Sporazum o snabdevanju i uzajamnim uslugama (USA-SRB-01) između Ministarstva odbrane Republike Srbije u ime Vlade Republike Srbije i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država – lista aneksa na srpskom jeziku

LISTA ANEKSA

ANEKS A – INFORMACIJA O PORUDžBINI

TABULATOR A – MINIMUM OSNOVNIH PODATAKA

TABULATOR B – STANDARDNA FORMA NARUDžBINE

ANEKS B – REPUBLIKA SRBIJA

ANEKS C – CENTRALNA KOMANDA SAD – USCENTCOM – KONTAKT OSOBE

TABULATOR A – CENTRALNA KOMANDA SAD – USCENTCOM

TABULATOR B – CENTRALNA KOMANDA SAD KOV – USARCENT

TABULATOR C–CENTRALNA KOMANDA SAD – USNAVCENT

TABULATOR D – CENTRALNA KOMANDA SAD RV – USCENTAF

TABULATOR E –CENTRALNA KOMANDA SAD MARINSKI KORPUS

TABULATOR F –CENTRALNA KOMANDA ZA SPECIJALNE OPERACIJE SOCCENT

ANEKS D –PACIFIČKA KOMANDA SAD USPACOM/ SNAGE SAD JAPAN USFJ KONTAKT OSOBE

TABULATOR A – PACIFIČKA KOMANDA SAD USPACOM

TABULATOR B –PACIFIČKA FLOTA MORNARICE SAD PACFLT

TABULATOR C –KOV SAD PACIFIK USARPAC

TABULATOR D – MARINSKE SNAGE PACIFIK MARFORPAC

TABULATOR E – RV SAD PACIFIK PACAF

TABULATOR F – KOMANDA ZA SPECIJALNE OPERACIJE SOCPAC

TABULATOR G – SNAGE SAD JAPAN USFJ

TABULATOR H – KOV SAD JAPAN USARJ

TABULATOR I– MARINSKE SNAGE JAPAN MARFORJ

TABULATOR J – RV SAD JAPAN USAFJ

TABULATOR K – SNAGE SAD KOREJA USFK

ANEKS E – EVROPSKA KOMANDA SAD USEUCOM KONTAKT OSOBE

TABULATOR A – EVROPSKA KOMANDA SAD USEUCOM

TABULATOR B – RV SAD EVROPA USAFE

TABULATOR C – KOV SAD EVROPA USAREUR

TABULATOR D – MORNARICA SAD EVROPA USNAVEUR

TABULATOR E – SNAGE MARINACA SAD EVROPA USMARFOREUR

TABULATOR F – KOMANDA SPECIJALNIH OPERACIJA SOCEUR

ANEKS F – ZDRUŽENA KOMANDA SNAGA SAD USJFCOM

TABULATOR A – ZDRUŽENA KOMANDA SNAGA SAD USJFCOM

TABULATOR B – KOMANDA RV ACC

TABULATOR C – KOMANDANT-ATLANTSKA FLOTA CDRLANTFLT

TABULATOR D – MARINSKE SNAGE ATLANTIK MARFORLANT

TABULATOR E – KOMANDA KOV FORSCOM

ANEKS G – KOMANDA JUG- USSOUTHCOM KONTAKT OSOBE

ANEKS H – KOMANDA SEVER- USNORTHCOM KONTAKT OSOBE

ANEKS I– TRANSPORTNA KOMANDA – USTRANSCOM KONTAKT OSOBE

ANEKS A

INFORMACIJE O NARUDžBINI

TABULATOR A – Minimum osnovnih podataka

TABULATOR B – Standardni ACSA obrazac narudžbine

ANEKS A/TABULATOR A

MINIMUM OSNOVNIH PODATAKA

1) Sporazum o primeni ili dodatni ugovor

2) Datum narudžbine

3) Oznaka i adresa kancelarije kojoj će se slati računi

4) Numerička lista skladišnih brojeva artikala, ako postoji

5) Količina i opis potraživanih materijala/usluga

6) Obezbeđena količina

7) Jedinica mere

8) Cena po komadu u valuti zemlje koja ispostavlja račun

9) Obezbeđena količina (6) pomnožena sa cenom po komadu (8)

10) Valuta zemlje koja ispostavlja račun

11) Ukupan iznos narudžbine izražen u valuti zemlje koja ispostavlja račun

12) Ime (otkucano ili odštampano), potpis i zvanje ovlaćenog predstavnika za narudžbine i snabdevanje

13)Oznaka remitenta na doznaci

14) Oznaka i adresa kancelarije koja prima doznaku

15) Potpis primaoca u znak potvrde primljenih usluga ili artikala u skladu sa narudžbinom, ili poseban dodatni dokument

16) Dokumentacijski broj narudžbine ili zahteva

17) Organizacija koja prima

18) Organizacija koja izdaje

19) Tip transakcije

20) Finansijska potvrda ili uverenje o raspoloživim sredstvima kada se može primeniti u skladu sa procedurama strana

21) Datum i mesto prve isporuke; u slučaju transakcije razmene plan zamene koji sadrži vreme i mesto transfera zamene

22) Ime, potpis i zvanje lica ovlašćenog za prijem

23) Specijalni dodatni zahtev, ako ga ima kao što su transport, pakovanje itd.

24) Ograničenja vladinih odgovornosti

25) Ime, potpis, datum, i zvanje lica Strane koja snabdeva, koje izdaje artikle ili usluge.

INSTRUKCIJE ZA RUČNO POPUNjAVANjE STANDARDNOG OBRASCA NARUDžBINE ACSA-2006

Za ručno popunjavanje narudžbine, ukoliko Globalni sistem za automatsko praćenje i snimanje ACSA (AGATRS) nije dostupan:

BROJ ZAHTEVA: uneti indetifikacioni broj narudžbine, sa posebnim prefiksom za jedinicu, odnosno organizacij (npr. USA, USAFE…), datum po julijanskom kalendaru i redni broj (001, 002, 003…);

DODATNI UGOVOR: uneti broj sporazuma ACSA (kao što je USA-XXX-01) i broj bilo kog dodatnog aranžmana koji se odnosi na taj ugovor, po kome će se porudžbina izvršiti;

OPERACIJA/MESTO BOJIŠTA: uneti naziv operacije/bojišta gde se pruža podrška (kao što je Bosna, Irak);

DATUM NARUDžBINE: sam sebe objašnjava;

JEDINICA KOJA DOSTAVLjA ZAHTEV/POTRAŽILAC: uneti naziv jedinice odnosno organizacije koja stvarno prima logističku podršku, zalihe i usluge;

DRŽAVA ILI ORGANIZACIJA KOJA DOSTAVLjA ZAHTEV: uneti naziv države ili organizacije (kao što je SHAPE) strane koja dostavlja zahtev;

JEDINICA KOJA PRUŽA LOGISTIČKU PODRŠKU, ZALIHE I USLUGE: uneti naziv jedinice / oranizacije koja stvarno pruža logističku podršku, zalihe i usluge;

DRŽAVA/ORGANIZACIJA KOJA PRUŽA LOGISTIČKU PODRŠKU, ZALIHE I USLUGE: uneti naziv države/oranizacije (kao što je US, SHAPE…) koja stvarno pruža logističku podršku, zalihe i usluge;

ISPORUKA JEDINICI/DESTINACIJA JEDINICE: uneti mesto jedinice koja prima isporuku;

ISPORUKA DRŽAVI: uneti naziv države koja prima isporuku;

MESTO ISPORUKE: uneti broj zgrade/mesto isporuke;

VREME ISPORUKE: uneti datum-vreme (Zulu) grupa (DDTTTTZ MMM YY) željenog datuma i vremena isporuke. Primer: 061400Z AUG04;

KRATAK SADRŽAJ ZAHTEVANIH ARTIKALA:

Uneti nacionalni broj sa zaliha,ukoliko je moguće

Uneti opšti opis svakog zahtevanog artikla

Uneti odgovarajuće ili dogovoreno uz jedinicu mere za određeni tip logističke podrške, zaliha i usluga

Uneti količinu određenog artikla na osnovu unete jedinice mere

Uneti cenu po komadu za određeni artikal

Uneti ukupnu sumu za određene artikle na osnovu unete jedinice mere i cene po komadu;

NAČIN PLAĆANjA: označiti odgovarajući blok za «plaćanje u gotovini», «zamenu iste vrste» ili «razmenu jednake vrednosti»;

VALUTA: uneti valutu u kojoj se plaća;

NEPREKORAČIVATI IZNOS: maksimalne finansijske obaveze ukoliko je moguće;

CENA ARTIKALA U NIZU: uneti ukupnu sumu narudžbine;

TROŠKOVI TRANSPORTA: uneti troškove transporta ukoliko ih ima;

OSTALI TROŠKOVI: uneti sve dodatne troškove (npr. carinski troškovi, dadžbine za pakovanje i sl);

UKUPNA SUMA KOJA SE POTRAŽUJE: uneti celokupnu sumu narudžbine;

DOGOVOREN DATUM VRAĆANjA: uneti datum povratka za transakcije «zamena iste vrste», «razmena jednake vrednosti» ili za privremene transfere (zajmovi ili pozajmice). Napomena: datumi za transakcije «zamene iste vrste» i «razmene jednake vrednosti», ne mogu prelaziti rok od godinu dana od datuma prve isporuke;

OVLAŠĆENI NARUČILAC: podaci o zvaničniku ovlašćenom da odobrava zahteve strane koja naručuje (mora da bude zaposlen u nekoj od organizacija/jedinica za kontakt navedenih u aneksima ACSE-e ili dodatnih aranžmana). Uneti ime, funkciju i jedinicu zvaničnika koji vrši narudžbinu;

OVLAŠĆENI ISPORUČILAC/ZVANIČNIK KOJI ODOBRAVA ISPORUKU ZA STRANU ISPORUČIOCA: podaci o zvaničniku ovlašćenom da odobrava isporuku za stranu koja isporučuje (mora da bude zapslen u nekoj od oranizacija/jedinica za kontakt navedenih u aneksima ACSE-e ili dodatnih aranžmana). Uneti ime, funkciju i jedinicu zvaničnika koji vrši isporuku;

24-29. Treba da popuni organ koji vrši fakturisanje;

30. NAPOMENE: uneti vremenski okvir za pružanje podrške ili usluga koje se nastavljaju (primer: usluge pružanja smeštaja koje su planirane od 01.01. do 31.03.);

31-32. Treba da popuni organ nadležan za fakturisanje.

ANEKS B

KONTAKT OSOBE U SRBIJI

PORUDžBINE U SKLADU SA SPORAZUMOM O NABAVKAMA I UZAJAMNIM USLUGAMA I FINANSIJSKE ODGOVORNOSTI

1. U Republici Srbiji odgovoran za odobravanje, slanje i prihvatanje narudžbina za logističku podršku, nabavke i usluge je:

a. Jedinica: Sektor za materijalne resurse, Ministarstvo odbrane

b. Komercijalni telefon: +381-11-3201-119

c. Kontakt telefon 24 sata dostupan i posle radnog vremena: +381-64-8329-252

d. Komercijalni faks: +381-11-2656-488

e. e-mail: [email protected]

f. Poštanska adresa: Sektor za materijalne resurse

Ministarstvo odbrane

11 000 Beograd, Srbija

2. U Republici Srbiji odgovoran za naplatu i izvršavanje plaćanja za pruženu logističku podršku, nabavke i usluge je:

a. Jedinica: Sektor za materijalne resurse, Uprava za nabavke, Ministarstvo odbrane Republike Srbije

b. Komercijalni telefon: +381-11-3203-415 (Jovićević)

c. Komercijalni faks: + 381-11-300-63-30

d. e-mail: [email protected]

f. Poštanska adresa: Sektor za materijalne resurse, Uprava za nabavke

Ministarstvo odbrane

Birčaninova 5

11 000 Beograd, Srbija

ANEKS C

CENTRALNA KOMANDA SAD – USCENTCOM

JEDINICE ZA KONTAKT, ODGOVORNE ZA NARUDžBINE I PLAĆANjE

TABULATOR A – GLAVNI ŠTAB CENTRALNE KOMANDE SAD – HQ USCENTCOM

TABULATOR B – CENTRALNA KOMANDA KOV SAD – USARCENT

TABULATOR C – CENTRALNA KOMANDA MORNARICE SAD – USNAVCENT

TABULATOR D – CENTRALNA KOMANDA RV SAD – USCENTAF

TABULATOR E – CENTRALNA KOMANDA SAD MARINSKI KORPUS – USMARCENT

TABULATOR F – CENTRALNA KOMANDA ZA SPECIJALNE OPERACIJE-SOCCENT

ANEKS C TABULATOR A

U.S. CENTRAL COMMAND (CENTRALNA KOMANDA SAD – USCENTCOM )

1. KONTAKT JEDINICA CENTRALNE KOMANDE SAD – USCENTCOM odgovorna za koordinaciju dostavljanja i prihvatanja narudžbi u skladu sa ovim sporazumom je J4-Uprava za operacije, multinacionalnu logistiku i ugovore (CCJ4-O/MLC) CENTRALNE KOMANDE SAD – USCENTCOM

a. Jedinica: CCJ4-O/MLC

b. Telefon: Com’l: 813-827-6420/5822

DSN: 651-6420/5822

c. Faks: Com’l: 813-827-5828

DSN: 651-5828

d. Adresa: USCENTCOM //J4/O/MLC//

e. Poštanska adresa: USCENTCOM

ATTN: CCJ4-O/MLC

7115 South Boundary Boulevard

MacDill AFB, FL 33621-5101

2. Agencija CENTRALNE KOMANDE SAD – USCENTCOM odgovorna za naplatu i izvršavanje plaćanja u skladu sa ovim sporazumom je KANCELARIJA KONTROLORA CENTRALNE KOMANDE SAD – USCENTCOM.

a. Jedinica: CCCO

b. Telefon: Com’l: 813-827-5884

DSN: 651-5884

c. Faks: Com’l: 813-827-4218/4648

DSN: 651-4218 /4648

d. Adresa: USCENTCOM //CCCO//

e. Poštanska adresa: USCENTCOM

ATTN: CCCO

7115 South Boundary Boulevard

MacDill AFB, FL 33621-5101

ANEKS C/TABULATOR B

TREĆA ARMIJA SAD – CENTRALNA KOMANDA SAD KOV (USARCENT)

1. KONTAKT JEDINICA CENTRALNE KOMANDE KoV SAD – USARCENT odgovorna za odobravanje dostavljanja i prihvatanja narudžbina je G-4 Uprava za održavanje logistike.

a. Jedinica: THIRD U.S. ARMY, G-4

b. Telefon: Com’l: 404-464-2927

DSN: 367-2927

c. Faks: Com’l: 404-464-4030

DSN: 367-4030

Com’l: 404-464-4579 (Classified)

DSN: 367-4579 (Classified)

d. Adresa: COMUSARCENT FT MCPHERSON GA//G4//

e. Poštanska adresa: THIRD U.S. ARMY,

ATTN: G-4, AFRD-GD-LS

18881 Hardee Ave SW

Ft McPherson, GA 30330

2. Agencija CENTRALNE KOMANDE SAD KOV – USARCENT odgovorna za naplatu i izvršavanje plaćanja u skladu sa ovim sporazumom je KONTROLOR CENTRALNE KOMANDE KoV SAD – USARCENT .

a. Jedinica: THIRD U.S. ARMY Controllor

b. Telefon: Com’l: 404-464-4885/4049

DSN: 367-4885/4049

c. Faks: Com’l: 404-464-4823

DSN: 367-4823

d. Adresa: COM USARCENT FT MCPHERSON

GA//CONTROLLOR//

e. Poštanska adresa: THIRD U.S. ARMY,

ATTN: Controllor, AFRD-CM

18881 Hardee Ave SW

Ft McPherson, GA 30330

ANEKS C/TABULATOR C

CENTRALNA KOMANDA MORNARICE SAD (USNAVCENT)

1. Jedinica za kontakt CENTRALNE KOMANDE MORNARICE SAD USNAVCENT odgovorna za koordinaciju dostavljanja i prihvatanja narudžbina u skladu sa ovim sporazumom je CENTRALNA KOMANDA SAD MORNARICA USNAVCENT N4.

a. Jedinica: COM USNAVCENT-BAHRAIN

Code: N4/Coalition Logistics Officer

b. Telefon: Com’l: (CC) 973-1785-3721/3722

DSN: 318-439-3721/3722

c. Faks: Com’l: 973-1785-9936

DSN: 318-439-9936

Com’l: 973-1785-4579 (Classified)

DSN: 318-439-4579 (Classified)

d. Adresa: COM USNAVCENT//N4//COALITION

LOGISTICS OFFICER//

e. Poštanska adresa: COM USNAVCENT

Code: N4/LRC/Coalition Logistics Officer/

FPO AE 09501-6008

2. Agencija CENTRALNE KOMANDE MORNARICE SAD – USNAVCENT odgovorna za naplatu i izvršavanje plaćanja u skladu sa ovim sporazumom je KONTROLOR CENTRALNE KOMANDE SAD MORNARICA – COMUSNAVCENT.

a. Jedinica: COM USNAVCENT Controllor, CODE NOOCF

b. Telefon: Com’l: 973-1785-3029/4254

DSN: 318-439-3029/4254

c. Faks: Com’l: 973-1785-9936

DSN: 318-439-9936

d. Adresa: OMUSNAVCENT//N00CF//

e. Poštanska adresa: OMUSNAVCENT

Code: NOOCF

FPO AE 09501-6503

ANEKS C/TABULATOR D

CENTRALNA KOMANDA RV SAD – USCENTAF

1. JEDINICA ZA KONTAKT U CENTRALNOJ KOMANDI RV SAD – USCENTAF zadužena za koordinaciju dostavljanja i prihvatanja narudžbina u skladu sa ovim sporazumom je A4, Kancelarija za logističko planiranje.

a. Jedinica: US CENTAF/ A4–LGXP

b. Telefon: Com’l: 803-895-4460/4455

DSN: 965-4460

c. Faks: Com’l: 803-895-2947

DSN: 965-2947

d. Adresa: OM USCENTAF SHAW AFB SC//A4//

e. Poštanska adresa: US CENTAF/ A4–LGXP

524 Shaw Drive, Suite 135

Shaw AFB, SC 29152

2. Agencija CENTRALNE KOMANDE RV SAD – USCENTAF odgovorna za naplatu i izvršavanje plaćanja u skladu sa ovim sporazumom je 9. Uprava RV za analize finansijskog menadžmenta.

a. Jedinica: 9 AF/FMA

b. Telefon: Com’l: 803-895-2806

DSN: 965-2806

c. Faks (nije poverljiv) Com’l: 803-895-2809

DSN: 965-2809

d. Adresa: USCENTAF SHAW AFB SC//FMA//

e. Poštanska adresa: US CENTAF/9th AF-FMA

524 Shaw Drive, Suite 237

Shaw AFB, SC 29152

ANEKS C/TABULATOR E

CENTRALNA KOMANDA SAD MARINSKI KORPUS (USMARCENT)

1. JEDINICA ZA KONTAKT U CENTRALNOJ KOMANDI MARINSKOG KORPUSA SAD USMARCENT za koordinaciju dostavljanja i prihvatanja narudžbina u skladu sa ovim sporazumom je G-4-UPRAVA CENTRALNE KOMANDE MARINSKIH SNAGA PACIFIK – MARFORPAC.

a. Jedinica: MARFORPAC, G4-RESOURCE BRANCH

b. Telefon: Com’l: 808-477-8341

DSN: 477-8341

c. Faks: Com’l: 808-477-8709

DSN: 477-8709

Com’l: 808-477-0077 (poverljivo)

DSN: 477-0077 (poverljivo)

d. Adresa: COM USMARCENT//G4//

e. Poštanska adresa: USMARCENT, G-4

ATTN: Resource Branch (Multinational Logistics)

Box 64118

Camp H. M. Smith, HI 96861-4118

2.Agencija CENTRALNE KOMANDE SAD MARINSKOG KORPUSA- USMARCENT odgovorna za naplatu i izvršavanje plaćanja u skladu sa ovim sporazumom je G-8 CENTRALNE KOMANDE MARINSKOG KORPUSA SAD USMARCENT.

a. Jedinica: USMARCENT G-8

b. Telefon: Com’l: 808-477-8557

DSN: 477-8557

c. Faks: Com’l: 808-477-8702

DSN: 477-8702

Com’l: 808-477-0077 (poverljivo)

DSN: 477-0077 (poverljivo)

d. Adresa: OM USMARCENT//G8//

e. Poštanska adresa: USMARCENT, G-8

Box 64112

Camp H. M. Smith, HI 96861-4112

ANEKS C/TABULATOR F

CENTRALNA KOMANDA ZA SPECIJALNE OPERACIJE (SOCCENT)

1. JEDINICA ZA KONTAKT U CENTRALNOJ KOMANDI ZA SPECIJALNE OPERACIJE SOCCENT odgovorna za koordinaciju dostavljanja i prihvatanja narudžbina u skladu sa ovim sporazumom je J4 CENTRALNE KOMANDE ZA SPECIJALNE OPERACIJE SOCCENT.

a. Jedinica: SOCCCENT, J4

b. Telefon: Com’l: 813-828-0297

DSN: 968-0297

c. Faks: Com’l: 813-828-4826

DSN: 968-4826

Com’l: 813-828-8372 (Classified)

DSN: 968-8372 (Classified)

d. Adresa: COM SOCCENT MACDILL AFB FL//J4//

e. Poštanska adresa: HQ SOCCENT

ATTN: SOCCENT, J4

7115 South Boundary Boulevard

MacDill AFB, FL 33621-5101

2. U CENTRALNOJ KOMANDI ZA SPECIJALNE OPERACIJE SOCCENT odgovoran za naplatu i izvršavanje plaćanja u skladu sa ovim sporazumom je Kontrolor CENTRALNE KOMANDE ZA SPECIJALNE OPERACIJE SOCCENT.

a. Jedinica: SOCCENT, Controllor

b. Telefon: Com’l: (813) 828-4614//DSN: 968-4614

c. Faks: Com’l: 813-828-8747

DSN: 968-8747

Com’l: 813-828-1894 (Classified)

DSN: 968-1894 (Classified)

d. Adresa: COMSOCCENT MACDILL AFB

FL//SOCCO//

e. Poštanska adresa: HQ SOCCENT

ATTN:SOCCO

7115 South Boundary Boulevard

MacDill AFB, FL 33621-5101

ANEKS D

PACIFIČKA KOMANDA SAD USPACOM/SNAGE SAD JAPAN USFJ /SNAGE SAD KOREJA USFK

JEDINICE ZA KONTAKT, ODGOVORNE ZA NARUDžBINE I PLAĆANjE

TABULATOR A – PACIFIČKA KOMANDA SAD – USPACOM

TABULATOR B – PACIFIČKA FLOTA MORNARICE SAD – PACFLT

TABULATOR C – KOV SAD PACIFIK – USARPAC

TABULATOR D – MARINSKE SNAGE PACIFIK – MARFORPAC

TABULATOR E – RV SAD PACIFIK – PACAF

TABULATOR F – KOMANDA ZA SPECIJALNE OPERACIJE PACIFIK – SOCPAC

TABULATOR G – SNAGE SAD JAPAN – USFJ

TABULATOR H – KOV SAD JAPAN – USARJ

TABULATOR I – MARINSKE SNAGE JAPAN – MARFORJ

TABULATOR J – RV SAD JAPAN – USAFJ

TABULATOR K – SNAGE SAD KOREJA – USFK

ANEKS D/TABULATOR A

KOMANDANT, PACIFIČKA KOMANDA SAD CDR USPACOM

1. JEDINICA ZA KONTAKT PACIFIČKE KOMANDE SAD USPACOM za koordinaciju dostavljanja i prihvatanja narudžbina u skladu sa ovim sporazumom je J45, Uprava za obezbeđenje pomoći i međunarodnu logistiku:

a. Jedinica: CDR USPACOM J4

b. Telefon: Com’l (808) 477-0387

c. Faks: Com’l (808) 477-6669

Com’l (808) 477-0844 (Classified)

d. Adresa: CDR USPACOM HONOLULU HI//J4//

e. Poštanska adresa: HQ CDR USPACOM J4

Bldg 400, Box 64020

Camp H. M. Smith, HI 96861-4020

2. JEDINICA ZA KONTAKT PACIFIČKE KOMANDE SAD USPACOM odgovorna za plaćanje i naplatu u skladu sa ovim sporazumom je Kontrolor:

a. Jedinica: CDR USPACOM J05

b. Telefon: Com’l (808) 477-6680

c. Faks: Com’l (808) 477-0535

d. Adresa: CDR USPACOM HONOLULU HI//J05//

e. Poštanska adresa: HQ CDR USPACOM J05

Box 64037

Camp H. M. Smith, HI 96861-4037

ANEKS D/TABULATOR B

KOMANDANT, PACIFIČKA FLOTA MORNARICE SAD (PACFLT)

1. JEDINICA ZA KONTAKT KOMANDE PACIFIČKE FLOTA MORNARICE SAD – PACFLT za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina je:

a. Jedinica: COM SAD PACFLT (N401)

b. Telefon: Com’l (808) 474-6445

c. Faks: Com’l (808) 474-6448

d. Adresa: COM PACFLT PEARL HARBOR HI//N401H//

e. Poštanska adresa: Commander, U.S. Pacific Fleet

Code N401

251 Makalapa Drive

Pearl Harbor, HI 96860-3131

2. JEDINICA ZA KONTAKT KOMANDANTA PACIFIČKE FLOTE MORNARICE SAD PACFLT za naplatu i izvršavanje plaćanja za podršku, nabavke i usluge je:

a. Jedinica: COM PACFLT (N00F)

b. Telefon: Com’l (808) 474-6950

c. Faks: Com’l (808) 474-6937

d. Adresa: COM PACFLT PEARLHARBOR HI//N00F//

e. Poštanska adresa: Commander, U.S. Pacific Fleet

Code N00F

250 Makalapa Drive

Pearl Harbor, HI 96860-3131

ANEKS D/TABULATOR C

KOV SAD PACIFIK (USARPAC)

1. Jedinica za kontakt KOV-a SAD PACIFIK – USARPAC odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina u skladu sa ovim sporazumom je Glavni štab KOV SAD PACIFIK – USARPAC za logistučke planove i međunarodne programe:

a. Jedinica: USARPAC /APLG-PIL

b. Telefon: Com’l (808) 438-8615

c. Faks: Com’l (808) 438-3460

d. Adresa: CDR USARPAC FT SHAFTER

HP//APLG-PIL//

e. Poštanska adresa: Commander, U.S. Army, Pacific

Attn: APLG-PIL, Logistics Plans

and International Programs

Ft. Shafter, HI 96858

2. Jedinica za kontakt KOV SAD PACIFIK USARPAC odgovorna za plaćanje i naplatu u skladu sa ovim sporazumom je Služba za finansije i obračun KOMANDE RV, sa radnom lokacijom u Honolulu:

a. Jedinica: DFAS

b. Telefon: Com’l (808) 472-3760

c. Faks: Com’l (808) 472-8250

d. Adresa: DFAS HONOLULU HI//

e. Poštanska adresa: DFAS

Box 77, Building 1392

Pearl Harbor, HI 96860-7552

ANEKS D/TABULATOR D

MARINSKE SNAGE PACIFIK ( MARFORPAC)

1. Jedinica za kontakt MARINSKIH SNAGA PACIFIK MARFORPAC odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina u skladu sa ovim sporazumom je:

a. Jedinica: HQ MARFORPAC/G4

b. Telefon: Com’l (808) 477-2066/2067

c. Faks: Com’l (808) 477-0260

d. Adresa: COM MARFORPAC//G4//

e. Poštanska adresa: Commander

MARFORPAC (GA Ops)

Box 64118

Camp H. M. Smith, HI 96861-4118

2. Jedinica za kontakt MARINSKIH SNAGE PACIFIK – MARFORPAC odgovorna za plaćanje i naplatu u skladu sa ovim sporazumom je:

a. Jedinica: MARFORPAC/G8

b. Telefon: Com’l (808) 477-5051

c. Faks: Com’l (808) 477-7100

d. Adresa: COM MARFORPAC//G8//

e. Poštanska adresa: Commander

US MARFORPAC (G-8)

Box 64112

Camp H. M. Smith, HI 96861-4112

ANEKS D/TABULATOR E

RV SAD PACIFIK (PACAF)

1. Jedinica za kontakt RV SAD PACIFIK – PACAF odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina u skladu sa ovim sporazumom je Uprava za logističko planiranje i planiranje Glavnog štaba RV SAD PACIFIK – PACAF:

a. Jedinica: PACAF/LGR

b. Telefon: Com’l (808) 449-3778

c. Faks: Com’l (808) 449-3690

d. Adresa: HQ PACAF HICKAM AFB HI//LGR//

e. Poštanska adresa: HQ PACAF/LGR

25 E. Street, Suite H-302

Hickam AFB, HI 96853-5427

2. Jedinica za kontakt RV SAD PACIFIK – PACAF odgovorna za naplatu i plaćanje u skladu sa ovim sporazumom je Uprava za logističko planiranje, programe i planove Glavnog štaba RV SAD PACIFIK – PACAF:

a. Jedinica: DFAS Pacific-AIF

b. Telefon: Com’l (808) 472-7908

c. Faks: Com’l (808) 472-5816

d. Adresa: DFAS Honolulu// HI//LGXW//

e. Poštanska adresa: DFAS Pacific-AIF

477 Essex Street

Pearl Harbor, HI 96860-5806

ANEKS D/TABULATOR F

KOMANDA ZA SPECIJALNE OPERACIJE PACIFIK (SOCPAC)

1. Jedinica za kontakt KOMANDE ZA SPECIJALNE OPERACIJE PACIFIK – SOCPAC odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina po ovom sporazumu je:

a. Jedinica: SOCPAC/SOJ4

b. Telefon: Com’l (808) 477-0615

c. Faks: Com’l (808) 477-2908

d. Adresa: COM SOCPAC HONOLULU HI//SOJ4//

e. Poštanska adresa: HQ SOCPAC/SOJ4

Box 64046

Camp H. M. Smith, HI 96861-4046

2. Jedinica za kontakt KOMANDE ZA SPECIJALNE OPERACIJE PACIFIK – SOCPAC odgovorna za naplatu i plaćanje u skladu sa ovim sporazumom je:

a. Jedinica: SOCPAC/SOJ08

b. Telefon: Com’l (808) 477-2603

c. Faks: Com’l (808) 477-3880

d. Adresa: COM SOCPAC HONOLULU HI//SOJO8//

e. Poštanska adresa: HQ SOCPAC/SOJO8

Box 64046

Camp H. M. Smith, HI 96861-4046

ANEKS D/TABULATOR G

GLAVNI ŠTAB SNAGE SAD JAPAN (USFJ )

1. Jedinica za kontakt SNAGA SAD JAPAN – USFJ odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina u skladu sa ovim sporazumom je:

a. Jedinica: USFJ /J43

b. Telefon: Com’l: 0425-52-2511 ext. 5-2445

DSN: 225-2445

c. Faks: Com’l: 0425-52-2511 ext. 5-4709

DSN: 225-4709

d. Adresa: COMUSJAPAN YOKOTA AB JA//J4//

e. Poštanska adresa: Headquarters, Uniteded States Forces, Japan

Logistics Directorate/J4, Yokota Air Base

Fussa-Shi, Tokyo 197

2. Agencija SNAGA SAD JAPAN – USFJ odgovorna za plaćanje i naplatu u skladu sa ovim sporazumom je:

a. Jedinica: DFAS-J

b. Telefon: Com’l: 0425-52-2511, ext. 5-9838

DSN: 225-9838

c. Faks: Com’l 0425-52-2511, ext. 5-9841

DSN: 225-3213

d. Adresa: DFAS JAPAN YOKOTA JA//

e. Poštanska adresa: DFAS-J, Unit 5220, Bldg 206

Yokota Air Base Fussa-Shi, Tokyo 197

ANEKS D/TABULATOR H

KOV SAD JAPAN (USARJ)

1. Jedinica za kontakt KOV-a SAD JAPAN – USARJ odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina u skladu sa ovim sporazumom je:

a. Jedinica: USARJ, DCS, G4

b. Telefon: Com’l: 0462-51-1788 ext. 263-7204

DSN: 263-5471

c. Faks: Com’l: 0462-51-1788 ext. 263-8372

DSN: 263-8372

d. Adresa: CDR 9th TSC CP ZAMA

JA//DSCLOG//

e. Poštanska adresa: HQ, USARJ/DCS, G4

ATTN: APAJ-GD-LOG, (ACSA POC)

