Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU

S P O R A Z U MA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE

O SARADNJI U OBLASTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, sačinjen u Moskvi 10. aprila 2013. godine, u dva primerka na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE

O SARADNJI U OBLASTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

Vlada Republike Srbije i Vlada Ruske Federacije (u daljem tekstu: strane),

oslanjajući se na principe ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja, priznajući značaj saradnje u oblasti železničkog saobraćaja,

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Strane, u skladu sa ovim sporazumom, zakonodavstvom svojih država i međunarodnim ugovorima čije su učesnice Republika Srbija i Ruska Federacija, pružaju podršku razvoju i daljem jačanju saradnje u oblasti železničkog saobraćaja, uključujući stvaranje uslova vezanih za privlačenje korisnika usluga železničkog saobraćaja pri prevozu putnika i robe i za razmenu naučno-tehničkih informacija i naprednih tehnologija u oblasti železničkog saobraćaja.

Član 2.

Nadležni organi država strana za realizaciju ovog sporazuma su:

– sa srpske strane – Ministarstvo saobraćaja Republike Srbije,

– sa ruske strane – Ministarstvo saobraćaja Ruske Federacije.

U slučaju promene svojih nadležnih organa strane obaveštavaju jedna drugu diplomatskim putem.

Član 3.

Prevoz putnika i robe u železničkom saobraćaju između država strana obavlja se u skladu sa sporazumima i ugovorima koji su zaključeni između strana ili nadležnih organa država strana.

Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze strana koji proističu iz drugih međunarodnih ugovora čiji su učesnici Republika Srbija i Ruska Federacija, kao i iz njihovog članstva u međunarodnim organizacijama.

Član 4.

Železnički prevoznici država strana obezbeđuju u okviru zakonodavstva svojih država neophodne uslove za nesmetan prevoz robe na teritoriji država strana, uključujući tranzit, osim robe čiji je prevoz zabranjen ili ograničen na osnovu zakonodavstva jedne od država strana.

Član 5.

Strane sprovode usaglašenu tarifnu politiku u oblasti prevoza u železničkom saobraćaju, zasnovanu na tržišnim principima.

Obračun za obavljen prevoz putnika i robe vrši se na način utvrđen ugovorima koje zaključuju železnički prevoznici država strana.

Član 6.

Nadležni organi država strana bez odlaganja obaveštavaju jedan drugog o nastanku prepreka u obavljanju međunarodnog železničkog saobraćaja i tranzita na teritorijama njihovih država i o otklanjanju ovih prepreka.

Član 7.

Strane sarađuju u oblasti obuke i usavršavanja osoblja zaposlenog u oblasti železničkog saobraćaja.

Član 8.

Radi razmatranja pitanja vezanih za primenu ovog sporazuma i unapređenje saradnje u oblasti železničkog saobraćaja, nadležni organi država strana obrazuju Zajedničku komisiju.

Sastav komisije i način njenog rada uređuju se Poslovnikom o radu Zajedničke komisije, koji utvrđuju nadležni organi država strana.

Nakon zasedanja Zajedničke komisije sačinjavaju se protokoli.

Član 9.

Sva sporna pitanja između strana u pogledu tumačenja i primene ovog sporazuma rešavaju se kroz pregovore, konsultacije i na zasedanjima Zajedničke komisije.

Član 10.

Na osnovu obostrane saglasnosti, strane mogu da menjaju ovaj Sporazum posebnim protokolima.

Član 11.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i važi sve do isteka roka od šest meseci od datuma kada jedna strana primi pisano obaveštenje poslato diplomatskim putem o nameri druge strane da otkaže ovaj sporazum.

Član 12.

Ovaj sporazum stupa na snagu nakon isteka trideset dana od datuma prijema poslednjeg pisanog obaveštenja poslatog diplomatskim putem o tome da su strane izvršile neophodne unutar državne procedure.

Sačinjeno u Moskvi, 10.4.2013. godine, u dva primerka, svaki na srpskom i ruskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako verodostojna.

U imeVLADE REPUBLIKE SRBIJE U imeVLADE RUSKE FEDERACIJE Milan Bačević, s.r. Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja R. Srbije Nikolaj Asaul, s.r. pomoćnik Ministra transporta Ruske Federacije

Član 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Direktnom međunarodnom železničkom saobraćaju između Republike Srbije i Ruske Federacije, Republika Srbija pridaje ne malu važnost. Intenzitet odvijanja železničkog saobraćaja između Republike Srbije i Ruske Federacije u poslednje vreme beleži blagi rast, ali po procenama Ministarstva saobraćaja nedovoljan. Smatra se da jedna od osnovnih aktivnosti potrebnih da se intenzivira obavljanje železničkog saobraćaja jeste i uspostavljanje direktne saradnje između dve države, odnosno pravno regulisanje odnosa u železničkom saobraćaju između dve države, kao i njenih železničkih preduzeća, kojima bi se detaljno regulisali uslovi za direktnu otpremu robe između dve zemlje.

Potpisanim Sporazumom se na određeni način, a na osnovu uzajamnog poverenja i ravnopravnosti, daje važnost koordinaciji aktivnosti u oblasti realizacije železničkog saobraćaja, kao i saradnji u razvoju železnica dve države.

Pokretanje postupka za zaključenje Sporazuma iniciralo je tadašnje Ministarstvo za infrastrukturu Republike Srbije 2009. godine. Od tada, pa do zaključivanja Sporazuma, dva puta je bila sprovedena kompletna procedura pribavljanja mišljenja nadležnih državnih organa, kada je dobijena saglasnost Vlade za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja.

U prethodnom periodu, tekst Sporazuma usaglašavan je sa ruskom stranom diplomatskim putem.

Finalno usaglašavanje tekstova Sporazuma je obavljeno sa predstavnicima Ambasade Ruske Federacije u Beogradu na dva sastanka održanim januara i aprila o.g., kada su parafirani tekstovi Sporazuma na srpskom i ruskom jeziku.

Sporazumi su potpisani u Moskvi 10.4. 2013. godine.

U ime Vlade Republike Srbije, Sporazum je potpisao Milan Bačević, Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije a u ime Vlade Ruske Federacije, Nikolaj Asaul, pomoćnik Ministra transporta Ruske Federacije.

FINANSIJSKE OBAVEZE U IZVRŠAVANJU SPORAZUMA

Potvrđivanjem Sporazuma ne nastaju finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

Za izvršavanje Sporazuma, nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar