Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE

O UKIDANJU VIZA ZA DRŽAVLJANE DVEJU ZEMALJA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja koji je potpisan 23. decembra 2014. godine u Bukureštu, u originalu na srpskom, rumunskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE

O UKIDANJU VIZA ZA DRŽAVLJANE DVEJU ZEMALJA

Vlada Republike Srbije i

Vlada Republike Moldavije, (u daljem tekstu „Strane”),

Izražavajući želju za podsticanjem bilateralnih odnosa i nastojeći da olakšaju kretanje državljana svojih država,

Saglasile su se o sledećem:

Član 1.

Državljani država obe Strane, nosioci važećih biometrijskih pasoša, nemaju obavezu pribavljanja vize za ulazak, izlazak i prelaz preko teritorije, kao i za boravak na teritoriji države druge Strane, u periodu do 90 (devedeset) dana u okviru perioda od 6 (šest) meseci računajući od dana prvog ulaska.

Član 2.

Državljani države svake Strane, nosioci važećih biometrijskih pasoša, imaju pravo da ulaze, prelaze preko i da napuste teritoriju države druge Strane na svim graničnim prelazima otvorenim za međunarodni putnički saobraćaj.

Član 3.

1. Državljani države svake Strane imaju obavezu da za vreme svog boravka na teritoriji države druge Strane poštuju njeno nacionalno zakonodavstvo.

2. Svaka Strana obavestiće, diplomatskim putem, u najkraćem mogućem roku drugu Stranu o svim promenama u njenom nacionalnom zakonodavstvu koje se odnose na ulazak, kretanje i boravak stranih državljana na njenoj teritoriji.

Član 4.

Svaka Strana prihvatiće ponovo svoje državljane na teritoriju svoje države, bez bilo kakvih dodatnih formalnosti ili troškova.

Član 5.

Ovim sporazumom ne ograničava se pravo države svake Strane da odbije ulazak, ili da otkaže boravak državljanima države druge Strane koje smatra nepoželjnim.

Član 6.

1. Strane će, diplomatskim putem, razmeniti uzorke svojih važećih biometrijskih pasoša, najkasnije 30 (trideset) dana od dana potpisivanja ovog sporazuma.

2. U slučaju uvođenja novih biometrijskih pasoša ili izmene postojećih, svaka Strana proslediće jedna drugoj, diplomatskim putem, uzorke novih pasoša, kao i informacije u vezi sa njihovom primenom, najkasnije 30 (trideset) dana pre početka njihove upotrebe.

Član 7.

1. Strane mogu, u celini ili delimično, da obustave primenu ovog sporazuma iz razloga državne bezbednosti, javnog reda ili zaštite zdravlja stanovništva.

2. O obustavi primene ovog sporazuma Strane obaveštavaju jedna drugu, diplomatskim putem, u najkraćem mogućem roku. Strane postupaju na isti način u slučaju povlačenja mere iz ovog stava.

Član 8.

Ovaj sporazum se može izmeniti i dopuniti uz uzajamnu saglasnost države druge Strane, diplomatskim putem, a izmene i dopune stupaju na snagu na način predviđen u stavu 1. člana 9. ovog sporazuma.

Član 9.

1. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i stupa na snagu 30 (trideset) dana od dana prijema poslednjeg pismenog obaveštenja, diplomatskim putem, da su ispunjene sve unutrašnje procedure neophodne za stupanje na snagu ovog sporazuma.

2. Svaka Strana može da raskine ovaj sporazum u bilo koje vreme tako što će obavestiti drugu Stranu, diplomatskim putem. Važenje ovog sporazuma prestaje 90 (devedeset) dana od dana prijema takvog obaveštenja.

Sačinjeno u Bukureštu dana 23.12.2014, u dva originalna primerka, na srpskom, rumunskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike SrbijeBranko Branković Za Vladu Republike MoldavijeJuri Renica

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA

U međudržavnim odnosima, zaključivanje bilateralnih sporazuma kojim se ukidaju vize se smatra značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja, potpisali su u Bukureštu, 23. decembra 2014. godine, Branko Branković, ambasador Republike Srbije akreditovan u Rumuniji i Juri Renica, ambasador Republike Moldavije akreditovan u Rumuniji.

Stupanjem na snagu Sporazuma, odnosno uvođenjem bezviznog režima za nosioce svih vrsta pasoša državljana Republike Srbije i Republike Moldavije, stvoriće se uslovi za intenziviranje daljeg razvoja odnosa i unapređenja sveukupne saradnje dve zemlje.

Sporazum sa Republikom Moldavijom je usklađen sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza na sve vrste putnih isprava.

Imajući u vidu navedeno, predlaže se donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja nisu potrebna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar