Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunisa o drumskom prevozu putnika i stvari

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJUSPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNISA O DRUMSKOM PREVOZU

PUTNIKA I STVARI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunisa o drumskom prevozu putnika i stvari, sačinjen u Tunisu, 5. marta 2014. godine, u originalu na srpskom, arapskom i francuskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunisa o drumskom prevozu putnika i stvari u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Srbije

i Vlade Republike Tunisa o drumskom prevozu

putnika i stvari

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Tunisa (u daljem tekstu: strane ugovornice), u želji da unapređuju i razvijaju trgovinske odnose između dve države i da stvaraju zadovoljavajuće uslove za prevoz putnika i stvari, ubeđene u obostranu korist i prednosti ovog sporazuma o drumskom prevozu putnika i stvari,

dogovorile su se o sledećem:

Glava I.

OPŠTE ODREDBE

Oblast primene

Član 1.

(1) Odredbama ovog sporazuma uređuje se drumski prevoz putnika i stvari između država strana ugovornica, tranzit preko teritorija njihovih država i prevoz iz i za treće države, koji obavljaju prevoznici sa sedištem na teritoriji države jedne strane ugovornice vozilima za drumski saobraćaj.

(2) Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze koje su strane ugovornice, odnosno njihove države preuzele na osnovu drugih međunarodnih sporazuma.

Definicije

Član 2.

U ovom sporazumu:

1) izraz „nadležni organ” označava:

– za Republiku Srbiju: Ministarstvo saobraćaja,

– za Republiku Tunis: Ministarstvo transporta (Generalna direkcija za drumski prevoz);

2) izraz „prevoznik” označava svako fizičko ili pravno lice ovlašćeno u skladu sa zakonima i drugim propisima države sedišta da obavlja drumski prevoz putnika i stvari;

3) izraz „vozilo” označava svako motorno vozilo registrovano na teritoriji države jedne od strana ugovornica, odnosno svaku prikolicu ili poluprikolicu ili skup vozila, registrovanih na teritoriji države jedne od strana ugovornica, koje je svojom konstrukcijom i opremom namenjeno isključivo za drumski prevoz putnika ili stvari;

4) izraz „kontingent” označava broj dozvola koje godišnje razmenjuju nadležni organi država dve strane ugovornice;

5) izraz „prevoz” označava kretanje vozila, bilo da je natovareno ili prazno, i u slučaju kada se na jednom delu puta vozilo, prikolica ili poluprikolica prevozi vozom, morskim ili rečnim plovnim putem;

6) izraz „kabotaža” označava prevoz putnika ili stvari koji obavlja prevoznik države sedišta između pojedinih mesta, utovara i istovara, odnosno ukrcavanja i iskrcavanja, na teritoriji države domaćina;

7) izraz „teritorija države jedne strane ugovornice” označava teritoriju Republike Srbije odnosno teritoriju Republike Tunis;

8) izraz „država sedišta” označava državu strane ugovornice na čijoj teritoriji se nalazi sedište prevoznika i na čijoj teritoriji je vozilo registrovano;

9) izraz „država domaćin” označava državu strane ugovornice na čijoj teritoriji prevoz obavlja prevoznik čije sedište se ne nalazi na teritoriji te države, vozilom koje nije registrovano na teritoriji te države;

10) izraz „autobus” označava motorno vozilo za prevoz putnika, koje je konstruisano i opremljeno za prevoz više od devet osoba, uključujući i vozača;

11) izraz „linijski prevoz putnika” označava prevoz putnika autobusom po utvrđenom itinereru, po redu vožnje i cenama koji su određeni i objavljeni unapred, a putnici se ukrcavaju i iskrcavaju na unapred određenim stanicama;

12) izraz „povremeni prevoz putnika” označava prevoz putnika autobusom koji nije obuhvaćen definicijom linijskog prevoza putnika.

Ova kategorija obuhvata naročito:

a) „kružnu vožnju zatvorenih vrata (turistički prevoz)” koja označava prevoz grupe putnika istim autobusom sa mestom polaska u državi sedišta i mestom odredišta u državi domaćina, a koja se završava u državi sedišta. Ovaj prevoz može obavljati prevoznik registrovan na teritoriji države jedne ili druge strane ugovornice.

Za tunisku stranu ovaj prevoz, za korisnike svojih usluga, može da obavlja i turistička agencija, hotelijer ili turističko preduzeće, sopstvenim ili iznajmljenim vozilima;

b) prevoz putnika u odlasku, a povratak praznog autobusa, s tim da se putnici usput mogu iskrcati u državi odredišta.

13) izraz „tranzit” označava obavljanje prevoza preko teritorije države druge strane ugovornice bez ukrcavanja i iskrcavanja putnika ili utovara i istovara stvari na toj teritoriji;

14) izraz „kontrolni dokument” označava putni list za autobus, koji se koristi u okviru povremenog prevoza putnika.

Glava II.

PREVOZ PUTNIKA

Linijski prevoz putnika

Član 3.

(1) Linijski prevoz putnika između dve države uspostavlja se zajedničkim dogovorom nadležnih organa država strana ugovornica.

(2) U slučaju izmena u uslovima obavljanja prevoza ili otkazivanju prevoza, potrebna je prethodna saglasnost nadležnih organa država obe strane ugovornice.

(3) Linijski prevoz putnika prevoznici obavljaju između država strana ugovornica na osnovu dozvola.

(4) Dozvole izdaju nadležni organi država strana ugovornica svaki za deo relacije na teritoriji svoje države. Period važenja dozvole utvrđuje se zajedničkim dogovorom nadležnih organa država strana ugovornica, na predlog Mešovite komisije iz člana 16. ovog sporazuma. Dozvola se izdaje na zahtev koji prevoznik podnosi nadležnom organu države sedišta.

(5) U zahtevu se navode osnovne informacije o prevozu i svaka druga korisna informacija koju zatraže nadležni organi država strana ugovornica. Uz zahtev se prilaže red vožnje sa stanicama i kilometražom, skica itinerera, cenovnik i ugovor zaključen između prevoznika iz dve države.

Nadležni organ države sedišta zahtev sa svim prilozima, koji je odobrio, dostavlja nadležnom organu države domaćina, radi odobravanja.

(6) Original izdate dozvole ili njena overena kopija mora se uvek nalaziti u vozilu tokom vožnje.

(7) Linijski prevoz u tranzitu preko teritorije države druge strane ugovornice prevoznik obavlja na osnovu dozvole, koju je, na njegov zahtev podnet preko nadležnog organa države sedišta, izdao nadležni organ države druge strane ugovornice.

Povremeni prevoz putnika

Član 4.

(1) Povremeni prevoz putnika obavlja se na osnovu dozvola koje izdaju nadležni organi države polaska, tranzita i odredišta.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, dozvola nije potrebna za prevoz iz člana 2. tačka 12. podtač. a) i b) ovog sporazuma.

Mešovita komisija iz člana 16. ovog sporazuma može predložiti nadležnim organima država strana ugovornica oslobađanje od dozvola i za druge vrste povremenog prevoza putnika.

(3) Zahtev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana prevoznik podnosi nadležnom organu države domaćina posredstavom nadležnog organa države sedišta.

Mešovita komisija iz člana 16. ovog sporazuma utvrđuje obrazac zahteva za izdavanje dozvole i dokumenta koja treba priložiti uz zahtev.

Nadležni organ države domaćina u roku od 90 dana od dana dostavljanja zahteva za izdavanje dozvole od strane nadležnog organa države sedišta izdaje dozvolu iz stava 1. ovog člana ili odbija zahtev. Navedeni rok se u slučaju nepredviđenih okolnosti može menjati o čemu se nadležni organi država strana ugovornica međusobno obaveštavaju.

(4) Prilikom obavljanja povremenog prevoza putnika iz st. 1. i 2. ovog člana prevoznik mora posedovati kontrolni dokumenat. Uslove korišćenja i obrazac kontrolnog dokumenta dogovara Mešovita komisija iz člana 16. ovog sporazuma.

Glava III.

PREVOZ STVARI

Prevoz stvari koji se obavlja na osnovu dozvole

Član 5.

Prevoznici sa sedištem na teritoriji države jedne strane ugovornice, na osnovu prethodno dobijene dozvole, na teritoriji države druge strane ugovornice obavljaju:

1) prevoz između teritorija država strana ugovornica

2) prevoz u tranzitu preko teritorije države druge strane ugovornice.

Prevoz stvari za čije obavljanje nije potrebna dozvola

Član 6.

