Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE MAROKO

O SARADNJI U OBLASTI VETERINE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine, sačinjen u Beogradu, 6. juna 2013. godine, u originalu na srpskom, arapskom, francuskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine u originalu na srpskom jeziku glasi:

`

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE KRALJEVINE MAROKO

O SARADNJI U OBLASTI VETERINE

Vlada Republike Srbije i Vlada Kraljevine Maroko, (u daljem tekstu: Ugovorne strane),

u želji da olakšaju promet životinja i proizvoda životinjskog porekla i da istovremeno onemoguće unošenje zaraznih bolesti životinja i po zdravlje štetnih proizvoda životinjskog porekla, kao i da razvijaju saradnju u oblasti veterinarstva,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

1. Uvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog porekla (u daljem tekstu: pošiljka) može se obavljati samo ako su ispunjeni propisani veterinarsko-sanitarni uslovi i ako je prethodno pribavljeno odobrenje nadležnog organa zemlje uvoznice, odnosno zemlje preko čije se teritorije pošiljka provozi.

2. Nadležni organi država Ugovornih strana razmenjivaće obrasce veterinarskih potvrda koje su sastavljene uz zajedničku saglasnost (u daljem tekstu: sertifikat), koji prate pošiljke u Republiku Srbiju i Kraljevinu Maroko i uzajamno se obaveštavati o njihovim izmenama i dopunama.

3. Uverenja moraju biti izdata na srpskom, arapskom, francuskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Nadležni organi država Ugovornih strana će:

1) uzajamno obaveštavati jedna drugu o veterinarsko-sanitarnim uslovima za uvoz i provoz pošiljaka;

2) razmenjivati mesečne izveštaje o statusu zaraznih bolesti životinja sa Liste OIE, za koje je to obaveštavanje obavezno, preduzetim merama radi

sprečavanja njihove pojave, širenja i iskorenjivanja, u skladu sa procedurama i preporukama Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE);

3) informisati jedni druge odmah o pojavi zaraznih bolesti i drugim informacijama koje se odnose na mere i rezultate suzbijanja zaraznih bolesti životinja.

Član 3.

Radi razvijanja saradnje u oblasti veterinarstva nadležni organi država Ugovornih strana će:

1) razmenjivati propise i stručne publikacije koje se odnose na oblast veterinarstva;

2) razmenjivati planove uzorkovanja za tekuću godinu i rezultate uzorkovanja iz predhodne godine;

3) unapređivati saradnju naučnih i stručnih institucija u oblasti zdravstvene zaštite životinja i veterinarsko – sanitarnog sistema kontrole proizvoda životinjskog porekla, kao i saradnju dijagnostičkih i analitičkih laboratorija;

4) pružati uzajamnu pomoć u proizvodnji i nabavci potrebnih sredstava za suzbijanje bolesti i lečenje životinja;

5) ukoliko je neophodno, razmenjivati sojeve uzročnika zaraznih i parazitskih bolesti u eksperimentalne i dijagnostičke svrhe, kao i dijagnostička sredstva;

6) unapređivati saradnju veterinarskih službi država ugovornih strana i razmenu veterinarskih stručnjaka, radi upoznavanja organizacije i delovanja veterinarskih službi Ugovornih strana, stanja izvoznih objekata i zdravstvenog stanja životinja;

7) nastojati da se organizuju godišnji sastanci eksperata, na osnovu uzajamnosti.

Član 4.

Ukoliko se na graničnom prelazu ili u odredištu utvrdi da pošiljka ne zadovoljava veterinarsko-sanitarne uslove iz sertifikata, nadležni organ države Ugovorne strane, na čijoj teritoriji je utvrđen nedostatak, odmah će o tome obavestiti nadležni organ države druge Ugovorne strane i preduzeti mere u skladu sa svojim nacionalnim propisima.

Član 5.

1. Ako se na teritoriji države jedne od Ugovornih strana utvrdi neka od zaraznih bolesti životinja, nadležni organ države druge Ugovorne strane može da ograniči ili zabrani uvoz i provoz pošiljaka životinja koje pripadaju vrsti neotpornoj na tu zarazu, koje dolazi sa cele ili dela teritorije na kojoj se zaraza pojavila.

2. Ograničenje i zabrana uvoza i provoza može se produžiti, pod istim uslovima na ostale pošiljke kojima se bolest može preneti.

Član 6.

Sporna pitanja koja proizađu iz primene odredbi ovog sporazuma rešavaće se između predstavnika nadležnih organa država Ugovornih strana uzimajući u obzir preporuke i/ili uputstva doneta u okviru Codex Alimentarijus-a i Svetske organizacije za zdravlje životinja u oblasti međunarodnog prometa. Ako se na taj način ne postigne željeni rezultat, sporna pitanja rešavaće se diplomatskim putem.

Član 7.

1. Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Srbiji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu sa sedištem u Beogradu.

2. Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Kraljevini Maroko je Ministarstvo poljoprivrede i ribarstva, Uprava za stočarstvo, Nacionalna kancelarija za bezbednost hrane u Rabatu.

Član 8.

Sporazum se može dopunjavati ili menjati uz pristanak obe Ugovorne strane. Izmene stupaju na snagu u skladu sa članom 10. ovog sporazuma.

Član 9.

Ovaj sporazum nema uticaja na prava i obaveze Ugovornih strana koje proizilaze iz drugih međunarodnih ugovora, u kojima su one Ugovorne strane.

Član 10.

1. Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog (30) dana od datuma prijema poslednjeg pisanog obaveštenja kojim se Ugovorne strane međusobno obeveštavaju, diplomatskim putem, da su ispunjeni svi uslovi predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za stupanje ovog sporazuma na snagu.

2. Ovaj sporazum se zaključuje na period od pet (5) godina i biće prećutno produžavan na naredne jednogodišnje periode, sve dok ga jedna od Ugovornih strana ne otkaže, u pisanoj formi, diplomatskim putem, a najmanje šest (6) meseci unapred.

Sastavljeno u Beogradu, dana 6. juna 2013. godine u dva orginala na srpskom, arapskom, francuskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju nesporazuma u tumačenju engleski tekst imaće prednost.

ZaVladu Republike Srbije Goran Knežević Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZaVladu Kraljevine MarokoMohamed Nažib BulifMinistar nadležan za opšte poslove i upravljanje

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1.Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine, sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2.Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 018-4803/2013 koji je donela na sednici održanoj 6. juna 2013. godine utvrdila Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine i ovlastila Gorana Kneževića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da, u ime Vlade potpiše Sporazum.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Goran Knežević i ministar nadležan za opšte poslove i upravljanje u Vladi Kraljevine Maroko Mohamed N. Bulif potpisali su navedeni sporazum u Beogradu, 6. juna 2013. godine, u sklopu zasedanja Stalnog međuvladinog komiteta između Republike Srbije i Kraljevine Maroko održanog u Beogradu, 5. i 6. juna 2013. godine.

Ovim sporazumom uređuju se pitanja od značaja za saradnju u oblasti veterinarstva, kao što su: promet životinja i proizvoda životinjskog porekla, razmena obrazaca (sertifikata) za potrebe uvoza i provoza proizvoda životinjskog porekla, razmena izveštaja o pojavi, stanju i kretanju zaraznih bolesti životinja, preduzimanju mera za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti životinja, načine saradnje, međusobno obaveštavanje u slučaju kada pošiljka nezadovoljava veterinarsko – sanitarne uslove iz uverenja koje ga prati, uslove za ograničenje ili zabranu uvoza i provoza pošiljaka životinja, rešavnje spornih pitanja, nadležni organi za sprovođenje sporazuma, primena, važenje i postupak izmene i dopune sporazuma.