Camp Zama, Zama-Shi

Kanagawa-Ken, 288-0000

2. Jedinica za kontakt KOV-a SAD JAPAN – USARJ odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina za 836. Transportni bataljon KoV-a SAD u skladu sa ovim sporazumom je:

a. Jedinica: 836th U.S. Army Transportation Bn

b. Telefon: Com’l: 0454-53-4840 ext. 269-6630

DSN: 269-6330

c. Faks: Com’l: 0454-53-4840 ext. 269-6246

DSN: 269-6739

d. Adresa: CDR 836TH TRANS BN YOKOHAMA

JA//SDPC-YO-XO//

e. Poštanska adresa: 836th U.S. Army Transportation Bn

ATTN: SDPC-YO-XO

Mizuho Sanbashi

Kanagawa-Ku

Yokohama-Shi, 221-0034

3. Jedinica za kontakt KOV-a SAD JAPAN – USARJ odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbi za 835. Transportni bataljon KoV-a SAD po ovom sporazumu je:

a. Jedinica: 835th U.S. Army Transportation Bn

b. Telefon Com’l: 098-857-3844

DSN: 648-7729

c. Faks: Com’l: 098-892-5111 ext. 648-7731

DSN: 648-7731

d. Adresa: CDR 835TH TRANS BN OKINAWA

JA//MTPC-OK-XO//

e. Poštanska adresa: 835th U.S. Army Transportation Bn

ATTN: MTPC-OK-XO

Shisetsu, Bldg, 305

Nahagunko-Nai, Kakinohana-Cho

Naha-Shi, Okinawa 900

4. Agencija KOV-a SAD JAPAN – USARJ odgovorna za naplatu i plaćanje po ovom sporazumu je:

a. Jedinica: DFAS-J (Army Accounting)

b. Telefon: Com’l: 042-552-2511 ext. 5-5340

DSN: 225-5340

c. Faks: Com’l: 042-552-2511 ext. 5-3523

DSN: 225-3523

d. Adresa: DFAS JAPAN YOKOTA JA//

e. Poštanska adresa: DFAS-J (Army Accounting) Jedinica 5220

ATTN: AAOA

Yokota Air Base

Fussa-Shi, Tokyo 197

ANEKS D/TABULATOR I

MARINSKE SNAGE JAPAN (MARFORJ)

1. Jedinica za kontakt MARINSKE SNAGE JAPAN – MARFORJ odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina za III Marinske ekspedicione snage prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: III Marine Expeditionary Force (G-4/Supply)

b. Telefon: Com’l: 0988-92-5111 ext. 622-7137

DSN: 622-7137

c. Faks: Com’l: 0988-92-5111 ext. 622-9019

DSN: 622-9019

d. Adresa: CG III MEF//G4//

e. Poštanska adresa: Commanding General

ATTN: AC/S G4/MRB/SUP

unit 35601

FPO AP 96606-5061

2. Jedinica za kontakt MARINSKIH SNAGA JAPAN – MARFORJ odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina za Marinske snage Japan, Kamp Butler prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: Marine Corps Base, Camp S.D. Butler (G-4/)

b. Telefon: Com’l: 0988-92-5111 ext. 645-7223

DSN: 645-7223

c. Faks: Com’l: 098-892-5111 ext. 645-7231

DSN: 6457231

d. Adresa: CG MCB CP BUTLER JA//G4//SUPPLY//

e. Poštanska adresa: Commanding General, Marine Corps Base,

Camp S.D. Butler (G4)

ATTN: ACSA POC

Unit 35001

FPO AP 96373-5001, Central Post Office,

Naha-shi, Okinawa-ken 900

3. Agencija MARINSKIH SNAGA JAPAN – MARFORJ odgovorna za plaćanje i naplatu po ovom sporazumu je:

a. Jedinica: Marine Forces Japan, Camp Butler (Controllor)

b. Telefon: Com’l: 098-892-5111 ext. 645-7310

DSN: 645-7310

c. Faks: Com’l: 098-892-5111 ext. 645-7351

DSN: 645-7759

d. Adresa: DMS CG MCBUTLER COMPT JA//COMPT//

e. Poštanska adresa: Commanding General Marine Forces Japan

Unit 35001

ATTN: ACSA POC

FPO AP 96373-5001

Central Post Office, Naha-shi, Okinawa-ken 900

ANEKS D/TABULATOR J

RV SAD JAPAN (USAFJ)

1. Jedinica za kontakt RV SAD JAPAN – USAFJ odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: HQ 5AF 605 ASUS/LGX

(Logistics Plans and Programs)

b. Telefon: Com’l: 0425-52-2511, ext. 5-4173

DSN: 225-4173

c. Faks: Com’l: 0425-52-2511, ext. 5-8831

DSN: 225-8831

d. Adresa: 5AF YOKOTA AB JA/LGX//

e. Poštanska adresa: HQ 5AF 605 Air Support Squadron/LGX

Logistics Division, Plans and Programs Branch

ATTN: ACSA POC,

Yokota Air Base, Fussa-Shi, Tokyo 197

2. Agencija RV SAD JAPAN – USAFJ odgovorna za plaćanje i naplatu prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: DFAS-J

b. Telefon: Com’l: 0425-52-2511, ext. 5-9838

DSN: 225-9838

c. Faks: Com’l: 0425-52-2511, ext. 5-9841

DSN: 225-3213

d. Adresa: DFAS JAPAN YOKOTA JA//

e. Poštanska adresa: DFAS-J, Unit 5220, Bldg 206

Yokota Air Base, Fussa-Shi, Tokyo 197

ANEKS D/TABULATOR K

SNAGE SAD KOREJA GLAVNI ŠTAB (HQ USFK)

1. Jedinica za kontakt GLAVNOG ŠTABA SNAGA SAD KOREJA – HQ USFK odgovorna za koordinaciju dostavljanja i prihvatanja narudžbina u skladu sa ovim sporazumom je J45,Uprava za bezbednosnu pomoć i međunarodnu logistiku:

a. Jedinica: CDRUSPACOM J4

b. Telefon: Com’l (808) 477-0387

c. Faks: Com’l (808) 477-6669

Com’l (808) 477-0844 (Classified)

d. Adresa: CDR USPACOM HONOLULU HI//J4//

e. Poštanska adresa: HQ CDR USPACOM J4

Bldg 400, Box 64020

Camp H. M. Smith, HI 96861-4020

2. Jedinica za kontakt GLAVNOG ŠTABA SNAGA SAD KOREJA- HQ USFK odgovorna za plaćanje i naplatu prema ovom sporazumu je Kontrolor:

a. Jedinica: CDRUSPACOM J05

b. Telefon: Com’l (808) 477-6680

c. Faks: Com’l (808) 477-0535

d. Adresa: CDR USPACOM HONOLULU HI//J05//

e. Poštanska adresa: HQ USPACOM J05

Box 64037

Camp H. M. Smith, HI 96861-4037

ANEKS E

EVROPSKA KOMANDA SAD USEUCOM

KONTAKT JEDINICE ODGOVORNE ZA NARUDžBINE I FINANSIJSKA PITANjA

TABULATOR A – EVROPSKA KOMANDA SAD – USEUCOM

TABULATOR B – RV SAD EVROPA – USAFE

TABULATOR C – KOV SAD EVROPA – USAREUR

TABULATOR D – MORNARICA SAD EVROPA – USNAVEUR

TABULATOR E – SNAGE MARINACA SAD EVROPA – USMARFOREUR

TABULATOR F – KOMANDA SPECIJALNIH OPERACIJA EVROPA – SOCEUR

TABULATOR G – SFOR KOV SAD EVROPA – USAREUR SFOR (Bosna i Hercegovina)

TABULATOR H – SFOR KOV SAD EVROPA – USAREUR KFOR (Kosovo)

ANEKS E/TABULATOR A

GLAVNI ŠTAB EVROPSKE KOMANDE SAD USEUCOM KONTAKT JEDINICE ODGOVORNE ZA POLITIČKA, PRAVNA I FINANSIJSKA PITANjA I NARUDžBINE

1. Jedinica za kontakt EVROPSKE KOMANDE SAD- USEUCOM za politička pitanja u skladu sa ovim sporazumom je ECJ4 Odeljenje za logističku podršku Uprave za multinacionalnu logistiku, Program ACSA:

a. Jedinica: Q USEUCOM ECJ4-LS-ML

b. Telefon: Commercial 49-711-680-7474 or 1490

DSN 430-7474 or 1490

c. Faks: Commercial 49-711-680-7476

DSN 430-7476

Faks (poverljivo): Commercial 49-711-680-7402

DSN 430-7402

d. Adresa: CDR USEUCOM VAIHINGEN GE//ECJ4-LS//

e. Poštanska adresa: HQ USEUCOM

ECJ4-LS-ML

Unit 30400, Box 1000

APO AE 09131

2. EUCOM agencija za politička pitanja vezana za međunarodne zakone i pravna pitanja prema ovom sporazumu je Štabni vojni tužilac:

a. Jedinica: HQ USEUCOM-ECJA

b. Telefon: Commercial 49-711-680-8001

DSN 430-8001

c. Faks: Commercial 49-711-680-5370

DSN 430-5370

d. Adresa: CDR USEUCOM VAIHINGEN GE//ECJA//

e. Poštanska adresa: HQ USEUCOM-ECJA

unit30400

APO AE 09131

3. Jedinica za kontakt EVROPSKE KOMANDE SAD USEUCOM za koordinaciju i ovlašćenja za odobravanje, slanje i prihvatanje narudžbina prema ovom sporazumu je:

3.1. ECJ4 Odeljenje za logističku podršku Uprave za multinacionalnu logistiku, Program ACSA:

a. Jedinica: HQ USEUCOM ECJ4-LS-ML-ACSA

b. Telefon: ommercial 49-711-680-7474 or 7202

DSN 430-7474 or 7202

c. Faks: Commercial 49-711-680-7476

DSN 430-7476

Faks (poverljivo): Commercial 49-711-680-7402

DSN 430-7402

d. Adresa: CDR USEUCOM VAIHINGEN GE//ECJ4-LS//

e. Poštanska adresa: HQ USEUCOM

CJ4-LO

unit 30400

APO AE 09131

3.2. U ESJ4 EUCOM operativni centar za angažovanje snaga i distribuciju (EDDOC) uključući i centar logističke spremnosti (LRC):

a. Jedinica: Q USEUCOM ECJ4-EDDOC

b. Telefon: ommercial 49-711-680-8766 (24 sata)

SN 430-8766 (24 sata)

c. Faks: Commercial 49-711-680-6104

DSN 430-7476 (24 sata)

Classified Fax: Commercial 49-711-680-7402 (24 sata)

DSN 430-7402 (24 sata)

d. Adresa: CDRUSEUCOM VAIHINGEN GE ECJ4-EDDOC

e. Poštanska adresa: HQ USEUCOM, ECJ4-EDDOC

Unit 30400, Box 1000

APO AE 09131

4. Agencija EUCOM odgovorna za politička pitanja vezana za plaćanje i naplatu prema ovom sporazumu je Kontrolor:

a. Jedinica: HQ USEUCOM-ECCM

b. Telefon: ommercial 49-711-680-5119 or 7105

DSN 430-5119 or 7105

c. Faks: Commercial 49-711-680-5370

DSN 430-5370

d. Adresa: R USEUCOM VAIHINGEN GE//ECCM//

e. Poštanska adresa: HQ USEUCOM-ECCM

unit30400

APO AE 09131

ANEKS E/TABULATOR B

GLAVNI ŠTAB VAZDUHOPLOVSTVA SAD – EVROPA (HQ USAFE), JEDINICA ZA KONTAKT ZA NARUDžBINE I FINANSIJSKA PITANjA

1. Agencija GLAVNOG ŠTABA VAZDUHOPLOVSTVA SAD EVROPA- HQ USAFE odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina prema ovom sporazumu je Odeljenje za logističku spremnost Sektora za međunarodnu logistiku Glavnog štaba vazduhoplovstva SAD EVROPA – HQ USAFE:

a. Jedinica: HQ USAFE/A4RI

b. Telefon: Commercial 49-6371-47-6788

DSN 480-6788

c. Faks: Commercial 49-6371-47-9255

DSN 480-9255

d. Adresa: HQ USAFE RAMSTEIN AB GE//A4RI//

Poštanska adresa:

(vojna) (komercijalna)

HQ USAFE/A4RI HQ USAFE/A4RI

unit 3050, Box 105 Gebaude 526 Zimmer 102, Flugplatz APO AE 0909-0105 66877 Ramstein-Miesenbach, Germany

2. Agencija GLAVNOG ŠTABA VAZDUHOPLOVSTVA SAD EVROPA- HQ USAFE odgovorna za plaćanja i naplatu prema ovom sporazumu je Služba za finansije i obračun odbrane, Ramstein AB:

a. Jedinica: DFAS-ADCJ

b. Telefon: Commercial 49-6371-47-2068

DSN 480-2068

c. Faks: Commercial 49-6371-47-7582

DSN 480-7582

d. Adresa: USAFE DFAS-CCE MSA Office

Poštanska adresa:

(vojna) (komercijalna)

HQ USAFE/DFAS CCE/MSA HQ USAFE/DFAS CCE/MSA

Unit 3050, Box5 Gebaude 413, Zim.210, Flugplatz

APO AE 09094-0505 66877 Ramstein-Miesenbach, GE

ANEKS E/TABULATOR C

KOV SAD EVROPA (USAREUR)

1. Agencija GLAVNOG ŠTABA KOV SAD EVROPA HQ USAREUR odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica/Adresa: Commander 7th Army Training Command

ATTN: AETT-RM-MGT

Unit 28130, APO AE 09114-8130

Grafenwoehr Lager

D-92655 Grafenwoehr, Germany

b. Telefon: Commercial 49-9641-83-7159

DSN 475-7159

c. Faks: Commercial 49-9641-83-8416

DSN 475-8416

d. Adresa: CDR7ATC GRAFENWOEHR GE//AETT-RM-MGT//

2. Agencija GLAVNOG ŠTABA KOV SAD EVROPA HQ USAREUR odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje sve druge logističke podrške, nabavki i usluga prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica/Adresa: HQ USAREUR/7A

ATTN: AEAGF-PB-TCS

Unit 29351, APO AE 09014-9351 Roemerstr. 168

69128 Heidelberg, Germany

b. Telefon: Commercial 49-6221-57-6375

DSN 370-6375

c. Faks: Commercial 49-6221-57-6194 DSN 370-6194

d. Adresa: CG USAREUR HEIDELBERG GE//AEAGF-PM-TCS//

3. Kancelarija zadužena za plaćanje za GLAVNI ŠTAB KOV SAD EVROPA – HQ USAREUR/7A:

Jedinica/Adresa: DFAS Europe Army Vendor Pay

Unit 23122

APO AE 09227

Mannheimer Strasse 218/219

D-67657 Kaiserslautern, Germany

b. Telefon: Commercial 49-631-413-4278/4183/4109/4111

DSN 484-4278/4183/4109/4111

c. Faks: Commercial 49-631-413-4290/4293

DSN 484-4290/4293

4. Kancelarija zadužena za plaćanje za Balkansku oblast operacija:

Jedinica/Adresa: Commercial Vendor Service (CVS)

Finance Detachment, Bldg 1330-C

Camp Bondsteel Kosovo

APO AE 09340

Telefon: Commerical 49-621-730-781-5467

DSN 781-5467

Faks: Commercial 49-621-730-781-5465

DSN 781-5465

ANEKS E/TABULATOR D

MORNARICA SAD EVROPA (USNAVEUR)

1. Agencija MORNARICE SAD EVROPA – USNAVEUR odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina je:

a. Jedinica: COMUSNAVEUR (NEPO LOG PLANS)

b. Telefon: Com’l 39-081-568-5083

DSN 626-5083

c. Faks: Com’l 39-081-568-8202

DSN 626-8202

d. Adresa: COMSNAVEUR NAPLES IT//NEPO LOG PLANS//

e. Poštanska adresa:

(vojna) (komercijalna)

COMUSNAVEUR (NEPO LOG PLANS) COM USNAVEUR(NEPO LOG PLANS)

PSC 817, Box 111 Marina Militarie Americana

FPO AE 09622 Viale Fulco Ruffo Di Calabria

Aereoporto Capodichino

Napoli Italie 80144

2. Agencija MORNARICE SAD EVROPA – USNAVEUR odgovorna za naplatu i izvršavanje plaćanja za podršku, nabavke i usluge je:

a. Jedinica: COMUSNAVEUR (COMPTROLLER)

b. Telefon: Com’l 39-081-568-5295

DSN 626-5295

d. Adresa: COMUSNAVEUR NAPLES IT//COMPT//

e. Poštanska adresa:

