Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE RUSKE FEDERACIJE O VOJNOJ SARADNJI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji, koji je potpisan u Beogradu, 13. novembra 2013. godine, u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije

o vojnoj saradnji

Vlada Republike Srbije i Vlada Ruske Federacije, imenovane u daljem tekstu kao: Strane,

pridajući veliki značaj razvoju srpsko – ruske saradnje u svim oblastima međudržavnih odnosa;

oslanjajući se na bogatu tradiciju prijateljskih odnosa između dve zemlje, stečeno iskustvo i praksu uzajamne saradnje;

uzimajući u obzir razvoj postojećih prijateljskih odnosa između dve zemlje na osnovu principa suvereniteta, ravnopravnosti država, uzajamnog poštovanja interesa i nemešanja u unutrašnja pitanja;

potvrđujući važnost dijaloga po pitanjima očuvanja međunarodne i regionalne bezbednosti i stabilnosti, kao i uzajamnog razumevanja u oblasti odbrambene politike dve zemlje;

imajući za cilj jačanje veza između Vojske Srbije i Oružanih snaga Ruske Federacije;

želeći da učvrste različite oblike saradnje između Strana, na osnovu razmatranja pitanja od zajedničkog interesa;

delujući u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije i zakonodavstvom Ruske Federacije i međunarodnim obavezama svake od država Strana,

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Cilj ovog sporazuma je razvoj vojne saradnje između Strana.

Strane sarađuju u vojnoj oblasti na osnovu reciprociteta i zajedničkih interesa u skladu sa ciljevima i principima Povelje Ujedinjenih nacija, uključujući principe suvereniteta, ravnopravnosti država, teritorijalne nepovredivosti, kao i nemešanja u unutrašnja pitanja drugih država i drugim opšteprihvaćenim principima i normama međunarodnog prava, međunarodnim obavezama i nacionalnim zakonodavstvima država Strana.

Član 2.

Strane razvijaju vojnu saradnju u sledećim osnovnim pravcima:

– razmeni mišljenja, iskustava i informacija po pitanjima koja su od zajedničkog interesa u oblasti odbrane, uključujući pitanja saradnje u cilju jačanja uzajamnog poverenja i međunarodne bezbednosti;

– razvoju veza u oblasti vojnog obrazovanja, vojne topografije, vojne kartografije, vojne istorije, vojne medicine, vojne kulture i sporta;

– razvoju odnosa po pitanjima vojno-naučnog, logističkog i materijalno-tehničkog obezbeđenja oružanih snaga;

– razmeni iskustva stečenih u mirovnim operacijama i saradnji u operacijama na očuvanju mira pod okriljem Organizacije Ujedinjenih nacija;

– unapređenju saradnje po pravnim pitanjima, koja se odnose na vršenje vojne službe i socijalno-pravnu zaštitu pripadnika oružanih snaga;

– razmeni iskustava po pitanjima obrazovanja i obuke vojnog kadra, i

– drugim pravcima saradnje u oblasti odbrane na osnovu uzajamnog dogovora Strana.

Član 3.

Realizaciju pravaca vojne saradnje, navedenih u članu 2. ovog sporazuma, Strane će vršiti na sledeće načine:

– razmenom poseta i zvaničnih delegacija različitog nivoa;

– realizacijom ekspertskih poseta radi održavanja konsultacija;

– učešćem po pozivu na vojnim vežbama i (ili) prisustvo na njima u svojstvu posmatrača;

– radnim sastancima vojnih eksperata i stručnjaka;

– razmenom iskustava po pravnim pitanjima, koja se odnose na vršenje vojne službe i socijalnu zaštitu pripadnika oružanih snaga, kao i pravno regulisanje učešća oružanih snaga u mirovnim operacijama;

– učešćem na teorijskim i praktičnim oblicima nastave, seminarima, konferencijama i savetovanjima o tematici od zajedničkog interesa;

– razmenom poseta pripadnika vojnog vazduhoplovstva i akro-grupa;

– održavanjem kulturnih i sportskih aktivnosti, i

– drugim oblicima saradnje prema dogovoru Strana.

Član 4.

Ovlašćeni organi Strana za realizaciju ovog sporazuma su:

– sa srpske strane – Ministarstvo odbrane Republike Srbije;

– sa ruske strane – Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

U cilju obezbeđenja efikasne realizacije odredbi ovog sporazuma i definisanja konkretnih aktivnosti saradnje, ovlašćeni organi Strana formiraju Zajedničku radnu grupu, čija zasedanja će se održavati naizmenično u Republici Srbiji i Ruskoj Federaciji, po pravilu jedanput godišnje.

Na osnovu prethodnog dogovora ovlašćenih organa Strana tematika i periodičnost održavanja zasedanja mogu se promeniti.

Zajednička radna grupa, obrazovana na osnovu ovog sporazuma, razrađuje godišnji plan bilateralne saradnje, koji obuhvata naziv aktivnosti, načine, vreme i mesta njihovog održavanja, broj učesnika i odobravaju ga ovlašćeni organi Strana.

U toku svoga rada Zajednička radna grupa rešavaće sledeće osnovne zadatke:

– organizovanje dijaloga o strategijskim pitanjima od zajedničkog interesa;

– planiranje i kontrola realizacije plana vojnih kontakata Strana;

– razmatranje drugih pitanja, koja se odnose na zajedničku aktivnost Strana.

Član 5.

Troškove za upućivanje na službena putovanja, boravak na teritoriji države Strane prijema i troškove za prevoz predstavnika ovlašćenog organa Strane pošiljaoca, a koji se odnose na realizaciju ovog sporazuma, snosi ovlašćeni organ Strane pošiljaoca.