Na osnovu navedenog, zaključuje se da su razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine sadržani u želji potpisnica da:

olakšaju promet životinja i proizvoda životinjskog porekla i da istovremeno onemoguće unošenje zaraznih bolesti životinja i po zdravlje štetnih proizvoda životinjskog porekla, kao i da razvijaju saradnju u oblasti veterinarstva;

unapređuju saradnju veterinarskih službi dve zemlje i razmenu veterinarskih stručnjaka, radi upoznavanja organizacije i delovanja veterinarskih službi, stanja izvoznih objekata i zdravstvenog stanja životinja;

unapređuju saradnju naučnih i stručnih institucija u oblasti zdravstvene zaštite životinja i veterinarsko – sanitarnog sistema kontrole proizvoda životinjskog porekla, kao i saradnju dijagnostičkih i analitičkih laboratorija.

3. Da li se međunarodnim ugovorom stvaraju finansijske obaveze za njegovo izvršavanje za Republiku Srbiju

Ovim sporazumom ne stvaraju se finansijske obaveze za njegovo izvršavanje za Republiku Srbiju.

4.Procena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje međunarodnog ugovora

Finansijska sredstva za realizaciju ovog sporazuma u 2014. godini biće obezbeđena u okviru limita sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđenog Zakonom o budžetu Republike za 2014. godinu sa aproprijacije 24.2 – Uprava za veterinu.

OBRAZLOŽENJE

1.Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine, sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2.Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 018-4803/2013 koji je donela na sednici održanoj 6. juna 2013. godine utvrdila Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine i ovlastila Gorana Kneževića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da, u ime Vlade potpiše Sporazum.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine potpisan je u sklopu zasedanja Stalnog međuvladinog komiteta između Republike Srbije i Kraljevine Maroko održanog u Beogradu, 5. i 6. juna 2013. godine. U ime Vlade Kraljevine Maroko Sporazum je potpisao Mohamed N. Bulif, ministar nadležan za opšte poslove i upravljanje.

Ovim sporazumom uređuju se pitanja od značaja za saradnju u oblasti veterinarstva, kao što su: promet životinja i proizvoda životinjskog porekla, razmena obrazaca (sertifikata) za potrebe uvoza i provoza proizvoda životinjskog porekla, razmena izveštaja o pojavi, stanju i kretanju zaraznih bolesti životinja, preduzimanju mera za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti životinja, načine saradnje, međusobno obaveštavanje u slučaju kada pošiljka nezadovoljava veterinarsko – sanitarne uslove iz uverenja koje ga prati, uslove za ograničenje ili zabranu uvoza i provoza pošiljaka životinja, rešavnje spornih pitanja, nadležni organi za sprovođenje sporazuma, primena, važenje i postupak izmene i dopune sporazuma.

Na osnovu navedenog, zaključuje se da su razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine sadržani u želji potpisnica da:

olakšaju promet životinja i proizvoda životinjskog porekla i da istovremeno onemoguće unošenje zaraznih bolesti životinja i po zdravlje štetnih proizvoda životinjskog porekla, kao i da razvijaju saradnju u oblasti veterinarstva;

unapređuju saradnju veterinarskih službi dve zemlje i razmenu veterinarskih stručnjaka, radi upoznavanja organizacije i delovanja veterinarskih službi, stanja izvoznih objekata i zdravstvenog stanja životinja;

unapređuju saradnju naučnih i stručnih institucija u oblasti zdravstvene zaštite životinja i veterinarsko – sanitarnog sistema kontrole proizvoda životinjskog porekla, kao i saradnju dijagnostičkih i analitičkih laboratorija.

3. Da li se međunarodnim ugovorom stvaraju finansijske obaveze za njegovo izvršavanje za Republiku Srbiju

Ovim sporazumom ne stvaraju se finansijske obaveze za njegovo izvršavanje za njegovo izvršavanje za Republiku Srbiju.

4.Procena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje međunarodnog ugovora

Finansijska sredstva za realizaciju ovog sporazuma u 2014. godini biće obezbeđena u okviru limita sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđenog Zakonom o budžetu Republike za 2014. godinu sa aproprijacije 24.2 – Uprava za veterinu.

Ostavite komentar