Sporazum o snabdevanju i uzajamnim uslugama (USA-SRB-01) između Ministarstva odbrane Republike Srbije u ime Vlade Republike Srbije i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država – obrazac uz aneks na srpskom jeziku

ANEKS A TABULATOR B – STANDARDNI ACSA OBRAZAC ZA NARUDžBINU (2006)

SPORAZUM O SNABDEVANjU I UZAJAMNIM USLUGAMA ACSA/UZAJAMNA LOGISTIČKA PODRŠKA (MLS)NARUDžBENICA 1.broj zahteva 2. dodatni ugovor 3. operacija/mesto događanja 4. datum naručivanja 5. jedinica koja naručuje 6. država koja naručuje 7. jedinica koja pruža usluge 8. država koja pruža usluge 9. isporuka jedinici 10. isporuka državi 11. mesto isporuke 12. datum isporuke 13. Kratak prikaz zahtevanih artikala (videti priloženu specifikaciju artikla) Broj Podozn. Prilog Br. sa zaliha i opis 22. Ovlašćeni naručilac 23. Ovlašćeni isporučilac 18. Transportni troškovi Potpis Potpis 19. Ostali troškovi Ime (prezime, ime, čin, funkcija) Datum Ime (prezime, ime, čin, funkcija) Datum 20. Ukupna suma koja se potražuje Jedinica/kancelarija Država/organizacija Jedinica/kancelarija Država/organizacija 21. Dogovoren datum vraćanja 24. Broj narudžbine 25. Naziv fonda 26. Fakturisati na 30. Napomene 27. Broj fakture 28.Broj računa/poreski identifikacioni broj 29. Platiti: 31. Priznanica 32.FakturaPotvrđujem da je suma naznačena na fakturi izuzeta od svih taksi koje je dodeljeno u skladu sa odredbama postojećih ugovora kao i da je faktura ispravna Potpis Potpis Ime (prezime, ime, čin, funkcija) Datum Ime (prezime, ime, čin, funkcija) Datum Jedinica/kancelarija Država/organizacija Jedinica/kancelarija Država/organizacija

Ostavite komentar