenja.

Sačinjeno u Skoplju, dana 16.februara 2015. godine, u dva originalna primerka na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

 

  ZA VLADUREPUBLIKE SRBIJE  Ivica Dačićprvi potpredsednik Vladei ministar spoljnih poslova ZA VLADUREPUBLIKE MAKEDONIJEdr Vladimir Peševskipotpredsednik Vlade zadužen za ekonomske odnose

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore, kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Razlozi za zaključivanje, odnosno potvrđivanje Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije, potpisanog u Skoplju, 16. februara 2015. godine, sadržani su u želji potpisnica Sporazuma da se institucionalizuje i razvija oblast trgovinske i ekonomske saradnje između dve zemalje, kao i da se intenzivira i diverzifikuje njihova trgovina, na principima jednakosti, zajedničkog interesa i međunarodnog prava.

Ovo posebno, imajući u vidu da je prethodni Sporazum o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije, potpisan 2009. godine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 105/09), prestao da važi januara 2013. godine.

U cilju obezbeđivanja kontinuteta na planu institucionalnog regulisanja bilateralne ekonomske saradnje i stvaranja uslova za njeno dalje unapređenje na dugoročnim osnovama, inicirano je zaključivanje novog sporazuma o ekonomskoj saradnji.

Tekst novog Sporazuma Vlada Republike Srbije usvojila je Zaključkom 05 Broj: 018-10069/2014 od 13. septembra 2014. godine. Na osnovu tačke 2. navedenog Zaključka Sporazum je, sa srpske strane, potpisao Ivica Dačić, potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova. Sa makedonske strane Sporazum je potpisao dr Vladimir Peševski, potpredsednik Vlade zadužen za ekonomske odnose.

Sporazumom je stvoren pravni osnov za obrazovanje Mešovite komisije za ekonomsku saradnju, odnosno preduzimanje odgovarajućih aktivnosti vezanih za njeno dalje unapređenje, kao i za otklanjanje eventualnih prepreka u njenom odvijanju.

Ekonomska saradnja dve zemlje pretežno se bazira na trgovinskoj razmeni, koja je na zadovoljavajućem nivou i od 2005. godine odvija se bez naplate carine – prvobitno, na osnovu bilateralnog Sporazuma o slobodnoj trgovini, a od 2007. godine, na osnovu multilateralnog Sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA 2006.

U 2014.godini, trgovinska razmena iznosila je 643,8 mil. evra, što je za 1,7% više nego u 2013.godini. Srpski izvoz iznosio je 453,6 mil. evra, što predstavlja povećanje od 4,6% i čini 4,1% ukupnog srpskog izvoza, dok je uvoz iz Makedonije iznosio 190,2 mil. evra, što je smanjenje od 4,5% i predstavlja 1,2% ukupnog srpskog uvoza. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 238,5%.

Makedonija je u 2014.godini. zauzimala trinaesto mesto u ukupnoj razmeni Republike Srbije sa svetom i sedmo mesto kao izvozna destinacija Republike Srbije.

U narednom periodu, mogućnosti za povećanje izvoza na makedonsko tržište imaju srpske firme koje se bave proizvodnjom i distribucijom prehrambenih proizvoda (konditorska industrija, industrija mlečnih proizvoda, industrija šećera, mlinarska industrija), poljoprivrednih proizvoda (sveže meso, stočna hrana, žitarice, uljno seme), građevinskih materijala, medicinske opreme, el. energije, telekomunikacione opreme i hartije.

Ukupne srpske investicije u Makedoniji, u poslednjih desetak godina, iznose oko 80 mil. evra, dok makedonske investicije u Republici Srbiji, u istom periodu, iznose oko 20 mil. evra.

Makedonske firme imaju oko deset predstavništava u Republici Srbiji (Tikveš, Skovin, Union Bitolad, MZT-KTB d.o.o, Makstil a.d), a oko dvadeset srpskih firmi ima svoja predstavništva u Makedoniji (Air Serbia, Zdravlje-Leskovac, Simpo, Galenika, Pionir, Mona, Hemofarm, Bambi, Delta M, Swisslion, Knjaz Miloš, Zepter, Big Bull, Tigar, Agrovojvodina, Frikom, Comtrade, Pink, Fidelinka).

III DA LI SE MEĐUNARODNIM UGOVOROM STVARAJU FINANSIJSKE OBAVEZE U NJEGOVOM IZVRŠAVANJU

Za izvršenje navedenog međunarodnog ugovora nisu potrebna sredstva u budžetu Republike Srbije, osim za realizaciju aktivnosti preuzetih ovim sporazumom, a koje se odnose na održavanje zasedanja Mešovite komisije za ekonomsku saradnju (MK), čije je obrazovanje predviđeno članom 4. Sporazuma, nakon njegovog stupanja na snagu.

IV PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

S obzirom na to da su potrebna finansijska sredstva za zasedanje Mešovite komisije to će se u narednim godinama, sredstva za te namene obezbeđivati u okviru limita na razdelu ministarstva nadležnog za trgovinu i ekonomske odnose sa inostranstvom, prema potrebi, odnosno u skladu sa dogovorima koji se budu postigli sa makedonskom stranom u vezi sa terminom i mestom održavanja zasedanja MK.

Ostavite komentar