(vojna) (komercijalna)

COMUSNAVEUR (COMPTROLLER) COMUSNAVEUR

PSC 817, Box 111 (COMPTROLLER)

FPO AE 09622 Marina Militare Americana

Viale Fulco Ruffo Di Calabria

Aereoporto Capodichino

Napoli Italie 80144

ANEKS E/TABULATOR E

SNAGE MARINACA EVROPA (MARFOREUR)

1. Agencija GLAVNOG ŠTABA SNAGA MARINACA EVROPA – HQ MARFOREUR odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: HQ MARFOREUR/G4

b. Telefon: Commercial 49-7031-15-438

DSN 431-2438

c. Faks: Commercial 49-7031-15-519

DSN 431-2519

d. Adresa: HQ MARFOREUR BOEBLINGEN GE//G4//

e. Poštanska adresa: Commanding Officer

Headquarters Marine Forces Europe

Panzer Kaserne

APO AE 09046

2. Agencija GLAVNOG ŠTABA SNAGA MARINACA EVROPA – HQ MARFOREUR odgovorna za plaćanja i naplatu prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: HQ MARFOREUR/G4

b. Telefon: Commercial 49-7031-15-438

DSN 431-5438

c. Faks: Commercial 49-7031-15-519

DSN 431-5519

d. Adresa: HQ MARFOREUR BOEBLNGEN GE//G4//

e. Poštanska adresa: Commanding Officer

Headquarters Marine Forces Europe

Panzer Kaserne

APO AE 09046

ANEKS E/TABULATOR F

KOMANDA SPECIJALNIH OPERACIJA EVROPA (SOCEUR)

1. Agencija GLAVNOG ŠTABA KOMANDE SPECIJALNIH OPERACIJA EVROPA – HQ SOCEUR odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: SOCEUR/J4

b. Telefon: Commercial 49-711-680-5250

DSN 430-5250

c. Faks: Commercial 49-711-680-577

DSN 430-0577

d. Adresa: COM EVROPA SOCEUR VAIHINGEN GE//J4//

e. Poštanska adresa: HQ USEUCOM

SOCEUR/SOJ4

Unit 30400

APO AE 09131

2. Agencija KOMANDE SPECIJALNIH OPERACIJA EVROPA – SOCEUR odgovorna za plaćanja i naplatu prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: SOCEUR/J8

b. Telefon: Commercial 49-711-680-7249

DSN 430-7249

c. Faks: Commercial 49-711-5771

DSN 430-5771

d. Adresa: COMSOCEUR VAIHINGEN GE//SOJ1//

e. Poštanska adresa: HQ USEUCOM

SOCEUR/SOJ8

Unit 30400

APO AE 09131

ANEKS E/TABULATOR G

KOV SAD EVROPA (USAREUR) SFOR

1. Agencija SFOR-a KOV-a SAD EVROPA – USAREUR SFOR odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina ya logističku podršku, nabavke i usluge prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica/Adresa: Multinational Support Cell

ATTN: G4, MNSC

Eagle Base, Tuzla

APO AE 09789

b. Telefon: Commercial

DSN 762-8856

c. Faks: Commercial

DSN 762-2287

d. Adresa: EAGLE CAMP//S-4//

2. Kancelarija SFOR zadužena za plaćanje:

Bosna i Hercegovina:

a. Jedinica/Adresa: Finance Office

Eagle Base, Tuzla

Operation Joint Forge

APO AE 09789

b. Telefon: DSN 762-2116

c. Faks: Commercial 49-631-413-4300

DSN 370-4300

ANEKS E/TABULATOR H

KOV SAD EVROPA (USAREUR) KFOR

1. Agencija KFOR-a KOV-a SAD EVROPA – USAREUR KFOR odgovorna za odobravanje, dostavljanje i prihvatanje narudžbina za logističku podršku, nabavke i usluge prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica/Adresa: Multinational Support Cell

ATTN: G4, MNSC

Camp Bondsteel, Kosovo

APO AE 09340

b. Telefon: Commercial

DSN 781-4272

c. Faks: Commercial

DSN 781-3891

d. Adresa: CAMP BONSTEEL//S-4//

2. Kancelarija KFOR-a zadužena za plaćanje:

a. Jedinica/Adresa: Finance Office

Camp Bondsteel, Kosovo

Task Force Falcon/ OJG

APO AE 09340

b. Telefon: DSN 781-3720

c. Faks: Commercial 49-631-413-4300

DSN 370-4300

ANEKS F

ZDRUŽENA KOMANDA SNAGA SAD – USJFCOM

JEDINICE ZA KONTAKT, ODGOVORNE ZA NARUDžBINE I PLAĆANjE

TABULATOR A – ZDRUŽENA KOMANDA SNAGA SAD USJFCOM

TABULATOR B – KOMANDA RV ACC

TABULATOR C – NAČELNIK ŠTABA ATLANTSKE FLOTE – CINCLANTFLT

TABULATOR D – MARINSKE SNAGE ATLANTIK MARFORLANT

TABULATOR E – KOMANDA KOV FORSCOM

ANEKS F/TABULATOR A

ZDRUŽENA KOMANDA SNAGA SAD USJFCOM

1. Jedinica za kontakt ZDRUŽENE KOMANDE SNAGA SAD USJFCOM odgovorna za koordinaciju dostavljanja i prihvatanja narudžbi u skladu sa ovim sporazumom je Uprava za Planiranje, programe i politiku J4:

a. Jedinica: USJFCOM J45

b. Telefon: Com’l: (757) 836-8344 or 5924

DSN: 836-8344 or 5924

c. Faks: Com’l: (757) 836-5937

DSN: 836-5937

d. Adresa: COM USJFCOM NORFOLK VA//J45//

e. Poštanska adresa: Commander

HQ, U.S. Joint Forces Command (J45)

1562 Mitscher Avenue, Suite 200

Norfolk, VA 23551-2488

2. Agencija ZDRUŽENE KOMANDE SNAGA SAD USJFCOM odgovorna za naplatu i izvršavanje plaćanja u skladu sa ovim sporazumom je Kontrolor:

a. Jedinica: USJFCOM J02F3

b. Telefon Com’l: (757) 836-5901

DSN: 836-5901

c. Faks: Com’l: (757) 836-5901

DSN: 836-6648

d. Adresa: COM USJFCOM NORFOLK VA//J02F//

e. Poštanska adresa: Commander

HQ, U.S. Joint Forces Command (J02)

1562 Mitscher Avenue, Suite 200

Norfolk, VA 23551-2488

3. Agencija zadužena za pravna pitanja ZDRUŽENE KOMANDE SNAGA SAD USJFCOM je J02L:

a. Jedinica: USJFCOM J02L

b. Telefon: Com’l: (757) 836-6416 or 6414

DSN: 836-6416 or 6414

c. Faks: Com’l: (757) 836-5959

DSN: 836-5959

d. Adresa: COM USJFCOM NORFOLK VA//J02L//

e. Poštanska adresa: Commander,

U.S. Joint Forces Command (J02L)

1562 Mitscher Avenue Suite 200

Norfolk, VA 23551-2488

ANEKS F/TABULATOR B

KOMANDA RV (ACC)

1. Jedinica za kontakt KOMANDE RV ACC zadužena za koordinaciju dostavljanja i prihvatanja narudžbina i plaćanje prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: Command Staff

b. Telefon: Com’l: (757) 764-5462

DSN: 574-5462

c. Faks: Com’l: (757) 764-3909

DSN: 574-3909

d. Adresa: HQ ACC LANGLEY AFB VA//CS//

e. Poštanska adresa: Headquarters Air Combat Command

Langley AFB, VA 23665-5000

ANEKS F/TABULATOR C

KOMANDANT-ATLANTSKA FLOTA (CDRLANTFLT)

1. Jedinica za kontakt KOMANDANTA-ATLANTSKE FLOTE CDRLANTFLT zadužena za koordininaciju naplate i plaćanje prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: N413

b. Telefon: Com’l: (757) 836-3789

DSN: 836-3789

c. Faks: Com’l: (757) 836-3772

DSN: 836-3772

d. Adresa: CDRLANTFLT NORFOLK VA//N413

e. Poštanska adresa: Commander, U.S Atlantic Fleet

Code N413

1562 Mitscher Avenue, Suite 250

Norfolk, VA 23551-2487

2. Jedinica za kontakt KOMANDANTA-ATLANTSKE FLOTE CDRLANTFLT zadužena za dostavljanje i prihvatanje narudžbina prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: N02F

b. Telefon: Com’l: (757) 836-6929

DSN: 836-6929

c. Faks: Com’l: (757) 836-6987

DSN: 836-6987

d. Adresa: CDRLANTFLT NORFOLK VA//N02F

e. Poštanska adresa: Commander, U.S Atlantic Fleet

Code N02F

1562 Mitscher Avenue, Suite 250

Norfolk, VA 23551-2487

ANEKS F/TABULATOR D

MARINSKE SNAGE ATLANTIK (MARFORLANT)

1. Jedinica za kontakt MARINSKIH SNAGA ATLANTIK MARFORLANT zadužena za koordinaciju plaćanja i naplate prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: G4A

b. Telefon: Com’l: (757) 836-1647

DSN: 836-1647

c. Faks: Com’l: (757) 836-1678

DSN: 836-1678

d. Adresa: COM MARFORLANT//G4

e. Poštanska adresa: U.S. Marine Corps Forces Atlantic

Code G4A

1468 Ingram Street

Norfolk, VA 13551

2. Jedinica za kontakt MARINSKIH SNAGA ATLANTIK MARFORLANT zadužena za koordinaciju dostavljanja i prihvatanja narudžbi prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: G8

b. Telefon: Com’l: (757) 836-1582 or 1583

DSN: 836-1582 or 1583

c. Faks: Com’l: (757) 836-1753

DSN: 836-1753

d. Adresa: COM MARFORLANT//G8

e. Poštanska adresa: U.S. Marine Corps Forces Atlantic

Code G8

1468 Ingram Street

Norfolk, VA 13551

ANEKS F/TABULATOR E

KOMANDA KOV (FORSCOM)

1. Jedinica za kontakt KOMANDE KOV FORSCOM zadužena za koordinaciju plaćanja i naplate prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: AFLG-POFP

b. Telefon: Com’l: (404) 464-5636

DSN: 367-5636

c. Faks: Com’l: (404) 464-5685

DSN: 367-5685

d. Adresa: CDRFORSCOM FT MCPHERSONGA//AFLG-

POT

e. Poštanska adresa: Headquarters Forces Command

Code AFLG-POT

1777 Hardee Avenue

Ft. McPherson, GA 30330-1062

2. Jedinica za kontakt KOMANDE KOV FORSCOM zadužena za koordinaciju dostavljanja i prihvatanja narudžbina prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: AFRM-RI-O

b. Telefon: Com’l: (404) 464-5460 or 6213

DSN: 367-5460 or 6213

c. Faks: Com’l: (404) 464-6564

DSN: 367-6564

d. Adresa: CDRFORSCOM FT MCPHERSONGA//AFRM-

RI-O//

e. Poštanska adresa: Headquarters Forces Command

Code AFRM-RI-O

1777 Hardee Avenue

Ft. McPherson, GA 30330-1062

ANEKS G

KOMANDA SAD JUG (USSOUTHCOM)

JEDINICE ZA KONTAKT, ODGOVORNE ZA FINANSIJSKA PITANjA I NARUDžBINE

KOMANDA SAD JUG- USSOUTHCOM – U.S. SOUTHERN COMMAND

1. Jedinica za kontakt KOMANDE JUG- USSOUTHCOM odgovorna za koordinaciju dostavljanja i prihvatanja narudžbi u skladu sa ovim sporazumom je SCJ4 Združeni logistički operativni centar:

a. Jedinica: SOUTHCOM-SCJ4

b. Telefon: Com’l: (305) 437-1412 or 1400

DSN: 567-1412 or 1400

c. Faks: Com’l: (305) 437-1443

DSN: 567-1443

Com’l: (305) 437-1444 (poverljivo)

DSN: 567-1444 (poverljivo)

d. Adresa: CDR USSOUTHCOM MIAMI FL//SCJ4//(CM)

e. Poštanska adresa: COMMANDER

HQ USOUTHCOM-SCJ4

3511 NW 91st Ave

Miami, FL 33172-1217

2. Agencija KOMANDE JUG- USSOUTHCOM odgovorna za koordinaciju plaćanja i naplate prema ovom sporazumu je Kontrolor:

a. Jedinica: USSOUTHCOM-SCJ8

b. Telefon: Com’l: (305) 437-1814 or 1811

DSN: 567-1814 or 1811

c. Faks: Com’l: (305) 437-1840

DSN: 567-1840

d. Adresa: CDR USSOUTHCOM MIAMI FL//SCJ8//(CM)

e. Poštanska adresa: COMMANDER

HQ – USSOUTHCOM (Attn: SCJ8)

3511 NW 91st Ave

Miami, FL 33172-1217

ANEKS H

KOMANDA SAD SEVER (USNORTHCOM)

JEDINICE ZA KONTAKT, ODGOVORNE ZA FINANSIJSKA PITANjA I NARUDžBE

KOMANDA SEVER (USNORTHCOM)

1. Jedinica za kontakt KOMANDE SEVER- USNORTHCOM odgovorna za koordinaciju dostavljanja i prihvatanja narudžbina prema ovom sporazumu je:

a. Jedinica: NORAD-USNORTHCOM/J4P

b. Telefon: Com’l: (719) 554-2651 or 3205

DSN: 692-2651 or 3205

c. Faks: Com’l: (719) 554-3062 or 0813

DSN: 692-3062 or 0813

d. Adresa: NORAD-NORTHCOM PETERSON AFB CO//J4//

e. Poštanska adresa: 250 Vandenberg St. Ste. B016

Peterson AFB CO 80914-3816

2. Agencija KOMANDE SEVER- USNORTHCOM odgovorna za naplatu i izvršavanje plaćanja u skladu sa ovim sporazumom je :

a. Jedinica: NORAD- USNORTHCOM/J8

b. Telefon: Com’l: (719) 554-6327

DSN: 692-6327

c. Faks: Com’l: (719) 556-0335

DSN: 834-0335

d. Adresa: NORAD-NORTHCOM PETERSON AFB CO//J8//

e. Poštanska adresa: 250 Vandenberg St. Rm 1031

Peterson AFB CO 80914-3816

ANEKS I

TRANSPORTNA KOMANDA (USTRANSCOM)

JEDINICE ZA KONTAKT, ODGOVORNE ZA FINANSIJSKA PITANjA I NARUDžBE

TRANSPORTNA KOMANDA SAD (USTRANSCOM)

1. Jedinica za kontakt TRANSPORTNE KOMANDE – USTRANSCOM odgovorna za koordinaciju dostavljanja i prihvatanja narudžbina u skladu sa ovim sporazumom je TCJ3 Operativni centar za razmeštaj i distribuciju (DDOC):

a. Jedinica: USTRANSCOM-TCJ3-R

b. Telefon: Com’l: (618) 229-4172 or 1045

DSN: 779-4172 or 1045

c. Faks: Com’l: (618) 256-1363

DSN: 576-1363

Com’l: (618) 256-6859 (poverljivo)

DSN: 576-6859 (poverljivo)

d. Adresa: USTRANSCOM SCOTT AFB IL//TCJ3-R//

e. Poštanska adresa: HQ – USTRANSCOM

TCJ3-R (DDOC)

508 Scott Drive Bldg. 1900

Scott AFB IL, 62225-5357

2. Agencija TRANSPORTNE KOMANDE SAD – USTRANSCOM odgovorna za naplatu i izvršavanje plaćanja u skladu sa ovim sporazumom je TCJ8 Direkcija za programske analize i upravljanje finansijama:

a. Jedinica: USTRANSCOM-TCJ8

b. Telefon: Com’l: (618) 229-1099

DSN: 779-1099

c. Faks: Com’l: (618) 256-8097

DSN: 576-8097

d. Adresa: USTRANSCOM SCOTT AFB IL//TCJ8//

e. Poštanska adresa: HQ – USTRANSCOM – TCJ8

508 Scott Drive Bldg. 1900

Scott AFB

Ostavite komentar