Dozvola nije potrebna za vožnje natovarenim ili nenatovarenim vozilom u sledećim slučajevima:

– prevoz stvari vozilima čija najveća dozvoljena masa sa teretom, uključujući i prikolice, ne prelazi 3,5 tone;

– prevoz vozila koja su oštećena ili prevoz vozila za popravku, kao i prevoz vozila kojima se obavlja popravka;

– vožnju praznog teretnog vozila poslatog da zameni vozilo koje se pokvarilo na teritoriji države druge strane ugovornice i povratnu vožnju, posle popravke, vozila koje je bilo pokvareno;

– prevoz stvari u odgovarajućim vozilima prilikom selidbe;

– prevoz medicinske opreme za hitne slučajeve, naročito u slučaju prirodnih katastrofa ili humanitarnih potreba;

– prevoz predmeta, opreme i životinja u nekomercijalne svrhe za i sa pozorišnih, muzičkih, filmskih, sportskih ili cirkuskih predstava, manifestacija i proslava, kao i za snimanje radio programa ili filmsku ili televizijsku produkciju;

– prevoz posmrtnih ostataka;

– povremeni prevoz stvari do aerodroma i sa aerodroma, u slučaju promene režima vazdušnog saobraćaja;

– prevoz rezervnih delova i proizvoda za snabdevanje morskih brodova i aviona;

– prevoz živih životinja u specijalno izrađenim vozilima za tu svrhu ili u vozilima trajno prerađenim za taj prevoz, odobrenim od strane nadležnih organa države sedišta;

– prevoz umetničkih dela ili predmeta za sajmove i izložbe ili u nekomercijalne svrhe.

Uslovi za izdavanje dozvole

Član 7.

(1) Nadležni organi država strana ugovornica svake godine utvrđuju i razmenjuju ugovoreni broj dozvola za prevoz stvari. Dozvole za prevoz stvari važe za kalendarsku godinu za koju su izdate, a najduže do 31. januara naredne godine

Svaka dozvola važi za jednu vožnju koja obuhvata odlazak i povratak, a prilikom obavljanja prevoza, dozvola se mora nalaziti u vozilu.

(2) Dozvole za prevoz stvari predviđene ovim sporazumom prilikom prelaska granice, odnosno prilikom ulaska i izlaska, moraju biti overene od strane odgovarajućih organa države strane ugovornice za koju su izdate.

(3) Nadležni organi država strana ugovornica utvrđuju, na predlog Mešovite komisije iz člana 16. ovog sporazuma, kontingent i vrstu dozvola, kao i uslove korišćenja dozvola.

Glava IV.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Uslovi za izdavanje dozvole

Član 8.

(1)Dozvole predviđene ovim sporazumom su neprenosive.

(2) Dozvole predviđene ovim sporazumom mogu se koristiti samo za jedno vozilo.

Kabotaža

Član 9.

Kabotaža nije dozvoljena, osim kad je posebno odobrena od nadležnog organa države domaćina.

Prevoz iz i za treće zemlje

Član 10.

Prevoznik iz države jedne strane ugovornice ne može da prevozi putnike ili stvari sa teritorije države druge strane ugovornice prema trećoj državi i obrnuto, osim ako je izdata dozvola nadležnog organa države druge strane ugovornice.

Dažbine

Član 11.

(1) Vozila registrovana na teritoriji države jedne od strana ugovornica, koja su privremeno uvezena u toku prevoza putnika ili stvari predviđenog ovim sporazumom, na teritoriji države druge strane ugovornice oslobođena su svih taksi vezanih za posedovanje vozila.

(2) Gorivo i mazivo koji se nalaze u normalnom rezervoaru vozila oslobođeni su dažbina i ulaznih taksi bez ograničenja i restrikcija, s tim što se pod normalnim rezervoarom podrazumeva rezervoar koji je predvideo konstruktor vozila.

(3) Rezervni delovi namenjeni za popravku vozila kojim se obavlja prevoz na osnovu ovog sporazuma oslobođeni su carinskih dažbina i ulaznih taksi, pod uslovom da budu ispoštovane carinske formalnosti predviđene zakonodavstvima država strana ugovornica.

Zamenjeni delovi i delovi koji nisu ponovo izvezeni, podležu plaćanju carinskih dažbina i ulaznih taksi, osim u slučaju da, na osnovu odredbi iz zakonodavstva države uvoznika, pomenuti delovi nisu besplatno ustupljeni toj državi ili uništeni na račun zainteresovanih strana uz carinski nadzor.

(4) Vozač i drugi članovi posade vozila mogu privremeno da uvezu, bez plaćanja carinskih dažbina i ulaznih taksi, razumnu količinu predmeta za sopstvene potrebe u zavisnosti od trajanja njihovog boravka u državi domaćina.

(5) Prehrambeni proizvodi namenjeni za ličnu upotrebu vozača i članova posade oslobođeni su plaćanja carinskih dažbina i uvoznih taksi. Ove povlastice odobravaju se u skladu sa važećim carinskim propisima države domaćina.

Mase i dimenzije vozila

Član 12.

(1)Masa i dimenzije vozila i broj putnika koji se prevozi bi trebalo da budu u skladu sa zvanično registrovanim karakteristikama vozila i ne mogu prelaziti važeća ograničenja u državi domaćinu.

(2)Ako maksimalna dozvoljena masa i/ili dimenzije, natovarenog ili nenatovarenog vozila kojim se obavlja prevoz, prelaze dozvoljene maksimalne vrednosti na teritoriji države druge strane ugovornice potrebna je posebna dozvola.

Kontrola

Član 13.

Dozvole, kontrolna dokumenta i druga dokumenta koja su predviđena ovim sporazumom, kao i polise osiguranja i druga neophodna dokumenta u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države strane ugovornice moraju da se nalaze u vozilu prilikom prevoza i da se pokažu na zahtev nadležnog kontrolnog organa.

Poštovanje nacionalnog zakonodavstva

Član 14.

Pri obavljanju prevoza putnika i stvari na teritoriji države druge strane ugovornice prevoznik i posada vozila dužni su da se pridržavaju važećeg nacionalnog zakonodavstva te države.

Povreda odredaba Sporazuma

Član 15.

U slučaju povreda odredaba ovog sporazuma od strane prevoznika iz države jedne ugovorne strane, ugovorna strana na teritoriji čije države je došlo do povrede obavestiće o tome drugu stranu ugovornicu radi preduzimanja mera predviđenih nacionalnim zakonodavstvom, uključujući i mogućnost zabrane obavljanja prevoza na teritoriji države druge strane ugovornice, što ne isključuje sprovođenje odgovarajuće procedure na teritoriji države strane ugovornice na kojoj je došlo do povrede. Strane ugovornice će se međusobno obaveštavati o preduzetim merama.

Saradnja i Mešovita komisija

Član 16.

(1) Nadležni organi država strana ugovornica nastojaće, u okviru svojih ovlašćenja, da obezbede primenu ovog sporazuma, da razmenjuju sve neophodne informacije i da se obaveštavaju o svakoj izmeni nacionalnog zakonodavstva, koja ima uticaja na primenu ovog sporazuma, i to pre njenog stupanja na snagu.

Lični podaci koji se dostavljaju u okviru saradnje između ugovornih strana uživaju garanciju da će biti poverljivo tretirani i mogu se koristiti isključivo u svrhe u koje su dostavljeni.

(2) Ovim sporazumom obrazuje se Mešovita komisija, sastavljena od predstavnika nadležnih organa država strana ugovornica, a predstavnici drugih nadležnih organa mogu prisustvovati prilikom razmatranja pitanja iz delokruga tih organa.

Mešovita komisija obrazuje se radi sprovođenja ovog sporazuma i razmatranja svih pitanja vezanih za odnose strana ugovornica u oblasti drumskog saobraćaja.

Rešavanje spornih pitanja

Član 17.

Sva sporna pitanja u vezi sa tumačenjem ili sa primenom ovog sporazuma koja ne bude rešila Mešovita komisija, rešavaće se diplomatskim putem između Strana ugovornica.

Glava V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu i važenje

Član 18.

(1) Ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca posle dana prijema drugog saopštenja kojim jedna strana ugovornica obaveštava drugu stranu ugovornicu da je sproveden postupak potvrđivanja Sporazuma u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

(2) Ovaj sporazum važi godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu, a prećutno se produžava svake godine na period od godinu dana, osim ako ga jedna od strana ugovornica šest meseci pre isteka njegovog važenja pismeno ne otkaže.

(3) Ovaj sporazum, na zahtev jedne od strana ugovornica, a u dogovoru strana ugovornica, može biti izmenjen ili dopunjen. Izmene ili dopune ovog sporazuma stupaju na snagu u skladu sa stavom 1. ovog člana.

U potvrdu čega su dole potpisani, propisno ovlašćeni od svojih vlada, potpisali ovaj sporazum.

Sačinjeno u _____________, dana _________________ godine u po dva originalna primerka, svaki na srpskom, arapskom i francuskom jeziku, pri čemu svi tekstovi imaju jednaku važnost. U slučaju spora u tumačenju odredaba ovog sporazuma merodavan je tekst na francuskom jeziku.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Republike Tunis

Ivan Mrkić Šiheb Ben Ahmed

ministar spoljnih poslova ministar transporta

Član 3.

Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma je ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Odnosi u oblasti drumskog saobraćaja sa Republikom Tunis nisu ugovorno regulisani.

Na inicijativu tuniske strane prvi i za sada jedni pregovori delegacija Republike Srbije i Republike Tunisa o pitanjima iz oblasti drumskog saobraćaja, održani su u Beogradu 20. i 21. maja 2009. godine. Na ovim pregovorima usaglašen je i parafiran Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari. Delegacija Republike Srbije istupala je u skladu sa Osnovom za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari (Zaključak Vlade 05 Broj: 018-2224/2009 od 21. maja 2009. godine). Nakon toga nije bilo kontakata sa nadležnim organima Republike Tunis po pitanjima iz oblasti drumskog prevoza, niti je bilo inicijativa za potpisivanje ovog sporazuma.

Potpisivanje ovog sporazuma realizovano je prilikom posete Predsednika Republike Tomislava Nikolića Tunisu, 5. i 6. marta 2014. godine. Shodno ovlašćenju iz Zaključka Vlade 05 Broj: 018-1842/2014 od 28. februara 2014. godine Sporazum je u ime Vlade Republike Srbije potpisao Ivan Mrkić, tadašnji ministar spoljnih poslova. U ime Vlade Republike Tunis Sporazum je potpisao

Šiheb Ben Ahmed, ministar transporta.

Zaključivanje ovog sporazuma daje pravni okvir za unapređenje bilateralne trgovinske i ekonomske saradnje.

Sporazumom je uređen drumski prevoz putnika i stvari između država strana ugovornica, tranzit preko teritorija njihovih država i prevoz iz i za treće države, koji obavljaju prevoznici sa sedištem na teritoriji države jedne strane ugovornice vozilima za drumski saobraćaj, i to u okviru sledećih poglavlja:

– opšte odredbe (predviđa se oblast primene Sporazuma i definišu pojedini izrazi dati u Sporazumu),

– prevoz putnika (linijski i povremeni),

– prevoz stvari (na osnovu dozvole i bez dozvole),

– zajedničke odredbe (uslovi za izdavanje dozvole, kabotaža, prevoz iz i za treće zemlje, dažbine, mase i dimenzije vozila, kontrola, poštovanje nacionalnog zakonodavstva, povreda odredaba sporazuma, saradnja i mešovita komisija, rešavanje spornih pitanja),

– završne odredbe (stupanje na snagu i važenje Sporazuma).

U vezi sa odredbom o obrazovanju i radu Mešovite komisije za drumski prevoz napominjemo da je uobičajena praksa da se sa nadležnim organom druge države unapred dogovore pitanja koja će biti predmet razmatranja na sastanku Mešovite komisije i shodno tome Vlada odredi sastav delegacije Republike Srbije, tako da pored predstavnika ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, u sastavu delegacije mogu učestvovati i predstavnici ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno carine ako se će se razmatrati pitanje iz delokruga ovog ministarstva, kao i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ministarstva zdravlja ako se pojavi potreba da se razmatraju i pitanja iz delokruga rada kontrolnih organa i inspekcijskih službi. Ako se sastanci održavaju na teritoriji Republike Tunis u sastavu delegacije nalazili bi se i predstavnici Ambasade Republike Srbije u Republici Tunis (predstavnici ministarstva nadležnog za spoljne poslove, odnosno predstavnici ministarstva nadležnog za spoljnu trgovinu, odnosno ekonomske odnose sa inostranstvom).

III. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

Ako bi Sporazum stupio na snagu u 2014. godini procenjuje se da bi preliminarni kontingent dozvola koji bi se štampao za tuniske prevoznike za 2015. godinu (a razmenio krajem 2014. godine) bio 50 dozvola, pri čemu bi cena štampanja jedne dozvole iznosila 21,50 dinara. Ukupan iznos sredstava za štampanje preliminarnog kontingenta dozvola za 2015. godinu u iznosu od 1075 dinara obezbeđen je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14) razdeo 21 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, funkcija 450 – Saobraćaj, ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru. Održavanje sastanka Mešovite komisije nije predviđeno u 2014. godini, te shodno tome nisu planirana i predviđena sredstva u budžetu Republike Srbije za 2014. godinu za troškove rada Mešovite komisije.

U naredne dve fiskalne godine, odnosno za 2015. i 2016. godinu, sredstva za štampanje dozvola i troškove rada Mešovite komisije obezbeđivaće se u okviru odobrenih limita na razdelu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ostavite komentar