Ovlašćeni organ Strane prijema može u okviru postojećih mogućnosti i na osnovu principa reciprociteta preuzeti na sebe, bez nadoknade ili uz kompenzaciju, troškove za obezbeđenje transporta i boravka predstavnika ovlašćenog organa Strane pošiljaoca.

Realizacija aktivnosti prediđenih ovim sporazumom zavisi od konkretnih finansijskih mogućnosti Strana.

Član 6.

Prilikom realizacije ovog sporazuma, neće se vršiti razmena tajnih podataka Republike Srbije ili Ruske Federacije, kao ni službenih informacija kojima je ograničen pristup.

Razmenu bilo kojih tajnih podataka u oblasti odbrane, kao i službenih informacija kojima je ograničen pristup, Strane će regulisati posebnim sporazumom.

Nijedna Strana ne može prodavati ili, na bilo koji drugi način, ustupiti trećoj strani podatke dobijene ili stečene prilikom realizacije ovog sporazuma, bez prethodne pisane saglasnosti druge Strane.

Korišćenje bilo kojih informacija vrši se u skladu sa zakonodavstvom država Strana.

Pristup predstavnika Strana vojnim objektima vrši se na način definisan zakonodavstvom države Strane prijema.

Član 7.

Predstavnici ovlašćenog organa Strane pošiljaoca uzdržavaju se od bilo kakve političke aktivnosti i prikupljanja podataka obaveštajnog sadržaja na teritoriji države Strane prijema.

Aktivnost predstavnika ovlašćenog organa Strane pošiljaoca usmerena je na realizaciju samo onih zadataka koji su predviđeni ovim sporazumom.

Predstavnici ovlašćenog organa Strane pošiljaoca, ako su pripadnici oružanih snaga pri izvođenju aktivnosti u okviru realizacije ovog sporazuma, mogu nositi svoju nacionalnu vojnu uniformu na teritoriji države Strane prijema, ako se ovlašćeni organi Strana ne dogovore na drugi način.

Ovlašćeni organ Strane prijema pružiće predstavnicima ovlašćenog organa Strane pošiljaoca neophodnu pomoć i informacionu podršku u cilju realizacije aktivnosti u okviru ovog sporazuma.

Član 8.

Predstavnicima ovlašćenog organa Strane pošiljaoca biće obezbeđena besplatna hitna i neodložna medicinsku pomoć u zdravstvenim ustanovama ovlašćenog organa Strane prijema.

Pružanje drugih vrsta medicinske pomoći predstavnicima ovlašćenog organa Strane pošiljaoca u zdravstvenim ustanovama ovlašćenog organa Strane prijema, kao i transport bolesnika, vrše se na račun ovlašćenog organa Strane pošiljaoca.

Član 9.

Za vreme dok se nalaze na teritoriji države prijema na predstavnike ovlašćenog organa Strane pošiljaoca primenjuju se odredbe zakonodavstva države Strane prijema, koje propisuju boravak stranih državljana na teritoriji države Strane pošiljaoca.

Član 10.

Na osnovu uzajamnog dogovora Strana u ovaj sporazum mogu se uneti izmene u vidu posebnih protokola.

Na osnovu uzajamne saglasnosti ovlašćenih organa Strana mogu biti potpisani dodatni sporazumi u konkretnim oblastima vojne saradnje uz učešće vojnih i civilnih institucija, zainteresovanih za vojnu saradnju. Dodatne sporazume sastavljaće ovlašćeni organi obe Strane u skladu sa zakonodavstvom država Strana i oni treba da se ograničavaju na pitanja vezana za realizaciju ovog sporazuma.

Član 11.

Imajući u vidu prijateljski karakter odnosa koji postoje između Republike Srbije i Ruske Federacije, svi nesporazumi koji nastanu u vezi sa tumačenjem i realizacijom ovog sporazuma, Strane će rešavati konsultacijama ili pregovorima.

Član 12.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema, diplomatskim putem, poslednjeg obaveštenja u pisanoj formi, da su Strane ispunile unutrašnju proceduru koja je neophodna za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ovaj sporazum zaključuje se na neodređeni vremenski period. Bilo koja od Strana može raskinuti ovaj sporazum putem upućivanja pisanog obaveštenja drugoj Strani o takvoj nameri. U tom slučaju ovaj sporazum će biti raskinut po isteku šest meseci od dana prijema takvog obaveštenja.

U slučaju prestanka važenja ovog sporazuma, obaveze predviđene članom 6. ovog sporazuma ostaju na snazi.

Prestanak važenja ovog sporazuma ne utiče na programe i aktivnosti saradnje započete u okviru realizacije ovog sporazuma, a koje nisu završene u trenutku prestanka njegovog važenja, osim ako se Strane nisu dogovorile na drugi način.

Odredbe ovog sporazuma neće uticati na prava i obaveze nijedne od Strana, koje proističu iz drugih međunarodnih ugovora, čiji su učesnici obe ili jedna od država Strana.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE RUSKE FEDERACIJE

Nebojša Rodić Sergej Šojgu

ministar odbrane ministar odbrane

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati odbrambena saradnja između vlada Republike Srbije i Ruske Federacije, odnosno njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve države, kao i miru i bezbednosti u svetu.

Prvenstveni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrambene i bezbednosne politike, vojnog obrazovanja i obuke, vojnoekonomskoj i naučnotehničkoj saradnji, vojnoj medicini i vojnoj istoriji, razmeni iskustava stečenih u mirovnim operacijama kao i u drugim oblastima od zajedničkog interesa.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđena finansijskim planom Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar